A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

X

 

 

RENDES TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Bitskey István
Egerben született 1941-ben. 2004 óta az MTA levelező tagja. A Debreceni Egyetem professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a kora újkori magyar irodalom és művelődés története.

Levelező taggá választása óta megjelent 3 önálló kötete (Mars és Pallas között. Debrecen, 2006; Lebensgemeinschaft und nationale Identität. Wien, 2007; Petrus cardinalis Pázmány archiepiscopus strigoniensis. Trnava, 2010), ezekről 15 recenzió látott napvilágot, többségük külföldön. Megjelent 75 tanulmánya, harmadrészük idegen (német, olasz, angol, holland, szlovák) nyelven, külföldön. A publikációk témája a reneszánsz és barokk kor magyarországi irodalmának és kultúrájának európai kapcsolatrendszere, ezen belül a peregrinációtörténet, a könyvtörténet, a retorikatörténet és a kor vallásos eszmeáramlatai. Az MTA Debreceni Területi Bizottságának elnökeként a régió tudományos életének felelős szervezője.

Ajánlók: Kertész András,

Paládi-Kovács Attila, Vizkelety András

 


É. Kiss Katalin
Debrecenben született 1949-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az MTA Nyelvtudományi Intézet kutatóprofesszora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a magyar mondattan.

Levelező taggá választása óta végzett kutatásai során rekonstruálta az ősmagyar mondat alapszerkezetét. Hipotézist állított fel a kései ómagyar korban végbement mondatszerkezeti típusváltás (SOV → SVO) okairól és lefolyásáról. Elemezte a tárgyas igeragozás kialakulásának és eredeti funkciójának eddig nem vizsgált összefüggéseit. További eredményekkel gazdagította a magyar mondat információszerkezetére és a kvantorok grammatikájára vonatkozó korábbi vizsgálatait. Öt szerkesztett kötetet publikált. 28 tanulmányából 15 vezető nemzetközi kiadványokban jelent meg. Független hivatkozásainak száma mintegy 2000. A tudományos közélet aktív résztvevője. 2011-ben Széchenyi-díjban részesült.

Ajánlók: Honti László,

Kertész András, Kiefer Ferenc
 


Imre László
Csornán született 1944-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a 19. és a 20. századi magyar, valamint a 19. századi orosz irodalom.

Három önálló kötete jelent meg 2007 óta, ezen kívül 19 tanulmánya, 12 szakkritikája és több mint 20 egyéb publikációja. Ezek központi témája a magyar és az európai műfajtörténet. Levelező taggá választása óta tudományos-közéleti tevékenységét elsősorban akadémiai megbízatások jelentik. 2008-tól 2011-ig az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya mellett működő Irodalomtudományi Bizottság elnöke, 2007-től 2010-ig az MTA Doktori Tanácsának tagja, 2008-tól az MTA Irodalomtudományi Kutatóintézete Külső Tanácsadó Testületének elnöke. 2010-ben a Közgyűlés az MTA Felügyelő Testületének tagjává választotta. 2009-től a Bolyai János Kutatói Ösztöndíj Kuratóriumának tagja.

Ajánlók: Görömbei András,

Kósa László, Kulcsár Szabó Ernő

 LEVELEZŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Bartha Elek
Budapesten született 1956-ban. 2002 óta az MTA doktora. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA–DE Néprajzi Kutatócsoportjának vezetője. Szűkebb szakterülete a néprajz, a folklorisztika és a vallásantropológia.

Legjelentősebb tudományos eredményeit a vallási néprajz, a vallásantropológia és a szokáskutatás területén érte el. Nemzetközi elismertséget szerzett vallásökológiai vizsgálataival, az európai keresztény vallásosság környezeti összefüggéseit mutatta be. Hasonlóan kiemelkedő eredménye a szakrális terek működéseinek belső törvényszerűségeinek, azok hierarchikus rendszerének a feltárása. Ebben az összefüggésben vizsgálja a szakrális építmények térszerkezeti tulajdonságait, valamint a környezetükre és a hitéletre gyakorolt hatását. Tudományos felfedezést jelentenek azok az írásai, amelyek a szakralitásnak a térszerkezetet megváltoztató természetét bizonyítják néprajzi és antropológiai módszerekkel. A görög katolikus felekezeti térről és folklórról szóló munkái is nemzetközi visszhangot kaptak. Főbb művei: Vallásökológia. 1993; Halotti búcsúztatók a dél-gömöri falvak folklórjában I–II. 1995; Görög katolikus ünnepeink szokásvilága. 1999; Vallási terek szellemi öröksége. 2006.

Ajánlók: Kósa László, Paládi-Kovács Attila, Tolcsvai Nagy Gábor

 


Debreczeni Attila
Debrecenben született 1959-ben. 2004 óta az MTA doktora. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének professzora, igazgatója. Szűkebb szakterülete a felvilágosodás és a romantika korának magyar irodalma, elsősorban Csokonai életműve.

Sok tanulmányban, két nagymonográfiában tárgyalta Csokonai életútját, költészetét. Az életmű kritikai kiadásának volt sorozatszerkesztője, három kötetet maga rendezett sajtó alá. Mikrofilológiai pontosságú szövegkiadásai (Kisfaludy Sándor, Szentjóbi Szabó) és felvilágosodás kori folyóirataink (Orpheus, Magyar Museum) újrakiadása mellett megindította – egy általa szervezett kutatócsoport élén – Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatékának kritikai kiadását. Legutóbb a Csokonai-kronológia véglegesítésével egy új, elektronikus kiadást alapozott és indított meg. Teljesítménye kiemelkedő könyvsorozatok szervezőjeként és az MTA Textológiai Munkabizottságának vezetőjeként is (2000 és 2008 között). Akadémiai támogatott kutatócsoportot szervezett és vezet, hét fokozatot elért doktorandusza jó nevet szerzett a szakmában.

Ajánlók: Görömbei András,

Imre László, Vizkelety András
 


Dobos István
Székesfehérváron született 1957-ben. 2004 óta az MTA doktora. A Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a 20. századi magyar irodalom poétikai és hatástörténeti folyamatainak értelmezése.

A nemzetközi irodalomtudomány távlatát érvényesíti, ugyanakkor nagy figyelmet fordít a megértés folytonosságát biztosító hagyomány tapasztalatára. Irodalomtörténeti kutatásai egyaránt kezdeményező erejűnek bizonyultak a novella, az önéletrajz és a regény vonatkozásában. Monográfiáiban eredeti szempontokkal bővítette az elbeszélő műfajok vizsgálatát. Elméleti tárgyú köte-teivel hozzájárult a magyar irodalomtudományban végbement szemléletváltáshoz. Tankönyveivel részt vett az egyetemi irodalomelméleti képzés átalakításában. Idegen nyelvű könyveivel, vendég-tanári és tudományszervezői tevékenységével hatékonyan szolgálja azt a célt, hogy a magyar irodalom- és kultúrtörténet hozzáférhetőbbé váljon, és megnyíljon a külföldi közönség számára. Iskolateremtő szerepet tölt be a tehetséggondo-zásban, nagy hatású tanár. 2005-ben, 2008-ban és 2011-ben sikeresen szervezte meg a Nemzetközi Magyarságtudományi PhD-konferenciát. 2012 januárjától a Kosztolányi kritikai kiadás egyik irányítója. Folyamatosan sok feladatot vállal akadémiai bizottságokban, szakértői testületekben. A tudományos közélet tevékeny tagja, integráló személyiség. Akadémikusi jelölését indokolja: 1. kiterjedt tudományos munkássága; 2. nemzetközi jelenléte; 3. tudományos összefogásra ösztönző szemlélete.

Ajánlók: Imre László, Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály

 


Gósy Mária
Bonyhádon született 1952-ben. 1994 óta a nyelvtudományok doktora. Az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos tanácsadója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az általános és magyar fonetika, pszicholingvisztika, a beszédprodukció és a beszédpercepció folyamata, az anyanyelv-elsajátítás és a beszédpatológia egyes területei.

Külföldön szakterületei művelőinek széles körében ismert. Számos nemzetközi konferencián tartott plenáris előadást. Eredményesen képviselte és képviseli Magyarországot az International Reading Association Európai Bizottságának, az International Speech Communication Association elnökségében. Több hazai folyóirat szerkesztőbizottsági tagja, a Beszédkutatás főszerkesztője. Sikerrel vett részt hazai és nemzetközi pályázatokon (OTKA, COST219, Copernicus Project stb.). Publikációs tevékenysége kiemelkedő: 9 könyv, 263 tanulmány, 25 népszerűsítő cikk, 5 ismeretterjesztő könyv. Tudományos, oktatói és tudományos közéleti tevékenysége alapján a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjának javasoljuk.

Ajánlók: Kiss Jenő, Maróth Miklós,

Nyomárkay István, Paládi-Kovács Attila

Kecskeméti Gábor
Szolnokon született 1965-ben. 2008 óta az MTA doktora. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének tudományos tanácsadója, a Miskolci Egyetem egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a régi magyar irodalom története.

Tarnai Andor tanítványaként lett a 16–18. századi irodalomtörténet kutatója. A régiség retorikai megalkotottságának feltárására történeti kommunikációelméleti keretet dolgozott ki, amely lehetőséget ad az irodalmi szövegek és a filozófiai-teológiai eszmerendszerek együttes vizsgálatára, valamint az irodalomfogalmak változásaira vonatkozó egykorú reflexiók leírására. Műfajtörténeti monográfiája (1998) nyomán az általa javasolt szemlélet és módszertan széles körben elterjedt. A 16–17. század fordulójának retorikaelméleti hagyományát korszak-monográfiában összegezte (2007). Újabban a kora újkori irodalomszemléletet tanulmányozza. Műveit beható tárgyismeret és távlatosság, a nemzetközi irodalomban való naprakészség és szemléletújító eredetiség jellemzi. Eredményes tudományszervező, a szakmai közélet aktív szereplője. Az MTA Textológiai Munkabizottságának elnöke, a kritikai kiadások alapelveinek egyik kidolgozója. Számos tudományos és felsőoktatási bizottság vezetője vagy tagja, sorozat- és folyóirat-szerkesztő (Irodalomtörténeti Közlemények), konferenciaszervező, európai kutatási programok résztvevője. A Miskolci Egyetemen – hazánkban elsőként – filológiai-textológiai posztgraduális képzést indított. A középnemzedék kiemelkedő, felelős, megbízható, nagy munkabírású, sokoldalúan tájékozott, kollegiális gondolkodású tagja.

Ajánlók: Kulcsár Szabó Ernő,

Szegedy-Maszák Mihály, S. Varga Pál
 


Kenesei István
Budapesten született 1947-ben. 1992 óta a nyelvtudomány doktora. Az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a magyar és általános mondattan, szófajtan, alaktan.

Az elméleti nyelvészet és azon belül elsősorban a mondattan nemzetközi hírű művelője. A magyar mondattan számos területén alkotott maradandót (kidolgozta az alárendelés szintaxisát, új megoldást javasolt a szófajok osztályozását illetően, pontos kritériumok alapján újragondolta a magyar segédigék rendszerét, meghatározta a fókusz szemantikáját, kidolgozta a prozódiai egységek és a szintaxis összefüggéseinek a részleteit). Az MTMT 137 közleményről és 637 hivatkozásról tud. Idegen nyelvű tanulmányai kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban, gyűjteményes kötetekben láttak napvilágot. Szerkesztője és szerzője az Approaches to Hungarian című sorozatnak, amely a magyar nyelvre vonatkozó elméleti kutatások legrangosabb publikációs lehetősége, és amelynek sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a Szegedi Egyetem sorozatát előbb az Akadémiai Kiadó vette át, 2008 óta pedig a holland J. Benjamins Kiadó jelenteti meg. A mondattanon kívül foglalkozott fonológiával, morfológiával, alkalmazott nyelvtudománnyal és nyelvpolitikai kérdésekkel is. Tudományszervezői tevékenysége kiemelkedő, harmincnál több konferencia szervezője, számos fontos hazai és nemzetközi szervezet tagja. Kiváló oktató: nemcsak vezeti a Szegedi Egyetem Nyelvtudományi Doktori Iskoláját, hanem elindította és vezetője a nyelvészeti doktorátusra készülő hallgatók legfontosabb fórumának, a Nyelvészeti Doktoranduszok Országos Konferenciájának. Vendégprofesszorként többek között tanított az USA-ban, Párizsban, a velencei és az utrechti egyetemen.

Ajánlók: É. Kiss Katalin,

Honti László, Kiefer Ferenc
 

 

Kontra Miklós
Budapesten született 1950-ben. 2006 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a nyelvtudomány, a szociolingvisztika.

A Labov-féle variációs szociolingvisztika magyar nyelvtudománybeli meghonosításának és művelésének kiemelkedő, nemzetközileg is ismert és elismert alakja. A magyar élőnyelvi kutatások szociolingvisztikai szemléletű kiszélesítésében, megszervezésében, munkatársak kinevelésében oroszlánrészt vállalt. Munkásságának az empirikus kutatás, a kutatási eredmények alkalmazása és a szociolingvisztika módszertani és elméleti kérdéseivel való foglalkozás egyaránt része. Három nagy szociolingvisztikai kutatás vezetése, illetve a vezetésben való részvétel kötődik a nevéhez: A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század

 

 

végén, a Magyar nemzeti szociolingvisztikai vizsgálat és a Budapesti szociolingvisztikai interjúk. Kontra Miklós a nyelvhasználat társadalmi relevanciájú vizsgálatával vált a „hasznos nyelvészet” meggyőződéses, emblematikus hazai képviselőjévé, aki vissza-visszatérő módon és eredményesen kutatja a nyelvhasználatnak az oktatásüggyel, a nyelvi jogokkal, a kisebbségekkel és a nyelvpolitikával való összefüggését. A szerkesztésében és társszerzőségében megjelent Nyelv és társadalom a rendszerváltás kori Magyarországon (Budapest, 2003), illetve a tőle jegyzett Hasznos nyelvészet (Budapest, 2011) című kötetek fontos kutatási eredményekkel szolgálnak – nem csak nyelvtudományi szempontból. 1985 és 2010 között az MTA Nyelvtudományi Intézetben a szociolingvisztikai kutatások vezetője volt.

Ajánlók: Hazai György,

Nyomárkay István, Tolcsvai Nagy Gábor

 


Madas Edit
Budapesten született 1949-ben. 2002 óta az MTA doktora. Az MTA–OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport vezetője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi tanára, az utóbbi doktori iskolájának törzstagja. Szűkebb szakterülete a medievisztika, a kodikológia, a hagiográfia, a paleográfia, a magyarországi korai írásbeliség és a latinitás története.

Az általa vezetett Fragmenta műhely a magyarországi könyvtárakban és levéltárakban fellelhető középkori latin kódextöredékek feltárását, katalogizálását, tudományos feldolgozását végzi, ebben vezető szerepet tölt be, rangos nemzetközi konferenciák meghívott előadója, szakkönyvek egész sorának szerkesztője. Publikációs jegyzéke 1976 óta 309 tételt tartalmaz, ezeknek több mint harmada nemzetközi fórumokon (főként német, olasz és francia nyelven) jelent meg. Forrásfeltárást és összefoglaló értékelést egyaránt tartalmazó könyve (Középkori prédikációirodalmunk történetéből. Debrecen, 2002) a téma alapművének számít. Ugyancsak több évtizedes kutatási eredményeit szintetizálta könyvtörténeti monográfiája (A könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. 2003, társszerző: Monok István). Az OSZK impozáns kiállításának megszervezéséért és az azt kísérő tanulmánykötet („Látjátok feleim…”. 2009) szerkesztéséért 2010-ben Akadémiai Díjat vehetett át. Több nemzetközi tudományos társaságnak, valamint az MTA Irodalomtudományi és Művelődéstörténeti Bizottságának a tagja, a Könyvtörténeti Munkabizottság elnöke.

Ajánlók: Bitskey István, Kiss Jenő,

Ritoók Zsigmond, Vizkelety András

 


Pál József
Gyömrőn született 1953-ban. 2000 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék (Dipartimento di Italianistica) vezetője, az Olasz Köztársaság tiszteletbeli konzulja, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese. Szűkebb szakterülete a magyar–olasz kapcsolatok, a Dante-életmű, az ikonológia és a szimbólumkutatás.

Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkor-ban című monográfiája (Budapest, Akadémiai Kiadó, 2010, 255 lap) az igen kiterjedt nemzetközi Dante-szakirodalomban is újat hoz, mert bemutatja a dantei gondolkodásmód és mentalitás sajátosságait, a szimbólumalkotást, a „teológiai realizmus” működését, a zene és a képzőművészet szerepét a Divina commediában, amelyet így összművészeti alkotásként interpretál. Elemzései alapján az emberi létet megítélő Dante világképe a korábbiaknál jóval árnyaltabban jelenik meg. Ezt a könyvét a szakmai közvélemény Akadémiai Nívódíjjal, Itáliában pedig Emilio Flaiano-díjjal tüntette ki. Dante-kutatásainak összefoglalása: On the present Dante in connection with an old Codex. Neohelicon XXXV (2008) 191–201. Szerkesztője az Ikonológia és műértelmezés című könyvsorozatnak, a Rómában megjelenő Annuariónak, a Neohelicon című komparatista folyóiratnak, számos olasz–magyar koprodukcióban készült kötetnek. Szimbólumtár című műve (Balassi Kiadó, 1997, 2002, 2005) már három kiadást megért. Összehasonlító irodalmi tanulmányai közül kiemelkedik A neoklasszicizmus poétikája (1988) és legújabb gyűjteménye: 1790. Határ és szabadság az irodalomban (2012), mindkettő az Akadémiai Kiadó gondozásában jelent meg.

Ajánlók: Bitskey István,

Görömbei András, Róna-Tas András

 


Salvi Giampaolo
Locarnóban (Svájc) született 1954-ben. 2001 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Olasz Tanszékének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az olasz leíró és elméleti nyelvtan, valamint az újlatin nyelvek történeti vizsgálata.

Az olasz nyelvre vonatkozó kutatásait a L. Renzivel és A. Cardinalettivel szerkesztett háromkötetes olasz leíró nyelvtanban tette közzé (Grande Grammatica Italiana di Consultazione. Bologna, 2001). L. Vanellivel írt olasz leíró nyelvtana (Nuova grammatica italiana. Bologna, 2005) módszertani és elméleti szempontból egyaránt a legjobb leíró nyelvtanok közé tartozik. Az olasz nyelvjárásokról többek között az Oxford University Pressnél megjelent The Syntax of Italian Dialects című kötetben (C. Tortora [szerk.] 2003) írt. Salvi nyelvtörténészként foglalkozott a segédigék történetével, a szórend kérdéseivel, a mellérendelő szerkezetekkel. Figyelemre méltó eredményeket ért el a vulgáris latin, az ófrancia, a galego-portugál és a középkori olasz mondattan kutatásában. Hamarosan megjelenik L. Renzivel együtt írt nyelvtörténeti összefoglaló munkája (Grammatica dell’italiano antico. Bologna). Tanulmányainak többsége neves nemzetközi kiadványokban (gyűjteményes kötetekben, folyóiratokban) látott napvilágot. Salvi a nyolcvanas évek elejétől van jelen a nemzetközi nyelvészeti életben, a nemzetközi romanisztikai és történeti nyelvészeti kongresszusok aktív résztvevője. Munkáira az ismert hazai hivatkozások száma kb. 50, a külföldieké kb. 500. Megválasztásával a Magyar Tudományos Akadémia egy nemzetközi hírű romanistával gazdagodna.

Ajánlók: É. Kiss Katalin, Kertész András,

Kiefer Ferenc, Ritoók Zsigmond

 


Szajbély Mihály
Budapesten született 1952-ben. 2004 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszékének vezető, a Klasszikus Magyar Irodalom Tanszékének megbízott tanszékvezető professzora, irodalomtörténész. Szűkebb szakterülete a magyar irodalom története a felvilágosodás korától napjainkig.

Tevékenysége a tudományos szövegkiadástól a kritikatörténeten, az irodalom műfaji, poétikai, eszme- és stílustörténeti kérdéseinek kutatásán át az irodalomkritikáig terjed. Kiemelkedő eredményeket ért el korszerű elméleti módszerek alkotó irodalomtörténeti alkalmazásában, főként a rendszerelmélet és a médiaelmélet terén. Kritikatörténeti munkásságának főműve a magyar irodalmi felvilágosodás korának irodalomszem-léletét bemutató monográfia; rendszerelméleti tájékozódásának eredményeként jött létre A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után című monográfiája (2005), a médiaelmélet és -történet módszereit alkalmazta Intermediális randevúk a 19. században című 2008-as kötetében, illetve 2010-es Jókai-monográfiájában. Komplex irodalomtudományi munkásságának kiemelkedő eredménye Csáth Géza írói életművének hatkötetes szövegkiadáson, monográfián és további tanulmányokon alapuló teljes körű feltárása. A szegedi és az országos tudományos közélet aktív szereplője, iskolateremtő tudós, a nagyhírű szegedi Csetri-iskola örökségének méltó folytatója. Jelentős érdemeket szerzett a 18–20. századi magyar irodalom külföldi megismertetésében.

Ajánlók: Dávidházi Péter,

Somfai László, S. Varga Pál

 


Szörényi László
Budapesten született 1945-ben. 2000 óta az MTA doktora. Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének igazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Klasszika-filológia és Neolatin Tanszékének professzora. Fő kutatási területe a magyarországi neolatin irodalom.
Latin–görög–iranisztika szakon végzett 1968-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kompetenciája az antikvitás irodalmától a klasszikus korszakokon át a modern jelenségekig terjed. A hazai neolatin kutatásoknak nemzetközi tekintélyt szerzett. 2006-ban a budapesti neolatin világkonferencia szervezője volt, valamint az ország egyetlen neolatin filológiai PhD-alprogramjának vezetője. Teológiai, filozófiai és művészettörténeti ismereteit komparatív módszerrel érvényesíti. A magyar irodalom számos nemzetközi összefüggését tárta fel a humanista irodalomtól kezdve Zrínyi eposzának olasz műfaji mintáin át Arany János költészetéig („Álmaim is voltak, voltak…” Tanulmányok a XIX. századi magyar irodalomról. 2004). A Kárpát-medence neolatin irodalmának újraértékelése fűződik a nevéhez (Hunok és jezsuiták. 1993; Memoria Hungarorum. 1996; Studia Hungarolatina. 1999; Philologica Hungarolatina. 2000). Köteteit neves itáliai kiadók adták ki: Arcades ambo, Relazioni letterarie italo-ungheresi e cultura neolatina. 1999; Fasti Hungariae, Studi sulla filologia neolatina e sulle relazioni italo-ungheresi. 2008. Kötetei jelentek meg 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben magyarul és angolul. Több folyóirat és kiadványsorozat szerkesztője.

Ajánlók: Dávidházi Péter,

Poszler György, Vizkelety András

Vásáry István
Budapesten született 1945-ben. 2001 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Török Filológiai Tanszékének egyetemi tanára, orientalista. Szűkebb szakterülete a török nyelvészet és a török történelem.

Doktori disszertációjának nemzetközi sikerét mutatja angliai kiadása (2005), fogadtatása és török fordítása. Ezen kívül 2001 óta több monográfiája látott napvilágot, megjelent egy könyve Angliában, egy Törökországban és kettő Magyarországon. Több mint ötven cikk szerzője, amelynek több mint a fele külföldön, lektorált folyóiratokban látott napvilágot. Az utóbbi évek nyelvészeti kutatásai közül kiemelkedőek a kipcsak törökség nyelvével kapcsolatos vizsgálódásai, így a világhírű Codex Cumanicus nyelvéről és a 13–14. századi török kereskedelmi nyelvről szóló elemzése. Számos, a magyar nyelvet érintő munkáját, így etimológiai eredményeit, a legszigorúbb kritikával mérő magyar szakirodalom, korábbi véleményeket is megváltoztatva, elfogadta. Fontos tevékenysége a török nomád államoknak az orosz cári udvarral folytatott diplomáciai levelezésének kiadása (Kairó, 2007). Nemzetközi értékelésének egyik jele, hogy a The Cambridge History of Inner Asia szerkesztői őt kérték fel a Dzsingiszida-utódállamok történetéről szóló fejezet megírására (2009). Az Oxford Encyclopediában négy cikk szerzője (2011). Nemzetközi idézeteinek száma szakmájában is kiemelkedő. Tudományos és népszerű formában rendszeresen foglalkozik a magyar őstörténet kérdéseivel. Jó áttekintést ad ilyen irányú tanulmányairól 2008-ben megjelent könyve, amely az év egyik sikerlistájának második helyén szerepelt. Személyében olyan tudóst ajánlunk az Akadémia tagságára, aki a mai akadémikusokat követő generáció kiemelkedő személyisége, teljesítménye nemzetközi színvonallal mérve is kiváló.

Ajánlók: Honti László,

Kósa László, Róna-Tas András
 KÜLSŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Kántor Lajos
Kolozsváron született 1937-ben. 2001 óta az MTA doktora. A Korunk című folyóirat elnöke. Szűkebb szakterülete a 20. századi erdélyi magyar irodalomtörténet.

A romániai magyar szellemi élet meghatározó személyisége. A Kolozsvár Társaság elnökeként a város magyar hagyományainak megőrzéséért fáradozik. Sajátos műfajú könyveiben (Kapu; Mennyei kapu; Konglomerát – Erdély) teória és fikció ötvöződik. Irodalomtudósi munkásságát Az ember tragédiájának utóéletét feldolgozó kötete, az erdélyi irodalom negyedszázados történetét ábrázoló, Láng Gusztávval közösen írott monográfiája, Móricz Zsigmondról, Szilágyi Domokosról, Szabédi Lászlóról és Reményik Sándorról szóló monográfiái fémjelzik. Igen jelentős még kritikai, publicisztikai, szövegkiadói tevékenysége.

Ajánlók: Dávidházi Péter, Görömbei András, Poszler György, Sólyom Jenő

 


Shaked Saul
Debrecenben született 1933-ban. 1964-ben szerezte PhD fokozatát a School of Oriental and African Studies-on (Londoni Egyetem) iranisztikából; 1986 óta az Izraeli Tudományos Akadémia tagja. A Héber Egyetem professor emeritusa és a jeruzsálemi Ben-Zvi Intézet akadémiai tanácsának elnöke.

Nemzetközileg az iráni feliratok, a zsidó perzsa nyelv és kultúra, valamint a Geniza kutatása területén a legjobbnak számít. Ezen belül is kiemelendő kutatásai a judaizmusból kimutatható iráni hatások földerítésére irányulnak. Jelentősek egyrészt az ezzel kapcsolatos, másrészt a kereszténység és a judaizmus gyökereire vonatkozó összehasonlító vallástudományi kutatásai is. Számos egyetem, köztük az Eötvös Loránd Tudományegyetem vendégelőadója volt. Kitüntetései közül kiemelendő az Israel Prize for Linguistics és a Scheiber Sándor-díj. 1990 óta sokat tett az izraeli és a magyar tudomány összekapcsolásáért, a magyar kollégák nemzetközi szervezetekben történő támogatásáért.

Ajánlók: Hazai György, Maróth Miklós, Nyomárkay István, Ritoók Zsigmond