A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM


 KAPCSOLATOK ÉS TÁVOLSÁGOK

    A HAZAI VEZETÉKES HÍVÁS-SZOKÁSOK ELEMZÉSE*

X

    Kurucz Miklós

     doktori ösztöndíjas, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • mkurucz(kukac)ilab.sztaki.hu
    Lukács László
     doktori ösztöndíjas, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • lacko(kukac)ilab.sztaki.hu 
    Siklósi Dávid
     doktori ösztöndíjas, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • sdavid(kukac)ilab.sztaki.hu 
    Benczúr András
     doktori ösztöndíjas, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • benczur(kukac)ilab.sztaki.hu 
    Csalogány Károly
     doktori ösztöndíjas, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • cskaresz(kukac)ilab.sztaki.hu 
    Lukács András
     PhD, csoportvezető, MTA SZTAKI Informatika Kutató Laboratórium
     Adatbányászat és Webes Keresés Kutatócsoport • lukacs(kukac)ilab.sztaki.hu 

 

Az elmúlt tíz évben ismereteink jelentősen bővültek a szociális hálózatok tulajdonságainak, a kapcsolatok kialakulásának és változásainak és a hálózati résztvevők osztályozásának területein, amelyek kiemelt fontosságúak a telefontulajdonosok szegmentációja, a marketing célcsoportok kiválasztása, az információterjedés vagy egyéb viselkedés előrejelzése céljából is. A szakirodalomban több összefoglaló munkát találhatunk, amelyek közül kiemeljük Barabási Albert-László (2002) magyarul is megjelent művét.
Tanulmányunkban, amely a (Kurucz et al., 2008) cikk válogatott kivonata, a szociális hálózatok modellezésének és vizsgálatának legújabb eredményeit alkalmazva bemutatjuk a hazai vezetékes telefonhívások által megrajzolt kapcsolati hálózat elhelyezkedését az ország területén belül. Egyedülálló adathalmazunk több millió anonimizált telefontulajdonos hosszú időszakon keresztül történő összesített viselkedését tartalmazza. Eredményeink alapján intuíciót nyerhetünk a szociális kapcsolatok térbeliségéről. Három fő területet vizsgálunk: a kapcsolatok távolságának eloszlását és ezen keresztül az ún. „kis világ” létrejöttét; az egymással szorosabb kapcsolatban álló csoportok települések szerinti hierarchikus tagozódását; végül pedig a hálózati kapcsolatok alkalmazhatóságát a résztvevők tulajdonságainak modellezésében és előrejelzésében.

Legfontosabb megfigyeléseink között említhető a közösségek hierarchiájának erőteljes, felülről lefelé történő szerveződése, amelyben a nagyvárosok egyetlen, nehezen továbbosztható csoportként jelennek meg. A hívások hálózatának fő jellemzői, hogy a kapcsolatok száma hatványeloszlást követ, aminek következtében a közösségek a sok kapcsolattal rendelkező központok köré csoportosulnak. A hálózat résztvevőinek jelentős része ugyanakkor a központokból induló hosszú nyúlványokban helyezkedik el. A nagyléptékű struktúra ugyanakkor csak a sűrű magok és a nyúlványok mint lokális jelenségek tisztítása és előfeldolgozása után ismerhetők meg, ez önálló kutatási eredményünk.


Az adathalmaz


Az általunk vizsgált, több mint kétmillió telefontulajdonosból előálló hálózat követi a szociális hálózatok általános viselkedését. A kapcsolatok száma hatványeloszlást követ (Barabási et al., 2000), azaz a k darab kapcsolattal rendelkezők száma k-γ-val arányos, ami azt is jelenti, hogy meglepően sok nagy kapcsolati számmal rendelkező telefontulajdonost találunk. A hálózat átmérője kicsi (Watts – Strogatz, 1998; Albert et al., 1999), azaz tetszőleges két személy között általában néhány lépésen keresztül kapcsolatot tudunk teremteni. Végezetül a résztvevők kisszámú kivételtől eltekintve egyetlen hatalmas összefüggő hálózat részét képezik. A bemutatásra kerülő mérések egy kisebb és egy nagyobb hálózaton történnek, amelynek adatait és a települések méret szerinti eloszlását az 1. ábra tartalmazza. Az eloszlás a kiugróan magas, majdnem 600 ezer telefonvonallal rendelkező Budapest elhagyása után közel lognormális.


Navigáció a kis világban


Az ún. „kis világ” jelenséget elsőként Stanley Milgram (1967) mutatta be híres kísérletében, amelyben az Egyesült Államok polgárai közötti kapcsolati távolságok átlagos értékeként nem egészen hat lépés adódott. A kicsi átmérő tulajdonságot azóta több hálózat, így például a World Wide Web esetében is megfigyelték (Albert, 1999), és az általunk vizsgált hálózatnak is sajátja. Néhány híresebb modell (Watts − Strogatz, 1998) között számunkra kiemelkedő fontosságú Jon Kleinbergé (2000), amely a kis átmérő mellett Milgram kísérletének egy további kulcsmozzanatát is modellezi. A tetszőleges két személy közötti hat lépéses távolság ugyanis nemcsak elméletben létezik, hanem a kísérlet résztvevői képesek is azt pusztán lokális kapcsolati információjuk segítségével megtalálni. Valójában Milgram kísérletében néhány nem lokális információ is adott volt, például a célszemély lakhelye vagy foglalkozása. Kleinberg modelljében a navigáció a lakhelyen, azaz egészen pontosan a célszemély földrajzi koordinátáin alapul, s az útvonal minden lépésben a földrajzilag legközelebb vivő kapcsolatokon keresztül halad.

Kísérletünkben megvizsgáltuk Kleinberg (2000) útvonalkereső módszerének lépésszámát és az általa adott modell paramétereinek érvényességét a hazai telefonhívások által rajzolt kapcsolati hálózaton. Összességében megállapítottuk, hogy ha Budapest torzító hatását kiszűrjük, akkor a modell kellően jól illeszkedik a hazai kapcsolati hálóra, ám Budapesttel együtt ugyanez már kevéssé mondható el. Valójában Budapesten belül már az adatok hiányossága miatt sem tudtuk az útvonalkereső algoritmust alkalmazni, mivel utca- és házszámszintű földrajzi pozíció nem állt rendelkezésünkre. Ezért általánosságban is megelégedtünk azzal, hogy a céltelepülést elérjük, azaz például két budapesti (vagy azonos településen lakó) személy között azonnal, nulla lépésben véget ér az útvonalkeresés.
A mérési eredményeket a 2. és a 3. ábrákon mutatjuk be. Az első a települések elhelyezkedését ábrázolja (Budapest tehát egyetlen pont), illetve Budapest hatását kiszűrendő kiemeli a kiválasztott nyugati országrészt. A 2. ábrán az adott távolságra levő kapcsolatok számát láthatjuk. Ez Kleinberg modellje szerint a távolság -d hatványával arányosan csökken, ahol d a földrajzi tér dimenziószáma – normál esetben tehát kettő. Miközben a teljes ország területén az illeszkedés meglehetősen zajos, és a -1 hatvány grafikonja közelebb áll az egyeneshez, mint a -2 hatványé, a nyugati országrészben már a modell által jósolt -2 hatvány illeszkedést látjuk. A teljes ország talán egy torz, Budapesttől mért egydimenziós távolságú képet mutat, azonban Budapestet kihagyva már egészséges kétdimenziós kapcsolati mozgást látunk. A 3. ábrán azt is megfigyelhetjük, hogy egymillió véletlen telefontulajdonos-pár között a nagy kapcsolati távolságok exponenciális sebességgel tűnnek el, és a tíz lépésen belül nem elérhető párok száma százas nagyságrendű marad. Ne felejtsük azonban el, hogy az útvonal keresése a települést elérve megáll, ami jogos lehet egy falu esetében, de értelmetlen egy nagyvárost, vagy Budapestet tekintve. (4. ábra)


Klaszteranalízis


A klaszterezés vagy csoportosítás, (felügyelet nélküli) osztályozás célja az ügyfelek értelmezhető, fontos információkat bemutató, a teljes állomány áttekintését megkönnyítő felosztása. Telefontulajdonosok esetében így az ügyfeleket szegmentálhatjuk, kívánatos vagy elkerülendő csoportokat határozhatunk meg, amelyekben például nagy a hajlandóság valamely új szolgáltatás kipróbálására – vagy éppen lemondására, fizetési késedelemre.

Telefonhívás-hálózatok klaszterezése esetén azzal a nehézséggel szembesülünk, hogy a kis világ tulajdonság (Milgram, 1967; Watts–Strogatz, 1998) következtében az egyes közösségek környezete erősen keveredő, átfedő. A kapcsolatok számának hatványeloszlása (Barabási et al., 2000) következtében pedig sok olyan csomópontot találunk, amelyek nagyon sok szomszéddal rendelkeznek, és így sok közösséget kapcsolnak össze. A résztvevők jelentős része ugyanakkor távolabb van a központi magtól és hosszas nyúlványokban kötődik azokhoz. A sűrű közösségi magok és a hosszú nyúlványok jelenlétét az 5. ábrán két valós példán mutatjuk be.

Ebben a fejezetben két önkényesen választott klaszterező algoritmust mutatunk be, a klikk perkolációt (Derényi et al., 2005) és a saját heurisztikáinkat (Kurucz et al. 2008) alkalmazó hierarchikus spektrál módszereit. Megvizsgáljuk a fellelt közösségek az algoritmus paramétereitől való függőségét és a kapcsolatok súlyozásainak lehetőségeit. Megmutatjuk, hogy a sűrű közösségek és hosszú nyúlványok léte mennyire megnehezíti a klaszterezés feladatát, és a spektrál esetben olyan heurisztikákat mutatunk, amelyek megszüntetik ezek torzító hatását.

 

Klikk perkoláció: egy friss klaszterező algoritmus


A klikk perkoláció (Derényi et al., 2005) alapötlete az olyan k résztvevős csoportok, ún. k-klikkek vizsgálata, amelyekben minden részt vevő pár között előfordul hívás. Ezek a magok az elképzelhető legsűrűbben összekapcsolt kis közösségek. A módszer az ilyen k-klikkekből növeszt lépésről lépésre növekvő közösségeket úgy, hogy minden lépésben valamelyik k-klikk egyik

 

 

résztvevőjét megpróbálja egy, a már feltárt közösségen kívüli, de a maradék k-1 résztvevővel újra k-klikket alkotó elemmel lecserélni. A már tovább nem bővíthető, esetlegesen egymással átfedő közösségek képezik a végeredményt.

A következőkben a fent vázolt módszer a 6. ábra nagy hálózatán, illetve általában olyan nagyméretű hálózatokon való viselkedését mutatjuk be, amelyekben sok sűrű kis közösséget hosszú nyúlványok kötnek össze. A 6. ábra felső táblázatában láthatjuk, hogy a klikkek száma rendkívül magas, és az ezeket kezelő algoritmus megvalósítása így nem egyszerű. A legnagyobb közösség mérete 3-klikkek esetében szintén a klikkek nagy száma miatt óriási. Ugyanakkor a közösségek száma áttekinthetetlenül nagy – ez még 5-klikkek esetén is igaz. Ahogy k növekszik, ugyanakkor csökken a felhasználható klikkek száma, és egyre kevesebb résztvevőt választunk bele egyáltalán valamelyik közösségbe. A nyúlványokba tartozó, sűrű magoktól távolabb eső elemekkel nem tudunk igazán mit kezdeni. Az ábra alsó részén láthatjuk, hogy a közösségek túlnyomó többsége rendkívül kicsi, azaz nagyon sok a nagyon sűrű kis csoport.


Spektrál klaszterezés


A spektrál klaszterezés olyan heurisztikák gyűjtőneve, melyek a hálózat elemeit az első főirányokra vetítik, és a kapott alacsony dimenziós térben sűrűségalapon keresnek csoportokat. A legjobban működő módszerek, amint azt a szakirodalom részletesebb elemzésével és kísérletekkel megmutattuk (Kurucz et al., 2008), egy viszonylag magas, pár tízdimenziós térbe vetíti a hálózat résztvevőit, és utána tíz körüli darab csoportot próbál képezni. Siker esetén a kapott csoportokon a módszer megismételhető, így egy klaszterhierarchia áll elő.

A spektrál klaszterezés is érzékeny a sűrű magok és hosszú nyúlványok problémájára. Igen gyakran kimenetként a tagok sűrű magokba, illetve nyúlványokba tartozás szerinti kettéosztását kapjuk. A sűrű magok legalább összefüggő csoportot alkotnak, a másik oldal azonban egymástól izolált apró nyúlványokra bomlik. Ráadásul ezek a darabkák nagyon erősen kötődnek a másik oldal bizonyos részeihez, egy utófeldolgozási lépésben tehát ezeket egyenként áthelyezhetjük a túloldalra, amíg végül visszakapjuk az eredeti teljes adathalmazt mint egyetlen klasztert.

Az általunk javasolt módszer lényege, hogy a vetítési dimenziók számát mindaddig növeljük, amíg a nem összefüggő részek szétosztása után kapott legkisebb és legnagyobb össze­függő klaszter méreteinek aránya egy küszöb alá nem kerül. Nagyon nehezen bontható hálózatok esetében a sűrű részek és a nyúlványok összevonását is alkalmazhatjuk, például Budapest sűrű szociális kapcsolatrendszerét ilyen módon lehet szétbogozni. Megjegyezzük, hogy a dimenziók számának növelése nagyon megnöveli a számításigényt, tehát gondos egyensúlyra kell törekednünk a paraméterek megválasztásakor.

A 7. ábrán láthatók a spektrál particioná­lással kapott eredményeink. Megfigyelhető, hogy a küszöb szigorításával egyre nagyobbá válik a legnagyobb, tovább nem bontható kö­zösség mérete. Ez a nagy közösség azonban a kapcsolatokkal túl sűrűn ellátott főváros következménye, és Budapestet elhagyva már jól kezelhető méreteket látunk. Az ábra alsó részén a kisebb közösségek darabszámának eloszlását is láthatjuk, amelyre rávetítettük az 1. ábra településméret-eloszlását is. Itt a 2 és 6 közötti küszöbértékek választása a településméretekhez nagyon hasonló közösség-méreteket eredményez.


Lemorzsolódás
és hálózaton alapuló kategorizáció


Utolsó alkalmazásunkban megmutatjuk, hogyan aknázható ki a hálózati kapcsolatokban rejlő információ a churn, azaz az előfizetés lemondásának előrejelzésében. Kísérletünket a kis adathalmazon folytatjuk olyan módon, hogy nyolc hónap tanító időszak után négy hónappal előre, a 12. hónapra adjuk az előrejelzést. Hipotézisünk szerint, amelyet méréseink igazolnak, az egymással kapcsolatban álló előfizetők befolyásolják egymás véle­ményét, és csoportokban együtt jutnak elhatározásra, hogy előfizetésüket lemondják.

A következőkben bemutatott módszer az ún. félig felügyelt osztályozás (Zhu, 2005) csoportjába tartozik, amelyben az ismeretlen, felcímkézetlen egyedek tulajdonságait is hasznosítjuk a modellépítés során. Ebben a csoportban található az általunk alkalmazott hálózati elemek osztályozása, amely iteratív tanulási folyamat. Kezdőlépésként a meglevő forgalmi, előfizetési és szociodemográfiai adatok alapján meghatározzuk minden résztvevő churn értékét. Ezután megnézzük minden előfizető esetén a vele kapcsolatban álló többi előfizető előrejelzett értékét és ezekből újabb jellemzőket gyártunk, amelyekkel kibővítve, akár több iterációban folytatjuk a modellépítést. Többféle jellemzőt állítunk elő, amely a szomszédok churn előrejelzésének c átlagán, illetve kapcsolati erősségekkel súlyozott c’ átlagán alapulnak. Ezek közül a c’ olyan változata bizonyul legjobbnak, amely a kevés kapcsolattal rendelkező csúcsokon „regularizációt” alkalmaz, azaz a semleges átlag felé tolja el a jellemző értékét.

A tulajdonságok hálózati kapcsolatokon keresztül történő továbbítása a churn előrejelzés mellett számos további alkalmazással bír, amelyek között megtalálható az internet dokumentumainak osztályozása és a bizalom vagy bizalmatlanság megerősítése. Talán a legfontosabb, a módszert egyik elsőként alkalmazó terület a web spamszűrés, azaz a kizárólag a keresőrendszerek találati rangsorának manipulálására létrehozott, értelmetlen vagy kifejezetten megtévesztő tartalmak fellelése (Benczúr, 2008). A web spam esetében a továbbítás például azon alapul, hogy becsületes tartalom elvétve hivatkozik spamre, míg a spam oldalakra azok egymást erősítő szándékai következtében mindig nagyon sok spam hivatkozik.
A klasszifikációt kísérletünkben a Weka ún. cost sensitive C4.5 módszerével végeztük a különböző típusú hívások (helyi, távolsági, csúcsidő, alternatív szolgáltatón keresztüli) összértékeivel mint jellemzőkkel. Az alap klasszifikátorhoz képest egy lépésben 25% javulást eredményezett a hálózati információk kihasználása, a második iteráció azonban már rontott a minőségen. Érdekességként megjegyezzük, hogy a c’ érték számításakor nem feltétlenül a hívások darabszámát vagy idejét érdemes használni, hanem két ügyfél kapcsolati erősségét inkább a közös hívottak számával, vagy két hívott csoport által meghatározott vektorok által bezárt szöggel érdemes súlyozni.
 Kulcsszavak: szociális hálózatok, klaszteranalízis
 


 

IRODALOM

Albert Réka – Jeon, H. – Barabási A-L. (1999): Diameter of the World Wide Web. Nature. 401, 130–131.

Barabási Albert-László (2002): Linked. Perseus Publishing

Barabási Albert-László – Albert, R. – Jeong, H. (2000): Scalefree Characteristics of Random Networks: The Topology of the Word-Wide Web. Physica A. 281, 69–77.

Benczúr András A. – Siklósi D. – Szabó J. – Bíró I. – Fekete Z. – Kurucz M. –Pereszlényi A. – Rácz S. – Szabó A. (2008): Web Spam: A Survey with Vision for the Archivist. In: Proceedings of the International Web Archiving Workshop. WEBCÍM >

Derényi Imre – Palla G. – Vicsek T. (2005): Clique Percolation in Random Networks. Physical Review Letters. 94, 49–60. WEBCÍM >

Kleinberg, Jon (2000): Navigation in a Small World. Nature. 406, 845.

Kurucz M. – Siklósi D. – Lukács L. – Benczúr A. A. – Csalogány K. – Lukács A. (2008): Telephone Call Network Data Mining: A Survey with Experiments. In: Handbook of Large-Scale Random Networks. Springer Verlag in conjunction with the Bolyai Mathematical Society of Budapest

Milgram, Stanley (1967): The Small World Problem. Psychology Today. 2, 1, 60–67.

Watts, Duncan J. – Strogatz Steven H. (1998): Collective Dynamics of Small-World’ Networks. Nature. 393, 6684, 440–442.

Zhu, Xiaojin (2005): Semi-supervised Learning Literature Survey. Technical Report. 1530, Computer Sciences, University of Wisconsin-Madison WEBCÍM >

WebSpamChallenge: \texttt{http://webspam.lip6.fr/}

Weka nyílt forráskódú gépi tanulási eszköz: WEBCÍM >
 


 

* A TEXTREND NKFP-07-A2 és az OTKA NK 72845 támogatásával. <

 


 

  nagy kicsi

tagok (ezer)

 2,072  74

tagok óriás komponensen kívül

130 15

időtartam (hónap)

8 2

kapcsolatok, irányított (ezer)

48,400 3,965

kapcsolatok, kölcsönös (ezer)

10,800 706

 

1. ábra • A két vizsgált híváshálózat fő tulajdonságai és a telefontulajdonosok eloszlása településméret szerint, a közel 600 ezer felhasználót számláló Budapest elhagyásával <

  

2. ábra • Fent: A hazai települések elhelyezkedése földrajzi szélesség és hosszúság szerint.

Lent: a kiválasztott nyugati országrész. <

 


 

 

3. ábra • Fent: kapcsolatok száma a két résztvevő (szélesség és hosszúság szerinti) földrajzi távolságának függvényében. Lent: ugyanez a nyugati országrészen (2. ábra). A lineáris illeszkedés érzékeltetésére mindkét grafikonon feltüntettük a darabszámok x-1 és x-2 transzformációját is. <

 


 

 

4. ábra • Egymillió véletlen hívó és hívott esetén az útvonalkeresés lépésszámának eloszlása <


 

 

5. ábra • Egy 82 (bal) és egy 317 (jobb) résztvevős szociális hálózat két-két sűrű maggal

és számos rövid nyúlvánnyal <

 


 

 

k 5 4 3
klikkek száma

688114

2914247

11194867

legnagyobb klaszter

13988

88785

1605756

komponensek száma

74841

323077

360745

legalább egy klaszterbe besorolva

358544

1105731

1798855

 
6. ábra • Keretben: A nagy híváshálózaton a k = 3, 4 és 5 értékekre vett klikk perkolációs algoritmus néhány tulajdonsága. Grafikon: A klaszterek méretének eloszlása k = 3, 4 és 5 értékekre. A vízszintes tengelyen a klaszter elemszáma, a függőlegesen az ennyi elemből álló klaszterek száma látható. Az extra nagy klasztereket levágtuk az ábráról. <
 
 

Küszöb 1.  2.  1. Bp. nélkül
1.5 947571 134450 161515
2.0 828543 104421 86904
3.0 746869 63433 73683
4.0 746869 49240 61922
6.0 746869 55287 61922
100.0 712557 49577

60667


7. ábra • Fent: A küszöb változtatásával kapott legnagyobb és második legnagyobb klaszter, illetve ugyanez a budapesti ügyfelek elhagyása után. Lent: a vízszintes tengelyen a közösség vagy település mérete, a függőlegesen az ekkora közösségek vagy települések száma, különféle küszöb választásával. <