Magyar Tudomány, 2006/7 862. o.

TanulmányIDÉZETTSÉGI SZÖVEGKÖRNYEZET-ELEMZÉS KUTATÓK ÉS KUTATÓCSOPORTOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSÉRE

A NANOSZERKEZETEK1

KUTATÁSÁN BEMUTATVA


Braun Tibor

a kémiai tudomány doktora, címzetes egyetemi tanár

MTA, Kutatásszervezési Intézet, Informatikai és Tudományelemzési Kutatócsoport,

ELTE, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék – braun @ mail.iif.huBevezetés


Kutatók és kutatási teljesítmények értékelésére, gyakorlati okoknál fogva, a kutatási pénzek odaítélésére létrehozott pályázati döntésekhez, kinevezéseknél, ranglétrán való emelkedésekhez és számos más döntésekhez a legkülönfélébb eljárások használatosak. Amióta a tudományos kutatás világviszonylatban ipari méretű társadalmi tevékenységgé vált, amire országok GDP-jük jelentős százalékát költik, a döntési meritokrácia kérdése állandó és folyamatos vizsgálat tárgyát képezi az igazságos és leghasznosabb döntések meghozatalának érdekében.

A kutatók számának folyamatos növekedésével és a kutatásra fordítható pénzek zsugorodásával nyilvánvalóvá vált, hogy a több száz éve többé-kevésbé eredményes „peer review”-féle értékelésen alapuló döntéshozatal egyedüli alkalmazása számos elvi és gyakorlati akadályba ütközik, és önmagában nem képes kielégíteni a modern korok értékelési igényeit. (Braun – Schubert, 1993)

Mind hazánkban, mind világszerte kb. a 60-as évektől kezdődően kerültek előtérbe az ún. kvantitatív értékelési eljárások, különösképpen azok, amelyek a szakirodalmi publikációs teljesítmény statisztikai elemzésére épülnek. A kérdésnek jelentős szakirodalma van, ezek közül helyszűke miatt itt csak néhány fontosabbat említhetünk meg. (Nacke, 1976, 1979; Courtial, 1990; Bujdosó, 1986; Price, 1986; Anon., 1989; van Raan, 1998; Godin, 2005; Moed et al., 2004)

Hazánkban a publikációs tevékenység és az idézettség értékelése alapján kialakított metodikákat a különböző intézmények saját elképzeléseikre alapozottan használják.

Jelen dolgozat egy aránylag új lehetőséget ismertet, ami alkalmazható egyéni kutatók és kutatócsoportok tevékenységének, illetve publikációs eredményességének összehasonlító értékelésére. Az eljárás alapja a kutatót idéző közleményekből az őt idéző rész szövegkörnyezetének a kiemelése és a szöveg szószerinti elemző értékelése. Idézettségi szövegkörnyezeteket különböző módon lehet – mondandójuk szerint – tipologizálni. Itt egy ilyen, talán a legegyszerűbbnek tekinthető tipológiát ismertetünk.

1. típus:2 név nélküli idézeti felsorolás része (a szövegben) Példa: „valiomicynes kezelést számos baktériumos fertőzés gyógyítására alkalmaztak3-14

2. típus: nevesített pozitív idézet (a szövegben) Ez a dolgozat egy ilyen példa részletes bemutatásával foglalkozik.

3. típus: nevesített negatív idézet (a szövegben) Példa: „Hübelmeyer és Kraus8 vákuumos tisztítási eljárását vizsgálataink nem tudták igazolni”

4. típus: név nélküli negatív idézet (a szövegben) Példa: „Schenkel kimutatta, hogy az utóbbi öt évben végzett thallium izotóp frakcionálási eljárások mindegyike hibás feltételezésből indult ki”2-7

Jelen szerző e helyen szeretné hangsúlyozni, hogy ebben a dolgozatban két, nem feltétlenül összefüggő célt követett.

Egyrészt az egyének és kutatócsoportok teljesítményének értékelésénél használt kvantitatív publikációs és idézettségi mutatószámok kiegészítésére alkalmazható idézettségi szövegkörnyezet-elemzés hasznosságát kívánta hangsúlyozni.

Másrészt be szerette volna mutatni a nanoszerkezetek rendkívülinek mondható fejlődését a 80-as évek közepétől kezdődően egy olyan tudománymetriai metodológián keresztül, amit eddig erre a célra nem alkalmaztak. Ez utóbbi indokolja azt a tényt, hogy mindkét cél érdekében a bemutatásra saját publikációját használta példaként. Teszi ezt annak a reményében, hogy azok, akik ebben kivetnivalót vélnek, elnézőek lesznek vele szemben.


Idézettségi szövegkörnyezet-

vizsgálati példa


Az itt idézettségi szövegkörnyezet-vizsgálati példaként bemutatott dolgozat a következő hivatkozás alatt ismertetett tétel: Braun Tibor – Schubert A. – Zsindely S (1997): Nanoscience and Nanotechnology on the Balance. Scientometrics. 38 321–325. Az 1997-ben publikált kutatás célja az akkor még gyerekcipőben járó nanoszerkezetek vizsgálatának a helyzetét kívánta tudománymetriai eszközökkel felmérni. Tettük ezt azért, mert jelen szerző a fullerénkémiában végzett kutatásai jelezték, hogy e témához kapcsolódó szén nanocsövek kutatása 1990-től (Iijima, 1991, 56–58.) kezdődően gyors fejlődésnek indult, és ez sokat ígérőnek látszott a nanoszerkezetek teljes területének fejlődése szempontjából. Egy új tudományos téma – vagy szakterület keletkezése, illetve fejlődése általában publikációinak a szakirodalmi visszakeresésével, illetve azok elemzésével vizsgálható. Ehelyett azonban, mi akkor új és eredeti módszerként a tématerületre jellemző és a témával foglalkozó szakirodalom folyóiratcikkeiben feltételezhetően és gyakran jellemzően szereplő szakszavak gyakoriságának a tudománymetriai számszerűsítését (kvantifikálását) vizsgáltuk. Ehhez a nano előszónak a Science Citation Index számítógépes adatbázisban feldolgozott folyóiratcikkek címeiben való előfordulását számoltuk meg. Az 1986 és 1995 közötti időszakra vonatkozóan 352 szakszót találtunk, például a „nano-amorphous”-tól a „nano-whishker”-ig. Ezek közül 116-ot a vizsgált kérdéshez való irrelevanciájuk miatt (például nanoampere; nanogram, nanojoule) kizártunk. A felhasznált, illetve kizárt nano-kifejezések listáját a Függelék 1. és 2. táblázata tartalmazza.

Ezek közül a leggyakoribbakat kiválasztva megvizsgáltuk számuk növekedését 1986 és 1995 között. A növekedés minden nano-kifejezés esetében exponenciálisnak bizonyult és a görbékből ki tudtuk számítani e kifejezések növekedésének kétszerezési idejét, azaz azt az időt, ami alatt a kifejezések (és persze azok a cikkek, amelyek címében a kifejezések szerepeltek) száma, években kifejezve, a kétszeresére növekedett.

A kifejezéseket és a megfelelő kétszerezési időket az 1. táblázat mutatja be.

Dolgozatunk eredményei igazolták a karbon nanocsövek kutatásának rendkívül gyors fejlődését, és alátámasztották azt az akkor még egyáltalán nem nyilvánvaló feltételezést, hogy a nanoszerkezetek kutatása világviszonylatban is jelentős fejlődésnek indult.

Fent említett dolgozatot 1998 és 2005 között a Science Citation Index adatbázis szerint összesen tizenegyszer idézték a szakirodalomban. Ez a szám bármilyen tudománymetriai mércével mérve sem nevezhető jelentősnek. Valószínűnek tartottuk azonban, hogy amennyiben az egyszerű idézetszám helyett a dolgozat hatását a kapott idézetek szövegkörnyezetének az elemzésével kíséreljük meg jellemezni, merőben más, a dolgozatot idézők szöveges állításán keresztül valósághűbb, sőt értékelhetőbb képet kapunk. A dolgozatot idéző közlemények idézettségi környezetét vizsgálva az itt következő szövegeket találtuk.

A bibliometria egyike azon módszereknek, melynek segítségével egy új technológia megjelenése kimutatható. Braun és munkatársai felfedezték, hogy egy új tudományos és műszaki szakterület született, mivel az 1990-es évekkel kezdődően a nano-tudományok és a nanotechnológia területéről megjelent közlemények számának exponenciális növekedése tapasztalható.

Mivel Braunék tanulmánya magának a szakterületnek a megjelenését hangsúlyozza, mi tanulmányunkat a nanotechnológia jellemzésének tekintjük. Többnyire Braun módszerét követve kimutatjuk a nanotechnológia interdiszciplináris természetét.” (Meyer – Persson, 1998, 195–205.)

„…Amennyiben lehetséges volt, mi a Braun és munkatársai által választott módszert követtük, amikor megszámoltuk a Science Citation Indexben nyilvántartott nano-cikkeket. Braun és munkatársaihoz hasonlóan mi is megtaláltuk azokat a cikkeket, melyek címében a nano- előtag szerepel. Ezek közül néhányat mint irrelevánst kizártunk a további vizsgálatból, mint például a nanosecond, a nanoampere és nanogram szavakat tartalmazókat. (Braun et al., 1997, 321–325.) Már egynéhány irreleváns kifejezés kizárása is eléggé közel vitt minket Braun eredményeihez, amint ez a 2. táblázatból is látható. Az a kis különbség, mely Braun és a mi eredményeink között fennáll bizonyítja tanulmányuk megbízhatóságát és reprodukálhatóságát.”

Ennek az elemzésnek érdekében egy korábban összeállított nano-közlemény adatbázist használtunk. Hasonló módszert alkalmaztunk, mint Braun és munkatársai, (Braun et al., 1997, 321–325.) akik úttörő munkát végeztek ezen a területen. Az adatbázis kb. 5400, 1991 és 1996 között megjelent és a Science Citation Indexben nyilvántartott nano-cikket tartalmaz. Braunékhoz hasonlóan mi is megkerestük azokat a cikkeket, melyek címeiben a nano- előtag előfordul, majd kizártunk néhány olyat, melyek a téma szempontjából nem jönnek számításba, azokat például, melyekben a nanosecond, a nanoampere és a nanogram szavak találhatók.” (Meyer, 2001, 163–183.)

„…Braun és munkatársai közölték a tárgyhoz tartozó első tanulmányt egy tudománymetriai folyóiratban. Említett szerzők a nano-technológia tudományos jellegét emelik ki, és leírják ennek a szakterületnek a gyors fejlődését az 1990-es évek elejétől kezdődően. Ki tudták mutatni a nanotudomány és nano-technológia tárgyában megjelent közlemények számának exponenciális növekedését, mely az 1990-es évek elején kezdődött.

Míg Braun és munkatársai magának a szakterületnek megjelenését emelik ki, Meyer és Persson megkísérelték a nanotechnológiát jellemezni és munkájukat Braun és munkatársai eredményeire alapozták.” (Hullmann – Meyer, 2003, 507–527.)

„…Braun és munkatársai (1997) a nano-tudomány és nanotechnológia korai fejlődését vizsgálták 1986-1995 között, azzal, hogy megmérték a nano-előtag előfordulási gyakoriságát tudományos folyóiratcikkek címeiben. A cikkek számának exponenciális növekedését állapították meg, egy figyelemreméltó 1,6 éves kétszereződési idővel. Mi több, a cikkcímek elemzéséből a főbb kutatási irányokra is tudtak következtetni, mivel például a nanocrytals, nanoparticles, nanocomposites, nanoclusters és nanotubes szavak, ill. az ezekre vonatkozó trendek egy nagy sebességgel kialakuló és elég jól definiálható kutatási területet határoznak meg, melyet főleg fizikusok és vegyészek művelnek.

Az 1990-es évek közepén a nano-nagyságrendekkel kapcsolatos kutatások állami támogatása olyan alacsony volt, hogy néhány országban nem is vették tervbe, hogy ezt a kutatási területet kiemelt anyagi támogatásban részesítsék. Azonban kb. 1999 óta a helyzet drámaian megváltozott. Míg a kutatások továbbra is nagy sebességgel növekedtek, az állami anyagi támogatás is exponenciálisan nőtt, mégpedig az USA-ban, Japánban, és Európában egy, az ezen a területen szokatlan, kevesebb mint kétéves kétszerezési idővel.” (Schummer, 2004, 425–465.)

Követve Braun és munkatársainak tanulmányát (1997) ez a fejezet röviden leírja a nano-előtag előfordulásának növekedését különböző szakterületeken megjelenő tudományos folyóiratcikkek címeiben, 1995 és 2003 eleje között. A 3. táblázat néhány, leggyakrabban előforduló ’nano-kifejezést’ tartalmaz. A rövidség kedvéért azokat a cikkeket, melyeknek címében ’nano-kifejezések’ előfordulnak, ’nano-című cikkeknek’ nevezzük. Ma már számos, különböző bibliográfiai adatbázis ’online’ kutatható, ami gyors adatgyűjtést tesz lehetővé. Mivel a tudományban a ’nano’ egyszerűen csak 10-9-et jelent, ezért ez mindenféle mérőszámhoz kapcsolható, nemcsak hosszúságmértékhez. Mivel csak ez utóbbiról állítjuk azt, hogy a nanoszerkezetekkel kapcsolatos tématerülethez tartozik, ezért néhány megelőző lépést kell tennünk a félrevezető kifejezések, mint például ’nanosecond’ (gyakran fordul elő az impulzus spektroszkópiával kapcsolatban), ’nanokelvin’ (alacsony hőmérsékletű fizikában használatos), a ’nanogram’ vagy ’nanomol’ (az analitikai kémiában említik) kiküszöbölésére az adatbázisból.”

„… A ’nano-című cikkek’ számának relatív növekedése egyszerűen a kutatók terminológia használatát méri. Mint ilyen lehetséges, hogy ez a legnagyobb változás a jelenkori tudomány történetében, mind sebességét, mind széleskörű interdiszciplináris eloszlását tekintve.” (Schummer, 2004, 425–465.)


Következtetések, illetve javaslatok


Jelen munkánkban azt szerettük volna konkrét példán bemutatva bizonyítani, hogy az idézeti környezetvizsgálat hasznos szempontokat szolgáltathat kutatók és kutatócsoportok eredményeinek mások által véleményezett hasznosságáról, sőt eredményességéről.

A vizsgált dolgozat (Braun et al., 1997, 321–325.), mint az az itt bemutatott idézettségi szövegkörnyezetekből (kurzív szövegek) kiderül:

1. Egy világviszonylatban új tudománymetriai eljárást alkalmazott egy fontos, új (nanotudomány) tudományos szakterület jelentőségének és növekedési paramétereinek kvantitatív bizonyítására.

2. Több külföldi kutató ellenőrizte a dolgozatunkban alkalmazott új eljárást, és saját mérésekkel igazolták azok helyességét.

3. Az említett dolgozatnak jelentős hatása volt több olyan kutatóra, akik a kidolgozott eljárást saját vizsgálataikban átvették és alkalmazták.

4. A munka a fentiek által jelentősen hozzájárult a nanoszerkezetek világméretű kutatásának elismeréséhez és e kutatási terület jelenlegi kiemelt jelentőségéhez.

5. Fenti állítást az a tény is bizonyítja, hogy 1998 és 2005 között a világban 16, kifejezetten a nanoszerkezetek kutatásával foglalkozó tudományos folyóiratot létesítettek, és jelenleg is publikálnak. (Lásd a nano-témájú folyóiratok felsorolását a Függelék 3. táblázatában).

A szövegkörnyezetek idézettségi és publikációs adataiból kialakítható mutatószámok kiegészítéseként felhasználhatók kutatók, sőt kutatócsoportok összehasonlító értékelésénél. Ezért javasoljuk, hogy pályázatok, kinevezések stb. esetében az azokat értékelő grémium(ok) az egyéb bekért pályázati adatok, anyagok mellett a pályázótól kérjék meg, amennyiben ilyenekkel rendelkezik, a pályázó kutató által kiválasztott, az őt idéző cikkekből az e dolgozatban felsorolt példák mintájára kiollózott, legjellemzőbb idézettségi szövegkörnyezeteket.

A numerikus publikáció- és idézetszámok (illetve az ezekből kialakított mutatók mellett) az ilyen idézettségi szövegkörnyezetek jelentősen segíthetik az értékelők, bírálók (bizottságok) meritokratikus döntésének kialakítását.

Végül megjegyzésre érdemes tény, hogy az idézettségi szövegkörnyezetek legértékesebbje az eponima, azaz az idézett kutató nevével jelzett egyenlet vagy elmélet. (Braun, 1999, 1350–1353.)

Kulcsszavak: idézettség, szövegkörnyezet, egyének és csoportok értékelése, nanokutatás 1 Az e dolgozatban alkalmazott értelmezés szerint a nanoszerkezetek kifejezés egyaránt vonatkozik a nanotudományra és a nanotechnológiára

2 A négy idézettségi tipológiával felsorolt, számmal jelzett hivatkozások csak példák és nem tartoznak e dolgozat végén említett hivatkozásokhoz.	Nano-kifejezés		Kétszerezési idő (év)	
	nanocső				0,5
	nanoklaszter			0,9
	nanoskála			1,1
	nanokompozit			1,2
	nanoszerkezet			1,3
	nanokristály			1,3
	nanotechnológia			1,7
	nanorészecske			1,8
	nano-kifejezések (általában)	1,6	


1. táblázat • Nano-kifejezések számának növekedése	Közlés éve	Cikkek száma tanulmányunkban	Cikkek száma Braunnál	
	1991		274				254	
	1992		450				425	
	1993		686				545	
	1994		1047				1049	
	1995		1366				1406	
	1996		1607				n. a.	

2. táblázat • A nano-cikk mintánk összehasonlítása a Braun és munkatársai által közölt adatokkal (Meyer – Persson, 1998, 195–205.)	nanoparticle	nanometer	nanophase		nano-TiO2	
	nanocomposite	nanopowder	nanolithography		nanogranular	
	nanocrystal	nanofiltration	nanopowder		nanocapsule	
	nanostructure	nanowire	nanofabrication		nanoceramic	
	nano-sized	nanoidentation	nanomaterial		nanomachining	
	nanocluster	nanoporous	nanosphere		nanotribology	
	nano-scale	nanotechnology	nano-oxidation		nanofilm	
	nanotube	nanofiber	nano-electrospray	nenoelectronics	

3. táblázat • A leggyakrabban használt ’nano-kifejezések’ a Chemical Abstracts-ben szereplő ’nano-című cikkekben’

FüggelékNano 	nano-2nd	nanoaggregates	nanoanalytical 
nanoanatomy	nanoapiculatum 	nanoarchitecture	nano-area	
nanoballs	nanoband	nano-battery 	nanobridge 	
nano-calibration 	nanocapillarity	nanocapsules 	nanocavity 	
nanocermet	nanochannel 	nanocharacterization	nanochemical 
nanochemistry 	nanocluster	nano-cIusters 	nanocoll 	
nanoconoid 	nanocolumns 	nanocomposite	nanocomposite, 	
nano-composite	nanocompounds 	nanoconstruction	nanocrystal	
nano-crystalline	nano-crystallites	nano-crystals	nanocyclic	
nanocyclitic	nanocypenon 	nanodeformation	nanodes	
nanodevice	nanodiamonds	nanodiffraction	nano-disks	
nanodislocation	nanodisperse, 	nanodispersed	nanodispersion
nanodosimetry	nanodroplet, 	nano-droplets	nanodynamical
nanoelectrodes	nanoelectron	nanoelectronic	nanoelectronics
nanoelements	nanoequivalent	nano-etching	nanofabricated
nanofabrication	nanofeatures	nanofibers	nanofilament	
nanofiltration	nanoflagellate	nanoflare	nanogal	
nano-gate	nanogizer	nanoglass	nanogold	
nanograin, 	nano-grained	nanogranular	nano-granularity
nanogranules	nanogravimetric	nanohartree	nanoheterogeneous
nanoheterostructure	nanoheterotropic	nanoindentation, 	nano­-indentation
nanoindenter	nanoindentor	nanoinjected	nanoinjections
nanoionics	nanojunctions	nanolarvata	nanolas	
nanolayer	nanolithographic	nanolithography	nanomachined
nanomachines	nanomachining	nano-manipulation	nanomaterials
nanomatrix	nanomechanical	nanomechanics	nanomechanisms
nanometal, nano-metal	nanometre-sized	nanometric	nanometrologynanometry
nanomultilayers, 	nano-multilayers	nanooptics	nano-order	
nanoparticle	nanoparticles, 	nano-particles	nanoparticulate
nanopeptide	nanophase	nanophotonics	nanophysics	
nanopiast	nanopore	nanoporosity	nanoporous	
nanoprocessing	nanoprogrammed	nanoradian	nanoreaction	
nano-resolution	nanorheology	nanos	nanosamples	
nanosampling	nanoscaffolding	nanoscale	nanoscope	
nanoscopic	nanoscopie	nanosize, nano-sized	nanospaces	
nanospacing	nanospectroscopy	nanostrain	nanostructural
nanostructure, 	nano-structure	nanostructured, nano-structured	
nanostructuring	nanosurface	nanosuspensions	nanosystems	
nanotechnique	nanotechnology	nanotextured	nanotopography	
nanotrace	nanotube	nanotubules	nanovid	
nanovision	nanowhiskers	nanowire	nanoworld

1. táblázat • Felhasznált nano-kifejezésekglomus-nanolumen	liberonautes-latidactylus- nanoides	
nano2	nano-2nd chlorophyll	nano3	nanoampere	nanochlorum-eucaryotum	
nanociliates	nanocilliate	nanocladius	nanoclimate	nano-curie	
nanofossil	nanogeterotrophous	nanogram	nanojoule	
nanokelvin	nanoleakege	nanolichus	nanoliter	
nanomelia	nanomelia embryos	nanomelic	nanomelon-vossi	
nanomental	nanomeret	nanomia-cara	nanomol	nano-molar	
nano-na-l5	nanoophthalmic	nanoophthalmos	nanoose	nanophthalmic	
nanophthalmos	nanophyes-shoreae	nanophyetiasis	nanophyetidae	
nanophyetus	nanophytoflagellates	nanophytoplankton	
nanophytoplankton	nanoplankters	nanoplankton	nano-preciptia	
nanorchestidae	nano-replica	nanoreseau	nanosecond	nano-second	
nanosphere	nanosylvanellanano-templates	nanothamnus-seroceous	
nanotip	nanotiv	nanotribology
nanotwin	nanovolt	nanovoltmeter
nanozooplankton	sub-nano

2. táblázat • Törölt nano-kifejezésekFolyóirat címe	          		Kiadó					Megjelenés éve	

Nanotechnology				Institute of Physics, UK		1990
	
Journal of Vacuumscience 		American Vacuum Society 
& Technology, B. Micoelectronics 	through the American 			1991	
and Nanometer Structures		Institute of Physics, USA

Physica E. Low-dimensional Systems	North-Holland/Elsevier, 
and Nanostructures			The Netherlands				1997	

Journal of Nanoparticle Research	Springer (Kluwer), 			1999	
					The Netherlands

Nano Letters				American Chemical Society, USA		2000
	
Precision Engineering. Journal	
of the International Societies		American Society for Precision
for Precision Engineering and		Engineering through Elsevier, USA	2000
Nanotechnology	 		

Virtual Journal of Nanoscale		American Institute of Physics and 
Science & Technology			the American Physical Society, USA	2000	

Journal of Nanoscience
and Nanotechnology			American Scientific Publishers, USA	2001	

Fullerenes, Nanotubes,
and Carbon Nanostructures		Marcel Dekker, Inc., USA		2002	

IEEE Transactions of Nanotechnology	Institute of Electrical and 		2002	
					Electronics Engineers, Inc., USA

IEEE Transactions of Nanobioscience	IEEE Engineering in Medicine
					and Biology Society, USA		2002	

International Journal of Nanoscience	World Scientific Publishing Co.,	2002	

Journal of Nanobiotechnology		BioMed Central Ltd., UK	2003	

Journal of Biomedical Nanotechnology	American Scientific Publishers, USA	2004	

Journal of Computational
and Theoretical Nanoscience		American Scientific Publishers, USA	2004	

Nanomedicine: Nanotechnology, 		Elsevier, The Netherlands		2005	
Biology and Medicine

3. táblázat • Nano-témájú folyóiratok


IRODALOM

Anon. (1989): The Evaluation of Scientific Research, J. Wiley & Sons

Braun Tibor – Schubert A. – Zsindely S (1997): Nanoscience and Nanotechnology on the Balance. Scientometrics. 38 321–325.

Braun Tibor – Schubert András (szerk.) (1993): Szakértői bírálat (peer review) a tudományos kutatásban. Válogatott tanulmányok a téma szakirodalmából. MTA Könyvtára, Budapest

Braun Tibor (1999): Eponimák és eponimia a természettudományban. Magyar Tudomány. 44, 1350–1353.

Bujdosó Ernő (1986): Bibliometria és tudománymetria. OSZK, Budapest

Courtial, J. P. (1990): Introduction a la Scientometrie. Anthropos, Paris

Godin, Benoît (2005): Measurement and Statistics on Science and Technology. Routledge, London

Hullmann, Angela – Meyer, Martin (2003): Publications and Patents in Nanotechnology. An Overview of Previous Studies and the State of the Art. Scientometrics. 58, 507–527.

Iijima, Sumio (1991): Helical Microtubules of Graphitic Carbon. Nature, 354, 56–58.

Meyer, Martin – Persson, Olle (1998): Nanotechnology – Interdisciplinary, Patterns of Collaboration and Differences in Application. Scientometrics, 42,195–205.

Meyer, Martin S. (2001): Patent Citation Analysis in a Novel Field of Technology: An Exploration of Nanoscience and Nanotechnology. Scientometrics. 51, 163–183.

Moed, Henk F. – Glänzel, W. – Smoch, U. (2004): Handbook of Quantitative Science and Technology Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht

Nacke, Otto (1976): Scientometrie und Bibliometrie in Planung und Forschung. IDIS, Bielefeld

Nacke, Otto (1979): Zitatenanalyse und Verwandte Verfahren. IDIS, Bielefeld

Price, Derek John de Solla (1986): Little Science, Big Science and Beyond. Columbia University Press,

Schummer, Joachim (2004): Multidisciplinarity, Interdisciplinarity and Patterns of Research Collaboration in Nanoscience and Nanotechnology. Scientometrics. 59, 425–465.

van Raan, Anthony F. J. (ed.) (1998): Handbook of Quantitative Studies of Science and Technology. North Holland, Amsterdam


<-- Vissza a 2006/7 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]