Magyar Tudomány, 2001/5

A tudományos műhely problémái

Az Acta Physica Hungarica sorsa (1994-2000) - egy sikertörténet


Az Acta Physica Hungarica sorsának alakulását három dokumentum segítségével mutatom be. Az első egy levél 1994-ből, amely, a folyóirat átalakítási tervét tartalmazza. A második egy beszámoló, amelyet az MTA Fizikai és Csillagászati Osztályának nyújtottam be 1997-ben. A harmadik egy közelmúltban készült beszámoló, amely a folyóirat jelenlegi állapotát mutatja be.

1. dokumentum

Kedves Barátom!

Szeretnélek megkérdezni, hogy volna-e kedved hozzájárulni az Acta Physica 
Hungarica újraélesztéséhez. Régi barátságunkra hivatkozva arra kérlek, hogy 
rövid megfontolás után, ha lehet válaszolj igennel. Ezt a kérésemet a 
következő érvekkel, illetve elgondolásokkal támasztom alá.

Helyzetismertetés: Voltak olyan idők, amikor az Acta Physica Hungarica 
színvonalas folyóirat volt, amelyben jelentős cikkek láttak napvilágot. Ma 
sajnos az Acta impakt faktora igen alacsony. Jelenleg a szerzők többsége a 
harmadik világból való. A fejlődő országokból származó cikkeket megjelentetni 
nemes cselekedet lenne, ha ez nem menne a színvonal rovására. De mivel ezáltal 
a színvonal lecsökkent, azért a jószándék visszájára fordult. 

Az idősebb generációhoz tartozók lelkéből nem múlt el nyomtalanul az a negatív 
hatás sem, amely az ötvenes években azzal gerjesztődött, hogy "kötelező" volt 
az Acta-ban publikálni. A fiatalabb generációk általában nem tudták az okot, 
csak az idegenkedést tapasztalták és követték a "hagyományt".

A felsorolt körülményeket figyelembe véve sokakban felmerült az a gondolat, 
hogy legegyszerűbb, és legjobb lenne az Acta-t megszüntetni. Azzal én is 
egyetértek, hogy ez lenne a legegyszerűbb, abban azonban távolról sem vagyok 
biztos, hogy ez lenne a legjobb.

Mi lett volna velünk, ha akár elődeink, akár mi magunk mindent abbahagytunk 
volna, ami megrongálódott, vagy az idők szorításában reménytelennek tűnt?

Javaslat: Azt javasolom, hogy tegyünk egy kísérletet az Acta felélesztésére. 
Egy-két éven belül el lehet dönteni, hogy ez a kísérlet sikeres lesz-e, vagy 
sem. (Ha már látszik, hogy sikertelen a kísérlet, akkor én is azt mondom, hogy 
az Acta Physica Hungarica-t meg kell szüntetni.)

Előbb ismertetem a terv főbb vonalait, majd megkísérlem összegyűjteni a tervet 
támogató érveket.

Új folyóiratot indítunk: JOURNAL OF HEAVY ION PHYSICS címmel. A címoldalon, 
kisbetűs felirat: Acta Physica Hungarica.


1. A nemzetközi szerkesztőbizottságba igyekszünk meghívni a nehézion-fizika 
legkiemelkedőbb művelőit.

2. A folyóiratot egyelőre az Akadémiai Kiadó adja ki. Erőfeszítést teszünk 
azonban annak érdekében, hogy egy külföldi kiadót is megnyerjünk támogatónak, 
amire azonban csak akkor lesz jó esély, ha az új folyóirat első példányai már 
napvilágot láttak.

3. Erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a Acta az Európai Fizikus 
Társulat által elismert folyóiratok listájára felkerüljön.

4. A folyóirat tematikájába a következő tárgyköröket gondolom felvenni:

Spectroscopy of highly ionized atoms,

Strong electric field in heavy ion collisions,

Nuclear structure studies by heavy ions,

Heavy ion induced nuclear reactions at intermediate energies, 

Heavy ion induced nuclear reactions at ultrarelativistic energies,

Nuclear matter,

Phase transitions in hadronic matter,

Equation of state for hadronic matter,

Quark-gluon plasma formation,

Nuclear fusion induced by heavy ions,

Fission products,

Ion implantation,

Experimental techniques in heavy ion physics: ion sources, accelerators, 
detectors.

    Érvek:

1. Az Acta Physica Hungarica létezik, nem most kell indítani a semmiből.

2. Számos könyvtár megrendelte eddig is, remélhetőleg ezután is.

3. Általában a könyvtárak első polcán látható.

4. Az Acta-t ismertető, referáló folyóiratok: Chemical Abstract, Mathematical 
Reviews, Science Abstracts, Physics Brief, Risk Abstracts, Engineering 
Information, Inc. EI Page One Database.

5. Tudtommal olyan nemzetközi folyóirat jelenleg nincs, amely a 
nehézion-fizikára lenne szakosodva.

6. A nehézion-fizika az épülő, illetve nemrég épült gyorsítók (LHC, RHIC, SIS, 
GANIL stb.) révén még huzamosan a kutatás élvonalában marad.

7. A magyar fizikusok széles köre érdekelt e témában közvetlenül is, de 
közvetve is:

RFKI-RMKI: Zimányi József, Hraskó Péter, Lukács Béla, Szlacsányi Kornél, 
Vesztergombi György, Lévai Péter, Csörgő Tamás, Kluge Gyula, Pálla Gabi, Erő 
János, Seres Zoltán, Fodor Zoltán, Kardon Béla, Pócs Lajos, Pászty Ferenc. - 
BME: Apagyi Barna. - KFKI-ATKI: Gyulai József, Fried Miklós, Pető Gábor. - 
ELTE: Németh Judit, Papp Gábor, Niedermayer Ferenc, Kiss Ádám, Deák Ferenc, 
Havancsák Károly, Patkós András, Sükösd Csaba, Szenes György. - KLTE: Sailer 
Kornél, Lovas István, Schram Zsolt, Iványi Béla, Molnár Lívia, Kun Ferenc, 
Bárdos Gyula, Trócsányi Zoltán, Mihály Attila, Daróczy Sándor, Csikai Gyula. - 
ATOMKI: Pálinkás József, Sarkadi László, Berényi Dénes, Sulik Béla, Ricz 
Sándor, Kövér Ákos, Papp Tibor, Szabó Gyula, Cseh József, Lévai Géza, Fényes 
Tíbor, Koltay Ede, Hunyadi Ilona, Kiss Árpád, Somorjai Endre, Zolnai László, 
Krasznahorkay Attila, Nyakó Barna. - Külföld: Balázs Nándor, Bíró Tamás, 
Csernai László, Jenkovszky László, Fái György, Gyulassy Miklós, Kuti Gyula, 
Polonyi János, Domokos Gábor, Kövessy Zsuzsa, Montvay István, Hasenfratz Anna, 
Hasenfratz Péter, Kunszt Zoltán, Surányi Péter, Boschán Péter, Gutay László, 
Wolf György.

A lista nem teljes, ha kimaradt valaki, légy szíves figyelmeztess!

Javaslataidat a tematika bővítésére, illetve szűkítésére, a Szerkesztő 
Bizottság összetételére, kiváló szerzők toborzására, illetve megnyerésére, a 
technikai eszközök megújitására (LaTeX, bitnet-en való kommunikáció stb.) 
érdeklődéssel várom és előre is köszönöm.Még egyszer kérlek, hogy válaszolj, ha csak lehet, bitnet-en küldj egy "igen"-t 
(H1188LOV@ELLA.HU).

Befejezésül kérem a legnagyobb áldozatot Tőled, ami később talán majd nem is 
fog áldozatnak tűnni: ha beindul az itt ismertetett kísérlet, akkor szerzőként 
cikkeid beküldésével támogasd a megújulásért küzdő Acta Physica Hungaricát.

	Szeretettel üdvözöl:                 Lovas István

Budapest, 1994. október 1.

2. dokumentum

Beszámoló: Acta Physica Hungarica 1994-1996


Az MTA III. Osztályának jóváhagyásával, a 75. kötet után, 1995-ben új sorozatot 
indítottunk Acta Physica Hungarica New Series HEAVY ION PHYSICS címmel.

A nehézion-fizika legkiválóbb képviselőiből létrehoztunk egy nemzetközi 
Szerkesztő Bizottságot, amelynek jelenlegi névsorát mellékelem. Az eredeti 
névsorban szerepelt még Wigner Jenő és Kovács István neve, akik azonban 
időközben elhunytak.

Az új sorozat beindítása 1995 elején reménytelenül nehéz feladatnak bizonyult, 
hogy mégis sikerült, az kizárólag annak az eredménye, hogy az új sorozat Wigner 
Memorial Volume formájában indult. Néhány hét leforgása alatt több mint hatvan 
értékes kézirat érkezett ebbe a kötetbe. Köszönetemet fejezem ki Marx 
Györgynek, Nagy Károlynak és mindazoknak, akik e kötet, pontosabban kötetek, 
létrejöttét elősegítették. A Wigner Memorial Volume lehetővé tette azt is, hogy 
a nehézion-fizikai tematikára való áttérés fokozatosan és ne ugrásszerűen 
történjen.

Az átállást nagyban segítették azok a kötetek is, amelyek a nehézion-fizikai 
témában rendezett konferenciák (Strasbourg, Caracas, Budapest) anyagát 
tartalmazzák.

A Budapesten rendezett Strangeness'96 konferencia anyaga kemény kötésben is 
megjelent. Az 1997-ben, Debrecenben megrendezendő konferencia anyaga, ami a 6. 
kötetet fogja alkotni, ugyancsak megjelenik keménykötésben is. Az 1997. és az 
1998. évre is tervezzük konferenciák (Trento, Debrecen, Caracas) anyagának 
kiadását. Úgy tűnik, hogy a folyóirat megismertetésének ez az egyik legjobb 
módszere.

Létrehoztuk annak technikai feltételeit, hogy a cikkek beküldése, 
visszaigazolása, a lektoroknak való továbbküldése, a lektori vélemények 
továbbítása, egy szóval a teljes szerkesztés, számítógépes hálózat segítségével 
történjen. Most készítjük elő annak a lehetőségét, hogy a folyóirat teljes 
anyaga kompakt lemezen is kapható legyen. Azt a Brüsszelbe benyújtott 
pályázatunkat, amely az olvasóknak a folyóirathoz számítógépes hálózaton 
keresztül történő hozzáférését célozta meg, egyelőre elutasították. Újra 
pályázunk.

Az Acta Physica Hungarica a nyolcvanas évek közepén esett ki a Citation Index 
által figyelt folyóiratok köréből. Legfontosabb feladatunk a visszakerülés, ami 
gyakorlatilag csak az idézettség növelése útján érhető el.

Az alábbi statisztikai összeállítás az első négy kötetben (1995-1996) megjelent 
123 cikk eloszlását mutatja szerzők, témák és kategóriák szerint. Ez a 
statisztika ad bizonyos reményt arra, hogy vissza tudjuk küzdeni magunkat a 
Citation Indexbe. A legjellemzőbb változás a korábbi Acta Physica Hungarica 
kötetekhez képest a szerzők földrajzi eloszlásában mutatkozik. Ugyancsak 
figyelemre méltó az a körülmény, hogy a magyar szerzők száma akkor növekedett 
meg ugrásszerűen, amikor a folyóirat is és a Szerkesztő Bizottság is nemzetközi 
jellegűvé változott.SZERZŐ

      Magyar                Nyugat- Kelet-  Észak-  Dél-   Közel-
Távol-   külföldön kisebbségben és külföldi európai európai amerikai amerikai keleti keleti
itthon élő élő    élő 	   társszerző

 18     10      6      14      37    9    19    4     3    3


TÉMA


     Nehézion-fizika      Magfizika Részecskefizika Térelmélet Asztrofizika Könyvszemle Szerkesztőségi cikk Egyéb
Atomfizikai Magfizikai Nagyenergiás

  5     12      34      19      15       18      5       6        3       6KATEGÓRIA


Kísérlet   Elmélet    Szimuláció    Egyéb

  43      61       3       16


Az Acta Physica Hungarica megújhodása Fehér Jánosné olvasószerkesztő és Hock 
Gábor technikai szerkesztő áldozatos és fáradhatatlan munkája nélkül nem 
következhetett volna be. Kérem a Fizikai Osztályt, hogy mindkettőjüknek fejezze 
ki elismerését. Az Akadémiai Kiadóval való együttműködés, az átállás technikai 
problémái ellenére, teljesen harmonikus volt. Ezért Káldor Máriát és Marton 
Andort illeti a köszönet.

Végezetül megköszönöm a Fizikai Osztálynak a bizalmat és a segítséget, ami 
lehetővé tette azt, hogy az Acta Physica Hungarica a Heavy Ion Physics címszó 
alatt megújuljon. Így hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a magyar fizika e 
vonatkozásban is bentmaradjon a tudomány nemzetközi vérkeringésében. Véleményem 
szerint a folyóiratnak van jövője, ezért, ha megbízást kapok, a további 
szerkesztését vállalom.

 Debrecen, 1997. április 10.                 Lovas István 
                               főszerkesztő

3. dokumentum

Beszámoló: Acta Physica Hungarica 1997-2000


Az MTA Fizikai és Csillagászati Osztályának támogatásával, 1995-ben új 
sorozatot ndítottunk Acta Physica Hungarica New Series HEAVY ION PHYSICS 
címmel, amelynek most jelenik meg a 10. kötete. A legutóbbi beszámoló óta a 
Szerkesztő Bizottságból örökre távoztak Kürti Miklós (Oxford), Judah Eisenberg 
(Tel Aviv), Valeriu Zorán (Bukarest) és Tarján Imre. Nyugodjanak békében. Kürti 
Miklósra egy cikksorozattal emlékeztünk. A Szerkesztő Bizottság új tagjai Bíró 
Tamás (Budapest), A. Calboreanu (Bukarest), Csörgő Tamás (Budapest) és Sailer 
Kornél (Debrecen). 

Jeles szerzők igen kitűnő munkákat közöltek folyóiratunkban akkor, amikor Marx 
Györgynek és Nagy Károlynak a 70., Teller Edének pedig a 90. születésnapját 
ünnepeltük. Az MTA tiszteleti tagjának, Vlagyimir Naumovics Gribovnak emlékét 
egy Memorial Volume őrzi.

Annak érdekében, hogy a folyóirat jó hírnevét erősítsük és az impakt faktorát 
növeljük, erőfeszítéseket kell tenni. Bebizonyosodott, hogy ennek egyik 
legeredményesebb módja az, ha a korábbiakhoz hasonlóan, nemzetközi hírű, 
jelentős konferenciák anyagát közöljük (Santa Fe, Nyiregyháza, San Andres, 
Debrecen). Ezek közül érdemes kiemelni a nyiregyházai konferenciát, amely 
"Non-Euclidean Geometry in Modern Physics" címen került megrendezésre, és ami 
egy Ungváron kezdett sorozat második tagja volt. Ennek a tárgya nem 
kapcsolódott ugyan szorosan a nehézion-fizikához, ezzel szemben alcímként 
Bolyai, Gauss és Lobacsevszij nevét viselte és így alkalmat adott arra, hogy a 
Kárpát-medence kutatói nagy számban találkozhassanak. Elhatároztuk, hogy Bolyai 
János születésének 200. évfordulóján, a Marosvásárhelyen rendezendő, harmadik 
konferencia anyagát is közölni fogjuk. 

A közelmúltban elnyert OTKA pályázat segítségével egy olyan hardver és 
szoftver összeállítást vásároltunk, amely lehetővé teszi a folyóirat 
elektronikus szerkesztését. Ugyancsak OTKA pályázat segítségével sikerült annak 
a feltételeit kidolgozni, hogy az Akadémiai Kiadó az Interneten hozzáférhetővé 
tehesse a folyóiratot az olvasók számára, ami Debrecenből már hálózaton jut el 
az elektronikus nyomdába.

Az Akadémiai Kiadó tulajdonosi szerkezetében beállt változás semmilyen gondot 
nem okozott, sőt azt a reményt erősíti, hogy a nemzetközi versenyben még inkább 
meg tudjuk állni a helyünket. A Kluwert Kiadó mellett az MTA 25%-os tulajdoni 
hányaddal rendelkezik. Javasoljuk, hogy ezzel a tulajdonosi jogkörével élve az 
MTA hasson oda, hogy az olvasóknak a folyóirathoz való hozzáférése az 
Interneten ingyenes legyen. Ezt elsősorban az indokolja, hogy a fizika 
vonatkozásában Európában ezt a megoldást választják (Olaszország, Egyesült 
Királyság, Németország stb.).

Az előző beszámolóban is közölt statisztikai összeállítást mutatja a következő 
táblázat, amely most az 5-10. (1997-1999) kötetekben közölt 224 cikk alapján 
készült.


SZERZŐ

      Magyar                Nyugat- Kelet-  Észak-  Dél-   Közel-
Távol-   külföldön kisebbségben és külföldi európai európai amerikai amerikai keleti keleti
itthon élő élő    élő 	   társszerző

 30     12      6       15     75    27    40    8     10   10


TÉMA


     Nehézion-fizika      Magfizika Részecskefizika Térelmélet Asztrofizika Könyvszemle Szerkesztőségi cikk Egyéb
Atomfizikai Magfizikai Nagyenergiás


   3     30     51      72      26       14      4      2        1       21


KATEGÓRIA


Kísérlet   Elmélet    Szimuláció    Egyéb

 75      121       93       19Örömmel jelentem az Osztálynak, hogy a kitűzött célt sikerült elérni, 
nevezetesen az Acta Physica Hungarica újra teljes értékű nemzetközi folyóirat, 
mert visszakerült a Science Citation Index-be, cikkeit a Current Content 
rendszeresen ismerteti. Hangsúlyozom, hogy az Acta Physica Hungarica New Series 
Heavy Ion Physics elnevezésű folyóirat került vissza, ami azt jelenti, hogy az 
Acta Physica Hungarica további sorozatot vagy sorozatokat indíthat a fizika más 
területein is, kihasználva a Citation Index-ben visszaszerzett hely kezdeti 
előnyeit.

Befejezésül megemlítem, hogy megbeszéléseket kezdeményeztem néhány környező 
ország hasonló folyóiratának szerkesztőjével, egy Acta Physica elnevezésű 
folyóirat megszervezéséről, amelyben minden eddigi folyóirat megőrizné nemzeti 
hovatartozását, csupán a tematika tekintetében jönne létre munkamegosztás 

Debrecen, 2000. január 21.                  Lovas István
                               főszerkesztő

***

Végezetül örömmel közölhetem, hogy az Acta Physica Hungaria legújabb sorozata Quantumelectronics címmel fog megjelenni. A szerkesztőbizottság szervezése elkezdődött.

Lovas István


<-- Vissza a 2001/5 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]