A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS

 

 AZ EURÓPAI UNIÓ TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA OPTIMÁLIS VETÜLETBEN

X

Györffy János

egyetemi docens

Klinghammer István

egyetemi tanár, az MTA rendes tagja • klinghammer(kukac)map.elte.hu

 

A geoinformatikai rendszerek létrejötte megerősítette, hogy továbbra is a térképek maradnak a térbeli vonatkozások, összefüggések és eloszlások bemutatásának mással nem pótolható eszközei. Az EU politikai, gazdasági és igazgatási szervezetei nagy számban igényelnek jól áttekinthető tematikus térképeket a közösség társadalmi-gazdasági jelenségei térbeli összefüggéseinek ábrázolására. E térképeknek nemcsak a természeti földrajzi viszonyokról, az erőforrás-kutatás eredményeiről és a környezet állapotáról kell tájékoztatniuk, hanem az Unió népességéről, annak nemzeti, nyelvi és vallási eloszlásáról, a régiók területi kapcsolatairól, az országok foglalkozási szerkezetéről és gazdasági helyzetéről is.

Egy-egy ilyen térképnek az Unió területét úgy kell megjelenítenie a síkban, hogy a különböző régiók, sőt mind a 27 tagállam területe megfelelő módon összehasonlítható legyen egymással. Ne érje olyan szemrehányás a térképszerkesztőt, hogy a tagállamok együttes ábrázolásánál néhány ország hátrányára torzítja a valós térbeli viszonyokat, megváltoztatja a földgömbön látható képet, és ezzel sérti az ókortól ismert hasonlósági elvet: a gömbi kép és a síkba leképezett kép egymásnak megfelelését.

Vizsgálatunk arra irányult, hogy meghatározzuk a hasonlósági elvnek legjobban megfelelő, a legelőnyösebb torzulású földrajzi vetületet (Györffy – Klinghammer, 2004).


A vizsgálat módszere


A legalkalmasabb vetület kiválasztása három lépésben történt:

1. Az ábrázolandó terület pontos körülhatárolása, és ehhez egy közelítő szabályos alapfelületi idom meghatározása • A vetületi torzulási számításokhoz az Európai Unió területét1 szabályos geometriai idommal, kerek értékű hosszúsági és szélességi körökkel határolt foktrapézzal közelítettük. Javaslatunk egy olyan G-vel jelölt foktrapéz, amelyet délről a 35°, északról a 70° É-i szélességi (parallel-) kör, nyugatról a 10° Ny-i, keletről a 30° K-i hosszúsági kör (meridián) határol.2 A középmeridián így a 10° K-i hosszúsági körre kerül (1. ábra).

2. A kiküszöbölendő torzulás(ok) kiválasztása és számszerűsítés(ük) módja • Vizsgálatunkba a kisméretarányú térképek szerkesztésénél alkalmazott földrajzi vetületeket vontuk be, ami indokolja a gömb alapfelület választásunkat.

Vetület kiválasztásánál tisztázni kell, hogy a térképen fellépő hossz-, szög- és területtorzulás közül melyiket tekintjük a térkép témája szempontjából hátrányosnak,3 ezt ugyanis a lehető legkisebbre kell csökkenteni, esetleg teljesen kiküszöbölni. A különféle természet- és társadalomtudományi témákat felölelő EU-térképsorozat térképeihez azonban célszerű egységes vetületi alapot használni, tehát nem ragaszkodni sem a területtartás, sem a szögtartás előírásaihoz, vagyis az általános torzulású vetületek körében maradni. Ezért kell mindhárom torzulást, együttesen az ún. teljes torzulást egyidejűleg csökkenteni.

A torzulások kiértékeléséhez szükségünk van a hátrányos torzulásokat jellemző torzulási mérőszámok rögzítésére. A térkép egy adott φ, λ földrajzi koordinátájú pontjában fellépő lokális hossz-, szög- és területtorzulásokat, amelyeket a térképek témái szempontjából egyaránt hátrányosnak tekintünk, a földrajzi koordináták által meghatározott a maximális és b minimális hossztorzulásból (a torzulási ellipszis nagy és kis féltengelyéből) lehet kiszámítani. A szögek torzultságának mértékét az Ln2(a/b) mennyiség, a területek torzultságának mértékét az Ln2(a×b) mennyiség adja meg, míg a teljes torzultság mértéke ezek számtani közepéből származtatható:
ЄK2=1/2×[Ln2(a/b)+Ln2(a×b)]= Ln2(a)+Ln2(b)

A térkép torzultságát a javasolt G ábrázolási tartomány (a φ1, φ2 szélességi körök és a λ1, λ2 hosszúsági körök által határolt foktrapéz) minden egyes pontjában kiszámítható lokális ЄK2 értékek összességükben adják meg. Ezért az ábrázolandó terület viszonylag nagy kiterjedése, valamint a várhatóan fellépő nagy torzulások miatt kiszámítjuk G-re az ЄK2 értékek átlagát, az EK2-et.

Ezzel az általánosan elfogadott EK2 számértékkel, az ún. Airy–Kavrajszkij-kritériummal, illetve a négyzetgyökével, az EK értékkel jellemezhetjük a G foktrapéz területét ábrázoló térképek vetületét. Amelyik vetületnél EK kisebbnek adódik, azt tekintjük előnyösebb torzulásúnak4 (Bugayevskij – Snyder, 1995).

3. A vetületi fokhálózat tulajdonságainak kiválasztása, majd a fokhálózat szabályszerűségeinek fokozatos „elhagyása”a torzulások csökkentése érdekében • A térképi fokhálózatba igyekszünk az alapfelületi (gömbi) fokhálózati vonalak bizonyos tulajdonságait, így a fokhálózati vonalak körív voltát (határhelyzetben egyenesként), valamint az általuk bezárt szög merőlegességét átörökíteni. A fokhálózat elvárt jellege az Európai Uniónak mind az Egyenlítőtől, mind a pólustól távoli földrajzi elhelyezkedéséből következik, és ennek megfelelően a parallelköröket körívként célszerű megjeleníteni. Emellett a merőlegességet is szeretnénk megtartani.

Egy ilyen G foktrapéz alakú terület ábrázolására a vetülettörténeti hagyomány az egyenes meridiánképű valódi kúpvetületet javasolja. (Más megoldás, például a Rigobert Bonne [1727–1795] féle képzetes kúpvetület jóval ritkábban fordul elő.) Az általános torzulású valódi kúpvetületek közül a leggyakrabban a meridiánban hossztartó vetületeket alkalmazzák. Ennek az egy parallelkörben hossztartó, Klaudiosz Ptolemaiosztól (kb. 90–kb. 170) származó változatához képest előnyösebb a két parallelkörben hossztartó, Guillaume De’Isle (1675–1726) nevéhez fűződő megoldás.5

 

A számítástechnika felhasználásával kifejlődött modern vetülettani módszerek azonban lehetővé teszik jóval kedvezőbb torzulású vetületek létrehozását is. Ha lemondunk a fokhálózat szabályszerűségének bizonyos elemeiről, akkor a torzulások átlaga jelentősen csökkenthető; ugyanakkor e kevésbé szabályos vetületek előreláthatólag matematikailag bonyolultabbak lesznek. Eközben a torzulások eloszlása is megváltozik: az erősebb torzulások a térkép szélei felé húzódnak.

Az egyik lehetőség szerint: megtartva a parallelkörök képének kör voltát, de lemondva a fokhálózati merőlegességről, megengedjük, hogy a meridiánképek görbe vonalak lehessenek. Így koncentrikus képzetes kúpvetületet kapunk.

A másik lehetőség: ragaszkodunk a fokhálózati merőlegességhez, de lemondunk a továbbra is kör alakú parallelkör-képek koncentrikusságáról. Ez a póluspontos ortogonális pszeudopolikónikus vetület (Györffy, 2002)

Ha mind az ortogonalitásról, mind a koncentrikusságról lemondunk, az általános pszeudopolikónikus vetülethez jutunk.

Végül elhagyjuk a parallelkörök képének köralakját is, a fokhálózatban az egyszeres szimmetrián kívül semmilyen szabályszerűség sincsen. Ilyen vetületek közül választva ki a legkisebb átlagos teljes torzultságút, ideális vetületet kapunk (Györffy – Klinghammer, 2004). (1. táblázat)


A legjobb földrajzi vetületek az Európai Unió területének ábrázolására


Természetesen a vetületválasztásnál nem az átlagos teljes torzultság minimalizálása az egyetlen torzulási jellegű szempont. Törekszünk a megmaradó torzulások viszonylag egyenletes eloszlására, és a fellépő maximális torzulások csökkentésére is. Emellett esztétikai szempontokat is célszerű figyelembe venni; például a szélső meridiánok zavaró összetartását szeretnénk enyhíteni a G foktrapéz déli peremén.

Célunk, hogy a felsorolt (1)−(5) vetületcsoportokon belül kiválasszuk a legelőnyösebbet az Európai Unió ábrázolásához. Közben figyelemmel kísérjük az átlagos teljes torzultság csökkenését, és izovonalakkal szemléltetjük a 2ω=2×arcsin[(a-b)/(a+b)] pontonkénti maximális szögtorzulás és a t=a×b pontonkénti területtorzulás térképi eloszlását. A vizsgált öt vetület G foktrapézra vonatkozó legfontosabb paramétereit táblázatban foglaltuk össze: az EK átlagos teljes torzultságot, a 2ω maximális szögtorzulás G-n felvett 2ωmax legnagyobb értékét, a t területtorzulási modulus G-n felvett legkisebb tmin és legnagyobb tmax értékét, és végül a meridiánok összetartását jellemző azon μ szöget, amely a 60°-os meridiánhoz a 35°-os szélességen húzható érintőnek a hálózati É-iránnyal bezárt szöge.

Az Európai Unió területének ábrázolásakor tehát az átlagos teljes torzultság a hagyományosan alkalmazott (1) De’Isle-féle vetülettől az (5) ideális vetület felé haladva erőteljesen csökkenthető. Táblázatunk szerint a G foktrapézon fellépő torzulások alapján az (5) ideális vetület a legkedvezőbb, de nem sokkal marad el mögötte a (4) általános pszeudopolikónikus és a (3) ortogonális pszeudopolikónikus vetület, sőt ez utóbbiak a meridiánkonvergencia tekintetében még valamivel előnyösebbek is nála. Emellett a (3) vetület fokhálózata a legszabályosabb, és vetületi függvényei mindössze öt együtthatót tartalmaznak.6


Konklúzió


Képi megjelenése és torzulási viszonyai, valamint alkalmazhatósági szempontok alapján tehát az unió térképeihez az optimálisnak tekintett (3) póluspontos ortogonális pszeudopolikónikus vetület alkalmazását javasoljuk (Györffy,2002). (A 2. ábra a szimmetriatengelytől balra a szögtorzulásokat, attól jobbra pedig a területtorzulásokat szemlélteti.)
 Kulcsszavak: hasonlósági elv, térképvetület, Európai Unió térképe
 


 

IRODALOM

Bugayevskij, L. M. – Snyder, J. P. (1995): Map Projections. A Reference Manual. Taylor and Francis, LondonGyörffy János (2002): Rectangular Pseudopolyconic Projection for Geographical Maps. In: Studia Cartologica. 13–22.  WEBCÍM >

Györffy János – Klinghammer István (2004): Die kleinmaßstäbige Darstellung von Europa in Projektionen geringster Verzerrung. In: Kartographische Nachrichten, 6, 54. 262–268.
 


 

LÁBJEGYZETEK

1 A tagállamoknak az európai kontinensre eső törzsterületére szorítkoztunk, hozzászámítva még a Brit-szigeteket és a Földközi-tenger szigetein fekvő országokat, így Máltát és Ciprust. <

2 E foktrapéz lényegében az Európai Unió egész törzsterületét tartalmazza, kivéve Írország, Norvégia és Finnország kisebb területrészeit, valamint Ciprust. Ez utóbbinak a foktrapézba való bevonása túl sok redundáns területet eredményezne, ezért melléktérképként illeszthető a térképlaphoz. <

3 A geofizikai és meteorológiai térképeknél például többnyire a szögtorzulás, a népességi és gazdasági térképeknél a területtorzulás, a közlekedési és hírközlési térképeknél a hossztorzulás a leghátrányosabb. <

4 Az EK minimumát variációszámítás segítségével az összes elméletileg létező vetület között keresve az ún. ideális vetülethez jutunk; egy jól körülírt vetülettípuson belül az ún. legjobb kartográfiai vetületet kapjuk. <

5 Ez a vetület alkalmasan választott hossztartó szélességek esetén a tradicionális vetülettan által ajánlott legjobb megoldás az Európai Unió ábrázolására. <

6 További előnye az ortogonális pszeudopolikónikus vetületnek az, hogy az inverz vetületi egyenletek is felírhatók explicit alakban, ami a geoinformatikai alkalmazásoknál előnyös. <


 

1. ábra • Az Európai Uniót magában foglaló G foktrapéz <

 


 

 

az EK átlagos teljes torzultság

a 2ωmax legnagyobb

szögtorzulás

a Tmin legkisebb területtorzulás

a Tmax legnagyobb területtorzulás

a határoló meridián μ konvergenciája

a 35°-os szélességen

(1) De l’Isle-féle kúpvetület

0,0100

2,35°

0,984

1,042

27,9°

(2) a legjobb koncentrikus képzetes kúpvetület

0,0078

2,23°

0,990

1,029

26,0°

(3) a legjobb ortogonális pszeudopolikónikus vetület

0,0044

0,91°

0,990

1,025

13,0°

(4) a legjobb általános pszeudopolikónikus vetület

0,0040

0,80°

0,992

1,017

13,0°

az ideális vetület

0,0037

0,73°

0,992

1,015

13,2°

Bonne-féle vetület

0,0110

3,99°

1,000

1,000

11,5°

 

1. táblázat <

 


 


2. ábra • Az Európai Unió térképének szög- és területtorzulási viszonyai

ortogonális pszeudopolikónikus vetületben <