A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 EGY ORVOSEGYETEMI INTÉZET

    (A BIOLÓGIAI – GENETIKAI, SEJT- ÉS IMMUNBIOLÓGIAI INTÉZET)

    NEGYVEN ÉVÉNEK VÁZLATOS TÖRTÉNETE

X

Csaba György

professor emeritus, Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete

Falus András

az MTA rendes tagja, Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete

 

AZ ELSŐ HUSZONHÁROM ÉV

(Csaba György)


Az előzmények


A XX. század első évtizedeiben a Pázmány Péter Tudományegyetem orvosi fakultásán még nem tanítottak biológiát. A curriculumban állattan és növénytan szerepelt, amit később – joggal – megszüntettek, és ezután jó ideig csak az anatómia, a fizika és a kémia voltak az elsőéves alapozó tárgyak. Az orvostanhallgatók képzésében fontos és hasznos biológiai ismeretek oktatásának gondolata Huzella Tivadar fejében született meg. Ő kezdetben a pesti egyetemen dolgozott és tanított, majd a Debreceni Egyetem megalapítása után ott lett az anatómia professzora. Ott megengedték neki, hogy tárgya keretében biológiát is oktasson. 1932-ben meghívták a budapesti egyetem orvosi fakultására, ahol kifejezetten az ő számára a II. számú Anatómiai Intézetet átnevezték és átalakították Szövet és Fejlődéstani Intézetté (Törő, 1973). Itt is megpróbált biológiát oktatni, ezt azonban nem engedték meg neki. Hogy ennek szakmai vagy politikai okai voltak, vagy egyszerűen a fakultás konzervativizmusa volt az oka, nem tudhatjuk. A biológiában ekkor már elkerülhetetlen volt az evolúció, illetve darwinizmus oktatása, és ez sem a kurzus, sem az egyetem vezetésének gondolkodásmódjával nem volt összeegyeztethető. Ráadásul Huzella liberális mivolta és ezzel kapcsolatban akár a politikáig elmenő megnyilvánulásai közismertek voltak, ami a biológiai oktatásért való harcát nem segítette az akkor már fasizálódó Magyarországon. De elképzeléseit nem adta fel. 1933-ban megjelent Általános Biológia című könyve, melynek alcíme: Az orvostudomány alapjai az élettudományban világosan jelezte, hogy ezt orvostanhallgatók és orvosok számára írta, azok számára, akik mégis meg kívánták szerezni azokat az alapokat, melyekhez élőszóban nem jutottak hozzá. A könyv a kor leghaladóbb biológiai nézeteit tartalmazta, mindazt a szintézist, amire az orvosnak gondolkodásmódja helyes kialakításához szüksége lehetett.

Huzella Tivadar (1933) a könyv előszavában világosan megfogalmazta, hogy miért tartja fontosnak az orvosok biológiai alapképzését. Mint írja: „A biológia, eltekintve a tárgyi ismeretek közvetlen hasznától, amelyeket az orvostudomány számára közvetít, a rendszeres okszerű orvosi gondolkozás páratlan iskolája is. Az élő szervezetek és az életjelenségeik közötti analógiák, differentiák és vonatkozások kutatása, az élő és élettelen megkülönböztetése, a részjelenségek összeegyeztetése és viszonyítása az összefüggő egységes egészhez, amint a biológiai gondolkozásban és értelmezésben állandóan gyakoroljuk, az orvosi gondolkozásban, a kóros tünetek megítélésében, a diagnózis és prognózis felállításában, valamint a gyógyító eljárás megválasztásában oly nagy jelentőségű intuitív gondolkodás asszociációs képességeit és a kritikai érzéket fejlesztik. A biológiai gondolkozás megóv az élet és betegség egyoldalú, szűkkörű felfogásától, elhárítja az orvostudomány egységét fenyegető túlhajtott szakszerűsítés veszélyeit.” Ennél tökéletesebben nyolcvan év elteltével sem lehetne az orvosi biológia oktatásának célját és hasznát megfogalmazni. Nemcsak a biológiának az orvosi gondolkodásmódra kifejtett hatását tartotta azonban fontosnak, de elsődlegesnek tekintette az orvostudománynak a biológiai kutatásra kifejtett hatását is. Véleménye szerint: „Az orvostudomány és a biológia között kezdettől fogva a legbensőbb kapcsolatok állottak fenn. A biológia haladása életismereteink nagy részében a gyógyítóan cselekvő orvostudomány termékenyítő szükségletéből származott. Egy Semmelweis, egy Pasteur korszakalkotó, általános biológiai jellegű művének alapja a beteg gyógyításának, a szenvedés csökkentésének orvosi érdeke volt. A növénytan a gyógynövények keresése nyomán alakult ki. Az élettan, sőt a korszerű chemia Paracelsus orvosi gondolkozásából nyert lendületet. A legtöbb biológus minden korban az orvosi rendhez tartozott” (Huzella, 1935). Huzella maga is orvos volt, és intézetében valóban orvosi biológiai kísérletek folytak, ezt nem tudták megakadályozni.

Huzella tanszéki utóda Debrecenben tanítványa, Törő Imre lett, majd Huzellának a pesti tanszékről való távozta után azt is ő vette át. Ez 1950-ben történt, amikorra az időközbeni történelmi és politikai események miatt a korszellem is megváltozott. Ebben az új közegben már szinte követelménnyé vált a biológia oktatása az orvostanhallgatók számára, és Törő, aki jelentős társadalmi és tudománypolitikai pozíciókat is betöltött, ezt el is érte. Ettől kezdve tehát az orvosi biológia a kötelező curriculum része lett. Bár a tárgy előadója hivatalosan Törő Imre volt, az előadásokat az ugyancsak Huzella-tanítvány, Kiszely György tartotta a hallgatók nagy örömére. Kiszely szintén orvos volt, így nem okozott neki nehézséget, hogy Huzella útmutatásai alapján tartsa az előadásokat. Tankönyv is rendelkezésre állt, a Törő által szerkesztett és többek által írt Biológia. Miután Kiszely a Szegedi Egyetem biológiaprofesszora lett, a pesti egyetemen Török László (biológus) docens vette át az előadásokat. Engem, aki már az ötvenes évek végétől rendszeresen tartottam (Törővel párhuzamosan) a szövet- és fejlődéstani előadásokat, a 60-as évek közepén bízott meg Törő a biológia tárgy irányításával és az előadások tartásával.

Az intézet oktatási profiljában időközben változások történtek. Szentágothai Jánost meghívták az I. sz. Anatómiai Intézet élére, s ő nem tartotta helyesnek az anatómia-szövettan-fejlődéstan tárgyi és intézeti szinten való szétválasztását. Szakmai és társadalmi súlyát bevetve elérte, hogy mindkét intézet oktassa mindhárom tárgyat, s a biológia oktatása a Szövet- és Fejlődéstani Intézet feladata maradt.

Törő Imrének 71 éves korában, 1971-ben kellett leköszönnie a tanszékvezetésről, illetve nyugdíjba vonulnia. Ez megteremtette az alkalmat, hogy intézete két részre váljon, és megalakuljon az önálló Biológiai Intézet. Az Egészségügyi Minisztérium azonban úgy tervezte, hogy a Biológiai Intézet pályázatát csak akkor írja ki, amikor elkészül a Nagyvárad téri elméleti tömb, és abban az intézetnek helye lesz. Ezért csak a most már II. számú Anatómiának átnevezett intézet pályázatát szándékozott kiírni. A pályázók támogatottsága azonban megoszlott, és nem egyezett meg az egyetem és az akadémia véleménye. Miután ezt az ellentétet nem tudták feloldani, a minisztérium egy vezetésem alatt álló önálló Biológiai Csoportot hozott létre a II. számú Anatómia pályáztatásával egy időben, azzal az ígérettel, hogy a Biológiai Intézet pályázatát is kiírja 1972-ben, és azzal a lehetőséggel, hogy a nagyműszerek és az oktatási felszerelés az anatómiáé marad, de a biológia is használhatja azokat, amíg a társbérlet fennáll. Mindez valóban meg is történt, a Biológiai Csoport, majd Intézet az anatómiai épület első emeletének jobb szárnyában rendezkedett be, három nagy laboratóriummal és dolgozószobákkal.


A Biológiai Intézet


Az oktatógárda úgy oszlott meg a két önálló intézet között, hogy mindazok, akik korábban anatómiát oktattak, az anatómiához, akik pedig biológiát oktattak, a biológiához kerültek. Nem volt tehát akadálya annak, hogy az oktatás azon a vágányon fusson tovább, amin Törő idejében futott, hiszen már akkor is én irányítottam a biológiai oktatást. A Törő által szerkesztett tankönyv is rendelkezésre állt, majd ezt váltotta 1973-ban a Kiszely által szerkesztett és négyünk által írt új tankönyv. Ezek a tankönyvek szakmailag kiválóak voltak, ugyanakkor nem feleltek meg a hangsúlyozottan orvosi biológiai oktatásnak, már csak azért sem, mert többszerzős voltuk nem tette lehetővé a tárgy szintézisét. Valószínűleg ezért, a minisztérium felkért egy kifejezetten orvosi biológiai tankönyv egyedüli írására, mely 1979-ban meg is jelent, és négy – a biológia rohamos fejlődésének megfelelően folyamatosan átdolgozott – kiadásából húsz éven keresztül tanultak a medikusok, fogorvostan-hallgatók és gyógyszerészek. Megjelent A sejt szerkezete című sejtatlasz is, melynek öt kiadását ugyancsak húsz éven át használták.

Az Orvosi biológia hat fő fejezetet tartalmazott, és talán mostanáig is ez volt az egyetlen tankönyv, amelynek a tartalom által ihletett fejezetnyitó képeit – a Medicina Kiadó nagyvonalúságát dicsérve – a jeles művész, Kass János készítette el, hogy a hallgatók ezért is élvezettel tanulmányozzák:

• Molekuláris biológia

• Sejtbiológia

• Fejlődésbiológia

• Öröklődésbiológia

• Magatartásbiológia

• Környezetbiológia

Ezek a fejezetek szakmai alapozást biztosítottak a rájuk épülő tárgyak számára, és ennek megfelelően épültek fel az előadások is. Ugyanakkor már a könyv is – de még inkább az előadások – szintézisre törekedtek, hogy segítséget nyújtsanak az orvosi biológiai gondolkodásmód kialakulásához a hallgatók fejében, figyelembe véve, hogy az orvostudomány emberre alkalmazott biológia. Talán példákkal illusztrálva: a kóros fejlődés vagy az öregedés biológiai alapjainak tárgyalásakor a sejtbiológia, fejlődésbiológia, öröklődésbiológia és környezetbiológia ötvöződött, de ugyanígy a regeneráció, az anya–magzat kapcsolatok vagy a nem szerkezetének megvilágításakor is, és minden esetben, ahol erre lehetőség adódott. A gyakorlatokon is igyekeztünk – a szakmai ismereteken túl – hasonló szempontokat érvényesíteni. Amikor az egyetemen megindult a német és angol nyelvű oktatás, ugyanezen elvek alapján tanítottuk a külföldi diákokat is. A külföldi visszajelzések igen pozitívak voltak, külön kiemelve a gondolkodásmód fejlesztésében elért eredményeket.

A biológiát oktatók kutatási területe az elődintézetben heterogén volt. Az új intézetben olyan központi témát kellett találni, mely kielégíti a vele foglalkozók kutatási igényeit éppúgy, mint a kísérleti objektumok felhasználhatóságát. Ezért esett választásunk – és azért is, mert korábbi érdeklődési területem endokrino-biológiai jellegű volt – a hormonreceptorok filogenezisének és ontogenezisének tanulmányozására. Mindjárt az első kísérletek jelentős sikert hoztak. Kiderült, hogy az egysejtű Tetrahymena receptorokkal rendelkezik a magasabb rendűekre jellemző hormonok számára, és ezek a receptorok eléggé specifikusak: még az egymáshoz nagyon hasonló hormonokra, mint például a szerotonin (általános szöveti hormon) és az 5-hidroxiindol ecetsav (növényi hormon) is eltérően reagálnak (Csaba – Lantos, 1973). Az ezzel a jelenséggel foglalkozó és ezt követő közleményeink alapján nemzetközi hatású kutatás indult, és ennek keretében kimutatták a magasabb rendűekre jellemző hormonok (például inzulin, ACTH, relaxin stb.) termelését egysejtűekben, és azokat a szignál utakat és másodlagos hírvivőket, melyek nagyon hasonlítottak a magasabb rendűekben működőkre (Csaba, 1985). Ezekben a vizsgálatokban az intézet is szép eredményeket ért el. Az egysejtűek hormonális rendszerének kutatása nemzetközi kongresszusok szekcióüléseinek fő témájává vált, és az eredmények tankönyvi adatokként is megjelentek.

A további vizsgálatok bizonyították, hogy az egysejtű gyakorlatilag minden vizsgált hormont képes termelni, és minden hormonra, illetve receptorszinten ható anyagra reagál. A receptorok érzékenysége hihetetlenül nagy: még 10-21 M koncentrációban – tehát amikor szinte csak néhány molekula van jelen milliliterenként –- is reagálnak a hormonokra. Ez feltételezhetővé tette egyrészt, hogy az a hormonmennyiség is hatékony, amit egyetlen Tetrahymena képes termelni, másrészt, hogy a hormonok termelése által nagyobb Tetrahymena-populáció is szabályozott lehet. Mindehhez még hozzájárul a receptormemória is.

A Tetrahymena egyedi életideje rövid, naponta mintegy nyolcszor osztódik. Kiderült azonban, hogy a hormonnal való egyszeri találkozás emléke átadódik az utódgenerációk százaira. Létrejön tehát egy hormonális imprinting (Csaba, 1980), melynek eredményeként a sejt magatartása illetve, az adott hormonra való válaszkészsége örökletesen megváltozik. Az imprintinget kiváltó molekulák nem mutagének, de változást hoznak létre a gének expressziójában, mely az utódgenerációkban is megmutatkozik. Létrejön tehát egy öröklődő – mai elnevezésével – epigenetikus változás. Hogy ez a változás valóban ennek felel meg, mi bizonyítottuk először (Csaba et al., 1995).

Feltételezhető volt, hogy ami az egysejtűben létrejön, az a magasabb rendűekben – akár emlősökben is – megtalálható. Valóban így is van, a hormonális imprinting végbemegy a születés körüli (perinatális) periódusban, és szükséges a receptorok differenciálódásának befejezéséhez. Ha azonban ilyenkor az adott hormontól némileg eltérő, de receptorhoz kötődni képes molekulák vannak jelen elegendő mennyiségben, vagy a fiziológiás hormon a normálisnál nagyobb vagy kisebb mennyiségben, hibás imprinting jön létre életreszóló következményekkel, és ehhez elegendő egyetlen találkozás is a kritikus periódusban. Ilyenkor megváltozik a receptor kötési képessége, és ezáltal a sejt válaszkészsége is, azaz – ha hormontermelő sejtről van szó – a hormonok termelődésének mennyisége vagy a szexuális magatartás, agresszivitás stb. Később kiderült, hogy hormonális imprinting nemcsak perinatálisan jöhet létre, hanem egyéb kritikus periódusokban is, amikor sejtek differenciálódnak, például a serdülőkorban vagy regeneráció alkalmával, de folyamatosan differenciálódó (pl. vér-) sejtek esetében az élet folyamán bármikor. Később, ugyancsak elsőként kimutattuk az imprinting utódgenerációkra való öröklődését (transzgenerációs imprinting) is (Csaba, 2010).

Az általunk bevezetett hormonális imprinting fogalomnak ma már rendkívül széles körű irodalma van, sőt leszármazottai is lettek, mint az epigenetikus imprinting (mely hasonló, csak szélesebb területet foglal magába) és a metabolikus imprinting, mely ugyanaz, csak a metabolikus eseményekre vonatkozik. Az utóbbi időben emberre vonatkozó adatok is rendelkezésre állnak (a hibás imprinting hatására akár az utódgenerációkban is fellépő betegségek, mint például daganat, kardiovaszkuláris elváltozások, diabétesz, obezitás), és korábban kevéssé érthető jelenségek is megmagyarázhatóvá váltak a hormonális imprinting felismerése által. Valószínűnek tűnik, hogy a hormonális (epigenetikus, metabolikus) transzgenerációs imprinting a jelen emberi evolúciójára is hatással van (Csaba, 2007). Harminc évvel az első leírás után, ha a Google-ban keressük a hormonális (hormonal) imprintinget, több mint kétszázezer találatot kapunk. Ennél is nagyobb számban találhatók a származékok, az epigenetikus és metabolikus imprinting. Az intézet tudományos munkája tehát jelentős hatást gyakorolt az orvosbiológiai kutatásokra és az orvosbiológiai szemléletre világszerte.

Miközben az új kutatási profil kialakítása megtörtént, kezdetben még folytak a korábbi kutatási vonal kísérletei is. Ezek keretében említésre érdemes a tobozmirigy immunrendszerre való hatásának vizsgálata, melyben bizonyítottuk, hogy a csecsemőmirigy jelentősen sérül a tobozmirígy újszülött kori eltávolítása után. Ez volt az első adat a tobozmirigy és az immunrendszer kapcsolatáról, melynek ma már széles körű irodalma van (Csaba – Baráth, 1975). Bizonyítottuk a tireotrop hormon és a gonadotrop hormonok funkcionális átfedését, aminek orvosi gyakorlati jelentősége van, valamint számos – ma is sokszor idézett – munkában írtuk le a hízósejtek filogenezisét és ontogenezisét. A tímusz endokrin funkciójával kapcsolatban is számos megfigyelés történt. Ráadásul kidolgoztunk két új citokémiai festési módszert, melyeket mindmáig világszerte használnak.

A kutatómunkához, éppúgy mint az oktatáshoz, műszerekre volt szükség, hogy azután is dolgozni tudjunk, amikor az új épületbe költözünk át. Mire 1978-ban az intézet áttelepült a Nagyvárad téri elméleti tömbbe, már voltak elegendő számban oktatási mikroszkópjaink, elektronmikroszkópunk annak használatához, ultramikrotomjaink és felszerelésünk a szövettenyésztő és izotóplaboratórium számára. Ez lehetővé tette a folyamatos tudományos és oktató munkát.


Az objektív mérce: az első huszonhárom év eredményei számokban


Eleinte évente mintegy hatszáz, később (a külföldiekkel együtt) nyolcszáz (orvos, fogorvos, gyógyszerész) hallgató képzése és vizsgáztatása.

A felvételiző hallgatók vizsgáztatása a középiskolai biológia tantárgyból.

Mintegy 450 tudományos dolgozat hazai aktákban és nemzetközi folyóiratokban.


A szubjektív mérce


Egy egyetemi intézet alapítása nehéz és bonyolult feladat. Különösen nehéz akkor, ha ez egy évszázadosan megalapozott intézet (anatómia) területi megcsonkításával jár, miközben az új tárgy létjogosultságát nem mindenki ismeri el. A biológia fogalma sok idősebb tanszékvezető szemében ugyanis egyenlő volt a középiskolai természetrajzzal, mert ők még ezt tanulták (még magam is), újabb ismereteket a biológia XX. századi rohamos fejlődéséről pedig nem szereztek be, de tudtak a liszenkói biológiáról, ami nálunk sötét árnyékot vetett erre a tantárgyra. Ugyanakkor a tárgy előadásai a hallgatók körében nagyon népszerűek voltak, ami nem növelte a kevésbé népszerű előadások tartóinak rokonszenvét. Ez a hangulat tovább romlott, amikor aktuálissá vált az intézetnek a Nagyvárad téri elméleti tömbbe való költözése, tehát sokkal jobb helyzetbe kerülése, mint amiben sok régi intézet (például az ELTE Puskin-tömbjében lévők) voltak. Emellett az orvosi biológia mint komplex tárgy oktatott olyan területeket, amelyek más tárgyakban is előfordultak. Mindez sok támadást váltott ki, szerencsére azonban az Egészségügyi Minisztérium ragaszkodott a NET alapítóleveléhez, melyben szerepelt a Biológiai Intézet. Mégsem lehetett elkerülni, hogy egy másik újonnan alapított intézet le ne csípjen egyet a Biológia három emeletéből, amelyből azonban a létfontosságú szövettenyésztő labort nem könnyen, de sikerült megtartani. Ilyen, néha nyugtalanító körülmények között is képes volt az intézet a tárgyhoz, valamint a kutatási témához egyaránt hű, magasan képzett munkatársakat felnevelni és megtartani. Az együttépítés lelkesedése, az, hogy a semmiből – amiből indultunk – valami lesz, és ez a mi munkánk eredménye, magával ragadta a régi (a Szövettani Intézetből átvett) és új munkatársakat egyaránt, és egy jól működő tudományos és oktatóközösséget kovácsolt össze. Ennek eredményeként a receptor filo- és ontogenezis (hormonális imprinting) téma is túlélte az intézetben a huszonhárom évet, és még további 193 tudományos dolgozatot termett a negyven év második periódusában, melyekről (és a korábbiakról) a következő cikkekből lehet tájékozódni: Csaba 2011a,b és 2012.

 

 

AZ UTÓBBI TIZENHÉT (TIZENNYOLC) ÉV
(Falus András)


1994-ben Csaba György professzort (aki a mai napig aktív és nagy tiszteletben álló munkatársa az intézetnek) Falus András követte a Biológiai Intézet igazgatói székében. Az új igazgató az ELTE biológus szakán végzett 1970-ben, a biológiai tudományok kandidátusa 1983-ban, a biológiai tudományok doktora (az MTA doktora) 1990-ben lett. Már középiskolás kora óta elsősorban a genetika és az immunológia tudománya vonzotta (Straub F. Brúnó, Csányi Vilmos és Venetianer Pál, valamint Gergely János voltak a tanárai). Az ELTE Élettani Tanszékén Ádám György irányítása alatt végzett diákköri munkát, majd ugyanott tanársegédként dolgozott. 1975 és 1994 között az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet Immunológiai Osztályán Merétey Katalin munkatársaként tevékenykedett, majd 1990–1994 között megalapította és vezette a Molekuláris Biológiai Osztályt.

A Semmelweis Egyetemre kerülését követően, 2001-ben az MTA levelező, majd 2007-ben annak rendes tagjává választották.


Genetikai, Sejt és Immunbiológiai (korábban Biológiai) Intézet (WEBCÍM >)
Graduális oktatási tevékenység
(http://www.dgci.sote.hu/oktatas)


Falus András bevezette Az immunológia alapjai című tantárgy oktatását, majd az egyetemi kurrikuláris változásokkal, valamint a nemzetközi korszerű trendekkel összhangban külön oktatási diszciplínaként megjelent, Az immunológia alapjai mellett a Genetika/Genomika, illetve az ettől elválaszthatatlan Bioinformatika tantárgyat is. Az intézet a módosult oktatási profilnak megfelelően nevet is változtatott, új neve Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet lett.

A korábbi Orvosi biológia tantárgy keretében az intézet az orvosi alapképzés szempontjából is fundamentális jelentőségű sejtbiológia tantárgyat is oktatta, amely a curriculum változása után az eredeti szándék szerint átkerült az anatómia, szövet- és fejlődéstan, illetve a molekuláris biológia oktatási területére. Az idegennyelvű oktatás keretén belül ez az átalakulás lépcsőzetesen következett be, és jelenleg is tart.

Az intézet kötelező tantárgyait az Általános Orvostudományi-, Gyógyszerésztudományi és Fogorvostudományi karokon magyar, angol és német nyelven oktatja. A kötelezően választható, ill. nem kötelező tantárgyak is (például Hisztaminbiológia, Gyulladásbiológia, Kemotaxis, A szex genetikája, Bioinformatika és genomanalízis az orvostudományban) jelentős látogatottságnak örvendenek.

A magyar és idegen nyelven oktatott hallgatói létszám igen magas, jelenleg az intézet elméleti és gyakorlati formában mintegy nyolcszáz magyar és közel négyszáz külföldi hallgató genetikai és immunológiai oktatásáért felelős.


Posztgraduális oktatási tevékenység


Az intézet 1996 óta saját doktori programmal (A humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika alapjai) is rendelkezik a Molekuláris Orvostudományok Tudományági doktori iskola keretein belül.

Az eltelt tizenhárom évben doktori programunk keretén belül ötvenheten szereztek PhD-fokozatot, és a következő egy-másfél évben tizenkilenc doktorandusz védésére kerül sor.


PhD-szombatok


1997 óta évente néhány szombat délelőttöt informális beszélgetés keretében a doktori program hallgatói együtt töltenek. Ezekre meghívnak egy-egy neves kutatót, akik a szakmai kérdéseken túlmenően, pályájuk meghatározó mozzanatairól, tanítóikról, ars poeticájukról beszélnek. A meghívottak között szerepelt (a teljesség igénye nélkül) Alföldi Lajos, Ádám György, Csányi Vilmos, Friedrich Péter, Gergely János, Gráf László, Gulyás Balázs, Halász Béla, Hollán Zsuzsa, Ligeti Erzsébet, Lovász László, Mandl József, Stanley Natheson, Papp László, Patthy László, Roska Tamás, Somogyi Péter, Venetianer Pál és Vida Gábor.


Semmelweis Genomikai Hálózat (SGH) tudományos ismeretterjesztés (WEBCÍM >)


Az ÁOK Tudományos Bizottságával karöltve 2001-től, tizenkettedik éve kerül megrendezésre az SGH tudományos ismeretterjesztő előadássorozat, melynek századik előadását 2011 novemberében tartottuk. Az előadások, melyekre a modern orvostudományok minden területéről, neves előadók tolmácsolásában kerül sor, ma már a hazai (sőt a határon túli) érdeklődők széles körét vonzzák.


Kutatás (WEBCÍM >)


Az intézet munkatársai immunológiai, genomikai, sejtbiológiai kutatásokat folytatnak. Orvosbiológiai alapszemléletük a rendszerelvű biológiai és medicinális, genomikai és bioinformatikai tudományokon alapul.

Az intézet egyik fő kutatási témája sokáig a hisztaminbiológia volt. Kanadai (Nagy András, Toronto) és japán (Kisimoto Tadamicu [Tadamitsu Kishimoto], Szendai) kollaborációval génkiütéses eljárást használva sikerült egy hisztaminhiányos transzgenikus egértörzset előállítani. A hisztaminhiányos egerek fenotípusának jellemzése a hisztamin eddig nem ismert funkcióiról (például sejtosztódás, gyulladás- és immunválasz-szabályozás, oszteológiai hatások stb.) adott ismereteket.

Az intézet egyik munkacsoportja (vezető: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár, az MTA doktora) világszinten élenjáró kutatást folytat a sejtközötti kommunikáció nemrég felismert formája, a mikrovezikulák kutatásában, elsősorban artritisz és glikoimmunológia területen.

Egy másik team (vezető Dr. Szalai Csaba tudományos tanácsadó, az MTA doktora) asztma és gyermek fehérvérűség (ALL – acut lymphoid leukemia) immun- és farmakogenomikai kutatást végez a betegségek genetikai predikciója, illetve az alkalmazott kemoterápiák mellékhatásainak előrebecslésére és elkerülésére.

Az intézet egy további kutatócsoportja (vezető: Dr. Kőhidai László egyetemi docens, PhD) a kemotaktikus hatású peptidek szerkezet–funkció kapcsolatával, és ennek filogenetikai aspektusaival foglalkozik.

A bioinformatikai munka magas színvonalát a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem munkatársaiból és PhD-hallgatóiból álló csoport (vezető: Dr. Antal Péter, egyetemi adjunktus, PhD) aktív közreműködése biztosítja.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet tudományos és oktatási tevékenységének elismerését jelentette a FEBS ad hoc európai bizottsága által történt helyi értékelést követő a Center of Excellence megtisztelő cím elnyerése is 2006-ban.

A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet területén genomikai (mRNS/miRNS microarray) egyetemi központi szolgáltató laboratórium, immunfenotipizálást végző (FACS)-, illetve sejt-és szövettenyésztő laboratórium is működik.

Az intézet területén működik a Gyulladásbiológiai Kutatások közhasznú Alapítvány is.

A kutatási munkához elengedhetetlenül szükséges, de az igényekhez képest mindig és egyre inkább szűkös anyagi háttér az egyetemi (elsősorban idegennyelvű oktatási), illetve hazai és nemzetközi pályázatokból származik. Hozzávetőlegesen és átlagosan € 210 000/év hazai és € 361 200/év zömmel európai forrás állt rendelkezésre.


Hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok
(a teljesség igénye nélkül)


Hazai kapcsolatok (A Semmelweis Egyetemen belüli együttműködéseket nem említve): MTA Szegedi Biológiai Központ, MTA Kémia Kutatóközpont, MTA Kísérleti orvostudományi Kutatóintézet, ELTE, Szegedi Egyetem, Pécsi Egyetem, Debreceni Egyetem, BME, Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budai Irgalmasrendi Kórház, Heim Pál Gyermekkórház, Csertex Kft., Silicon Kft., Richter Gedeon Rt.

Nemzetközi kapcsolatok: Endre Kiss-Toth (Sheffield, UK), Hans-Joachim Gabius (München, Németország), Steffen Gay (Zürich, Svájc), Bob Carr (Amesbury, UK), Tibor T. Glant (Chicago, USA), Stanley Natheson (Einstein University, Bronx, USA), Ivan Glaver (Troy, USA), Mutó Josinori (Yoshinori Muto) (Gifu, Japán), Vatanabe Takehitó (Takehiko Watanabe) (Szendai, Japán) Joachim Wegeber (Heidelberg, Németország), Heikki Ruskoaho (Oulu, Finnország)


MTA Kutatócsoport


1999. és 2011. december 31-e között Falus András vezetésével az intézet területén működött a Magyar Tudományos Akadémia Immungenomikai, majd 2007-től Gyulladásbiológiai és Immungenomikai Kutatócsoportja. Utóbbi a helyi munkatársakon kívül a Semmelweis Egyetem III. Belgyógyászati Klinikája, valamint az Állami Egészségügyi Központ egy-egy csoportját is magában foglalta. A kutatás sikerét mutatja, hogy csupán az utolsó beszámolási évben a kutatócsoport közel 200 impakt faktort ért el, ezen belül Blood és Cellular Molecular Life Sciences-cikkeket és két társszerzős Nature-cikket publikált. A kutatócsoport munkája 2011. december 31-vel befejeződött, mivel az MTA forráshiányra hivatkozva nem támogatta tovább.

Folyamatban van az új MTA Kutatócsoport megalakítására vonatkozó pályázat elbírálása.


Publikációk


Az elmúlt években mintegy félezer peer-reviewed közlemény látott napvilágot, kéttucatnyi szak- és tankönyv, és közel száz könyvfejezet született az intézet munkatársai aktivitásának eredményeképpen. A konferenciaelőadások száma közel ezerre tehető. A Magyar Tudományos Akadémia tagja ezen periódus alatt az intézet egy munkatársa lett, MTA doktori címet hárman nyertek el, és öt sikeres habilitációra is sor került.

Az intézet munkatársainak közleményeit több ízben kiemelt cikként méltatták a folyóiratok szerkesztői (feature article), így Szalai és mtsai., 2001, Kőhidai és mtsai., 2003, Nagy és mtsai., 2003, György és mtsai., 2011, Simon és mtsai., 2012.


Konferenciák


Az Intézet rendezésében került sor 2004-ben az első Basic and Clinical Immunogenomics, illetve 2006-ban a Basic and Clinical Immunogenomics and Immunoinformatics (Immunomics) világkonferenciára, amelyek a nemzetközi porondra helyezték a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet munkatársait és tudományos tevékenységüket. Nem kis részben ennek köszönhető, hogy jelenleg az Intézet korábbi munkatársai közül többen az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Finnországban kerültek jelentős, vezető beosztásba, és PhD-hallgatóink rövidebb-hosszabb tanulmányútjainak lehetősége is nyitva áll.


Jövőkép


A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet munkatársai a rendszerelvű orvosbiológiai kutatás és oktatás területén a korszerű sejtbiológiai, immunológiai, genomikai és bioinformatikai eljárások felhasználásával a legmagasabb európai standardok igényszintjén szeretnének hozzájárulni a modern orvos-, gyógyszerész- és fogorvosképzés és kutatás szemléletének formálásához valamint a személyreszabott medicina igéreteinek teljesítéséhez.

 Kulcsszavak: biológia, genetika, immunológia, oktatás, kutatás

 


 

VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Csaba György – Lantos Tibor (1973): Effect of Hormones on Protozoa. Studies on the Phagocytotic Effect of Histamine, 5-Hyroxytryptamine and Indoleacetic Acid in Tetrahymena Pyriformis. Cytobiologie. 7, 361–365.

Csaba György – Baráth P. (1975): Morphological Changes of Thymus and the Thyroid Gland After Postnatal Extirpation of Pineal Body. Endocrinologia Experimentalis. 9, 59–67.

Csaba György (1980): Phylogeny and Ontogeny of Hormone Receptors: The Selection Theory of Receptor Formation and Hormonal Imprinting. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society. 55, 47–63.

Csaba György (1985): The Unicellular Tetrahymena as a Model Cell for Receptor Research. International Review of Cytology. 95, 327–377.

Csaba György (1994): Phylogeny and Ontogeny of Chemical Signaling: Origin and Development of Hormone Receptors. International Review of Cytology. 155, 1–48.

Csaba György – Kovács P. – Falus A. (1995): Human Cytokines Interleukin (Il)-3 and Il-6 Affect the Growth and Insulin Binding of the Unicellular Tetrahymena. Cytokine. 7–8 771–774.

Csaba György (2007): Thoughts on the Cultural Evolution of Man. Developmental Imprinting and Transgenerational Effect. Rivista di biologia. 100, 461–474.

Csaba György (2010): Hormonális imprinting, a kiszámíthatatlan jövő. Orvosi Hetilap. 151, 323–330.

Csaba György (2011a): The Biological Basis and Clinical Significance of Hormonal Imprinting. An Epigenetic Process. Clinical Epigenetics. 2, 187–196.

Csaba György (2011b): The Immuno-endocrine System: Hormones, Receptors and Endocrine Function of Immune Cells. The Packed Transport Theory. Advances in Neuroimmune Biology. 1, 71–85

Csaba György (2012): The Hormonal System of Tetrahymena: A Review with Evolutionary Aspects. Acta Protozoology. In press,

Falus András – Hegyesi H. – Lázár-Molnár E. – Pós Z. – László V. – Darvas Zs. (2001): Paracrine and Autocrine Interactions in Melanoma. Histamine Is a Relevant Player in Local Regulation Trends in Immunology. 22, 648–652.

Fitzpatrick, P. – Buzas E. – Gagne, T. J. – Nagy A. – Horvath C. – Ferencz V. – Mester A. – Kari B. – Ruan, M. – Falus A. – Barsony J. (2003): Targeted Deletion of Histidine Decarboxylase Gene in Mice Increases Bone Formation and Protects Against Ovariectomy-induced Bone Loss. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. 100, 6027–6032.

Haak-Frendscho, Mary – Darvas Zs. – Hegyesi H. – Kárpáti S. – Hoffmann R. L. –László V. – Bencsáth M. – Szalai Cs. – Fürész J. – Timár J. – Bata-Csörgő Z. Zs. – Szabad G. – Pivarcsi A. – Pállinger É. – Kemény L. – Horváth A. – Dobozy A. – Falus A. (2000): Histidine Decarboxylase Immunoreactivity in Human Melanoma Journal of Investigative Dermatology. 115. 345–352.

Lázár Eszter – Hegyesi H. – Tóth S. – Darvas Zs. – László V. – Szalai Cs. – Falus A. (2000): Biosynthesis of Interleukin-6. An Autocrine Growth Factor for Melanoma Is Regulated by Melanoma Derived Histamine Seminars in Cancer Biology. 10, 25–28.

Lázár-Molnár Eszter – Hegyesi H. – Tóth S. – Falus A. (2000): Autocrine and Paracrine Regulations by Cytokines and Growth Factors in Melanoma. Cytokine. 12, 547–554.

Pos Z. – Safrany G. – Muller K. – Toth S. – Falus A. – Hegyesi H. (2005): Phenotypic Profiling of Engineered Mouse Melanomas with Manipulated Histamine Production Identifies Histamine H2 Receptor and Rho-C as Histamine-Regulated Melanoma Progression Markers. Cancer Research. 65, 4458–4466.

Pos Z. – Wiener Z. – Pocza P. – Racz M. – Toth S. – Darvas Z. – Molnar V. –Hegyesi H. – Falus A. (2008): Histamine Suppresses Fibulin-5 and Insulin-like Growth Factor-II Receptor Expression in Melanoma. Cancer Research. 68, 1997–2005.

Sherborne, A. L. – Hosking, F. J. – Prasad, R. B. – Kumar, R. – Koehler, R. –Vijayakrishnan, J. – Papaemmanuil, E. – Bartram, C. R. – Stanulla, M. – Schrappe, M. – Gast, A. – Dobbins, S. E. – Ma, Y. – Sheridan, E. – Taylor, M. – Kinsey, S. E. – Lightfoot, T. – Roman, E. – Irving, J. A. – Allan, J. M. – Moorman, A. V. – Harrison, C. J. – Tomlinson, I. P. – Richards, S. – Zimmermann, M. – Szalai C. – Semsei A. F. – Erdélyi D. J. – Krajinovic, M. – Sinnett, D. – Healy, J. – Gonzalez Neira, A. – Kawamata, N. – Ogawa, S. – Koeffler, H. P. – Hemminki, K. – Greaves, M. – Houlston, R. S. (2010): Variation in CDKN2A at 9p21.3 Influences Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia Risk. Nature Genetics. Jun; 42, 6, 492–494.

Szalai Csaba – Bojszkó A. – Beko G. – Falus A. (2000): Prevalence of CCR5s32 in Allergic Diseases. The Lancet. 355. 66.

Yang, X. D. – Ai, W. – Asfaha, S. – Bhagat, G. – Friedman, R. A. – Jin, G. – Park, H. – Shykind, B. – Diacovo, T. G. – Falus A. – Wang, T. C. (2011): Histamine Deficiency Promotes Inflammation-Associated Carcinogenesis through Reduced Myeloid Maturation and Accumulation of CD11b(+)Ly6G(+) Immature Myeloid Cells. Nature Medicine. 17, 87–95.
 


 

SZAKKÖNYVEK

Csaba György (1972): Regulation of Mast Cell Formation. Akadémiai, Budapest

Csaba György (1981): Ontogeny and Phylogeny of Hormone Receptors. Karger, Basel

Csaba György (1978): A biológiai szabályozás. Medicina, Budapest

Csaba György (1987): Development of Hormone Receptors. Birkhauser, Basel

Csaba György (1996): Signaling Mechanisms in Protozoa and Invertebrates. Springer, Heidelberg

Csaba György (szerk) (1974–1986): A biológia aktuális problémái című könyvsorozat. 35 kötet, 4 cikk/kötet, Medicina, Budapest

Falus András (1994): Histamine and Inflammation. Landes Company, Houston

Falus András – Grosman N. – Darvas Zs. (eds.): (2004): Histamine: Biology and Medical Aspects. Karger-Springmed

Falus András (ed.:) (2005): Immunogenomics and Human Disease. John Wiley & Sons, Ltd.

Falus András (szerk.) (2006): Válogatott fejezetek a genom-léptékű biológiából és orvostudományból. Semmelweis, Budapest

Falus András (ed.) (2008): Clinical Applications of Immunomics. Springer
 


 

TANKÖNYVEK

Csaba György – Madarász Bálint (1978, 1981, 1986; 1999, 2003): A sejt szerkezete. Medicina; Semmelweis, Budapest

Csaba György (1979, 1983, 1988; 1994): Orvosi biológia. Medicina; Semmelweis, Budapest

Csaba György (1990, 1996): Sejtbiológia. Medicina, Budapest

Falus András (1996, 1998, 2001): Az immunológia élettani és molekuláris alapjai. Semmelweis, Budapest

Falus András – Buzás E. – Rajnavölgyi É. (szerk.) (2007): Az immunológia alapjai. Semmelweis, Budapest
 


 

NÉPSZERŰ TUDOMÁNYOS KÖNYVEK

Csaba György (szerk.) (1967, 1978, 1989): A modern ember biológiai paradoxonja . Medicina, Budapest

Csaba György (szerk.) (1972): A gyógyító értelem. Minerva, Budapest

Csaba György – Vörös László (1975): Ma és holnap. Medicina, Budapest

Csaba György (szerk.) (1983): A nők társadalmi szerepvállalásának biológiai problémái. TIT, Budapest

Csaba György (1984): Gondolatok a biológiáról. Gondolat, Budapest

Csaba György – Moussong Kovács E. (1986): A különleges élőlény. Népszava, Budapest

Falus András (1999): Adj király katonát! Vince, Budapest

Csaba György (2009): Biologikon. Semmelweis, Bp.