A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 A TUDOMÁNY OSZLOPAI

X

Makai Mihály

az MTA doktora, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó,
Budapesti Műszaki Egyetem Nukleáris Technika Intézet,
KFKI Atomenergia Kutató Intézet
makai(kukac)reak.bme.hu, makai@aeki.kfki.hu

 

Bevezetés


A tudomány bonyolult és kiterjedt eszközöket és intézményeket működtet annak érdekében, hogy ki tudja szűrni a hibás nézeteket. Ez többnyire sikerülni is szokott. Az említett eszközök egyike a nyílt vita, amelynek lényege, hogy a szembenálló nézetek körülbelül egyenlő feltételek mellett csapnak össze. Ezzel együtt elismert tény, hogy a radikálisan új nézetek többnyire úgy győznek, hogy a régi nézetek képviselői kihalnak. A nyílt vita helyet kap a tudományos fokozatok megszerzésében, az eredmények tudományos közleményekben történő megjelentetésében. Ezt az eszközt a hétköznapi életben már általánosan használják, például a pályázatok kiírása és elbírálása során a benyújtott pályázatot egy zsűri elbírálja, ebben általában a pályázókat is meghallgatják, és a jelenlévők kifejthetik véleményüket. Bármilyen legyen is a zsűri, ez a konstrukció lehetőséget ad a nézetek ütköztetésére. Másik példa a minőségbiztosítás rendszere, itt intézményes formában egy jó mérési jegyzőkönyv pontosságát írják elő a tervezés fázisától a megvalósításon át az üzemeltetésig a munka minden fázisában.

A tudomány eredményei nemcsak a kutatók számára fontosak, ezért működik egy tájékoztató rendszer, amelynek célja az új tudományos eredmények minél szélesebb körű megismertetése, ezt röviden ismeretterjesztésnek szokás nevezni. Az ismeretterjesztés legfontosabb színtere az iskola, az óvodától a doktori iskolákig, ahol a diákok számukra új, noha a társadalom számára régóta ismert eredményeket, eljárásokat, eszközöket ismernek meg. Ide tartozik a könyvkiadás egy része is: a tankönyvek, a monográfiák, a lexikonok, szótárak, és végül, de nem utolsósorban, a tudományos ismeretterjesztést szolgáló munkák. Az ismeretterjesztés szerepe azért is fontos, mert a hihetetlennek tűnő új eredmények könnyen azt a képzetet keltik, hogy minden lehetséges. Ezt pedig ügyesen ki is használják az áltudományos eszközökből meggazdagodni vágyók. Az ismeretterjesztés segítheti a tájékozódást.

Tagadhatatlan, hogy a tudomány intézményrendszereinek működésében zavarok figyelhetőek meg. Jelen írásban három témakört vizsgálunk, ahol komoly problémák jelentek meg.


A tudományos publikáció


A tudományos eredmények szakcikkekben jelennek meg először. A szerkesztőségben a beküldött kézirat átmegy egy peer review eljáráson. Összefoglaló munkák, egy-egy szakterület árfogó feldolgozása egy monográfiában jelenik meg, itt egy lektor nézi át a kéziratot, a hibák, ellentmondások kiszűrése céljából. A tankönyveket több lépcsőben ellenőrzik, lektorálják.

2010. június 29. és július 2. között a floridai Orlandóban rendezték a Második Nemzetközi Peer Review Szimpóziumot, amelynek témája a tudományos közlemények minőségbiztosítási technikája, a lektori vélemény, a peer review. A peer review elnevezés egy elvet takar, amelynek értelmében a kutatási eredményeket az adott szakterületet jól ismerő, a (kutatói)társadalom által elismert szakemberekkel bíráltatják el, a kölcsönös bizalom és megbecsülés alapján.

A lektorálás a minségbiztosítás legfontosabb eszköze. Feladata a publikálásra szánt munka független ellenőrzése, az ellentmondások, hibák kiszűrése. A lektor személyét csak a kiadó ismeri, a szerző és a lektor vitája a szerkesztőség közvetítésével történik. A lektori véleménnyel kapcsolatban az alábbi követelményeket lehet megfogalmazni: a vélemény legyen objektív, legyen racionális és tartalmazzon indoklást. Jobb szerkesztőségek egy kézirathoz két-három független véleményt is kérnek. Ennek oka a különböző iskolák közötti esetleges ellentmondások kiszűrése. A lektorálást a kutatók döntő többsége kiemelten fontosnak tartja. David Goodstein (2000) elismeri, hogy „a lektorálás a tudományos művek kiadásának egyik szent tartópillére”.

A lektorálás jelentősége körüli vita több, mint egy, a tudományos közösségen belüli civakodás. Egy bíróság előtti bizonyítási eljárásban szerepet kapnak az alkalmazott módszerek. Egyes bíróságok előnyben részesítik a tudomány által elfogadott módszereket, az ilyen eszközökkel kapott eredményeket (Goodstein, 2000). Ilyen eszközök hiányában a bíróságok megjósolhatatlan ítéleteket hoznának. Peter M. Rothwell és társai (2000) statisztikai eszközökkel elemezték a lektorálás színvonalát. David F. Horrobin 2001-ben megjelent cikke szerint a lektorok elfogadást vagy elutasítást javasló döntései közötti korreláció nem haladja meg szignifikánsan a véletlen találgatásból adódó értéket. Daryl L. Chubin és Esward J. Hackett (1990) szerint a kutatók közöségének mindössze 8%-a tartja elfogadhatónak a peer review jelenlegi színvonalát. A lektorálás problémáit elsősorban az orvosi-biológiai területen tették szóvá a Peer Review in Biomedical Publication címmel, 1990 óta rendszeresen tartott nemzetközi konferenciákon.

A gyakorlatban a lektorálás nem az ismertetett módon történik. A szakma elismert egyéniségei ugyanis elfoglaltak, sokuk számára a lektori munka csak teher, ráadásul a szerkesztőségek a lektorálást morális kötelességként kezelik. Eredményként a lektori vélemények jelentős késéssel készülnek el (nem ritka az egy évet meghaladó átfutási idő). Egyes munkák (például egy vaskos könyv) lektorálása komoly munka. Gyakori, hogy a lektorálásra felkért személy átadja másnak a vélemény elkészítését. Előfordul, hogy egy magát az adott területen kompetensnek hirdető folyóirat nem tud alkalmas lektort találni. Az is tény, hogy a kéziratok döntő többsége nem forradalmian új ötletekkel áll elő (egyébként az új ötletek elfogadása is problematikus), az apró korrekciók értékelése pedig részletes vizsgálatot igényelne.

Ugyanakkor a lektorálás szerepe jelentősen megnőtt. A feljett technika lehetővé teszi a cikkek nagyüzemi gyártását (lásd Makai, 2004, 2.5 fejezet), a cikkekben a hibák száma jelentősen megnő, a hibák is súlyosabbak. Egyes esetekben felmerül a hamisítás vagy a csalás gyanúja is. Van lektor, aki csak olyan szerző kéziratát hajlandó lektorálni, akit személyesen ismer, így kíván védekezni az esetleges csalások ellen.

A következő kevésbé ismert történet (La Recherche, 1996) is a „rangos folyóiratok” peer reviewjának gyengeségére mutat rá. Az eset csak azért maradhatott majdnem észrevétlen, mert a Tamperei Egyetem megmentette a Journal of Physics D-t a megszégyenüléstől. A Sunday Telegraph híre szerint egy finnországi laboratórium munkatársai kéziratot készítettek egy, az antigravitáció létét megerősítő kísérletről. A kéziratot a tekintélyes Journal of Physics D: Applied Physics-nek küldték be. Ezt a folyóiratot a brit fizikai intézet adja ki, a kéziratot elfogadták. A cikk szerzői a Tamperei Egyetem munkatársai, az orosz Eugene Podkletnov és a finn Petri Vuorinen. A cikk a folyóiratnál szokásos szigorú procedúrán ment át, három független referens átnézte a kéziratot, egyikük sem talált benne semmi kivetnivalót. Egy újságcikk (talán éppen a Sunday Telegraph cikke) azonban arra ösztönözte a Tamperei Egyetemet, hogy nézzen utána a kéziratnak, és hamarosan kiderült, hogy valamilyen zavaros, ellenőrizhetetlen ügyről van szó. Podkletnov 1990-től kezdődően tényleg a Tamperei Egyetemen dolgozott, de az egyetem nyilatkozata szerint nem is tudtak a témáról. Vuorinen a saját állítása szerint meglepődött, amikor megtudta, köze van a cikkhez. Végül a kéziratot megjelenés előtt visszavonták, Podkletnovot elküldték az egyetemről.

A lektorálásra azonban nem csak a szakfolyóiratokban van szükség, de például a könyvkiadásban is. A könyvkiadás kereskedelmi tevékenység, itt a tulajdonos dönti el, milyen szerepet kap egy-egy mű kiadásában annak belső értéke. Ha a szerző tehetős, kiadhatja saját munkáját – ahogyan József Attila is tette a maga szűkös lehetőségei között. Sajnos a kiadott mű színvonala gyakran elmarad József Attila kötetének színvonalától, a költészet szerepe is eltér a tudományos művekétől. Ha valaki nincs tisztában egy könyv tényleges értékével, könnyen hibás eljárásokat tanulhat meg, vagy alkalmazhat. Az olvasó nyilván megérti, hogy egy híd tervezése, egy orvosi beavatkozás nem alapozható obskurus körülmények között megjelentetett kiadványokra. Ugyanakkor a nagyközönség nem tudja eldönteni, hogy egy kiadvány mennyire hiteles. Röviden emlékeztetem az olvasót az Alan Sokal, Igor és Grichka Bogdanoff, Jan Hendrik Schön stb. nevekkel fémjelzett botrányokra (Makai, 2004). Ezek eltérő szándékkal vagy eszközökkel felhívták a figyelmet a lektorálás körüli visszásságokra.

A lektorálással kapcsolatos fejtegetést azzal zárom, hogy az olvasók többsége nem lehet biztos abban, hogy a kezében tartott könyv vagy cikk megfelel-e a tudományosság követelményeinek, de még abban sem, hogy annak felhasználása nem jár-e számára jelentős hátránnyal.


A tudomány intézményei


A modern társadalom intézmények sorát működteti a racionalitás érdekében. Az intézmények egy része a korábban felhalmozott tudás átadását szolgálja, egy másik része a tudás gyarapítását. Az egyén tudásának gyarapodását vizsgák, bizonyítványok, oklevelek tanúsítják. A bizonyítványok, oklevelek elérése, az általuk biztosított jogosítványok rendszere egy bonyolult minőségbiztosításon alapszik. Mindenki tudja, mit jelent egy gépjárművezetői vizsga, egy érettségi vagy egy új technika elsajátítására indított tanfolyam elvégzését bizonyító oklevél. Megjegyezzük, hogy hasonló bizonyítványokat az élet minden területén kiadnak. Az oktatás ma már nem fejeződik be egy iskola elvégzésével. Aki munkába áll, arra számíthat, hogy új technikákat kell elsajátítania. Aktív élete során akár több szakmát is ki kell tanulnia, ha nem akar munkanélkülivé válni. Ezt nevezik lifelong-learning-nek; egész életen át tartó tanulásnak.

A kutatásban dolgozók haladását az egyetem elvégzése után tudományos fokozatok megszerzése mutatja. Az első, a PhD-fokozatot többnyire egy doktori iskolában szerzik meg. Az egyetemek többségén működnek doktori iskolák, az iskola működési engedélyét a Magyar Akkreditációs Bizottság adja ki egy eljárás során. Az eljárás során ellenőrzik a doktori iskola tagjainak kompetenciáját (pl. adott mennyiségű személynek kell rendelkeznie megadott tudományos fokozattal).

A PhD-fokozat megszerzése után az egyetem lehetőséget adhat egy habilitációnak nevezett eljárás lefolytatására. A habilitációra pályázni kell. Meghatározott feltételek esetén a pályázó a folyamat végén habilitál. Az egyetem előírhatja bizonyos állások betöltéséhez a habilitációt. Ettől eltérő lehetőség a Magyar Tudományos Akadémián az MTA doktora fokozat megszerzése, ez a fokozat szükséges ahhoz, hogy valaki később az MTA levelező vagy rendes tagja lehessen. A fenti fokozatok megszerzése nem könnyű, jelenleg az MTA doktora fokozattal rendelkezők száma Magyarországon kevesebb, mint háromezer. Értelemszerűen, a rendszer feltételezi, hogy a következő fokozat presztizse elegendő ahhoz, hogy kellő számú jelölt próbálkozzon megszerzésével. Az MTA levelező, rendes és külső tagjait jelölik, arra nem lehet pályázni. A jelöltek közül az MTA választja ki a tényleges tagokat. Vizsgáljuk meg a tudományos minősítés rendszerének két elemét: az MTA doktora fokozatot és az MTA tagválasztást.

Természetesen a hierachia csúcsán állók állnak leginkább a figyelem középpontjában, sokak szemében ők jelentik a követendő példát. László Ervin zongoraművész szívesen elmélkedik tudományos problémákon. A fizikusok többsége szemében a kitűnő zongoraművész egyszerűen áltudós. László Ervint mégis díszdoktorrá avatta 2002-ben a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara az alábbi laudációval: „László Ervin professzor külföldi tartózkodása óta tartós kapcsolatot alakított ki egyetemünkkel. Rendszeresen tartott előadásokat a Közgazdaságtudományi Karon és a Természettudományi Karon oktatók és hallgatók részére. Támogatója és szakmai segítője a környezet-gazdaságtannal és a regionális gazdaságtannal foglalkozó graduális és Ph.D. kurzusoknak, az ez irányú tudományos kutatásoknak. László Ervin főbb művei angol német és magyar nyelven egyaránt bizonyítják, hogy nagyformátumú, de rendszerben gondolkodó tudós, akinek szemlélete példa lehet egyetemünk hallgatói és oktatói számára.” Remélhetőleg nem László Ervin zavaros fizikai nézetei alapján, amelyet – többek között – Bencze Gyula joggal tett szóvá (Bencze, 1997). Illusztrációnak íme két idézet László Ervin egyik könyvéből (László, 1996): „A vákuum maga nem anyagi: energiái negatív állapotban vannak. Ez szerencsés dolog, mert ha nem így volna, akkor a világegyetem nyomban olyan kicsire zsugorodna, mint az atom átmérője.” (László, 1996, 183.) „A tárgyak »vákuumnyomását« és még inkább ezeknek feltűnő maradandóságát kísérletileg igazolta egy másik orosz kutatócsoport Vlagyimir Poponyin vezetésével az orosz Tudományos Akadémia Biokémiai Fizikai (sic!) Intézetében…” (László, 1996, 188.)

Az áltudományos nézetek visszhangjának bemutatására álljon itt néhány gondolat Csorba F. László recenziójából (Csorba, 2005). A recenzens megjegyzi, hogy László Ervin munkájához tárgyi tudásra és bátorságra van szükség, László Ervin esetében pedig a „mesterségbeli tudás” szárnyaló tehetséggel és művészi tehetséggel párosul. László Ervin a kozmológia, a termodinamika és az evolúció elmélete mellé felsorakoztatja munkájában a telepátiát, az aurát, és a lélekvándorlást is: „E részben rejtélyes, részben már földerített tényeket közös elmélet segítségével kapcsolja össze. Mint könyvének eredeti címe (The Fifth Field) jelzi, a kapcsolatot egy ötödik kölcsönhatástípus föltételezésével teremti meg (az elektromágneses, a gravitációs, az erős és a gyenge erők mellett), mely kiterjedt mezőként összefüggéseket teremt anyagi és szellemi, múltbeli és jövőbeli események között. Az »öt mező« elmélete valójában több is, más is, mint egy újabb tudományos elmélet. Talán világképformáló paradigmának nevezhetjük. Lehetséges következményei filozófiailag, sőt teológiailag is aggályosak.”

Egyelőre a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának díszdoktora az egyetlen, aki a természettudósok közül tud valamit az ötödik kölcsönhatásról. A recenzióban később azt is megtudjuk, László Ervin valójában a tudományos nézetek oldalán küzd: „Az igazi szellemi bátorság ezért nem a szélhámosoké, akik gátlás nélkül bármit leírnak, hanem azoké, akik kellő kritikai érzékkel és szaktudással vizsgálódva vállalkoznak az ocsú és a tiszta búza (az áltudomány és valódi tudomány) lehetőleg pontos elkülönítésére, ám eközben végig megőrzik nyitottságukat, és vállalják az ütközést mindazon területeken, melyeket ígéretesnek tartanak. Talán éppen ezt nevezi a modern pedagógiai irodalom »scientific literacy«-nek, azaz a természettudományos tudás (knowledge) alkalmazási képességének, abból a célból, hogy döntéseinket megalapozó, segítő következtetésekre juttassuk.”

A díszdoktort 2010-ben pedig az MTA külső tagjává választották a Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya javaslatára, az alábbi

 

 

előterjesztés alapján: „Budapesten született 1932-ben. 1970 óta Docteur des-Lettres & Sciences Humaines (Sorbonne). A Budapest Klub Alapítvány elnöke. Szűkebb szakterülete az általános evolúció és rendszerelmélet és a tudományfilozófia. A modern rendszerelmélet, a társadalomfejlődés történeti szintézise, a káoszelméletekkel kapcsolatos fenntartható fejlődés és a jövőkutatás átfogó területein fejtette ki társadalomtudományi munkásságát. A magyar tudományos közélettel 1964 óta állandó kapcsolatban áll, első magyar nyelvű írásai a Valóság című folyóiratban jelentek meg, később könyveit is publikálták. 1983 és 1993 között az UN Egyetem megbízásából a Művelődéskutató Intézettel közösen nemzetközi tudományos kutatómunkát folytatott Magyarországon. Ekkor alapította meg a Budapest Klubot, amelynek ő az elnöke. A klub a világ haladása érdekében nemzetközi szellemi nagyságokat és művészeket fog össze.”

Az előterjesztésben a jelöltnek nem az előterjesztő osztály területén kifejtett munkásságát említik. Mindezek alapján világos, hogy az MTA egyes osztályai meglehetősen különböző módon értelmezik a tudományos munkásságot. E nézetkülönbségek világosan láthatóvá váltak az MTA osztályai által megfogalmazott, az MTA doktora fokazattal szemben támasztott követelményekben (Doktori, 2010).

Az MTA doktora cím odítélése az MTA tudományos osztályai által kidolgozott és az MTA Doktori Tanácsa által elfogadott eljárás alapján történik. A cím megszerzéséhez a jelölt elkészít egy dolgozatot tudományos eredményeinek összefoglalásával, azt beadja ahhoz a tudományos osztályhoz, amelynek címét megszerezni kívánja. Az osztály egy habitusvizsgálatnak nevezett eljárásban megvizsgálja a jelölt tudományos közéletben, oktatásban játszott szerepét, valamint tudományos munkásságát. Amennyiben a habitusvizsgálat eredménye pozitív, a jelölt megvédheti dolgozatát az opponensekkel szemben egy nyílt tudományos vitában. A követelményeket az egyes osztályok önállóan fogalmazzák meg. A követelmények között jelentős külöbségek állnak fenn. Jelenleg az eljárásban is van hiányosság: ha a jelölt több területet érintő munkásságot kíván bemutatni, a szabályok nincsenek kidolgozva, ekkor egy interdiszciplináris bizottság áll fel, és vizsgálja meg a jelölt teljesítményét.

Természetesen a jelölt mérlegeli: melyik osztály követelményeit tudja könnyebben teljesíteni. Előfordulhat, hogy az interdiszciplináris dolgozat szerzője valójában csak kibúvót keres. Interdiszciplináris kutatásra sok példa van. Ha valaki a radioaktív sugárzás egészségre gyakorolt hatását kutatja, valószínűleg matematikai, fizikai, biológiai és orvosi módszereket, eszközöket fog használni. Lehet, hogy ezek egyike sem újdonság a fizika, matematika stb. területén, de ha az eredmények nyomán megérthető egy betegség kialakulása, a jelölt jogosan igényli tudományos eredményeinek elismerését. Az esetleges visszásságokat egy közelmúltbeli példán mutatom be.

A közelmúltban egy interdiszciplináris folyóirat szerkesztője, aki korábban filozófiából szerzett PhD-fokozatot, dolgozatot adott be az MTA doktora cím elnyeréséért. Téziseiben nem kevesebbet állított, mint egy új tudomány, a szimmetrológia létrehozását: a „…szimmetrológia interdiszciplináris témakörének egy átfogó szintézise”. A téma magától értetődően interdiszciplináris, hiszen a szimmetria fogalma matematikai eredetű, kitüntetett szerepet játszik a fizikában (kristálytan, spektroszkópia, szilárdtestfizika, relativitáselmélet stb.), a kémiában és a biológiában (izomer állapotok, cisz-transz térbeli alakzatok stb.). Márpedig ha valami ennyire univerzális, akkor felmerül a lehetőség, hogy valami szaktudományok felett álló általános elvről van szó, ami a filozófiához tartozik. A filoszok egy része, nevezetesen a Gazdaság és Jogtudományi Osztály, kész volt egy zongoraművészt (a vele járó ötödik kölcsönhatással együtt) az MTA külső tagjává választani, ám a filozófusok most megmakacsolták magukat, kijelentették, nem illetékesek a dolgozat elbírálásában. Marad az interdiszciplináris elbírálás. Az MTA Doktori Tanácsának Titkársága az osztályok javaslata alapján összeállított egy interdiszciplináris bizottságot a jelölt habitusának vizsgálatára. A jelölt tekintélyes tudományszervezői tevékenységet végzett, folyóiratot szerkeszt, egy sor konferenciát rendezett, saját folyóiratában publikált, előadásokat tartott konferenciákon, írt monográfiát, ám munkája nem talált visszhangra. A jelölt habitusában is vannak hiányosságok: egy rövid ajánlólevelet recenziónak vélt, az ajánlólevél íróját lektorként tüntette fel monográfiájában. A fizikusok és a matematikusok nem találtak értékelhető tudományos teljesítményt a jelölt munkásságában. Végül az interdiszciplináris bizottság nem találta indokoltnak a doktori eljárás lefolytatását.

Az univerzalitás mögé bújás ismételten felbukkan a fokozatszerzések során. Gyakori, hogy felkapott elméleteket alkalmaznak anélkül, hogy az alkalmazhatóság minimális feltételei teljesülnének. Valószínűleg az axiomatikus rendszerekre kimondott Gödel-féle nemteljességi tétel viszi el a pálmát, alkalmazzák nyelvészek, filozófusok, szociológusok, noha sem a filozófia, sem a szociológia, de a nyelvészet sem tekinthető axiomatikus tudománynak. Erre a jelenségre Sokal (2008) hívta fel a figyelmet.

Többéves tapasztalatom szerint, aki világosan megfogalmazható eredményt ért el több tudományterületen, az többnyire arra az osztályra adja be dolgozatát, amelynek területére eredményeinek többsége esik, és meg is szerzi az MTA doktora fokozatot. Természetes, hogy a jelölt mérlegel, és ahhoz a tudományos osztályhoz adja be dolgozatát, ahol több esélyt lát a sikerre. A tudományterületek különbözősége miatt a követelmények között jelentős eltérések találhatóak. Ezzel együtt, a több tudományterületet érintő dolgozatok (nevezzük interdiszciplináris dolgozatnak) elbírálásának elveit az MTA Doktori Tanácsának még meg kell fogalmaznia. Ennek alapja csak az lehet, hogy az interdiszciplináris dolgozat és a hozzá kapcsolódó munkásság az érintett tudományok követelményeit (a jelölt által megadott és az osztály által elfogadott arányokban) ki kell, hogy elégítse.


Az ismeretterjesztés, áltudomány


A tudományos nézeteket képviselő intézmények, ezek zászlóshajója az MTA, egyik feladata az ismeretterjesztés és – a szerző véleménye szerint – az áltudományos nézetek kritikája. A fokozattal rendelkezők többsége rendszeresen tanít, publikál, szerepel a médiában. Egy tudományág kiemelkedő képviselője csak saját szakterületén szakértő, a többi területen többé-kevésbé laikus. Ez többek közt abban mutatkozik meg, hogy nem szakcikkekből, konferenciákról szerzi ismereteit.

A tudomány és az áltudomány közötti határ eléggé bizonytalan. Ennek okai között a hibák felbukkanását és az emberi gyengeséget lehet első helyen említeni. Részben ennek tudható be, hogy „áltudományos” nézetek felbukkannak rangos intézményekben is. Erre mutatunk be egy kiemelt példát.

1999-ben Victor Ninov és munkatársai bejelentették (Ninov, 1999), hogy megfigyelték a legtöbb protont tartalmazó 118-as rendszámú elemet. Ninovék kísérletét a jól felszerelt Berkeley National Laboratoryban (Berkeley, California) hajtották végre. A cikk leírja, hogy a 208Pb céltárgyat 449 MeV-es 86Kr ionokkal1 bombázták. A céltárgyban olyan bomlási láncokat figyeltek meg, amelyben egy nehéz mag hat egymást követő, térben és időben korrelált bomlása azonosítható. A bomlásban megfigyelhető 10 MeV fölötti energiájú alfa részecskék arra utalnak, hogy a 118-as rendszámú elem 283-as tömegszámú izotópjának bomlásáról van szó. A mérések feldolgozása nagyon munkaigényes. A résztvevő kutatók közül négyen Németországban születtek. Erre utalt Bell Richardson, a Berkeley Laboratóriumot működtető Department of Energy vezetője, amikor kijelentette: „Az élenjáró tudomány nem ismeri az országhatárokat. Saját világszínvonalú kutatásainkat károsítjuk, ha laboratóriumunkat elvágjuk a világ többi részétől.” A részecskefizikai kísérletek drágák is, időigényesek is, de reprodukálhatóak. Ezt a kísérletet megismételték Németországban a GSI-laboratóriumban és Japánban a RIKEN-laboratóriumban. Mindkét kísérlet eredménytelen maradt (URL–1, 2001). A következtetés világos: valami hiba történt, ilyenkor a kísérletezők elkezdik közösen elemezni a mérési adatokat, a feldolgozás módszereit, hiszen a Berkeley által bejelentett hír csak annyit jelentett, hogy a több milliónyi kiértékelt nyom között mindössze három olyat találtak, ami a 118-as elemre utalt. Nem tudjuk, mi lett a közös kiértékelés eredménye, de Berkely visszavonta a bejelentést. „A tudomány önkorrekciót hajt végre” – jelentette ki Charles Chank, a Berkeley igazgatója. A tudomány minőségbiztosítási mechanizmusa újra működött. Hiszen csak annyi történt, hogy egy bonyolult kísérlet kiértékelésében valamilyen hiba történt, feltehetően elsiették az eredmény bejelentését. A visszavonást követően Berkeleyben belső vizsgálat indult (egy neves laboratórium nem engedhet meg magának ilyen blamázst), a vizsgálat eredményeként Victor Ninovot elbocsátották. A vizsgálat eredményei nem publikusak, annyit lehet tudni, hogy a felfedezés bejelentése mögött manipulált adatsorok álltak.

Az áltudomány és a tudomány között húzódó határ kérdése a hétköznapokban egyre élesebben vetődik fel, hiszen a közvélemény védtelenül áll a csodadoktorok, az egészséget visszaadó csodagépek, készítmények előtt. Kevéssé ismert a KERMI tevékenysége, hogy bárki kérhet vizsgálatot egy vitatható berendezéssel, termékkel kapcsolatban, és a gyártónak kell igazolnia, hogy berendezése tényleg alkalmas a termék leírásában megadott feladatokra. Különösen szerencsétlenül alakult a szakértők szereplése az influenza elleni védőoltás kapcsán. Emberéletekbe került az ÁNTSZ felemásra sikeredett tájékoztatója, és egyes testületek, illetve tagjaik felelőtlen nyilatkozata. Fájdalmas, ha ismeretterjesztő kiadványokban jelennek meg ostoba, hibás nézetek, s különösen sajnálatos, ha a könyvet neves kiadó adta ki, lektorálás után.

Az oktatás a szemünk előtt alakul át jelentősen. Itt röviden csak a kimaradókkal kapcsolatban említek meg néhány érdekes nézetet. Lawrence (Larry) Ellison, az Oracle cég vezetője a Yale Egyetem végzősei előtt mondott beszédében (Makai, 2004) kijelentette,2 hogy az egyetemet sikeresen elvégzők mind vesztesek lesznek – a meggazdagodásért vívott küzdelemben. A Yale Egyetem nem a meggazdagodásra tanítja hallgatóit, hanem a nemzet előtt álló feladatok elvégzéséhez nyújt jó alapokat. Larry Elison egyszerűen vesztesnek titulálja a végzősöket, ez persze felzaklatja a hallgatókat. „Mégis, hogy jövök én, Larry Ellison, aki kibukott az egyetemről ahhoz, hogy ilyen módon ítélkezzem a nemzet egyik legnagyobb presztízsű egyetemének végzősei előtt? Megmondom. Mert én, Lawrence Ellison, a bolygó második leggazdagabb embere, kibuktam az egyetemről, és maguk nem. Mert Bill Gates, a bolygó leggazdagabb embere kibukott az egyetemről, és maguk nem. Mert Paul Allen, a harmadik leggazdagabb ember, ő is kibukott az egyetemről, és maguk nem. És azért mert Michael Dell, aki jelenleg a kilencedik helyen áll, ő is kibukott. És erősen tör felfelé. Most nagyon fel vannak zaklatva. De hisz ez természetes.”

Beszéde folytatásában a bolygó második leggazdagabb embere azt ecseteli, milyen sanyarú sors vár a „vesztesekre”: „Hadd bátorítsam önöket azzal, hogy nem hiába szerezték meg keserves munkával a diplomájukat. Nem hiába töltöttek el öt évet itt azzal, hogy jó munkamorált tanuljanak, kapcsolatokat alakítsanak ki, és egy életre megismerkedjenek a terápia szóval. Mindez nagyon jó. Kell is majd a jó munkabírás. Kellenek is majd maguknak a kapcsolatok, és bizony, kell majd a terápia is. Mert maguk nem buktak ki, és sosem lesznek a világ tíz leggazdagabb embere között. És bele kell törődniük egy nyomorúságos, évi 200 ezer dolláros állásba, ahol is a fizetési csekkjüket egy volt évfolyamtársuk írja majd alá, aki két éve kibukott”.

Egy viszonylag új világjelenség (Salam, 2010): a kieső diákok magas száma és sikeres szakmai karrierje. Az amerikai középosztály gyermekeit kiskoruktól fogva arra nevelik, hogy dolgozzanak keményen, fejezzenek be valamilyen iskolát. Mégis az amerikai diákok 30%-a kimaradt a középiskolából (2006-os adat). Salam szerint kimaradási forradalom előtt állunk, amely egy új korszakot hoz, az új korszakot a tanulás új módszerei, és új életmód jellemzik. Az információs forradalom következményeként a munka fogalma átalakul, és ma még ismeretlen formákat fog ölteni. Mielőtt bárki is bátorítást merítene a fentiekből, megemlítem: kimaradó diákok csak néhány területen számíthatnak sikerre.
 Kulcsszavak: tudományos közlemény, minőségbiztosítás, referálás, tudományos fokozatok, ismeretterjesztés
 


 

IRODALOM

Bencze Gyula (1997): Kiszera méra bávatag – posztmodern módra. Népszabadság. 1997. február 15. WEBCÍM >

Chubin, Daryl R. – Hackett, Edward J. (1990): Peerless Science, Peer Review and U.S. Science Policy. State University of New York Press, New York WEBCÍM >

Csorba F. László (2005): László Ervin: Kozmikus kapcsolatok – A harmadik évezred világképe, Új Pedagógiai Szemle. 3,   WEBCÍM >

Doktori (2010): Magyar Tudomány. 2010. januári szám melléklete

Goodstein, David (2000): How Science Works. In: Reference Manual on Scientific Evidence. 2nd edn. Federal Judicial Center, Washington, DC., 67–82. WEBCÍM >

Horrobin, David F. (2001): Something Rotten at the Core of Science? Trends in Pharmaceutical Sciences. 22, 2,   WEBCÍM >

La Recherche (1996): Canular et mystification, 292, nov. 5.

László Ervin (1996): Kozmikus kapcsolatok. A harmadik évezred világképe. Magyar Könyvklub, Budapest

Makai Mihály (2004): Merre vagy szellem napvilága? A megismerés rögös útjai. Typotex, Budapest, 2.2 fejezet, 7.2 fejezet  WEBCÍM >

Ninov, Victor et al. (1999): Observation of Superheavy Nuclei Produced in the Reaction of 86Kr with 208Pb. Physical Review Letters. 83, 1104–1107.

Rothwell, Peter M. et al. (2000): Reproducibility of Peer Review in Clinical Neuro Science. Is Agreement between Reviewers Any Greater Than Would Be Expected by Chance? Brain, 123, 1964–1969. WEBCÍM >

Salam, Reihan (2010): The Dropout Economy. Time. 22 March 2010. 40–41.  WEBCÍM >

Alan Sokal – Jean Bricmont (2008): Intellektuális imposztorok. Typotex, Budapest

URL–1 (2001): Element 118 Disappears Two Years After It Was Discovered. Phsysics World. 02. September. 2001.  WEBCÍM >
 


 

LÁBJEGYZETEK

1 A kripton nemesgáz, az ionok létrehozásához is kell egy kis fifika. <

2 Nos, valójában Larry Ellison ezt a beszédet sohasem mondta el, noha lassan tíz éve kering az interneten. Ezzel kapcsolatban ld. WEBCÍM > és  WEBCÍM > <