Magyar Tudomány, 2008/08 952. o.

TanulnányCarolus Linnaeus (1707–1778),

a Linné-Emlékév (2007)

és a „bioinformatika” kezdetei


Szabó T. Attila


Prof. habil. r., Dr. biol., FLS, Pannon Egyetem

szabotattila gmail . com


John Gregory Hawkes (1915–2007) professzor, a The Linnean Society of London

egykori elnöke, a növénygenetikai kutatások úttörje emlékének ajánlvaBevezet


2007 és 2009 között az egyetemes és a magyar élettudományok fejldésében jelents személyiségek életútjának és mveinek évfordulóit ünnepli a tudományos világ: Carolus Clusius, Carolus Linnaeus, Kitaibel Pál és Charles Darwin emlékéveit.

Betrendben és korban is els a sorban a soknemzetiség németalföldi táj protestáns orvosbotanikusa, Carolus Clusius (Charles d’Escluse, 1525–1609). Clusius kapcsolta össze elsként – németújvári magyar munkatársával, Beythe Istvánnal együtt tervszeren végzett terepkutatások eredményeként – a pannóniai (magyar, szlovén, német, horvát, szlovák) népi növény- és gombaismeretet az írott tudományossággal, és emelte be ezt a tudást az egyetemes tudományba úgy, hogy közben új tudományágak els önálló nyomtatott könyveit adta a világnak (etnobotanika 1583, mikológia 1606).

A német születés és hungarus tudatú Kitaibel Pál (1757–1817) – a Pannon Linné – a Kárpát-medence él és élettelen sokféleségének feltárásával szerzett magának nemzetközi és nemzeti megbecsülést, vált az egyetemes és térségi tudománytörténet értékteremt személyiségévé (Molnár, 2007).

Charles Darwin (1809–1882) a Linné által meghatározott fajfogalom, pontosan megnevezett fajok nélkül aligha juthatott volna el a fajok állandóságának kritikájáig, illetve a teremtett állandóság (a fixizmus) cáfolatáig, az életformák faj alatti változatosságán (variáció), az adott életfeltételeknek legjobban megfelel változatok folyamatos kiválogatásán és sikeresebb továbbszaporodásán (szelekció) alapuló életfejldés (evolúció) felismeréséig – a tudománytörténet egyik legfontosabb korszakteremt, szemléletváltó (paradigmatikus) eszmerendszeréig. Életmve méltán része az egyetemes tudománynak, de az angol nemzeti büszkeségnek is (Darwin, 1859).

Carolus Linnaeusnál keresve sem lehetne jobb példát találni az egymást definiciószeren meghatározó tudás és tudomány, valamint a nemzeti és nemzetközi tudományosság termékeny összefonódására. A fiatal Linné öntudatos svéd protestánsként kutatta a lappok természetismeretét, samanisztikus kultúráját. Életútját sok tekintetben ez az interkulturális élmény indította el (Koerner, 1999). Nem érdektelen talán megemlíteni, hogy Linné els útja után harminc évvel ugyancsak a lappok közé utazó Hell Miksa és Sajnovics János eredményei máig hatóan befolyásolták a magyar nyelv ural-altáji, finnugor kapcsolatairól kialakuló képet. A saját ország nélküli lapp nemzet – „Észak-Európa kurdjai” – Linné és Sajnovics révén összeköti a svéd és magyar akadémiai tudományosság kezdeteit.

Linnének most mögöttünk hagyott 300. születési évfordulója – és az éppen folyamatban lév „európai interkulturális kommunikációs év” – tükrében külön is érdekes, hogy Linné úgy vált a nemzetközi tudomány máig meghatározó alakjává, hogy közben képes volt egyrészt befogadni a számi (lapp) kultúrát, másrészt képes volt egy életen át következetesen ragaszkodni a – magyarságnál lélekszámban jóval kisebb – svéd nemzeti tudományossághoz: diákként sem fogadta el az akkor vezet tudományos nemzetek (franciák, hollandok, angolok) kecsegtet ajánlatait, tanárként tanítványok seregét nevelte Svédország szellemi szolgálatára (errl a Linné-apostolok kapcsán késbb lesz szó), elismert tudósként világhatalmak uralkodóinak meghívását utasította vissza. Nem véletlen, hogy holta után 225 évvel immár a nemzeti tudományosság jelképeként tekintenek rá hazájában: a svéd kultúrdiplomácia 2007-ben kiemelt feladatként kapta a Linné-emlékünnepségek támogatását világszerte, többek között Magyarországon is (Annon, 2007).

Ez a megemlékezés a Magyar Tudományos Akadémia vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében a svéd nagykövetséggel együttmködésben szervezett Linné–Kitaibel-emlékünnepségen, valamint az MTA 2007-ben megalapított Kolozsvári Akadémiai Bizottságának és az Erdélyi Múzeum Egyesületnek a Magyar Tudomány Napja Erdélyben cím els közös rendezvényén Kolozsvárott, illetve az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának szakosztályi ülésén elhangzott PP-bemutatók rövidített és szerkesztett változata, melybl technikai, terjedelmi és más okokból kimaradt számos olyan részlet (pl. URL-hivatkozások), kép és érdekesség, melyeket – remélhetleg – az elektronikus változat olvasói azért használni tudnak majd.


A kérdések felvetése


Az idézett eladások három alapkérdésre keresték a választ: 1. Mi volt a sorsa és szerepe Linnének a maga korában? 2. Mi a sorsa a tudósnak és tudásának a jelenben? 3. Milyen tanulsága van ennek a történetnek a nemzeti (svéd, magyar) és az egyetemes tudományosság jövje szempontjából?


Anyag és módszer


A nyomtatott források mellett – tudatos kockázatvállalással – a világháló is felhasználásra került. Ez a megoldás a tanulmány on-line változatában lehet hasznos annyiban, hogy lehetséget ad a villámgyors további tájékozódásra a Linné-honlapok változó világában.

Fontosak voltak a témában a korábban a Londoni Linné Társaságban, a Svéd Linné Társaságban, Stockholmban, Lundban és Uppsalában szerzett személyes élmények, a Linné-gyjtemények meglátogatása is.

Itt kell szólni egy látszólagos következetlenségrl: Linné nevérl. A svéd és az angol Linné-társaságok általában a Carolus Linnaeus névformát használják. A magyarban a Carl von Linné (ami csak Linné életének utolsó szakaszára vonatkoztatható!) és a Linné Károly (!) névforma az általános. Ebben a tanulmányban a Linné és Carolus Linnaeus névformát váltogatva használjuk.


A múlt tudománya

a jelen tudománytörténete


Hogy Carolus Linnaeus a természettel kapcsolatos információk els hatékony rendszerezje és egyik eredményesebb gyarapítója – tehát a tágabb értelemben vett, a korai „bioinformatika” elfutára – volt, nehéz volna cáfolni. Vitatkozni terminológiai kérdéseken lehetne, de nem érdemes, mert maga a valóság a medd vitáktól semmit sem fog változni.

Azoknak, akik saját koruk (és szkebb szakmájuk) ketrecébl nehezen tudnak, vagy nem kívánnak kilépni, ajánlatos néhány olyan szempontot mérlegelni, melyek helyességérl, igazságtartalmáról Linné és követi is mélyen meg voltak gyzdve:

a természetben létezik egy egyetemes „teremtésterv”;

ennek küls jelei a teremtett dolgok jellegei (a természet beti);

a jellegeknek ismeretében úgy lehet olvasni a „természet könyvében”, mint a betk ismeretében olvasható egy szöveg;

a természetkutatók feladata tehát a jellegek („betk”) megismerése megfigyelés, számlálás, mérés, összevetés révén azért, hogy elolvashassák a teremtéstervet.

Ha arra gondolunk, hogy mai „modern” molekuláris genetikai törekvéseink szerint négy „DNS-bet” (ATCG) periodikus váltakozása alapján kívánjuk – Deus sive Natura (Isten, azaz a természet) alapon – elolvasni a „teremtéstervet”, naivitásunk – a 2300-as évek tudományára gondolva – nincs is olyan messze a Linné ma már naivnak tekintett reményeitl.

Lényegileg új evolúciós fejlemény viszont az, hogy jó egy évtizede kirobbanó fejldésnek indult az emberiség új kollektív memóriája, mely ráadásul – keresszavak révén – bármit bármivel szabadon asszociál. Linné-re keresve a kibertérben rendezettség és rendezetlenség jó példáira egyaránt rábukkanunk.


Ordo est anima rerum…

avagy Linné – mint proto-bioinformatikus


Rend a lelke mindennek – tartja lényeglátóan az ókori felismerés. Ez a mondás – mely több európai nemzeti kultúrában szállóigévé vált (például Ordnung ist das halbe Leben) valójában az entrópia vs. negentrópia információelméleti alapigazságnak köznyelvi megfogalmazása. A rendezettség, a negentrópia lelke ugyanis az üzenet, az információ. Az információ lehet közvetlen, analóg jel – kép, hang, szín, ionkoncentráció stb. – értéke/értékváltozása, vagy lehet egy digitális jel(sorozat), amikor az információ a jelhordozó (impulzus, szám, bet) diszkrét értékeiben van „kódolva”. Általános értelemben az él rendszerek energiát és információt felhasználva csökkentik az entrópiát, és növelik a negentrópiát. A tudomány mint az emberi agymködés terméke maga is „él rendszer”. A tudománytörténet – ebben a megközelítésben – az emberi tudás mennyiségének és rendezettségi állapotának a változásaival foglalkozik a kulturális evolúció változó id- és térkoordinátái között. Választott témánk fszereplje, Carl Linné jelents – bár nehezen számszersíthet – szellemi energiát fektetett az emberi tudás gyarapításába, de kiemelked tudománytörténeti szerephez azáltal jutott, hogy a megismert fajok entropikus káoszát rendezetté, rendezhetvé tette (Vavilov, 1967 [1976]).

Linnénél maradva: az azonos éllénynevek különböz, illetve még inkább a különböz nevek azonos értelme jelentette az egyik legnagyobb gondot, akadályozta leginkább a haladást Linné korában; a jelentéstani zrzavar (a szemantikai káosz)!

Az is gondot jelentett, és jelent ma is, hogy az élvilágra vonatkozó tudás „entropikus káosza” több lehetséges szinten is kialakulhat (Hammer, 2004, 1. sz. táblázat). Ezek közül a szintek közül Linné az élet sokféleségének csak egy típusára és három (bár alapveten fontos) szintjére, a fajokra, nemzetségekre és családokra figyelt elssorban. Éppen azokra a szintekre, melyek nélkül ma sem képzelhet el a biodiverzitás-kutatás. Gondolkodásából tudománytörténeti, idrendi okokból hiányzott az örökletes sokféleség, a genetikai diverzitás iránti érdekldés, bár tudjuk, hogy nem teljesen.

Mindezekrl a szokásos tudománytörténeti parallaxishibák mérséklése okán kellett röviden szót ejteni. Korunk „bioinformatikája” minden bizonnyal hasonló helyzetben van a 2300-as évek várható tudományos szemléletével történ képzeletbeli összehasonlításban, mint a háromszáz évvel ezeltt élt Linné a jelenkori tudományossággal. St! Ugyanis Linné már többé-kevésbé tisztában volt a biomok, biorégiók, tájképek és némiképp – mint azt késbbiek során látni fogjuk – a táplálkozási láncok, az ökológiai rendszerek, élhelyek jelentségével a fajok elterjedése és élete szempontjából, felismerte az egyértelm bioinformáció (faj és nemzetségnevek!) jelentségét a globális információgyjtés és információáramlás szempontjából, és komoly erfeszítéseket tett az információk rendezése, tárolása és gyarapítása terén is. Elmondható ez vajon minden mai bioinformatikusról?

Mivel a nemzetközi tudományban is elfogadott a taxonómiai bioinformatika kirekesztése, a molekuláris bioinformatika egyeduralmi törekvése a bioinformatika terén, lássunk néhány lehetséges (bár némiképp önkényes) bioinformatikai fogalommeghatározást a köznapi tájékozódásra ma már – hozzáférhetsége és „evolúciós sebessége” okán – legáltalánosabban használt Wikipédia ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Bioinformatika ) szerint, de itt értelmezve:

1. szupraindividuális bioinformatika: az ökológiai rendszerek szimulációját és az ökológiai információs rendszerek fejlesztését jelenti a mezgazdaság-tudományban, járványtanban, környezet- és természetvédelemben stb.;

2. molekuláris bioinformatika a biológiai információhordozó molekulák (nukleinsavak, fehérjék) szekvenciájának elemzésével foglalkozik (vö. Human Genom Project, rendszertani kutatások, bioszisztematikai gyógyszerhatóanyagok kutatása) (Eulenhöfer et al., 1997, Wolf et al., 2002);

3. számítástechnikai bioinformatika, biológiai rendszerek és komponenseik mszaki számítástechnikai felhasználásának lehetségeit vizsgáló bionikai fejlesztési irány (még prototudománynak tekinthet).

Nehéz belátni, hogy ha a bioinformatika a biológiai információk rendszerezésének és feldolgozásának tudománya, akkor a hagyományosan legmagasabb információtartalmú – Linnétl eredeztethet – biológiai információközlés, a rendszertani információk gyjtése és kezelése, miért ne tartozna bele a tágan értelmezett bioinformatika fogalomkörébe.


Carum carvi L. 1753 – egy konkrét példa


Vegyünk egy konkrét példát, egy Linné-féle „bioinformatikai kódsorozatot”, a köményt (Carum carvi Linné 1753). Hogyan segíti e pontosan körvonalazott jelentés név információtartalma mindennapi tájékozódásunkat a (nem csak botanikai) a tudásvagyonban?

1. Linné eltt a Carum carvi név már használatban volt mai értelemben is, de vonatkozhatott az édesköményre (Foeniculum dulce), a porcosmurokra vagy ammira (Ammi majus), a vadmurokra (Daucus carota), a nagy ördögbocskorra (Turgenia = Caucalis = Trodylium latifolium), de lehet, hogy még a szarvasgyökérre is (Tordylium s. str.). Linné „informatikai standardizálása” nyomán azonban a Carum carvi L. betsorozat már csak arra a növényre volt használható, melyet magyarul réti/hasznos/vad/kerti köménynek neveznek.

Ha a világhálón egy keresprogrammal (esetünkben: Google) keresünk rá a Carum carvi névre, jelenleg elssorban „szupramolekuláris bioinformatikai” találatokat kapunk. 2007 decemberében például közel 230 ezer találatot jelzett a Carum carvi L. névre a keres, bár ez a szám (és a hasonló számok) a lényegrl keveset mondanak, legfeljebb a kibertérben az adott keresszóra vonatkozó ismeretek mennyiségérl adnak némi tájékoztatást. Terjedelmi okokból nem térhetünk ki azokra a tudományterületekre, melyek számára pusztán ez a Carum carvi L. betsor is agyunk számára közvetlenül hozzáférhet információk tömegét tartalmazza.

A szavakba, nevekbe (mémek), illetleg a nukleinsav-sorrend genetikai kódba zárt információtartalom elsdleges értéke közötti különbség akkor válik igazán nyilvánvalóvá, ha például a Carum carvi L. 1753 eddig feltárt génjével kapcsolatos információkra is rákeresünk.

Csak a példa kedvéért: a PsbA gén változataival kapcsolatos információ értékelésre a mindennapi ember agya, de még egy szakmailag képzett agy sem feltétlen alkalmas. Ha valakinek más volna a véleménye, próbáljon meg értékelhet új tudást csiholni saját agyával a következ betsorokból, és ezt összevetni a kömény (Carum carvi L. 1753) növénynévbe rejtett „bioinformációkkal”:

1. példa: PsbA génrészlet: tctagaccta gctgctgtcg aagctccatc tacaaatggg taaggccggg ttttagtata

61. példa: psbA-trnH gének közötti szekvencia (intergenic spacer, complete sequence): tacgagtttt tttgaaaaaa aaaaaggagc aataacctct ttcttgttct atcaagaggg

121. példa: tRNA-His (trnH) riboszomális gén, szekvencia-részlet: gggtcttgct cctttttgtt atacttttta aacctttttt tttatttagc ggggcggatg

181. példa: TAG: tagccaagt

Forrás: NCBI, USA: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nuccore&id=95020559


Linné maradandó

tudománytörténeti érdemei


Ha röviden és tömören kívánjuk áttekinti azokat a területeket, melyeken Linné a maga korában, de máig hatóan jelents volt, akkor a következ tételek feltétlenül bekerülnek a felsorolásba: egységes elvek kidolgozása az élvilág változatosságára vonatkozó információk gyjtésében (terepi és múzeumi módszertan), a feldolgozásában és az egyetemes szakmai tájékoztatásban (proto-bioinformatika), ide értve a nevezéktant (ketts fajnevek – binominális nómneklatúra), a rendszerezést/osztályozást (új taxonok kialakítása egymáshoz hasonló fajokból, hierachikus rendszerezés; fajcsoportok kapcsolatainak felismerése); a mesterségestl a természetes rendszerezés felé való törekvés, a fennmaradásért való küzdelem megsejtése (protoevolúció); a nemi jellegek vizsgálata (szaporodásbiológia); faj- és nemzetséghibridizációs kísérletek (protogenetika); él és élettelen környezet viszonya, táplálkozási láncok, a természet ökonómiájának felismerése (protoökológia); napi és évszakos bioritmusok kutatása (biológiai óra!, fenológia); nemzeti oktatáspolitika, utódnevelés (Linné-apostolok); nemzeti tudománypolitika (a Nobel-díjat ma kiosztó Kungliga Vetenskapsakademin, Stockholm – a Svéd Királyi Tudományos Akadémia – alapító tagsága és els elnöksége); az életjelenségek kutatása szempontjából megfelel Linné–Celsius-féle hmér elkészítése, valamint a betegségek els tudományos rendszerezése. Ezeket az érdemeket, melyek közül akár egy is elég lett volna nevének fennmaradásához – fiatalkori útjaitól eltekintve – egy viszonylag eseménytelen életút során, hihetetlen természetszeretettl, hivatástudattól és munkatempótól hajtva vívta ki magának.


Carolus Linnaeus (1707–1778) élettörténete – évszámokban, könyvcímekben


A rendkívül gazdag életutat – terjedelmi okok miatt – itt csak dióhéjban tekintjük át.

Carl Linné 1707. május 23-án született a svéd Smålandban (Råshult községben), Lundtól északnyugatra Nils Ingemarsson növénykedvel evangélikus pap gyermekeként. Apja a környék egyik öreg hársfája (svédül: linn) iránti rajongásból vette fel a latinosított Linnaeus nevet (vö. Mägdefrau, 1992, 61.).

Iskoláit 1712-ben Växjöben kezdte, majd Lundban folytatta minden tárgyból igencsak szerény eredménnyel, kivéve a természetismereti tárgyakat, melyekben messze kivált társai közül. 1727-ben lett orvostanhallgató az akkoriban még falusias Lund egyetemén, ahonnan 1728-ban – szerencséjére – átment az Uppsalai Egyetemre. Itt az egyetemi botanikus kertben figyelt fel érdekldésére és szorgalmára a botanofil teológiaprofesszor, Olof Celsius – a hasonló nev hmérszerkesztnek és Linné késbbi munkatársának apja –, aki maga is foglalkozott flórakutatással, és bibliai botanikai tárgyú könyvet is írt. Ennek az ismeretségnek volt egy – kevesek által ismert, de nagyon általános érték – mveldéstörténeti következménye, mellyel nap mint nap találkozunk: a Celsius–Linné-hmér kifejlesztése. Bár az ifjabb Olof Celsius osztotta száz közre a víz fagyáspontja és forráspontja közé es értékeket, de ezeknek az életjelenségek szempontjából alapvet hmérsékleti értékeknek megjelenítése az Európában általánosan használt „nulla alappontos” svéd hmér skáláján már Linnének köszönhet; neki volt szüksége a melegházakban (például banántermesztéshez) olyan hmérre, mely a skála lenti részén a rügypusztító fagyot, fenti tartományában viszont a perzsel forróságot mérte. Ezt a típusú hmért elször a holland illusztrátor, Jan Wandelaar jóvoltából ismerjük a Hortus Cliffortianus (1737) címlapjáról, de az Uppsalai Egyetem könyvtár-múzeumában rzik a „biológiai hmér” (mondhatjuk úgy is: Celsius–Linné-féle hmér) egyik 1770-es években készült példányát, mely ma is eladható volna bármelyik mszerkereskedésben.

Vélheten Uppsalában került Linné kezébe a párizsi egyetem botanikaprofesszorának, Sébastien Vaillantnak a virágok szerkezetérl írott munkája (Sermo de structura florum, 1718), melynek gondolatait továbbfejlesztette a növények nemérl és párosodásáról írt értekezésben (De nuptiis et sexu plantarum).

A növényeknek az ivarszerveik alapján való rendszerezése (a „szexuális szisztéma”) több szempontból is központi helyet foglal el a Linné-életm megértése szempontjából. Linné ugyanis sokáig meg volt gyzdve arról, hogy valóban megtalálta azt a teremtéstervet, mely szerint a Teremt megalkotta a növényvilágot. A természet iránti rajongás mellett a teremtésterv szinte már messianisztikus keresése hajtotta Linnét fiatalkori éveiben.

Ugyanakkor a „szexuális szisztéma” és az abban található pajzán utalások a növények „többnejségére” és „többférjségére” gátja volt a rendszer oktatásba való bevezetésének, és sokáig fegyver volt Linné irigyeinek és ellenségeinek kezében.

Visszatérve Linné életútjára, 1729-ben már kollégájával és barátjával, Peter Artedivel együtt kezdtek dolgozni az éllények rendszerén, testvériesen felosztva egymás között az élvilág akkor ismert csoportjait, és ünnepélyes fogadalmat téve, hogy ha az egyikükkel valami baj történne, a másik egyedül is befejezi a felvállalt munkát. A fogadalom nyomán – Artedi ostoba, de halálos balesete miatt – végül Linné vállára került a feladat teljes súlya.

1730-ban Linné – már mint egyetemi gyakornok – saját „szexuális szisztémáját” követve állította össze az egyetemi botanikus kert katalógusát, illetve ugyanilyen alapon rendezi a Flora Upplandicát, id. Olof Celsius Upplandban (svéd „felvidék”) gyjtött herbáriumát. Mindössze huszonöt éves, amikor Rudbeck biztatására, az Uppsalai Tudományos Társaság megbízásából 1732-ben Lappföld természettudományos felkutatására indult. Az öt hónapos út során írta meg az Iter Lapponicum (Lappföldi út) címen híressé vált és máig nagy dokumentáris érték terepnaplóját. Lappföldi útjának botanikai eredményeit az 1737-ben kiadott Flora Lapponica foglalta össze. Ekkor, 1737-ben készült els hiteles arcképén már jól felismerhetk azok a személyiségjegyek, melyek segítették a tudományban és minden bizonnyal emberi kapcsolataiban is: érdekld figyelem, nyitottság, határozottság és magabiztosság. Ezek az arcjellegek négy évtized múltán, 1774-ben, életében készült utolsó hiteles arcképén is visszaköszönnek, kiegészülve a képrl sugárzó megért bölcsességgel (1. és 2. kép).

1733-ban a Falun környéki bányavidéket járta be, ennek kapcsán ásványtani eladásokat is vállalt a helyi bányászati iskolában. Itt kelt jegybe késbbi feleségével, Johan Morelius városi orvos lányával, Sara Lizával. A leend após csak úgy egyezett bele a házasságba, ha reménybeli veje elbb megszerzi az orvosdoktori címet. Ezt akkoriban Hollandia obskurus kis egyetemein viszonylag könny volt megszerezni, ezért Linné elhatározta, hogy a kellemes kötelességet a botanikai hasznossággal összekötve Hollandiába, a kor egyik botanikai nagyhatalmába utazik. Itt 1735-ben – a ma már nem létez Harderwijki Egyetemen – nyújtotta be a váltólázzal foglalkozó doktori értekezését (Hypothesis nova de febrium intermittentium causa), melyet sikeres vizsgáztatás és vita nyomán – nyilván kell fizetség ellenében – eredményesen meg is védett, megszerezve a házasságát (és jó megélhetését is) biztosító orvosdoktori diplomát.

A szakmai és közfigyelmet elssorban az itt megírt Systema naturae (A természet rendszere; 1735) keltette fel. Ebben körvonalazódik elször a „természet három országának” – melyeket egyébként már Apáczai Csere János is hasonlóan határozott meg a Magyar Encyclopaediában (1655) – „dobozos” rendszere (encapted system). A Systema naturae-ban jelent meg elször az Oeconomia naturae, azaz „a természet háztartása” fogalom is – ami az ökológiai szemlélet elfutárának tekinthet.

Linné hollandiai tartózkodása els háromnegyed éve alatt elképeszt tudományos teljesítményt nyújtott. Nem csoda, hogy ezeket a teljesítményeket látva a legnagyobbak fogadták bizalmukba, és mindent elkövettek, hogy Hollandiában marasztalják. De Linné csak addig maradt, amíg beváltotta néhai barátjának, Artedinek tett ígéretét: befejezte, és kiadta Artedinek a halak rendszerezésérl írott monográfiáját (Artedi, 1738, De Piscibus), valamint saját két nagyobb botanikai munkáját, a Classes plantarumot (656 oldal) és a Genera plantarumot (384 oldal). Közben a szexuális szisztéma szerint újrarendeztette az egykori – talán még Clusius keze nyomát rz – leideni botanikus kertet (3. kép).

Jellemz apróság talán, hogy Linné a Hollandiában töltött három év alatt, és az Angliában, illetve Franciaországban töltött hosszabb id ellenére nem tanult meg sem hollandul, sem angolul, sem franciául. Tudóstársaival való kapcsolattartásban kizárólag a latin nyelvtudását használta… és ez elegend is volt számára. Más téren is öntudatos svéd maradt, aki mindenáron vissza akart térni hazájába. Számára ez magától értetd lehetett olyannyira, hogy szükségtelennek érezhette mveiben mindezt külön is hangoztatni.

Az 1738–1741 közötti idszakot Stockholmban töltötte, ahol megkapta „a királyi udvar orvosa” címet. Eljutott a karrier csúcsára, barátai és ellenségei is (utóbbiak némi gúnnyal) egyre inkább úgy emlegették már, mint a Jóisten tudományos helytartóját: „Isten teremtett, Linné elrendezett”.

1739-ben megnsült – ekkor készült híres piros ruhás vlegényi képe. Alapító tagja és els elnöke lett a Svéd Királyi Akadémiának, de jutott ideje a Keleti-tenger szigeteinek bejárására is.

1744 fontos év volt Linné szemléletének alakulásában: ekkor készítette el híres munkáját egy kerti termesztésben megfigyelt gyújtoványf-mutáció kapcsán (Dissertatio botanica de peloria. In: Amoenitates academicae. Uppsala), mely megingatta a fajok állandóságába vetett hitében, és elvezetett ahhoz a – legtisztábban egy Szentpétervárott közölt cikkében megfogalmazott – elképzeléséhez, miszerint a Teremt csak egy-egy alapfajt teremtett, és azokból alakultak ki a ma megfigyelhet rokonsági körök (protoevolúciós szemlélet).

1753-ban jelent meg Stockholmban a növények nevezéktanában és az érvényes fajnevek tekintetében máig mérföldknek számító munkája, a Species plantarum (A növények fajai), az „Isten teremt, Linné elrendez” jegyében. 1757–1759 között jelent meg Stockholmban fiatalkori munkájának, a Systema naturae-nak átdolgozott 10. kiadása, és 1759-ben adta ki az 1500 és 1755 között mköd botanikus szerzkrl írt monográfiáját (Auctores botanici …ad publicum examen deffert…[1500–1755]).

1761-ben a királytól svéd nemességet kapott, 1757-es hatállyal (ekkortól beszélhetünk tehát Carl von Linnérl). 1762 jelents részben magángyjteményének elhelyezésével és elrendezésével telik Hammarbyben, majd 1764-ben ide vonult nyugalomba hivatalosan. 1770-ben még maga gondozza a Systema naturae 13. kiadásának két kötetét, melyben mintegy 2000 oldalon kerekítve 10 ezer rendszerezett természeti objektumot közölt.

1774-ben súlyos szélütés érte, hatalmas fajismeretének csak kis töredéke maradt épen agyában, és így számára bizonyára megváltás volt az 1778-ban – Voltaire és Rousseau halálának évében, kétszáz évvel Melius Péter Herbárium-ának kolozsvári kiadása után – bekövetkezett elmúlás.

A különleges életút és életm elemzésének általános érvény tanulságai vannak. Ezek közül talán az els és legfontosabb a fiatalkori teljesítmények értéke és az ezekhez – valamint a fiatalokhoz, a tanítványokhoz – való töretlen ragaszkodás.

Amint már szóba került, Linné egy diákkori dolgozatában (ma „szemináriumi dolgozatnak” neveznénk) ismerte fel elször a növények ivarszerveken alapuló rendszerezésének lehetségét, és mindössze huszonnyolc éves volt, amikor a Természet rendszeré-nek akkor még igencsak vékonyka els kiadásában – támogatója, Gronovius jóvoltából – ez az elképzelés nyomtatásban megjelent. Az alig több, mint tízlapnyi (bár nagyalakú) füzetet 33 év céltudatos munkájával fejlesztette Linné 2000 oldalas, kétkötetes természettudományos alapmvé úgy, hogy elször hazájában, Stockholmban adott neki igazi könyvformát.


Tudós tanár tudós tanítványai


Linnének legendás igényessége és szigorúsága ellenére különleges tanári adottságai voltak. Komolyan vette a fiatalokkal való munkát, de az „Interpone tuis curis interdum gaudia” jegyében, azaz az oktatás gondjai között is mindig megtalálta és nagyra értékelte az örömöket, a szórakozást. Ezek közül a hallgatók közül kerültek ki a Linné-apostolok is, akik szertevitték mesterük hírét a világba, és elhozták onnan mesterüknek legújabb kutatásaik eredményeit. Linné aggódva várta is ket – nemcsak a gyjtött növények és állatok, de amiatt az életveszély miatt is, amelynek küldetésük során ki voltak téve. Az „apostolok” legfontosabb kutatóútjainak eredményeit a Linné-emlékév kapcsán ötezer lapon, tizenegy könyvben adták, illetve adják ki The Linneaus Apostles – Global Science and Adventure (A Linné-apostolok – Egyetemes tudomány és kaland) címmel, de a stockholmi Néprajzi Múzeum külön kiállításon és kiállítási kötetben is megemlékezett róluk (The Return of the Linnaeus Apostles).

Ezek az életrajzi részletek különösen Kitaibel Pál – a Pannon Linné – tanári felfogásával és életsorsával összehasonlítva meggondolkodtatóak. Kitaibel tehetsége és szorgalma kiállja a Linnével való összehasonlítást, de – nem lévén tanári késztetése – nem nevelt magának „apostolokat” (talán az egy Schuster Jánost kivéve) … a térségi tudományosság felmérhetetlen kárára.


Linné Isten-hite

és fajfogalma


Linné – úgy is, mint evangélikus pap gyermeke és úgy is, mint egyetemi professzor – a kor szellemének megfelelen mélyen és szintén hitt abban, hogy a világegyetemnek létezik egy felsbbrend Ura és Teremtje. Kezdetben minden igyekezete abból fakadt, hogy a természetet megismerve megértse (megfejtse) a teremtés tervét. Amikor kidolgozta „szexuális szisztémáját”, sokáig meg volt gyzdve arról, hogy a felismert egyetemes jellegek – mint egy szöveg beti – révén immár tud olvasni a Teremtés Könyvében. Filum ariadneum botanices est systema, sine quo chaos est Res herbaria (A botanika vezérfonala a rendszer, mely nélkül a növénytan maga a zrzavar, a káosz) írta a Philosophia botanicában.

Ami a Linné-féle fajfogalmat illeti, sokat idézett mondása (melyet több formában és többször is leírt) Species tot sunt, quot diversas formas ab initio produxit Infinitum Ens, azaz „Annyi faj van, amennyit a végtelen hatalmú Isten a kezdet kezdetén mint különböz lényeket teremtett”, egyrészt nem fajmeghatározás, másrészt Linné élete során maga is kételkedni kezdett ebben a mondatában. Ez a kétség elször 1744 táján, a sokszor idézett, és Linné által külön nemzetségként Peloriának elnevezett (ma egy mutációtípus, a pelória – azaz a kétoldali szimmetria sugaras szimmetriává való visszaalakulása – neveként számon tartott) gyújtoványf-változat kapcsán merült fel benne, és ersödött meg a Peloriával végzett tenyésztési és keresztezési kísérletek során, olyannyira, hogy 1760-ban a szentpétervári akadémiának küldött, a növények nemiségérl írt pályamunkájában már a következképpen fogalmazott: [a korábban leírtakból] „ … úgy tnik, az következik, hogy ugyanannak a növénynemzetségnek különböz fajait kezdetben egyetlen növény képviselte, és valamennyien ebbl alakultak [késbb] ki keresztezdések révén”.

Linné volt az els, aki a változatokat következetesen beosztotta adott fajok körébe, és kimondta, hogy varietas est planta mutata a causa accidentali: climate, solo, calore, ventis, azaz „a változat egy küls okok – éghajlat, talaj, hmérséklet, szél – miatt megváltozott növény”, mely a típustól nagyságában, a virág teltségében, fodrosságában, színében, illatában, ízében különbözik a talaktól. Linnének ez az állásfoglalása sokáig a tekintélyelv alapján döntötte el a változatosság bels vagy küls okairól szóló – késbb és máig hatóan Nature versus nurture, azaz „természet vagy táplálkozás”, illetleg „örökldés vagy nevelés” – vitát (vö. például Dobzhansky, 1973 [1985]). Egészen addig, amíg elbb Festetics Imre (1819) „a természet genetikai törvényeinek” empirikus megfogalmazásával, majd t követen Gregor Mendel (1865/1866; Szabó, 1976) a változatok „faktoriális örökldésének” kísérletes és matematikai bizonyításával meg nem sejtette, illetleg be nem bizonyította az örökletes változatosság meghatározó szerepét a természet rendjében (Festetics esetében egészen a változatosság és a kiválogatás, a szelekció evolúciós szerepének megsejtéséig menen).

Ha valamit komolyan felróhatunk Linnének, akkor talán éppen az, hogy a környezeti hatások egyeduralmát feltételezte a változatosságban, és ez – paradox módon – ma is hátráltatja a növényi változatosság lényegének megismerését, azaz a populációkat vizsgáló tenyészkerti botanikai kísérleteket (eltekintve a gyakorlati nemesítéstl, melyek eredményessége függ ettl a módszertl). Az állatvilággal szemben (ahol a változatos csoportokban a fajképzdési folyamatok viszonylag gyorsak) növények esetében a változatosság többnyire hosszasan halmozódik a fajon belül. És ez a változatosság nem, vagy nehezen mutatható ki a múzeumi példányok alapján. Kitaibelt például – aki Linné nyomán haladva végzett kerti tenyésztési kísérleteket – írásainak tanulsága szerint csak a jellegek plaszticitása érdekelte, és nem a különböz helyekrl gyjthet örökletes változatosság.

Az sem közismert, hogy Linné volt az els, aki – miután a Fundamenta botanicában tisztázta a virágra és a levélre vonatkozó alapvet terminológiai kérdéseket – már 1751-ben leírta a Philosophia botanicában, hogy Principium florum et foliorum idem est, azaz „a virágok és a levelek bels lényege azonos”, ami valójában az elsként Goethe által megfogalmazott „metamorfozis-gondolat” megellegezése, st közvetlen forrása is, hiszen Goethe sohasem tagadta, hogy Linné munkái vezették t be a botanikába, megvallva azt is, hogy – Spinoza és Shakespeare után – Linné volt gondolkodására legnagyobb hatással. Mindez az evolúciós gondolat evolúciója szempontjából is érdekes, hiszen a Principium florum et foliorum idem est gondolat – részben Goethe révén – szinte máig hat az „euanthium” versus „pseudanthium” eleméletek közötti vitában. Arról nem is beszélve, hogy még a molekuláris genetika is csak a viráglevelek porzó- és termlevelekké való akulásának „ABC-elméletéig” jutott el. A levélmorfológia genetikája olyan terület, amely még felfedezésre vár… bár errl a legnagyobbak is hajlamosak megfeledkezni.

Ez a gondolatkör ismét Linné és a bioinformatika kapcsolatáig – tehát túl messze – vezetne. Térjünk inkább vissza a kiindulópontra, Linné Istenhitére, illetleg ennek a hitnek az alakulására a tudós élete folyamán. Ennek ugyanis ma, az elvakult kiber-kreacionizmus korában különös jelentsége van. Linné élete végéig mélyen hitt Istenben, és ezzel kapcsolatban – a korban szokásos harmadik személyben írt önvallomásában – így jellemzi kialakult küldetéstudatát: „Az Isten olyan éget vonzalmat oltott bele a tudomány iránt, hogy ez lett a legnagyobb öröme; az Isten lehetvé tette számára a természetbe való legmélyebb betekintést.” Linné istenhite azonban messze túlterjedt az általános keresztény Isten-hiten akkor, amikor megsejtette a természetben a „létért való küzdelmet” (Bellum omnium contra omnes) és vallotta, hogy csak az ember képes a teremtésnek ezt a gazdaságos rendszerét felismerni, és az Istent csodálatraméltó mvében tisztelni. Ez a felfogás már nagyon közel van a Spinoza-féle Deus sive natura, azaz „Természet avagy Isten” felfogáshoz, amit Linné egy másik kijelentése is bizonyít: Dolent theologi miscere nos Deum cum Natura, azaz „a teológusokat nyugtalanítja, hogy mi az Istent azonosítjuk a Természettel” (Mägdefrau, 1992, 68). Ez a mondat – ha nem konzseniális – akkor valóban Spinozának a Linnére való közvetlen (esetleg a Spinoza-barát Hermann van Booerhaave révén közvetett) hatására utal, és II. János Pál pápának a „teremtés folyamatossága” (azaz az evolúciós gondolat egyházi elfogadása) felé mutat.


Linné és az emberi faj

rendszertani helyzete


A mai gondolkodás számára nehezen elképzelhet, hogy mekkora megrökönyödést, milyen éles elutasítást válthatott ki Linnének egyik legbátrabb – és az evolúciós gondolat szempontjából fontos, de például a kreacionizmus által ma is élesen elutasított – állásfoglalása az embernek a természet rendszerében elfoglalt helyével kapcsolatban. Már a Systema naturae 1735-ös kiadásában is az állatvilág körébe utalta fajunkat, majd e munka 10. kiadásában (1758) a Négylábúak (Quadripedia), Emberszabásúak (Anthropomorpha) csoportjába sorolt három nemzetség (Bradypus, Simia, Homo) diagnózisában a Homo nemzetséget az önmegismerés képességével jellemezte (Nosce te ipsum).

Az álláspontja kapcsán kibontakozó tiltakozásokkal kapcsolatban sokatmondó Linné 1747-ben, Johann Georg Gmellinhez írt levele (idézi Mägdefrau, 1992, 74.):

Megbotránkozást keltett, hogy én az embert az Antropomorphák [ember alakú állatok] közé soroltam; de az ember képes önmagát megismerni. Vitatkozhatunk a szavakon, nekem teljesen mindegy, milyen nevet használunk. De kérdem én öntl és az egész világtól, mondjon egy nemzetségszint megkülönböztet jelleget az ember és a majom között, azaz olyat, mely a természettudományos alapelveknek megfelel. Valójában én egyet sem ismerek, és nagyon kívánom, hogy valaki nekem csak egyetlenegyet megnevezzen. Ha én az embert majomnak neveztem volna, vagy fordítva, akkor a teológusok mind nekem estek volna; pedig a szakmódszertant szigorúan követve ezt kellett volna tennem”.


Linné állattani munkásságáról – röviden


Amikor Linné és Artedi felosztották egymás között a rendszerezend élvilágot, az állatvilág fként (de nem kizárólag) Artedi feladata lett. Artedi halálával aztán a teljes élvilág „Linnére maradt”. komolyan vette Artedinek tett fogadalmát, hogy ha kell, egyedül is elvégezi a vállalt munkát. Elsként – amint errl már szó volt – még Hollandiában befejezte, és kiadta barátjának a halakról írott monográfiáját.

Linné azonban már a lappföldi útja során alapos zoológiai kutatómunkát is végzett, és eredményeit kötetekben közölte. 1746-ban a Fauna Suecica (Svédország állatvilága) már címében elsként tartalmazza az állatvilág megjelölésére Linné által javasolt ’fauna’ fogalmat (mely a latin/görög mitológiában a csordák istenének tekintett Faunus lányára, Faunára utal, vö. Mägdefrau, 1992, 74.). A modern zootaxonómia alappontját jelenti a Sytema naturae 1758-as 10. kiadása, melyben az els, ma is elfogadott Linné-féle binominális állatnevek és diagnózisok szerepelnek.

Nemcsak állatrendszertannal foglalkozott, hanem alkalmazott állattannal is. Írt a szárnyasok tenyésztésérl, a háziállatok és a rovarok táplálkozásáról, st egyik disszertációjában a „táplálkozási láncokról” is, kiemelve itt a létért való küzdelem gondolatának megfelel bellum omnium contra omnes (mindenik harca mindegyik ellen) gondolatot. Ez már átvezet Linné „protoökológiai”, az oeconomia naturae tárgykörébe tartozó mvei felé – ami szintén külön tanulmány tárgya lehetne.


Linné gyjteményei és azok sorsa


Carl von Linnének hammerbyi birtokán rzött gyjteményeit – az ifjabb Linné halála után –1784-ben Sir James Edward Smith vásárolta meg Linné özvegyétl, és szállíttatta gyorsan Angliába, egy olyan idszakban, amikor a svéd király éppen külföldön tartózkodott. Állítólag amint a király hazatérve errl a vásárlásról értesült, menten hadihajót küldött Smith után, de az akció elkésett. A Linné-gyjtemények Londonba kerültek, és végül ennek a hagyatéknak a megrzésére szervezdött a Londoni Linné Társaság (The Linnean Society of London), melynek tagjai a linnéi és darwini hagyományok jegyében viselik tudományos címeik és rangjaik között az FLS megtisztel jegyét (Fellow of the Linnean Society). Az ezredfordulós években és éppen a Linné-emlékévre készülve a londoni Linné-társaság jelents anyagi áldozattal modernizálta a gyjtemények rzésének technikai körülményeit, és digitalizálást követ feldolgozás után lehetvé tette a tételek online-vizsgálatát.

A Linné-hagyaték könyv- és kéziratgyjteményének magyar szempontból talán legérdekesebb és érdemben máig feldolgozatlan darabja minden bizonnyal a Lappföldi utazás. A kéziratos napló és nyomtatott könyv ábrái és szövege is arról tanúskodnak, hogy 1732-ben a fiatal Linnére maradandóan hatott a lappok si kultúrája…, az indoeurópai népek kultúrájától alapveten eltér kultúrkör, melyhez részben a magyarság sei is tartoztak.

A Londoni Linné Társaság gyjteményén kívül még maradt anyag a Svéd Linné Társaság, illetve svéd múzeumok birtokában is.

A Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában a Linné-kortárs dán botanikus, Mygind (Franciscus) Ferenc herbáriumában vannak Linné által revideált, az herbáriumából származó (de nem általa gyjtött) példányok. A Növénytár könyvtárában viszonylag gazdag Linné-könyvtár is található, fként Borbás Vince és Haynald Lajos hagyatékából.


Linné befogadása magyar nyelvterületen


A 18. század a török iga alól frissen felszabadult Magyarországon – Svédországgal ellentétben – a helyzet nem kedvezett a tudományok fejldésének. Ennek ellenére ebben az idben – még a Linné által kutatott Lappföldön is – jelents magyar vonatkozású kutatási eredmények születtek, például Hell Miksa és Sajnovics János már említett expedícióján (1768).

A Linné-hagyományok Kárpát-medencei magyar nyelv meghonosítása terén két nevet kell elssorban kiemelni: Benk Józsefét (elsbbsége miatt) és Diószegi Sámuelét – többek között az els Linné-centenárium évében megjelent korszakjelz kötete és benne a Linnérl írott megemlékezése miatt. Az 1740–1814 között élt Benk József – erdélyi protestáns lelkész és polihisztor – érdemeirl Linné szexuális szisztémájának magyarországi – egyben szlovákiai, illetve romániai – meghonosításában a tanulmány egy késbbi, teljesebb változatában olvashat az érdekld.

Diószegi Sámuelnek és Fazekas Mihálynak a Magyar fvész könyv. Melly a’ két magyar hazábann találtatható növevényeknek megesmerésére vezet, a’ Linné alkotmánya szerént (1807) cím munkájára több ok miatt is ki kell térni a 300. Linné-évfordulón. Egyrészt azért, mert már a címében jelzi a korszakváltást. Másrészt azért is, mert pontosan az els Linné-centenárium évében jelent meg Debrecenben. Arra, hogy a kerek évfordulónak a szerzk tudatában voltak-e, nem találtunk utalást – ha csak a munka 4–6. lapjain lábjegyzetben olvasható Linné-életrajz és értékelés – bizonyára az els ilyen jelleg nyomtatott magyar szöveg – nem tekinthet évfordulós utalásnak. A kötetben található a Linné-féle „szexuális szisztémának” technikailag máig legáttekinthetbb magyar összefoglalása – A Növevények Seregeinek Táblája cím alatt. Ez a tábla didaktikai értékeit tekintve kiállja az összehasonlítást a Linné saját könyvében szerepl táblával is.

(Paul) Kitaibel Pál (1757–1817), a Pannon Linné, huszonegy éves volt Linné halálának évében. Oklevelét tekintve is orvosdoktor volt, mint Linné, és érdekldése is hasonlóan széles kör. Még naplóírási szokásaik és természetszemléletük is hasonlít. Kitaibel tudományos érdemeit sokan méltatták, és egy egészen friss monografikus munka is megjelent róla (Molnár, 2007).

Ugyanakkor a térségi botanika 2005/2006-ban méltatlanul bánt a Kárpát-medence másik nagy linneánus botanikusával, Johann Chritian Gottlob Baumgartennel (1765–1843) azaz Nyárády Erazmus Gyula (1941) névhasználatában Baumgarten János Keresztély segesvári orvosbotanikussal, születésének 240., illetleg erdélyi flóramve megjelenésének 190. évfordulóján. Ez a munka ugyanis már a címében hordja egyrészt a herbalista tradíciót (Enumeratio stirpium magno Transsilvaniae praeprimis indigenarum in usum nostratum bothanophilorum conscripta…), másrészt a Linné-féle hagyományt, illetve annak már Linné által is hangoztatott meghaladási szándékát: …inque ordinem sexuali-naturalem concinnata auctore J. Ch. G. B. Phil et med. doctor, Soc. Linn. Lipsiensis sodali – amibl az is kiderül, hogy Baumgarten fontosnak tartotta a címlapon is feltüntetni, hogy t a Lipcsei Linné Társaság tagjai közé fogadta.


Linné és a magyarság – néhány tanulság


1. A magyar füvészet (herbalizmus) mélyen gyökerezik a Sárvári Iskola (Sylvester, 1539) hagyományaiban és a Sárvári Iskolához Beythe István és Beythe András révén szervesen illeszked németújvári – ma Güssing, Ausztria – Clusius-hagyományokban (Clusius és Beythe: Stirpium nomenclator Pannonicus, 1583/84; Clusius (és Beythe): Fungorum in Pannoniis observatorum, 1609; stb.).

2. A Clusius-hagyományok a Leideni Egyetemen közvetve – de Linné munkái alapján bizonyíthatóan közvetlenül is – hozzájárultak a Linné-féle új paradigmák megjelenéséhez (vö. Systema naturae, 1735). A pannoniai évek hatása Clusiusra, Clusius erdélyi kutatási tervei, illetve Clusius hatása Linnére még nem kellen ismertek.

3. Carolus Linnaeus 1732-es lappföldi kutatásai a biológiában éppen úgy szemléletváltáshoz vezettek, mint három évtized múltán Hell Miksa és Sajnovich János lappföldi expedíciója (1768) a magyar nyelv és nép eredetkutatásában.

4. A világhálós anyagok alapján úgy tnik, hogy az els Linné-centenáriumon a Magyar fvész könyvben közölt Linné-méltatás az egyik els volt a nemzetközi megemlékezések között (Diószegi és Fazekas 1807).

5. A második Linné-centenáriumot már a Magyar Tudományos Akadémia tisztelte meg alkalomhoz ill megemlékezéssel.

6. A harmadik Linné-centenáriumot az MTA és a budapesti svéd nagykövetség Kitaibel Pál, a Pannon Linné születésének 250. évfordulójával együtt ünnepelte meg az Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézetében, Vácrátóton, de emlékeladások voltak az MTA veszprémi (VEAB) és kolozsvári (KAB) központjaiban is – romániai és szlovákiai magyar kutatók részvételével.

7. A Linné-emlékév kapcsán figyelemreméltó különbségek voltak a megemlékezésekben a különböz nemzeti tudományosságok között például Svédországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon, Ausztriában, a Cseh és a Szlovák Köztársaságban stb.

8. Ezek a különbségek a magyar tudománypolitika és tudományos diplomácia számára is hordoznak megszívlelend tanulságokat – különös tekintettel a magyar tudomány térségi, 1+8 országot érint feladataira;

9. A Linné-tricentenáriumnak általános tudomány- és eszmetörténeti tanulságai is vannak, különös tekintettel az ökológia, az evolúciókutatás, a bioinformatika és más élettudományi területek kialakulásának eltörténetére;

10. Linné idskori természetszemlélete, ennek ismertetése a mai kiber-kreacionizmus tükrében didaktikailag – és tudományos tájékoztatás szempontjából is – egyre fontosabb.


E tanulmány nem született volna meg sokak segítsége, biztató szava nélkül. Közülük is a következknek tartozom külön köszönettel: Andrássy Péter (a 2007-es Kitaibel-emlékeladások szervezje, Sopron); Borhidi Attila akadémikus (a vácrátóti eladás kezdeményezje); Egyed Ákos akadémikus, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) elnök (a kolozsvári eladás kezdeményezje); a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársai, és személyesen Matskási István MTTM figazgató, mint a Magyar Tudomány szerkesztségi tagja, aki segített az eladás írott változatának „kikényszerítésében” és a nyomtatott változat megrövidítésében; Péntek János akadémikus, az MTA Kolozsvári Akadémiai Bizottságának (KAB) elnöke; Uray Zoltán akadémikus (Kolozsvár), az EME szakosztályi elnöke (a kolozsvári eladás „vendéglátói”), Vörös Lajos (MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Tihany osztályvezetje, a VEAB Biológiai Szakbizottságának elnöke és a Linné-emlékév magyarországi záróeseményének levezet elnöke), valamint a Linné-emlékünnepség veszprémi eladói, Balogh Lajos fmuzeológus (Szombathely), Bartók Katalin egyetemi tanár (Kolozsvár) és Nagy Melinda egyetemi lektor (Révkomárom).


Kulcsszavak: Carolus Linnaeus, Linné, tudománytörténet, biológiatörténet, botanikatörténet, bioinformatika-történet, Linné-emlékév 2007Irodalom

Annon (2007): Linné – Kitaibel emléknapok, 2007. szeptember 28. – október 31. MTA ÖBKI, Botanikus Kert, Vácrátót. 1–8.

Artedi, Petri (1738): Ichtyologia sive Opera omnia de piscibus. Sicilicet Bibliotheca ichthyologica. Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, qum antea ulla. Posthuma. Vindicavit, Recognovit, Coaptavit et edidit Carolus Linneaus. Lugundi Batavorum Apud Conradi Wishoff http://gdz.sub.uni-goettingen.de/no_cache/dms/load/img/?IDDOC=265165 (Göttingen)

Clusius, Carolus – Beythe Stephanus (1583): Stirpium nomenclator pannonicus. Németújvár

Darwin, Charles (1859): On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. John Murray, London

http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F373&viewtype=text&pageseq=1

Diószegi Sámuel – Fazekas Mihály (1807): Magyar fvész könyv, mely a két hazában található növevényeknek megismerésére vezet a Linné alkotmánya szerint. Csáthy György, Debrecen György nyomdájában

Dobzhansky, Theodosius (1973 [1985]): Örökletes változatosság és emberi egyenlség. Tények és tévhitek az örökldés és nevelés vitájában. (Szerk., ford. Szabó A.). Téka sorozat. Kriterion [–Európa], Bukarest [–Budapest]

Eulenhöfer, Peter – Siefkes, Dirk et al. (1997): Informatics As Cultural Development. Case Studies from the Social History of Information Technology. Germany, Technical University of Berlin, Berlin http://hydra.icgeb.trieste.it/~pongor/biophys-homepage/General/Informatics-culture-RR97-02.pdf

Festetics Imre (Graf Emerich) (1819): Über Inzucht. [Die genetische Gesätze der Natur]. Oekonomische Neuigkeiten und Verhandlungen, (April, Herusg. Brünn, Druck in Prag). Vö. Szabó T. Attila – Pozsik L. (1990): A magyar genetika születése. Festetics Imre elgondolásai a beltenyésztésrl és a „természet genetikai törvényeirl” - 1819-ben. Természet világa. 121, 2, 50–56.

Hammer, Karl (2004): Resolving the Challenge Posed by Agrobiodiversity and Plant Genetic Resources – An Attempt. Journal of Agriculture and Rural Development in the Tropics and Subtropics, Beiheft 76. Kassel University Press. http://www.upress.uni-kassel.de/online/frei/978-3-89958-056-3.volltext.frei.pdf http://www.springerlink.com/content/n7j77g525q665g27/

Jarvis, Charles (2007): Order out of Chaos. Plant Names and their Types. The Linnean Society, London, http://www.linnean.org/index.php?id=298 N.v.

Koerner, Lisbet (1999): Linnaeus: Nature and Nation. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – London

Linné, Carl (1748/1749/1979): Carolus Linnaeus Flora Oeconomica or Houshold Uses of Wild Plants in Sweden. Suecica Redivia 18. A Collection of Facsimile Reprints of Swedish Books. Rediviva Publ. House, Stockholm

Mägdefrau, Karl (1992): Geschichte der Botanik. Leben und Leistung großer Forscher. Zweite Auflage. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart–Jena–New York

Mendel, Gregor (1865/1866) Versuche über Pflanzenhybriden. Verhandl. D. naturf. Ver. Brünn, 4, 3–47. Magyar fordításban: Kísérletek növényhibrideken. In: Szabó T. Attila (1976): A genetika évszázada. Kriterion, Bukarest, 15–58.

Matskási István (editor-in-chief) – Lkös László (ed.) (2001): Diaria itinerum Pauli Kitaibelii III. 1805–1817. Hungarian Natural History Museum, Budapest

Molnár V. Attila (2007): Kitaibel Pál élete és öröksége. Kitaibel, Biatorbágy

Nyárády Erazmus Gyula (1941–1944): Kolozsvár és környékének flórája. (Közremköd: Berei Soó Rezs) Erdélyi Nemzeti Múzeum Növénytára, Kolozsvár, 2–3.

Sylvester János (Ioannes) (1539): Grammatica Hungarolatina in usum puerorum recens scripta … . Neanesi [Sárvárújsziget]. http://mek.oszk.hu/03400/03466/ modern szövegkiadás:

Váczy Kálmán (1997): Carl Linné (1707–1778) a természet rendszerezje. Linné vallomásai mveirl. Stúdium, Kolozsvár http://mek.oszk.hu/05200/05218/05218.pdf

Vavilov, Nyikolaj Ivanovics (1967 [1976]): Linejszkij vid kak szisztyema. Magyarul: A Linné-féle faj mint rendszer. In: Szabó T. Attila (szerk.): A genetika évszázada. Kriterion, Bukarest, 200–213.

Wolf, Yuri I. – Rogozin, Igor B. et al. (2002): Genome Trees and the Tree of Life. Trends in Genetics. 18, 9, 472–479.

1. és 2. kép • Linné els hiteles, fiatalkori arcképe 1737-bl, és az utolsó, életében készült arckép 1774-bl.

3. kép • A leideni botanikus kert „tulipánkertje” Clusius korában


Ökológiai sokféleség

Örökletes (genetikai)

Szervezeti sokféleség


sokféleség


Biomok


Birodalmak (Regna)
Biorégiók


Törzsek (Phyla)
Táj(kép)ek


Családok (Familia)
Ökológiai rendszerek


Nemzetségek (Genera)
Habitátok (élhelyek)


Fajok (Species)
Nichek (életsávok)

[Démek]

Változatok (Varietas)
Szaporodási közösségek

Szaporodási közösségek

Szaporodási közösség

(populációk)

(populációk)

(populáció)

Egyedek

Egyedek

Kromoszómák


Gének és allélek


Nukleotid-szekvenciák(Strukturális: genomika)(Funkcionális: genematika)


Plaszticitás (Fenomika)


Funkcionális/strukturális:Proteomika, metabolomika stb.

Ökológiai hálózatok

Génmködés-hálózatok

Evolúciós hálózatok


1. táblázat • Az élvilág sokféleségének f típusai (függleges oszlopok) és szintjei (Hammer, 2004 nyomán, kiegészítve; dlt nagy betkkel a Linné számára fontos szinteket jelöltük, álló nagy betkkel pedig a most körvonalazódó „hálózattudományi” szintet)


<-- Vissza a 2008/08 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]