A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM


 LEHET-E SZÁZ ÉV MÚLVA IS CSILLAGÁSZAT NEMZETKÖZI ÉVE?

X

    Kolláth Zoltán

     az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete • kollath(kukac)konkoly.hu

 

A Csillagászat Nemzetközi Évének megtartá­sára a távcső csillagászati használatának négyszáz éves évfordulója ad okot. Galilei első megfigyeléseinek ötszáz éves jubileuma nyilván ismét megfelelő alkalom lesz az ünneplésre. Ha azonban a mostani jubileumi év fő célkitűzését nézzük, akkor sajnos már kevésbé lehetünk biztosak a jövőben. Amit Galilei látott mai szemmel már kezdetleges távcsövével, még mindig nem jutott el mindenkihez. Az emberek jelentős része nem látta még saját szemével, távcsövön keresztül a Hold krátereit vagy éppen a Jupiter holdjait. A Csillagászat Nemzetközi Évének egyik fő feladata éppen az, hogy ezt a Galilei-élményt minél több emberhez eljuttassa. A Hold és a bolygók látványának elvesztésétől nem kell tartanunk, hiszen azok fényes égitestek. Ám már napjainkra elértük azt, hogy a népesség jelentős részének ismeretlenek az égbolt halványabb jelenségei, melyek száz évvel ezelőtt még természetesek voltak mindenki számára. Egy nagyobb területet érintő áramkimaradás után tanult emberek is meglepődve érdeklődtek, hogy mi az a fényes sáv az égbolton, amit korábban nem láthattak. A Tejút eltűnt a városlakók szeme elől. Az ok a fényszennyezés, az égbolt mesterséges fénylésének növekedése. Meddig folytatódhat ez a folyamat, milyen fényességhatárig csökken az égitestek láthatósága a Föld felszínéről? Sürgősen tenni kell az aggasztó kilátások ellen.


Fényszennyezés és zavaró fények


Sajnos a fényszennyezés problémájának súlyosságát még ma is kevesen érzékelik. A természet- és környezetvédelemnek számos fontos feladatot kell megoldania. Egyiket sem lehet elhanyagolni pusztán azért, mert másokat mindenek fölé emelnek… A fényszennyezés problémáját a legtöbb országban annyira bagatellizálták, hogy igazából még a megfelelő szakmai/jogi kifejezések sem alakultak ki. A hazai jogrendszer sem ismeri megfelelő szabatossággal a jelenségkört – mert nem is igazán beszél róla. Egyedüli kivételként említhető országos hatókörű szabályozása a nemrég kihirdetett, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényt (is) módosító 2008. évi XCI. törvény, amelynek 19. §-a áttörésnek tekinthető a fényszennyezéssel kapcsolatos hazai jogi szabályozás történetében. Megszületett az első hazai jogszabály, amely foglalkozik a kérdéssel, és lehetővé teszi a fényszennyezés korlátozását, legalább védett természeti területen. A törvény így rendelkezik: „…Védett természeti területen a helyhez kötött kültéri mesterséges megvilágítást kül­területen, illetve beépítésre nem szánt területen – a közcélú közlekedési létesítmények biz­tonságos üzemeltetéséhez szükséges megvilágítástól eltekintve – úgy kell kialakítani, hogy a védett vagy a közösségi jelentőségű állatfajokat ne zavarja, veszélyeztesse, károsítsa.” A törvény általánosan fogalmaz, így konkrét utasítást nem ad. Viszont a védett természeti területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek stb.) közelében már lehetőséget teremt konkrétabb szabályozás létrehozására. Azonban ez a törvény sem definiálja magát a jelenséget. Érdemes azért jelen írásban is ismertetni azt a definíciórendszert, amelyben természetvédők, világítástechnikusok és csillagászok egyetértettek.

A nemzetközi tendenciákat is követve, a mesterséges fények okozta ártalmak összefoglaló neve zavaró fény lehet. A jelenségkör összetettsége miatt a zavaró fény definíciója is összetett, célszerű ezért egyes fogalmakat először külön-külön is definiálni. Egyes kifejezéseknél – amelyek nem szerepelnek elterjedten a magyar nyelvű szakiro-dalomban – az angol megfelelőket is megadjuk.

Az egyedüli fogalom, amely a jogrendszerbe korábban beépült, a káprázás. Ennek szabványos definíciója is létezik, az MSZ 9620-2 definíciója szerint: „A látás kényelmetlensége és/vagy a tárgyak felismerhetőségének csökkenése, a fénysűrűség szokatlan eloszlásának vagy szokatlan értékének, illetve a térben vagy időben fellépő igen erős kontrasztnak a következtében.” Tipikusan ebbe a kategóriába tartoznak a gépjárművezetést és munkavégzést zavaró fények.

Birtokháborítás fénnyel (light trespass): az a fény, amely a megvilágításra szánt területet övező ingatlanokra, épületekre esik, és ott káprázást vagy egyéb kellemetlenségeket okoz. Ebben a kategóriában különösen fontos odafigyelni az ablakokon beszűrődő, az éjszakai pihenést zavaró fényekre. Ide tartozik továbbá a lámpatestekből közvetlenül a védett természeti területekre eljutó fény is.

Az éjszakai égbolt mesterséges fénylése (sky­glow): Az égbolt megnövekedett fénysűrűsége, amely felhők megvilágításából, ill. a levegő molekuláin és aeroszoljain szóródó mesterséges világítástól eredő fényből származik.

Mindezek után már definiálhatjuk a zavaró fényeket azok hatása szerint: zavaró az a fény, amely káprázást, birtokháborítást, az égbolt mesterséges kifényesedését vagy bármely más nemkívánatos környezeti hatást okoz.


Fényszennyezés és természetvédelem


A fényszennyezés nemcsak a Tejutat lopja el tőlünk, de jelentős hatással van a természeti környezetre is. Az ökoszisztéma, az élővilág éjjel és nappal is működik. Az élővilág ritmusa a nappalok és éjszakák változásának megfelelően alakult ki. Vannak fajok, amelyek menedéket találnak az éjszaka sötétjében, mások speciális képességeiket használják ki, hogy az éjszaka megváltozott körülményei között vadásszanak. A mesterséges fények hatással vannak egyes állatfajok vándorlására, a ragadozó–zsákmány viszonyra és a cirkadián1 ritmusára. Ha önmagukban nem is feltétlenül végzetesek ezek a hatások, más környezeti hatásokkal együttesen határozottan hozzájárulnak bizonyos fajok eltűnéséhez. A hazai védett természeti területek között szerencsére könnyedén találunk olyanokat, ahol a fényszennyezés mértéke még elfogadható. Ahhoz, hogy hosszabb távon is megőrizzük az országban ezeket a szigeteket, ahol garantált a Tejút látványa, egy csillagoségbolt-park programot kezdeményeztünk. Elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzetben indult az akció, a Duna− Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Csillagászati Egyesület összefogásával. A kezdeményezőkhöz később csatlakozott a MEE Világítástechnikai Társaság, a Zselica Szövetség és a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. A széleskörű együttműködés nem véletlen, hiszen csak így, minden oldalról jó szándékkal és hozzáértéssel őrizhető meg az égbolt szépsé­ge. A második csillagoségbolt-park a Hortobágyi Nemzeti Parkban jöhet majd létre.

Ahhoz, hogy megfelelően felmérjük az égbolt jelenlegi állapotát és a veszélyeztető tényezőket, valamiképpen mérni és modellezni kell a fényszennyezést ezeken a helyeken. Ez már csak azért is fontos, mert a megfelelő fórumokon csak objektív tények alapján léphetünk fel a helyes világítás érdekében, esetleg a rossz világítási berendezések/megoldások megszüntetéséért. Mindkét helyen részben már lezárult az égbolt minőségének vizsgálata, melynek eredménye igazolta az előzetes várakozást, amely szerint tényleg kiváló csillagnéző helyeket találunk e védett természeti területeken. A két helyszínen kívül az ország több más pontján is készültek felmérések.


A fényszennyezés mechanizmusa
és modellezése


Tiszta, felhőmentes levegőben a fényterjedést a molekulák Rayleigh-szórása és az aeroszolok Mie-szórása határozza meg. Látható tartományban a fényelnyelés elhanyagolható a fényszennyezés szempontjából. A légkör optikai tulajdonságait több fizikai paraméterrel is jellemezhetjük. Számunkra ezek közül a legfontosabb az optikai mélység (t), amely a megfigyelőtől egy adott pontig elhelyezkedő szóró részecskék számával arányos. A közegen áthaladó és a bemenő fényintenzitás aránya az optikai mélység exponenciális függvénye: I/I0 = exp(-t). Ha az optikai mélység lényegesen kisebb egynél, a közeg gyakorlatilag teljesen átlátszó; ha pedig sokkal nagyobb egynél, akkor átlátszatlan opalizáló a légmennyiség. Mint a formulából egyszerűen kiszámolható, t=1 esetén a fény kb. 37%-a jut át akadály nélkül a közegen.

Az optikai mélység fogalmát megérthetjük egy másik fogalom bevezetésével is. A fotonok szabad úthossza az a geometriai távolság, amelynek a megtétele után a fotonok átlagosan egyszer szóródnak egy részecskén (levegőmolekulán vagy aeroszolon). Jó átlátszóság mellett a földi légkörben a fotonok szabad úthossza 10 és 50 km közötti, ami erős ködben néhányszor tíz méterre csökken. Ha a közeg tulajdonságai nem függnek a helytől, az optikai mélység megadható a valódi geometriai úthossz (s) és a szabad úthossz (l) hányadosaként: t=s/l. Mivel a légkör sűrűsége, az aeroszolok koncentrációja, és így a fotonok szabad úthossza erősen függ a tengerszint feletti magasságtól, a direkt hányados csak közelítő értéket ad. Függőlegesen felfelé haladva 10 km után a levegőmolekulák és a szennyező anyagok nagy részét magunk alatt hagyjuk. Becslésként ezt az értéket (s=10 km) és l=50 km-t választva, a zenitben t=0,2 adódik. A pontos adat megmérhető például a napkorong felszínen és a légkörön kívül mért fénysűrűségének hányadosából. Ilyen méréseket végez az Országos Meteorológiai Szolgálat is, az eredményekről részletesen olvashatunk Tóth Zoltán (2009) Magyar Tudományban megjelent írásában. Budapesten tiszta időben t=0,3–0,4 adódik, azaz a zenit irányában látszó csillag fényének 25–33%-a szóródik, és csak a maradék érkezik közvetlenül hozzánk. Nyáron, amikor a Nap legmagasabban jár, ugyanilyen arányban jut át a napfény a légkörön. Persze mindez függ a fény hullámhosszától, a kék fényben az optikai mélység több mint háromszor nagyobb, mint vörösben. A horizont irányában az optikai mélység többszörösére növekszik. Ez ismét csak meghatározható mérésekből, de akár egy kis számolást is megkísérelhetünk.

Ha pontosan meg akarjuk határozni a fény útját a légkörben, azaz a fényszennyezés hatásait, akkor figyelembe kell vennünk a légkör sűrűségeloszlását. A légkör skálamagassága (H) – amennyit emelkedve a sűrűség e-ed részére, azaz 0,37 szeresére csökken – kb. 8–9 km. Azonban a légköri szennyeződések, amik a fényszórásban meghatározók lehetnek, eltérő skálamagassággal szerepelnek a molekulákhoz képest. Az aeroszolok a légkör alsó kilométereiben koncentrálódnak, például első közelítésként használhatjuk a H=1,5 km értéket. Ahhoz, hogy a fény terjedését számolhassuk, ismernünk kell az egyes komponensek szórási együtthatóit. Viszont a megfigyelések alapján ismerjük a légkör teljes optikai mélységét a zenit irányában, így abból illeszthetők ezek az optikai tulajdonságok is.

Viszonylag egyszerűen és nagy pontossággal számolható a fény terjedése, ha kihasználva a sugárzás részecsketermészetét, fotononként követjük a folyamatot egy Monte Carlo-szimulációban. A fény megfigyelhető sajátságai a

 

 

 fotoncsomagok statisztikus átlagai, ennek megfelelően a Monte Carlo-szimuláció természetes választás a szóródásos fényterjedés modellezésére. Gyakorlatilag a fotonok szintjére lemenve modellezzük a folyamatot, ennek megfelelően viszonylag kevés közelítést alkalmazunk. Napjaink asztali számítógépei pedig elég gyorsak ahhoz, hogy akár fotonok milliárdjainak az útját végigszámoljuk. A témának kiterjedt irodalma van, egy gyakorlati szempontból is jól kezelhető leírást találunk Francesco Spada és mtsai (2006) cikkében.

A számolás menete viszonylag egyszerű: egy meghatározott tartományon belül, véletlenszerű irányban útjukra engedjük a fotonokat. Ezek után minden egyes lépésben megadható egy olyan véletlen optikaimélység-érték, amelynek valószínűségi eloszlása pontosan megfelel a fotonok ütközései közötti optikaimélység-változásoknak. Ebből már egyszerűen számolható, hogy hol van az a geometriai pont, ahol a szórási jelenség bekövetkezik. Ezen a helyen, megint csak véletlen számok segítségével kiválasztható a szórás fajtája és az irányváltoztatás nagysága. A fotonokat addig követjük szórásról szórásra, míg azok el nem hagyják a légkört, vagy ismételten a felszínre nem érkeznek.

Tanulságos megnézni, hogy mi történik a különböző irányban távozó fotonokkal. Az 1. ábrán bemutatjuk a zenit körüli egy fokos és a horizont fölötti egy fokos tartományba távozó ezer foton közül a felszínre visszatérők „becsapódási” helyét. Amint várható, a horizont irányában távozó fény jóval messzebbre eljut, s ráadásul nagyobb arányban is tér vissza. Több fotonnal végigszámolva azt kapjuk, hogy a felfelé induló fénykvantumok 9%-a, míg a horizontálisan kibocsátott részecskék 60%-a tér vissza a felszínre. Mindkét érték könnyedén értelmezhető: a számolásban alkalmazott vertikális optikai mélység értékére (0,3) a függőlegesen távozó fotonok 24%-a szóródik. A fotonok kevesebb mint fele szóródik visszafelé a Mie-szórás erős aszimmetriája miatt. Ennek, illetve a többszörös szórásnak tudható be a 9%-os fényszennyező arány. A horizontálisan távozó fotonok gyakorlatilag mindegyike legalább egyszer szóródik, mivel az optikai mélység abban az irányban lényegesen nagyobb. Első szórás után a fotonok fele indul a felszín irányába, melyeknek többsége a talajszintre érkezik. A fénykvantumok másik felének egy jó része viszont másodszor (vagy többször is) szóródik, ezzel megnövelve a felszínre érkező fotonok arányát. A számolások további eredményeit a kapott mérésekkel együtt mutatjuk be.


A fényszennyezés mérése


A fényszennyezést helyesen leíró mennyiség az égbolt fénysűrűsége. Zavaró fények nélkül, a láthatónál halványabb csillagok összességéből, a bolygóközi és csillagközi porról visszaverődő nap- és csillagfényből, valamint a felsőlégkör naptevékenységtől függő saját fényléséből tevődik össze az égbolt hozzávetőlegesen 0,000250 cd/m2 fénysűrűségű derengése.2 Ez az érték megfelel annak, mintha az egyik legfényesebb csillag, a 0 magnitúdós Vega fényét közel kétszáz teliholdnyi területre kennénk szét. Ilyen kicsiny fénysűrűségek mérésére az általánosan használt eszközök nem alkalmasak. Vagy csillagászati célú detektorokat, vagy speciális eszközöket kell használnunk. A Hortobágyon és a Zselicben is végzünk méréseket digitális fényképezőgépekkel. Megfelelő halszemoptikával és szigorú kalibráció után a teljes égbolt fénysűrűség-eloszlása meghatározható ezzel a módszerrel. A felvételeken jól kirajzolódnak azok az irányok, ahonnan a legnagyobb veszély leselkedik a csillagos égboltra. Több helyről készítve ezeket a felvételeket, térképen kimetszhetők azok a pontok, ahonnan a fényszennyezés érkezik. Ezzel a módszerrel egyelőre előzetes eredményeink vannak, de a zenit körüli fénysűrűség átlagos értékére már nagyobb adatbázis született.

Ahhoz, hogy feltérképezzük a fényszennyezés állapotát védett természeti területeken és azok környezetében, egy könnyen szállítható fotométerre volt szükségünk. Az eszköznek elegendő érzékenységűnek kell lennie ahhoz, hogy az eldugott, mesterséges fényektől távoli helyeken is megbízható eredményeket kapjunk. Egy egyszerű égboltminőség-mérő eszközt (Sky Quality Meter – SQM) nemrégiben fejlesztett ki és kezdett el forgalmazni az Unihedron cég. Az eszközt egyre szélesebb körben használják a fényszennyezés monitorozására.

Az akár zsebben is hordozható SQM viszonylag nagy térszögből (1,5 szteradiánból, közelítőleg 42 fokos félszélességű kúpból) összegzi a fényt, és ez alapján mér egy átlagos fénysűrűséget. Az elsődleges csillagászati felhasználás miatt a fénysűrűséget magnitúdó/négyzetívmásodpercben jelzi ki, amiből könnyedén származtatható egy közelítő érték cd/m2-ben kifejezve. Az SQM hőmérsékletre kompenzált, a mérési pontosság kb. 0,1 magnitúdó, ami lineáris fénysűrűségskálán körülbelül 10%-os hibának felel meg. Ez a pontosság megfelel a céljainknak, hiszen az időjárási változások (páratartalom) és a légkör portartalma hasonló vagy nagyobb eltéréseket okoz. Ahhoz, hogy jól értelmezhető méréseket kapjunk, csak megfelelő körülmények között szabad mérni. Elsődleges a felhő- és ködmentes időjárás, az adatok meghamisításának elkerülésére. A Nap fénye még napnyugta után is sokáig érzékelhetően növeli az égbolt fénysűrűségét, hatása csak akkor válik elhanyagolhatóvá, ha több mint 18 fokkal a horizont alatt van (csillagászati szürkület). Hasonlóan a holdfény is zavaró, de ennél az égitestnél elegendő, ha a horizont alatt tartózkodik. Természetesen minden mesterséges fényforrásból közvetlenül érkező fényt is ki kell zárnunk.

A 2. ábrán bemutatjuk az égboltminőség mérésének eredményeit a Zselici Tájvédelmi Körzetben és annak környezetében. A zenitben mért fénysűrűségekből levontuk azt a háttérértéket (L0=0,00032 cd/m2), ami a természetes fénysűrűség, illetve a nagy távolságban lévő mesterséges források eredője. Egy alkalommal sikerült közvetlenül hóesés után, derült, nagyon tiszta levegőjű éjszakán mérni. Az ekkor kapott értékeket körökkel ábrázoltuk. Az összes mérésből kiválasztottuk a hasonló minőségű éjszakákat – ahol a távolságfüggés jól értelmezhető és hasonló lefutású. Ezeket a normál talajreflexió mellett készült adatokat X-ekkel mutatjuk. Tisztán megfigyelhető a tendencia, ahogy a fénysűrűség csökken Kaposvártól távolodva. Az eltérést ettől a trendtől a települések közelében mért adatok és a levegő pára- és aeroszol-tartalmának változásai okozzák az időjárás függvényében. Jól látható, hogy a Kaposvártól származó fénysűrűség-növekmény a centrumtól 7–8 km-re az égbolt természetes fénysűrűségére csökken. Ez az a határ, ahol már megfelelő minőségű az égbolt. A tájvédelmi körzet már ezen a határon kívül van, így a terület megfelel ez ezüst kategóriájú sötétégbolt-parkoknak. Azonban Kaposvár fényei hosszabb távon jelentős kockázati tényezőt jelentenek. Az ábrán látható görbék a Monte Carlo-szimuláció eredményei nagyon tiszta levegő (kevés Mie-szórás) esetére. A két vonal között pontosan kétszeres a fénysűrűség aránya. Az adatok alapján a hóval fedett és a normál körülmények között másfélszeres–kétszeres fényességnövekedéssel kell számolnunk, amit a talajszint megnövekedett reflexiója okoz.

Ez az adat felhasználható arra, hogy megbecsüljük, a zselici fényszennyezésben milyen arányban szerepel a mesterséges világítás talajról reflektált része. Ez a komponens nehezen szüntethető meg, ugyanis a megfelelő irányba eső megvilágítás esetén elkerülhetetlen a visszaverődés, hiszen éppen az teszi lehetővé, hogy az úttestet lássuk. Helyes világítás esetén (amikor a horizont síkja fölé egyáltalán nem távozik közvetlenül fény), a reflektált arány közel 100% lenne. Ha feltételezzük, hogy a hó miatt a talaj fényvisszaverő képessége négy–hatszorosára növekedett, akkor azt kapjuk, hogy normál körülmények között a reflektált fény csak 20–50%-ig felelős az égbolt mesterséges fényléséért. Innen már egyszerűen adódik a végkövetkeztetés: a város fényeinek legalább fele haszontalanul távozik az égbolt irányába, anélkül, hogy hasznos megvilágítást okozna. A felhasznált elektromos energia jó része megtakarítható lenne, és ezzel az égbolt Kaposvár okozta mesterséges fénylése is a felére csökkenhetne.

Az iménti, valamint a 3. ábrán bemutatott példából is látszik, hogy vannak még tartalékok: a köz-, dísz- és térvilágítás optimális megvalósításával jelentős mértékben csökkenthető a fényszennyezés, anélkül, hogy a világítás célja csorbulna. A megtakarítható energia mennyisége is tekintélyes, így a világítás intelligensebbé tétele hosszabb távon megtérül. Sok esetben egy egyszerű kapcsolóval megszüntethető az éppen akkor feleslegesen használt fény. Ha minél többen alkalmaznák ezeket az egyszerű elveket, s talán megfelelő törvényi szabályozás is késztetné a fényt kibocsátókat erre, akkor nyugodtak lehetnénk afelől, hogy száz év múlva is látják majd az utódaink a Tejutat, s megfelelően ünnepelhetik a csillagászatot, nem csak egy évforduló ürügyén.


 Kulcsszavak: Csillagászat Nemzetközi Éve, fénysűrűség, fényszennyezés, szórás, zavaró fény

 


 

IRODALOM

Spada, Francesco − Krol, M. C. − Stammes, P. (2006): McSCIA: Application of the Equivalence Theorem in a Monte Carlo Radiative Transfer Model for Spherical Shell Atmospheres. Atmospheric Chemistry and Physics Discussions. 6, 4823–4842.  WEBCÍM >

Tóth Zoltán (2009): A légkör rövidhullámú sugárzásátbo-csátásának hosszú távú változása Budapest felett. Magyar Tudomány. 4, 428.  WEBCÍM >

 


 

LÁBJEGYZETEK

1 A cirkadián, azaz körülbelül egynapos (circa diei) biológiai óra a legtöbb élőlényre jellemző. Külső ingerek nélkül (például teljes sötétségben és állandó hőmérsékleten) is megmarad. Egyes élőlényeknél mutációk hatására a cirkadián ritmus periódusának megváltozását is megfigyelték. Ez a biológiai óra természetes körülmények között az éjszakák–nappalok egynapos változásának megfelelően szinkronizálódik. Több időzónát átívelő utazások után az alkalmazkodás, a cirkadián óra átállása idején érezzük magunkat rosszul. <

2 A kandela (cd) az SI-mértékegységrendszer egyik fotometriai alapegysége. 1 cd annak a sugárzónak a fényerőssége egy adott irányban, amely az 550 nm hullámhosszú (pontosabban az 540 THz frekvenciájú) sugárzásból az adott irányba és egységnyi (1 sr) térszögbe 1/683 W fényteljesítményt bocsát ki. Mivel a fénysűrűség egy adott felület fényerősségének és a felület nagyságának a megfigyelő irányába eső vetületének a hányadosa, a fénysűrűséget cd/m2-ben mérhetjük. <

 

 


 

 

1. ábra • A zenit irányába (bal oldal) és vízszintesen (jobb oldal) elindított fotonok felszínre érkezésének helyei (amennyiben nem a világűr felé távoznak). Az x és y önkényesen választott, de egymásra merőleges irányok. <
 


 

 

2. ábra • Az égbolt fénysűrűségének változása a Kaposvár centrumától mért távolság függvényében. Körök – havazást követően; keresztek – normál reflexió esetén. Folytonos görbék: a Monte Carlo-szimuláció eredményei. <

 


 

3. ábra • A zavaró fények messzire látszanak: A Budai-hegység vonulata éjszaka a Mátrából készített fotón. A jobb láthatóság kedvéért a kép negatív változatát mutatjuk. Könnyen kivehető a Széchenyi-hegyi adótorony (1), a János-hegyi kilátó díszvilágítása (2) és a Hármashatárhegy (3) antennáinak fényei. A főváros feletti fénykupola fényességét a budapesti díszvilágítás kikapcsolása előtt és után a mátrai Piszkés-tetőről mérve könnyedén kimutatható a fénylés körülbelül 5%-os csökkenése. <