Magyar Tudomány, 2008/10 1281. o.

Tudós fórumKitüntetések augusztus 20-án


A Magyar Köztársaság elnöke – a miniszterelnök elterjesztésére – nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a, államalapító Szent István király ünnepe alkalmából a következ kitüntetéseket adományozta:


Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal


a jog és a jogszociológia, illetve a modernizáció terén végzett, határainkon túl is nagyra becsült oktatói, kutatói és tudományos életmve elismeréseként Kulcsár Kálmán Állami Díjas és Széchenyi-díjas jogásznak, az MTA rendes tagjának, nyugalmazott egyetemi tanárnak,


a görög és a római irodalom, az antikvitás esztétikája, az ókortudomány története terén végzett kutatásaiért, közel hat évtizedes, határainkon túl is nagyra becsült életmve elismeréseként Ritoók Zsigmond Széchenyi-díjas filológusnak, történésznek, az MTA rendes tagjának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem nyugalmazott tanszékvezet egyetemi tanárának,


Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje


több évtizedes tudományos, kutatói és oktatói munkássága, nemzetközileg is számon tartott példaérték tevékenysége elismeréseként Daróczy Zoltánnak, az MTA rendes tagjának, Széchenyi-díjas matematikusnak, a Debreceni Egyetem TTK Matematikai Intézete egyetemi tanárának,

a számelmélet, az analízis és a valószínség-számítás területén elért, nemzetközileg is számon tartott eredményeiért, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként Halász Gábornak, az MTA rendes tagjának, az ELTE TTK Analízis Tanszék egyetemi tanárának,


a hazai és a nemzetközi farmakológiai kutatások területén elért eredményeiért, aktív tudománypolitikai és tudományszervezi munkássága elismeréseként Szolcsányi János Széchenyi-díjas orvosnak, farmakológusnak, az MTA rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet egyetemi tanárának,


a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta


Szendrei Janka, az MTA Zenetudományi Intézet tudományos tanácsadója, a magyarországi és európai liturgikus egyszólamúság történetének nemzetközi rangú kutatásáért,


Stoll Béla, irodalomtörténész, az MTA Irodalomtudományi Intézet nyugalmazott fmunkatársa, a modern magyar textológia területén végzett magas színvonalú tevékenységéért, klasszikus íróink tudományos igény szövegkiadási elveinek megalapozásáért, kiváló irodalomtörténészi munkásságáért, a magyar reneszánsz és barokk költészet, valamint a XX. századi magyar líra kutatásában elért eredményeiért,


Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje


Cserbák András, az MTA Könyvtárának munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában kifejtett kiemelked tevékenységéért, különös tekintettel a könyvtár-informatikai fejlesztések területén végzett magas színvonalú munkájáért,


Laki Mihály, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet tudományos fmunkatársa, iskolateremt tudományos kutatási és aktív oktatói, szakmai közéleti tevékenységéért, a közgazdasági és gazdaság szociológiai kutatások területén elért kimagasló eredményeiért,


Váncza József, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet tudományos fmunkatársa, a kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenység, az egyetemi oktatás és a doktoranduszképzés összekapcsolódó, magas színvonalú mveléséért, különös tekintettel a termelésirányítási rendszerek elméletére és a GE Lightning nagykanizsai lámpagyárában bevezetett termelésirányítási rendszer kifejlesztésében játszott szerepéért,


Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt


Mosoni Istvánné, az MTA Kutatásszervezési Intézet igazgatóhelyettese, az MTA Kutatásszervezési Intézetében igazgatóhelyettesként végzett vezeti, valamint közel négy évtizedes akadémiai munkásságáért, eredményes kutatói és kutatásszervezi tevékenységéért,


Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt


Törcsvári Aurél, az Akaprint Nyomdaipari Kft. és az MMSZ2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Könyvvizsgálója, közel három évtizedes akadémiai munkásságáért, a Központi Fizikai Kutatóintézet gazdasági igazgatójaként, majd az Akadémia tulajdonosi részvételével mköd gazdasági társaságokban nagy tapasztalattal, elismert szakmai tudással végzett, eredményes tevékenységéért.<-- Vissza a 2008/10 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]