Magyar Tudomány, 2006/2 235. o.

Megemlékezés


Fonyó Zsolt

(1943-2005)

Fonyó Zsolt 1943-ban született Budapesten. Vegyészmérnöki oklevelét 1967-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetemen szerezte meg. Mint fiatal diplomás előbb az Olajtervhez került, majd 1974-ben a Budapesti Műszaki Egyetemre.

Egy évig a tokiói egyetemen, majd hat éven át a zürichi ETH-n - Európa egyik legrangosabb műszaki egyetemén - volt vendégprofesszor. Hazajövetele után, 1994-től kezdve egész haláláig mint egyetemi tanár vezette a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszékét. A vegyipari rendszertechnika és matematikai modellezés, 1977-től a vegyipari energetika és a transzportfolyamatok tárgyak kifejlesztője és előadója volt. 1995-től a vegyészmérnökképzés egyik fő tárgyának, a három féléves vegyipari műveleteknek az oktatását irányította és adta elő a vegyészmérnöki és biomérnöki szak hallgatóinak. Irányításával a tanszék valamennyi tárgyát korszerűsítették; új rendszerszemléletű oktató volt, és kutatómunkáját nemzetközileg is elismerték.

A vegyipari műveletek, ezen belül elsősorban a különleges desztillációs és hibrid elválasztási műveletek, energiaintegrált és hőszivattyús technológiák fejlesztése, folyamatszintézis, teljes vegyipari folyamatok rendszerszemléletű tervezése, optimalizálása, szabályozása és működőképességi vizsgálata volt a szakterülete. Hét könyv, hét könyvrészlet és 303 tudományos dolgozat szerzője illetve társszerzője volt. Munkáit az európai és amerikai szakkönyvek (enciklopédiák) rendszeresen referálják, a cikkeire kapott független hivatkozások száma mintegy 1300.

Munkásságának legjelentősebb eredményeit a folyamattervezés és az integrált elválasztási műveletek kutatása terén érte el. Egységes elméletbe tudta foglalni a többkomponensű rektifikáló rendszerek termodinamikai meggondolásait, és ennek alapján konkrét javaslatok születtek - a beruházási költség, terhelhetőség, termékminőség és termékrugalmasság figyelembevételével - az ipari desztilláló berendezésekben lejátszódó irreverzibilis folyamatok gazdaságilag célszerű csökkentésére. Új irányt nyitott a folyamattervezés és az elválasztási műveletek energetikai javításának témakörében; az általa publikált elveket és módszereket világszerte felhasználják a vegyipari folyamatok tervezésénél és irányításánál. Legutóbbi kutatásai a környezetbarát vegyipari folyamatok tervezése integrált stratégiájának fejlesztését és vizsgálatát célozták.

Számtalan egyetemre hívták vendégprofesszorként előadások tartására. A korszerű nemzetközi követelményeknek megfelelően megújította és egységes szemléletben ismertette a vegyészmérnöki tudomány elméleti és gyakorlati alapjait a megmaradási tételektől kezdve a vegyipari reaktorokon és az anyagátbocsátási műveleteken keresztül a teljes vegyipari folyamatokig.

Szakmai munkáit (jegyzeteit, tankönyveit, szakkönyveit, magyar és idegen nyelvű közleményeit) széleskörűen használják és alkalmazzák a hazai, az európai, a japán és az amerikai felsőoktatási tantervek, továbbá a hazai vegyipar, a biotechnológiai és a környezetmérnöki iparágak.

Témavezetője vagy résztvevője volt nagyon sok - szám szerint harmincnégy - megvalósított vegyipari, kőolajipari és petrolkémiai üzem tervezésének vagy technológiai fejlesztésének. E szakmai alkotások közé olyan művek tartoznak, mint például a Dunai Finomító 3Mt/év kapacitású desztilláló üzemének szétválasztó oszlopai, számos hazai és svájci vegyipari és kőolajipari üzem intenzifikálása, műszaki kémiai eljárások környezetközpontú fejlesztése és energetikai javítása, szennyvizek újrahasznosításának környezetvédelmi célú felülvizsgálata, továbbá petrolkémiai üzemek rekonstrukciójához kapcsolódó, kapacitást bővítő és a termékminőséget javító programok megvalósítása.

Rendkívül aktív volt a tudományos közéletben is: hat nemzetközi szervezetben képviselte hazánkat, így például titkára volt az EURECHA-nak, ennek a több mint száz egyetemet tömörítő európai szervezetnek, amely a számítástechnikának a vegyészmérnöki oktatásban való felhasználását segíti elő, valamint tagja volt a CHISA nemzetközi tanácsadó testületének. Természetesen a hazai tudományos közéletből is kivette részét mint az Akadémia Műszaki Kémiai Bizottságának elnöke, az Akadémia Doktori Tanácsának tagja vagy a Magyar Kémikusok Egyesülete Műszaki Kémiai Szakosztályának elnöke.

Szerencsére nem maradt el munkáinak elismerése sem: 1995-ben az Év Oktatója lett a Műszaki Egyetemen, 1998-ban a Varga József-érmet nyerte el, a Magyar Tudományos Akadémia pedig 1998-ban levelező, majd 2004-ben rendes tagjává választotta.

Kiváló tehetségű szakember volt, aki a természettudományok terén talán legnehezebben megvalósíthatót testesítette meg - ragyogóan egyesítette a magasan képzett elméleti kutatót és a gyakorlati műszaki érzéket kívánó, alkotó mérnököt. Igen gazdag szellemi termést és számos mérnöki alkotást hagyott az utókorra.

Fonyó Zsolt tiszteletet érdemelt mint ember is a szó nemes értelmében, aki embertársaival, kollégáival, munkatársaival és tanítványaival szemben mindig jó szándékról tett tanúságot, példamutató volt szorgalmával, és sohasem hivalkodott képességeivel vagy eredményeivel. Az élete utolsó hónapjaiban rámért nehéz sorsát is olyan méltósággal és szerénységgel viselte, ami előtt fejet kell hajtani.

Fiatalon távozott, és bár teljes életművet hagyott maga után, de munkájának gyümölcseit learatni korai elmenetele miatt sajnos csak részben volt lehetősége. Munkáját ezután már tanítványai folytatják, akik gazdagon meríthetnek szakmai örökségéből, mindabból, amit alkotott.

Markó László

az MTA rendes tagja


 

Garay András

1926-2005

Garay András, az MTA rendes tagja, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetének korábbi igazgatója, kutatóprofesszora, legutóbb a Texas A&M University emeritus professzora, 2005. október 10-én, 79 éves korában elhunyt.

Élete befejező, meglehetősen hosszú szakaszát nem Magyarországon töltötte. Utolsó itthoni munkahelye a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központja volt. Amikor a vadonatúj intézet frissen kinevezett igazgatójaként a legmodernebb eszközökkel alapvető, forradalminak számító kutatásokat végzett, váratlanul elhagyta Magyarországot, és meglehetősen fiatalon vége szakadt hazai pályafutásának.

Talán nem értjük, sokan akkor sem értették, miért is választotta a mindenképpen nehéz, súlyos megpróbáltatásokat is tartogató lépést, Magyarország hirtelen elhagyását. Nagy felindulást keltett Garay András eltávozása, hiszen gondoljuk csak meg, éppen akkor látszott révbe érni élete, tudományos pályafutása: fiatalon intézetigazgató, akadémikus lett. A megértéshez szükséges megismernünk tudományos életének fő állomásait. Tanulságos élet Garay Andrásé, a megalkuvásokat nem ismerő tudós és ember szívszorító példája, egyúttal rajza is a kornak, amelybe született, amelyben élt.

Garay András 1926-ban született. A tehetséges fiatalember a biológia iránt érdeklődött. A kiváló diákot annak rendje és módja szerint 1945-ben felvették a nagytekintélyű Eötvös Kollégiumba, és a Pázmány Péter (a későbbi Eötvös Loránd) Tudományegyetemen természetrajzot és vegyészetet tanult. Élénk intellektuális életet élt, tagja volt a Sík Sándor és Pilinszky János nevével fémjelzett Vigilia-körnek illetve a Válasz-körnek is, itt többek között Bibó István és Sárközi Márta társa volt. Eljött azonban a fordulat éve, és ez Garay András életében hányattatások kezdetét jelentette. 1948-ban politikai okok (nem titkolt világnézete) miatt kizárták az Eötvös Kollégiumból - az egyetemet azért elvégezhette. Végzés után az ELTE Növényélettani Tanszékére került, itt kezdte tanársegédként tudományos pályáját. A sikeresnek induló pályafutást visszavetette, hogy nem volt hajlandó Liszenko komolytalan tanait oktatni. Ezért aztán 1951-ben eltávolították az egyetemről is, oktatással hosszú ideig nem foglalkozhatott. Először a Székkutasi Gyapottermesztési Kutató Intézetbe került (1951-1952), mondhatni, stílszerűen a kor groteszk fantazmagóriájával is büntették. 1952-től 1957-ig a Gyógynövénykutató Intézetben dolgozott. 1957-ben azután a Fertődi Növénynemesítési és Növénytermesztési Kutató Intézet tudományos munkatársa, laboratóriumvezetője lett. Itt kialakította értékes, önálló kutatási területét. Az auxin növényi növekedési hormon hatásmechanizmusát vizsgálta. Ez a téma akkoriban igen modernnek számított - ma is fontos probléma a működés számos részlete, persze, a módszerek azóta sokat változtak. E munkája meghozta a tudományos megbecsülést, 1967-ben elnyerte a tudományok doktora fokozatot.

Akkor változott megint a sorsa, amikor Straub F. Brunó professzor az MTA Szegedi Biológiai Központ kutatógárdáját szervezte: ő hívta Szegedre a közben a nehézségek ellenére is kiváló munkát végző tudóst. 1968-ban tehát Szegedre került, a központ elkészültéig a József Attila Tudományegyetem Növényszervezettani és Növényélettani Tanszék tudományos főmunkatársa, majd egyetemi tanára lett. A Szegedi Biológiai Központ elkészültekor, 1971-ben odakerült, és 1973-ban a Biofizikai Intézet igazgatójává nevezték ki.

Garay András a Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézetében a nem sokkal odakerülése előtt kezdett témájával foglalkozott. Kutatásai az élővilág aszimmetriájának eredetére vonatkoztak. Nagy energiával fogott annak a feltételezésnek a vizsgálatához, vajon az élet aszimmetriája kapcsolatban van-e a fizikában nem sokkal korábban megfigyelt szimmetriasértéssel, a gyenge kölcsönhatás aszimmetriájával - ez az aszimmetria okozza a béta bomláskor felszabadult elektronok spinpolarizációját. Intuitív kísérleteiből írt jó néhány Nature -cikkel nagy figyelmet keltett, munkájával a téma nemzetközi szinten igen intenzíven kutatott területté vált. Azóta is elvégzett, számos részletre kiterjedő kísérleti és elméleti vizsgálatok alapján jelenleg azt lehet mondani, hogy a jelenségeket, az összefüggéseket nem értjük teljesen, a biológiai aszimmetria eredetét nem tudjuk teljes bizonyossággal megadni, de Garay András munkássága a terület jellemzéséhez lényegesen hozzájárult.

1973-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A sors nem engedte, hogy élete sikerekkel érjen révbe. Az úgynevezett BM biztonsági szervek nagy érdeklődést mutattak személye iránt - 1975-ben informátornak próbálták meg beszervezni, ő ezt visszautasította, ezért az ország elhagyására kényszerült családjával.

Viszontagságos út után az Amerikai Egyesült Államokba került. 1976-ban a Texas A & M (Agricultural and Mechanical) University Biofizika és Biokémia professzora lett, 1994 óta emeritus professzor. Amint korábban említettem, aktív kutatói pályáján mindvégig a biológiai aszimmetria eredetét vizsgálta.

Jóval később, a rendszerváltás után azután Garay András sokszor hazajött, meglátogatta intézetét, örömmel konstatálta az utódok tiszteletét. Ilyenkor kellemesen elbeszélgetett régi munkatársaival és a később odakerült, őt csak hírből ismerő fiatalokkal. Ilyenkor elbeszélgettünk mindenféléről: tudományról, művészetekről, Bandi életének ránk tartozó és korábban rejtélyesnek tűnő részleteiről. E beszélgetésekben megismerhettük a nagyon okos, kedves embert, aki kiváló tudományos képzettségén túl különlegesen művelt volt a kultúra szinte minden területén. Mindez kiváló humorérzékkel, anekdotázó kedvvel és képességgel is párosult, úgyhogy e beszélgetetéseket mindenki nagyon élvezte. Azt is örömmel láttuk, hogy megtalálta lelki békéjét.

Garay András hamvait Pécsett, a családi sírboltban helyezték örök nyugalomba.

Ormos Pál

biofizikus professzor


 

Herman József

1924-2005

2005. október 9-én elhunyt Herman József, az újlatin és az általános nyelvészet kiemelkedő művelője.

Herman a Pázmány Péter Tudományegyetemen latint, görögöt, franciát és olaszt hallgatott, az Eötvös Kollégiumban Eckhardt Sándor, Tamás Lajos, Gáldi László és Szemerényi Oszvald voltak a tanárai. 1947-től 1949-ig ösztöndíjjal a Sorbonne-on, illetőleg az École Normale Superiéure-ön folytatta tanulmányait, ahol a párizsi iskola nagyjainak, Michel Lejeune, Émile Benveniste, Robert-Léon Wagner óráit hallgatta. Párizsban került kapcsolatba a saussure-i strukturalizmussal, amelynek eszmevilága egész tudományos működésén nyomot hagyott. Francia nyelvtörténeti tárgyú doktori disszertációját a Sorbonne-on védte meg 1949-ben.

Herman József pályája gyorsan ívelt felfelé, 1950-ben az 1949-ben alapított Nyelvtudományi Intézet tudományos munkatársa, majd az Idegen Nyelvek Főiskoláján a francia tanszék vezetője, 1954-től viszont már az ELTE Romanisztikai Tanszékének egyetemi docense, 1957-től pedig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a Román Nyelvek és Irodalmak tanszékének vezetője és egyidejűleg az UNESCO párizsi központjában a felsőoktatási részleg igazgatója. 1975-től ismét az ELTE-n tanít, majd 1982-től 1991-ben bekövetkezett nyugdíjba vonulásáig az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatója. Nyugdíjba vonulása után 1999-ig a Velencei Egyetem egyetemi tanára.

Herman József kutatási területe elsősorban a késői és vulgáris latin, a latin-újlatin átmenet kérdései, és ezzel kapcsolatban a nyelvi változás mechanizmusa és elmélete. Szakterületén fonológiai, morfológiai és szintaktikai tanulmányokat publikált. Foglalkozott a latin változatainak kérdésével, az újlatin nyelvek kialakulásának kronológiájával, a francia és a provanszál elkülönülésének kezdeteivel, a nyelvi változás elméleti kérdéseivel. Korán felismerte, hogy a nyelvi változás tanulmányozásában nélkülözhetetlenek a szociolingvisztikai szempontok, ilyen jellegű tanulmányai komoly nemzetközi visszhangra találtak. A hagyományos romanisztika ugyan kidolgozta és lényegében tisztáz-ta a latin és az újlatin nyelvek közötti megfelelések rendszerét, nem foglalkozott azonban a nyelvi átalakulás tényleges lefolyásával, a nyelvi rendszerek típusváltásának mechanizmusával, és mindazzal, amit a típusváltás meg az egységes alapnyelv széttagolódása a nyelvközösség szintjén előfeltételez és jelent. A múlt század ötvenes-hatvanas éveitől e téren fordulat kezdődött, s a strukturális átalakulás, a típusváltás, a széttagolódás kérdésköre meg a nyelvi folyamatok társadalom- és kommunikációtörténeti vetülete a romanisztika egyre intenzívebben kutatott témájává vált. Herman ennek a fordulatnak egyik kibontakoztatója lett. A párizsi Nyelvtudományi Társaság Bulletin-jében több terjedelmes tanulmányt tett közzé az újlatin nyelvek korai történetéből, s elkezdte a Római Birodalom egyes tartományai feliratos anyagának feldolgozását, először a galliai feliratos anyag vizsgálatával foglalkozott, amit azután más területek (Pannónia, Balkán, Adria-part, Itália stb.) feliratait vizsgáló tanulmányok követtek. Kutatásaiban nemcsak szigorú értelemben vett nyelvészeti módszereket alkalmazott, hanem tudatában volt annak, hogy a nyelv mint az érintkezés eszköze társadalmi beágyazottságú, és nem szakítható ki a művelődéstörténeti összefüggésekből.

Herman rámutatott arra, hogy a vulgáris latint nem lehet élesen elkülöníteni a latin többi regionális változatairól, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy elsősorban azokat a tendenciákat érdemes tanulmányozni, amelyek a továbbélő késői latint jellemezték, valamint azokat az átmeneti jelenségeket, amelyek végső soron az újlatin nyelvek kialakulásához vezettek. A vulgáris latinról szóló összefoglaló munkája (Le latin vulgaire), amely számos kiadást ért meg, 1967-ben jelent meg Párizsban. Átdolgozott és bővített változata ma már spanyolul, angolul, olaszul és magyarul is hozzáférhető.

Herman munkáit nemcsak Európában ismerik, ahol a legrangosabb egyetemeknek volt vendégprofesszora vagy meghívott előadója, hanem Amerikában és Ázsiában is. A vulgáris latinról szóló munkája számos országban ma is egyetemi tankönyv, tanulmányai pedig megkerülhetetlenek azok számára, akik a vulgáris és késői latin kérdéseivel kívánnak foglalkozni.

Herman József tudósi nagyságát, nemzetközi elismertségét bizonyítja a tiszteletére készült Festschrift, amelynek szerzői között ott találjuk a szakma legkiválóbbjait. Tisztelői és tanítványai a vulgáris és késői latin egyik legnagyobb szakértőjét, "nagy öregjét" köszöntötték benne. Sajnáljuk, hogy a Festschrift ünnepélyes átadására az ünnepelt betegsége miatt már nem kerülhetett sor.

A nyelvtudomány a múlt század hatvanas éveitől gyökeres változáson ment át. Az addig szinte egyeduralkodó történeti nyelvtudomány mellett (és ellenében is) egyre erőteljesebben léptek fel a sokszor összefoglaló néven "strukturalistának" nevezett irányzatok. Herman korán felismerte ezeket a változásokat és e változások következményeit. Több írásában hangsúlyozza a nemzeti nyelvre vonatkozó elméleti és alkalmazott szinkrón kutatások fontosságát. Már egyik, a hatvanas évek végén megjelent írásában megállapítja, hogy a nemzetközi tapasztalatok és a nyelvtudomány eredményei ismeretében nem lehet vitás, hogy a jövő fejlődés útját - a maguk sokféleségében is - a globálisan és kissé pontatlanul strukturalistának nevezett modern irányzatok képviselik. Ez persze elsősorban az elméleti irányzatokra volt érvényes, közvetve azonban az alkalmazott nyelvészetet is érintette. Herman már akkor tudta, hogy az alkalmazott nyelvészet nem szorítkozhat a nyelvoktatás (magyar nyelvi és nyelvtani oktatás, nyelvművelés, idegen nyelvek oktatása) kérdéseinek vizsgálatára. Az alkalmazott nyelvészet helyzetével foglalkozó tanulmányában többek között a neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai kutatások fontosságára hívja fel a figyelmet, amelyeknek nemcsak a gyakorlati alkalmazások (beszédzavarok és hangképzési zavarok gyógyítása, egyéb beszédrendellenességek feltárása és terápiája) szempontjából nélkülözhetetlenek, hanem a nyelv kognitív alapjainak feltárásában is fontos szerepet játszanak. Ma már azt is tudjuk, hogy az ilyen vizsgálatoknak nyelvelméleti következményei is lehetnek. Herman felismerte azt is, hogy a nyelvszociológiai vizsgálatoknak fontos szerepük lehet iskolapolitikánk szempontjából. Külön kiemeli a nemzetiségek nyelvi helyzetére vonatkozó kutatások fontosságát, s azon belül is a cigányoktól beszélt nyelvek tényleges állapotának felmérését tekintette olyan égető feladatnak, amelyet a nyelvtudománynak mielőbb el kell végeznie. Utóbbit a cigányságnak a társadalmunkba való egészséges integrálódása egyik alapvető feltételének tekintette. Herman nem feledkezett meg az alkalmazott nyelvtudomány harmadik időszerű és fontos területéről, a gépi fordításról, gépi adatfeldolgozásról sem, és külön kiemelte a gépi szótárkészítés fontosságát.

Herman József munkásságának méltatásában azért is érdemes volt a hatvanas évekig visszanyúlnunk, mert a már akkor megfogalmazott tudománypolitikai elképzelései a magyar nyelvtudomány további fejlődésére komoly hatást gyakoroltak. A hetvenes években a nyelvtudományi kutatásokat akadályozó ideológiai gátak teljes eltűnése és az elméleti és alkalmazott "strukturalista" irányzatok térhódítása Herman "előkészítő" munkássága nélkül elképzelhetetlen lett volna. Alkalmazott nyelvészeti elképzeléseinek egy részét a Nyelvtudomány Intézet igazgatójaként (1982-1991) a gyakorlatban is megvalósíthatta. Az intézet új vállalkozásai közül mindenekelőtt az Akadémiai Nagyszótár munkálatainak újraindítását kell kiemelnünk. Míg egyre-másra jelentek meg a magyarnál kisebb nyelvek nagyszótári kötetei, nálunk a magyar szókészlet feldolgozása évtizedek óta szünetelt, márpedig a nagyszótárnak nemcsak hagyományőrző szerepe van, hanem egyben az alkalmazott és elméleti nyelvészet nélkülözhetetlen eszköze is. Herman igazgatóságának első éveiben létrehozott egy szociolingvisztikai osztályt is, amelynek feladatául a magyar beszélt nyelv szociológiai paraméterek szerinti változatainak leírását tűzte ki. Egyidejűleg megindultak - bár az anyagi lehetőségek korlátozott volta miatt kisebb mértékben - a neurolingvisztikai kutatások is. Végül Herman ösztönzésére nagyobb hangsúlyt kaptak az intézetben a cigány nyelvekre vonatkozó munkálatok is. Nem túlzás ezért, ha azt állítjuk, hogy Herman igazgatósága alatt vált a Nyelvtudományi Intézet a nyelvtudomány minden szempontból korszerű, nemzetközileg is jegyzett műhelyévé.

Herman a 2001-ben megjelent önvallomásában írja, hogy tudományos pályafutását még nem tartja lezártnak. Legfontosabb és legambiciózusabb terve Gallia első évezredbeli nyelvtörténetének megírása volt, amelyben a latin-újlatin átmenet egész kérdésére vonatkozó elképzeléseit is összefoglalta volna. Ez a lehetőség sajnos már nem adatott meg neki.

Kiefer Ferenc

az MTA rendes tagja


<-- Vissza a 2006/2 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]