A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 MAGYARORSZÁG ÉS A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PUBLIKÁCIÓS

    ÉS IDÉZETTSÉGI MUTATÓSZÁMAI NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN

    A NATIONAL SCIENCE INDICATORS (THOMSON-REUTERS)

    ÉS A SCIMAGO (ELSEVIER( ADATBÁZISOK ALAPJÁN, 1996–2007

X

    Schubert András
     Dr. techn., MTA Kutatásszervezési Intézet • schuba(kukac)iif.hu

    Vasas Lívia

     PhD, Budapest SOTE Központi Könyvtár, Budapest •  lvasas(kukac)lib.sote.hu

 

Bevezetés


Egy közelmúltban megjelent tanulmány (Schubert A. – Schubert M., 2009) arra hívta fel a figyelmet, hogy egy ország relatív helyzetének megítélésében a globális vagy akár a tágabb regionális rangsorokban elfoglalt helyzetnél gyakran érzékletesebb képet adhat a közvetlen szomszédokkal való összehasonlítás. Ez igaz a gazdasági, a sportbeli vagy éppenséggel a tudományos teljesítmény felmérésére is.

Jelen tanulmányban arra teszünk kísérletet, hogy ezt az elvet követve felvázoljuk a magyar tudomány helyzetét a világhoz, valamint szomszédainkhoz képest az 1996–2007-es időszakban a tudomány egyes szakterületein. Az összehasonlítást a tudománymetriában leghasználatosabb jellemzők: a publikációs tevékenység és az idézettségi hatás mutatószámai alapján végezzük.


Adatforrások és módszertani alapok
 

Adataink forrásai a két nemzetközileg legjelentősebb bibliográfiai adatszolgáltató: a Thomson–Reuters és az Elsevier adatbázistermékei voltak. A National Science Indicators (NSI; Nemzeti Tudományos Mutatószámok) adatbázis a Web of Science adatain alapuló kereskedelmi termék, amely a természettudományok, társadalomtudományok és a humán tudományok összesített publikációs és idézettségi statisztikáin keresztül jellemzi kb. száznyolcvan ország kutatási teljesítményét (Thomson–Reuters, 2009). Az Elsevier B. V. bibliográfiai adatbázisa, a Scopus adatain alapul a SCImago portál, amelyet az Elsevier megbízásából a Granadai Egyetem (Spanyolország) munkatársai fejlesztettek ki, és működtetnek (SCImago Research Group, 2007–2009). A SCImago az interneten bárki számára ingyenesen hozzáférhető.

Az említett adatbázisokból Magyarország, a hét szomszédos ország (Ausztria, Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna) és a teljes világ adatait gyűjtöttük ki az 1996–2007 közötti tizenkét éves időszakra a tudomány tizenkilenc területén. A tizenkilenc területet úgy választottuk ki az NSI huszonkettő és a SCImago huszonhét területének felhasználásával, hogy a két adatbázis adatai a lehető legjobban összevethetők legyenek. Az 1. táblázatban soroljuk fel a tizenkilenc tudományterületet, valamint megadjuk az NSI és a SCImago osztályozása szerinti megfelelőjüket. Az NSI néhány szakterületi kategóriáját összevontuk, a SCImago oszlop alján dőlt betűvel szedett kategóriákat egyértelmű megfeleltetés híján az elemzésből kihagytuk.

A publikációs tevékenység mutatószámaként a publikációk számának a világ összes publikációjából való részesedését választottuk. Az egyes országok publikációinak mindkét felhasznált adatbázis az illető országból legalább egy szerzői munkahelyet feltüntető cikkeket tekinti. A világ összes publikációinak adatait (évenként, szakterületenként) mindkét adatbázis külön adatként tartalmazza, a duplikátumok kiszűrésével. Az NSI publikációszámai a Web of Science adatbázisban „articles”, „notes”, „reviews”, and „proceedings papers” dokumentumtípusokba sorolt tételekre vonatkoznak (a legutóbbi a folyóiratokban vagy referált konferenciakiadványokban teljes terjedelemben közölt publikációkat jelenti); a SCImago esetében publikációszámként a „Cited Documents” értéket használtuk, amely az adatbázis útmutatója szerint „scientific articles” és „reviews” kategóriákat öleli fel. Néhány folyóiratra szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálataink szerint a két válogatás lényegében megegyezik.

Az idézettségi hatást az egy cikkre jutó idézetszámnak az adott év, illetve szakterület világátlagához mért arányával jellemeztük. Az idézetek számát mindkét adatbázis a publikáció évétől az adatbázis aktuális állapotának lezárásáig terjedő időszak egészére számolja. Ezért az egyes évekre más és más (folyamatosan csökkenő) idézési „ablak” érvényes, tehát a megfelelő világátlagokhoz való viszonyítás nélkül az időbeli trendeket nem lehetne megállapítani. Hasonlóképpen a különböző idézési szokásokat mutató szakterületek csakis az adott szakterület világátlagához való viszonyítás után válnak összehasonlíthatóvá.

A Magyarországra vonatkozó adatokat az adatbázisokból közvetlenül nyertük ki. A szomszédokra vonatkozó adatok esetében egy kétségkívül erősen közelítő megoldásra kényszerültünk (a felhasznált adatbázisok más lehetőséget nem kínáltak): az egyes országok publikáció- és idézetszámait összeadtuk, és az összeget tekintettük a szomszédokra vonatkozó összesített értéknek. Ez a megoldás a vizsgált országok közötti társszerzőség esetén többszörös számolást eredményez, ezért a publikációszám-értékek valamivel nagyobbak lesznek a valóságosnál. Az egy cikkre jutó idézettség-értékekre ez a számolási hiba lényegében nem hat, ugyanis a többszörös számolás a számláló és a nevező értékében is hasonló mértékű növekedést eredményez. A hiba jelentőségét lényegesen csökkenti az a tény, hogy szúrópróbaszerűen elvégzett vizsgálataink szerint a Magyarországgal szomszédos országok egymás közötti társszerzői együttműködése igen csekély.

 

 

Eredmények és értékelésük


A legfontosabb eredményeket az 1–4. ábrákon foglaltuk össze.

Az 1. ábrán a publikációs tevékenység mutatószámát (a világ összes publikációiból való részesedést) mutatjuk be éves bontásban. A Magyarországgal szomszédos országok összméretüknél fogva kb. ötször annyi cikket publikálnak, mint Magyarország. A világ publikációiból való részesedés időbeli változása jól láthatóan különbözik: a szomszédos országok esetében a részesedés a vizsgált tizenkét éves időszakban igen stabil, Magyarország az időszak első felében növekedő, a második felében csökkenő tendenciát mutat. Mivel ez a viselkedés mind a két adatbázis adataiban megmutatkozik, a magyarázatot aligha magyarázhatjuk az adatbázisok szerkesztési elveinek változásával. A két adatbázis adatainak összevetése egyértelműen azt mutatja, hogy mind Magyarország, mind szomszédai az NSI-adatbázis szerint képviselnek nagyobb részt a világ publikációs termeléséből. Mivel más vizsgálatokból (pl. Schubert, 2009) ismeretes, hogy a SCImago alapjául szolgáló Scopus adatbázis lényegesen bővebb folyóiratbázist használ, mint a Web of Science, az eredményt úgy értékelhetjük, hogy a Scopus folyóirattöbblete legkevésbé sem a közép-európai régiót részesíti előnyben.

A 2. ábra ugyanezt a mutatószámot szakterületi bontásban mutatja be (a vízszintes tengelyen a szakterületeket alfabetikusan rendeztük). A szakterületi különbségek szembeötlőek. A régió – legalábbis részben – közös tudománypolitikai múltjából következően a fizika, kémia és matematika területén mind a magyar, mind a szomszédos országokbeli publikációs aktivitás kiemelkedő; az anyagtudományok Magyarországon nem mutatkoznak olyan súlyponti területnek, mint a szomszédos országokban. Vannak területek, ahol Magyarország mennyiségi hátránya az átlagos ötszörössel szemben közel tízszeres: ezek a társadalomtudományi területek (beleértve a közgazdaságtant és a pszichológiát) és – sajnos – a környezettudományok. Kiemelkedő a magyar publikációs aktivitás a szomszédos országokhoz képest a mezőgazdasági tudományok, a biokémia, az idegtudományok, a gyógyszertudományok és az állatorvos-tudomány területén.

A két adatbázis alapján számított mutatószámok nagyjából követik az idősoroknál tapasztalt arányokat. Sajátos eltérés mutatkozik Magyarország mutatószámainál a mezőgazdasági tudományok és az állatorvos-tudományok területén. Az első esetben az NSI, a másodikban a SCImago alapján számított érték lett kiugróan magas. A magyarázat valószínűleg az, hogy a mezőgazdasági tudományoknak a SCImago „Agricultural and Biological Sciences” kategóriáját, az állatorvos-tudományoknak az NSI „Plant & Animal Science” kategóriáját feleltettük meg, és bár a magyar aktivitás mind a mezőgazdasági, mind az állatorvosi tudományokban kiemelkedő, a kapcsolt biológiai, illetve növénybiológiai területek figyelembevétele ezt jelentősen lerontja.

A 3. ábra az egy publikációra jutó idézettség világátlaghoz mért értékét mutatja be éves bontásban. Az egész régióra biztató a trendek folyamatosan növekvő jellege, Magyarországra pedig különösen az, hogy a SCImago szerint 2003-tól tartósan a világátlag fölött teljesít. A figyelmesebb vizsgálat azonban azt is megmutatja, hogy Magyarországnak a szomszédos országokhoz képest a 2000-es évek elején mutatkozó maximális fölénye a vizsgált időszak végére igencsak megcsappant, az NSI-adatok szerint majdhogynem el is tűnt. Az 1. ábrán látható mennyiségi hanyatlás mellett ez a második riasztó jel.

A 4. ábrán mutatkozik leglátványosabbnak a szomszédokkal való összehasonlítás. Jól látszik, hogy Magyarország szinte minden szakterületen eléri vagy meghaladja a szomszédos országokra vonatkozó értékeket, a fizika, a földtudományok, a multidiszciplináris tudományok, a műszaki tudományok és a pszichológia területén pedig a világátlagot is. Elgondolkodtató, hogy – a fizika kivételével – korántsem a legaktívabban művelt területek bizonyultak az idézettséget tekintve legeredményesebbnek. Az egyensúly helyreállítása az eredményesség alapú támogatási rendszerek hatékony alkalmazásával képzelhető el.
 Kulcsszavak: tudománymetria, bibliometria, publikációs mutatószámok, idézettségi mutatószámok, szomszédsági mutatószámok

 


 

IRODALOM

Schubert András – Schubert Mihály (2009): Outperform Your Neighbors. Scientometrics. 80, 2, 555–560.

Thomson–Reuters (2009)  WEBCÍM >

Schubert András (2009): A magyar tudományos kutatás helyzete a világban – Tudománymetriai elemzés a Scopus adatbázis adatai alapján. KSZI [ξ] Akták.  WEBCÍM >

SCImago Research Group (2007–2009)  WEBCÍM >


 


 

Tudományterület

Rövidítés

NSI

SCImago

Állatorvos-tudományok

Állato.

Plant & Animal Science

Veterinary

Anyagtudományok

Anyagtud.

Materials Science

Materials Science

Biokémia, genetika és molekuláris biológia

Biokémia

Molecular Biology

& Genetics + Biology

& Biochemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Fizika és csillagászat

Fizika

Physics

Physics and Astronomy

Földtudományok
és űrkutatás

Földtud.

Geosciences + Space Science

Earth and Planetary Sciences

Gyógyszertudományok,
toxikológia

Gyógyszertud.

Pharmacology

& Toxicology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

Idegtudományok

Idegtud.

Neuroscience

& Behavior

Neuroscience

Immunológia és mikrobiológia

Immunol.

Immunology

+ Microbiology

Immunology

and Microbiology

Kémia

Kémia

Chemistry

Chemistry

Környezettudományok

Körny.

Environment/Ecology

Environmental Science

Közgazdaságtan és pénzügyek

Közgazd.

Economics & Business

Economics, Econometrics

and Finance

Műszaki tudományok

Műsz.

Engineering

Engineering

Matematika

Matematika

Mathematics

Mathematics

Mezőgazdasági és biológiai tudományok

Mezőgazd.

Agricultural Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Multidiszciplináris tudományok

Multidiszc.

Multidisciplinary

Multidisciplinary

Orvostudományok

Orvostud.

Clinical Medicine

Medicine

Pszichológia

Pszichol.

Psychiatry/Psychology

Psychology

Számítástudományok

Számítástud.

Computer Science

Computer Science

Társadalomtudományok

Társadalomtud.

Social Sciences general

Social Sciences

 

Arts and Humanities

Business, Management and Accounting

Chemical Engineering

Decision Sciences

Dentistry

Energy

Health Professions

Nursing

 

1. táblázat • Az elemzésben használt tudományterületek

és az NSI és a SCImago osztályozása szerinti megfelelőjük <
 


 

 

 

1. ábra • Magyarország és szomszédainak részesedése a világ tudományos publikációiból

az NSI- és a SCImago-adatbázisok alapján 1996 és 2007 között évente <

 


 

 


2. ábra • Magyarország és szomszédainak részesedése a világ tudományos publikációiból

az NSI- és a SCImago-adatbázisok alapján szakterületenként az 1996–2007 közötti időszakban <

 


 


3. ábra • Magyarország és szomszédainak egy publikációra jutó idézettsége

az NSI- és a SCImago-adatbázisok alapján 1996 és 2007 között évente <

 


 


4. ábra • Magyarország és szomszédainak egy publikációra jutó idézettsége az NSI- és a SCImago adatbázisok alapján szakterületenként az 1996–2007 közötti időszakban <