Magyar Tudomány, 2006/12 1536. o.

Tudós fórumKitüntetések és kitüntetettek

a Magyar Tudomány Ünnepén 2005-ben

Eötvös József-koszorú


Király Péter, a nyelvtudomány doktora, az ELTE Szláv Filológiai Tanszéke nyugalmazott egyetemi tanára

Farkas Miklós, a matematikai tudomány doktora, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Matematika Tanszéke professor emeritusa

Pais István, a mezõgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémiai Tanszéke professor emeritusa

Schuler Dezsõ, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem ÁOK II. Sz. Gyermekklinika és az Országos Csecsemõ- és Gyermekegészségügyi Intézet tudományos szaktanácsadója, professor emeritus

Lajtha György, a mûszaki tudomány doktora, a Posta Kísérleti Intézet nyugdíjas tudományos igazgatóhelyettese, címzetes egyetemi tanár

Varga József, a kémiai tudomány doktora, a BME Mûanyag- és Gumiipari Tanszék nyugalmazott tanszékvezetõ egyetemi tanára

Nyitrai Ferencné, a közgazdasági tudomány doktora, a Budapesti Corvinus Egyetem címzetes egyetemi tanára, a KSH nyugalmazott elnöke


Munkácsi Bernát-díj


Honti László, az MTA levelezõ tagja, az Udinei Egyetem egyetemi tanára


Steindl Imre-díj


Marosi Miklós, Ybl- és Pro Architectura díjas építész


Oláh György-díj


Forró Enikõ, PhD


Simonyi Károly Szakkuratóriumi Díj


Farkas Gyõzõ, az MTA doktora, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézete tudományos tanácsadója

Simonyi Károly mérnöki díj


Stépán Gábor, az MTA levelezõ tagja, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára


Wigner Jenõ-díj


Veres Árpád, a fizikai tudomány doktora, az MTA Izotópkutató Intézete nyugdíjas tudományos tanácsadója


Bruckner Gyõzõ-díj


Fülöp Ferenc, a kémiai tudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerkémiai Tanszéke professzora


40 év alatti kutatóknak adható Bruckner Gyõzõ-díj


Nyerges Miklós, PhD, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szerves Kémiai Technológiai Tanszéke tudományos fõmunkatársa


Hevesy György-díj


Varga Kálmán, az MTA doktora, a Pannon Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanára


A díj frissen PhD-t szerzett fiatal kutatóknak létesített II. kategóriája


Horváth Kristóf Csaba, PhD, az Országos Atomenergia Hivatal fõosztályvezetõje


Juhász-Nagy Pál-díj


Précsényi István, a biológiai tudomány doktora


Mikó Imre-díj


Ritoók Pál, nyug. mérnökfõtanácsos,

Kummer István, mérnökfõtanácsos fõosztályvezetõ


MOL Tudományos Díj


megosztva ifj. Rácz László és Fehér Pál


Vitális István Tudományos Díj


Alföldi László, a földtudomány doktora, címzetes egyetemi tanár


Pro Scientia Hungarica Díj


Entz Géza mûvészettörténész


A kitüntetetteknek gratulálunk!
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje


Friedrich Péter, az MTA rendes tagja, címzetes egyetemi tanár, az MTA SZBK Enzimológiai Intézet igazgatója


Pantó György, az MTA rendes tagja, az MTA Geokémiai Kutatóintézet kutatóprofesszora, nyugalmazott fõigazgatóTöbb évtizedes, nemzetközileg kiemelkedõ kutatási, oktatási tevékenysége, az alapkutatási eredmények innovatív gyakorlati alkalmazása és a félvezetõkutatás társadalmi rangjának elõmozdítása elismeréseként a

Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje


Beleznay Ferenc, a fizikai tudomány doktora, az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet tudományos tanácsadója


Gilyén Elemérné, az OTKA iroda igazgatójaMagyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje


Szamkó Józsefné, a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Pénzügyi Fõosztályának fõosztályvezetõjeMagyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt


Szörényi Tamás, a fizikai tudomány kandidátusa, az MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport tudományos fõmunkatársa, az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének tiszteletbeli docense


Charles Simonyi

Kutatói Ösztöndíjak, 2006


Október 19-én az MTA képes termében adták át az idei Charles Simonyi kutatói ösztöndíjakat. A díjat idén a következõk kapták:


CSAPÓ JÁNOS, a mezõgazdaság-tudomány doktora, Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Kémiai – Biokémiai Tanszék


TISZA MIKLÓS, a mûszaki tudomány doktora, Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Mechanikai Technológiai Tanszék


IMRE LÁSZLÓ, az irodalomtudomány doktora, Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet


<-- Vissza a 2006/12 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]