Magyar Tudomány, 2007/10 1353. o.

BemutatkozásA Magyar Tudományos Akadémia idén is új levelező tagokat köszönt. Sorozatunkban hónapról hónapra bemutatjuk néhányukat. A Magyar Tudomány hét kérdéssel kereste meg mindegyiküket, azt kérve, hogy közülük néhányra válaszoljanak:

1. Mi volt az a döntő mozzanat, amely erre a pályára vitte?

2. Volt-e mestere?

3. Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?

4. Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?

5. Van-e, és ha igen, milyen a legkedvesebb tanítványa?

6. Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?

7. Mi az a nyitott kérdés, amelyre választ szeretne kapni?

Talán az is jellemző lehet új tagjainkra, hogy épp mit tartottak fontosnak elmondani magukról. Ebben a hónapban É. Kiss Katalin, Juhász István, Ligeti Erzsébet, Mesterházy Ákos és Oláh Edit válaszait olvashatják.


É. Kiss Katalin


1949-ben, Debrecenben született. Az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos tanácsadója. Nyelvész, magyar és általános mondattannal foglalkozik. Az Academia Europaea tagja. Társszerkesztője a Theoretical Linguisticsnek, tagja a Nyelvtudományi Bizottságnak, a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak és a GLOW-nak (Generative Linguists of the Old World).


Mi volt a döntő mozzanat,

amely erre a pályára vitte?


Édesapám nyelvészkedett. A vele való gyerekkori beszélgetések és nyelvészeti könyvtárának ismeretterjesztő kötetei ébresztettek rá, hogy mennyi érdekesség rejlik a nyelvben. A tudományos kutatói pályán Egri Péter, a KLTE Angol Tanszékének irodalomprofesszora indított el. Igaz, ő irodalmárnak szánt, Shakespeare szonettjeinek magyar fordításait adta témaként bölcsészdoktori disszertációmhoz.


Volt-e mestere?


Sokaktól tanultam, de első helyen Papp Ferencet kell említenem. A hatvanas–hetvenes években ő volt a formális nyelvészeti gondolkodás, a strukturális nyelvészeti irányzat egyik meghonosítója Magyarországon. Úttörő, nemzetközileg is jelentős kutatásokat végzett, például néhány műveletből álló egyszerű algoritmust alkotott a magyar főnév 714 lehetséges ragos alakjának (ház, házaimból, házatokat) automatikus előállítására. Már a hatvanas években számítógéppel készített szótárakat. A KLTE Orosz Nyelvészeti Tanszékének volt a vezetője, de a debreceni bölcsészkar valamennyi érdeklődő fiatal nyelvésze a hatása alá került. Informális nyelvészkör alakult ki körülötte, és ő mind a modern nyelvészeti irányzatokba, mind a tudomány szociológiájába igyekezett bevezetni bennünket. Az ő révén kerültem ki egy tanévre Montrealba. Ott, a McGill Egyetemen, David Lightfoot szemináriumán sikerült a generatív nyelvészet módszertanát úgy megértenem, hogy önálló kutatómunkára is képessé váltam. Budapestre kerülvén elsősorban a Nyelvtudományi Intézet Strukturális magyar mondattan projektumának munkatársaitól tanultam. Sokat köszönhetek az MIT-n, Noam Chomsky tanszékén eltöltött hét hónapnak is.


Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?


Nagy öröm volt felfedezni, hogy milyen szabályokkal lehet létrehozni a – szabad szórendűnek vélt – magyar mondat lehetséges szórendi permutációit, azt is megjósolva, hogy a szórendi változatok hogyan különböznek jelentésükben és hangsúlyozásukban. Csak kicsit csökkentette örömömet, hogy azt is felfedeztem: teóriám alapgondolatát Brassai Sámuel már a XIX. század közepén publikálta feledésbe merült munkáiban. Ma is e mondatmodell hézagainak a kitöltése, nem jól működő elemeinek a kicserélése foglalkoztat, és ma is örülök, ha sikerül felismernem, hogy milyen feltételek korlátoznak egy-egy magyar mondattani jelenséget, például mi szabályozza az igekötő mondatbeli megjelenését vagy a senki, semmi típusú névmások használatát.


Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?


Az általam művelt generatív nyelvészet természeténél fogva nemzetközi jellegű. Arra a feltételezésre épül, hogy a különféle emberi nyelvek ugyanannak a mentális struktúrának – meghatározott paraméterek mentén eltérő – megnyilvánulásai. Így egy adott nyelv adott jelenségéről mindig olyan elemzést kell adni, mely más nyelvek hasonló jelenségeit is magyarázza, az eltéréseket is indokolja. Következésképp a világ generatív nyelvészei között folyamatos az együttműködés. Ez gyakran formális kereteket is ölt. Én utoljára 2003–2005 között vettem részt egy „hivatalos” magyar–német–holland projektumban.


Van-e, és ha igen,

milyen a legkedvesebb tanítványa?


Sok kedves tanítványom volt. Büszke vagyok rá, hogy akikről tudok, azok jól megállják a helyüket – ki középiskolai tanárként, ki egyetemi oktatóként, ki kutatóként. Jelenleg azok a tanítványaim állnak hozzám a legközelebb, akikkel együtt dolgozom a kutatócsoportomban.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


Deduktív nyelvészeti kutatásokat nem lehet magányosan végezni. A módszer lényege, hogy modellt, algoritmust alkotunk egy-egy nyelvi jelenség automatikus előállítására. Hipotézisünk próbája, hogy a nyelv valós tényei megfelelnek-e a hipotézisből adódó predikcióknak. Idegen szem kell hozzá, hogy a predikciók és a nyelvi tények közötti eltéréseket észrevegye. A generatív nyelvészet művelői a hetvenes évek vége óta közösséget alkotnak. Bár ez a közösség ma már országhatárokon és óceánokon is átnyúlik, az internet segít legyőzni a távolságokat.
Juhász István


1943-ban, Budapesten született. Szakterülete az általános topológia és a halmazelmélet. A MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének osztályvezetője, tudományos tanácsadója. A Bolyai János Matematikai Társulat főtitkára, a Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica főszerkesztő-helyettese.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében,

amely erre a pályára vitte?


A matematikai problémákon való gondolkodás – és sikeres megoldásuk – okozta örömet elég korán, már általános iskolás koromban megismertem. Az első igazán fontos ilyen élményem azonban a Madách Gimnáziumban ért, ahol tanárom, Dancs István, megismertetett a Középiskolai Matematikai Lapokban folyó pontversennyel, amelybe nagy lelkesedéssel és elég jó eredménnyel vettem azután részt. (Megjegyzem, hogy a KÖMAL sok más, matematikával és egyéb tudományokkal sikeresen foglalkozó ember pályájának elindításában is döntő szerepet játszott.) Talán érdekes lehet, hogy a matematikán belüli fő érdeklődési területem, a halmazelmélet kiválasztásában is volt egy olyan esemény, amelyre mindmáig jól emlékszem. Ekkor már negyedikes gimnazista voltam, s teljesen világos volt számomra, hogy pályaválasztásomban a matematika lesz a főszereplő. Részt vettem egy, a TIT által rendezett matematikai előadássorozaton, s a sorozat egyik előadása – Králik Dezső tartotta – a halmazelméletről szólt. Az itt hallottak, különösen a végtelen halmazok „mérésének” itt felvillantott módja, teljesen lenyűgöztek. Keresni kezdtem halmazelméleti témájú könyveket (egyébként is szokásom volt mindenféle matematikai témájú könyveket bogarászni könyvtárakban és antikváriumokban), s a kőbányai – akkor ott laktam – közkönyvtárban óriási szerencsémre kezembe akadt Pavel Szergejevics Alekszandrov Bevezetés a halmazok és függvények általános elméletébe című munkája. (Hogy egy ilyen szakkönyv miképpen kerülhetett egy közkönyvtárba, máig rejtély számomra.) Alexandrov elsősorban topológus volt, s könyvében a halmazelmélet felépítése mellett annak topológiai alkalmazásait is bőségesen tárgyalta. Így fordult az érdeklődésem már az egyetemre való bekerülésem előtt a halmazelméleti topológia felé, s ez mindmáig így is maradt.


Volt-e mestere?


E téren igen szerencsésnek mondhatom magam. Dancs Istvánt, aki a gimnázium első két évében tanított matematikára, fent már említettem, mint akitől pályám irányába az első lökést kaptam. Az egyetemen az első mesterem Császár Ákos volt. Nemcsak nagyszerű analízis- és valós függvénytani előadásaiból tanultam rengeteget, de a Tudományos Diákkörben végzett kezdeti munkámat is irányította. Legigazibb mesterem azonban Hajnal András lett. Ő igazi halmazelmélész volt, így speciális előadásait már elsőéves koromtól kezdve hallgattam – bár őszintén szólva eleinte nem nagyon értettem. Közelebbi kapcsolatba csak ötödéves koromban kerültem vele, amikor is felkerestem azzal, nem volna-e kedve az engem akkor is főként izgató – s abban az időben, a 60-as évek közepén „divatba” jött – halmazelméleti topológiai problémákon gondolkozni. Ő, aki akkor már komoly nemzetközi hírű tudós volt, cseppet sem tartotta furcsának vagy rangon alulinak, hogy egy diák hoz egy problémát neki. Nagy lelkesedéssel vetette bele magát a közös munkába, melynek során felbecsülhetetlenül sokat tanultam tőle. Végül mindenképpen szeretnék itt említést tenni Erdős Pálról, akit – nemcsak magyar – matematikusok számos nemzedéke is mesterének tekint. Mint kicsit is tehetségesnek tekintett kortársaim majd mindegyikét, elsőéves koromban engem is bemutattak neki, s ő kedvesen kérdezett arról, mi érdekel a matematikában. Valamiért azt mondtam, hogy az algebra érdekel, s ő adott nekem egy algebrai problémát, amivel nem sokat tudtam kezdeni. Egy későbbi beszélgetésen kiderítette, hogy a halmazelmélet érdekel, s azzal kapcsolatban már olyan problémát adott nekem, amellyel sikerrel megbirkóztam. Bár az Erdős-számom csak 2, azaz nincs közös cikkünk, nagyon sokszor és sokat volt szerencsém elbeszélgetni vele, s ez mindig nagyon sokat jelentett nekem. Megjegyzem még, hogy Hajnal András egyik legközelebbi munkatársa volt Erdősnek, s így közvetve, rajta keresztül is nyilvánvalóan hatott rám.


Mi volt az az eredmény munkája során, amelynek igazán örül?


Legbüszkébb arra a halmazelméleti topológiai iskolára vagyok, amit Hajnal Andrással közösen hoztunk létre Budapesten, s amely komoly nemzetközi elismertséget szerzett. 2003-ban, a hatvanadik születésnapom alkalmából a Bolyai János Matematikai Társulat egy konferenciát rendezett Budapesten, amelyre a témakör valóban legjelesebb képviselői jöttek el, többek között az USA-ból, Oroszországból, Izraelből és Hollandiából. Ennek valóban nagyon örültem.


Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?


Nagyon sok szakmai kapcsolatom van szinte a világ minden részén. Voltam vendégkutató, illetve vendégprofesszor az USA-ban, Kanadában, Hollandiában, Izraelben, Brazíliában, Olaszországban. Külföldi társszerzőim száma húsz.


Magányos kutató, vagy inkább csapatjátékos?


Egyértelműen az utóbbi, s ez – Erdős Pál hatására – szinte az egész mai magyar matematikára elmondható. Meg is döbbentem, mikor első hosszabb USA-beli tartózkodásom során azt tapasztaltam, hogy a matematikát egyesek szinte titkolózva, magukban művelik. Csak később értettem meg, hogy ott az egyetemeken ádáz verseny zajlik. Büszke vagyok arra, hogy az osztályomon igazi csapatmunka folyik, a mi szemináriumunk minden résztvevő által várt közösségi esemény.
Ligeti Erzsébet


1950-ben Budapesten született. Szakterülete a sejtélettan és az immunológia. A Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének egyetemi tanára. Tagja az Orvosi Tudományok Osztályának, a Magyar Biokémiai Egyesületnek, a Magyar Élettani Társaságnak, a Magyar Immunológiai Társaságnak, az Academia Europaea-nak és a European Society for Clinical Investigation-nek.


Mi volt a döntő mozzanat az életében,

amely erre a pályára vitte?


Az iskolában a kémia érdekelt legjobban. Minden bizonnyal a szülői ház hatása volt ez, mert felmenőim többsége gyógyszerész, édesanyám később a kémiai tudományok kandidátusa is lett. Nem emlékszem, hogy szüleim sokat beszéltek-e előttem kémiáról, de arra határozottan emlékszem, hogy a konyhában a kétes minőségű élelmiszerek felhasználhatóságát tizedes beosztású pH-papírral történő vizsgálat alapján döntötték el. Első saját kísérletemmel sikerült elég nagy feltűnést keltenem: a pH-indikátorok színváltozásának kimutatását követően a kicsepegett folyadékot zsebkendőmmel töröltem fel, ami azután a teljes nagymosást élénklila színűre festette. Gimnazista koromban télen az üresen álló ötliteres uborkás üvegekben papír kromatogramokat futtattam, és az éléskamrában található összes élelmiszer zsírsavösszetételét megvizsgáltam. Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen azonban csak a 11. helyezést értem el, így nem részesültem felvételi-kedvezményben. Megharagudtam ezért a kémiára, és barátnőm rábeszélésére megpróbálkoztam az orvosi karral. Felvettek, én ámulattal hallgattam Szentágothai professzor anatómiaelőadásait, de a szívem mégiscsak a biokémia felé húzott.


Volt-e mestere?


Volt, sőt több is. Negyedéves koromban tudományos diákkörösként kerültem Fonyó Attila mellé, akivel változó formákban azóta is együtt dolgozunk. A „Prof” jelentős kisugárzással rendelkezik, sok diák gondolatait mozgatta meg, mindig sokan jártak az előadásaira. A laborban viszont nem vezetett kézenfogva, inkább a kritikájával nevelt. Nagy szabadságot adott, mind időben, mind a kísérleti munkában. Mai napig emlékszem indító szavaira: ebben a szakmában heti ötven–hatvan órát kell dolgozni, de hogy ki mikor és hol teszi ezt, az a magánügye – viszont ha nem teszi, azt rövidesen észreveszem. Dolgoztunk is sokat, és közben megtanultunk tiszta, jól kontrollált kísérleteket csinálni. A Prof nem volt türelmetlen, első közleményem három év munka után született; a számok (IF, citáció) bűvöletében sem élt, viszonylag keveset publikált, arra viszont odafigyelt az egész szakma.

Franciaországi tanulmányutam során Pierre V. Vignais professzor laboratóriumába kerültem Grenoble-ban. Ez nagyüzem volt igen sok munkatárssal, rengeteg műszerrel – köztük számos egyedi építésű –, szerteágazó kutatási témákkal, ahol évente tíz-tizenöt igényes közlemény és két doktori értekezés készült. Vignais professzor mindezt hihetetlen munkabírással fogta át, szinte mindenkivel naponta beszélgetett a kísérleteiről. Lenyűgöző volt puritánsága és hihetetlen széles tájékozottsága. Ő keltette fel érdeklődésemet a természetes immunitásban alapvető szerepet játszó sejtféleség, a neutrofil granulocita működése iránt, és Grenoble-ban készítettem legtöbbet idézett közleményemet. Közel kétéves franciaországi tartózkodásomnak köszönhetem a francia nyelvvel és kultúrával való mélyebb megismerkedést is.

Budapestre visszatérve, a kémia által dominált szemléletem élettanivá alakításában Spät András játszott döntő szerepet. Kísérleti eredményeimről szóló lelkes beszámolóim után számtalanszor kérdezte: ez nagyon szép, de hogyan működik egy élő sejtben? András biztos kritikai érzékével és igényességével bármely írott vagy szóbeli prezentációban nemcsak a hibát találta meg, de azt is megmondta, hogy lehetne jobbá, érthetőbbé tenni azt.


Van-e, és ha igen,

milyen a legkedvesebb tanítványa?


Igen szerencsés vagyok, mert sok kiváló diák csatlakozott a laboromhoz. Valamennyi doktori hallgatómból érett kutató lett, és nagy öröm ezt az átalakulási folyamatot ismét és ismét végigélni. Többségük saját érdeklődése alapján teljesen új kutatási irányokat célzott meg, ami jelentős módszertani fejlesztéseket is igényelt. Az öt-hat éves itthoni küzdés meghozta gyümölcsét: posztdoktorként valamennyien kiemelkedően sikeresek voltak a világ legkülönbözőbb részein. Öt korábbi PhD-hallgatóm már saját laboratóriumot alapított, hárman közülük idehaza. Geiszt Miklós két éve elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Talentum Díját, Mócsai Attila az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet Fiatal Kutatója, Káldi Krisztina pedig Howard Hughes-támogatással építi laboratóriumát. Szászi Katalin Torontóban, Bánfi Botond az Egyesült Államokban nyert egyetemi oktatói állást, és vezet kutatólaboratóriumot. A többiek jelenleg posztdoktorok, és néhány további „ékkő” éppen csiszolódik. Ezekkel a tehetséges fiatalokkal folytatott megbeszéléseket végtelenül élvezem, a nyílt szakmai viták, hangos gondolkodások elengedhetetlenek számomra az alkotó munkához. Arthur C. Guyton híres élettankönyvének ajánlását juttatják eszembe: Dedicated to […] my children for making everything worthwhile. (A gyermekeimnek ajánlom; nekik köszönhetem, hogy bármit is csinálok, megéri a fáradságot.)


Mesterházy Ákos


1945-ben született, a mezőgazdasági tudomány doktora. A szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht. tudományos igazgatóhelyettese. Szakterülete a növénynemesítés, betegség-ellenállóság, élelmiszer-biztonság. Tagja a SZIE doktori iskolájának, ugyanitt habilitált és egyetemi magántanár. Az SZTE címzetes egyetemi tanára. Tagja az Eucarpiának, az American Phytopathological Societynek, valamint a Deutsche Phytomedizinische Gesellschaftnak.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében,

amely erre a pályára vitte?


A tudomány már középiskolás koromban érdekelt, kutató is akartam lenni, de határozott elképzelések nélkül. Járattam az Univerzum című folyóiratot, amely a legújabb tudományos eredményeket hozta. Érdekelt a régészet, a történelem, teológia, a biológia, de a fizika, matematika, mérnöki tudományok már kevésbé. Édesapám evangélikus lelkész volt, így a tudományegyetemek eleve kiestek a lehetséges célok közül, és még a szomszédban lévő keszthelyi egyetemi rangú Agrártudományi Főiskolára is alig tudtam bejutni a húszpontos maximális pontszám ellenére, amit a több mint négyszáz felvételizőből csak hárman értünk el. Tudományos diákköri munkámat a burgonyavész gumólégzésre gyakorolt hatásából írtam, és megválasztottak KISZ-tagság nélkül a Tudományos Diákkör elnökének. Úgy volt, hogy a Burgonyanemesítő Intézetbe kerülök kórtanosnak, és ezért egy évig az akkori NDK gross-lüsewitzi intézetében dolgozhattam Hans Henniger irányítása mellett. Ezt Láng Géza, az egyetem rektora intézte el, akinek ezért máig hálás vagyok, meggyőzve a pártbizottságot, hogy engedjük ki, majd utána meglátjuk. Németországból egy disszertáció kész anyagával jöttem vissza, de a pártbizottság a sarkára állt, és egyetemi alkalmazásomat elutasította. Id. Dohy János professzor segítségével sikerült bejutni a Növényvédelmi Kutató Intézetbe, ahol dr. Jermy Tibor igazgató vett fel, innen sikerült egy féléves amerikai ösztöndíjat kapnom (1972) az 1970-ben kitört kukorica-, akkori nevén H. maydis-járványának tanulmányozására Hooker professzor mellett. Őt Kovács István javasolta, és Kovács professzort ismerték annyira Amerikában, hogy Hooker professzor elvállalt ösztöndíjasának. Innen Barabás Zoltán hívott Szegedre az újonnan átalakult Gabonatermesztési Kutató Intézet kórtanosának. A kutatás fő irányát a búza 1970-es kalászfuzárium-járványa döntötte el, láttam annyira fontosnak, hogy a téma vizsgálatát, kutatását, esetleg megoldását életreszóló értelmes célnak tekintettem. Akkor a téma nemzetközileg érdektelen volt, sem Amerikában, sem Európában komoly kutatás nem folyt, csak a kínaiak és a japánok dolgoztak a témán, főként nemesítési szemszögből. Ezen túl korábbi, időközben megszűnt amerikai programok eredményeire lehetett támaszkodni Az akkori Növényvédelmi Kutató Intézetből Farkas Gábor, Király Zoltán, Klement Zoltán és Horváth József hatottak rám, és befolyásolták a tudományról, a kutatásról alakuló nézeteimet. Lehet, hogy a beszélgetés csak félórás volt, de máig ható tanulságokkal és szemléletformálással járt. Itt említem Selye János emlékezetes művét, az Álomtól a felfedezésig című könyvet, amit minden fiatal kutatópalántának kötelező olvasmánynak írnék elő. Jellemző: Klement Zoltánnak megmutattam készülő disszertációm kéziratát. Amikor visszakaptam, tele volt pirossal, megjegyzésekkel, kihúzásokkal. Látta rajtam, hogy nem esik jól. Erre előhúzta a fiókjából egy általa írt dolgozat kéziratát, amit Lovrekovich László lektorált, és úgy nézett ki, mint az én kéziratom. Volt benne egy oldal áthúzva és vastagon ráírva, „mi ez a baromság?”. Innentől örültem a bírálatoknak, mert segítették a munkát, és nem támadásnak vagy felesleges kötözködésnek tekintettem. Nemegy dolgozat volt, amit hatszor-nyolcszor is át kellett írni, amíg megjött a levél az elfogadás hírével. Hasonló volt egy rövid beszélgetés egyetemi hallgató koromban Keszthelyen, amikor a burgonyás kutatókat meglátogató Farkas Gábortól azt kértem, hogy Király Zoltánnal írt dolgozataik magyar eredetijét oda tudná-e adni. Elkerekedett a szeme. A válasz: nincs magyar eredeti, mi angolul írunk. Következtetés: meg kell tanulni angolul, mégpedig azonnal. Az SZBK-ból Dudits Dénest szeretném említeni, aki biotechnológiai-genetikai ismereteimet segített fejleszteni, de széleskörű szervezőmunkája is példaértékű, s most már a harmadik általa irányított pályázatban dolgozunk együtt.


Mi volt az az eredmény munkája során,

amelynek igazán örül?


Az egyes eredményeknél fontosabb, hogy létrehoztunk egy kutatási bázist, amely felöleli a fajtaelőállító nemesítést, a rezisztencianemesítést, a rezisztenciakutatást, a QTL-kutatást, a molekuláris genetikát, a toxikológiát, a kórokozók populációgenetikáját és a fungicidkutatást. Mindegyik ágat nemzetközi rangú dolgozatok jelzik. Ez ebben a vonatkozásban egyedüli a világon. Ezt szeretnénk megtartani és átmenteni a jövőnek. Az látszik, hogy nulla állami támogatás mellett ez sem lesz kisebb eredmény, mint amit az elmúlt évtizedek során létrehoztunk. Most a jövő a legfontosabb, a fiatalok kiképzése, kutatóvá nevelése, hogy legyen, aki ezt a munkát folytatni tudja. És persze a megoldandó feladatok. Így a fajtaminősítés problémaköre, hogy érzékeny fajták és hibridek ne kerülhessenek a köztermesztésbe, új fajták, beltenyésztett vonalak, hibridek előállítása, az alap- és alapozó kutatások folytatása. Hiszen minden egyes új növényfajtában újra kell alkotni a kívánt tulajdonságok optimálishoz közeli kombinációját, így folyamatos munkát igényel és ad. A fajtákban nincsenek örök megoldások, 5-10 évnél ritkán élnek tovább. És persze a legfontosabb, megfelelő forrásokat biztosítani.

Ami az eredményeket garantálhatja, az egy szelekciós rendszer, amely például a fuzárium-rezisztencián túl az összes további fontos tulajdonság beépítését biztosítja. Ezért vannak olyan területei a munkának, ahol az egyéni innováció a döntő, más vonatkozásban pedig a csapatjáték dominál. Ezért az ideálom az olyan csapatjátékos, aki egyéni kutatóként is érvényesülni tud, illetve csapatjátékosként is van önálló kutatási programja.


Magányos kutató vagy inkább csapatjátékos?


A mai világ legglobalizáltabb része a tudomány. Ez az, amit, visszautalva Farkas Gábor idézett szavaira, angolul írnak. Ha vannak dolgozatok, eredmények, kongresszusokon elhangzott előadások, akkor a nemzetközi kapcsolatok is önjáróvá válnak. Hol Németországból jön egy felkérés nemzetközi pályázatokban való közreműködésre, vagy az USA-ból vagy Kínából, vagy éppen mi szervezünk hasonló programokat, amire ismert kollégákat kérünk fel. Eddig három sikeres FP-programban vettünk részt, két COST-együttműködésben játszottunk mértékadó szerepet, további öt-hat program van előkészítés alatt. Egy sikeres nemzetközi kongresszust megszerveztünk, 2008-ban jön a következő, a 3. Nemzetközi Fusarium Symposium. Ugyanez érvényes a hazai pályázatokra is, számos OTKA-, OMFB-, GAK-, GVOP-, NAP-pályázat segítette és segíti a kutatómunkát, egyben a hazai együttműködéseket is lehetővé téve. E globalizáció az oka annak, hogy legjobb tanítványaim ma osztrák, német, holland, norvég intézetek vezető munkatársai, akik ma az európai kutatás meghatározó alakjai (Ruckenbauer, Lemmens, Buerstmayer, Miedaner, Snijders, Skinnes), de nem egyet tekintek tanítványomnak az USA-ban, Kanadában vagy éppen Kínában. A hazaiak közül Tóth Beátát említem.

A globalizáció másik oldala, hogy a nemzeti nyelveken történő közlés leértékelődött. Ezért az igényes ismeretterjesztő cikkeknek, szakkönyveknek és főleg egyetemi tankönyveknek, jegyzeteknek kell átvenniük a nemzeti tudományos nyelvek, így a magyar nyelv fejlesztésének feladatát. Azt hiszem, ebben kiemelt feladatunk van. Van még valami, ami legalább ennyire fontos. Ez pedig az ismeretek továbbadása annak a közösségnek, amelynek erőfeszítései lehetővé tették ezen kutatási eredmények létrejöttét. Nemcsak az fontos, hogy Amerikában tudjanak rólunk, hanem az is, hogy a szomszéd falu mezőgazdásza is alkalmazhassa a legújabb eredményeket.

Szeretném azt hinni, hogy a tudomány művelése nem egyéni hobbi, hanem életfontosságú az ország felzárkózásához, és alapja minden további fejlődésnek. És végül szeretném azt is hinni, hogy ezt a kormányzat még azelőtt fogja felismerni, mielőtt késő lesz.


Oláh Edit


1947-ben Káldon született. Szakterülete a molekuláris onkológia, molekuláris onkogenetika. Az Országos Onkológiai Intézet Molekuláris Genetikai Osztályának vezetője. Elnöke a Magyar Onkológusok Társaságának és az Európai Rákkutató Társaságnak, vezetője a European Study Group for Cell Proliferation-nek.


Mi volt az a döntő mozzanat az életében,

amely erre a pályára vitte?


Diplomám megszerzése után 1970-ben nem folytathattam az ELTE Genetikai Tanszékén megkezdett genetikai kutatásokat. Helyette az Országos Onkológiai Intézet Onkopathológiai Kutató Intézetében, a Pályi István professzor által vezetett Sejtbiológiai és Szövettenyésztő Osztályon kaptam állást. Itt sajátítottam el a daganatbiológiai alapismereteket, a szövettenyésztést és a sejtbiológiai módszereket.

1977-ben az Országos Onkológiai Intézet akkori főigazgatója, Eckhardt Sándor akadémikus ajánlására egyéves tanulmányúton vettem részt az Indiana University School of Medicine George Weber professzor által vezetett Kísérletes Onkológiai Intézetében. A nagyhírű intézet a daganatsejtek kóros anyagcsere-folyamatait tanulmányozta. A tanulmányút pályámat jelentősen befolyásoló fordulatnak bizonyult. Bár nem lettem enzimológus, de itt váltam önálló kutatóvá.

A legfontosabb tényező pályám alakulásában mégis az volt, hogy 1986-ban Eckhardt Sándor professzor megbízott a Molekuláris Genetikai Osztály megszervezésével. Akkor alig hittem, hogy sikerül megbirkózni a feladattal, mert a molekuláris onkogenetika nemzetközi szinten is csak kialakulóban levő új tudományterület volt. Ma is hálás vagyok Eckhardt professzor bizalmáért, amelynek révén csatlakozhattam a rákkutatás nemzetközi élvonalát jelentő molekuláris onkogenetikai kutatásokhoz.


Mi volt az az eredmény munkája során,

amelynek igazán örül?


A ’90-es évek első fele a Humán Genom programhoz kapcsolódó „génvadászat időszaka”. 1992-ben – pályakezdő fiatal munkatársaimmal – sikeres pályázatunknak köszönhetően a régióból elsőként csatlakozhattunk az EU-támogatással megindított molekuláris genetikai kutatásokhoz, amelyek fő célkitűzése az örökletes és szerzett emlőrák molekuláris kóreredetének feltárása volt. A BRCA-gének klónozása után néhány hónappal a világ vezető genetikai laboratóriumaival egyidőben (a The American Journal of Human Genetics különszámában és a Nature Genetics folyóiratban) közöltük a hazai emlő-, és petefészekrákos családokban a megbetegedésekért felelős kóroki BRCA1- és BRCA2-mutációkat. Két évvel később igazoltuk, hogy az európai férfi emlőrák-halálozási listát vezető magyarországi megbetegedések egyharmada a BRCA2-gén öröklött mutációinak következménye.

Különleges örömet jelent számomra, hogy kutatási eredményeink ma már a klinikai gyakorlatban hasznosulnak. Az 1997-től bevezetett molekuláris genetikai szűrővizsgálatokat (genetikai teszteket) a klinikus kollégákkal együtt egyre szélesebb körben végezzük familiáris daganatos megbetegedésekben, így segítve elő a fokozott rákkockázatban élők azonosítását, a betegség korai és pontos diagnózisát, megelőzését, illetve késleltetését. Egy rákkutató számára ez tekinthető az életpálya legnagyobb eredményének.


Részt vesz-e nemzetközi kutatásokban?


Kutatómunkámban mindig kiemelkedő szerepük volt a nemzetközi együttműködéseknek. Vezető európai és észak-amerikai genetikai centrumokkal, a molekuláris rákgenetika nemzetközi szaktekintélyeivel folytattunk eredményes kutatásokat. Ezek révén munkacsoportunk több kiemelkedően sikeres nemzetközi kutatási konzorciumhoz csatlakozhatott. Ez nemcsak aktív részvételünket biztosította, hanem számos nemzetközi szervezet (EU, NIH, WHO, IARC) támogatását is elnyertük (például a BRCA1-gén felfedezőjével, Mary-Claire King professzorral).

Külön öröm, hogy több pályakezdő fiatalt tudtam bevonni ezekbe a munkákba, akik közül ezidáig kilencen szereztek PhD-fokozatot témavezetésemmel. Osztályunk 1997 óta a Közép- és Kelet-európai Rákgenetikai Hálózat szervezési és képzési központja.

A nemzetközi együttműködéseinknek nagy szerepe volt abban is, hogy több nemzetközi szakmai társaságban vezető tisztséget tölthettem/tölthetek be (az Európai Rákkutató Társaság elnöke a 2000–2002 időszakban, jelenlegi elnökségi tagja, és az European Coalition for Biomedical Research mostani elnöke lehetek).

A megtisztelő nemzetközi tisztségek lehetőséget adnak arra, hogy tovább segítsem a hazai és nemzetközi rákkutatást és az eredmények hasznosítását a klinikai gyakorlatban.


<-- Vissza a 2007/10 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]