Magyar Tudomány, 2008/05 603. o.

Tanulmány
A magyar képzett migráció

a rendszerváltás ótaKutatási gyorsjelentés az MTA Nyugati Magyar Tudományos Tanács elnöki tanácsadó testület és a Forsense Piackutató és Stratégiai Tanácsadó Intézet együttműködésében lezajlott, A magyar diplomások elvándorlása elnevezésű, 2008. február-márciusban végzett kérdőíves kutatásrólCsanády Márton TamásPhD, főiskolai docens, igazgató

a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola

Európai Tanulmányok IntézeteKmetty Zoltán

szociológus

Forense Piackutató Intézet

Kucsera Tamás Gergelyszociológus, filozófus-tanár, nemzetközi szakértő,

az MTA elnöki főtanácsadója, MTA

kucsera office . mta . huSzemélyi László

szociológus, megbízott előadó, elemző

PPKE Szociológia Intézete

Budapest Bank CRMTarján Gergelyszociológus

Forsense Piackutató Intézet

I. Agyelszívás és képzett migrációA kapcsolódó fogalmakról, a mögöttük álló jelenségekről, azok megítéléséről


Az agyelszívás nemzetközi jelenségét immár fél évszázada vizsgálják közgazdaságtani, szociológiai és kulturális szempontok szerint. A terminológia fejlődését, a kapcsolódó fogalmakat többek között Robin Cohen (1997), John Salt (1997), Sami Mahroum (1998), Sally Davenport (2004) és Pierpaolo Giannoccolo (2004) mutatja be. Az alábbiakban az ő meglátásaikra, továbbá egy ezeket taglaló korábbi magyar publikációra (Csanády – Személyi, 2006) támaszkodunk. A brain drain kifejezés megalkotója a Brit Királyi Akadémia, amely így fogalmazta meg saját tudósainak kivándorlását Amerikába és Kanadába az 1950-es és 1960-as években. A brain minden esetben hasznos tudás hordozóját jelöli, a drain pedig arra utal, hogy a kivándorlás egy adott országból nagymértékű, míg a hazatérés vagy más országok képzett állampolgárainak bevándorlása alacsony. A kifejezést az évtizedek során többféleképpen alkalmazták. Használták a termékenysége miatt értékes emberi tőke (human capital) kivándorlására, a kutatói mobilitásra, később a tudományos és technológiai emberi erőforrás (human resources in science and technology) kategóriába esők migrációjára, egy szakmán belüli elit (highly qualified) kivándorlására, ill. a nemzetközi szervezetek statisztikáiban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők (tertiary educated) migrációjára. Az 1990-es évek óta gyakran találkozni a semlegesebb képzett migráció (skilled migration) megfogalmazással.

A folyamat legegyszerűbb értelmezése, hogy a küldő országok produktív tudáselitjének egy része kivándorol a fogadó országokba, tevékenységük gyümölcseitől megfosztva az őket kitanító országot. Az 1980-as években a koncepciót kiegészítették két jelenséggel. Az egyik a brain exchange (agycsere), amely során egy ország egyszerre küldő is és fogadó is: saját, magasan képzett (highly skilled) állampolgárainak kivándorlását más országokból érkező képzett migráció ellensúlyozza. A másik a brain waste (agyvesztés), amikor a képzett emberek akár saját országukban, akár kivándorolva nem tudják szakmájukat gyakorolni, más – akár fizikai – munkára kényszerülnek.

Az 1990-es évek koncepcióváltást hoztak a képzett migrációval kapcsolatban. A korábban alacsony fejlettségű országok egy meghatározott köre rohamos fejlődésnek indult, sok ország a harmadik világból, a perifériáról egyre közelebb került a fejlett országok szintjéhez. Elsősorban ezekben az országokban a korábban kivándorolt magasan képzettek kisebb-nagyobb hányada hazatért, és az új kivándorlók is csupán néhány év tapasztalatszerzésért szakították meg hazai karrierjüket. Ezekben az országokban brain circulation, az agyak körforgása váltotta fel az agyelszívást.

Egészen az 1990-as évekig magától értetődőnek tartották, hogy minden egyes képzett állampolgár emigrációja káros a küldő országra nézve. Ezt követően azonban különböző érvek rohamosan tompították a képzett migráció negatív felhangjait. A Stark – Helmenstein – Prskawetz szerzőhármas 1997-ben amellett érvelt, hogy a sikeres külföldi karrier lehetősége tanulásra sarkallja az embereket, így egy országban az agyelszívás közvetett hatása révén még nagyobb arányban lehetnek jelen magasan képzettek, mint agyelszívás nélkül: brain gain, azaz agygyarapodás jön létre. Sokan ecsetelték a tudós diaszpóra és a külföldi tapasztalatszerzés előnyeit (például Avveduto – Brandi, 2002; Davenport, 2004). Az elmúlt évtizedben megjelent matematikai modellek (például Beine et al., 2001; Bucovetsky, 2003; Haupt – Janeba, 2004) az agyelszívást a fenti érvek alapján optimalizálhatónak tartják, törekednek a kívánatos képzett migráció kiszámítására. Berényi Dénes akadémikus (Berényi, 1993) amellett érvelt, hogy ha egy tudósnak saját országa (többnyire anyagi okokból) nem ad lehetőséget a kutatásai elvégzésére, akkor kivándorlásával hazája nem veszít, a tudományos világ viszont nyer.

Az agyelszívás káros hatásai azonban jelentősek. Mivel a magasan képzettek megszerzett szaktudásukkal és folyamatos innovációjukkal emelik a termelés mennyiségét és minőségét, hatással vannak egy ország gazdasági növekedésére. José Groizard és Joan Llull (2006) 170 országban vizsgálták a GDP-növekedést és a képzett migrációt, és regressziós vizsgálattal kimutatták, hogy tíz százalékkal magasabb agyelszívás átlagosan 0,8 százalékkal alacsonyabb GDP-növekedéssel jár. Továbbá cáfolták a brain gain hipotézisét: a magasabb agyelszívással küzdő országokban egyéb változókkal (többek között működő tőkebeáramlás, beruházások, etnikai homogenitás, népességnövekedés) kontrollálva nem nő a felsőfokú végzettségűek aránya.

A képzettekre, különösen a kivételes elmékre, szükség van a tudomány műveléséhez is. Mint Sami Mahroum (1998) rámutatott, a fiatal tehetségek odamennek, ahol a legkiválóbb tudósok dolgoznak, ezért utóbbiak köré szerveződnek a színvonalas kutatói közösségek. A kivételes elmék kivándorlása egy országból ezért egyértelműen hátrányosan érinti az ország tudományos életét. További hátránya a fejletlen országokból a fejlettek felé irányuló agyelszívásnak, hogy lassul a fejletlen ország felzárkózása, mivel kevesebb a képzett szakember, aki a szükséges reformokat mikro- és makroszinten elvégzi.Az elméleti és gyakorlati megoldásokról,

reakciókrólAz agyelszívással foglalkozó cikkek többsége foglalkozik megoldásokkal, azonban általában csak egyet emel ki közülük. Az itt közölt összefoglaláshoz a David Dickson által írt – és a Science and Development Networksben 2003-ban megjelent – cikkeken túl a leghasznosabbnak a következő források bizonyultak: Rodolfo Barrere és munkatársai (Barrere et al., 2004); Jeff Chu (2005), Pierpaolo Giannoccolo (2004). Az agyelszívás negatív hatásainak csökkentésére alapvetően három, évtizedek óta ismert módszer kínálkozik. Az első és legegyszerűbb lehetőség a kivándorlás mennyiségének és minőségének csökkentése. Ez történhet a migráció adminisztratív korlátozásával (akár nemzetközi szervezetek révén), vagy – az állam nagyobb kiadási hajlandóságát feltételezve – a kivándorlást fontolgató réteg, köztük elsősorban a legkiválóbbak anyagi eszközökkel történő marasztalása útján (elsősorban jól jövedelmező és perspektivikus állásokkal).

A másik lehetőség a kivándorlók által okozott veszteség megfizettetése. Az „okozott kárt” vagy maga a migráns térítené meg (különadó a képzett migránsokra, tandíj-megfizetési kötelezettség kivándorlás esetén), vagy a fogadó ország (segélyek formájában). Nem keveset von le e megoldások értékéből, hogy – elsősorban a veszteség kiszámításának problémái, másodsorban a nyilvánvaló népszerűség-vesztési kockázat miatt – még sehol a világon nem alkalmazták élesben. (Noha a segélyezés természetesen folyamatosan jelen van, soha nem arányosították a képzett migrációval.)

A harmadik lehetőség a diaspora option azaz a diaszpóralehetőség: a külföldön élő magasan képzettekkel való intenzív kapcsolattartás, tudásuk és kapcsolataik beépítése a hazai gazdasági és tudományos életbe. Ennek eszközei a rövid tanulmányutak, a vendégoktatói megbízások, a konferenciák és a közös kutatási programok, és az ezeket elősegítő mobilitás portál és adatbázis. Jó példával szolgálhat Kolumbia, Argentína és Chile (lásd Barrere et al., 2004). A megoldás veszélye, hogy ha túl gyenge az adott ország tudományos és technológiai infrastruktúrája, akkor nem képes hasznosítani a diaszpóra tudását és kapcsolatait, viszont a kapcsolatokat kihasználva még több szakember vándorol ki.

Az utóbbi elképzelés gyakorlati kiegészítése a hazatérést fontolgatóknak nyújtott segítség, amelynek révén a hazatérés mielőbb valóra válhat: információ, munkaközvetítés, kutatási támogatás. Ezek segítségével megvalósulhat a korábban említett brain circulation, az agyak körforgása. A kapcsolati és tudástőke a határokon mindkét irányba áramlik, bekapcsolva az országot a világ vérkeringésébe, gyorsítva a felzárkózást, és elősegítve a versenyképességet. Ilyen elgondolás mentén fejtette ki – hazánkban úttörő jelleggel – tevékenységét a Saphier Regina által alapított, irányított Project Retour program a közelmúltig.II. A képzett migráció magyar

vonatkozásairólAkadémiai vitákA magyar agyelszívás/agyvesztés általában marginális témaként szerepel a közéletben, míg a tudományos életben valamivel több figyelmet szentelnek neki. Ezt mutatja, hogy a rendszerváltás utáni időszakban alig találni ebben a témában újságcikket, noha a tudomány képviselői folyamatosan foglalkoznak a kérdéssel.

1990 májusában a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Elnöksége határozott egy alkalmi bizottság felállításáról, amelynek összefoglalóját az MTA Elnökség 1991 márciusában vitatta meg (Hoch et al., 1991). A jelentés megbecsüli a jelenség mértékét, és kijelöli a célokat is. A közleményt az alkalmi bizottság tagjai jegyezték: Hoch Róbert, Lovász László, Marx György, Szelényi Iván, Venetianer Pál és Vizi E. Szilveszter akadémikusok, valamint Tamás Pál szociológus. A bizottsági jelentés alapvetően tudománypolitikai szempontok szerint vizsgálta a jelenséget: „A magyar tudománypolitika tudomásul kell vegye, hogy új együttműködési formák nélkül csak rossz hatásfokkal működik, mert kutatói nemcsak közleményeikkel – ez ugyanis a hagyományos output-csatorna –, hanem szabad nemzetközi áramlásukkal is részeivé válnak a Világ-tudománynak. A nemzetközi rendszerbe integrálódva, annak játékszabályai szerint elkerülhetetlenül, a magyar kutatói közösségek is az adott időben ható nemzetközi kutató munkaerőmozgási tendenciáknak megfelelően kezdenek viselkedni.”

Az akadémiai vitákat követve, 1993-ban egymás után két cikk is megjelent a Magyar Tudományban. Az első (Anveiler et al., 1993) esettanulmányként a Szegedi Biológiai Központot vizsgálta a kutatók publikációinak impaktfaktora, a nemzetközi együttműködés és a kivándorlás szempontjából. A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy a költségvetési támogatás csökkenése az 1980-as években oda vezetett, hogy a nemzetközi együttműködésekben a hangsúly a külföldi partnerre tevődött. A külföldre távozó magyar kutatók száma egyre nőtt, és pont a legjobbak kivándorlása miatt. A szerzők a jelenség okát az alkalmatlan tudománypolitikában látták: A tudományt visszahúzó improduktív ballaszttól nem lehet spontán pénzügyi restrikcióval megszabadulni. Ennek következménye éppen a jobbak távozása.”

Erre mintegy válaszképpen írta Berényi Dénes akadémikus fizikus (1993), hogy az „agy-elvonás” a szegény országokban természetes folyamat, és az okot a fejlettebb országokban elérhető magasabb életszínvonalban és jelentősebb tudományos központokban jelölte meg. A legtöbb, amit Berényi szerint tehetünk, az a nemzetközi együttműködések, kutatóintézetek hálózatos bővítésének előmozdítása, amely révén a kutatóknak nem kell végleg kiköltözniük, elég, ha időnként látogatnak külföldre. Ezt kiegészíthetné a hazai támogatások növelése és a kiemelkedő szakemberek itthon tartása.A képzett migráció kutatásaAz MTA Szociológiai Kutatóintézete többször is foglalkozott a magyar agyelszívás témakörével, kutatásaikat Csanády Márton és Személyi László (Csanády – Személyi, 2006) foglalta össze. A kutatóintézet szerint a rendszerváltást követően megugrott az elvándorlás, amelyet új csatornák megjelenése is segített, majd az 1990-es évek közepén fokozatosan csökkent. Az intézet több előremutató és a korábban említett, jól működő nemzetközi példákhoz hasonló javaslatot tett: a kutatói létszám növelése a kutatási ráfordítások és a fizetések növelésével, nemzetközi források keresése, szabadalmaztatás segítése, kapcsolattartás a külföldi kutatókkal (pl. közös kutatások), hazatérő alap létrehozása (fizetés és kutatási lehetőség finanszírozásával).

Az agyelszívás számszerűsítésében az ezredfordulóig csupán bizonyos szakértői becslésekre hagyatkozhattunk. Ami Magyarországot illeti, Tamás Pál szociológus 1985 és 1995 között ezer-ezerötszáz professzort említ (Tamás – Inotai, 1993), Dinnyés András genetikus pedig ötezer tudós emigránsról beszél 1989 és 2004 között (Burgermeister, 2004). Tamási Péter (2002) tizenhárom akadémiai intézet és a Műszaki Egyetem megkérdezésével 1989–1997 között átlagosan tizenöt százalékos kinttartózkodási arányról számolt be. Inzelt Annamária (2002) a KSH adataira hivatkozva az 1991-es 4,6 százalékról az évtized végére két százalékra csökkenő kint tartózkodási arányt állít. Az alacsony kivándorlási arányra magyarázat, hogy a KSH adatfelvétele az állami és magán-kutatóintézetek mellett tartalmazza a legtöbb felsőoktatási intézményt, a múzeumokat és a könyvtárakat is. Az utóbbi három intézménytípusban a külföldi munkavállalás az itthoni státus megtartásával ritkább jelenség.

Simonovits Borbála (2004) a TÁRKI kutatójaként a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából a Nemzeti Fejlesztési Terv háttértanulmányaként a kelet- és nyugat-európai munkaerő-migrációt vizsgálta. Álláspontja szerint (amelyet a munkaügyi tárca nyilatkozatával is alátámaszt) jelentős képzett migráció csak az egészségügyet fenyegeti, egyéb szektorokban alig kell vele számolni. Simonovits két becslést közölt a teljes migrációs potenciálra, amely a TÁRKI mérése szerint 2003-ban 12 %, a KSH szerint pedig 4 %. Az 1990-es években ennél alacsonyabb volt, és regionális összehasonlításban végig alacsonynak számított a magyar migrációs potenciál (akárcsak a lengyeleké).

A nemzetközi migrációs statisztika az utóbbi tíz évben ugrásszerű fejlődésen ment keresztül. Több neves szakértő újításait kombinálva Frédéric Docquier és Abdeslam Marfouk (2005) születési ország és képzettségi kategória (alapfok vagy kevesebb, középfok, felsőfok) szerint lebontva megadják az OECD-állomokban 1990-ben, illetve 2000-ben tartózkodó migránsokat, majd számukat elosztják a migránsok és otthonmaradtak összegével. Adataik forrása az OECD összes tagállamának bevándorlási és népszámlálási statisztikája, illetve két adatállomány a népességről képzettség szerinti bontásban a világ egyes országaiban. A magyar felsőfokú végzettségűek körében mért 14 % körüli emigrációs ráta mind Kelet- és Közép-Európában, mind világviszonylatban közepes mértékűnek számít. 1990 és 2000 között 8 %-kal 125 ezerre emelkedett a felsőfokú végzettségű magyar származásúak száma az OECD Magyarországon kívüli tagállamaiban, ami – Csanády Márton és Személyi László (2006) becslése szerint – mintegy 15–20 ezer kivándorlót jelent az évtizedben. Ebben a becsült számban egyébként nem szerepelnek a nem OECD-tagállamokba emigráltak, és azt sem lehet pontosan megállapítani, hogy a kivándoroltak közül hányan szereztek diplomát Magyarországon, és hányan a kiköltözés után. Más adatokból (Docquier – Defoort, 2006) arra lehet következtetni, hogy az ezredfordulón felgyorsult a diplomás magyarok kivándorlása.

A magyar képzett migráció kutatásának történetében a mostani a harmadik kérdőíves felmérés. Az elsőt egy hazatérő kutatókkal, szakemberekkel foglalkozó nonprofit szervezet, a Project Retour folytatta a honlapján 2004-ben (Saphier – Simonovits, 2004). Százhúsz válaszadójuk fele már hazatért, fele külföldön élt (harmaduk az Egyesült Államokban, felük az Európai Unióban). A kivándorlás okaként elsősorban anyagi, másodsorban karrier természetű okokat említettek. Sokuknak volt honvágya; a külföldön tartózkodók kétharmada tervezte a hazatérést.

A másodikban részt vett a jelen kutatást vezetők egy része is (Csanády – Személyi, 2006), ez 2005-ben zajlott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, az Oktatáskutató Intézet és Prohászka Műhely Szakkollégium közreműködésével. Kétszázötven magyar diplomás, a rendszerváltást követően külföldre költözött válaszadó részletes demográfiai és életútadatait dolgozta fel a kutatás, amely feltárta a kiköltözés motivációit, csatornáit és a válaszadók jövőbeni terveit is.

A jelen tanulmányban bemutatott kutatás a 2005-ös kutatás folytatása, amelyben a korábbiak mellett foglalkozunk a pénzbeli hazautalások, a magyar tudományos és kulturális szervezetekkel és csoportokkal való kapcsolat és az értékrend témaköreivel is.III. A magyar diplomások elvándorlása című kutatás intézményi előzményeiről, előkészítéséről és céljairólA Magyar Tudományos Akadémia 1990 óta minden magát magyarnak valló tudóst örömmel lát külső tagjai, illetve köztestületének tagjai sorában, intézményesen is ápolva a kapcsolatokat e személyi körrel. A 2002-es akadémiai tisztújítást követően az Észak-Amerikában, illetve Nyugat-Európában élő akadémiai külső tagok azzal a kéréssel fordultak az Akadémiához, hogy intenzívebben kapcsolódhassanak a magyar tudományos élethez; a Nyugati Magyar Tudományos Tanács (NyMTT) megalakításának tényét öt esztendővel ezelőtt az MTA 2003. májusi Közgyűlése – Vizi E. Szilveszter elnök előterjesztése alapján – egyhangú döntéssel jóváhagyta.

Az elnöki tanácsadó testületként megalakított, működését 2003 novemberében megkezdő bizottság tevékenysége nyitott minden, Nyugaton élő tiszteleti, külső és köztestületi tag, valamint a tudományos életben meghatározó szerepet játszó, magát magyarnak valló és a magyar tudományosság iránt elkötelezett, aktív személy előtt. A testület munkáját az MTA elnökének tanácsadó testületeként, tudományos, szakmai szempontok szerint fejti ki. Feladatai között szerepel konkrét tanácsokkal ellátni az MTA elnökét, illetve ajánlásokat tenni a magyar tudományosság külföldi kapcsolatainak, megjelenítésének erősítése, a hazai tudományos élet fejlesztése, a Kárpát-medencei magyar tudományosság és felsőfokú oktatás színvonalának emelése érdekében.

A NyMTT elnöki tanácsadói feladatai mellett kiemelt kérdéskörként összpontosított az elmúlt évek során a nyugati magyar tudóstársadalom adatbázisának kiépítésére, ezen cél elérése érdekében indult el 2005-ben a Nyugati Magyar Tudományosság program. Ennek keretében az Akadémia intézményrendszerén kívül tevékenykedő, tudományos fokozattal rendelkező magyar, illetve magát magyar származásúnak valló – legalább PhD vagy DLA, illetve ezekkel ekvivalens fokozattal rendelkező – kutatókat és egyetemi oktatókat, eddig több mint háromszáz főt keresett meg az MTA (illetve jelenleg is további több mint ezer megkeresendő személy adatai várnak feldolgozásra). Ezen kutatás az információtechnológiai adathordozás és adatközlés nyújtotta úgynevezett adatbányászat eljárásával, egy, a program megvalósításához kifejlesztett szoftver segítségével zajlik. Ez a program a fentiekben leírt diaspora option, azaz a diaszpóra-lehetőség elve alapján működtetett gyakorlat: a külföldön élő magasan képzett magyarokkal – és magukat magyar származásúnak vallókkal – való intenzív kapcsolattartás, tudásuk és kapcsolataik lehetőség szerinti beépítése a hazai tudományos életbe.

A fent leírt program adta a szakmai előzményét a 2008. február eleji döntésnek, illetve február közepéig lezajlott előkészületeknek: szükséges a Magyarországon legalább egy diplomát szerzett, külföldön munkát vállaló személyek körének, tehát a magyarországi rendszerváltozás után keletkezett migrációnak a vizsgálata. A kérdőíves vizsgálat célja volt, hogy lehetőséget adjon azoknak a magyaroknak, akik jelenleg nem Magyarországon vállalnak munkát, az itthoni és a külföldi körülmények értékelésére. Az adatgyűjtés névtelenül történt, az adatokat csak összesített formában adjuk közre.

A fentiek fényében a Magyar Tudományos Akadémia és a Forsense Kft. együttműködésében, Kucsera Tamás Gergely, Csanády Márton és Személyi László vezetésével 2008. február 27. és március 24. között lezajlott A magyar diplomások elvándorlása elnevezésű társadalomtudományi kutatás.

A felmérés gyorsjelentését – illetve a későbbiekben a részletesen elemzett eredményeket – abban a reményben publikáljuk, hogy ezzel segíthetjük a tudomány-, oktatás- és gazdaságpolitikai döntéshozókat abban, hogy az ország javára fordítsák az agyelszívás/agycsere jelenségeit, illetve hatékonyan mérsékeljék a jelenségből fakadó hátrányokat.IV. A kutatás módszertanaA külföldön dolgozó, Magyarországról kivándorolt diplomás munkaerő kutatása módszertanilag komoly kihívást jelentett. A vizsgálni kívánt sokaságról nem rendelkeztünk megbízható adatokkal, listákkal; mind a célcsoport mérete, mind demográfiai struktúrája ismeretlen volt. A mintavétel során úgynevezett hólabda designt használtunk. Ezzel a módszerrel nem lehet klasszikus értelemben vett reprezentatív mintát venni, de a mintavétel során feltáruló hálózati struktúrára támaszkodva lehetőség van az egyes populációs paraméterek nagyságának megbecsülésére. Ha a hálózat fejlődése megfelel bizonyos előfeltételeknek, akkor akár torzítatlan becslést is tudunk adni a populáció nagyságára.

A kutatásban online önkitöltős kérdőívet alkalmaztunk. A személyek azonosítására – a többszöri kitöltés elkerülése és a hálózati struktúrában elfoglalt hely kiszámítása végett – az e-mail cím szolgált. Minden kutatásban részt vett személyt megkértünk, hogy további célcsoportba tartozó személyek e-mail címeit adják meg. A hólabda módszertant követő kutatások sikerének alapvető feltétele, hogy a kiinduló mintánk a célcsoport szempontjából minél heterogénebb legyen. Ezért igyekeztünk a kutatást minél több e-mail címről „elindítani”. A kutatás kezdeti e-mail címei a következő listákból származtak:

Egy korábbi hasonló témájú kutatásra (Csanády – Személyi, 2006) válaszolók e-mail címei

Az MTA külföldi diplomásokkal foglalkozó kutatásának összegyűjtött e-mail cím listája (mint részben elsődleges, részben olyan másodlagos célcsoport, akik továbbítani tudták a kutatásra való felhívást ismerőseiknek)

Az MTA hírlevele

Az MTA nyilvántartása szerint külföldön élő köztestületi tagjainak kiküldött e-mailek

A célcsoporthoz köthető levelezőlisták, általában egy-egy országon belül (a TéT-attasék közreműködésével)

A kérdőív huszonhét napon keresztül volt elérhető. A széles merítésű kiinduló listák eredményeképpen a mintába kerülő több mint 350 személy között is nagy változatosságot mutatott, hogyan kerültek kapcsolatba a kutatással (1. táblázat). A legtöbben direkt e-mailt kaptak a kutatás vezetőitől, de közel azonos volt a levelezőlistákon elértek aránya is. A válaszadók elérési mutatói alapján a mintavételi design nem nevezhető tiszta hólabda adatfelvételnek, hiszen a minta hálózati egymásra épülésének szerepe kisebb volt, mint az ilyen jellegű kutatásoknál általában. Sokkal inkább tekinthető egy sokféle heterogén listáról kiinduló mintavételnek, amit kiegészített egy hólabda adatfelvételi módszer is. Ebből következően a kutatás módszertani tanulságainak és eredményeinek későbbi részletes elemzése során is több módszert érdemes lesz felhasználni, illetve tesztelni.

Érdekes eredményeket mutathat a különböző adatfelvételi hullámok során mért demográfiai háttérváltozók megoszlása, és annak vizsgálata, hogy a minta a háttérváltozók szerint elér-e bármilyen egyensúlyi állapotot (Heckathorn, 1997). A másik, értékes eredményeket ígérő irányvonal az ún. capture-recapture módszer lehet, ami a különböző populációról adatokat tartalmazó listák átfedései alapján próbál meg becslést adni a célcsoport nagyságára és demográfiai struktúrájára. A fent említett irányelvek szerint a jövőben el fogjuk végezni az adatfelvétel részletes módszertani elemzését, amivel reményeink szerint lehetőség nyílik a célcsoportról való ismeretek további elmélyítésére.V. A kutatás eredményeiA 358 értékelhető kérdőív huszonkilenc országból érkezett vissza (összesen 483, célcsoport szerinti személy kezdte meg a kérdőív kitöltését, illetve további hatvan személy, akik jelezték, hogy nem tagjai a célcsoportnak, befejezve ezzel a kérdőív-kitöltési folyamatot). Legnagyobb arányban az USA-ból és Belgiumból (17-17 %) töltötték ki a kérdőívet, de a kitöltések alapján jelentős migrációs célország még Németország (11 %), Luxembourg (9 %), az Egyesült Királyság és Olaszország is (6-6 %). Itt kell megjegyeznünk, hogy kér szlovákiai, három romániai és egy szerbiai magyar nemzetiségű, Magyarországon diplomát szerzett, de ma harmadik országban élő személy töltötte ki a kérdőívet.

Ami a kiköltözés évét illeti, egyértelműen látszik, hogy az uniós csatlakozás jelentősen felerősítette a kivándorlást, ám egyelőre úgy tűnik, egyszeri hatással volt a képzett migrációra (1. ábra).

A megkérdezettek kifejezetten magasan kvalifikáltak. Negyedük több tudományterületen szerzett végzettséget, 30 %-nak van PhD-je, 10 % kandidátus vagy habilitált és 4 % akadémiai doktor. Kutatásunk megerősíti a 2005-ös eredményeket, amennyiben tudományáganként igen eltérő mértékű kivándorlást mutat (2. táblázat). A jogi, a gazdasági és különösen a természettudományos végzettségűek aránya a kivándorlók közt magasabb, mint a felsőoktatásban, míg a bölcsész-tanári, az egészségügyi és az egyéb végzettségek aránya alacsonyabb. Frissebb adat hiányában a 2005-ös kutatás becslését idézzük; eszerint 1990-től 2000-ig minden négy kiadott természettudományos diplomára jutott egy kivándorló.

A kiköltözés legfőbb motivációja a jobb fizetés, de fontos tényező a szakmai fejlődés lehetősége, és a válaszadókat taszító magyar belpolitikai helyzet is. Külföldön a legtöbben megtalálják számításukat: elégedettségük a jelenlegi munkahelyen minden szempontból magasabb, mint itthon volt (2. ábra). A külföldön élő magyar diplomások jelentős összegeket utalnak az anyaországba: 60 % küldött már pénzt otthon maradt családtagjainak, 20 % pedig nonprofit szervezetnek is adományozott, előbbi esetben általában 100 ezer és egymillió közötti, utóbbinál 100 ezer forint alatti összeget évente.

Jövőbeli terveikről is kérdeztük a külföldön élő magyar diplomásokat. Arra a kérdésre, hogy vajon egyszer hazatérnek-e Magyarországra, a válaszadók alig több mint 40 %-a mondta, hogy így tervezi, közel 30 % nyilatkozta, hogy nem kíván visszatérni, de nagyjából ugyanennyien voltak bizonytalanok. A hazatelepülést tervezőknek is közel a harmada nem szeretne visszajönni Magyarországra tíz éven belül, ezzel összhangban a válaszolók közel háromnegyede igaznak tartotta magára nézve azt a megállapítást, hogy „hosszú távra rendezkedtem be”. Ez jelentős változás a 2005-ös kutatáshoz képest, amelyben ez az arány még csak 60 % volt.

Érdeklődtünk a szervezetekkel való kapcsolattartás felől is: a válaszadóknak három olyan magyar vonatkozású szervezetről kellett nyilatkozniuk, amely a jelenlegi tartózkodási országukban működik, és kettő magyarországiról. A válaszolók 13,7 %-a tagja magyarországi gazdasági vagy tudományos szervezetnek, ezzel szemben kulturális szervezetek esetében ez az arány csak 5 %. A tartózkodási országban működő szervezetek közül egyértelműen a magyar kulturális szervezettel ápolnak a legaktívabb kapcsolatot a külföldön dolgozók: a megkérdezettek több mint fele tagja ilyen szervezetnek, vagy vett részt olyan programon, amely ilyen szervezethez kötődik. Ami a gazdasági vagy tudományos szervezetekkel való kapcsolatot illeti, mindössze 15 % azoknak az aránya, akik bármilyen formában kapcsolatban állnak velük.

A fönti adatokból az látszik, hogy a formális kapcsolattartás magyarokkal kulturális síkon inkább helyi szervezetek segítségével történik, míg gazdasági, ill. tudományos szinten inkább a Magyarországon működő szervezetek élveznek elsőbbséget. Feltételezésünk szerint ennek az lehet az oka, hogy a kulturális szervezetek kevesebb energiát emésztenek föl, és a rendezvényeik „látványosabbak”, ezzel szemben a tudományos szervezetek sokkal szerteágazóbbak, és nagyobb mélységet igényelnek, ezért utóbbiak a külföldi országban csak sokkal nagyobb energiabefektetéssel valósíthatók meg, illetve nem is biztos, hogy találni lehet annyi azonos tudományos érdeklődésű embert, amennyi egy ilyen szervezet működőképessé tételéhez szükséges.

Amikor arra kerestük a választ, hogy minek kellene változnia ahhoz, hogy mégis kialakuljon kapcsolat ezekkel a szervezetekkel, különböző inspiráló tényezőket soroltunk föl, amelyekből akár többet is kiválaszthatott a kitöltő. Külföldön működő magyar tudományos, illetve gazdasági szervezet esetében a legtöbben azt jelölték meg, hogy meg kellene hogy keresse őket ez a szervezet, illetve hogy egy barátjuk ajánlja ezt a szervezetet. Tehát ebből úgy tűnik, hogy szinte csak kommunikációs oka van annak, hogy nem alakul ki szorosabb kapcsolat ezekkel a szervezetekkel.

A hazai kulturális szervezetek esetében szintén informális csatornákon keresztül lennének elérhetők ezek az emberek. A személyes megkeresés és ismerős ajánlása mellett fontos szempontként a külföldi szakmai elfoglaltságok csökkenése merült föl. Ami érthető is, hiszen külföldről rendkívül idő- és energiaigényes egy magyarországi szervezettel való kapcsolattartás.

A kutatás során arra is kíváncsiak voltunk, hogy az egyik legkedveltebb közösségi portál résztvevőinek adataiból milyen tendenciák rajzolódnak ki (3. ábra). Csak a négy nagy (ELTE, BME, SOTE és a többszörös névváltoztatáson is átment Corvinus) budapesti egyetem több mint ötezer egykori vagy jelenlegi, huszonhárom évesnél idősebb hallgatója adott meg olyan külföldi tartózkodási helyet, ami valamely OECD-országban található. A dobogós helyezések tekintetében a legtöbben Angliát, Németországot és végül az USA-t jelölik meg tartózkodási helyként. Ha Németországhoz hozzászámoljuk Ausztriát, akkor még érdekesebb kép rajzolódik ki, különös tekintettel arra, hogy ez a két ország védi a legerősebben még mindig a munkaerőpiacát az új tagországok munkavállalóitól, hiszen a két országban együttesen tartózkodók száma jelentősen megelőzi az Angliában tartózkodók számát. Külön érdekesség, hogy a műszaki tudományok művelői körében a történelmi hagyományoknak megfelelően, továbbra is Németország a legnépszerűbb. Hasonlóképpen tudományterületi sajátosság, hogy az orvostudomány művelői körében a negyedik legnépszerűbb hely Svédország.VI. ÖsszefoglalásMagyarországról a képzett migráció a rendszerváltás és az uniós csatlakozás éveiben ugrásszerűen megnőtt, de a köztes időszakban is folyamatos volt. A leginkább érintett terület a természettudomány, ahol négy kiadott diplomára jut egy kivándorló. A kérdőíves felmérés alapján a fő motiváció a magasabb jövedelem biztosította könnyebb megélhetés és a kiszámíthatóbb szakmai előmenetel. A kint élők többsége nem vagy csak sok év távlatában képzeli el a hazatérést.

Docquier és Defoort (2006), valamint a jelenlegi kutatás nyomán valószínűsíthető, hogy a rendszerváltást követő átmeneti csökkenést követően az elvándorlás mértéke az ezredfordulóra visszaállt a nyolcvanas évek második felének szintjére, majd az európai uniós csatlakozást követően jelentős növekedés következett be. Ennek okai egyaránt kereshetőek abban, hogy az uniós csatlakozás nyomán a munkavállalás adminisztratív akadályai néhány célországban lényegében megszűntek, másrészt abban, hogy Magyarországon újból a kilencvenes évek közepéhez hasonló gazdasági válság és perspektívavesztés bontakozott ki: Magyarország gazdasági versenyképessége a 2000-es 26. helyről 2007-re a 47. helyre esett vissza, a GKI konjunktúraindexe pedig 1998 óta csökkenő trendet mutat. A képzett magyarok egy része számára erős a külföld vonzása, és sokan igyekeznek megragadni a lehetőséget. Nem volna szerencsés azonban, ha a magyar agyak elvándorlását pusztán a külföldi keresleti viszonyok szabályoznák – amelyben további jelentős növekedés várható, hiszen az elkövetkező években újabb régi uniós tagállamokban szűnnek meg a munkavállalás adminisztratív akadályai. Meg kell küzdeni a magyar tudáselitért. Kutatásunk eredményeiből arra következtetünk, hogy bár a fizetések emelésével lehetne leginkább motiválni a kutatókat a magyarországi munkára, ez önmagában még nem elég. A diplomások itthon maradásához a kutatási szférát, az oktatást, az életkörülményeket, szinte az egész társadalmat átfogó változások szükségesek. Hogy ez nem lehetetlen, arra példaként láthatjuk Finnország, Észtország vagy Írország esetét.

Az eddigi nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, a képzett migráció soha nem szűnik meg teljesen, a cél csak a folyamat kordában tartása lehet. Amíg a kivándorlás csökkenését és a hazatérés növelését automatikusan elősegítő kedvező hazai körülmények nem alakulnak ki, addig szükséges a külföldön dolgozókkal való kapcsolattartás. Az úgynevezett diaszpórapolitikának külföldön már bevált eszközei vannak, melyek érdemben segítik az otthoni gazdaság fejlődését. A nemzetközi tapasztalatokat mérlegelve a magyar agyelszívás káros hatásait a következő eszközökkel lehetne csökkenteni, hasznosítva a kivándoroltak tudását és kapcsolatait:

a külföldön élő és az itthon maradt képzett magyarok szakmai kapcsolatainak elmélyítése (tanulmányutak, oktatói meghívások, konferenciák és közös kutatások révén)

a hazatérni vágyók segítése gyakorlati információkkal, munkaközvetítéssel és kutatási támogatásokkal

a legkiválóbb, iskolateremtő egyéniségek közül minél több hazacsábítása, akik köré hazai kutatói közösségek szerveződhetnek

mobilitásportál és adatbázis a külföldön tartózkodó magyar szakemberekért a fenti célok megvalósítását és a kivándorlás mélyebb megismerését elősegítendő

A magyar tudósok, szakemberek kivándorlása lehet veszélyforrás az ország számára, de működhet erőforrásként is. Az agyelszívás megfelelő kezelése már kis befektetéssel is nagy hasznot hozhat Magyarországnak. A külföldi jó példák követése a megfelelő tanulságok levonásával elősegítheti mind a gazdaság, mind az oktatás, mind pedig a kutatói társadalmi kapcsolatok fejlődését.Kulcsszavak: agyelszívás, agyak körforgása, agycsere, diplomás munkavállalás, képzett migráció, hólabda mintavétel.

Irodalom

Anveiler Judit – Tóth E. – Marton J. (1993): Tudóselvándorlás. Nem az megy és nem az marad, akinek kéne. Magyar Tudomány. 5, 568–571.

Avveduto, Sveva – Brandi, Maria Carolina (2002): International Mobility: Students Vagantes. Előadás, CHER 15th Annual Conference.

Barrere, Rodolfo – Luchilo, L. – Raffo, J. (2004): Highly Skilled Labour and international Mobility in South America. Working paper of OECD Directorate for Science, Technology And Industry, Paris. http://www.oecd.org/sti/working-papers

Beine, Michel – Docquier, F. – Rapoport, H. (2001): Brain Drain and Economic Growth: Theory and Evidence. Journal of Development Economics. 64, 1, February, 275–289.

Berényi Dénes (1993): Az „agy-elvonás” pozitív megközelítésben. Magyar Tudomány. 9, 1111–1115.

Bucovetsky, Sam (2003): Efficient Migration and Redistribution. Journal of Public Economics. 87, 11, October, 2459–2474.

Burgermeister, Jane (2004): ’Brain Circulation’ in Hungary. The Scientist. 26th November, Daily News.

Carrington, William J. – Detragiache, Enrica (1998): How Big Is the Brain Drain? Working Paper of the International Monetary Fund.

Chu, Jeff (2005): How to Plug Europe’s Brain Drain. Time Europe. 10th March

Cohen, Robin (1997): Brain Drain Migration. Report for South African Commission on International Migration, 1996–1997. http://www.queensu.ca/samp/transform/Cohen1.htm

Csanády Márton – Személyi László (2006): Brain Drain. Közelkép a diplomás magyarokról. Századvég. 41, 3, 79–122.

Davenport, Sally (2004): Panic and Panacea: Brain Drain and Science and Technology Human Capital Policy. Research Policy. 33, 4, May, 617–630.

Docquier, Frédéric – Defoort, Cecily (2006): The Evolution oOf Skilled Migration – Evidence from the Six Major Receiving Countries. Mimeo, University of Lille 2.

Docquier, Frédéric – Marfouk, Abdeslam (2005): International Migration by Educational Attainment (1990-2000). Release 1.0, 1.1. World Bank Policy Research Working Paper.

Giannoccolo, Pierpaolo (2004): The Brain Drain. A Survey of the Literature. Department of Economics, University of Bologna, Italy

Groizard, José L. – Llull, Joan (2006): Skilled Migration and Growth. Testing Brain Drain and Brain Gain Theories. DEA Working Papers 20. University of the Balearic Islands, Department of Applied Economics

Heckathorn, Douglas (1997): Respondent-Driven-Sampling. Social Problems. 44, 2,

Haupt, Alexander – Janeba, Eckhard (2004): Education, Redistribution, and the Threat of Brain Drain. Working paper of National Bureau of Economic Research, Cambridge

http://www.nber.org/papers/w10618

Hoch Róbert – Lovász László – Marx György – Szelényi Iván – Tamás PálVenetianer Pál – Vizi E. Szilveszter (1991): A tudományos kutatók tömeges kiáramlásának megelőzése. Magyar Tudomány. 6. 727–735.

Hrubos Ildikó (2000): Strukturális változások: nemzetközi trendek, hazai folyamatok. In: Felsőoktatás új pályán. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 13–28.

Inzelt Annamária (2002): Flows and Non-EU Europe – Hungary. MERIT Workshop, Maastricht

Mahroum, Sami (1998): Europe and the Challenge of the Brain Drain. The IPTS Report. Vol 29. Institute for Prospective Technological Studies, Sevilla

Salt, John (1997): International movements of the highly skilled. OECD, Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs – International Migration Unit – Occasional Papers N°3, 1997

Saphier Regina – Simonovits Borbála (2004). The Findings of Project Retour’s Pilot Study on Returnees. www.projectretour.org.hu

Simonovits Borbála (2004): A Kelet-Nyugat-Európai munkaerő-migráció az uniós csatlakozás küszöbén. TÁRKI, Budapest

Tamás Pál – Inotai András (szerk.) (1993): Új Exodus. A nemzetközi munkaerőáramlás új irányai. MTA, Budapest

Tamási Péter (2002): A brain drain alakulása a kutatási szférában Magyarországon az 1990-es években. Társadalomkutatás. 20, 1–2, 25–72.

Vámos Dóra (2000): A diplomások iránti szükséglet és a felsőoktatás. In: Felsőoktatás új pályán. Felsőoktatási Kutatóintézet, Budapest, 148–168.

Direkt megkereséssel (e-mailben kaptam közvetlenül a kutatás vezetőitől)

33,5 %

Levelezőlistán szereztem róla tudomást

32,1 %

Egy ismerősöm továbbította nekem a felkérő levelet vagy a kutatás linkjét

17,3 %

Az MTA honlapján láttam a hirdetést a kutatással kapcsolatban

4,5 %

Az MTA-hírlevélből értesültem róla

3,4 %

Egyéb

6,7 %

Nem válaszolt

2,5 %1. táblázat A válaszadók megoszlása aszerint, hogyan szereztek tudomást a kutatásról.

1. ábra Melyik évben költözött el Magyarországról?1

2

3

4

5

2/5


Diplomák száma

Tudományág aránya

Hallgatók 1990

Hallgatók 2000

Kiadott oklevelek 1995-2000

A mintabeli arány és a kiadott oklevelek arányának hányadosa
Bölcsész-tanár

127

27,55%

31,80%

29,80%

38,80%

0,71

Műszaki

72

15,62%

23,60%

24,30%

19,70%

0,79

Gazdasági

88

19,09%

9,40%

15,90%

12,00%

1,59

Természettud.

90

19,52%

6,50%

6,50%

4,80%

4,07

Egészségügyi

15

3,25%

12,60%

8,30%

7,00%

0,46

Jogi

29

6,29%

4,70%

5,80%

5,30%

1,19

Egyéb

40

8,68%

11,40%

8,4

12,40%

0,70

Összesen

461

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
2. táblázat A válaszadók tudományterület szerinti megoszlása (Az 1990-es és 2000-es nappali tagozatos felsőoktatási hallgatói létszám tudományágak szerinti megoszlásának forrása: Hrubos, 2000. Az 1995–2000 között kiadott oklevelek megoszlásának forrása Vámos, 2000.)2. ábraLegutolsó magyarországi és jelenlegi külföldi munkahely értékelése (1–10)3. ábra Az egyik legkedveltebb magyar közösségi portál külföldön tartózkodó, egyetemet feltüntető, legalább 23 éves tagjainak megoszlása a hat legkedveltebb célország szerint
<-- Vissza a 2008/05 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]