Magyar Tudomány, 2006/4 500. o.

MegemlékezésGeorge Gerbner

1919–2005


Múlt év december 24-én el­hunyt George Gerbner pro­fesszor, a kommuniká­ció­kutatás világszerte elis­mert szaktekintélye. Azok közé a Ma­gyar­oszágról elszár­ma­zott tudó­sok közé tartozott, akik kül­földön vívtak ki nemzet­közi elismertséget. Budapes­ten született, 1939 óta élt az Egyesült Államokban. Egye­temi tanulmányait már Kali­forniában végezte. A kom­mu­nikációs stúdiumok pro­fesszoraként 1964-től 1989-ig dékánja, majd nyug­díjba vonulása után tisztelet­beli dékánja volt a Pennsyl­vaniai Egyetem Annenberg Kom­munikációs Iskolájának (University of Pennsylvania The Annenberg School of Communications), amely munkásságának köszönhe­tően a médiaku­tatás egyik fellegvárává vált az Egyesült Álla­mokban. 1990-től a telekom­munikáció Bell Atlantic professzora volt a Temple Egyete­men, emellett elnökként szer­vezte és vezet­te az általa alapított Kulturális Környezet Mozgal­mat (Cultural Environment Movement). Nemzetközi tu­dományos kapcsola­tai között (számos egye­te­men ta­nított vendégprofesszorként) ki­emelt hely jutott a magyarországi társada­lomtudományi mű­helyekkel fenntartott együttműködés­nek. Gyakori látogatásai alkalmával szakmai taná­csaival támogatta az itteni intézetek mun­káját, és számos (fiatal) magyar kutatót segí­tett hozzá ahhoz, hogy be­kapcsolódhassanak a nem­zetközi tudo­mányos életbe.

Gerbner professzor tu­dományos vizsgálódásainak középpontjában az a kérdés állt, hogy milyen kulturális változásokat eredménye­zett a modern elektronikus tömegmédia, elsősorban a televízió megjelenése és el­terjedése a XX. század máso­dik felében. E változások le­írására kulturális mutatók (cultural indicators) rendsze­rének kidolgozását kezde­ményezte. A kulturális mu­tatók a kultúra tartalmát és időbeli folyamatait jellemző mérőszámok, amelyek an­nak kimutatására szolgál­nak, hogy a televízióban a nézők elé tárt szimboli­kus világ miképpen járul hozzá a közönség világképének, a társada­lomról alkotott hie­delmeinek, az embertár­sakkal kapcsolatos attitűdjeinek formálódásá­hoz. Gerbner professzor gondolatainak ere­detiségét nem utolsósorban az adja, hogy a médiával kapcsolatos társadalmi hatalom működését, a közvetített tartalmak (a műsor­folyam) összetételét, a felszín alatti tényleges üzenetét és jelentését, valamint mindennek a kulturális környezet­hez való hozzájárulását és a szocializációban játszott szerepét szoros kölcsön­hatásban szemlélte, következetesen érvé­nyesítve sokat hangoz­tatott tételét, hogy a médiában a társadalom az üzenet.

Terestyéni Tamás

MTA–ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Magyar Kommunikációtudományi Társaság


Magyar János

1911–2006


2006. január 17-én elhunyt Magyar János rubindiplomás erdőmérnök, az MTA rendes tagja, a Nyugat-Magyaror­szá­gi Egyetem Erdőmérnöki Ka­rának (NYME EMK) nyugal­mazott egyetemi tanára, az Erdészeti Tudományos Inté­zet volt igazgatója, Sopron város díszpolgára. Ez év ja­nuár 26-án Sopronban, az Egyetem aulájában felállított ravatalánál búcsúztak tőle az egyetem, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Agrártudo­mányok Osztálya és Erdé­szeti Bizottsága, valamint a magyar erdészet, egykor volt pályatársai és tanítványai. A NYME nevében Faragó Sándor rektor, az MTA nevében Solymos Rezső akadémikus, a NYME EMK és egykori tan­széke nevében Mészáros Károly dékán mél­tatta Magyar János gazdag életútját és búcsú­zott az elhunyttól.

Magyar János 1911. október 14-én szü­letett. 1935-ben szerezte meg Sopronban erdőmérnöki oklevelét, és kezdte el uradal­mi segéderdőmérnökként szakmai pályafu­tását. 1936-1940 között az Egyetem Erdő­rendezéstani Tanszékén és az Erdészeti Ku­tató Intézetben dolgozott. 1941-1952 között Gödöllőn, az Erdőközpontban és a Földmű­velési Minisztériumban Budapesten külön­böző vezetői beosztásokba került. 1952-1954 között volt az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) igazgatója. Innen került Sopronba, az akkori Erdőmérnöki Főiskola Erdőrende­zéstani Tanszékének élére. 1957-1960 között az Erdőmérnöki Főiskola igazgatója, majd rektorhelyettese volt. 1982-ben vonult nyug­díjba. Ezután nyugdíjasként főleg a tu­domá­nyos utánpótlás nevelésével foglalkozott.

Halálával a magyar erdészeti gyakorlat, kutatás és felsőoktatás, valamint a Magyar Tudományos Akadémia évszázados fájáról egy olyan arany levél hullott le, amelyet együtt gyászol a hazai tudományos élet az er­dészekkel, az erdészeti kuta­tókkal és oktatókkal. Bár tudjuk a meg nem változtat­ható igazságot, amely sze­rint: „Longius aut propius mors sua quemque manet” vagy­is: „Előbb-utóbb min­denkit elér a halál”, mégis nehéz el­fogadni, hogy egy legendás emlékű erdészge­neráció utolsó tagjainak egyike az örök vadászme­zőkhöz veze­tő úton átlépte a földöntúli világ kapuját. Ezen az úton elkísérték az erdő fái, bükkök, gyertyánok, égerek, az égig érő fenyők és az erdészek szeretete, akiket oktatott, akik­kel egy életen át dolgozott a magyarországi erdőkért, és kutatta az erdők élővilágának titkait.

Akadémikusi, kutatói és oktatói elhiva­tottságának méltatására a legjobb lehetősé­get az nyújtja, ha áttekintjük, hogy tevé­kenységével miként szolgálta az Akadémia, az erdészettudomány, az erdészeti kutatás és felsőoktatás feladatainak a megvalósítását.

A Magyar Tudományos Akadémia külde­tése az, hogy:

legyen kutatóhely,

legyen a nemzet tanácsadója,

legyen a kutatás és a kutatók érdekei­nek képviselője.

Úgy vélem, hogy az akadémikusi, kutatói és oktatói életutat a felsorolt három szempont alapján tudjuk talán a legméltóbban kifejteni. Magyar János életútjával széleskörű lehető­séget teremtett az ilyetén való búcsúzó meg­emlékezésnek.

A kutatóhelyre vonatkozó akadémiai célok és feladatok teljesítéséhez sokoldalúan járult hozzá – bár nem dolgozott akadémiai kutatóhelyen. Főleg az erdészeti fatermés­tani kutatásaival ért el újabb eredményeket. Ennek során kidolgozta a fatermési táblák alapkérdéseit, szerkesztésének metodikáját, feltárta hazai állományalkotó fafajaink való­ságos termőhelyi szórásmezejét, új termő­helyi osztályozási módszert vezetett be, rá­mutatva a faállományok felsőmagasságának célszerű alkalmazására. Az Erdészeti Tudo­mányos Intézetnek is az igazgatója volt, amely intézmény az ország egyetlen főhivatású erdészeti kutatóhelye. Kutatásait már kezdő erdőmérnökként elkezdte. Az Egyetem Er­dőmérnöki Karán kifejtett kutatásszervező, irányító munkájával kedvezően hatott a ha­zai erdészeti kutatás eredményességére és a kutatási eredmények gyakorlati hasz­no­sítására. Munkásságát az a szüntelen törekvés jellemezte, hogy egyre többet tudjon meg az erdő fáiról, az emberi tevékenységnek az erdőre kifejtett hatásairól. Tudományos te­vékenységét a természet ERDŐ-i könyvé­nek a feltárása jellemezte, amelynek kiváló összefoglalását nyújtotta akadémiai székfog­lalóival. Levelező tagként elhangzott előadá­sának címe (1967): Erdőrendezés-fejlesztési problémáink, különös tekintettel az élőfa­készletre mint munkaeszközre volt. Akadé­miai rendes tagként székfoglalójának témá­jául: Erdőgazdálkodásunk közérdekű to­vábbfejlesztésének elvi-eszmei feltételei-nek kifejtését választotta (1985). Norbert Wiener­rel együtt vallotta: „Tudósnak lenni hivatás és elhivatottság, nem pedig foglalkozás.”

A nemzet tanácsadója néven említett akadémiai célok megvalósításához elsősor­ban az erdőrendezés, valamint az erdészet fejlesztésére vonatkozó javaslatai és közre­működése útján járult hozzá. Ha szükséges­nek tartotta, felemelte szavát az erdőgazdál­kodás korszerűsítése érdekében, miközben bátran ostorozta az esetleg felmerülő hibákat. Mindezekre jó lehetőséget nyújtott számára az Akadémia Agrártudományok Osztálya, amelynek munkájában aktívan vett részt, valamint az MTA Erdészeti Bizottsága, amely­nek több cikluson át volt elnöke. Munkássá­gának nagyrabecsülését is jelentette, hogy az elmúlt és a jelenlegi ciklusban az Erdészeti Bizottság tiszteletbeli elnökévé választotta. Tanácsadó tevékenységének sokat köszön­het az oktatás és a szakemberek továbbkép­zése is. Tudományosan megalapozott taná­csaival egyetértését fejezte ki Charles Richet állásfoglalásával, amely szerint: „Az emberi­ség jövője és jósorsa a tudománytól függ. Jaj az emberi társadalomnak, ha nem értik meg ezt a nyilvánvaló igazságot!” Joggal idézhe­tem ez alkalommal Bertrand Russelt is, akivel Magyar János akadémikus is egyetértett. E­szerint: „A tudomány emberének rá kell bírni a világot arra, hogy szívlelje meg, amit ő felfe­dezett”. Ebben a szellemben irányította rövid ideig az Erdészeti Tudományos Intézetet is, amellyel egész élete során tartotta a kapcso­latot, és támogatta az intézet kutatóinak a tudományos fokozatok megszerzésére irá­nyuló törekvéseit. Szoros kapcsolatban állt mindenkor az erdő- és vadgazdasági gyakor­lattal. Tanácsai legtöbb esetben a különböző országos és regionális szakmai körökben nyilvánosan hangzottak el. Szakirodalmi mun­kássága, tudományos cikkei és előadásai az erdőrendezésen keresztül hatottak a hazai erdő- és fagazdaság fejlesztésére. 1936-tól kezdve több mint száznyolcvan publikációja jelent meg.

Hosszan lehetne felsorolni a kutatás és a kutatók érdekeinek képviseletével kapcsola­tos tevékenységének eredményeit. Egyike volt azoknak, akik sokat tettek a tudományos utánpótlás nevelése érdekében. Az erdész kutatók sora kereste fel rendszeresen, akiket mindenkor önzetlenül segített. Emberi köz­vetlenségét, mely meg nem alkuvó jó szán­dékkal és segítőkészséggel párosult, az erdő­mérnökhallgatóktól kezdve a minisztériumi vezetőkig egyaránt értékelték. Ezen a téren is jó példával szolgált az utókor számára, egyetértve Einstein megállapításával, amely szerint: „Okosan nevelni csak példaadással lehet, ha más nem segít, elrettentő példával.” Érdekképviseleti tevékenységének a legfon­tosabb fóruma az MTA Agrártudományok Osztálya, az egykori Tudományos Minősítő Bizottság és az MTA Erdészeti Bizottsága volt.

A Magyar Tudományos Akadémia külde­téséhez kapcsolt, az előzőkben röviden összefoglaltak is bőven igazolják, hogy Ma­gyar János akadémikus élete folyamán mind­végig méltó volt és maradt a legmagasabb tudományos elismerésre, az akadémiai tag­ságra, az egyetemi tanszék vezetésére.

Akadémikusi munkásságának záróak­kordjaként szeretném Kepler, a hívő protes­táns tudós imáját idézni, azért, mert monda­nivalója most már reá is vonatkoztatható: „Most íme befejeztem hivatásom munkáját, fölhasználtam az erő mértékét, amelyet ne­kem adtál Istenem! Köszönöm Neked, Uram és Teremtőm, hogy teremtéseddel megör­vendeztettél.” Joggal mondhatja el ezt az imát hivatásának befejeztével ő is, mert élete során az erdő talaján állva egyre magasabbra jutott alkotásaival. Ezzel is hasonlított az erdő fájához, amely gyökereivel a talajba kapasz­kodik, koronájával az ég felé tör, és évgyűrűi átölelik szívét, elmesélik életét. Ő is az erdé­szettudomány egének magassága felé töre­kedett egy életen át, mígnem elérkezett az utolsó évgyűrűhöz. Életének évgyűrűi azon­ban az elmondottaknál sokkal többre emlé­keztetnek.

A sok között ki kell még emelni realista felfogását, amelynek révén az adott hely­zettel mindig ki tudott békülni, és elégedett volt mindaddig, amíg a dolgok elveivel egyeztethetően alakultak. Horatius szavaival elmondhattuk róla: „Bene est, cui Deus obtu­lit Parca, quod satis est, manu.” Boldog az, akit Isten úgy áldott meg, hogy elégedett. Ehhez szolgált alapul egyetemi tanári és aka­démikusi elhivatottsága is.

A soproni, egyetemi búcsúztatás után ja­nuár 27-én Budapesten a Deák téri evangéli­kus templomban tartott szertartáson vettek búcsút azok, akik itt kívánták leróni tiszte­letüket a tudós erdész akadémikus előtt, akinek itt is köszönetet mondtak, és lélekben Te Deum-ot énekeltek azért, hogy egy rop­pant nehéz időszakban oly sokat tehetett és tett a magyar erdészetért, erdészettudomá­nyért, felsőoktatásért. Berzsenyivel együtt most már ő is joggal mondhatja el: „Partra szállottam. Levonom vitorlám. A szelek mér­gét nemesen kiálltam” .

A baráti, munkatársi nagyrabecsülés és szeretet hozta össze a gyászolókat Magyar János akadémikus ravatala köré. Ez a szeretet egyrészt növelte az emlékező szomorúsá­got, másrészt megerősítette azt a szándékot, hogy emlékét a magyar erdészet, az erdé­szettudomány művelői, a NYME, az ERTI, és nem utolsósorban a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA Agrártudományok Osztá­lya és Erdészeti Bizottsága tisztelettel őrzi.

Solymos Rezső

az MTA rendes tagja, kutatóprofesszor


<-- Vissza a 2006/4 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]