A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2009. január • TARTALOM CONTENTS • January 2009

X

   
Semsey Andor, a magyar tudomány nagy mecénása
Andor Semsey, a Great Maecenas of Sciences in Hungary
 
 
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Ádám József  

Ádám József: Bevezető • Introduction

2

Marosi Ernő: A Magyar Tudományos Akadémia egy régi jótevője, Semsey Andor
An Old Benefactor of the Hungarian Academy of Sciences, Andor Semsey

5

Papp Gábor – Kecskeméti Tibor: Egy nagy mecénás páratlan adományai a nemzet múzeumának (Semsey Andor és a Magyar Nemzeti Múzeum Ásvány- és Őslénytára)
Unparalleled Donations by a Great Maecenas to the Hungarian National Museum
(Andor Semsey and the Department of Mineralogy and Palaeontology of the HNM)

8

Kordos László: Semsey Andor és a Földtani Intézet
Andor Semsey and the Geological Institute of Hungary

20

Vásárhelyi Tamás: Mecénástól mecénásig: Semsey Andor és Herman Ottó viszonyáról
From Maecenas to Maecenas: On the Relation of Andor Semsey and Ottó Herman

23

Hála József: Semsey Andor, a magyar néprajztudomány mecénása
Andor Semsey, the Maecenas of the Hungarian Etnography

29

Pozsonyi József: Egy tudománypártoló földbirtokos – Semsey Andor
Andor Semsey – A Landowner Supporting Science

38

Ökológia és környezeti gondok
Global Ecology: Ecology and Environmental Issues
 
   
Vendégszerkesztő • Guest Editor: Vida Gábor  

Kertész Miklós – Vida Gábor: Bevezető • Introduction

43

Török Katalin: A Föld ökológiai állapota és perspektívái
Ecological Sate and Perspectives of the Globe

48

Molnár Zsolt – Bartha Sándor – Horváth Ferenc – Bölöni János – Botta-Dukát Zoltán –
Czúcz Bálint – Török Katalin: Növényzeti örökségünk állapota és várható jövője az MTA ÖBKI MÉTA-adatbázisa alapján • Evaluation of the Hungarian Habitats Based on the MÉTA-Database of the IEB-HAS

54

Báldi András – Szép Tibor: A hazai állatvilág ökológiai állapota és jövője
Status and Future of the Hungarian Fauna

58

Takács-Sánta András: Környezeti problémák: a generalisták és a társadalmi dimenzió hiánya
Environmental Problems: Generalists and Social Dimension Missing

62

   
Anyanyelvünk Európában • Our Mother Tongue in Europe
 
   

Kiss Jenő: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit
Scientific Languages, Mother Tongue and Professional Élite

67

Bősze Péter: A magyar orvosi nyelv fejlesztése: lehetőségek, kötelességek
Improvement of the Hungarian Medical Language: Opportunities and Obligations

75

Tanulmány • Study  
   

Mészáros Sándor – Szabó Gábor: A doktorképzés (PhD) elvei és gyakorlata hazánkban
és az OECD-országokban
• Principles and Practice of PhD Education in Hungary
and the OECD-Countries

86

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

Rózsa Lajos – Papp László: A csoportmunka eredménye mint egyéni érdem – és egyéb megjegyzések a Köztestületi Publikációs Adattár használatáról • Matters of Co-authorship and Other Comments on the Current Hungarian Practice of Scientometry

95

A Magyar Tudomány Ünnepének központi gondolata: A tudomány az élhető földért
Science for a Livable Planet (Sipos Júlia)

103

Vélemény, vita • Discussion  

 

 

Kozár Ferenc: Hozzászólás Kádár Imre Vélemény a mezőgazdasági kutatások támogatásáról című cikkéhez – Javaslatok az agrárkutatás-fejlesztési stratégiához
Reflections to Imre Kádár’s Article

109

Megemlékezés • Obituary  

 

 

Ruzsa Imre (Máté András)

111

Kitekintés • Outlook (Jéki László és Gimes Júlia gondozásában) 114

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés története (Stemler Gyula)

117

A felvilágosodás álmai és árnyai (Antos Zsolt)

120

Kovács Gábor: Az utolsó kísértés – változatok a hatalomra (Perecz László)

125