Magyar Tudomány, 2001/9

A tudomány történetéből


125 éve halt meg Deák Ferenc, a nagy államférfi. Emlékének tisztelgünk Szily Kálmánnak, az MTA egykori főtitkárának beszédével, amelyből kitűnik, hogy hazánk e kiemelkedő nagysága jelentős érdemeket szerzett a tudomány és a Magyar Tudományos Akadémia érdekeinek védelmében.


Deák Ferencz és a M. Tud. Akadémia.

Szily Kálmán főtitkártól.

(Felolvasta az 1904. május 15-iki közülésen).

Most, mikor Akadémiánk mai ünnepélyes közgyűlését egyik halhatatlan tagja emlékezetének szenteli, szabadjon hétköznapi munkámat félretéve s Akadémiánk mult évi munkásságáról szóló, nyomtatásban úgy is már kiosztott jelentésünk tudomásul vételét kérve, nekem is Deák Ferencz tiszteletére egy apró gyertyácskát gyujtanom, hogy megvilágítsam vele közéleti működésének még egy igen kicsiny-kis részletét. Nagy emberek életének minden arczvonása, ha híven van megvilágítva, érdekes a történetírónak. Talán az én kis gyertyán világának is hasznát veheti még valaki.

Deák Ferencz országgyűlési működése már kezdettől fogva magára vonta a M. Tudós Társaság tagjainak figyelmét. Hiszen egyike volt ő azon államférfiainknak, a kik érezték is, hirdették is, hogy nemzeti önállásunk fennmaradása nyelvünk sorsával válhatlan kapcsolatban áll. Az 1832/6-iki országgyűlésen öt nagy beszédet mondott a magyar nyelv érdekében s az akkori nemzeti vívmányokban nagy része is volt. Ezen érdemei mellett azonban államtudományi és jogi tanulmányai is szükségkép föltűntek a Tudós Társaság előtt.( Az 1839. évi nagygyűlésnek két ajánló íven 17-en (köztük Vörösmarty, Szalay László, Czuczor, Jósika Miklós) ajánlják Deák Ferenczet az Akadémia tiszteleti tagjául. (...)

1839 november 23-án ment végbe a választás s Deák Ferencz 21 szóval 3 ellen a Tudós Társaság tiszteleti tagjául megválasztatott. Ugyanekkor választatott meg szintén tiszteleti tagnak B. Eötvös József is, ugyancsak 21 szóval 3 ellen.

Deák egész 1855-ig nem vett részt az Akadémia működésében; majd Pozsonyban lakott, mint Zalamegye követe, majd visszavonult Kehidára; utóbb pedig maga az Akadémia sem igen fejthetett ki működést. 1854-ben gróf Széchenyi István megvette a kehidai birtokot, csakis azon czélból, hogy Deák Pestre tegye át a lakását s irányítója lehessen a néma közvéleménynek. 1855 február 16-án jelent meg először az Akadémia ülésén, mikor Gróf Andrássy György másodelnök Gr. Teleki József halálát jelentette be s Toldy emlékbeszédet mondott az Akadémia első elnöke felett. Két hónappal utóbb (1855 április 17-én) Deákot tagjává választja az Igazgató-Tanács, ismét B. Eötvös Józseffel együtt. Ezentúl tevékenyen részt vesz ő is az Akadémia tanácskozásaiban, s nemcsak az Igazgató-Tanácséiban, hanem a nagygyűléseken is. Emlékbeszédében Csengery említi, hogy Deák elnöke is volt a törvénytudományi osztálynak s tagja annak a bizottságnak, a mely az Akadémia Ügyrendjét újra dolgozta.

Szelleme minden irányban gyümölcsözőleg tudott hatni. Az 1858. évi nagygyűlésen ítélte oda az Akadémia az 1842-től 1857. évekre eső nagyjutalmakat. Mind a hat osztály két-két nagyjutalmat adhatott ki. A törvénytudományi osztály javaslattételre Zsoldos Ignácz és Zádor György r. tagokat kérte föl. Ők az 1842-47-ik évi nagyjutalomra Császár Ferencz "A magyar csődtörvénykezés"; az 1848-1853-ikira pedig Palugyay Imre "Megyerendszer hajdan és most" cz. munkáját ajánlották. Javaslatuk ellen az osztály nagygyűlési értekezletén elsőnek Deák Ferencz t. tag szólalt fel: nem járul hozzá a javaslathoz, mert az ajánlott munkáknál még érdemesebbek is jelentek meg az illető évkörökben, nevezetesen 1846-ban Szalay Lászlótól Státusférfiak és szónokok könyve és 1851-ben B. Eötvös Józseftől A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra. Indítványozza, hogy az osztály az Akadémiának a két nagyjutalomra e munkákat ajánlja s az indokolás megszövegezésére bizottságot küldjön ki. Indítványa elfogadtatott s a szövegező bizottságba Gr. Károlyi György, B. Kemény Zsigmond, Deák Ferencz t. tagok és Fogarasi János r. tag küldettek ki. Az indokolás is Deák műve, s úgy látszik, szokása szerint, toll alá mondotta. (...)

Még nagyobb jelentőségű és országos fontosságú volt ugyancsak 1858-ban Deák fölszólalása az Igazgató-Tanács egyik ülésén. Bécsből azt követelték az Akadémiától: hagyja ki alapszabályaiból, hogy magyar nyelven műveli és terjeszti a tudományt. E követelés ellen, a még életben levő alapítóknak s az Akadémia tagjainak nevében is, az Igazgató-Tanács emelt szót s 1858 május 31-ikén tárgyalás alá vette a titoknoktól már elkészített fölterjesztést. Deák Ferencz nem elég erélyesnek, sőt igen alázatosnak találta e fölterjesztést s azonnal az igazgatósági ülésben mondott toll alá egy új feliratot. Ezt meg az aggódó titoknok találta igen keménynek s az Akadémia akkori másodelnöke is oly száraznak mondotta, a melyet bajos lesz lenyelni a hatalmas miniszternek. Gr. Dessewffy Emil elnök vette védelme alá a kemény, a száraz szerkezetet, a melynek sikerült is minden további támadástól megvédeni Akadémiánkat. (lásd a függelékben)

(...)

1862 február 26-ikán indítványt nyújt be: mondja ki az Igazgató-Tanács, hogy hajlandó lenne, ha az Akadémia is czélszerűnek találná, ezen tudományos intézet tőkéjének némi részét egy könyvnyomda s ezzel összekötendő Akadémiai könyvkiadó-hivatal" fölszerelésébe fektetni. Ez indítvány általános visszhangra talált s annak értelmében az Akadémia javaslat és részletes terv készítésére szólíttatott föl (...). Folytak is ez irányban hosszabb tárgyalások, de minthogy időközben a budapesti nyomdaipar hatalmasan föllendült s a könyvkiadói viszonyok is tetemesen javultak, csakis a szorosabb értelemben vett Akadémiai könyvkiadó-hivatal állíttatott fel s ez ma is sikeresen működik az akadémiai kiadványok terjesztésében.

Deák Ferencznek még egy indítványát találom jegyzőkönyveinkben. Az 1865 január 26-ikán tartott nagygyűlés II-ik pontja így hangzik:

Deák Ferencz ig. és t. tag (innentől kezdve Deák saját kezeírása) előadta, hogy a' Hazának és Akadémiánknak fájdalmára korán elhalt Szalay Lászlónk halála óta Csengery Antal tagtársunk és jegyzőnk, kit egyéb közhasznú számos foglalkozásai amúgy is igénybe vettek, pontosan vezetett jegyzői hivatala mellett a' titoknoknak számos és terhes teendőit is ernyedetlen szorgalommal tellyesítette, minden díj nélkül három évnegyedig, egyedül a közjó előmozdításáért 's az Akadémia iránti buzgalomból. Ezen érdemnek elismerése kötelességünk 's az elismerést az által fejezhetjük ki, ha itt nyilván köszönetet mondunk a' derék férfiúnak 's köszönetünket jegyzőkönyvbe iktatjuk". (Következik a határozat, s ez is Deák kezeírása): Ezen általánosan helyeslett indítvány folytán Csengery Antal úrnak a' közgyűlés közakarattal 's lelkesedéssel tellyes elismerést s meleg köszönetet szavazott és azt a' jegyzőkönyvbe iktatni rendelte". (S a jegyzőkönyv végén, a hitelesítők közt, ismét az ő kezeírásával): Deák Ferencz, ki a' második pontbani végzést is, mint indítványozó, sajátkezűleg írtam e' jegyzőkönyvbe, minthogy a' jegyző szerénysége nem engedte: hogy ő magáról azon melegséggel írjon, melyet az Akadémia közgyűlése kifejezett." Ime, az Akadémia egyik koszorúja két jelesünk: Szalay László és Csengery Antal részére, Deák Ferencz kezétől nyujtva.

Fájdalom, az Akadémia Deák Ferencznek is csakis ilyen elismerésbeli koszorút adhatott az ő életében s nem ítélhette neki a nagyjutalmat, mit nálánál jobban senki meg nem érdemelt.

1867-ben ugyanis a nagyjutalom kiadásának sora ismét a törvénytudományi osztályra került.

Az osztály első helyre sorozta Deák Ferencznek az Akadémia igazgató és tiszteleti tagjának azon közjogi munkáját, a mely előtt a Budapest Szemlében adatván ki, azután Adalék a Magyar Közjoghoz czím alatt külön füzetben is megjelent, (...) de miután az Akadémiai Ügyrend 95. §-a oly munkákat, melyek gyűjteményben jelentek meg, a nagyjutalomból kizár; az említett elsőrangú munka pedig a Budapesti Szemlében jelent meg, s csak azután nyomatott ki külön kiadásban is: az osztály azon fájdalmas kénytelenségben találta magát, hogy a nagyjutalmat Deák Ferencz művének kiadatni nem ajánlhatta" (...).

Deák Ferencznek azonban, a míg élt, még a nemzete, sőt királya sem adhatott jutalmat. Csak halála után fejezhették ki elismerésüket s hálájukat. Ravatalánál Magyarország királynéja térdepelt, imába merülve. Temetésekor az egész ország gyászba öltözött. Halála napjának első évfordulóján Akadémiánk az ő emlékezetére gyászünnepélyt tartott, melyen Csengery Antal másodelnök mondotta az emlékbeszédet s Tóth Kálmán és Szász Károly olvasták fel ez alkalomra írt ódáikat.

De Akadémiánk úgy érzi, hogy mindezzel még korántsem rótta le háláját Deák Ferencz iránt. Elhatározta, hogy e palota oszlopcsarnokában, hol Magyarország királynője koszorút helyezett Deák ravatalára, emlékművet állíttat e jelenet megörökítésére. Gr. Andrássy Gyula társunk adományából pályázatot írt ki Deák Ferencz élet- és jellemrajzára s e pályázat alapján megbízta Ferenczy Zoltán urat e munka megírásával. (...)

"A mi nagy, a mi nemes és kiváló tulajdonság van nemzetünkben, a legmagasabb kifejlettségében, mintegy eszményítve testesült meg Deák Ferenczben. Tartsuk szemeink előtt ez eszményt örökre, elfeledhetetlenül." Ezzel fogjuk hálánkat legméltóbban leróni.

Függelék

Deák fölterjesztése az Akadémiai Alapszabály ügyében


Felséges Császár és Apostoli Király! Legkegyelmesebb Urunk! Hódoló tisztelettel 
vette a Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-Tanácsa a Császári Királyi Apostoli 
Felséged által legkegyelmesebben megerősített Akadémiai Alapszabályokat; s 
hálás érzéssel fogadja Császári Királyi Apostoli Felséged azon legmagasabb 
kijelentését, hogy a Magyar Akadémia, mint tudományos intézet, Felségednek 
fejedelmi különös oltalma alatt áll.

Midőn e hálás érzetünket kifejezzük, legszentebb kötelességünknek tartjuk 
egyszersmind őszinte bizalommal kitárni Császári Királyi Apostoli Felséged 
előtt súlyos aggodalmainkat is, miket a legkegyelmesebben megerősített 
Alapszabályok némely pontjainak szerkezete bennünk támasztott.

Leglényegesebb ezek közül az első szakasz második része, mely a Magyar Akadémia 
czélját fejezi ki.

A Magyar Akadémia nem az álladalom költségén, hanem magánpolgárok adakozásából 
keletkezett; annak fentartásához az álladalom pénzbeli segélyezéssel sohasem 
járult. Az első alapítók, kik tetemes áldozataik által e tudományos intézet 
alapját letették, az 1825-iki országgyűléshez folyamodtak a végett, hogy az egy 
felállítandó Magyar Akadémia tervét dolgoztassa ki. Az országgyűlés e 
folyamodás következtén küldöttséget nevezett, mely a folyamodott alapítók 
hozzájárultával elkészítette a tervet (áll az Acta Comit. Regni Hung. 1825. To. 
I. a 270. s köv. II.), melyben határozottan kimondatott, hogy a felállítandó 
Magyar Akadémiának czélja leszen "hogy általa édes hazánkban a tudományok és 
szépmesterségek édes anyai nyelvünkön műveltessenek, s így a szép nyelv 
tökéletesedjék". E terv az országgyűlés által az akkor uralkodott Császári 
Királyi Apostoli Felséghez fölterjesztetvén, a legkegyelmesebben megegyezni 
méltóztatott abban, hogy a magyar nyelv kiművelésére, magán ajánlatok alapján, 
Akadémia alapíttassék (mint azon Acta Comit. II. kötete 1120. lapján látható). 
Az országgyűlésileg kidolgozott terv nyomán beadták az első alkotók 
alapítványleveleiket, s azokban határozottan kikötötték, hogy ajánlataik az 
országgyűlési tervben meghatározott czélra és módok szerint fordíttassanak 
(mint az a B) alatti kivonatokból kitetszik). Ezek nyomán lőn aztán 1827-ben a 
Magyar Akadémia törvénybe iktatva, melyben annak czéljául szintén a magyar 
nyelvnek a tudományok minden nemeiben kiművelése mondatott ki. A későbbi 
alapítványok ugyanezen alapra lőnek fektetve (kivonataik a C) alatt). Az 
országgyűlés bevégzése után a Nádor Ő Császári Királyi Fensége a szabályok 
részletei kidolgozására egy bizottmányt nevezett ki, mely a négy első alapító 
tettleges közremunkálásával elkészítette azokat  (D) alatt alázatosan ide 
mellékelve), miket a Fenséges Nádor Ő Császári Királyi Apostoli Felsége elébe 
terjesztvén, azok Ő Felsége által némi módosításokkal megerősíttettek (a nádori 
kegyes levél mása itt E) alatt). De ezen módosítások sem az Akadémia kitűzött 
czélját, sem a szerkezet lényeges részeit nem érintették, s az ekkép 
megerősített Alapszabályok első pontjában is világosan kimondatik, hogy a 
Magyar Akadémia "a tudományok és szépművészségek minden nemeiben a nemzeti 
nyelv kiműveltetésén igyekszik egyedül". S ezen Alapszabályok mellett állott 
fenn az Akadémia, hosszú évek során mind maiglan.

A Császári Királyi Apostoli Felséged által most legkegyelmesebben megerősített 
Alapszabályok első szakasza említett második részében a Magyar Akadémia czélja 
így fejeztetik ki: Dasselbe (wissenschaftliche Institut) hat den Zweck, die 
Wissenschaft und schöne Literatur zu pflegen, und zu verbreiten, zugleich die 
ungarische Sprache mit aller Sorgfalt auszubilden und zu bereichern".

Ellenben mind az 1825-iki Országgyűlés tervében s az 1827-iki 11. 
törvényczikkben, mind a dicsőn uralkodott Ferencz Császár és Király által 
kegyelmesen megerősített Alapszabályokban, úgy azon szerkezetben, melyet 
rendőrségi felszólítás útján a Magyar Akadémia német nyelven bemutatott, az 
alapítók szándékához híven azon eszme mondatik ki, hogy a Magyar Akadémiának 
czélja a magyar nyelvnek bővítése és csinosbítása, s a tudományok és 
szépművészetek magyar nyelveni művelése. És ezen eszme, a végül említett német 
szerkezetben a következő szavakkal van kifejezve: "Die Ungarische Akademie der 
Wissenschaften hat den Zweck, die Wissenschaften und schönen Künste in 
ungarischer Sprache zu pflegen und zu verbreiten, und zugleich die Sprache 
selbst mit aller Sorgfalt auszubilden und zu bereichern".

Így tehát a Császári Királyi Fenséged által legközelebb megerősített 
Alapszabályok első §-ának szerkezetében az előbbinek e lényeges szavai "in 
ungarischer Sprache", egészen kimaradtak.

S ezen szavak kihagyása az, mi bennünk a legmélyebb aggodalmat támasztja. Mivel 
pedig teljes meggyőződésünk, hogy Császári Királyi Apostoli Felséged az 
alapítók szándékát és azon feltételeket, mikhez ők alapítványaikat kötötték, 
megsérteni engedni nem akarhatja és nem akarja; s biztosítást nyújt nemzeti 
nyelvünkre és annak kiművelésére nézve Császári Királyi Apostoli Felségednek 
Laxenburgban 1857 szeptember 9-ikén kiadott legkegyelmesebb kézirata is, hódoló 
tisztelettel kérjük fel Császári Királyi Apostoli Felségedet: kegyeskedjék 
elrendelni addodalmunk megnyugatására s minden felmerülhető kétség 
eltávoztatására, hogy az Alapszabályok első szakaszába az előbbi szerkezetek 
ezen lényeges szavai: "magyar nyelven" (in ungarischer Sprache) ismét belé 
iktattassanak.

Másik, a mi aggodalmat szült bennünk, a legkegyelmesebben most megerősített 
szabályok azon pontjai, melyek az Akadémia elnökeinek, tiszteleti, rendes és 
levelező tagjainak választására vonatkoznak. Ezen pontokban a két elnökre 
nézve, mindenikre külön, három tagnak kijelölése van egyedül az akadémiai 
igazgató-tanácsnak megengedve; a tiszteleti, rendes és levelező tagokat pedig a 
nagygyűlés csak javaslatba hozhatja, s nem is a megerősítés, hanem az egyenes 
kinevezés van a Császári Királyi főkormányzónak fentartva.

Nem  említve,  hogy  az  Akadémia maga, mely rendeltetésénél fogva a ma-

gyar tudományosság és irodalom terményeit és a jelesebb tudományos férfiakat 
leginkább ismerheti, látszik leginkább hivatottnak lenni az akadémiai tagok 
megválasztására: e részben is bátorkodunk különösen kiemelni, hogy valamint az 
első alapítók, úgy az Akadémiának fenn említett Terve és Alapszabályai is, 
magára az Akadémiára bízták a választásokat. E jogot az Akadémia eddig 
szakadatlanul gyakorolta és soha nem adott okot arra, hogy abban 
megszoríttassék. Az álladalom közérdeke sem tesz ily változtatást szükségessé, 
mert az eddig fennállott Alapszabályok és azokon alapult választási jog mellett 
is megmaradt az Akadémia mindenkor a szorosan törvényes ösvényen; soha, még a 
lefolyt legsúlyosabb időkben sem feledkezve meg arról, hogy rendeltetése és 
szabályai minden más ügyeket kizárnak működése köréből. A Magyar Akadémia, mely 
közintézet ugyan, de egyenesen és egyedül magán alapítványokból keletkezett, 
nem adott okot arra, hogy beldolgai elintézésére s a választásokra nézve 
szűkebb korlátok közé szoríttassék, mint a közönséges egyesületek, melyek 
tagjaikat szabadon választhatják.

De különösen az elnökök kijelölésére nézve bátorkodunk azon gyakorlati 
nehézséget felhozni, hogy mind a két elnöknek külön-külön három férfiút, kik 
vagy koruk, vagy egészségi állapotjok, hivatalos vagy egyéb viszonyaik, 
lakhelyök vagy végre hajlamaiknál fogva ezen állásokat képesek vagy készek 
volnának elvállalni, s így nem puszta formaságból lennének a hat jelölendők 
közé sorozhatók, találni gyakran lehetetlen leend.

Ezeknél fogva esedezünk Császári Királyi Apostoli Felségednek e részben is, 
kegyeskednék megengedni, hogy a Magyar Akadémia elnökei, kik amúgy is az eddigi 
Alapszabályok értelmében mindig legfelsőbb megerősítéstől függöttek, továbbá 
titoknoka és tagjai választásában is, eddigi módja szerint járhasson el.

A tagok fizetésére nézve hódoló tisztelettel kérjük Császári Királyi Apostoli 
Felségedet, méltóztassék kegyesen megegyezni abban, hogy az eddig is fennálló 
idősebbségi elv ezentúlra is megtartathassék, mely a méltányosságnak leginkább 
látszik megfelelni; s ezt annál inkább mert ugyanezen elv több kormányi 
intézetnél is fennáll.

Az utolsó szakasz, mely a felügyeléssel megbízott országfejedelmi biztosnak 
jogot ád, hogy ne csak az Akadémia szabályaiba, hanem a legmagasabb kormány 
czéljaiba ütköző végzések ellen is tiltakozzék, azért okoz nekünk leginkább 
aggodalmat, mert azon kifejezés: "a kormány czéljai" nem eléggé határozott 
értelmű s gyakran kétes magyarázatú lehet. Ebbeli kétségeink megszüntetését is 
Császári Királyi Apostoli Felséged legmagasb kegyelmétől kérjük.

Ezek azok, miket állásunkban szent kötelességünknek tartottunk Császári Királyi 
Apostoli Felségednek, hódoló tisztelettel s őszinte bizodalommal, 
előterjeszteni, alázatos kérelmeink kegyes meghallgatását és teljesülését 
reménylvén.

Mely alázatos esedezésünk után Császári Királyi Apostoli Felséged legmagasabb 
kegyelmébe ajánlván magunkat és az Akadémiát, jobbágyi hódoló tisztelettel 
öröklünk Császári Királyi Apostoli Felségednek, legkegyelmesebb Urunknak, 
Pesten, 1858 május 29-én tartott ülésünkből, hű jobbágyai és alázatos szolgái, 
a Magyar Tudományos Akadémia Igazgató-Tanácsa. Gróf Dessewffy Emil, a Magyar 
Akadémia ez időszerinti elnöke, Toldy Ferencz titoknok. 
( V. ö. M. Tud. Akadémia Évk. XV. Köt. 3. dar. és Kónyi Manó: Deák F. beszédei I. köt.

Szily Kálmán


<-- Vissza a 2001/9 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]