A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM


 TAGOKAT VÁLASZTOTT A KÖZGYŰLÉS

X

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia

új rendes tagjai


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

Görömbei András (65) irodalomtörténész, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzora. Szűkebb szakterülete a 20. századi magyar irodalom.

Honti László (67) nyelvész, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az uráli (finnugor) nyelvészet. Visszatérő témája az uráli számnevek problémája és a nyelvek közötti kapcsolatok kérdése.

Kertész András (54) nyelvész, a Debreceni Egyetem Germanisztikai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az általános és a német nyelvészet. Fő kutatási területe a nyelvtudomány tudományelmélete.

Nyomárkay István (73) nyelvész, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Szláv és Balti Filológiai Intézetének professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a szláv nyelvtudomány és a déli szláv nyelvek. Fő kutatási területei a horvát és a szerb nyelv jelene és története, a magyar–délszláv kapcsolatok, a nyelvújítás kérdésköre, a nyelvtudomány-történet.

Paládi-Kovács Attila (70) etnográfus, az MTA Néprajzi Kutatóintézetének kutatóprofesszora, az ELTE BTK Néprajzi Intézetének egyetemi tanára, az Európai etnológia című PhD-program vezetője. Szűkebb szakterülete az etnográfia és az európai etnológia.


II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Bálint Csanád (67) régész, az MTA Régészeti Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a népvándorláskor régészete. Kutatómunkája középpontjában a sztyeppei népek kulturális kapcsolatai álltak.  

Romsics Ignác (59) történész, az egri Esterházy Károly Főiskola egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a 20. század magyar történelme.

Török László (69) régész, ókortörténész, egyiptológus. Az MTA Régészeti Intézetének kutatóprofesszoraként kiemelkedő résztvevője az ókori Középső-Nílus-völgy története és régészete, és az egyiptomi késő ókori művészet nemzetközi kutatásának.


III. Matematikai Tudományok Osztálya

 

Füredi Zoltán (56) matematikus, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet és az University of Illinois, Urbana-Champaign kutatója. Szűkebb szakterülete a kombinatorika, a gráfelmélet és alkalmazásai.

Pálfy Péter Pál (55) matematikus, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének igazgatója, az ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az algebra.

Pintz János (60) matematikus, az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete az analitikus számelmélet. A prímszámok elméletének legkiemelkedőbb élő hazai kutatója.


IV. Agrártudományok Osztálya

 

Bedő Zoltán (59) agrárkutató, az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a növénynemesítés. Jelentős haladást ért el a búza technológiai minőségének nemesítésében és az új búzafajták szelekciójában.

Kőmíves Tamás (66) agrokémikus, az MTA Növényvédelmi Kutatóintézetének kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a növényvédő szerek viselkedése a környezetben. Az MTA Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának tagja.

Mátyás Csaba (67) erdőmérnök, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az erdészeti genetika. Munkásságának központjában a klímaváltozás erdei fafajokra kifejtett genetikai hatása és ökológiai következményeinek előrejelzése áll.

Solti László (64) állatorvos, a Szent István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, rektor. Szűkebb szakterülete az állatorvos-tudomány és a szaporodásbiológia.


V. Orvosi Tudományok Osztálya

 

Kovács L. Gábor (62) orvos, a Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetének és Diagnosztikai és Menedzsment Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a laboratóriumi diagnosztika, a neuroendokrinológia.   

Mandl József (63) orvos, a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a biokémia.

Tulassay Zsolt (66) orvos, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar II. számú Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a belgyógyászat és a gasztroenterológia.

 
VI. Műszaki Tudományok Osztálya

 

Domokos Gábor (49) mérnök, a BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a nemlineáris mechanika.

Kurutzné Kovács Márta (70) mérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a szerkezetek nemlineáris vizsgálata, a gerinc biomechanikai vizsgálata.

Roósz András (65) mérnök, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Anyagtudományi Intézetének intézeti igazgatója, az MTA–ME Anyagtudományi Kutatócsoportjának vezetője, egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete az anyagtudomány.

Székely Vladimír (69) mérnök, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a mikroelektronika és a félvezető eszközök.


VII. Kémiai Tudományok Osztálya

 

Antus Sándor (66) kémikus, a Debreceni Egyetem Szerves Kémiai Tanszékének egyetemi tanára, az MTA–DE Szénhidrátkémiai Kutatócsoportjának vezetője. Szűkebb szakterülete a természetes eredetű vegyületek kémiája és a kiroptikai spektroszkópia.  

Hargittai Magdolna (65) kémikus, a BME Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszékének és az MTA–BME Anyagszerkezeti és Modellezési Kutatócsoportjának kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a molekulaszerkezet-kutatás.

Pukánszky Béla (60) kémikus, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézetének osztályvezetője. Szűkebb szakterülete a heterogén polimerrendszerek szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata.


VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

 

Erdei Anna (59) immunológus, az ELTE Természettudományi Kar Immunológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Kutatja az immunválasz kialakulását, a természetes immunitás szerepét, az adaptív immunitással való kapcsolódását, az immunfolyamatok szabályozását.

Gergely Pál (63) biokémikus, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Orvosi Vegytani Intézetének egyetemi tanára, igazgatója. Szűkebb szakterülete a molekuláris biológia.

Orosz László (67) genetikus, az ELTE Természettudományi Kar Genetikai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a klasszikus és a molekuláris genetika.

Sarkadi Balázs (62) orvos, az Országos Vérellátó Szolgálat osztályvezető főorvosa, az MTA–SE Membránbiológiai Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási területe a biológiai membránok szerkezete és működése, az úgynevezett ABC-transzporterek vizsgálata.

Vigh László (60) biokémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központjának stratégiai főigazgató-helyettese, kutatócsoport-vezető, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára. Szakterülete a stresszbiológia, a membránbiológia és a lipidomika.


IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 

Bayer József (64) filozófus, politológus, az MTA Politikai Tudományok Intézetének volt igazgatója, kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a politikaelmélet.

Bélyácz Iván (61) közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának intézetigazgató egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a vállalati beruházások döntési és finanszírozási problémái.

Hamza Gábor (61) jogász, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Római Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a római jog, a magánjogtörténet és az összehasonlító jog.


X. Földtudományok Osztálya

 

Klinghammer István (69) geográfus, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a térképészet (geoinformatika) és a tematikus kartográfia.

Lakatos István (67) vegyészmérnök, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet kutatóprofesszora, az MTA–ME Műszaki Földtudományi Kutatócsoport vezetője, az MTA Miskolci Területi Bizottságának elnöke. Szűkebb szakterülete a szénhidrogén-bányászati kémia.

Vörös Attila (66) paleontológus, geológus, a Magyar Természettudományi Múzeum Őslénytani és Földtani Tárának főmuzeológusa, az MTA–MTM Paleontológiai Kutatócsoport vezetője.

 

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

 

Rácz Zoltán (64) fizikus, az MTA–ELTE Elméleti Fizika Kutatócsoportjának kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a statisztikus fizika.

Szabó Gábor (56) fizikus, a Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az optika, a kvantumelektronika, a spektroszkópia és az orvosi fizika.

Vincze Imre (66) fizikus, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének kutatóprofesszora, az ELTE egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a szilárdtestfizika.A Magyar Tudományos Akadémia

új levelező tagjai


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

Tolcsvai Nagy Gábor (57) nyelvész, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszékének egyetemi tanára. Elsősorban a kognitív nyelvészet, a szemantika, a szövegtan és a stilisztika foglalkoztatja.

S. Varga Pál (55) irodalomtudós, a Debreceni Egyetem Magyar- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára. Szakterülete a 19. századi magyar irodalom.

Dávidházi Péter (62) az MTA Irodalomtudományi Intézetének osztályvezetője, az ELTE Anglisztika Tanszékének professzora. Az elmúlt négy évtizedben az irodalomtudomány három területén dolgozott: kultusztörténeti, kritikatörténeti és tudománytörténeti kutatásokat végzett.


II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Gyáni Gábor (60) az MTA Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója, az ELTE egyetemi tanára, a Central European University-n Visiting Professor minőségben oktat. Érdeklődésének fő iránya a 19–20. század magyar város- és társadalomtörténete, valamint a mentalitástörténet.

Solymosi László (66) a Debreceni Egyetem Történeti Segédtudományok Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a középkori magyar társadalom- és egyháztörténet, az oklevél- és pecséttan, valamint a forráskiadás.

Zsoldos Attila (48) az MTA Történettudományi Intézetének osztályvezetője. Pályafutása során a magyar középkor, azon belül az Árpád- és Anjou-kor történetével foglalkozott, elsősorban társadalom-, intézmény- és politikatörténeti kérdésekkel.


III. Matematikai Tudományok Osztálya

 

Bárány Imre (63) az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete a diszkrét geometria.

Komjáth Péter (57) az ELTE Számítógép-tudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a halmazelmélet, a kombinatorika és a valós függvények.

Pethő Attila (60) a Debreceni Egyetem Számítógéptudományi Tanszékének egyetemi tanára, dékán. Szűkebb szakterülete a számelmélet.


IV. Agrártudományok Osztálya

 

Mézes Miklós (57) a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattudományi Alapok Intézet Takarmányozástani Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a gazdasági állatok takarmányozása és a takarmánytoxikológia.

Neményi Miklós (63) a Nyugat-magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának egyetemi tanára, a Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének igazgatója, az egyetem tudományos és külügyi rektorhelyettese. Szűkebb szakterülete az agro- és élelmiszerfizika, az agrár-térinformatika és -távérzékelés, valamint az agroökológiai rendszerek termodinamikai modellezése.


V. Orvosi Tudományok Osztálya

 

Balla György (57) a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a gyermekgyógyászat, az intenzív neonatológia, a szabadgyök-kutatás, az érbetegségek.  

Hunyady László (51) a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének igazgató egyetemi tanára és az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese. Szűkebb szakterülete a molekuláris élettan és a kísérletes endokrinológia.  

Schaff Zsuzsa (67) a Semmelweis Egyetem II. sz. Patológiai Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a patológia, a hepatológia, az onkológia.

 

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

 

Bársony István (62) az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetének igazgatója, a BME Elektronikus Eszközök Tanszékének habilitált magántanára, a Pannon Egyetem Nanotechnológiai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az elektronikus eszközök, a mikro- és nanoelektronika.

Monostori László (57) 2000 óta az MTA SZTAKI tudományos igazgatóhelyettese, a BME Gépészmérnöki Karán egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a gyártástudomány, az intelligens gyártórendszerek, a termelésirányítás és -informatika. 
 

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

 

Hermecz István a sanofi-aventis/Chinoin senior direktora, a Chinoin–BME kihelyezett Gyógyszeripari Tanszék vezetője, a Semmelweis Egyetem címzetes egyetemi tanára, a BME és a Szegedi Tudományegyetem magántanára. Szűkebb szakterülete a gyógyszerkutatás és a gyógyszerfejlesztés.

Hudecz Ferenc (58) az ELTE Szerves Kémiai Tanszékén működő MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője, az ELTE rektora. Szűkebb szakterülete a biomolekuláris, a bioorganikus és az immunkémia.  

Perczel András (51) az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA–ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoportjának vezetője. Szűkebb szakterülete a peptidek és a fehérjék térszerkezetének vizsgálata szintetikus, spektroszkópiai és számítástechnikai módszerekkel.
 

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

 

Podani János (58) Az ELTE Biológiai Intézete Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a numerikus ökológia.

Nagy Ferenc István (58) az MTA SZBK Növénybiológiai Intézetének csoportvezetője és igazgatóhelyettese. Szűkebb szakterülete a növényi molekuláris biológia, valamint a molekuláris foto- és kronobiológia.

 

Kondorosi Éva (62) a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Növénygenomikai, Humán Biotechnológiai és Bioenergiai Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a növényi molekuláris biológia.

 

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 

Vörös Imre (66) az MTA Jogtudományi Intézetének tudományos tanácsadója és igazgatóhelyettese, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az ELTE Jogi Továbbképző Intézetének tanára, a Donauuniversität Krems (Ausztria) vendégprofesszora. Szűkebb szakterülete a gazdaság jogi kérdései. 

Chikán Attila (66) a Budapesti Corvinus Egyetem Vállalatgazdaságtani Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a vállalatgazdaságtan, a versenyképesség és a logisztika.
 

X. Földtudományok Osztálya

 

Demény Attila (48) az MTA Geokémiai Kutatóintézetének igazgatója. Szakterülete a geokémia (izotópgeokémia).  

Kocsis Károly (50) az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének igazgatója, tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kara Földrajzi Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a társadalomföldrajzon belül a népesség-, az etnikai, a vallás- és a politikai földrajz.

Pósfai Mihály (47) a Pannon Egyetem Föld- és Környezettudományi Intézeti Tanszékének egyetemi tanára. Szakterülete az ásványtan.  
 

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

 

Kamarás Katalin (57) az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetének tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete a szilárdtestfizika, ezen belül a rezgési spektroszkópiák.  

Kollár János (65) az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója. Szűkebb szakterülete az elméleti szilárdtestfizika.  

Lévai Péter (48) a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet Elméleti Főosztályának vezetője, tudományos tanácsadó, az ELTE magántanára. Szűkebb szakterülete az elméleti magfizika, az erős kölcsönhatás és a nagyenergiás nehézion-ütközések.
 

 
A Magyar Tudományos Akadémia

új külső tagjai
 

I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

Pozsony Ferenc (55) a filológiai tudományok doktora, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajzi és Antropológiai Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a folklór, a szokáskutatások, a társadalomnéprajz és Erdély népeinek interetnikus viszonyai. 
 

II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Kovács András (64) a történelemtudományok doktora, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem–Filozófia Kar Művészettörténeti Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a fejedelemség korabeli Erdély.  

Pál-Antal Sándor (71) a Marosvásárhelyi Állami Levéltár nyugalmazott tanácsos-levéltárosa, történész. Szűkebb szakterülete a székely társadalom múltja. 

Várdy Béla (75) a Duquesne University (USA) professzora. Szűkebb szakterülete a magyar historiográfia, a kivándorlás, illetve az amerikai magyarság története, valamint az etnikai tisztogatás.  
 

III. Matematikai Tudományok Osztálya

 

Körner János (64) a Sapienza–Università di Roma Számítógéptudományi Tanszékének professzora. Szűkebb szakterülete a kombinatorika és az információelmélet. 

Zsidó László (64) matematikus, az Università di Roma professzora. Szűkebb szakterülete az operátoralgebrák, a spektrálelmélet, az ergodelmélet és a harmonikus analízis.
 

IV. Agrártudományok Osztálya

 

Nagy Éva (59) a Guelphi Egyetem Állatorvosi Karának egyetemi tanára. Szakterülete az állatorvosi virológia.  
 

V. Orvosi Tudományok Osztálya

 

Balla Tamás (55) a National Institutes of Health (USA) szenior felügyelője. Szűkebb szakterülete a molekuláris élettan. 

Szabó Sándor (66) a University of California Irvine & VA Medical Center egyetemi tanára, dékánhelyettese. Szűkebb szakterülete a kísérletes orvostudomány.
 

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

 

Csibi-Vencel József (65) a Kolozsvári Műszaki Egyetem professzora. Szűkebb szakterülete a fogaskerékhajtások, a mechatronika.  

Sztipanovits János (64) a Vanderbilt University egyetemi tanára, Distinguished Professor és az Institute of Software Integrated Systems igazgatója. Szűkebb szakterülete a szoftverintegrált rendszerek kutatása, fejlesztése. 
 

VII. Kémiai Tudományok Osztálya

 

Balázs Endre (90) a Matrix Biology Institute (Edgewater, NJ., USA), intézetigazgatója. Szűkebb szakterülete a poliszacharidok fizikai kémiája. 

Vancsó J. Gyula (56) a Twente Egyetem Makromolekuláris Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének vezetője és a twentei egyetem MESA+ Nanotechnológiai Intézetének kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a polimerkémia és -fizika.
 

VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

 

Sándor Mátyás (59) a Wisconsin University School of Medicine and Public Health professzora. Szűkebb szakterülete az immunológia, a fertőzés-immunológia és az immunreguláció. 

Tora László (53) 2001 óta elsőrendű kutatási igazgató (CNRS). Az Institute de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Illkirch) csoportvezetője. Szakterülete a molekuláris biológia és a fehérjekódoló gének átírásának szabályozása metazoaszervezetekben. 
 

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 

Benedek József (41) a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Földrajztudományi Karának dékánhelyettese, egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a regionális tudomány. 

Kopits György (67) a Magyar Köztársaság Költségvetési Tanácsának elnöke. Szűkebb szakterülete a monetáris és fiskális politika, az államháztartástan.

László Ervin (78) a Budapest Klub Alapítvány elnöke. A klub a világ haladása érdekében nemzetközi szellemi nagyságokat és művészeket fog össze. Szűkebb szakterülete az általános evolúció, a rendszerelmélet és a tudományfilozófia.
 

X. Földtudományok Osztálya

 

Pápay Gyula (71) a Rostocki Egyetem professor emeritusa. Szakterülete az informatika és a multimédia (térképészet) a történelemtudományban, valamint a történelmi térképes információs rendszerek.  
 

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

 

Deutsch Gyula (79) az Université Catholique de Louvain (Belgium) professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a magfizika.  

Mészáros Péter (67) a Pennsylvania State University Deparment of Physics és Department of Astronomy & Astrophysics professzora, a Center for Particle Astrophysics igazgatója. Szűkebb szakterülete a csillagászat és a nagyenergiás asztrofizika.  

Mihály László (61) a Stony Brook University egyetemi tanára, intézetvezető. Szűkebb szakterülete a kísérleti szilárdtestfizika. 

A Magyar Tudományos Akadémia

új tiszteleti tagjai


I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

 

Bert Fragner (69) az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, az Osztrák Tudományos Akadémia Iranisztikai Intézetének intézetigazgatója. Legfőbb kutatási területei az iranisztika és a turkológia.


II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya

 

Hans Belting (75) a karlsruhei Staatliche Hochschule für Gestaltung professor emeritusa, a bécsi Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften nyugalmazott igazgatója.  

Kurt Röttgers (66) a Fern Universität in Hagen Institut für Philosophie professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a gyakorlati filozófia és a filozófiatörténet.  

Michael Tomasello (60) a lipcsei Evolúciós Antropológiai Max Planck Intézet társigazgatója. Az amerikai tudós munkásságának fő területe a pszichológia és az antropológia.


III. Matematikai TudomáNyok Osztálya

 

Mikhail Gromov (67) a Párizs melletti IHES és a New York University Courant Institute professzora. Az orosz születésű francia matematikus szűkebb szakterülete a geometria és a topológia.  

S. R. Srinivasa Varadhan (70) a New York University Courant Institute professzora. Szűkebb szakterülete a valószínűségszámítás és a nagy eltérések elmélete. 

Szabó Zoltán (45) a Princeton University Department of Mathematics egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a topológia.

 

IV. Agrártudományok Osztálya

 

Karl-Heinz Kogel (54) a Justus-Liebig-Universität rektorhelyettese, az Institut für Phytopathologie und Angewandte Zoologie igazgatója. Szűkebb szakterülete a növénypatológia, a fertőző növénybetegségek biokémiai és molekuláris szempontjai.  

John F. Leslie (57) a Kansas State University Department of Plant Pathology tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a növénykórtan és genetika.

 

V. Orvosi Tudományok Osztálya

 

Harald zur Hausen (74) a Német Rákkutató Központ professor emeritusa, tiszteleti tudományos igazgatója. Szűkebb szakterülete a fertőzések által kiváltott daganatok tanulmányozása. A  kutató a 2008-as orvostudományi Nobel-díj megosztott kitüntetettje.  

David Julius (55) a University of California at San Francisco Department of Physiology egyetemi tanára, igazgatója. Szűkebb szakterülete a molekuláris neurobiológia és a farmakológia.

Peter Boyle (59) a lyoni Nemzetközi Prevenciós Kutatóintézet elnöke. Szűkebb szakterülete a krónikus megbetegedések megelőzése epidemiológiai, biostatisztikai, közegészségügyi megközelítésekkel, különös tekintettel a gazdaságilag kevésbé fejlett országokra.  

Thomas Ruzicka (58) a müncheni Ludwig Maximilian Egyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának vezetője. Szűkebb szakterülete a bőrgyógyászat.  

Sir Radda György Károly (74) az Oxfordi Egyetem professor emeritusa, a szingapúri Bioimaging Consortium alapító igazgatója és Szingapúr Tudományos és Technológiai Tanácsának igazgatóhelyettese. Szűkebb szakterülete az orvosi biokémia.

Felix Unger (64) a Salzburgi Egyetem Szívsebészeti Tanszékének igazgatója. Szűkebb szakterülete a szívsebészet és a kardiológia.

 

VI. Műszaki Tudományok Osztálya

 

Marian P. Kazmierkowski (67) a Varsói Műszaki Egyetem Szabályozás- és Ipari Elektronika Intézetének professzora, a Centre of Excellence PELINCEC igazgatója. Szűkebb szakterülete a teljesítményelektronika és a hajtások.

J. Michael T. Thompson (73) a University of Cambridge Alkalmazott Matematika és Elméleti Fizika Tanszékének tiszteletbeli tagja. Szűkebb szakterülete a nemlineáris dinamika és annak alkalmazásai a mérnöki és a biológiai tudományokban. 

S. Erol Gelenbe (65) az Imperial College London professzora. Szűkebb szakterülete a számítógépes és a távközlő hálózatok.


VII. Biológiai Tudományok Osztálya

 

Alan Cowey (75) a University of Oxford Physiological Psychology, Department of Experimental Psychology professor emeritusa. Szakterülete a neurobiológia.  

Gregory Petsko (62) a Brandeis University Rosenstiel Basic Medical Sciences Research Center professzora. Szűkebb szakterülete a röntgenkrisztallográfia alkalmazása a fehérjeműködés, többek között a fehérjedinamika hőmérsékletfüggésére és a mechanisztikus enzimológiára vonatkozó kérdéseinek megválaszolásában.

Christian R. Noe (63) a Bécsi Egyetem Orvosi Kémiai Intézetének egyetemi tanára. Szakterülete a gyógyszerkémia.  

John L. Harwood (64) a Cardiff University School of Biosciences professzora, igazgatóhelyettese. Szakterülete a biokémia.  

Sankar L. Adhya (73) az Egyesült Államok Nemzeti Egészségügyi Intézetei Nemzeti Rákkutató Intézetének osztályvezetője. Szakterülete a molekuláris genetika.  

John St James Stewart Buckeridge (61) a RMIT University Melbourne, illetve a Hochschule Wismar Fachhochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung professzora. Szűkebb szakterülete a földtudományok (geológia), az őslénytan, a tengerbiológia, a környezettudomány. 

Craig C. Mello (50) a University of Massachussetts Medical School professzora. Szűkebb szakterülete a molekuláris biológia és a genetika. Nevéhez fűződik az RNS-interferencia felfedezése, amiért 2006-ban Nobel-díjat kapott.

Olekszandr P. Demcsenko, az Ukrán Tudományos Akadémia Palladin Biokémiai Intézetének vezető kutatója.Szűkebb szakterülete a biofizika, a fluoreszcencia és a spektroszkópia.  

 

IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

 

Arthur S. Hartkamp (65) a Radboud University Nijmegen egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a polgári jog és az európai jog.  

Geert Hofstede (82) a Maastrichti Egyetem professor emeritusa, valamint a Tilburgi Egyetem Gazdasági Kutatóközpontjának extramural fellow-ja. Culture’s Consequences c. könyve az összehasonlító interkulturális kutatás megalapítójává tette. 

 

X. Földtudományok Osztálya

 

Tom Beer (63) az ausztrál Tudományos és Ipari Kutatási Szervezet Tengerészeti és Légköri Kutatóintézetének tudományos kutatója. Szűkebb szakterülete a környezetvédelem és a meteorológia.

Erik W. Grafarend (71) az Universität Stuttgart Geodätisches Institut professor emeritusa. Szűkebb szakterülete az elméleti geodézia.  

Michael Ghil (66) az École normale supérieure Département Terre-Atmosphère-Océan tanszékvezetője. Szűkebb szakterülete a légkör- és a klímakutatás, a légkördinamika és a klímadinamika.  

Detlev Möller (63) a Brandenburgische Technische Universität, Cottbus egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a levegőkémia.

 

XI. Fizikai Tudományok Osztálya

 

Igor Dzyaloshinskii (79) a University of California, Irvine, Department of Physics professor emeritusa. Szakterülete a kondenzált anyagok elmélete.  

Fodor Zoltán (46) a Wuppertali Egyetem Szuperszámítógépes Elméleti Részecskefizikai Csoportjának a vezetője, a Helmholtz Gesellschaft J. v. Neumann Intézet Elemi Részecskefizikai Kutatócsoportjának megbízott igazgatója. Szűkebb szakterülete a részecskefizika és a kvantumtérelmélet, ezen belül a hadronspektrum és a fázisátmenetek vizsgálata rácstérelméleti módszerekkel.

Joachim Burgdörfer (57) a Technische Universität Wien Institut für Theoretische Physik intézetigazgatója. Szűkebb szakterülete az elméleti fizika.