Magyar Tudomány, 2006/2 174. o.

A kutya mint az emberi viselkedés modellje: múlt, jelen, jövő

Amanda C. Jones

tudományos munkatárs - acjones @ mail.utexas.edu

Samuel Gosling

tudományos munkatárs

University of Texas, Austin

A kutyaszemélyiség vonásai és kapcsolatuk az emberi ötfaktoros modellel1


A kutyaszemélyiség kutatásának egyik korai, meghatározó alakja a XX. század elején Ivan Petrovics Pavlov volt, aki tanulmányok sorával igyekezett meghatározni a kutyaszemélyiség alapvető vonásait (Pavlov, 1906). A következő, említésre méltó próbálkozás mintegy ötven évvel később John Paul Scott és John L. Fuller (1965) nevéhez fűződik, akik a felnőtt viselkedés és korai tapasztalat és öröklődés összefüggéseit vizsgálták. Jelen munka a kutya személyiségét érintő tanulmányok átvizsgálása és az összefüggések feltárása céljával készült. Gyakorlati és elméleti műveket is áttekintettünk, többek között Mike E. Goddard és Rolf G. Beilharz (1984) vakvezető kutyák kiválasztásával foglalkozó elemzését, ill. a személyiségvonásokat értékelő Thomas W. Draper (1995); Samuel Gosling és munkatársai (2003), valamint Kenth Svartberg és Björn Forkman (2002) cikkeit. Megállapítottuk, hogy a kutya személyiségének kutatása egyre intenzívebbé vált, napjainkban sokféle tárgykört és számos folyóiratot fog át. Írásunkkal egységesíteni kívánjuk a tudományos irodalom változatos fogalmait, illetve szeretnénk megvizsgálni az ember és a kutya személyiségmodellje közötti esetleges párhuzamokat.

Személyiségvizsgálatok kutyán: mindenki máshogy csinálja

A kutyaszemélyiség kutatásának céljából nemrégiben több mint ötven kísérletes tanulmányt elemeztünk. Első lépésként megkülönböztettük a személyiség és a temperamentum fogalmát. Előbbi az egyed olyan jellegzetességeinek összessége, amelyek az érzelmek, a gondolkodás és a viselkedés állandó mintázataiért felelnek, illetve amelyekkel leírhatjuk azokat (Pervin - John, 1997). Utóbbi olyan öröklött, korán megnyilvánuló hajlam, amely egész életen át tart, és a személyiség alapját jelenti (Buss, 1995).

A szakirodalom áttekintése során kiderült, hogy a számos személyiségvonást célszerű hét átfogó faktor mentén csoportosítani, melyek közül néhány az emberekre alkalmazott személyiségvonás-faktorokkal is analógiát mutat. A megbízhatóságra és érvényességre vonatkozó kutatási eredmények metaanalízise révén arra is rámutattunk, hogy az irodalom általánosságban ugyan alátámasztja a kutyaszemélyiség-tesztek megbízhatóságát és érvényességét, de ennek ellenére maradt néhány fontos hiányosság.

Amint Samuel Gosling korábbi tanulmányában (2001) is már utalt rá, szinte minden kutyaszemélyiséget vizsgáló kutatás a személyiségvonásokkal foglalkozott, elhanyagolva a motiváció és más hatások kérdését. A kutatások sokféle területről erednek: etológia, pszichológia, állatjólét és állatorvoslás egyaránt szerepel köztük. Ennek megfelelően céljaik is igen sokfélék, a speciális fajták személyiségjegyeinek megrajzolásától kezdve a viselkedési problémák felderítését szolgáló eszköztár kifejlesztéséig.

Az egyenetlen vizsgálati terep néhány jellemző mintázatának feltárásához javaslatunk szerint hat szempontot kell megvizsgálni: a kiértékelési módszert, a vizsgált fajtákat, a tanulmány célját, a tesztelt kutyák életkorát, a tenyésztést és nevelkedés környezetét, valamint a kutyák ivari állapotát (azaz ivartalanítottak-e vagy nem). Ha a kérdéses tanulmányokat ilyen módon rendszerezzük, akkor lehetővé válik, hogy több általános következtetést is levonjunk a kutatási terület jelenlegi helyzetéről. (1) A kutatások roppant sokfélék, mind tárgyukat, mind célkitűzéseiket tekintve. (2) A tanulmányok lényegében négyféle kiértékelési módszert használtak (tesztsorozat, kutyaegyedek felmérése, fajtatípusok értékelése és megfigyelések). (3) A legtöbb tanulmányozott kutya (90 %) fajtatiszta volt, főként labrador retriever és német juhász (az alanyok harmada). (4) Bizonyos fajták rendszeres mintázat szerint fordulnak elő bizonyos típusú tanulmányokban, nevezetesen a tesztsorozatokban alkalmazott kutyáknak több mint a harmada német juhász volt, a megfigyeléseket pedig 75 %-ban labradorokon végezték. (5) A kutatások tendenciózusan kölykök és fiatal állatok viselkedéséről adnak számot; idősebb kutyákat (négy év felett) ritkán, ennél is idősebbeket szinte egyáltalán nem vizsgálnak. (6) A tanulmányok java része speciális célokra tenyésztett kutyákkal készült, míg ritkák voltak az olyan tesztek, amelyek alapján kedvtelési célra választottak volna ki kutyákat (például menhelyekről). Végül (7) a tanulmányokban vizsgált kutyák általában nem voltak ivartalanítva, és csak néhány kutatás foglalkozott az ivartalanítás hatásaival.

A személyiségkutatás problémái

Megbízhatóság

A megfelelő személyiségteszteknek megbízhatónak és érvényesnek kell lennie. Sajnos azonban a kutatók igen ritkán számolnak be bármiféle megbízhatóságról. Még azok is, akik megadnak megbízhatósági adatot, nagyon különbözőképpen teszik ezt, gyakran eltérő statisztikai mérőszámokkal. Ebből következően a megbízhatósági indexek nem igazán összevethetők. Bizakodásra ad okot, hogy a kutyaszemélyiség a változatos kiértékelési módszerek ellenére is megbízhatóan mérhető. Ugyanakkor csalódást jelent, hogy nagyon kevés publikációban szerepelnek megbízhatósági adatok. Szerencsére ennek van jó ellenszere: a jövőbeli kutatásokban muszáj lesz megbízhatósági adatokat számolni.

Érvényesség

Az áttanulmányozott cikkek érvényességi adatainak összessége alátámasztotta a személyiségértékelés konvergens érvényességét, különösen felnőtt kutyák esetén. Ugyanakkor a diszkrimináns érvényességre csak vegyes bizonyítékok adódtak. Sajnos ezek a következtetések az irodalom mindössze kis hányadára vonatkoznak, ugyanis a legtöbb tanulmány nem foglalkozott a tesztek érvényességével. Mivel azonban ez bármilyen értékelés központi része kell hogy legyen, a kutyaszemélyiség vizsgálata során a jövőben e kérdésnek megkerülhetetlenné kell válnia. Főképpen azokat a paramétereket szükséges meghatározni (például a kutya kora, a tesztelés kontextusa), amelyek befolyással lehetnek az érvényességre. Ezek a kutatások mind elméleti vonatkozásban, mind az alkalmazott vizsgálatokban nélkülözhetetlenek.

A kutyaszemélyiség hét vonásfaktora

A korábbi tanulmányok nagyszámú jegy segítségével igyekeztek leírni a kutya személyiségének jellegzetességeit. Összehasonlító meta-elemzésünk során hét átfogó kutyaszemélyiség dimenziót avagy más megfogalmazásban ún. vonásfaktort találunk: agresszió, félénkség, reaktivitás, képezhetőség, szocialitás, aktivitás és szubmisszió.

Meg kell jegyeznünk azonban, hogy e hét vonásfaktor meghatározása nem közvetlenül a személyiség vizsgálatát célzó empirikus tanulmányok alapján született, így semmit sem árulnak el a kutyaszemélyiség szerkezetéről. Ezt a további kutatásoknak kell még feltárniuk. Ennek ellenére e hét dimenzió nem haszontalan a korábbi tanulmányok rendszerezése, kutatási irányvonalak megállapítása szempontjából, valamint azért sem, mert lehetővé teszi az összevetést más fajok személyiségkutatásának eredményeivel. Az alábbiakban leírjuk a hét vonásfaktort, és megtárgyaljuk, hogyan viszonyul ez a rendszer a humán személyiség ötfaktoros modelljéhez (McCrae - John, 1992).

Agresszió

A vizsgált publikációk több mint fele foglalkozott az agresszióval. A harapás, morgás és az, ha a kutya fajtársai vagy emberek után kap, mind ebbe a kategóriába tartozó viselkedésjegyek. Az egyik agressziót vizsgáló tesztmódszer során egy idegen támadja meg a kutyát vagy a gazdáját. Fontos azonban megjegyezni, hogy e viselkedéseket félelem illetve önvédelem is kiválthatja. Ebben az esetben a jegy a félénkség vonásba is beletartozik, de egyúttal azt is mutatja, hogy a félelemkeltő ingerre az állat agresszióval felel. Néhány tanulmány az agressziót alkategóriákra vagy agressziótípusokra osztotta, általában az agressziót kiváltó ok alapján. Így például egyes szerzők megkülönböztetnek domináns-agressziót, illetve izgalom által kiváltott agresszív viselkedést. Mások inkább az agresszió célja, például idegen által kiváltott félelmi vagy gazda elleni, illetve kutya-elleni félelmi agresszió szerint tesznek különbséget. A rendőrkutyák tesztelésével foglalkozó tanulmányok az agresszió egy igen speciális alesetét vizsgálják, nevezetesen az "élességet", ami az ember megharapására irányuló hajlamot írja le.

Félénkség

A félénkség személyiségvonás a legtöbb tanulmányban előfordult, és gyakran átfedett az ún. "reaktivitással". Szerintünk ennek az lehet az oka, hogy a kutyák gyakran nagyon hasonló, sőt megkülönböztethetetlen viselkedést mutatnak teljesen különböző emocionális állapotok eredményeként. Egy kutya, ha az izgalom jeleit mutatja, lépked vagy köröket fut le, megközelít-elhátrál egy tárgytól és ugat. Mindezt a félénkség vagy a reaktivitás is okozhatja. A remegés és az új ingerek elkerülése azok - megközelítése nélkül - szintén erős félénkséghez köthető. A félénkséget gyakran új ingerekre és helyzetekre adott válaszok alapján írták le, alacsony szintjét olykor "bátorságnak", "magabiztosságnak" vagy "önbizalomnak" nevezték. A félénkség további címkéi közé tartozott a "rettegés", "más kutyára mutatott félelem" vagy éppen "agresszió".

Reaktivitás

A tanulmányok több mint fele foglalkozott ezzel a vonásfaktorral. A magas reaktivitást például a tárgyak ismételt megközelítése/elkerülése, felmeresztett nyakszőrzet és az új szituációkban mutatott megnövekedett aktivitás jelezte. Az alacsony reaktivitás (vagy más kifejezéssel élve "stabilitás") például az új helyzetekben is viszonylagos állandó viselkedéssel és a meghátrálástól mentes megközelítő viselkedéssel függ össze. A reaktivitást viselkedési szinten egyes esetekben úgy mérték, hogy egy kölyöknek új tárgyat mutattak, és leírták az ezt követő viselkedését. Más tanulmányokban e vonást "ingerelhetőség", "hangra adott reakció" vagy "szívreaktivitás" névvel is illették.

Képezhetőség

E vonásfaktort számos szempontból vizsgálták a tanulmányok több mint felében. Emberekkel való együttműködés, új helyzetekben mutatott gyors tanulóképesség, játékosság és a környezet iránt mutatott általános érdeklődés tartozott e körbe, amelyekből egyébként egyáltalán nem következik egyértelműen, hogy könnyű-e kiképezni a kutyát. A házi kutya ősének tekintett farkas komplex intelligenciájú szociális ragadozó, jól fejlett problémamegoldó képességekkel és szociális-kooperációs rendszerrel. A domesztikáció több tízezer éve alatt ezek a képességek finomodtak és felerősödtek. A mai házi kutya egyedei nagymértékben eltérnek a tekintetben, hogy mennyire hajlandóak tanulni és dolgozni az emberek által teremtett szociális szituációkban.

Úgy tűnik, ez a vonás nagyon közel áll a kutya azon hajlamához, mennyire merül el egy adott feladatban. Ennek megfelelően Scott és Fuller (1965) például "rejtvények" feladásával teszteltek kölyökkutyákat, és megfigyelték, mennyire "szívesen" dolgoznak együtt egy emberrel. Igen sokfélék az e jegy értékelésére kidolgozott tesztek. Nagyon specifikus például egy ún. "apportos" teszt, amely annak mérésére volt hivatott, hogy mennyire szolgálatkész a kutya egy tárgy megfogásában és visszahozatalában (Slabbert - Odendaal, 1999). Ezzel ellentétben egy átfogó, kifejezetten a képezhetőséget (melyet a szerzők "temperamentumnak" neveztek) vizsgáló tanulmány (Ruefenacht et al., 2002) számos helyzetben vizsgálta a kutyák reakcióit és érdeklődésüket környezetük iránt. Az alacsony képezhetőség a kooperáció és az adott helyzetben mutatott érdeklődés hiányából adódott. E vonásfaktor "problémamegoldás", "munka iránti vágy" vagy "kooperativitás" néven szerepelt még.

Szocialitás

A szocialitás, más néven társas hajlam, szintén gyakran kutatott viselkedési vonás, és viselkedésjegyei olykor átfedést mutattak a képezhetőséggel, feltételezhetően azért, mert az emberek iránti érdeklődés mindkét dimenziónak központi eleme. Erős szocialitást jelzett a más kutyákkal és emberekkel szemben mutatott barátságos viselkedés. Ezzel szemben a gyenge szocialitás tartózkodással, önállósággal és függetlenséggel járt együtt. A szocialitást elsősorban a kutya és egy ismeretlen személy vagy kutya találkozása során vizsgálták. A szocialitás nagyon sokféle elnevezést kapott a kutatóktól, mint például "extraverzió", "gyengédségkérés" vagy "kedvesség".

Aktivitás

Az aktivitást gyakran egy üres, négyzethálóval tagolt területen a hálók átlépésének számával becsülték meg, és "általános aktivitásként" vagy "lokomotoros aktivitásként" írták le a jelenséget. Mike E. Goddard és Rolf G. Beilharz (1984) úgy találták, hogy a kölyök aktivitása csak igen gyengén jósolja meg a felnőtt aktivitását, amely az életkor előrehaladásával csökken. Ugyanakkor azonban az aktivitás, habár gyengén, de összefüggést mutatott a felnőtt egyed domináns/szubmisszív viselkedésével egy másik kölyökteszt alapján. Úgy tűnik, hogy az aktivitás befolyásolja más jegyek jósolhatóságát. Ebből következően, noha az aktivitás közvetlenül nem hat a felnőtt viselkedésre, figyelembe vétele módosító változóként hasznos lehet.

Szubmisszió

Vitatott, hogy a dominancia, illetve ellentetje, a szubmisszió személyiségvonás-e vagy egy szociális következmény (Gosling - John, 1999). Ettől függetlenül dominanciáról számoltak be abban az esetben, ha a kutya megtagadta, hogy elhagyjon egy ösvényt vagy önmaga határozta meg útvonalát. Más kutyákkal szemben mutatott dominanciát és agressziót mérésekor sokszor dominánsnak ítélték azt a kölyköt, amelyik elnyomta, megfélemlítette a másikat, őrizte a táplálkozási területet, és először evett. Szubmisszívnek tekintették azt az egyedet, amelyik kitért a dulakodó elől. A szubmisszió másik jele, ha az emberek üdvözlése során a kutya vizeletet ürít.

A kutya és a humán személyiségvonások közötti kapcsolat

A kutyaszemélyiség több vonásfaktorának azonosítása után egyértelműen felmerül az a kérdés, hogyan fednek át ezek a más fajok esetében leírt dimenziókkal. Mivel e tekintetben leginkább az embereket vizsgálták, az alábbiakban összehasonlítjuk a kutya személyiségének vonásfaktorait az ember ötfaktoros modelljével (5-FM). Általánosságban elmondható, hogy míg bizonyos kutyavonások egyértelműen illeszthetők emberi megfelelőjükhöz, addig mások különböző emberi vonások kombinációit jelentik.

Együttműködés

Embernél e vonásfaktorba a bizalom, kooperáció, az agresszió hiánya és a gyengédség tartozik. Jól illeszkedik ehhez a kutya agressziódimenziója, amely félelmi agressziót (bizalomhiányt) és a státus megőrzésének szándékát tartalmazza. Ugyanakkor a képezhetőség, amely az emberekkel való együttműködési hajlamot mutatja, szintén tartalmaz idevonatkozó elemeket.

Neuroticitás

Az emberi neuroticitás avagy a skála másik végpontjával jellemzett emocionális stabilitás vonásfaktorba a szorongás, a sérülékenység és levertség tartozik. A kutya-személyiségvonások közül a reaktivitás és a félénkség tartalmaz megfelelő elemeket (ingerlékenység, szívreaktivitás, magabiztosság, felfogóképesség, gyávaság).

Nyitottság

Ember esetében a kreativitás, kíváncsiság, nagy képzelőerő jellemzik ezt a vonásfaktort. A képezhetőség alapvetően a kutya környezetéből megszerezhető információkra való nyitottságra épül. A jól képezhető kutyának észre kell vennie, illetve érdeklődnie kell környezetének ingerei iránt, információt kell szereznie, és ezekre alapozva kell kialakítania a viselkedését. A képezhetőség elemei tehát - az előző kettőhöz hasonlóan - e vonásfaktorhoz is illeszkednek.

Lelkiismeretesség

Kimértség, önfegyelem, megbízhatóság, rendszeretet tartozik e vonásfaktorhoz az emberi személyiségvizsgálatokat alapul véve. A képezhetőséghez a munka és a kiképzés alatti gondos figyelem, a feladatok végrehajtásának vágya szükséges, ami azt sugallja, hogy ez a kutya-vonásfaktor az emberi lelkiismeretességhez hasonló elemeket tartalmaz. A korábbi kutatások alapján a kutyák egy olyan vonásfaktorral is rendelkezhetnek, amely ötvözi a nyitottság és a lelkiismeretesség vonásfaktorainak elemeit. Ez egyetértésben áll azzal a ténnyel, hogy sem a lelkiismeretesség, sem a nyitottság vonásfaktora önmagában nem vethető össze egyik kutya-vonásfaktorral sem.

Extraverzió

E faktor alá nyilvánvalóan szociális tulajdonságok tartoznak (például hajlam az idegenekkel való beszélgetésre), valamint az aktivitással kapcsolatos viselkedésjegyek és a dominancia kifejezése (például mennyire veszi át valaki az irányítást egy megbeszélésen). A kutya vonatkozásában ezeket a személyiségvonásokat három különálló személyiségfaktorral lehet kapcsolatba hozni: szocialitás, aktivitás, dominancia.

A kutya szocialitás-faktora magában foglalja az extraverziót, ezenkívül az emberek iránt mutatott barátságos viselkedést. Ez azt sugallja, hogy a szocialitás kapcsolatban áll az extraverzió faktorjával, így a társas hajlammal, magabiztossággal és pozitív érzelmekkel.

Az extraverzió faktora szintén magában foglalja az aktivitás jellemzőit. Mivel ez kutyáknál életkoronként változik, elképzelhető, hogy az aktivitás önálló faktor a kölyköknél, de felnőttkorban más faktorokba olvad be. Az emberi extraverzió vonásfaktora a dominanciát is magában foglalja. Ennek megfelelően a kutya szubmisszió/dominancia dimenziója egyértelműen ebbe a faktorba illeszkedik.

A kutya és a humán személyiségfaktorok összevetése alapján konvergenciára utal például az, hogy a kutya félénkségfaktorát magában foglalja az emberi neuroticitásfaktor. Ugyanakkor divergenciára is találunk példát, hiszen a kutya képezhetőségfaktora három humán faktort is átfog. A párhuzamosságok arra utalnak, hogy hasonló biológiai és szociális folyamatok húzódhatnak meg mindkét faj bizonyos személyiségvonása, például az agresszió, a társas hajlam és a félénkség mögött. Az eredmények azt is hangsúlyozzák, hogy szükség van olyan empirikus kutatásokra, amelyek közvetlenül a kutyák személyiségszerkezetének feltárását célozzák.

Kitekintés

Amanda C. Jones és Samuel Gosling (2005) cikke volt az első, amely megvizsgálta az összes eddigi kutya személyiségtesztet. Ennek eredményeként néhány érdekes és átfogó következtetésre jutott. Ugyanakkor, mivel a szerzők kizárólag a tudományos publikációkra fókuszáltak, tanulmányukból hiányzik az állatmenhelyeken végzett személyiségvizsgálatok java része, sőt, talán az összes. Ezeket a teszteket igen gyakran használják az Egyesült Államokban. A legnépszerűbb ezek közül Emily Weiss SAFER and Meet Your Match (valamint a nemrégiben kifejlesztett SAFER-2), Sue Sternberg Assess-A-Pet tesztje, Rebecca Ledger Dog Temperament Assessment tesztjének számos alkalmazása (DTA-IV; Ledger - Ledger, 1996, 1997), és az egyes menhelyek által a saját céljaikra kifejlesztett megszámlálhatatlan értékelési módszer. Sajnos azonban e tesztek megbízhatóságáról és érvényességéről nincs ismert adat, mert nem publikálták, esetleg nem is vizsgálták azokat.

Vitathatatlan, hogy a menhelyi kutyák személyiségteszteléséből még nagyon sokat lehet tanulni. Éppen ezek a kutyák azok, amelyek a tudományos irodalomban szinte egyáltalán nem szerepelnek, mivel keverékek, ivartalanított kutyák, felnőtt és idős kutyák. Ha a jövőben a tudományos világon kívül zajló kutatások eredményeit is megkíséreljük feldolgozni és egységbe rendezni, akkor nemcsak az adott állatokra vonatkozó tudásunk és a kutyaszemélyiségről szerzett ismereteink bővülnek, de az akadémikus és az alkalmazott kutatás is csak nyer általa. Az elmúlt ötven évben a kutyaszemélyiség szerkezetének vizsgálata és az értékelési módszerek jósló ereje, érvényessége olyan szintre jutott, amelyre a jövőbeli kutatások bízvást építhetnek.


Kulcsszavak: személyiségvonások, ötfaktoros modell, kutyaszemélyiség, viselkedési analógiák


1 Fordította: Kubinyi Enikő


Irodalom

Buss, Arnold H. (1995): Personality: Temperament, Social Behavior, and the Self. Allyn & Bacon, Needham Heights, MA

Draper, Thomas W. (1995): Canine Analogs of Human Personality Factors. Journal of General Psychology. 122, 241-252.

Goddard, Mike E. - Beilharz, Rolf G. (1984): The Relationship of Fearfulness to, and the Effects of Sex, Age and Experience on Exploration and Activity in Dogs. Applied Animal Behavior Science. 12, 267-278.

Gosling, Samuel D. (2001): From Mice to Men: What Can We Learn about Personality from Animal Research? Psychological Bulletin. 127, 45-86.

Gosling, Samuel D. - John, Oliver P. (1999): Personality Dimensions in Non-Human Animals: A Cross-Species Review. Current Direction in Psychological Science. 8, 69-75.

Gosling, Samuel D. - Kwan, V. S. Y. - John, O. P. (2003): A Dog's Got Personality: A Cross-Species Comparative Approach to Evaluating Personality Judgments. Journal of Personality and Social Psychology. 85, 1161-1169.

Jones, Amanda C. - Gosling, Samuel D. (2005): Temperament and Personality in Dogs (Canis Familiaris): A Review and Evaluation of Past Research. (In Press).

Ledger, Rebecca - Baxter, M. (1996): A Validated Test to Assess the Temperament of Dogs. In: Duncan, Ian J. H. - Widowski, T. M. - Haley, D. B. (eds.): Proceedings of the 30th International Congress of the ISAE, Guelph, Canada. Col. C. K. Centre for the Study of Animal Welfare, Canada, 111.

Ledger, Rebecca - Baxter, M. (1997): The Development of a Validated Test to Assess the Temperament of Dogs in a Rescue Shelter. In: Mills, Daniel S. - Heath, S. E. - Harrington, L. J. (eds.): Proceedings of the First International Conference on Veterinary Behavioral Medicine, Birmingham, UK. Universities Federation for Animal Welfare, United Kingdom, 87-92.

McCrae, Robert R. - John, Oliver P. (1992): An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. Journal of Personality. 60, 175-216.

Pavlov, Ivan Petrovich (1906): The Scientific Investigation of the Psychical Faculties Or Processes in the Higher Animals. Science. 24, 613-619.

Pervin, Lawrence A. - John, Oliver P. (1997): Personality: Theory and Research. (New York, NY: Wiley.)

Ruefenacht, Silvia - Gebhardt-Henrich, S. - Miyake, T. - Gaillard, C. (2002): A Behavior Test on German Shepherd Dogs: Heritability of Seven Different Traits. Applied Animal Behavior Science. 79, 113-132.

Scott, John P. - Fuller, John L. (1965): Genetics and the Social Behavior of the Dog. University of Chicago Press, Chicago

Slabbert, Johannes M. - Odendaal, Johannes S. J. (1999): Early Prediction of Adult Police Dog Efficiency — A Longitudinal Study. Applied Animal Behavior Science. 64, 269-288.

Svartberg, Kenth - Forkman, Björn (2002): Personality Traits in the Domestic Dog (Canis Familiaris). Applied Animal Behavior Science. 79, 133-155.


<-- Vissza a 2006/2 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]