Magyar Tudomány, 2005/7 826. o.

Időjárás - éghajlat - biztonság

Harnos Zsolt

az MTA rendes tagja, tanszékvezető egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem - zsolt.harnos @ uni-corvinus.hu

A klímaváltozás és lehetséges hatásai a világ mezőgazdaságára


Bevezetés

A klímaváltozás mint globális környezeti probléma - "feltételezett" hatásai miatt - ma a tudomány és a világpolitika egyik központi kérdésévé vált. A klímaváltozással érdemben csak a múlt század 70-es éveitől kezdtek el foglalkozni, bár az üvegházhatás problémáját már 1863-ban felvetette John Tyndall. A kutatások az elmúlt két-három évtizedben több területen folytak:

* a klímaváltozás jellemzése, klímaszcenáriók kidolgozása,

* a klímaváltozás várható természeti, gazdasági és társadalmi hatásainak feltárása,

* a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási stratégiák kidolgozása.

A klímaváltozás hatásterületei között kitüntetett szerepet kapott a mezőgazdaság, az élelmiszertermelés, a világ élelmiszerellátásának biztonsága. Érthető, hiszen az agrártermelés színvonalát, biztonságát jelentős mértékben meghatározza a klíma, az aktuális időjárás, s az élelmiszertermelés közvetlen hatással van a lakosság ellátására, különösen a fejlődő országokban.

A 20. század nyolcvanas éveiben - függetlenül a klímaváltozástól - a világ (és elsősorban a fejlődő világ) élelmiszerellátása, az "éhezés", "alultápláltság" központi világpolitikai kérdéssé vált. Ha figyelembe vesszük, hogy mindezt súlyosbítja az energiaválság (szintén a múlt század nyolcvanas éveinek problémája) és a "globális felmelegedés", akkor jogos, hogy a klímaváltozás kutatásainak vizsgálatában kiemelt szerepet kapott a mezőgazdaság, az élelmiszerellátás, a földhasználat várható alakulása. A 20. század nyolcvanas éveiben a klímaváltozást a globális felmelegedéssel azonosították. Azóta megpróbálták a változási folyamatokat is jellemezni, és egyes klimatológusok arra a megállapításra jutottak, hogy a klímaváltozás nem egy "sima" folyamatként megy végbe, hanem együtt jár az időjárási anomáliák gyakoriságának és intenzitásának a növekedésével. Ezt a feltevést az elmúlt két évtized megfigyelései alátámasztani látszanak. A szélsőséges időjárási szituációk Magyarországon is megfigyelhetőek voltak. A múlt század 80-as éveinek aszályai (ezek közül kiemelkedő volt az 1983-as), az új évezred első három évének forró, száraz nyarai, és a 2004-es csapadékos év mind megerősíteni látszanak a fenti megállapítást. Voltak más szélsőséges időjárási események is, amelyek szintén jelentősen befolyásolták az adott év mezőgazdasági termelését. Ezek közül csak a 2004-es hozott olyan "pozitív" eredményt, aminek a következményeivel még ma is küzd az agrárgazdaság.

Az eddig leírtak természetesen nem igazolják sem a klímaváltozást, sem azt, hogy az időjárás változékonysága növekedni fog. Ezek olyan hipotézisek, amikre oda kell figyelni, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen következményeik lehetnek, s ha károsak, akkor hogyan lehet azokat kivédeni, hogyan lehet a változó körülményekhez alkalmazkodni. A jelen dolgozat célja, hogy összefoglalóan áttekintse a feltételezett klímaváltozás hatásait a világ mezőgazdaságát jelentős mértékben meghatározó cereáliatermelésre.

Időjárás - klíma - klímaváltozás

A klímaváltozás egy feltételezett folyamat, amit a vizsgálatokhoz definiálni kell. Egy lehetséges definíciósorozat a következő:

* az időjárás leírja az atmoszféra állapotát egy jól definiált helyen, adott időben;

* a klíma az "átlagos" állapotot jellemzi egy adott (nagyobb kiterjedésű) területen;

* a klímaváltozás a meteorológiai elemek átlagos értékeinek olyan jelentős megváltozását jelenti, amelynek környezeti, gazdasági, társadalmi hatása van. Az átlagos értékek változása hosszabb periódusra vonatkozik.

Az időjárási változékonyság csak statisztikailag jellemezhető. A klímaszcenáriók - bár "napi" adatokat szolgáltatnak - ilyen szempontból nem értékelhetők, mert a jelenlegi változékonyságot vetítik előre.

A klímaváltozást általában a globális felmelegedéssel azonosítják. A cirkulációs modellek, amelyek a változásokat írják le, s eredményeiket "klímaszcenáriókban" testesítik meg, a légköri üvegházhatású gázok koncentrációján alapulnak. Számos modellt dolgoztak ki, figyelembe véve a légkörben és az óceánokban lejátszódó mozgásokat. Ma már a bioszféra is a modellezett elemek közé került. Az eredmények jelentős mértékben eltérnek egymástól, amint azt az 1. táblázat mutatja. Ez nyilván azt is maga után vonja, hogy a klímaváltozás "hatásai" is függenek attól, hogy milyen szcenáriót vesznek alapul.

Az 1. táblázat "globális" értékeket mutat, amelytől jelentősen eltérnek, eltérhetnek a regionális és lokális változások. A globális adatok úgynevezett leskálázása nehéz feladat, és nagy bizonytalanságot hordoz magában. Még nagyobb a bizonytalanság akkor, ha nem "éves" átlagokat tekintünk, hanem az időjárást folyamatában vizsgáljuk. Ez "hosszú távú" időjárás előrejelzést tételezne fel, ami még viszonylag rövid távra sem megoldott.

A klímaváltozás jellemzésével kapcsolatban leírtak után jogos a kérdés: van-e értelme a várható hatásokkal foglalkozni?

A válasz természetesen igen, amit az indokol, hogy mind a cirkulációs modellek, mind a megfigyelések a változást valószínűsítik, még ha eltérő mértékben is. A klímaváltozásnak (ha) lesznek hatásai, azokra fel kell készülni. Alkalmazkodási stratégiát keresni akkor, amikor már bekövetkezett a változás, késő, időveszteséggel jár. Az alternatív adaptációs megoldások kidolgozása nemcsak tudományos, de gyakorlati eredményekhez vezethet, függetlenül a klímaváltozás bekövetkezésétől.

Milyen hatásai lehetnek a klímaváltozásnak a növénytermesztésre?

A klíma-növény kapcsolat vizsgálatánál négy paramétercsoportot szoktak figyelembe venni:

* csapadék

* hőmérséklet

* CO2-koncentráció

* termőhely, földhasználat.

A csapadék mennyisége és eloszlása döntő a növények fejlődése szempontjából, azonban úgy tűnik, hogy még modellszintű meghatározása is bizonytalanabb, mint a hőmérsékleté. A modellszámítások alapján azzal számolnak, hogy az átlagos csapadékmennyiség kismértékben, mintegy 10 %-kal több lesz, mint az elmúlt évtizedek átlaga. Ez természetesen régióról régióra változik, de a feltételezés az, hogy a jelenlegi csapadékátlag ±10 %-os sávjában lesz. Magyarországra (Debrecen és Győr) a HADCM2 szcenárió lett leskálázva. A kapott hőmérsékleti és csapadékértékeket a 2. táblázat szemlélteti.

E számítások alapján az átlagos hőmérséklet 70-75 év alatt 3-3,4 oC-ot emelkedik, míg a csapadék 10-15 %-kal növekszik. Az éven belüli hőmérséklet- és csapadékeloszlás jelentősen megváltozik, a mediterrán jelleg erősödik.

A növényekkel kapcsolatos vizsgálatok alapvetően két paramétercsoportra korlátozódnak:

* hőmérsékletnövekedés,

* a légköri CO2-koncentráció,

és az ezekhez kapcsolódó vagy ezekből levezethető paraméterek, mint például tenyészidőhossz, evapotranszspiráció, vízháztartás stb.

A fontosabb megállapítások a következők: a legtöbb növény növekedése felgyorsul melegebb hőmérsékleten, feltéve, hogy elegendő tápanyag és víz áll rendelkezésre. Egy bizonyos határ után azonban a növekedés csökkenéséhez vagy akár a növények elhalásához is vezethet a magas hőmérséklet. A hőmérséklet növekedése növeli az evapotranszspirációt is, hiszen ahogy a levél hőmérséklete növekszik, nő a páranyomás a levél belsejében, és a páranyomáshiány is (VPD). Ahogy a VPD emelkedik, a gőznyomás a levélből kifelé növekszik, és a növény egyre gyorsabban veszíti el a nedvességet. A VPD a levegő száradásával együtt növekszik. A növekvő párologtatás hozzásegít a talaj gyorsabb kiszáradásához, ami újabb stressz eredője lehet.

A növények egyik legfontosabb "tápláléka" a szén, amit a fotoszintézis során a levegőből a CO2 asszimilációjával vesznek fel. A fotoszintézis sebessége függ a levegő CO2 koncentrációjától - amiről tudjuk, hogy folyamatosan növekszik -, a hőmérséklettől, napsugárzástól, tápanyag- és vízellátottságtól. Az eltérő asszimilációs utat követő növények különbözően reagálnak a hő- és szárazságstresszre, illetve a megnövelt CO2-koncentrációra. Számos kísérlet is kimutatta, hogy pozitív visszacsatolás áll fenn a légköri CO2-koncentráció és a C3-as növények nettó produkciója között. 600 mmol/mol CO2-koncentrációnál a légzési veszteség csökkenése elérte az 50 %-ot, a szervesanyag-beépülés 30 %-kal nőtt. Ehhez járul még az, hogy a növények vízhasznosítási hatékonysága jelentős mértékben javulhat.

Ha a vízkészletek korlátozottak, a legtöbb talajtípuson lehetetlen a fotoszintetikus ráta emelése. A negatív hatások jellege és nagyságrendje még vitatott. Nem zárható ki az, hogy a CO2-trágyázás pozitív hatását teljesen semlegesítik olyan stresszhatások, mint a megnövekedő UV-B sugárzási intenzitás, a szárazságstressz vagy a levegőszennyezés. Ezek a megállapítások többé-kevésbé kísérletileg igazoltak.

A mezőgazdasági vízfelhasználás várhatóan korlátozottabb lesz, mint jelenleg. Ennek alapvető oka az, hogy a magasabb hőmérséklet következtében növekszik a lakossági és ipari felhasználás, ami esetenként korlátozhatja, illetve drágíthatja a mezőgazdasági vízfelhasználást.

A talaj termőképességére is hatással lesznek a klimatikus változások. A magasabb levegőhőmérséklet következtében a termőréteg hőmérséklete is növekszik, ez meggyorsítja a szervesanyag-lebomlást és más folyamatokat, amelyek mind hatással vannak a termőképességre. E folyamatok ellensúlyozására nagyobb mennyiségű műtrágya felhasználására lesz szükség, és ez nem csak költségnövelő tényező, de negatív hatással van a környezetre is (talajvíz, levegő). A fokozott műtrágyafelhasználás következtében a talaj-növény-atmoszféra rendszerben növekedni fog a CO2 és N2O üvegházhatású gázok kibocsátása is.

A növényi kártevők szaporodására, áttelelésére, s így általános elterjedésükre is kedvező hatással lesz a felmelegedés, az ellenük való védekezés szintén költségnövelő tényezőként fog jelentkezni.

A termőhely, földhasználat kontinentális szinten jelentősen változhat a klímaváltozás függvényében. Számítás szerint 1 oC globális hőmérsékletemelkedés 150-250 km-rel tolja el a termesztési zónákat a sarkok felé. Ez például Magyarországra azt jelenti, hogy már 2 oC-os hőmérsékletemelkedés is teljesen megváltoztatja a klimatikus feltételeket, s a mediterrán jellegű klíma jelenlegitől lényegesen eltérő termőföldhasználatot tesz csak lehetővé. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a Goddard Institute for Space Studies 2xCO2 szcenáriója szerint hogyan fog alakulni a havi hőmérséklet-eloszlás Helsinkiben.

Az ábráról leolvasható, hogy a GISS szcenárió szerint Helsinkiben a Szombathelyen 1951-80 között mért átlagos hőmérsékleti viszonyok lesznek uralkodók, azaz kedvező éghajlat alakul ki a növénytermesztés szempontjából. A magasabb szélességi övezetben a klimatikus feltételek lehetővé teszik a földhasználat változását, a mezőgazdasági terület növelését. A globális felmelegedés hatására olvadnak a gleccserek és a sarki jégmezők, aminek következtében emelkedik a tengervíz szintje. Ez a XXI. század közepére elérheti a 0,5 métert is az IPCC szerint. Már ekkora vízszintemelkedés is veszélyezteti egyes alacsonyan fekvő területen (Indonézia, Kína, Hollandia stb.) a mezőgazdasági termelés biztonságát.

Az elemzések egyértelműen arra engednek következtetni, hogy

* az agroökológiai zónák eltolódnak a hőmérsékletemelkedés és a vízhasznosítási hatékonyság javulása következtében,

* a növénytermesztés hatékonysága a középső és magas szélességi övezetekben (alapvetően a fejlett országokban) javulni fog - a növekvő fotoszintézis, a hosszabb tenyészidőszak és fagymentes periódus miatt,

* a legtöbb fejlődő országban a termőképesség csökkenni fog (a cereáliák esetében mintegy 10 %-kal), ami jelentős ellátási gondokat jelent az adott térségben,

* a trópusi és szubtrópusi régiókban, Afrika Száhel-övezetében válik legkritikusabbá a helyzet.

A cereáliák hozamainak alakulása

A vázolt általános érvényű megállapítások ismeretében felmerül a kérdés, hogyan tudunk következtetni a fontosabb gazdasági növények hozamára, az egyes régiók, illetve a világ élelmiszertermelési kapacitására, biztonságára. A legáltalánosabban használt eljárás a növényi növekedési modellek alkalmazása (szimulációs modellezés).

A növényi növekedési modellek általánosan használtak ma már a kísérlettervezésben, a termeléstervezésben, a mezőgazdasági területek, régiók termőképességének jellemzésére. A legismertebb az IBSNAT modellcsalád, amelyet a legfontosabb szárazföldi növényekre (őszi búza, kukorica, szója stb.) dolgoztak ki és használnak világszerte, többek között a klímaváltozás várható hatásainak az elemzésére is. Európában legelterjedtebb modellek az AFRCWHEAT és a SIRIUS, illetve ezek adaptált, továbbfejlesztett változatai. Magyarországon az AFRCWHEAT adaptált változatával készültek számítások (Harnos N., 2003.), amelynek az eredményei összefoglalva láthatók a 3. táblázatban.

A számokból megállapítható: ha nem következik be jelentős agrotechnikai és genetikai változás, akkor a termelésátlagok jelentős visszaesésével kell számolni még 500 ppm-es CO2-koncentráció esetén is. Az AFRCWHEAT modell került felhasználásra a CLIVARA projektben is (Downing et al., 2000). A számítások szerint Európa búzatermő potenciálja összességében növekszik, ami részben a nagyobb hozamoknak (Európa északi részén) és a potenciálisan növekvő búzatermő területeknek köszönhető.

A világ cereália-produkciójának a becslésekor különböző modellekkel, ill. klímaszcenáriókkal végzett számítások eltérő eredményekhez vezetnek, de tendenciájukban egyező képet mutatnak. A számításokat különböző feltételezésekkel végezték. Ezeknek összefoglalását mutatja be a 4. táblázat.

A kiinduló értékeket a jelenlegi klimatikus viszonyokra becsült értékek jelentik.

A táblázat első három oszlopában csak a klímahatást vették figyelembe a modellszámításoknál, a másodikban a klíma mellett a CO2 koncentrációt is. Az adaptációs szinteknél az előzőeken túlmenően: 1. szint: fajtaváltás, vetési idő változása; 2. szint: fajváltás, műtrágyahasználat, vetésidőváltás és növekvő öntözött terület.

A 4. táblázatból egyértelműen megállapítható, hogy a cereáliatermelés feltételei összességében romlanak, ami alapvetően a fejlődő országokban bekövetkező változásoknak tudható be. Néhány fontosabb országot tekintve a következő százalékos változások várhatóak a búzahozamokban a CO2 megduplázódása esetén:

Kanada +27% Oroszország +25% Kína +17% Ausztrália +10% Franciaország +8% India +4%

USA -2% Uruguay -23% Egyiptom -28% Brazília -32%

Ezek a számítások adaptációs szint nélkül készültek.

Összefoglalóan megállapítható, hogy jelenlegi ismereteink szerint földrészenként az alábbi változások várhatók a földhasználatban, ill. a mezőgazdasági termelésben (GEO/Global Environmental Outlook/, UNEP):

Afrika: A gabonafélék termésátlagai csökkenni fognak, ezáltal romlik az élelmiszerellátás biztonsága is. A sivatagosodás súlyosbodik Afrika számos térségében, aminek következtében csökken a mezőgazdaságilag hasznosítható terület.

Ázsia: Az északi területeken a kedvezőbb klimatikus feltételek következtében növekedhetnek a hozamok, s a termesztési zónák északra tolódásával a mezőgazdaságilag művelhető területek is növekednek. Ázsia déli részén és a kapcsolódó szigetvilágban az élelmiszerbiztonság csökken a tengerszint-emelkedés, a szárazság és egyéb időjárási anomáliák következtében.

Ausztrália és Új-Zéland: A várható hatások kiegyenlítik egymást. Területenként a kedvezőbb feltételek javítják az élelmiszertermelés hatékonyságát, ugyanakkor egyes területeken romlanak a feltételek.

Európa: Észak-Európában a klímaváltozás pozitív hatással lesz a mezőgazdasági termelésre, ugyanakkor Európa keleti és déli részein a produktivitás csökkenni fog.

Dél-Amerika: A fontosabb növények hozamai a földrész jelentős részén csökkenni fognak.

Észak-Amerika: Európához hasonló megállapítások tehetők. Az északi területeken - Kanadában, az USA északi részein - a termesztési feltételek javulnak, a délin romlanak.


Kulcsszavak: klímaváltozás, klímaszcenáriók, kockázat, szimulációs modellek, alkalmazkodásSzcenáriótípus					Szimulált változás az átlagos 
						globális felszíni hőmérsékletben	

						20. század	21. század		Hadley - 2. verzió, 
HADCM 2						0,55 şC		2,6 şC		
Canadian Centre					0,7 şC		4,2 şC		
Max Planck Institute (MPI)			0,55 şC		1,9 şC		
Geophysical Fluid Dinamics Laboratory (GFDL)	0,8 şC		3,2 şC		
Hadley - 3. verzió, HADCM 3	 		0,6 şC		3,1 şC		
Parallel Climate Model				0,5 şC		2,0 şC		
Climate System Model				0,5 şC		1,5 şC		
Megfigyelt					0,4 - 0,8 şC		
IPCC (1996a) az 1990 és 2100 közötti időszakra
	     (ellenőrizetlen kénkibocsátás)			0,9 - 3,5 şC 		
IPCC (1996a) az 1990 és 2100 közötti időszakra
	     (kiegyensúlyozott kénkibocsátás)		0,8 - 4,5 şC 	

1. táblázat * Szimulált globális hőmérsékletváltozások a 20. és 21. századra				Hőmérséklet (oC)
		I-III. hó	IV-VI. hó	VII-IX. hó	X-XII. hó	 éves átlag	

  Debrecen		
1951-1991 átlag	 0,9		15,2		18,9		5,1		10,	
minimum		-3,3		13,2		16,7		2,8		8,8	
maximum		 4,2		16,8		21,2		8,2		11,8	
HADCM2 2031-40	 4,1		16,3		20,4		7,0		11,9	
HADCM2 2066-75	 5,6		17,1		21,8		9,1		13,4	

  Győr	
1951-1991 átlag	 1,7		14,8		18,7		5,5		10,2	
minimum		-2,8		12,8		17,3		4,0		9,0	
maximum		 4,9		16,1		20,2		7,9		11,5	
HADCM2 2031-40	 4,6		15,9		20,1		7,0		11,9	
HADCM2 2066-75	 5,7		16,5		21,6		9,2		13,2	

2. táblázat * A hőmérséklet alakulása Debrecenben és Győrben, a bázisidőszakban és a HADCM2 modell szerint1. ábra * A hőmérséklet havi átlagának alakulása a megfigyelések és a GISS előrejelzése szerint			Tényleges termés		Szimulált termés 
				(t/ha)			(t/ha) AFRCWHEAT	

			Várható érték	Szórás		Várható érték	Szórás	

Győr						
Tényleges időjárás	 4,88		0,63		4,9		0,5		
HADCM 2 klímaszcenárió			
CO2-koncentr.: 360 ppm					3,7		0,4	
CO2-koncentr.: 500 ppm					4,2		0,5			
			
Debrecen						
Tényleges időjárás	4,69		0,69		4,8		0,6		
HADCM 2 klímaszcenárió	
CO2-koncentr.: 360 ppm					3,8		0,4		
CO2-koncentr.: 500 ppm					4,4		0,5	

3. táblázat * A búza szimulált termésátlagai	Klímahatás	+ a CO2 fenológiai 	+ adaptáció 	+ adaptáció 
				hatása		1. szint	2. szint	

	GISS	GFDL	UKMO	GISS	GFDL	UKMO	GISS	GFDL	UKMO	 GISS	GFDL	UKMO	
Fejlett -4	-10	-22	+12	+6	 -4	+15	+8	+4	+12	+3	+2	
országok
Fejlődő -16	-13	-17	-11	-8	-12	-12	-8	 -13	-7	-6	-7	
országok
Föld 	 -11	-13	-19	-2	-4	-8	0	-2	-6	 +3	0	-3	
összesen

4. táblázat * A cereália produkció százalékos változása különböző GCM egyensúlyi szcenáriók esetén, 2060 körül


Irodalom

Downing, Thomas E. at al. (2000): Climate Change Climatic Variability and Agriculture in Europe, An Integrated Assessment, Research Report No. 21., University of Oxford, Environmental Change Unit

Fischer, Günther at al. (2001): Global Agro-ecological Assessment for Agriculture in the 21st Century. IIASA and FAO

Harnos Noémi (2003): A klímaváltozás hatásának szimulációs vizsgálata őszi búza produkciójára. AGRO-21 Füzetek. 31. szám

Harnos Zsolt (2005): A klímaváltozás növénytermelési hatásai, AGRO-21 Füzetek. 38.

Rosenzweig, Cynthia - Hillel, Daniel (1995): Potential Impacts of Climate Change on Agriculture and Food Supply. Consequences. 1, 2.

Rosenzweig, Cynthia et al. (1993): Climate Change and World Food Supply. Research Report No. 3., University of Oxford, Environmental Change Unit


<-- Vissza a 2005/7 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]