Magyar Tudomány, 2007/07 960. o.

BemutatkozásA Magyar Tudományos Akadémia idén is új levelező tagokat köszönt. Sorozatunkban hónapról hónapra bemutatjuk néhányukat. A Magyar Tudomány hét kérdéssel kereste meg mindegyiküket, azt kérve, hogy közülük néhányra válaszoljanak:

1. Mi volt az a döntő mozzanat, amely erre a pályára vitte?

2. Volt-e mestere?

3. Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?

4. Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?

5. Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanítványa?

6. Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?

7. Mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne kapni?

Talán az is jellemző új tagjainkra, hogy éppen mit tartottak fontosnak elmondani magukról. Ebben a hónapban Cságoly Ferenc, Csépe Valéria, Korinek László, Palkovics László és Péceli Gábor válaszait olvashatják.


CSÁGOLY FERENC


1948-ban Nagykanizsán született, az építőtudományok doktora. A BMGE Középülettervezési Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete az építészet. A BMGE Építészmérnöki Kar DLA Doktori Iskola vezetőségi tagja. Tagja a BMGE Építészmérnöki Kar Doktori és Habilitációs Bizottságának, a BMGE Mestertestületének, a Budapesti Építész Kamarának, az Építész Mester Egyletnek, a Magyar Építőművészek Szövetségének.


Tizennégy éves voltam, amikor először házat „terveztem”, aztán ezt az elsőt még sok-sok követte a gimnáziumi évek alatt. Ezeknek a rajzoknak egy részét megőriztem, s nagy ritkán újra előveszem őket. Elfogulatlanok és ártatlanok. A gimnáziumban persze sok másféle hatás is ért, és az érettségi körül úgy gondoltam, hogy e sokféle szépséget – érdekességet a filmrendezői szakma képes együtt látni és átélni, tehát azzal kacérkodtam. Apám azonban – aki akkor jobban látott engem, mint én saját magamat – erőteljesen az építészet felé orientált. Jelentkeztem a Műegyetemre és felvettek. Valami isteni csoda révén még katonának sem kellett elmennem, mint akkoriban szinte minden, egyetemre felvett fiúnak.

Az egyetem első félévei eléggé gyötrelmesek voltak számomra, egyáltalán nem azt kaptam, amire vártam, abból viszont csőstül kaptam, amit nem vártam. Ha nagy nehezen is, de átevickéltem ezen az időszakon. Aztán az első tervezési tárgyak belépésével változott a helyzet. Szerencsém is volt, mert harmadéves koromban középülettervezés tárgyból Török Ferenc lett a korrektorom. Akkor, fiatal tanárként a hallgatók kedvence volt, ma Kossuth-díjas építészként a szakma egyik elismert mestere. Akkor, 1970 körül, egymással szemben ülve egy rajzasztal két oldalán, skiccpauszok és vázlatok fölé hajolva, rajzolva és beszélgetve, melyikünk gondolta volna, hogy egymás után fogunk következni a Középülettervezési Tanszék vezetőinek sorában. Török Ferenc azután, végig a diplomázásig, korrektorom, tanárom, mesterem maradt.

A diplomavédésen a bizottság egyik tagja Jurcsik Károly volt, aki korábban szintén oktatott pár esztendeig a tanszéken, aztán később tervező építészként olyan épületeket alkotott, mint az orgoványi művelődési ház, a keceli strand vagy a szekszárdi városközpont épületei, melyek mára modern építészetünk ikonikus alkotásai. Ismét szerencsém volt, Jurcsik meghívott a műtermébe. Aztán ő volt a mesterem a Mesteriskolán, ami akkoriban az egyetlen megtűrt posztgraduális képzésnek számított. Ott meg olyan építészeket ismerhettem meg, mint az iskola vezetője Szendrői Jenő vagy Farkasdy Zoltán (később ő is a Középülettervezési Tanszék vezetője lett), Jánossy György, Plesz Antal és lehetne sorolni a mára legendássá vált neveket.

Mivel sokat kaptam, úgy gondoltam, adnom is kell. Hozzávetőlegesen huszonöt évig oktattam a Középülettervezési Tanszéken külsősként, mígnem hat esztendeje, 2001 óta a tanszék vezetője vagyok. E hosszú idő alatt rengeteg hallgatót korrigáltam, többeket közülük folyamatosan sok szemeszteren át. Ma is nagyon sok tanítványom van, másodévesektől kezdve, a doktorandusz hallgatókon át a posztgraduális építésztervező képzésen résztvevőkig. Nincsen, nem lehet legkedvesebb tanítványom, kedvesek-kedvencek viszont nagyon sokan vannak. Ha egy tanár több féléven keresztül együtt dolgozik egy hallgatóval, látszólag egy tervvel, valójában magával az emberrel foglalkozva, az óhatatlanul egymás megismerését, megértését jelenti. Életem egyik legnagyobb ajándékának tartom, hogy a tanítás által sok-sok igen értékes embert ismerhettem és érthettem meg.

Az építészet csapatjáték. Nemcsak azért, mert egy komolyabb középület megtervezéséhez több tíz szakági tervező munkája is szükséges, hanem főleg azért, mert egy épület tervei annál jobbak, minél több szempont, egyéni érték tud bennük konfliktusmentesen ötvöződni. Tehát maga az építészeti tervezés is csapatmunka, annak ellenére, hogy az egyre inkább teret nyerő sztárkultusz nem ezt mutatja. Ebben hiszek. Ezáltal abban, hogy a közösségi értékek magasabb rendűek. Hogy az egész, több mint a rész vagy akár a részek összege. De ez már filozófia.
CSÉPE VALÉRIA


1951-ben, Várpalotán született, a pszichológia doktora. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézetének tanszékvezetője. Szakterülete a kísérleti pszichológia, a kognitív pszichofiziológia.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében, amely erre a pályára vitte?


Visszagondolva szakmaválasztásom eredeti okaira, azt mondhatom, hogy csupán néhány érdekes könyvnek köszönhető, hogy pszichológiai tanulmányokba kezdtem. Harmadikos gimnazistaként a könyvtárban több pszichológiai könyvre leltem, és érdekesnek találtam, amit olvastam. Így jelentkeztem a pszichológia szakra, gimnáziumi osztálytársaim és tanáraim legnagyobb megdöbbenésére. Az egyetemen a pszichológia mellé a biológia szakot választottam, így azt hiszem, hogy a két tudományterület között megoszló érdeklődésem az első olyan döntő mozzanat, ami a mai pálya felé vitt. A diploma megszerzése után az MTA Pszichológiai Intézetének akkor megalakuló pszichofiziológiai osztályán meghirdetett gyakornoki állásra jelentkeztem. Sokan voltunk, az erre a szakmára sokkal inkább alkalmasnak tartott férfiak közül is többen jelentkeztek. Felvettek, és a mai napig is ebben az intézetben dolgozom, így hát azt gondolom, hogy a pécsi Grastyán-iskolából Budapestre költöző mesteremnek, Karmos Györgynek a választása az igazi döntő mozzanat abban, hogy idegtudományi módszerekkel kutató pszichológus lettem.


Volt-e mestere?


Igen, több is. Mindenkitől mást tanultam. Egyetemistaként Kardos Lajostól a strukturált gondolkodást, szabatos fogalmazást és az emberi tartást, Barkóczi Ilonától pedig, akinél szakdolgozatomat írtam, a kreativitás felbecsülhetetlen értékét és a kutatás örömét. A szó legigazibb értelmében vett mesterem Karmos György. Mellette lettem kutató, szakmailag tőle kaptam a legtöbbet. Ő az, akinek az alapvető, máig biztos alapokat jelentő szakmai tudást és az állandó nemzetközi megmérettetés igényét köszönhetem.

Külföldi mesterem is több van. Közülük a legfontosabb Risto Näätänen. Tőle a szenzoros emlékezet és hallási összemérés agyi jelének (eltérési negativitás) kutatásában rendkívül sok szakmai segítséget és támogatást kaptam, mégpedig attól a pillanattól kezdve, hogy ezzel a jelenséggel foglalkozni kezdtem. Nemzetközi pályámat is sokáig egyengette, munkámat ma is napra készen követi.


Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?


Ha csak egyetlenegyet nevezhetnék meg, az az eltérési negativitás állatkísérletes modellje lenne. Az 1987-ben Karmos Györggyel és Molnár Márkkal együtt publikált angol nyelvű cikkünk az első szakirodalmi közlés volt erről, ez tette a nevemet is ismertté. Ehhez már csak az a ritkán ismétlődő öröm fűződik, hogy a szakma akkoriban legnevesebb folyóirata a kéziratot változtatás nélkül fogadta el. Igaz, hogy két bábája is volt, Risto Näätänen és E. N. Sokolov.


Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?


Kutatócsoportom jelenleg egyszerre két nagy kutatási együttműködésben vesz a részt, mindkettő az EU 6. Keretprogramjában támogatott munka. A legismertebb talán a NEURODYS, amelyben tizennégy másik laboratóriummal együtt a diszlexia genetikai, pszichológiai és agyi aktivitásjellemzői közötti összefüggéseket kutatjuk. Azt reméljük, hogy a projekt végére létrehozott, több ezer fős európai adatbázis, illetve a munkacsoportokban és a konzorcium egészében végzett kutatások egyedülállóak és egyben az EU-t a diszlexiakutatás vezető „nagyhatalmává” teszik.


Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanítványa?


Van több is, bár azt mondják, leg csak egy lehet. Igen kedves szívemnek az a tanítványom, aki ma már nemzetközileg is ismert és elismert, jelenleg Cambridge-ben dolgozik. A számérzék és számfogalom alapjelenségeinek és fejlődésének agyi korrelátumait kutatja. Kedves tanítványom az ELTE PPK általam vezetett Kognitív Pszichológia Tanszékén dolgozó munkatársam. Tehetséges kutató, csodálatos oktató, a tanszék motorja, nagyszerű ember. Sokakat felsorolhatnék ifjabb tanítványaim közül is. A legkedvesebb tanítványom azonban az egykori „legkisebb fiú”. Kiemelkedően tehetséges, kreatív, szorgalmas, és kiváló emberi tulajdonságai vannak. Egy új téma, a szóhangsúly agyi korrelátumainak kutatása az ő révén vált csoportunk egyik vezető, nemzetközileg is jegyzett témájává.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


Soha nem dolgoztam magányos kutatóként; sem itthon, sem külföldi tanulmányútjaimon, beleértve a hosszabb időszakot jelentő münsteri, Humboldt-ösztöndíjas éveket is. A kognitív idegtudományi és neuropszichológiai kutatásokat nem lehet és nem is érdemes másként végezni, mint csapatban.


Kivel cserélt volna pályát?


Pályát senkivel, feltételeket sokakkal. Mindig arra vágytam, hogy hatékonyabb és kevésbé szűkös intézményi környezet vegyen körül, olyan, amelyben egy korszerű laboratórium kialakítása nem erőn felüli munkát jelent, és amelyben a finanszírozás kiszámíthatósága miatt több energia marad a kutatásra.


Mi az a kérdés, amire választ szeretne kapni?


Arra, hogy az agy és a kognitív funkciók érését, fejlődését a gének pontosan hogyan befolyásolják, határozzák meg.


KORINEK LÁSZLÓ


1946-ban Ácson született, a jogtudományok doktora. A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szakterülete az állam- és jogtudomány, a kriminológia. Az Állam- és Jogtudományi Bizottság és a Magyar Rendészettudományi Társaság elnöke. Alelnöke a Magyar Kriminológiai Társaságnak. Tagja a Magyar Statisztikai Társaságnak és a Nemzetközi Büntetőjogász Társaságnak.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében, amely erre a pályára vitte?


Egyetlen” döntő mozzanatot nem tudnék kiemelni, de helyzetet, előzmények számomra szerencsés sorozatát talán igen. Első generációs értelmiségi vagyok, elődeim iparosemberek voltak. Tőlük – anélkül, hogy erre bárki is törekedett volna – magától értetődően vettem át a kötelességtudást, a fegyelmezett munka parancsát. Elmondok egy példát. Tízéves múltam, mikor 1956. november közepén egy este baljós tüzérségi tűz moraja hallatszott a falunktól délre. Ez érthető nyugtalansággal töltötte el az embereket, és bár anyánk is féltett bennünket, testvéremmel másnap ugyanúgy indított iskolába, mint bármikor. Ott aztán az iskolaudvaron kevesen lézengtünk, bátyám volt az egyetlen hetedik, én pedig az egyetlen ötödik osztályos. (Persze aztán hazaküldtek mindannyiunkat.)

Szóval a kitartás, az önkorlátozás, a megmaradás kötelességét valószínűleg gyerekkoromban vehettem át a keményen dolgozó szüleimtől, elődeimtől.

Ha volt döntő mozzanat, az talán az a körülmény, hogy a szülői házból hozott kötelességtudás szerencsésen kamatozott, mikor oktatói-kutatói pályára kerültem, ahol az előmenetelhez szisztematikusan be voltak építve a követelmények. Nyelvvizsgázni, publikálni kellett; kandidátusi, doktori fokozatot szerezni. Mindezt én sosem éreztem különösebb, gyűlölt akadálynak, hanem mindig ugyanazzal a magától értetődő természetességgel fogtam hozzá a következő feladatokhoz, amint asztalos apám, nagyapáim vagy az uradalmi kertész dédapám tehették egykor.


Volt-e mestere?


Talán Szabó András akadémikust tekintem emberi, szakmai tekintetben példaképemnek. Sosem dolgoztunk közös munkahelyen. Először csak publikációiból ismertem meg szókimondó stílusát, egyenes állásfoglalásait. Amikor megismerkedtünk, megtudtam, hogy ez a nyíltság, a kemény tartás hányszor sodorta bajba Szabó professzort. Mint erdélyi magyar értelmiségi menekülni kényszerült, a forradalom után börtönbe vetették, majd évtizedekig „ellenforradalmárként” mellőzött kutatói sorba. Önálló tanszéket, alkotmánybírói talárt vagy akadémiai tagságot csak a rendszerváltás után kaphatott.

A 80-as évek közepén közzétettem az amerikai–német–magyar összehasonlító rejtett bűnözési kutatásom eredményeit, és durva támadásban volt részem. Kritikusom azzal vádolt, hogy hamis adatokkal befeketítem a „Magyar Népköztársaság jó hírnevét”, és össze kívánt hívni egy tudósokból álló vésztörvényszéket, ahol az általa megfogalmazott vádakra kellett volna nyilvánosan válaszolnom. Szerencsére a rendőr ezredesekből álló „bíróság” nem állt kötélnek, de az engem felelőtlen károkozónak minősítő cikk megjelent. Húsz év távlatából visszatekintve látom, hogy 1987 nyarán Szabó Andrásnak igaza volt, mikor bátor kiállásra buzdított. Enélkül talán egy elszürkült, nyakát behúzó, fáradt, megkeseredett kutató lennék.


Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?


Több is volt. Amikor elsőnek sikerült igazolnom a 80-as évek elején, hogy mint bárhol a világon, szocialista viszonyok közt is ugyanolyan szociálantropológiai összefüggések magyarázzák az áldozati magatartást, a feljelentések elmaradását, vagy hogy a magát magasabbrendűnek vélő rendőrség elsikkaszt ügyeket. Valami hasonlót éreztem, amikor a 90-es évek elején a bűnözési félelem összetevőit sikerült azonosítani.


Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?


Igen, most éppen egy hét országra kiterjedő vizsgálatban azt kíséreljük meg felvázolni, hogy az egyetemisták szexuális áldozattá válása, a halálbüntetésről való vélekedése vagy büntető igénye miként alakul.


Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanítványa?


Több is, de ha bárkit kifelejtenék a felsorolásból, nagyot hibáznék. Ugyanakkor meg kívánom állapítani, hogy rengeteg tehetséges, szorgalmas fiatal követ bennünket.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


A tanulmányok, monográfiák írásakor magányos kutató vagyok. Minden év januárját egy német kutatóintézet könyvtárában töltöm, ahol újra és újra feltöltöm tudományos akkumulátoraimat. Ugyanakkor, egy-egy kutatás koncepciójának kialakításakor vagy a záró tanulmány készítésekor intellektuális élmény a kollégákkal – néha egymás szavába vágva – közösen dolgozni.


Kivel cserélt volna pályát?


Gyakran érzek kielégületlenséget, mikor végiggondolom a tudományos teljesítményemet, és gondolok irigykedve egy tisztes építőmesterre vagy bármely iparosra, aki úgy ad ki egy munkát a kezéből, hogy mindenki láthatja a hozzáértést, a hasznosságot, a világ jobbításának aktuális pillanatát. Szóval a mérnöki tudományok művelőivel szívesen cserélnék, és irigylem azt a közvetlen sikerélményt, amikor például a mérnök végigpillant az általa tervezett, épített gyönyörű hídon.


Mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne kapni?


Most aktuálisan az foglalkoztat, hogy a rendészet, ami az általános modernizáció során alig változott, milyen módokon tud szemléletében, gondolkodásában korszerűsödni.

PALKOVICS LÁSZLÓ


1965-ben Zalaegerszegen született, a műszaki tudományok doktora. A BMGE Gépjárművek Tanszék egyetemi tanára, fejlesztési igazgatója. Szakterülete a gépészet (járművek). Alapító főtitkára a Magyar Gépjárműipari Szövetségnek. Elnökségi tagja az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak. Az ENSZ–EGB WP29/GRRF albizottság járműstabilitási munkacsoportjának vezetője. Tagja a Gépszerkezettani Bizotságnak, az Útügyi Világszövetség Nemzeti Bizottságának és a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanácsnak.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében, ami erre a pályára vitte?


Általában az ember ilyen nagyságrendű döntéseinél nem lehet egy mozzanatot kiemelni, többé-kevésbé tudatos folyamat eredménye. Esetemben is így volt: tudatosan akartam orvos lenni, viszont a döntő pillanatban mégis a Budapesti Műszaki Egyetemre adtam be a jelentkezésemet. Hogy miért? Komolytalannak hangzik, de egyszerű teljesítmény- és bizonyítási kényszer indokolhatta: a Közlekedésmérnöki Kar autós mérnöki szakán több pont kellett a sikeres felvételihez, mint bármelyik orvosi egyetemen, és évente csupán harminc ilyen mérnököt képeztek. Alapvetően ez a mozzanat határozta meg a pályát. Azóta is kétségeim vannak, hogy nem lettem volna-e jobb orvos. Persze ezen már késő töprengeni, azt hiszem, a döntés annak idején nem volt túlságosan rossz, nem emlékszem olyan időszakra az egyetem kezdete óta, amikor a munkámat ne élveztem volna, és úgy gondoltam volna, hogy itt már nincs mit tenni.


Volt-e mestere?


A Mester értelmezését kell elsősorban definiálni: az a Mester, akit az ember annak tekint, ezt a státust nem lehet címek, tudás, fokozatok és rangok alapján automatikusan megkapni, és nem is ezek a döntőek. A meghatározó, hogy mit tanított nekem az, akit a Mesteremnek tekintek, és ettől kezdve a Mester definíciója gyakorlatilag bárkit megenged, amennyiben nekem fontos az ő tanítása. Ilyen módon sok mesterem volt, van: kezdve Csiszár Máriával, a gimnáziumi matematikatanárommal, akitől a magasszintű matematikaoktatáson túl lendületet és elhivatottságot tanultam, doktori témavezetőm, Ilosvai professzor úr, akitől következetességet láttam, amit akkor nem értettem meg, most annál inkább, Bokor professzor úr, akinek a tudományos igényességét próbálom (nem mindig túl sikeresen) követni, Stépán professzor úr, aki a szakmai-tudományos elkötelezettség és következetesség példáját jelenti számomra, és sorrendben utolsóként (bár tulajdonképpen az eddig említett követendő tulajdonságok jelentős részét integrálva) elsősorban Michelberger professzor úr, akinek életútja, tevékenysége, bölcsessége, emberekhez való viszonya mindenképpen követendő példa számomra.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


Mindenképpen csapatjátékos. Ez alapvetően abból fakad, hogy a mai mérnöki tudomány sokkal inkább összetett és komplex, mint mondjuk öt éve, és összehasonlíthatatlanul bonyolultabb, mint ötven éve. Az a technológiai szint, amit ma elértünk (akár egy mérnöki diszciplínán belül is) olyan sokrétű tudást igényel, ami egy ember fejében már nem állhat rendelkezésre. Ez indokolja azt is, hogy a mérnöki területen már nem születnek olyan korszakalkotóan forradalmi találmányok, mint mondjuk száz éve, inkább a szisztematikus tevékenységen alapuló, a technika modern eszközeit felhasználó megoldások a jellemzőek. Nem beszélve arról, hogy a modern szerkezetek manapság csak a legritkább esetben tartalmaznak egy klasszikus értelemben vett műszaki diszciplínát, rendszerint több terület intenzív együttműködésére van szükség ezek eredményes kutatásához és fejlesztéséhez. Jó példa erre a mechatronika, ami a gépészeti, elektronikai és informatikai tudományok együttes alkalmazását jelenti, ami tudás nem szükségszerűen van meg egy ember fejében. Nem beszélve arról, hogy az együttműködés – amellett, hogy sokkal hatékonyabb – sokkal élvezetesebb is: több ember több ötlettel rendelkezik, több területen tudnak párhuzamosan dolgozni, és ezek eredményét egymással megosztani, következésképp ugyanazon idő alatt lényegesen szélesebb körű tudásra tehetünk szert.


PÉCELI GÁBOR


1950-ben Budapesten született, a műszaki tudományok doktora. A BMGE egyetemi tanára. Szakterülete a beágyazott információs rendszerek. Tagja az Automatizálási és Számtechnikai Bizottságnak, a Távközlési Rendszerek Bizottságának, az Informatikai Bizottságnak, a Magyar Mérnökakadémiának a HTE-nek, a MATE-nak, a Neumann János Számítástudományi Társaságnak és az IEEE-nek (fellow).


Mi volt az a döntő mozzanat az életében, amely erre a pályára vitte?


Azon kivételesen szerencsések közé tartozom, akik tizenhárom éves korukban sikeresen estek át a detektoros rádió meghatározó élményén, amitől érdeklődésem az akkor még divatos villamosmérnökség irányába terelődött. A mérnökség maga nálunk némileg családi hagyomány, mert édesapám és mindkét nagyapám különféle mérnökök voltak, de egyikük sem a villamos területen. Mindezek mellett persze „döntő mozzanatok” sorozata kellett, hogy az egyetemi tanulmányok végeztével a Műegyetemen maradva az egyetemi oktatói pálya mellett kössek ki. Még az általános iskolai évekhez kötődő barátság vitt a „műszeres” villamosmérnökség felé, a demonstrátorkodás az Elméleti Villamosságtan Tanszéken az oktatói munka irányába, végül a nagyon megtisztelő meghívás, az akkortájt jól menő hazai műszeripar meghatározó háttérintézményébe, a mai nevén Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékre, mely azóta is munkahelyem.


Volt-e mestere?


Többen voltak, és sok szempontból ma is vannak. Szakmai látásmódom fejlesztésében meghatározó szerepet játszott három kiváló mérnök: Bánsági László, Herpy Miklós és Gazsi Lajos, akik az elektronika területén vezettek be a műszaki problémamegoldás rejtelmeibe. A kutatási-fejlesztési projektek szakmai irányítása és a tanszékvezetés ügyeivel kapcsolatosan sokat köszönhetek Schnell László professzor úrnak, aki tanszékvezetőként számtalan formában és eszközzel segítette munkatársai, közöttük az én szakmai előmenetelemet. Az ő szakma iránti elkötelezettsége ma is példa mindannyiunk számára. Köszönettel tartozom Sztipánovits János professzornak is, aki korábban tanszéki munkatársként, 1983 óta pedig az Egyesült Államokból segítette, illetve segíti tanszékünk szakmai fejlődését. Az általa művelt szakterületen jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt húsz évben tanszékünk szakmai orientációja viszonylag gyorsan követte a nemzetközi trendeket, és jelentős nemzetközi tudományos együttműködések részesévé válhatott.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


Nem gondolom, hogy a magányos kutató megjelölés illene rám. Szerintem magányos kutató nem igazán létezik, hiszen a kutatás – különösképpen a műszaki területen – tipikusan mások által feltett kérdések megválaszolásának iteratív és interaktív folyamata. A kutatás a tanulás egy speciális formája, amelynek sajátságos, sokszor „magányos” élménye a felfedezés, az összefüggésekre történő rácsodálkozás, de alig tudok elképzelni olyan esetet, amelynél ne lehetne tetten érni a „csapatot”, azokat, akik ötleteikkel és véleményükkel a felismerésre vezető gondolatainkat megfelelő mederbe terelik. Mindezek ellenére úgy érzem, hogy esetemben eléggé szétválaszthatóak a szerény mértékű egyéni hozzáárulások és azok a szakmai tevékenységek, amelyek tanszéki munkatársakkal szoros együttműködésben születtek. A sors különös játékának köszönhetően harmincnyolc évesen tanszékvezetői megbízást kaptam a kar akkor egyik legnagyobb tanszékére, amely hivatalosan is elsősorban „csapatjátékossá” tett. 1988-at írtak akkor, a csapatnak pedig egy elsőosztályú mérnöktanszékből nemzetközileg is jegyzett, tudományos eredményeket nagy számban felmutatni képes gárdává kellett fejlődnie. Az, hogy ez mennyire sikerült, azt nyilván az utókor majd eldönti, mindenesetre a levelező taggá választásomat elsősorban egy eredmények felmutatására képes csapat csapatjátékában való részvétel elismeréseként élem meg.

A teljességhez hozzátartozik egy másik csapat is, a családom. Az otthon stabilitása lehetővé tette számomra a könnyebb és a nehezebb időkben egyaránt, hogy a szakmám és munkahelyem szolgálatát mindig azon a szinten műveljem, ahogyan annak szükségét éreztem. Ezt szívből köszönöm feleségemnek és öt gyermekünknek.


<-- Vissza a 2007/07 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]