A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

X

 

 

REMDES TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Csaba László
Budapesten született 1954-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. A Budapesti Corvinus Egyetem és a Közép-európai Egyetem (CEU) egyetemi tanára.

Publikációs teljesítménye, nemzetközi és hazai tudományos közéleti tevékenysége és idézettsége egészen kiemelkedő. Levelező taggá választása óta több mint 80 tudományos publikációja jelent meg, köztük három monográfia, 34 folyóiratcikk, 44 könyvfejezet, nagy részük idegen nyelven. Publikációira több száz független hivatkozás történt. Legjelentősebb művei között említendő a Crisis in Economics? című (Akadémiai Kiadó, 2009) monográfiája, amelyben a közgazdaságtan módszertani korlátozottságának és ideológiai elfogultságának szerepét vizsgálja a válság és válságkezelés vonatkozásában, továbbá az Eastern Europe in the World Economy (Cambridge University Press, 1990) és a The Capitalist Revolution in Eastern Europe című (Elgar/Aldershot, UK, 1995) könyve.

Ajánlók: Erdős Tibor, Szentes Tamás, Zalai Ernő



Erdő Péter
Budapesten született 1952-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke. Szűkebb szakterülete az egyházjog, a középkori egyháztörténet.

A jelölt kánonjog-történeti területen részt vesz a középkori egyházjog-történeti kézikönyv elkészítésében. Ebben az összefüggésben a keleti (katolikus és nem katolikus) egyházak középkori jogának történetét kutatja, különös tekintettel az egymáshoz és a latin egyházhoz fűződő kapcsolatokra. Megbízást kapott a Bibliotheca Apostolica Vaticanától a Studia Gratiana sorozat szerkesztésére. A Decretum Gratiani kialakulásának, fejlődésének történetével kapcsolatban az utóbbi húsz év jelentős szemléleti változásokat hozott, mivel a középkori egyházi jogtudománynak ezt az alapvető gyűjteményét ma már nem egyszeri vagy kétszeri szerkesztés eredményének, hanem az oktatásban lejátszódott szerves fejlődés termékének tekintjük.

Ajánlók: Bélyácz Iván, Glatz Ferenc,

Hamza Gábor, Ritoók Zsigmond



Korinek László
Ácson született 1946-ban. 2007 óta az MTA levelező tagja. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Tanszékének egyetemi tanára, a Belügyi Szemle főszerkesztője. Szűkebb szakterülete az állam- és jogtudomány, a kriminológia.

A korszerű magyar empirikus kriminológiai kutatások egyik kiemelkedő szaktudósa. Nevéhez fűződik az első hazai látens bűnözési kutatás végrehajtása (Rejtett bűnözés. KJK, Budapest, 1988), valamint az áldozattá válás főbb szociálpszichológiai összefüggéseinek a tisztázása (Félelem a bűnözéstől. KJK, Budapest 1995). Szintén ő dolgozta fel magyar nyelven a kriminológia elmélettörténetét (Irányzatok a kriminológia gondolkodás fejlődésében. BM Kiadó, Budapest, 2001; Bűnözési elméletek. BM Kiadó, Budapest, 2006; Kriminológia I–II. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2010). Elméleti munkásságán túl 1990 és 1993 között mint a Belügyminisztérium rendészetért felelős helyettes államtitkára meghatározó szerepet vitt a magyar rendőrség modernizációjában.

Ajánlók: Bélyácz Iván,

Harmathy Attila, Király Tibor



Lamm Vanda
Budapesten született 1945-ben. 2007 óta az MTA levelező tagja. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének igazgatója, kutatóprofesszor. Szűkebb szakterülete a nemzetközi közjog, a nukleáris jog.

Levelező taggá történt megválasztása óta 21 tanulmánya, illetve könyvrészlete jelent meg, többségük idegen nyelven. Több magyar, illetve angol nyelvű tanulmánykötetet szerkesztett. Nevéhez fűződik a Jogi lexikon 2009-ben megjelent átdolgozott és bővített kiadása. Újabb kutatásaival a nemzetközi bíráskodás korábban soha nem látott mértékű felfutásával összefüggő globális problémákra keresi a választ. Nukleáris jogi vizsgálódásai az utóbbi időben a nukleáris kárfelelősségi rendszerek harmonizálásának lehetőségeire és korlátaira, valamint az atomsorompó-szerződés ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztésére koncentrálódnak. Jelenleg irányításával készül az első magyar nyelvű emberi jogi enciklopédia.

Ajánlók: Hamza Gábor,

Sajó András, Vékás Lajos



Sólyom László
Pécsen született 1942-ben. 2001 óta az MTA levelező tagja. A Magyar Köztársaság volt elnöke, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa. Szűkebb szakterülete a polgári jog, az alkotmányjog.

Az utóbbi évtizedben kutatásainak középpontjában az alkotmánybíráskodás alapvető elméleti kérdései állnak. E tárgykörben 16 nagyobb tanulmányt tett közzé, angol, magyar és német nyelven. Kutatásainak eredményeit két monográfiában foglalta össze, angol nyelven: Constitutional Judiciary in a New Democracy: the Hungarian Constitutional Court (Georg Brunner kölni professzorral), Ann Arbor, The University of Michigan Press, 417 lap, továbbá magyarul: Az alkotmánybíráskodás kezdetei Magyarországon. Budapest, Osiris Kiadó, 799 lap. Az említett művek és az alkotmánybíráskodás elméletéről írt korábbi könyvei és tudományos dolgozatai alapján világviszonylatban is a téma vezető szakértői között tartják számon.

Ajánlók: Harmathy Attila, Király Tibor,

Szentes Tamás, Vékás Lajos
 



LEVELEZŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Fertő Imre
Székesfehérváron született 1965-ben. 2007 óta az MTA doktora. A Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézetének tudományos tanácsadója. Szűkebb szakterülete az agrár-közgazdaságtan.

A közép-európai régió nemzetközileg egyik legismertebb agrárközgazdásza, egyike azon keveseknek, aki az agrárgazdaságtan nemzetközi színvonalát képviseli a régióban. Szűkebb szakterülete az agrárgazdaságtan és a nemzetközi kereskedelem. A hazai szakirodalomban egyedülállóan alkalmazza az új kvantitatív módszereket a nemzetközi agrárkereskedelem és a mezőgazdasági árak elemzésében. Kiterjedt publikációs tevékenységét bizonyítja eddigi 247 tudományos közleménye, amelyből 112 angolul jelent meg. Az MTA doktora cím megszerzése óta 96 publikációja jelent meg, ebből 60 angolul. Web of Sciences publikációinak száma 38. Hivatkozásainak száma 507, ebből 209 angol nyelvű, összesített impaktfaktora 19,4. Hazai és nemzetközi folyóiratok szerkesztőbizottsági tagja: Közgazdasági Szemle, Society and Economy Studies in Agricultural Economics, Management, International Journal of Sustainable Economy, Industrial Data Management System, Danube: Law and Economics Review, Agricultural and Food Economics. 2011-től az Európai Agrárközgazdasági Társaság végrehajtó bizottságának tagja. Rendszeres előadója az Európai, az Amerikai, a Brit és a Nemzetközi Agrárközgazdasági Társaság konferenciáinak. A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola vezetője. Tagja az OTKA Társadalomtudományi Kuratóriumának és a Magyar Akkreditációs Bizottság Társadalomtudományi Bizottságának. A Magyar Agrárközgazdaság-tudományi Egyesület elnöke.

Ajánlók: Bedő Zoltán,

Chikán Attila, Csáki Csaba



Halmai Péter
Budapesten született 1953-ban. 1998 óta a közgazdaságtudományok doktora. A Pannon Egyetem egyetemi tanára, tanszékvezető. Szűkebb szakterülete a nemzetközi gazdaságtan, az Európa-tanulmányok, az agrár-közgazdaságtan.

Az európai integráció makroökonómiájában jelentős eredményeket ért el a potenciális növekedés irányzatai, az európai növekedési potenciál eróziója, az új tagországok növekedési modelljének sajátosságai, a pénzügyi és a gazdasági krízis növekedési hatásai, továbbá a strukturális reformok hatásmechanizmusai feltárásában (Intereconomics 45 [2010] 3, 329– 336). Az európai konvergenciafolyamatok vizsgálatában elsőként alkalmazta a potenciális növekedés megközelítését, illetve kidolgozta a konvergenciakrízis hipotézisét (European Journal of Comparative Economics. 7 [2010] 1, 229–253; International Economics and Economic Policy 9 [2012] 3-4, 297–322). Kidolgozta az EU Közös Agrárpolitika reformfolyamatainak átfogó közgazdasági elméletét. (A reform ökonómiája. KJK–Kerszöv, 2004.; Intereconomics 44 [2009] 5, 300–308). Széles körű vizsgálatokat folytatott a közép- és kelet-európai országok, különösen Magyarország agrárgazdaságának EU-adaptációja (mind a társulás, mind a teljes beilleszkedés) témakörében (MOST: Economic Policy in Transitional Economies 4 [1994] 133–147). Az átalakulás (tranzíció) gazdaságtana területén az elsők között bizonyította a korábbi hazai agrármodell fenntarthatatlanságát (Acta Oeconomica 39 (1988) 3–4, 199–230). Részletesen vizsgálta a transzformációs krízis agrárgazdasági vonatkozásait.

Ajánlók: Erdős Tibor, Kádár Béla,

Palánkai Tibor, Török Ádám



Horváth Gyula
Kaposváron született 1951-ben. 2000 óta az MTA doktora. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete tudományos tanácsadója, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a regionális tudomány.

Az MTA Regionális Kutatások Központjának tizenöt évig volt igazgatója. Kutatásainak középpontjában az európai térformáló folyamatok feltárása áll. Új összefüggéseket mutatott ki a kelet-közép-európai országok területi egyenlőtlenségeinek kialakulásáról és szabályozhatóságáról, a regionális szervezetrendszerek hatékonyságnövelő szerepéről, a regionalizmus területi kohéziót erősítő hatásairól. Kutatási eredményei közül a nemzeti területpolitikák általános és sajátos vonásainak feltárása, a tudásintenzív gazdaság térbeli terjedésének és a decentralizált államigazgatás összefüggéseinek az értékelése, a regionális versenyképességet alakító struktúrák kölcsönviszonyainak meghatározása, valamint a Kárpát-medencei régiók komplex elemzési módszertana váltott ki általános elismerést. Másfél tucat hallgatója szerzett doktori fokozatot. A köré szerveződő tudományos iskola a Kelet- és Közép-Európa területi fejlődési folyamatainak vizsgálatában, új kutatási tematika és módszertan kidolgozásában ért el figyelemre méltó eredményeket. Több nemzetközi kutatócsoport tagja. Két külföldi egyetemen tart doktori stúdiumokat. Eredményeit húsz könyvben, 350 tudományos közleményben közölte, 110 idegen nyelvű könyvet és dolgozatot publikált. Hivatkozásainak száma ezer feletti, több mint 300 külföldi. 2002 és 2011 között a Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöke, 2011-től az MTA Regionális Tudományos Bizottságának az elnöke, az Academia Europaea (London) tagja. Pro Regio, Akadémiai és Széchenyi-díjas.

Ajánlók: Csaba László, Enyedi György,

Kádár Béla, Palánkai Tibor



Kecskés László
Pécsett született 1953-ban. 1996 óta az állam- és jogtudományok doktora. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság elnöke. Szűkebb szakterülete a civilisztika, az Európa-jog, a polgári jog és a nemzetközi magánjog.

Különösen az állam civiljogi jogalanyiságának és kárfelelősségének elméletében, valamint a jogharmonizáció módszertanában ért el nemzetközileg is elismert eredményeket. Jelentősek

 

 

a polgári jog elmélettörténetével és az összehasonlító magánjogi kodifikációtörténettel, valamint a nemzetközi választottbírósági eljárás elméletével összefüggő kutatásai. Hat, több kiadást megélt és jelenleg is forgalomban lévő nagymonográfia önálló szerzője. Az általa szerkesztett Business Law in Hungary című kötet fontos forrás a magyar kereskedelmi joggal foglalkozó külföldiek számára. 1995-től az európai uniós jog „Jean Monnet professzora”. 1997-től 2000-ig Széchenyi professzori ösztöndíjas. Két országos szakmai folyóirat főszerkesztője (Európai Jog, Európai Bírósági Ítéletek). 2004 és 2010 között tagja volt a szerződési jog európai egységesítésére irányuló „Common Frame of Reference – CFR” elvi keretanyagát kidolgozó, nem kormányzati szakértőkből álló munkacsoportnak. 1999-től az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Állam- és Jogtudományi Bizottságának alelnöke, 2007-től 2012-ig pedig elnöke. Két nemzetközi konferenciának volt elnöke. 2009-től a Vienna International Arbitral Centre tanácsadó testületének tagja. 2007-ben az Académie Internationale de Droit Comparé levelező tagjává választották.

Ajánlók: Hamza Gábor, Harmathy Attila,

Lamm Vanda, Korinek László,

Vékás Lajos, Vörös Imre



Pálné Kovács Ilona
Pécsett született 1954-ben. 2000 óta az MTA doktora. Az MTA Közgazdaság- és Regionális Kutatások Központja Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának vezetője, tudományos tanácsadó, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Politikai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanára, doktoriskola alapítója és vezetője. Szűkebb szakterülete a helyi kormányzás, a közigazgatási reformok, a regionális politika.

Egy nemzetközileg is kurrens témakör, a helyi, regionális kormányzás neves kutatója. A tárgykörben született monográfiái (Helyi Politika, 1990; Regionális politika és közigazgatás, 1999; Helyi kormányzás Magyarországon, 2008) alapmunkának minősülnek a szaktudományban és a felsőoktatásban is. Kiemelkedő publikációs teljesítményét (393 tétel, ebből hét önálló és 28 szerkesztett könyv) nagyszámú (több mint 1000) hivatkozás igazolja vissza, amelyből száznál több a külföldi. 41 országban képviselte a hazai tudományosságot nemzetközi konferenciákon. Kutatási témájában nemzetközileg elismert szakértőnek számít, eredményeit a gyakorlatban is hasznosítja a hazai döntés-előkészítő és szakértői tevékenységben. Az MTA KRTK vezető kutatója, számtalan hazai és nemzetközi kutatási projekt (köztük 3 keretprogram) témavezetője. A European Science Foundation állandó bizottsági tagjaként több sikeres kutatási programot indított el. A PTE egyetemi tanáraként doktoriskolai programot vezet, sok doktori értekezés témavezetője volt. A lokális, regionális politika oktatásának, kutatásának elmélyítésével hozzájárult a hazai felsőoktatás fejlesztéséhez, a hatalom térbeli megosztásának oktatásában a pécsi műhely országos elismertséget élvez. Kutatásaira jellemző az elméleti igényesség és az empirikus megalapozottság, a komparatív módszer alkalmazása. Az interdiszciplinaritás jegyében kutatásaiban egyaránt érvényesíti a közigazgatás-tudomány, a regionális tudomány és a politikatudomány szempontjait.

Ajánlók: Bayer József, Korinek László,

M. Szabó Miklós, Szentes Tamás



Rechnitzer János
Héderváron született 1952-ben. 1995 óta a földrajztudományok doktora. A Széchenyi István Egyetem egyetemi tanára, általános és tudományos rektorhelyettese. Szűkebb szakterülete a regionális tudomány.

Munkásságára az interdiszciplináris megközelítés jellemző. Legfontosabb tudományos eredményei: területi ágazati kapcsolatok mérlegének hazai alkalmazása; a határon átnyúló regionális kapcsolatok vizsgálata (Chancen für die Grenzregion, Orac. Wien, 1991. 200 lap); a innovációk térbeli terjedésének modellezése és alkalmazása a regionális politikában (Szétszakadás vagy felzárkózás? A térszerkezetet alakító innovációk. MTA RKK Győr, 1993. 207 lap); a területi tervezés új koncepciójának és módszertanának kidolgozása (Területi stratégiák. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 1998, 345 lap); a regionális gazdaságtan és politika alapvető kézikönyvei (Regionális gazdaságtan. Dialóg Campus, Budapest–Pécs, 2004. 391 lap, Társszerző: Lengyel I.; Területi politika. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. Társszerző: Smahó Melinda). Eddig 15 önálló könyve jelent meg, 25 könyvnek volt a szerkesztője, tanulmányainak száma 250, hivatkozásai elérik a 2000 tételt, h-indexe 20.

Ajánlók: Glatz Ferenc, Lamm Vanda,

Mészáros Rezső, Simai Mihály, Vörös Imre



Rudas Tamás
Budapesten született 1953-ban. 2003 óta az MTA doktora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kara Statisztika Tanszékének vezetője, egyetemi tanár. Szűkebb szakterülete a matematikai statisztika.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának professzora és alapító dékánja, a szociológia, a statisztika és a matematika interdiszciplinaritást megtestesítő szakembere. Rudas Tamás az elsők között volt, aki többváltozós statisztikai módszereket alkalmazott kérdőíves adatok elemzésénél Magyarországon. Új megközelítéseket dolgozott ki a kategoriális adatok elemzésére és a log-lineáris modellek illesztésére. Számos tananyag fejlesztője, magyar és angol nyelvű munkáit széleskörűen használják a felsőfokú oktatásban. Több európai és amerikai egyetem visszatérően meghívott vendégprofesszora, 2008 óta a University of Washington külső tanára. Nyolc könyve közül négy angolul (három a Sage Kiadónál) jelent meg, mintegy 50 tanulmányának jelentős része pedig neves külföldi statisztikai és társadalomtudományi módszertani folyóiratban. A European Academy of Sociology választott tagja, 2011-ben Akadémiai Díjjal tüntették ki.

Ajánlók: Fergéné Kecskeméti Zsuzsa,

Huszár Tibor, Szelényi Iván



Sikos Tomay Tamás
Budapesten született 1953-ban. 2003 óta az MTA doktora. A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetének egyetemi tanára, a Regionális Tudományok Doktori Iskola vezetője, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar alapító dékánja, a Selye János Egyetem Kutatóintézetének igazgatója. Szűkebb szakterülete a marketingföldrajz.

Kutatómunkája kezdetétől fogva rendkívül fontosnak tartja a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazását a regionális kutatásokban (Matematikai és statisztikai módszerek alkalmazásának lehetőségei a területi kutatásokban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984, 301 lap). A kötettel a kvantitatív módszerek új összefüggéseinek bemutatását tette lehetővé, egyben megalapozta a település-földrajzi kutatásainak módszertanát is. Beluszky Pállal közös település-földrajzi kutatási eredményei megkerülhetetlenek (Magyarország falutípusai. MTA FKI, Budapest, 1982, 167 lap; Változó falvaink – Magyarország falvai az ezredfordulón. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2007, 460 lap; Változó falvaink. Tizenkét falurajz Kercaszomortól Nyírkarászig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011, 360 lap). A kötetek lehetővé teszik, hogy a magyar falvakban végbemenő változásokat tartós folyamatokba ágyazva ítélhessük meg. A marketingföldrajz hazai megalapítója, kiemelkedő művelője (Marketingföldrajz. VÁTI, Budapest, 2011, 240 lap). A marketingföldrajz témakörében készült iránymutató könyv egyik szerzője: a bevásárlóközpontok helyéről, feladatairól, szerepéről és várható fejlődési irányairól (Sikos T. T. – Hoffmann I.-né: A fogyasztás új katedrálisai. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2004, 380 lap). Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Gazdálkodástudományi Bizottsága alatt működő Fogyasztás-gazdaságtan Munkabizottság elnöke. A határon túli magyar tudományosság támogatója, 2010-től szervező tevékenységet folytat a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács megalapítása érdekében.

Ajánlók: Bauer Győző, Benedek József,

Enyedi György, Hulkó Gábor,

Simai Mihály, Tomcsányi Pál



Vörös József
Szakmáron született 1951-ben. 1993 óta a közgazdaságtudományok doktora. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karának egyetemi tanára. Szűkebb szakterülete a vállalati gazdálkodás matematikai modellezése és elemzése.

Hét önálló könyvet jelentetett meg. Folyamatos jelen van a nemzetközi irodalomban, vezető lapokban publikál, és idézik dolgozatait. Munkáinak hivatkozásai neves szakkönyvekben és első kategóriás nemzetközi és hazai folyóiratokban találhatók. 17 nemzetközi közleményére (több mint 10 A kategóriás folyóiratban jelent meg) 151 idegen nyelvű publikációban hivatkoztak. Könyveinek eladott példányszáma meghaladja a tízezret. Húsz éven keresztül a Szigma folyóirat főszerkesztője volt. Korai kutatásainak legfontosabb eredményei pénzügyi befektetésekkel kapcsolatosak. A hatékony befektetések halmazát elemző cikkére (European Journal of Operational Research, 1986) több mint hatvan nemzetközi hivatkozás található. Jelentős nemzetközi visszhangot váltottak ki a termelési képességek flexibilitásával kapcsolatos publikációi is. A Toyota termelési rendszert modellező cikkével (EJOR, 1999) elnyerte a Highest Quality Rating, Citation of Excellence elismerést. Egyik legsikeresebb dolgozatában (EJOR, 2006) az ár, a minőség, a termelékenység és a fejlesztési tevékenységek kapcsolatát elemezte. Legújabb tanulmányában összeveti egymással a fejlesztési tevékenységek dinamikájára vonatkozó eltérő nézeteket, és elemzi kapcsolatát a vállalati stratégia sikerességével.

Ajánlók: Bélyácz Iván, Chikán Attila,

Erdős Tibor, Török Ádám, Zalai Ernő
 



KÜLSŐ TAGSÁGRA AJÁNLOTTAK


Ács J. Zoltán
Klagenfurtban született 1947-ben. 1980-ban szerzett PhD fokozatot. A George Mason University, School of Public Policy, Center for Entrepreneurship and Public Policy egyetemi tanára, igazgatója. Szűkebb szakterülete az üzleti tudományok, a vállalkozás, az innováció, a regionális tudományok, a kisvállalatok.

Eddigi tudományos pályafutása során jelentőset alkotott a vállalat- és vállalkozáskutatástól az innováción keresztül a regionális tudományokig. Eddig több mint 200 tudományos közleménye, 82 folyóiratcikke, 32 könyve jelent meg. Összesített impaktfaktora 30 feletti, hivatkozásainak a száma a WOS alapján meghaladja a 2500-at. Alapító főszerkesztője a Journal of Small Business Economicsnek. Kitüntetettje a svéd Vállalkozás és Kisvállalati Kutatás díjnak. Tagja a Global Entrepreneurship Monitor magyar kutatócsoportjának, és rendszeresen publikál magyar szerzőkkel, vesz részt hazai konferenciákon is. A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Karának vendégtanára, 2006-tól a PTE Honoris Causa díszdoktora.

Ajánlók: Bélyácz Iván,

Chikán Attila, Török Ádám



Salat-Zakariás Levente
Csíkszeredán született 1957-ben. 2001 óta a politikai tudomány doktora (romániai fokozattal = PhD). A Babeş-Bolyai Tudományegyetem előadó tanára. Szűkebb szakterülete a politikatudomány, az etnopolitika.

Az erdélyi magyar politikatudomány új nemzedékének meghatározó egyénisége. Figyelemre méltó az új típusú magyar–román viszony érdekében kifejtett elméleti és gyakorlati munkálkodása. Fontos eleme a kommunizmus bűneit kivizsgáló országos testületekben való aktív közreműködése. Angol nyelvű munkáival a politikatudomány nemzetközi képviselőinek a figyelmét próbálja felhívni az erdélyi magyarság helyzetére. Számos kutatást kezdeményezett a romániai etnikumközi viszonyokról, az erdélyi magyarság megmaradásának szellemi feltételeiről. Egyetemi tisztségviselőként fontos szerepeket vállalt az egyetemi oktatás szervezésében és modernizálásában. Megalapozta és az oktatásba is bevezette az etnopolitikát mint tantárgyat, magyarul, románul és angolul is tart előadásokat.

Ajánlók: Bayer József, Csaba László,

Péntek János, Török Ádám