A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2011. szeptember • TARTALOM CONTENTS • September 2011

X

   
A hazai neveléstudomány fókuszai
Focal Points of Hungarian Educational Studies
 
 
Vendégszerkesztő: Géczi János  

Géczi János: Bevezető • Introduction 1026

1026

Csépe Valéria: Valóság vagy álom? A pszichológia és az idegtudomány hatása a 21. századi oktatásra • Reality or Dream? Effect of Psychology and Neuroscience on 21st Century Education

1031

Molnár Gyöngyvér: Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra
Impact of Information and Communication Technologies on Learning and Instruction 1038

1038

Nikolov Marianne: Az idegen nyelvek tanulása és a nyelvtudás
Teaching and Learning of Foreign Languages 1048

1048

Kárpáti Andrea: Esztétikai nevelés az új képkorszakban: a gyermekrajztól a vizuális nyelvig Aesthetic Education in the New Picture Era: From Children’s Drawings to Visual Language

1058

Csapó Benő: Az oktatás tudományos hátterének fejlődése
Development of the Scientific Basis of Education

1065

Nagy Péter Tibor: Az oktatásról szóló tudomány kettős nyitottsága
Double Openness of Educational Scholarship

1077

Fazekas Károly: Közgazdasági kutatások szerepe az oktatási rendszerek fejlesztésében Economics and Education Policy

1090

Tanulmány • Study  
   

Németh Veronika – Mátyus Péter: A kémiáról (nem csak) a Kémia Nemzetközi Éve 2011 kapcsán All About Chemistry—(Not Only) on the Occasion of the International Year of Chemistry 2011

1102

Perczel András: A mikrokozmosz kémiája – a kémia mikrokozmosza
Chemistry of Microcosmos—Microcosmos of Chemistry

1111

Lipták Dorottya: A modernkori könyv- és sajtótörténeti kutatások állapotáról. Paradigmaváltás – problémafeltárás – alapelvek – programok – feladatok • On the State of Research into Modern Book and Press History (Change of Paradigm, Problem Identification, Underlying Principles, Programs, Tasks)

1121

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Előszó (Csermely Péter)

1132

Felfedeztető tanulás. Új utakon a természettudomány-tanítás megújítása felé (Réti Mónika)

1132

Tudós fórum • Academy Affairs  
   

25 évvel ezelőtt halt meg Sváb János, a biometria hírneves tudósa (Prékopa András)

1140

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1142

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  
   

A játékelmélet alkalmazásának dilemmáiról (Kádár Zoltán)

1146

Genetikailag módosított élőlények (GMO-k) a tények tükrében (Horn Péter)

1149