Magyar Tudomány, 2005/7 849. o.

Időjárás - éghajlat - biztonság

Szirmai Viktória

DSc., egyetemi tanár, MTA Szociológiai Kutatóintézet - h9579szi @ ella.hu

Globális klímaváltozás és a társadalmi biztonság


A globális klímaváltozás szorosan összekapcsolódik a társadalmi biztonság problematikájával. A globális klímaváltozás a globális, a nemzeti, a helyi társadalmak kialakult gazdasági, társadalmi és politikai működési rendjét egyaránt veszélyezteti. A klímahatások következtében felborulhat az emberek kialakult életrendje, a megélhetést, illetve a jólétet is biztosító gazdasági és a társadalmi tevékenységek köre, a társadalmi kapcsolatok biztonságot és követési mintát is nyújtó rendszere. Erősödhetnek a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi kirekesztés folyamatai, növekedhetnek a társadalmi konfliktusok és a deviancia, a társadalmi intézmények működési zavarai.

A globális klímaváltozás és a társadalmi biztonság problematikája

A globális klímaváltozás lehetőségét ma vitatók bizonyára csak legyintenek azokra a tudományos-fantasztikus filmekre (könyvekre), amelyek a vonatkozó tudományos kutatási eredményeket megelőzve vetették fel az éghajlatváltozás és a társadalmi biztonság összefüggéseit. Robert Altman amerikai rendező Quintet című tudományos-fantasztikus filmje például már 1979-ben bemutatja a klímaváltozással összefüggő társadalmi felbomlás jelenségeit, az emberiség biztonságát megkérdőjelező éghajlatváltozással is összefüggő társadalmi problémákat. A hó és a jég birodalmába zárt, még megmaradt társadalom belső konfliktusait, a korábban deviánsnak minősülő magatartási szabályok, normák uralmát és az életfeltételek szűkössége hiányában hatalmas méretű bűnözést, és egyéni kiszolgáltatottságot, a mindennapi élethez szükséges biztonság hiányát. A remélhetőleg csupán utópikus film jóval előbb megpróbálta az emberiség figyelmét felhívni a klímaváltozás társadalmi problémáira, mint például Ronald Emmerich Day After Tomorrow 2003-as filmje, amely a hirtelen lehűlés miatt kialakult népvándorlást, a hóval és hideggel bezárt közösségek viselkedését, az életet menteni próbáló új szabályok létrejöttét ábrázolja.

A művészetben megjelent utópikus feltevések mögött megtalálhatók a tudományos eredmények is. Az éghajlati hatások kedvezőtlen következményei már a hetvenes években igazolódtak.1 A globális környezetvédelmi klímaproblémák azonban csak az 1980-as évek közepén, illetve az 1990-es években kerültek a tudományos gondolkodás, majd a világméretű nyilvánosság középpontjába. Ebben igen nagy a szerepük a nemzetközi politikai és civil szervezeteknek.

A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései azonban kevésbé feltártak. S ez még akkor is igaz, ha a nagy nemzetközi amerikai társadalomtudományi intézetek a kilencvenes évek óta egyre nagyobb figyelemmel kísérik a globális klímaváltozással kapcsolatos társadalmi beállítottság változásait. A kutatásokból differenciált társadalmi érdeklődés derül ki, a különböző makro-régiók és országok eltérő fejlettségi szintje, a médiahatások, vagyis aszerint is, hogy az adott ügy mennyire jelenik meg a közgondolkodásban. A kutatásokból például kiderül, hogy az Egyesült Államokban megkérdezettek nagy többsége (évek óta átlagosan 70 %) komoly problémának tartja a klímaváltozást.2 A Gallup International Institute vizsgálati eredményei szerint a közép- és kelet-európai, közte a magyar társadalmi érdeklődés jóval kisebb, mint az amerikai társadalomé.3 Mindez azt is jelenti, hogy a globális klímaváltozás lehetséges társadalmi következményei, köztük a biztonság problémája korántsem nyilvánvaló még a közép-európai és a magyar közvélemény számára.

A társadalmi biztonság mai kutatási kérdései alapvetően a társadalmi folyamatok, a társadalmi strukturális egyenlőtlenségek, illetve a társadalompolitikai eszközök rendszerében fogalmazódnak meg. Ennek keretében elsősorban az merül fel, hogy a különböző társadalmi csoportok milyen nemzeti, milyen közösségi (gazdasági, társadalmi és politikai, jogi) biztonságot élveznek, hogyan integrálódnak, illetve miként és miért szorulnak ki meghatározott társadalmi, nemzeti, térbeli, egyéb közösségi kapcsolatokból? Milyen biztonsági rendszerekre van szükség a problémák kezeléséhez? E kérdések összefüggenek az európai integráció folyamataival, amelyek keretében fontos igényként merült fel a jóléti rendszerek erősítése, az állampolgárok életkörülményeinek javítása, a társadalmi biztonság megteremtése (Hegedűs, 2001; Füleki, 2001).

Az éghajlati folyamatok vélhetően sajátos hatással lesznek a társadalmi strukturális mechanizmusokkal összefüggő biztonsági problémákra. A klímaváltozás és a társadalmi biztonság problémája összefügg, hiszen ugyanazok a makrogazdasági, társadalmi, politikai, hatalmi folyamatok és intézményi érdekek, amelyek a klímaproblémákat okozzák, hozzájárulnak a társadalmi biztonsági problémák kialakulásához is (Barnett - Adger, 2005).

A klímaváltozást meghatározó társadalmi folyamatok és érdekviszonyok

Az éghajlati rendszer belső változékonysága, a természetes éghajlati kényszerek (a naptevékenység, a vulkánkitörések) vitathatatlan jelentősége mellett egyre többen elismerik az antropogén hatások, az ipari tevékenység meghatározó szerepét. A természettudósok is állítják, hogy a három tényező csak együtt ad magyarázatot a légkör közelmúltbeli változásaira (Szabó et al., 2003, 34.).4 Ez a felismerés bizonyára hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi években világszerte jelentősen megnőtt az érdeklődés a klímaváltozás és a társadalmi biztonság kérdéskörével, a meghatározó tényezőkkel kapcsolatban, tanulmányok, könyvek jelentek meg, konferenciák vizsgálják a globális felmelegedés és a társadalmi biztonság sajátos összefüggéseit.5

A kutatások szerint a globális klímaváltozásra számos társadalmi mechanizmus gyakorol hatást: a globális gazdaság hatásai, a vállalatok multinacionalizálódási, transznacionalizálódási folyamatai,6 a globális urbanizáció, a koncentrált területi fejlődés, a nagyvárosi régiók szerveződése, a fejlett ipari társadalmak kulturális és életforma modelljeinek terjedése, a regionális társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység, a társadalmi részvétel mai mechanizmusai, a társadalmi kirekesztettség. A meghatározó társadalmi okok között fontosak a demográfiai folyamatok is, hiszen az utóbbi száz évben az emberiség létszáma megnégyszereződött, s ez megnövelte a természeti erőforrások iránti igényeket.

A globális, a Földet károsító ökológiai problémák a legfejlettebb ipari társadalmak, a gazdagabb országok gazdasági, társadalmi és politikai modelljeinek következményei. Világméretű társadalmi és nemzeti támogatottságok övezik az adott modelleket. Az elitcsoportok, a középosztályok fogyasztási igényei és a hatalmakkal szembeni elvárásaik is szerepet játszanak a meglévő modellek kialakulásában és fenntartásában. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a károk megteremtésében nagyobb a felelősségük, hanem azt is, hogy nagyobb az érdekeltségük a meglévő modellek fenntartásában is. A fejlődő társadalmak (közte Kína és Oroszország is) a mai piaci, egyben fogyasztói társadalmakban látják a jövőbeni gazdasági, társadalmi fejlődés lehetőségeit, ezért azokban a tevékenységekben érdekeltek, amelyek újratermelik és fenntartják a globális környezeti problémákat, közte a klímaváltozást is (The World in 2020; McRae, 1996).

A globális klímaváltozás és a veszélyeztetettek csoportjai
----------------------------------------------------------

A globális klímaváltozás és a veszélyeztetett makró-régiók

A globális klímaváltozás nagyon sok ember élet- és munkakörülményeit, megélhetését érintheti (Flavin, 2001, 22.; Brown, 2001, 73.). A veszélyeknek leginkább Afrika, Latin-Amerika és Ázsia, Dél-Európa és a sarki régiók vannak kitéve, de a jobb alkalmazkodóképességű országokban, mint Észak-Amerika és Új-Zéland is találhatók veszélyeztetett közösségek. A jövőbeni éghajlati hátrányok (például a melegedés, a sivatagosodás, a szárazodás) főként azokat a térségeket sújthatják, amelyekre ezek az éghajlati tényezők már most is jellemzőek, és amelyek már most is nagy nehézségek árán (a környezeti károk növelésével) tartják fenn gazdaságaik működését.

Számos régió esetében - főként a fejlődő országokban, így Afrikában, Latin-Amerikában, Ázsiában - kumulatív hatásokkal kell számolni. A globális klímaváltozás hátrányos regionális és társadalmi helyzetekben jelenik meg, s ez növeli a társadalmi problémákat, megnehezíti a védekezést, az alkalmazkodást is.

A meglévő éghajlati prognózisok alapján két nagy, markánsan elkülönülő globális klímaváltozási forgatókönyv képzelhető el:, egy "élesebb-katasztrofális" és egy "mértéktartóbb-realistább" forgatókönyv.7 A vonatkozó szakirodalmak alapján az a feltevésem, hogy Magyarország esetében a mértéktartóbb-realistább forgatókönyvnek nagyobb az esélye. Már csak azért is, mert a nemzetközi szakirodalmak véleménye az, hogy a globális klímaváltozás regionális értelemben differenciált hatásokkal járhat.

A mértéktartóbb-realistább magyarországi forgatókönyv egyrészt az ország kedvezőbb gazdasági, társadalmi pozícióit is adhatja. Az erősebb pozíció (rövid távú) előnyei azonban csak akkor érvényesülhetnek, ha az ország felkészül az esetleges helyi éghajlati hatásokra. A mértéktartóbb-realistább forgatókönyv másrészt sajátos veszélyekkel, az ország biztonságát érintő társadalmi problémákkal is járhat. A világméretű regionális egyenlőtlenségek miatt új térbeli, társadalmi mobilitási irányokkal, hatalmas menekültáradattal kell számolni. Az éghajlati és társadalmi szempontból is hátrányos térségekben élők megindulhatnak a kedvezőbb éghajlati és társadalmi, gazdasági helyzetű országok, térségek felé. Ez, a fogadó (vagy fogadni kényszerülő) országok, közte a vélhetően kedvezőbb helyzetben lévő Magyarország esetében is, számos gazdasági és társadalmi problémát, a nemzeti vagy a térségi gazdaságok összeomlását, jelentős mértékű munkanélküliséget, továbbá az ország eredeti lakossága és az újonnan érkezők között kirobbanó társadalmi konfliktusok sokaságát okozhatja. A globális hatások, a kívülről érkező társadalmi konfliktusok sajátos hátrányokká alakíthatják tehát a kedvezőbb éghajlati pozíció lehetséges előnyeit is.

A globális klímaváltozás és a veszélyeztetett magyarországi térségek

A történeti és a modernizációs folyamatok, a gazdasági tényezők, az infrastrukturális és földrajzi adottságok, a külföldi tőke érdeklődése, a multinacionális vállalatok telephelyválasztási stratégiái döntő módon határozták meg a ma jellemző regionális egyenlőtlenségeket, ezen belül a nyugat-magyarországi régiók (főként várostérségek) előnyeit, a kelet-magyarországi (főként) vidéki térségek hátrányait.8

A globális klímaváltozás következtében átalakulhatnak a világgazdaság térségi terjeszkedési irányai, és ez elvileg módosíthatja a hazai regionális egyenlőtlenségek mai jellegzetességeit. A globális klímaváltozás viszonylag kedvezőbb magyarországi forgatókönyve esetén (rövid távon) erősödhet az ország gazdasági vonzóereje, az olyan globális vállalatok, azok centrumvállalatai, illetve kihelyezett telephelyei esetében, amelyek a globális klímaváltozás valóban kedvezőtlen hatásainak lesznek kitéve. Az újonnan érkező cégek vélhetően a fejlettebb térségeket választják. S ez tovább növelheti a mai regionális hátrányokat.

A globális klímaváltozás, a kedvezőtlen éghajlati hatások, a váratlan időjárási katasztrófák komoly biztonsági problémákat okozhatnak a hátrányos helyzetű térségekben. A kelet-magyarországi térségek önkormányzatai többnyire nem rendelkeznek sem az alkalmazkodáshoz, a védekezéshez, sem a konkrét kárkompenzációhoz szükséges forrásokkal, gazdasági erővel, kiváltképp a kedvezőtlen éghajlati hatások gyakorisága esetén. A társadalmi és gazdasági szempontból sérülékeny lakosság esetében kumulatív problémákkal kell számolni. Továbbá számolni kell a migrációs folyamatok felgyorsulásával, ami a (ma még) fejlettebb nyugat-magyarországi térségek adaptációs potenciáljának a gyengülésével járhat.

A nagyvárosi tér sérülékenysége és biztonsága

A szakirodalmak szerint a 21. század a "város évszázada" lesz. A világ népességének többsége (2025-ben közel 62 %-a) városlakó lesz. A fejlett térségekben ez az arány már ma is 75 % (Hjerppe, 1998). Magyarországon a népesség 66 %-a városlakó. A fejlett országok nagyvárosai esetében nem csupán a népesség, hanem a vagyonos és képzett népesség (belső városi térben szegregált) koncentrálódásáról van szó.

A modern nagyvárosi tér a globális és a nemzeti gazdaság számottevő részét, a gazdaság működéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúrát is koncentrálja. Itt találhatóak a pénzügyi és egyéb szolgáltatások, a politika funkcionálását, a nemzetközi és nemzeti tőke érkezését és a szükséges munkaerőt biztosító intézmények is.

A klímaváltozás következtében módosulhatnak a ma jellemző európai urbanizációs trendek, átalakulhat a nagyvárosi tér modern társadalmi szerkezete (lásd részletesen Szirmai, 2004). A belvárosi klímaproblémák miatt felgyorsulhat a szuburbanizáció, növekedhet a középosztálybeliek kiköltözése. A vállalatok és magasabb jövedelmű csoportok kiköltözésével párhuzamosan, az átalakuló ingatlanárak következtében is a belvárosban leromolhat a társadalmi szerkezet, a citysedés folyamata is leállhat, növekedhet a vidékről, illetve a rosszabb státusú, de kedvezőbb klímájú elővárosokból, városkörnyéki falvakból beáramló alacsony jövedelmű, iskolázatlan társadalmi csoportok aránya. Továbbá lefékeződhet az (európai nagyvárosok mellett a magyarországi nagyvárosok esetében is érzékelhető) dzsentrifikáció folyamata is. Mindez kedvezőtlenül befolyásolhatja a városi tér gazdasági, társadalmi stabilitását, veszélyeztetheti a nagyváros gazdasági-társadalmi funkciói, stratégiai szerepei érvényesülését, továbbá a nagyvárosban élők társadalmi és gazdasági biztonságát is.

A nagyvárosi centralizáltság az érintett (és nemcsak a városi, hanem a városhoz kapcsolódó vidéki) népesség gazdasági és szolgáltatási függőségeit is adja. A klímaváltozás esetében ez a függőség felerősödhet. Az éghajlati katasztrófák különösképpen nagyon sok embert egyszerre és egy időben érinthetnek, és éppen a központi függések miatt nehéz az egyéni védekezés lehetősége. Magyarország esetében ez azért is probléma, mert a korábbi centralizált állami védelmi rendszer leépült, a piaci társadalmakra jellemző helyi társadalmi részvételre és helyi hatósági szereplőkre, az öntevékeny magatartásra épülő rendszer még kialakulatlan (Rozgonyi et al., 2000).

A klímaváltozás legkülönbözőbb hatásai, a melegedés és a szárazodás (de a nedvesedés) folyamatai a nagyvárosok számára különös gondokat okozhatnak. A városok belterületén bizonyos időjárási helyzetekben több fokkal melegebb van, mint a peremkerületekben, s ez hosszabb idő átlagában is igaz (Mika, 2002, 6.). A mai közép-európai városi építészeti megoldások (Tóth Zoltán főépítész szerint)9 sokkal jobban felkészültek a hideg, mint a meleg elleni védelemre.

A magyar városokban kevés az ivókút, a zöldterület, a növényzet, a park. A modern építészet (tegyük hozzá, elsilányodott változataiból) hiányzik az árnyékolás, a napsugárzástól való védelem. A benapozás szempontjai, amelyek a modern funkcionalizmus korábbi városépítészeti problémáira kívánt feleletet adni, a szegénység, a sűrű beépítettségből fakadó napfény hiányát akarta megoldani, a jövőben, a klímaváltozással összefüggésben (is) problémák forrása lehet.

A veszélyeztetett társadalmi csoportok

A gazdasági, társadalmi szempontból hátrányosabb helyzetű régiók és kisebb térségek, falvak alacsony státusú lakossága sokkal inkább veszélyeztetett, mint az előnyös helyzetű térségek és a magasabb státusú csoportok. A hátrányos helyzetű, alacsonyabb jövedelmű, a szükséges ismeretekkel, valamint anyagi forrásokkal nem vagy kisebb mértékben rendelkező, periférikus helyzetben lévő nagyvárosi csoportok (a belvárosi sűrű beépítésű régi városrészek idősebb, alacsonyabb jövedelmű csoportjai, a lakótelepi népesség alsó osztályokhoz tartozó rétegei, az egyedülálló idősebbek, a nagycsaládosok, a hajléktalanok) nem rendelkeznek a szélsőséges időjárások, a katasztrófák esetén szükséges elegendő anyagi (de egyéb, a mindennapi élethez szükséges) tartartalékkal. A felsorolt térbeli társadalmi csoportok sem egyéni, sem közösségi szinten nincsenek olyan anyagi helyzetben, amely segítségével képesek lennének felkészülni a (lehetőségekhez képest) megelőzésre vagy a szükséges védelemre, illetve aminek a segítségével képesek átvészelni a nagyon szélsőséges éghajlati hatásokat. Kevésbé tudnak alkalmazkodni az éghajlati változások mindennapi hatásaihoz, nem tudják az egészségügyi problémák kialakulását megakadályozni. A nagy lakótelepeken élők (de a fiatalok, a gyermekek) számára különösen problematikus lesz a melegedés és a szárazodás.

A nagyvárosok, városok belső urbanisztikai, épületszerkezeti, építészeti problémákkal is kapcsolatos klímagondjait a magasabb jövedelmű csoportok (amelyek tagjai részben már ma is kedvezőbb szubklímájú városrészeken élnek) - akár a városkörnyéki kiköltözéssel, akár klímaberendezésekkel -- inkább képesek lesznek kezelni. A szabad foglalkozásúak vagy kötetlen munkarendben dolgozók szintén nagyobb eséllyel tudnak alkalmazkodni a változásokhoz (a felmelegedéshez, a szélsőségesen változékony napi hőmérsékletekhez) a munkarend ritmusának és ütemének átalakításával, a munkaidő és a pihenés ciklusainak a módosításával, az egészség védelméhez szükséges új életmód és életstílus feltételeinek a kialakításával. Miközben a város, a lakóhely, a lakás működését megzavaró váratlan éghajlati katasztrófák mindennapi életre gyakorolt következményeit, az átmeneti energia- és áramellátási gondokat, a köz- és pénzügyi intézmények meghibásodását (például a bankok számítógépes rendszereinek összeomlását) ők sem tudják kivédeni.

Az éghajlati változások a társadalmak életmódjának, lakó- és munkahelyi körülményeinek, szabadidős szokásainak az általános átrendeződését kívánnák meg, miközben a társadalmi szerkezeti és területi egyenlőtlenségek a szükséges átalakítások csak differenciált módosítását biztosítják. A klímaváltozás ezért tovább növelheti a társadalmi egyenlőtlenségeket, csökkentheti a társadalmi eredetű biztonságot is.

A globális klímaváltozás és az alkalmazkodás társadalmi feltételei

A globális klímaváltozással összefüggő társadalmi biztonság erősítése differenciált eszközöket igényel, mégpedig a kedvezőtlen klímahatásokat újratermelő szereplők és a hatásokat inkább elviselők, az érintett társadalmi csoportok előnyös vagy hátrányos térbeli-társadalmi helyzete, anyagi és jövedelmi pozicionáltságai szerint. Ez azt jelenti, hogy a kedvezőtlen társadalmi és klímahatásoknak egyaránt kiszolgáltatott térbeli társadalmi csoportok biztonságának megteremtése, az alkalmazkodás fejlesztése érdekében erősíteni szükséges a hatósági, illetve intézményi gondoskodást, a kedvezőbb társadalmi helyzetűeknél pedig fel kell tárni a közösségi és az egyéni részvétel lehetőségeit. A különösen veszélyeztetett társadalmi csoportok lehetséges védekezési stratégiáit kiemelten kell kezelni.

Fejleszteni kell a katasztrófavédelem modern rendszereit, az állami és helyi hatósági, a különböző szakmai és katasztrófavédelmi szervezetek részvételére, az öntevékeny és aktív állampolgári magatartásra épülő struktúrákat. Ehhez biztosítani kell a szükséges forrásokat, a forrásmegosztás olyan szerkezetét, hogy abban minden érdekelt és érintett résztvevő hatékonyan részt tudjon venni. Ez a kedvezőtlen klímahatásokkal összekapcsolható szereplők érdekeltségei viszonyainak az átalakítását is feltételezi. (A szociológiai kutatási eredmények azt mutatják, hogy az érintett társadalmi szereplők, közte az önkormányzat, a lakosság, a vállalkozók, de az állam is, érdekviszonyaik alapján fogékonyabbak a károk kompenzálására, mint azok megelőzésére [Jávor - Rozgonyi, 2002, 213.].)

Kiemelten fontos tényező a vonatkozó információk terjesztése, a hozzáférhetőség erősítése, de mindenekelőtt az érintettek bevonása, a társadalmi részvétel erősítése. Ezt a szempontot veti fel az a nemzetközi kutatás, amelyik Magyarország, Bulgária, Észtország, Lengyelország, Románia és Szlovákia összehasonlító elemzése keretében vizsgálta a társadalmi részvétel jelentőségét az üvegházhatású gázok kibocsátására hatást gyakorló döntési folyamatokban.10 A kutatás szerint, bár a klímaváltozással kapcsolatos informálódás lehetőségeiben is nagyok a különbségek, az információhoz való hozzáférés minden vizsgált országban fejlettebb, mint a társadalmi részvétel folyamata, az érintett szereplők közötti együttműködés, a visszacsatolás. Pedig enélkül nem képzelhető el sem a globális klímaváltozásra való felkészülés, sem a társadalmi biztonsági problémák enyhítése.


Kulcsszavak: globális klímaváltozás, társadalmi biztonság, veszélyeztetett társadalmi csoportok, alkalmazkodás feltételei


1 Az üvegházhatás jelentőségét már XIX. századi tudományos cikkek is említik, bár mérésére csak az 1950-es években jöttek létre programok. Neumann János 1955-ös légköri modelljében is megfogalmazódtak az antropogén hatások (Rakonczai, 2003, 77.). Az ózonlyuk mint légköri probléma 1985-ben vált ismertté (Rakonczai, 2003, 11.). A szélsőséges éghajlati hatások mezőgazdaságra gyakorolt kedvezőtlen következményei már a hetvenes években kiderültek. A Meteorológiai Világszervezet már 1976-ban rámutatott, hogy a mezőgazdasági problémák oka a globális méretű éghajlatváltozás (Faragó, 1981).

2 Lásd a vonatkozó kutatások webhelyeit: Victor, David. G.: Climate Change, Debating America's Policy Options, A Council Policy Initiative., Council on Foreign Relations, 2004, 162-163.

3 Az 1992-es vizsgálatban a megkérdezett országok között a magyar társadalom tartotta legkevésbé komoly problémának az éghajlatváltozást. A 2000-es vizsgálatban a kelet-európai társadalmak tartották legkevésbé komoly problémának a globális felmelegedést. Az éghajlatváltozásra komoly hatást gyakorló közlekedés-szennyezés kérdéskörében hasonló adatokat találni. (Gallup International Institute: Health of the Planet Survey, 1992, Millenium Survey, 2000)

4 Az ezzel kapcsolatos kételyeket mutatja azonban például a Nemzetközi Gallup Intézet kutatása, amely szerint az Amerikai Meteorológiai Társaság és az Amerikai Geofizikai Társaság tagjainak csak 17 %-a gondolja azt, hogy a XX. századi melegedés az üvegházhatás foszilis tüzelőanyag égetésével összefüggő kibocsátás eredménye (lásd: Myths of Global Warming, http://www.biblebelievers.org.au).

5 Példák erre: Berlin Conference on the Human Dimensions of Global Environmental Change. Berlin 3-4 December 2004.; Human Security and Climate Change: An International Workshop. Oslo, Norway, 21-23 June 2005, Center for International Climat and Environmental Research.

6 A szakirodalom szerint a nagy multinacionális, transznacionális cégek érdekei komoly szerepet játszottak abban, hogy az amerikai kormány nem írta alá a Kiotói egyezményt (Balogh, 2004; Seres 2001).

7 A vonatkozó irodalmakat lásd részletesen: Szirmai, 2004. 58.

8 A kilencvenes évek elején a regionális egyenlőtlenségeket alapvetően az államszocialista társadalmi berendezkedés válságának hatásmechanizmusa, később a piaci társadalom kiépülése, a globalizáció, a külföldi tőkebeáramlás területi hatásai okozták. Az egyenlőtlenségeket növelő tényezők voltak, hogy a beáramló nyugati tőkét, a külföldi érdekeltségű vegyes vállalatokat, a részvénytársaságokat, a kisvállalkozásokat, szinte kizárólag a centrumtérségek vonzották. Ez a budapesti régió, a Budapest-Bécs tengely, illetve Nyugat-Magyarország, ezen belül különösképpen a nagyvárosi, városi térségek (Győr, Tatabánya, Székesfehérvár és térségeik) kiemelt fejlődését adta. Az ország többi nagyvárosa (Pécs, Szeged, Debrecen) kisebb mértékben ugyan, de fejlődésnek indult, miközben Észak-Magyarországon, illetve a keleti térségekben, az Alföldön számos válságtérség jött létre, magas munkanélküliséggel, a gazdasági-társadalmi fejlődés számos akadályával. Ezekben a térségekben hiányzik a városi gazdaságot mobilizálni képes, erős magángazdaság, a nyugati és a hazai tőke (Enyedi, 1996).

9 A VAHAVA kutatási projekt által rendezett akadémiai bizottságok beszélgetései keretében az MTA Településtudományi Bizottsági ülésén elhangzott hozzászólás.

10 Aarhus Meets Kyoto, National Case Studies in Central and Eastern Europe on Public Participation in Climate Change Related Decition Making. The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, World Resources Institute, Szentendre, Hungary, November 2003.


Irodalom

Balogh Csaba (2004): Transznacionális vállalatok határon túli akvizicióinak és fúzióinak környezeti hatásai. Tér és Társadalom. XVIII, 2, 95-107.

Barnett, Jon - Adger, Neil (2005): Security and Climate Change: Toward an Improved Understanding (Abstract) Human Security and Climate Change: An International Workshop, Oslo, Norway, 21-23 June 2005, Center for International Climate and Environmental Research

Beniston, Martin (2003): Climatic Change in Mountain Regions: A Review of Possible Impacts. Kluver Academic Publishers. Printed in the Netherland.

Brown, Lester R. (2001): Az éhezés gyökeres felszámolása. In: A világ helyzete 2001. A Worldwatch Institute a fenntartható fejlődésről. Föld Napja Alapítvány,. 51-75.

Enyedi György (1996): Regionális folyamatok Magyarországon az átmenet időszakában, Budapest, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület

Flavin, Christopher (2001): Gazdag bolygó, szegény bolygó. In: A világ helyzete 2001. A Worldwatch Institute a fenntartható fejlődésről. Föld Napja Alapítvány, 5-26.

Faragó Tibor (1981): Éghajlat és társadalom. Magyar Tudomány, Különlenyomat. 7-8 sz. 503-509.

Füleki, Dániel (2001): A társadalmi kirekesztés és befogadás indikátorai, Szociológiai Szemle. 2, 84-95. http://www.mtapti.hu/mszt/20012/fuleki.htm

Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László (1998): A környezeti tudat alakulásának elemzése a rendszerváltás óta eltelt időszakban. In: Zöld Belépő, Magyarország az ezredfordulón. MTA Stratégiai Kutatások. http://korny10.bke.hu/zold_belepo/kiadvanyok.html

Globális környezeti válság - társadalmi differenciákkal és a fejlődő országok környezeti fenyegetettsége. www.kornyezetunk.hu, 2004. július 27.

Hegedüs Rita (2001): Szubjektív társadalmi indikátorok - szelektív áttekintés a téma irodalmából. Szociológia Szemle. 2. 58-72. http://www.mtapti.hu/mszt/20012/hegedus.htm

Hjerppe, Reino (1998): Urbanisation: Its Global Trends, Economics and Governance Government Institute for Economic Research, UNU/WIDER, Helsinki

IPCC harmadik értékelő jelentése. (Fizikai Szemle, 2001. 9. 292. http://www.kfki.hu/fszemle/archivum

Jávor István - Rozgonyi Tamás (2002): Hatalom és érdekek hálójában. Társadalomkutatás. 3-4. 191-217.

Mika János (2002): A globális klímaváltozásról. Fizikai Szemle. 9, 258. www.kfki.hu/fszemle/archivum

Mika János (2003): Regionális éghajlati forgatókönyvek: tények és kétségek, In: "Agro-21" Füzetek, Klímaváltozás - hatások - válaszok. 32, 11-25.

Mika János (2004): A globális klímaváltozásról, Környezetünk Magazin www.kornyezetunk.hu

McRae, Harnish (1996): A világ kétezerhúszban - versenyben a hatalomért, kultúráért, jólétért. Budapest, AduPrint. 335.

Rakonczai János (2003): Globális környezeti problémák, Lazi Könyvkiadó, Szeged

Rozgonyi Tamás - Tamás P. - Tamási P. - Vári A. (szerk.) (2000): A tiszai árvíz: vélemények kockázatok, stratégiák. MTA Szociológiai Kutatóintézet, 175.

Seres László (2001): Ökológiai hadviselés, Élet és Irodalom, 18. http://es.fullnet.hu/index2001.htm

State of the World 2004. The Worldwatch Institute, Washington

Szabó Ferenc - Anda A. - Ivány K. - Kovács A. (2003): A globális felmelegedés várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban. In: "Agro-21" Füzetek, Az agrárgazdaság jövőképe 31, 29-54.

Szirmai Viktória (2004): A globális klímaváltozás társadalmi összefüggései., Kézirat, MTA SZKI, Bp., 58.

Szirmai Viktória (2004): Globalizáció és a nagyvárosi tér társadalmi szerkezete. Szociológiai Szemle. 14, 4 , 3-25.

The World in 2020: Power, Culture and Prosperity: Aa Vision of the Future. Harper Collins Publishers Ltd., 1994.


<-- Vissza a 2005/7 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]