A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 BIOLÓGIAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

X

 

 

RENDES TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Nagy László
Debrecenben született 1966-ban. 2007 óta az MTA levelező tagja. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének egyetemi tanára, a Klinikai Genomikai és Személyre Szabott Orvoslási Központ és az MTA–DE Lendület Immungenomikai Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a génkifejeződés biológiája, a szteroid-hormonreceptorok működése és a különböző betegségek genomikája.

Folytatta a szteroid-hormonreceptorok működésének feltárását immunsejtekben, és ezek során új utakat nyitó összefüggéseket talált az immunválasz és az anyagcsere szabályozása között. Jelentős eredményeket ért el betegségek genomikai vizsgálatában a vér sejtjeiben megváltozó génexpresszió változásainak felderítésével. A levelező tagság elnyerése óta 33 közleménye jelent meg. 11 000 hivatkozást kapott, h-indexe: 36. 2007-ben az European Molecular Biology Organization tagjává választották, és elnyerte az European Society of Clinical Investigation Excellence in Biomedical Research Awardját. Molekuláris biológiát és genomikát tanít a Debrecei Egyetemen. Hat hallgatója szerzett PhD fokozatot.

Ajánlók: Falus András,

Fésüs László, Gergely PálNusser Zoltán
Bonyhádon született 1968-ban. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének kutatóprofesszora. Szűkebb szakterülete a neurobiológia.

Az elmúlt 6 évben az idegsejtek elektromos tulajdonságait, valamint az őket összekötő kémiai szinapszisok működését vizsgálta. Meghatározta a feszültségfüggő ioncsatornák sejtfelszíni eloszlását és annak funkcionális következményeit (Lőrincz–Nusser, Science, 2010). Eredményei lehetővé tették az elektromos szinapszisok kisagyi Golgi-sejt-hálózatok működésében betöltött szerepének (Varvaeke, Science, 2012), valamint a hippokampális serkentő szinapszisok molekuláris diverzitásának értelmezését (Holderith, Nature Neurosci, 2012). Levelező taggá választása óta közölt dolgozatai (15) összesített impaktfaktora 170,3. Ezen időszakban kapott idézeteinek száma 2257.

Ajánlók: Freund Tamás, Sarkadi Balázs, Székely György (VIII. o.), Vigh LászlóSomogyi Péter Pál
Szentendrén született 1950-ben. 2004 óta az MTA levelező tagja. Az Anatomical Neuropharmacology Unit, Department of Pharmacology, Oxford University egyetemi tanára, igazgatója. Szűkebb szakterülete a neurobiológia.

Levelező taggá választása óta 35 tanulmányt közölt vezető folyóiratokban, és három további akadémia választotta tagjává. Kombinált élettani-anatómiai-neurokémiai egysejtfeloldású vizsgálatai lehetővé tették az egyes idegsejttípusok aktivitásmintázatának és kapcsolatainak a működő agyban történő jellemzését viselkedésfüggő agyi hullámtevékenységek során. Igazolta, hogy az interneuronok specificitása egyszerre tér- és időbeli, és ez alapján megalkotta az „időhálózat”- (chronocircuitry) koncepciót. Közleményeire évente >1000 hivatkozást kap, amelyek összege meghaladja a 24 ezret. Harmadmagával 2011-ben elnyerte a The Brain Prize-t (Grete Lundbeck Alapítvány).

Ajánlók: Freund Tamás, Papp László,

Patthy László, Székely György (VIII. o.),

Vigh László, Závodszky PéterSzathmáry Eörs

Budapesten született 1959-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetének egyetemi tanára, a Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science, Pullach, Németország igazgatója. Szűkebb szakterülete az elméleti biológia.

Megalkotta a membránok és a metabolizmus korai koevolúciójának elméletét, mélyen elemezte a replikációs folyamatokat, az evolvabilitás általános kritériumait és a molekuláris hálózatok evolúcióképességét. Az utóbbi években munkatársaival kidolgozta a neuronális replikátor hipotézisét, amely az agyon belüli darwini dinamika lehetőségeit vizsgálja. Számos nagy hazai és nemzetközi pályázat vezető kutatója vagy koordinátora; legújabban az European Research Counsil Advanced Grant pályázatán nyert. Ezzel kapcsolatban kinevezték a pullachi Parmenides Center for the Conceptual Foundations of Science igazgatójának. Tanítványai szerte a világon megtalálhatók; közülük többen jelentős díjakat kaptak.

Ajánlók: Papp László,

Patthy László, Vida Gábor
 LEVELEZŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Andó István
Budapesten született 1949-ben. 1989 óta a biológiai tudomány doktora. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója, csoportvezetője. Szűkebb szakterülete az immunológia.

Felismerte, hogy a humorális és a sejtes immunválasz közös szabályozás alatt áll (Eur. J. Immunol. 1977; Nature, 1978). Több országban meghonosította a hibridómatechnikát, és diagnosztikai rendszereket fejlesztett. Felfedezte, hogy a T-sejtek specifitását egy, a tímuszon kívüli szövet is meghatározza (Nature, 1981). Az immunitást nemzetközi viszonylatban úttörő módon, Drosophila-modellen vizsgálva elsőként felismerte, hogy a vérsejtek molekuláris markerekkel jellemezhetők; az általa felfedezett és létrehozott immunológiai és genetikai rendszereket valamennyi, a veleszületett immunitást Drosophilában vizsgáló laboratóriumban rutinszerűen használják, ezeket vendégprofesszorként Svédországban is meghonosította. Felfedezett egy fagocitózisreceptort és az immunitást szabályozó géncsaládot (Curr. Biol., 2007). Sejtes immunitást szabályozó faktorokat azonosított (PNAS, 2003; PNAS, 2004), és felismert egy vérsejt-differenciálódást irányító szövetet és annak funkcióit (PNAS, 2009). Jelenleg egy, a laboratóriumában fölfedezett immunsejtet jellemez. Munkáját aktív nemzetközi kapcsolatok jellemzik. Akadémiai Díj, Straub-plakett és Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje elismerésekben részesült. Munkásságára a kezdetektől fogva a nagyfokú eredetiség és kezdeményezőkészség jellemző, amely nemzetközileg elismert kutatócsoport, tudományos iskola létrejöttéhez és jelentős tudományos eredmények eléréséhez vezetett. 86 közleményének kumulált impaktfaktora 253,258, idézettsége: 1354/1609.

Ajánlók: Alföldi Lajos, Berczik Árpád,

Falus András, Takács LászlóBáldi András
Budapesten született 1965-ben. 2006 óta az MTA doktora. Az MTA Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója. Szűkebb szakterülete a természetvédelmi biológia.

A magyar természetvédelmi biológia egyik megteremtője. Igazolta az élőhelyek közötti „szegély” hatását populációs és közösségi mintázatokra és folyamatokra. Élőhelyszigetek állatközösségeinek elemzésével kimutatta, hogy a fajszám-terület törvényszerűséget az emberi tájátalakítás és az élőhely-fragmentáció „tönkreteszi”. Kimutatta a gyepek és szántók kezelésének faj-, élőhely- és tájspecifikus hatását a biodiverzitásra (pl. Proc Roy B 276: 903–909 és 278: 1894–1902). Jelentősen hozzájárult annak igazolásához, hogy a mezőgazdasági területeken élő vad fajok sokfélesége, illetve e fajok reakciója a kezelésre és a tájszerkezetre jelentősen variál Európán belül. A biodiverzitás és ökoszisztéma-szolgáltatás kapcsolatának kutatására Lendület csoportot alapíthatott 2011-ben. Kiemelkedő tudományos közéleti aktivitása, ismertsége és elismertsége van hazai és nemzetközi szinten. A 1st European Congress of Conservation Biology (Eger, 2006) szervezőbizottságának, a harmadik konferencia (Glasgow, 2012) tudományos bizottságának elnöke volt, a Society for Conservation Biology (SCB) – Europe Section elnöke, a European Ecological Federation vezetőségének a tagja. A magyar természetvédelmi biológia egyik megteremtője, MTA bizottsági titkár, lapszerkesztő és iskolateremtő kutató. A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének korábbi elnöke, a Magyar Biológiai Társaság főtitkárhelyettese. Az MTA Bolyai-plakettjének kitüntetettje.

Ajánlók: Jermy Tibor, Papp László,

Szabó István Mihály, Vida GáborBuday László
Budapesten született 1963-ban. Az MTA doktora 1998 óta. Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja Enzimológiai Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a biokémia és a sejtbiológia, azon belül is a jelátvitel.

Elsőként írta le a sejtosztódás szabályozásában alapvető Ras-fehérjék aktivációjának mechanizmusát (Cell 73, 1993, 610; Nature 363, 1993, 45). Később kimutatta, hogy a Ras-specifikus Sos kicserélő faktor foszforilációja szerepet játszik a növekedési jelpálya inaktiválásában (Oncogene 11, 1995, 1327). Tovább vizsgálva a tirozin-kinázok jelpályáiban szerepet játszó kapcsolófehérjéket, kimutatta, hogy az Nck szerepet játszik a T-sejtek aktivációjában (Eur J Immunol 29, 1999, 1068). Felismert több jelpályarészletet, amellyel az epidermális növekedési faktor (EGF) a sejt alakját, illetve mozgását képes szabályozni (J. Biol. Chem. 278, 2003, 5167 és 2012, in press). Kutatómunkáját számos nemzetközi szervezet támogatta, így az Association for Int. Cancer Research, a Howard Hughes Medical Institute, a Wellcome Trust, a Volkswagen Alapítvány, illetve az Europai Unió. 54 eredeti közlemény és 6 könyvfejezet szerzője, amelyek összesített impaktfaktora ~300, a rájuk kapott független idézetek száma ~4300 (teljes idézettség ~4600). A Semmelweis Egyetem részállású egyetemi tanára. A Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke, az egyesület Jelátviteli Szakosztályának társelnöke. Az MTA Biológiai Osztálya Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottságának elnöke, doktor képviselő. Az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa Élettudományi Szakbizottságának tagja. A PLoS One akadémiai szerkesztője. Magyarország delegáltja az International Union of Biochemistry and Molecular Biologyban. Kitüntetései: Széchenyi professzori ösztöndíj, Magyar Köztársaság Érdemrend tisztikeresztje (2009).

Ajánlók: Friedrich Péter, Gergely Pál,

Hámori József, Patthy László, Teplán IstvánBurgyán József
Monoron született 1951-ben. 1999 óta az MTA doktora. A Vidékfejlesztési Minisztérium Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont-jában a virológiai csoport vezetője és főigazgató. Szűkebb szakterülete a növényi molekuláris biológia, ezen belül a növényi virológia, a vírus-gazda kapcsolat molekuláris folyamatainak megismerése.

Közleményeinek kumulatív impaktfaktora 401, a munkáira kapott független idézetek száma 3033. Kiemelkedően fontos felfedezéseket tett a növényi vírusok molekuláris szintű megismerésében és a géncsendesítés (RNS silencing) sokrétű szerepének feltárásában a vírus-növény kapcsolatban. Igazolta, hogy a növény géncsendesítésen alapuló antivirális válaszát a vírus szupresszor fehérjéje (p19) hatékonyan képes gátolni, oly módon, hogy fizikailag és méretspecifikusan megköti a géncsendesítés központi molekuláját, a kis interferáló (si) RNS-t. Munkatársaival sikeresen feltárták a siRNS-P19 komplex kristályszerkezetét, és kimutatták, hogy az siRNS-kötés általánosan elterjedt mechanizmus a virális szupresszor fehérjék között. Molekuláris szintű magyarázatot adtak arra a régóta megfigyelt jelenségre, hogy hűvös időben gyakoriak a növényivírus-járványok. A világon elsőként határozták meg genomi léptékben az antivirális válaszban kulcsszerepet játszó virális siRNS-eket újgenerációs szekvenálással, amelynek segítségével sikerült megismerni a vírus indukálta tünetek molekuláris magyarázatát. Az Európai Molekuláris Biológiai Társaság (EMBO) tagja. Iskolateremtő munkásságát jelzi, eddig 14 PhD- és kandidátusi disszertáció készült a vezetése alatt. PhD-hallgatói közül hat részesült EMBO- és Marie-Curie-ösztöndíjban. Számos külföldi kutató töltött el 3–24 hónapot a laboratóriumában rangos ösztöndíjakkal (EMBO, NATO, Marie-Curie). Tanítványai közül ma már többen kutatócsoportok vezetőjeként dolgoznak Európa különböző országaiban, akik közül kettő megszerezte az MTA doktori címet is.

Ajánlók: Kondorosi Éva, Nagy Ferenc István, Orosz László, Tora László, Venetianer PálCsermely Péter
Budapesten született 1958-ban. 1995 óta az orvostudományok doktora. A Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Pathobiokémiai Intézetének egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a stressz és az öregedés molekuláris okainak a vizsgálata, ebben a chaperonok szerepe, valamint a biológiai hálózatok szerkezetének és változásainak elemzése.

Feltárta a Hsp90 működésének mechanizmusát (5 J. Biol. Chem.-cikk), amely rákellenes gyógyszerek kifejlesztéséhez vezetett. Felismerte, hogy az idős korban felszaporodó hibás fehérjék a csendes mutációk elszabadulását okozhatják, és részt vehetnek a rák vagy a cukorbetegség kialakulásában (Trends in Genetics). Elsőként írta le a gyenge kapcsolatok komplex rendszereket stabilizáló hatásának általános érvényességét (Weak Links, Springer) és a kreatív hálózatos elemeket (Trends in Biochem. Sci., címlapon). Pál Csabával és Papp Balázzsal együtt nagy pontossággal megjósolták a szimbiózisban élő baktériumok metabolikus hálózatát (Nature). Felismerte a hálózatos környezeti adaptáció egyik alapmechanizmusát (PLoS Comput. Biol.). Két új hálózatos gyógyszerfejlesztési irányt dolgozott ki (Trends in Pharmacol. Sci., címlapon; Science Signaling). 13 könyvet és 223 tudományos közleményt írt, amelyek összesített impaktfaktora 615, a rájuk kapott független idézetek száma 6234, amelynek több mint fele az elmúlt öt évben keletkezett. Közleményeinek h-indexe 41. A tehetséggondozás nemzetközileg jelentős alakja. Iskolateremtő tevékenységét eddig 8 PhD fokozat (egyikük sub auspiciis) és 36 diákköri díj fémjelzi. Mestertanár, a Magyar Biokémiai Egyesület alelnöke. 95 nemzetközi konferencián volt meghívott előadó, 24 nemzetközi konferencia szervezésében játszott szerepet. Fogarty, Howard Hughes és Rockefeller Scholar volt, Magyar Örökség díjas, az EU Descartes-díjában részesült.

Ajánlók: Fekete Gábor, Fésüs László,

Friedrich Péter, Gráf László,

Pócs Tamás, Podani János,

Székely György (VIII. o.), Vigh LászlóCsuzdi Csaba
Berettyóújfalun született 1959-ben. 2007 óta az MTA doktora. Szűkebb szakterülete a zoológia.

A talajzoológia (zootaxonómia, állatföldrajz) nemzetközileg elismert, vezető kutatója. Tevékenysége a Palearctisra, az Aethiopisra, a Neotropisra és behurcolt fajok tekintetében az egész világra kiterjed. Kiemelkedő eredményeket ért el a Kárpát-medence talajfaunájának kutatásában, megoldotta az erdélyi földigiliszta-fauna eredetének kérdéseit. Kimutatta, hogy az Erdélyi-szigethegység kiemelkedő fontosságú extramediterrán refugiális gócpontként szolgált, és ez nemcsak a régió negyedkori jégtakaró-mentességével, hanem a Szigethegység komplex geotektonikai múltjával is magyarázható. Feltárta a Kelet-Palearktikum földigiliszta-faunája és a régió tektonikai múltja közötti összefüggéseket. Elsőként mutatta ki egy újonnan behurcolt gilisztafaj jelenlétét Észak-Amerikában és egy új adaptációs típus, a domicolia jelenlétét földigilisztáknál. Megalkotta a Benhamiinae alcsalád rendszerét, és morfológiai, molekuláris genetikai vizsgálatokkal feltárta rokonsági viszonyaikat. Nemzetközi szinten is egyedülálló monográfiában foglalta össze ez afrikai Benhamiinae faunát. Elsőként mutatta ki, hogy a földigilisztáknál használt ökológiai kategóriák alkalmatlanok a fajszintű megközelítés kiváltására. Nagyszerű tudományszervező (az MTA Zoológiai Bizottsága és az OTKA Szupra Bizottságának elnöke volt), emellett egy könyvsorozatot (Pedozoologia Hungarica) és két tudományos folyóiratot szerkeszt (Acta zool. hung., Opusc. Zool.). Az ELTE Állatrendszertani és Ökológia Tanszékén több főkollégiumi tárgyat oktat.

Ajánlók: Berczik Árpád, Bíró Péter,

Jermy Tibor, Mahunka SándorHaller József
Marosvásárhelyen született 1958-ban. 2004 óta az MTA doktora. Az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Magatartás Neurobiológiai Osztályának vezetője, biológus. Szűkebb szakterülete a magatartás neurobiológiai szabályozása.

Úttörő munkásságot fejtett ki az agresszió szabályozásának területén. Megalkotta az első, humánszempontból is jelentős abnormális agresszió modelljét, amellyel új kutatási irány alapjait fektette le az agressziókutatásban. Ugyancsak jelentősek a stressz és a cannabinoidok tárgykörében folytatott kutatásai. Feltárta a glukokortikoidok nem genomiális mechanizmusának jelentőségét az agresszió és a szorongás szabályozásában, és ezzel jelentős hatást fejtett ki erre az azóta dinamikusan fejlődő területre. Elsőként írta le a CB1 cannabinoid receptor hatását a szorongásra és a cannabinoidok komplex hatását a környezeti ingerek megválaszolására. Kiépítette az egyik legjelentősebb hazai magatartás-kutató laboratóriumot; az itt dolgozó fiatal munkatársai évente nyernek el jelentős hazai és külföldi tudományos díjakat, egy alkalommal pedig elnyerték a Visegrádi Országok Akadémiáinak ifjúsági kutatói versenyén az első díjat. MTA doktori címének megszerzése (2004) óta cikkeinek száma 56-ról 111-re, míg független idézeteinek száma 478-ról 2325-re nőtt. Jelenleg évente 300-nál többször idézik; az ISI WEB of Science által nyilvántartott h-indexe 35.

Ajánlók: Csányi Vilmos,

Freund Tamás, Lénárd LászlóKéri György
Budapesten született 1950-ben. 1994 óta a biológiai tudományok doktora. A Semmelweis Egyetem kutatóprofesszora, az MTA–SE Pathobiokémiai Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a jelátviteli mechanizmusok és a terápia.

A jelátviteli mechanizmusok és a terápia kutatása területén ért el kimagasló eredményeket. Két hatóanyaga áll klinikai fejlesztés alatt, és részt vett a

 

 

klinikai forgalomban lévő Sunitinib előanyagának kifejlesztésében. Meghatározó szerepe volt a Nested Chemical Library™ kinázgátló és a KinaTor™ (Target Fishing) technológiák, valamint a jelátviteli terápia kifejlesztésében. Kifejlesztett egy TT232 jelű tumorszelektív hatású szomatosztatin-peptid-analógot, amely jelentős kinázgátló és programozott sejthalált indukáló, illetve tumorgátló hatásokkal rendelkezik. Klinika II. fázisig fejlesztették és sikeresen alkalmazták melanómás betegeken. Kimutatták, hogy a TT232 intracellulárisan kötődik a pyruvát-kináz tumorban expresszálódó izoformjához, és annak magi transzlokációját és programozott sejthalált idéz elő, ez pedig kulcsfontosságú felismerésnek bizonyult a tumormetabolizmus regulációjában. Axel Ullrichhal együttműködésben több igen hatékony növekedési faktor receptor-tirozin-kinázt gátló vegyületet fejlesztett ki (PDGFR-, VEGFR-, EGFR-, cMet- és Axl-gátló hatóanyagokat). Kifejlesztettek egy igen hatékony vezetőmolekulát a Mycobacterium Tuberculosis egyik kináz-célmolekulája ellen és egy igen hatékony HIV-ellenes CDK9 kinázt gátló molekulát. Jelentős publikációs és tudományos közéleti tevékenységet folytat (181 nemzetközi cikk, IF: 591,8, idézettsége: 3481, szabadalmainak száma: 97). 36 éve oktat a Semmelweis Egyetemen és több mint 10 éve az Európai Biotech Egyetemen.

Ajánlók: Gráf László, Medzihradszky Kálmán, Sarkadi Balázs, Teplán IstvánPadisák Judit
Budapesten született 1955-ben. 1999 óta az MTA doktora. A Pannon Egyetem Mérnöki Kara Környezettudományi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a limnoökológia, ezen belül a fitoplankton tér-idő mintázatainak az elemzése.

A modern magyar limnológia nemzetközileg is ismert, kiemelkedő alakja. 2002-ben Limnológia Tanszéket alapított a Pannon Egyetemen, amelynek keretében ma két nemzetközileg elismert kutatócsoport működik. Általános limnológia című könyvét az ország minden releváns felsőoktatási intézményében és kutatóhelyén forgatják. Fokozatot (kandidátus, PhD) szerzett tanítványainak száma 11. Több külföldi egyetemen tartott posztgraduális kurzusokat. Tudományos érdeklődésének középpontjában a fitoplankton tér-idő mintázatainak elemzése áll. Kutatási eredményeit a szakterület rangos folyóirataiban (pl. J. Ecology, J. Plankton Research, Hydrobiologia, Archiv f. Hydrobiologie, Freshwater Biology, European J. Phycology) publikálta, tevékenységével nemzetközi szinten jelentősen hozzájárult e sok gyakorlati vonatkozással (pl. ökológiai állapot monitorozása, vízminőség) is rendelkező tudományterület fejlődéséhez. A Kluwer, majd Springer Kiadó gondozásában hat szerkesztett könyve és három szerkesztett folyóiratkötete (special issue) jelent meg. Tudományos közleményeinek száma 254, összesített impaktfaktoruk 99,103 (MTMT, 2012. 09. 10.). E munkákra közel 5000 hivatkozást ismert (ebből egyszerzős művekre: 1161, első szerzős művekre: 1426, utolsó szerzős művekre: 864), h-indexe 36. A European Journal of Phycology és a Freshwater Reviews szerkesztőbizottságának tagja, a Hydrobiologia szerkesztője, a Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) több mint 2000 tag által választott alelnöke.

Ajánlók: Fekete Gábor, Pócs Tamás,

Podani János, Szathmáry EörsRajnavölgyi Éva
Budapesten született 1950-ben. 1996 óta a biológiai tudományok doktora. A Debreceni Egyetem Orvos és Egészségtudományi Centrum Immunológiai Intézetének vezetője, immunológus. Szűkebb szakterülete az immunológia.

A Magyar Immunológiai Társaság, az MTA Orvosi és Immunológiai Osztályközi Bizottság volt elnöke, a Debreceni Területi Bizottság volt alelnöke. A hazai immunológiai oktatás, kutatás és kutatásfejlesztés egyik legkiemelkedőbb iskolateremtő, vezető személyisége. Nemzetközileg minősített monoklonális ellenanyagokat fejlesztett, vakcinafejlesztésre alkalmas virális T- és B-sejt-epitópokat azonosított, szabadalommal védett funkcionálisan eltérő humándendritikussejt- (DS) altípusokat jellemzett, és az általuk kifejezett mintázatfelismerő receptorok együttműködését igazolta. Humán-DS-ekkel és csontvelői őssejtekkel végzett preklinikai vizsgálatai Magyarországon elsőként új sejtterápiás eljárások klinikai kipróbálását tették lehetővé. Legfontosabb munkái: 1) Fazekas G, Rosenwirth B, Dukor P, Gergely J, Rajnavolgyi E.: IgG isotype distribution of [….]. Eur. J. Immunol. 24: 3063–3067, 1994. Egérmodellben igazolta az influenzavírus-fertőzés lezajlását. 2) Gogolak P, Rethi B, Szatmari I, Lanyi A, Dezso B, Nagy L, Rajnavolgyi E.: Differentiation of CD1a- and CD1a+ […]. Blood 109: 643–665, 1997. Új szabályozási mechanizmust írt le. 3) Kis-Toth K, Hajdu P, Bacskai I, Szilagyi O, Papp F, Szanto A, Posta E, Gogolak P, Panyi G, Rajnavolgyi E.: Voltage-gated sodium channel Nav1.7 […]. J. Immunol. 187: 1273–1280, 2011. A sejtaktivációs küszöb ioncsatorna általi szabályozását igazolta.

Ajánlók: Erdei Anna,

Falus András, Fésüs LászlóSümegi Balázs
Bátán született 1952-ben. 1990 óta a biológiai tudományok doktora. A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára, a Szentágothai János Kutatóközpont tudományos igazgatója. Szűkebb szakterülete a biokémia, a molekuláris biológia, a molekuláris farmakológia.

Eredményei, a mitokondriális fehérje-fehérje interakciók és „substrate channelling” jelenségének az igazolása, nemzetközi tankönyvekbe is bekerültek. További eredményei: új, a nukleusból a citoplazmába irányuló PARP-függő jelátviteli folyamatok felfedezése oxidatív stresszben; az Src-kináz – PI-3-K–Akt és az MKP-1 útvonalak kitüntetett szerepének azonosítása a PARP-gátlás protektív hatásában; a PARP-1 aktiváció NFκB-re és AP-1-re gyakorolt hatásainak feltárása oxidatív stresszben; a PARP-gátlás protektív hatásainak felfedezése, a magas vérnyomás indukálta remodelingben, „multiple sclerosis”-ban, hipoperfúzióindukált retinadegenerációban és egyéb modelleken; a növényi polifenolok új gyulladásgátló hatásmechanizmusainak feltárása és az inzulinérzékenyítő hatás igazolása diabétesz-2-ben; új sejthalált szabályzó fehérjék felfedezése: új hősokkfehérje (HspB11), egy BH3 doménfehérje (SOUL), Galektin-13 és egy mitokondriumot stabilizáló fehérje (PP17). Kutatás-fejlesztései a következők: 12 szabadalommal rendelkezik, egy általuk fejlesztett molekula (BGP-15) diabétesz 2-re két sikeres magyar fázis II után az USA-ban is fázis II-ben van. A PTE-n doktori iskolát és doktori programot is vezet, a PhD-hallgatói közül 34 fő szerzett PhD és közvetlen kollégái közül 4 fő MTA doktori fokozatot. A PTE Szentágothai János Kutatóközpontjának fejlesztésében meghatározó szerepet játszott, és jelenleg tudományos igazgatói feladatot lát el. Tudománymetriás adatai: IF 395,029, hivatkozások: 2984, h-index: 30.

Ajánlók: Borhidi Attila,

Kovács L. Gábor, Orosz LászlóSzöllősi János
Debrecenben született 1953-ban. 1992 óta a biológiai tudományok doktora. A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum tudományos centrumelnök-helyettese, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a sejtbiofizika.

A sejtfelszíni fehérjék topográfiájának vizsgálatára alkalmas új áramlási citometriás fluoreszcenciarezonanciás energiatranszfer-módszert fejlesztett ki munkatársaival. Az új kísérleti megközelítés lehetővé tette a membránfehérjék dinamikus mintázatai összetételének és funkciójának a vizsgálatát. Vezető szerepe volt egy újszerű membránmodell kidolgozásában, amely módosította a Singer–Nicolson–membránmodellt, hangsúlyozva a membrán dinamikus rendezettségét. Újabb kutatásai során az epidermális növekedési faktor receptorcsaládtagjainak sejtfelszíni topográfiáját, konformációját és jelátviteli mechanizmusát tanulmányozta. Eredményei szerint a sejtek metasztatizáló képessége szoros korrelációt mutat az ErbB2-fehérje homoasszociációjának mértékével a különböző sejtvonalakon. Megállapította, hogy a molekuláris asszociáción túl nagyméretű, akár 1000 ErbB2-molekulát is tartalmazó asszociátumok, klaszterek találhatók az emlőtumorsejteken. Kimutatta, hogy az ErbB2-támadáspontú trastuzumabkezeléssel szemben rezisztens emlő- és gyomortumorsejtek esetén a kötőszövet-sejt interakciók létrejöttében részt vevő molekulák (pl. MUC-4, β1-integrin, CD44) fontos szerepet játszanak a rezisztencia kialakulásában. Eredményei a klinikai terápiát befolyásoló üzenettel bírnak. Közleményeinek összesített impaktfaktora 450,385, független idézetségük 3185, h-indexe 38. A Cytometry folyóirat európai szerkesztője. 2012 óta akadémiai kutatócsoportot vezet.

Ajánlók: Damjanovich Sándor,

Erdei Anna, Gergely Pál, Nagy László,

Patthy László, Vigh LászlóTamás Gábor
Dunaújvárosban született 1969-ben. 2005 óta az MTA doktora. A Szegedi Tudományegyetem Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszékének egyetemi tanára, az MTA–SZTE Agykérgi Neuronhálózat Kutatócsoport vezetője. Szűkebb szakterülete a neurobiológia.

Már PhD-diákként kimagasló eredményeket ért el Somogyi Péter oxfordi intézetében, meghatározta az egyes agykérgi idegsejttípusokat összekötő szinapszisok hatását és számát. 1998-ban laboratóriumot alapított Szegeden, és azonosította az agykérgi gamma-oszcilláció lehetséges mechanizmusát (Nature Neurosci., 2000). Tanítványaival felfedezte a lassú gátlást kialakító sejteket, és jellemezte az agykéregben betöltött szerepüket (Science, 2003). A leghatékonyabbnak vélt gátló idegsejtekről kimutatta, hogy gátló funkciójuk mellett a legerősebb serkentő hatású sejtekként is működhetnek (Szabadics, Science, 2006). Munkatársaival felfedeztek egy szinapszisok nélküli hatásokra specializálódott sejttípust az agykéregben (Oláh, Nature, 2009). Eredményei csúcstechnológiát képviselő élettani, morfológiai, molekuláris módszerek kombinációin alapulnak. Felfedezéseivel tehát alapvetően megváltoztatta a magasabb kognitív funkciók kialakításért felelős agykéreg normális működéséről kialakult elképzeléseket. Megfigyelései lehetővé tették számos neurológiai kórkép (pl. skizofrénia, autizmus) kialakulásának jobb megértését. A kutatócsoport munkáját a döntően nemzetközi források (ERC Advanced Grant, EURYI, Wellcome Trust) mellett az MTA kutatócsoportként támogatja. Tanítványai sikerrel szerepeltek az MTA Lendület programjában és kimagasló nemzetközi pályázatokon egyaránt (pl. Wellcome Trust, Human Frontier Science program, Marie Curie Actions).

Ajánlók: Borhidi Attila, Freund Tamás,

Nusser Zoltán, Székely György (VIII. o.)Tóthmérész Béla
Miskolcon született 1960-ban. 1996 óta a biológia tudományok doktora. A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara Ökológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete az ökológia.

Munkássága átfogja az ökológia, a szupraindividuális biológia teljes spektrumát: a botanikai, zoológiai, hidrobiológiai, természetvédelmi, restaurációs, konzervációbiológiai és környezet-statisztikai vonatkozásokat. Módszereket dolgozott ki a biodiverzitás skálafüggő jellemzésére. A szukcessziós folyamatok vizsgálata során rámutatott, hogy a mintázati kényszerek alapvető módon befolyásolják a vegetációfejlődés menetét. Munkatársaival kimutatták, hogy a magbank szerepe meghatározó a szukcessziós és a regenerációs folyamatok menetének és sebességének meghatározásában. Bizonyították, hogy a nem őshonos fenyőtelepítések talajfaunára gyakorolt káros hatását már kisléptékű beavatkozással, a mozaikosság növelésével ellensúlyozni lehet. Bizonyították a szegélyeknek a biodiverzitás megőrzésében betöltött fontosságát. Kimutatták, hogy a fajok specifikus ökológiai tulajdonságainak az ismerete nélkül még az alapvető biogeográfiai összefüggések is elfedődhetnek, és az erdőfragmentumok mérete mellett azok elrendeződése és a köztük lévő kapcsolatok is alapvető szerepet játszik a fajkészlet megőrzésében, és ezeket az ismereteket eredményesen fel lehet használni a környezeti kockázatok csökkentésében. Rámutattak, hogy az urbanizáció hatása jelentősen függ a fajkészlettől és a biogeográfiai különbségektől; ugyanakkor az adott élőhelyhez evolúciósan adaptálódott fajok jelentős mértékben háttérbe szorultak az urbanizáció hatására.

Ajánlók: Bíró Péter, Papp László,

Szabó István Mihály, Vida GáborVáradi András
Nyíregyházán született 1948-ban. 2002 óta az MTA doktora. Az MTA Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete a biokémia.

A 90-es években úttörő szerepet játszott a modern DNS-alapú molekuláris diagnosztikai módszerek magyarországi bevezetésében. Jelenlegi kutatási területe az ABC-fehérjék élettani szerepe, működési mechanizmusa és szerkezete. Az elmúlt húsz évben létrehozott egy nemzetközileg igen magasan jegyzett kutatási-szellemi műhelyt, munkatársaival publikálták a humán ABC-fehérjék első „katalógusát“. Érdeklődése 2000-ben az ABCC6-fehérje felé fordult, amelynek mutációi egy ritka betegséget, a pseudoxanthoma elasticumot (PXE) okozzák. A gén-fehérje betegség problémájának vizsgálatára komplex kutatási programot állított fel, amely magában foglalja a géntranszkripciós szabályozást, a fehérje működésének megértését és fiziológiai szerepének feltárását. Állatmodelleket dolgoztak ki (egér és zebrahal) a fehérjebetegséget okozó mutációinak vizsgálatára, amely allélspecifikus terápia megalapozására szolgál. Nemzetközi publikációinak száma 94, munkáira több mint 4500 idézetet kapott, h-indexe 35. 2003-ban Akadémia Díjat, 2002-ben a PXE Research Award (USA) díjat nyert. Tanít a Semmelweis Egyetemen és az ELTE-n, iskolateremtő eredményeit 14 sikeresen megvédett PhD fokozat jelzi. Tanítványai közül egy MTA doktora fokozatot szerzett, egyikük 2010-ben ERC Starting grantot és MTA Lendület pályázatot nyert, ketten pedig elnyerték a L’Oréal–UNESCO Nők a Tudományért díját.

Ajánlók: Nagy László,

Sarkadi Balázs, Venetianer PálVass Imre
Szentesen született 1952-ben. 1994 óta a biológiai tudományok doktora. Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a fotoszintézis és a növényi stresszélettan.

A magyar fotoszintézis-kutatások nemzetközileg számon tartott képviselője. Kidolgozta a fotoszintetikus termolumineszcencia elméleti leírását, amely lehetővé teszi az ún. második fotokémiai rendszerben (PSII) lejátszódó töltésre kombinációs folyamatok energetikai paramétereinek a meghatározását. Biofizikai módszerekkel vizsgálja a PSII szerkezet-funkció összefüggéseit. E téren legjelentősebb munkája a vízbontó rendszer környezetében fennálló töltésegyensúlyi folyamatok jellemzése. Részt vett a PSII-reakciócentrum számítógépes térszerkezeti modelljének megalkotásában, amely a terület meghatározó jelentőségű eredménye volt. Magyarországon meghonosította a fotoszintézis fénygátlásával kapcsolatos kutatásokat. E területen legfontosabb eredménye annak kimutatása, hogy a látható fény által okozott gátlás egyik alapvető mechanizmusa a triplett klorofill kialakulása a PSII reakciócentrumában, és ez reaktív szingulett oxigén képződésére vezet, míg az UV-fény elődlegesen a vízbontó rendszert inaktiválja. Legújabb kutatásai során a fénykárosítás elleni védekező mechanizmusok szabályozását tanulmányozza. Öt évet töltött a világ vezető fotoszintézis-laboratóriumaiban. Nemzetközi tudományos konferenciák szervezője és meghívott előadója. Díjai: Straub-plakett (1996), Széchenyi professzori ösztöndíj (1998), Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012). Eredményeit 137 nemzetközi folyóiratcikkben közölte, amelyek impaktfaktora 467. Publikációira összesen 5042 hivatkozás (3758 független) ismert, h-indexe 40. 10 cikke kapott 100-nál több idézetet.

Ajánlók: Kondorosi Éva,

Nagy Ferenc István, Ormos Pál
 KÜLSŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Fábry Zsuzsanna
Budapesten született 1956-ban. 1984-ben szerzett PhD fokozatot. A School of Medicine and Public Health, University of Wisconsin, Department of Pathology egyetemi tanára, biológus. Szűkebb szakterülete a neuroimmunológia.

Kutatásai hozzájárultak a sclerosis multiplex kialakulásának a megértéséhez. Csoportja leírta, hogy az agyi antigének hogyan indukálnak autoimmun választ, és mi regulálja a limfociták agyba jutását, továbbá igazolta a dendritikus sejtek fontosságát. Kidolgozott egy új klinikai kezelést sclerosis multiplexes betegek gyógyítására. Megszervezte a Human Betegségek Pathogenesise PhD-képző programot, amelyet az USA Nemzeti Egészségügyi Intézete (NIH) 3 évvel ezelőtt a modern diákképzés mintaprogramjaként ajánlott. Itthoni kollaborációi mellett rendszeresen részt vesz magyarországi kongresszusokon és fiatal magyar tudósok képzésében.

Ajánlók: Erdei Anna,

Falus András, Kondorosi ÉvaTalianidis Iannis
Budapesten született 1957-ben. 1991-ben szerzett PhD fokozatot. Az Alexander Fleming Kutatóközpont Molekuláris Biológiai Intézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a molekuláris biológia.

Legjelentősebb kutatási eredményei a májtranszkripciós faktor hálózata funkcionális szerveződésének és a hisztonok módosulási dinamikájának a leírása, a transzkripciós faktorok metilációja és a diabétesszel asszociálódó mutációinak szabályzó szerepével kapcsolatban tett felfedezései. 66 eredeti közleménye, ezekre 2600-nál több hivatkozása és 30-as h-indexe van. 2004-ben az Európai Molekuláris Biológiai Társaság (EMBO) tagjává választották, 2012-ben pedig elnyerte a European Research Council Advanced Grantjét. Szoros munkakapcsolatban áll magyar kollégáival EU-keretprogramok kapcsán: a Semmelweis Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tudományos műhelyeivel működött együtt, és számos magyar kutatót foglalkoztatott saját laboratóriumában.

Ajánlók: Kondorosi Éva,

Nagy László, Tora László