A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 MIGRÁCIÓ NEMZETI / NYELVI HATÁROKON BELÜL

    BEVÁNDORLÓK ÉS ÚJ ÁLLAMPOLGÁROK A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKBÓL –

    VÁLTOZÓ TRENDEK

X

Gödri Irén

PhD, tudományos főmunkatárs, Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet • godri(kukac)demografia.hu

 

 

A magyarországi bevándorlást az elmúlt negyedszázadban alapvetően a szomszédos országokból érkezők határozták meg: arányuk az összes bevándorlón belül a teljes időszakot tekintve megközelíti a kétharmadot. E többé-kevésbé közismert tény mögött azonban időben és térben változó intenzitású és hátterű folyamatok húzódnak, melyeknek gyökerei a korábbi évtizedek történelmi, politikai eseményeihez nyúlnak vissza.1 Szociológiai felmérések szerint a szomszédos országokból – elsősorban Romániából, továbbá Ukrajnából, a volt Jugoszláviából, majd annak utódállamaiból, és kismértékben Szlovákiából – érkező, és Magyarországon letelepedő bevándorlók mintegy 90 százaléka magyar anyanyelvű, illetve nemzetiségű. Ennél is magasabb a szomszédos országokból származók, illetve a magyar anyanyelvűek aránya a magyar állampolgárságot szerzők körében.2

A határon túli nemzetrész tagjainak az anyaországba irányuló vándorlása a nemzetközi migrációs folyamatokban is ismert, és többnyire etnikai migrációként említett jelenség. A befogadó népességgel azonos etnikai vagy vallási eredetű kisebbségek (németek, zsidók, oroszok stb.) bevándorlását az anyaországba gyakran visszatérő migrációnak is nevezik, ami kifejezi azt, hogy ezek a kisebbségek valamikor elhagyták az anyaországukat. A szomszédos országokban élő magyarok Magyarországra irányuló migrációja azonban több szempontból sem írható le pontosan ezekkel a fogalmakkal. Egyfelől a bevándorlók e csoportja nem részesült olyanfajta ösztönzésben, aktív segítségben a fogadó ország részéről, mint amilyet például Németország vagy Izrael nyújtott a német, illetve a zsidó kisebbségek „hazatelepüléséhez”. Másfelől az etnikai tényezők, motivációk szerepe a migrációs döntésekben – kérdőíves vizsgálatok szerint – csak bizonyos sajátos körülmények (erősödő diktatúra és etnikai diszkrimináció, háborús helyzet) esetén volt elsődleges a határon túlról Magyarországra érkezők körében. Ezektől eltekintve az etnikai identitás – a fogadó népességgel azonos nemzetiség, anyanyelv, a határokon átnyúló kapcsolathálókkal együtt csak a migráció ún. katalizátora volt: csökkentette az elmozdulás költségeit, kockázatát, megkönnyítve ezáltal a célország megválasztását (Gödri, 2010a,b).

Visszatérő migrációról a határon túli magyarok esetében azért sem beszélhetünk, mert ezek a kisebbségek a szülőföldjükön maradva kerültek évtizedekkel korábban kisebbségi státuszba (vagy születtek bele azóta), nem pedig migráció révén. Nem ők hagyták el tehát (önszántukból vagy kényszerítve) hazájukat, hanem a határok mozdultak el felettük. Arról, hogy ez az ún. virtuális migráció mennyire tekinthető a jelenbeli folyamatok gyökerének, ellentétes vélemények fogalmazódtak meg a téma kutatói körében. Az viszont tény, hogy ez a történelmi háttér bár az alapját megteremtette, önmagában nem volt elég valamennyi magyar kisebbség esetében a migráció előidézéséhez: az elmúlt két évtizedben Ausztriából elenyésző, és Szlovákiából is viszonylag kismértékű bevándorlás zajlott Magyarországra. A bevándorlók számát tekintve legtöbben Erdélyből, a kibocsátó népességhez viszonyított arányuk alapján pedig Kárpátaljáról érkeztek. Mindkét országban a romló gazdasági körülmények és életfeltételek, valamint a jövőbeli kilátástalanság nagymértékben hozzájárult a kivándorlás elindulásához, majd továbbgyűrűzéséhez (Gödri, 2005). A Vajdaságból a háborúk, és az ezek következtében kialakuló szegénység és munkanélküliség, az elmaradó gazdasági reformok vezettek az elvándorlási hullámokhoz. Úgy tűnik azonban, hogy gazdasági természetű taszító tényezők hiányában ott, ahol a megélhetés, a jövő nem látszott kilátástalannak, a kisebbségi lét önmagában nem volt elegendő arra, hogy az anyaországba indítsa a kisebbségben élő magyarok nagyobb csoportjait.

A következőkben röviden áttekintjük azokat a főbb vizsgálatokat, amelyek a Magyarországra érkező határon túli magyarok körében készültek az elmúlt időszakban, ezek fontosabb eredményeit, és azokat a változásokat, amelyek a folyamat alakulásában bekövetkeztek, illetve a jövőben várhatóak. Majd bemutatjuk a magyar állampolgárságot szerzők körében 2003-tól végzett vizsgálat néhány összefüggését, és kitérünk az újfajta honosítás bevezetésének várható következményeire is.


A bevándorlás kezdete – menekülthullámok


A nyolcvanas évek végéig a nemzetközi vándorlás vizsgálata Magyarországon – főként politikai okok miatt – háttérbe szorult, és gyakorlatilag csupán az 1988-89-es nagyobb menekülthullámokkal, majd a rendszerváltást követő folyamatos bevándorlásokkal párhuzamosan kezdtek megjelenni, illetve elterjedni a nemzetközi migrációs folyamatokkal kapcsolatos magyarországi kutatások.

Az első (állami megrendelésre készült) szociológiai felmérésre 1989 márciusában került sor az erdélyi menekültek körében. Ekkor már mintegy 15 ezer romániai menekült tartózkodott Magyarországon.3 Az ún. „Erdély”-kutatás az 1998-ban érkezett magyar nemzetiségű tizennyolc év feletti menekültek 1367 fős mintáján készült (a minta nem, kor, családi állapot, határátlépés módja és képzettség szerint reprezentatív volt). A vizsgálat célja a menekülés főbb okainak, körülményeinek, hátterének feltárása, a menekültek társadalmi és kulturális jellemzőinek, magyarországi helyzetének, beilleszkedésének, problémáinak és terveinek tudományos igényű elemzése volt. Megtudhattuk belőle többek közt, hogy a menekültek nem a legelesettebbek közül kerültek ki, többségük a Magyarországgal szomszédos megyékből érkezett, a menekülés okai közt mind politikai, mind gazdasági tényezők jelen voltak, és a személyes kapcsolathálók már a menekülés előtt „működésbe léptek” (Csepeli et al., 1989; Sik 1990, 2012). Az „Erdély”-kutatás a magyarországi kérdőíves migrációs vizsgálatok úttörőjének számított, de évekig nem talált követőre.


A 90-es évek


A Romániából érkező magyar nemzetiségű bevándorlók körében a 90-es évek során több kismintás (nem reprezentatív), illetve mélyinterjús vizsgálat is készült egy-egy sajátos csoportra (többnyire értelmiségiekre) fókuszálva. Ugyanakkor a délszláv háború kitörésével és a Jugoszláviából érkező menekültek megjelenésével több vizsgálat a menekülttáborokban, illetve azokon kívül élő menekültek életét, szociológiai jellemzőit, pszichológiai, emberjogi problémáit, személyközi kapcsolatait, valamint a helyi lakossággal való viszonyát próbálta feltárni.4 E vizsgálatok többsége interjúkra, esettanulmányokra, antropológiai terepmunkára épült.

A következő reprezentatív felmérésre 1995-ben került sor azon bevándorlók körében, akik 1993-ban magyar állampolgárságot kérelmeztek. A közel hétszáz fős mintán készült Polgár kutatás célja az új állampolgárok összetételének, migrációs motivációinak, a migrációt megelőző és azt követő életkörülményeinek, egészségi állapotának a feltárása volt (Tóth, 1997). E vizsgálatban a megkérdezettek 61%-a Romániában, 16%-a Jugoszláviában, 12%-a Szovjetunióban született, és összességében 84%-uk vallotta magát magyar nemzetiségűnek. A válaszok alapján kiderült, hogy a migráció gyakori ösztönzője már akkor a családegyesítés volt, ugyanakkor elsősorban a saját, illetve a család jövője, valamint a gyermekek jövője miatti aggodalom jelentették a szülőföld elhagyását motiváló főbb tényezőket. A motivációk olykor még a rendszerváltások előtti időkben gyökereztek, és sok esetben a döntés maga is akkor született. Az állampolgárság kérelmezésének elsősorban érzelmi indítékai voltak.


Az ezredforduló után – megváltozott motivációk, növekvő kapcsolathálók


A korábbi kérdőíves vizsgálatok tapasztalataira építve 2002-ben újabb reprezentatív felmérés készült a szomszédos országokból érkezett és Magyarországon 2001-ben bevándorló státust kapott, tizennyolc év feletti személyek körében. A Bevándorlók 2002 vizsgálat részletesen feltárta a bevándorlók szocio-demográfiai jellemzőit, migráció előtti helyzetét (családi hátterét, életkörülményeit, munkaerő-piaci helyzetét), a migráció célját, egyéni motivációit és a döntés hátterét, valamint a bevándorlók magyarországi helyzetét, beilleszkedését, annak különböző – gazdasági, társadalmi és pszichológiai – vonatkozásait (Gödri – Tóth, 2005). A megkérdezettek 92%-a magyar nemzetiségű volt, jelentős részük a 90-es évek második felében érkezett Magyarországra, 40%-uk pedig 2000-ben vagy azt követően.

A felmérés egyik fontos megállapítása, hogy a migráció okaiban, motivációiban a 90-es évek elejéhez képest változások mutatkoztak. Az ezredvégi magyarországi bevándorlásban a gazdasági megfontolások, a szülőföldön bizonytalannak érzett jövő, valamint a családegyesítések jelentették a fő motivációkat. A gazdasági jellegű indítékok még jobban előtérbe kerültek, viszont a kibocsátó ország politikai helyzete már nem jelentett olyan mértékben taszító tényezőt, mint a 90-es évek elején, és az etnikai problémák miatti félelmet, az emberi jogi sérelmeket is kevesebben említették. Jelentősen megnőtt ugyanakkor a családegyesítések szerepe is, és ez a bevándorlók összetételében tapasztalható változással (a nők, valamint az idősebb korú, nyugdíjas bevándorlók arányának növekedésével) együtt arra utalt, hogy elindult a korábban kivándorolt családtagokat követő ún. szekunder migráció. Ez elsősorban a Romániából és az Ukrajnából érkezőknél volt hangsúlyos.

A Bevándorlók 2002 volt az első reprezentatív adatfelvétel, amely a bevándorlók kapcsolathálóinak és a rajtuk keresztül áramló erőforrások (információ, segítség) vizsgálatának is figyelmet szentelt (Gödri, 2010a). A kapcsolathálóknak a migráció ösztönzésében, megvalósításában (majd később a bevándorlók beilleszkedésében) játszott növekvő szerepe azt sugallta, hogy a határon túli területekről Magyarországra irányuló migráció egyre inkább kezdett önfenntartó folyamattá válni. Bár azok a társadalmi, gazdasági és politikai feltételek, amelyek a migráció kibontakozásában szerepet játszottak, a 90-es évek végére jórészt megváltoztak, a migrációs folyamat nem állt meg.


A 2000-es évek vége – csökkenő hajlandóság


A szomszédos országokból érkezett bevándorlók száma és az összes bevándorlón belüli aránya az ezredforduló körül még növekedett is (1. ábra). A 2000-es évek közepétől és különösen az utóbbi években azonban, úgy tűnik, változás történt.5 Míg a kilencvenes években összességében a bevándorlók kétharmada érkezett a négy szomszédos országból (46%-uk Romániából), és arányuk az ezredfordulót követően a 70%-ot is meghaladta, 2009–2010-ben már csupán 44%-ot tettek ki az összes bevándorlón belül, 2011-ben pedig mindössze 40%-ot. A Romániából érkezők aránya – amely az ezredforduló utáni években 50–57% között mozgott – 2007-től 30% alá csökkent, a tavalyi évben már mindössze 26% volt. Ezt a jelenséget az erdélyi migrációs potenciál vizsgálatok is jelezték, kimutatva, hogy a 2000-es évek közepén a migrációt tervezők számára Magyarország már egyre kevésbé jelentett célországot (Gödri – Kiss, 2009). Ebben feltehetően az is szerepet játszott, hogy a szomszédos országokból – különösen Romániából – azóta jelentős migrációs hullámok indultak nyugat-európai országokba. Bár ezek a hullámok elsősorban a nem magyar nemzetiségűek körében alakultak ki, feltételezhető, hogy a migrációs hálózatok révén több magyar is bekapcsolódott – főleg az etnikailag vegyes területekről – a nyugatra irányuló migrációba. Így Magyarország – különösen jelenlegi gazdasági helyzetével – már nem feltétlenül jelent elsődleges célországot a szülőföldet elhagyni szándékozó határon túli magyarok számára.

Az utóbbi években több olyan vizsgálat is készül Magyarországon, amelyben a szomszédos országokból érkezett magyar bevándorlók is szerepeltek. A Bevándorlók Magyarországon (2009) című kutatás hat magyarországi migráns csoport integrációs helyzetét és stratégiáit vizsgálta egy kérdőíves felméréssel (hólabdás mintavétellel), köztük a kárpátaljai magyarokét (Örkény – Székelyi, 2010). A vizsgálat kiterjedt a vándorlástörténetekre, a szocio-demográfiai és társadalmi jellemzők feltérképezésére, valamint az itt tartózkodás megítélésére és az integráció sikerességére. Ez utóbbi vonatkozásában a politikai integrációra is kitért, vizsgálva a bevándorlók politikai érdeklődését, politikai aktivitását és az érdekérvényesítés módjait. A Felmérés a bevándorlók civil integrációjáról (2011–2012) nevű kutatás célja a harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedésének, politikai és civil részvételének feltárása volt. Reprezentatív kérdőíves felmérésen alapult, és a befogadó társadalom mellett a bevándorlók ötszáz fős almintáján is vizsgálta, hogy miként értelmezik a politikai és civil aktivitást, és hogyan függ ez össze a materiális, kulturális és társadalmi erőforrásaikkal, az identitással, valamint a méltányosság- és méltóságérzettel (Göncz et al., 2012). Mivel a vizsgálat harmadik országbeliekre korlátozódott, a szomszédos országból származók közül csak a kárpátaljai és a szerbiai bevándorlók kerültek bele, viszonylag kis elemszámban. Az Immigrant Citizens Survey nevű nemzetközi kutatás keretében 2011-ben kérdőíves adatfelvétel készült több európai nagyvárosban, az ott élő bevándorlók beilleszkedését, a sikeres integráció hátterét vizsgálva. A budapesti mintában 447 fő határon túli magyar bevándorló is szerepelt, az előzetes eredmények alapján körükben az etnikai háttér hatása az integráció legtöbb területén erősnek bizonyult (Kováts, 2012).

A felsorolt vizsgálatok érdekes színfoltjai a hazai migrációkutatásnak, számos új vonatkozásban érintve az itt élő határon túli magyar bevándorlókat is. A minták alacsony elemszáma, illetve a reprezentativitás hiánya miatt azonban nem pótolják egy újabb átfogó kérdőíves vizsgálat szükségességét. Az utóbbi években mutatkozó csökkenő migrációs hajlandóság mellett nyitott kérdés, hogy a megváltozott körülmények és feltételek mellett kik és miért választják továbbra is Magyarországot.


Új állampolgárok – változó feltételek


A bevándorlók beilleszkedési folyamatában az állampolgárság megszerzése fontos lépcsőfok, amelynek egyfelől feltétele egy bizonyos fokú társadalmi, gazdasági integráció, másfelől ez utóbbi elősegítéséhez gyakran éppen a honosítás járul hozzá. Magyarországon 1993 és 2010 között 135 212 fő szerzett magyar állampolgárságot, átlagosan mintegy évi 7500 fő.6 Az időszak egészét tekintve az új állampolgárok kétharmada előzőleg román, 11%-a szerb, 9%-a ukrán és 2%-a szlovák állampolgár volt. Tehát míg a bevándorlók közel háromnegyede érkezett a szomszédos országokból, a magyar állampolgárságot szerzőknek ennél jóval jelentősebb hányada (közel 90%-a) és ez az arány végig viszonylag állandó volt (81–93% között mozgott). Az új állampolgárok száma az időszak elején volt magasabb, majd ingadozás figyelhető meg, 2002-es mélyponttal (2. ábra).

 

 

2010-ben új állampolgársági törvényt vezettek be Magyarországon, amely 2011. január 1-jén lépett hatályba, és az ún. egyszerűsített honosítás révén lehetővé tette a magyar felmenőkkel vagy korábban magyar állampolgársággal rendelkezők számára, hogy magyarországi lakóhely nélkül is megszerezhessék a magyar állampolgárságot. Ennek következtében már 2011-ben közel háromszorosára nőtt az új állampolgárok száma: az előző évi hatezer főről több mint húszezer főre, és 97%-uk valamely szomszédos ország állampolgára volt.7

Az új magyar állampolgárokról az adminisztratív nyilvántartások meglehetősen kevés információt tartalmaznak, a korábbi állampolgárság mellett csak az alapvető demográfiai jellemzők (nem, korcsoport) jelennek meg. Ezért 2002-től a KSH önkéntes adatgyűjtési programjának részeként lekérdezik a „Magyar állampolgárság megszerzése” című kérdőívet mindazoktól, akik állampolgársági esküt tesznek. Ez az adatgyűjtés olyan többletinformációkat tartalmaz, mint a honosított anyanyelve, iskolai végzettsége, gazdasági aktivitása, foglalkozása, tizennyolc év alatti gyermekeinek száma, valamint az állampolgársági kérelem oka. Bár a kérdőív kitöltése önkéntes, a honosítottak jelentős hányada nem utasítja el: az új állampolgárok körében összességében 75%-os, a szomszédos országokból származók körében közel 80%-os volt a kitöltöttsége a 2003–2010 közötti időszakban (összesen mintegy 41 500 kitöltött kérdőívvel) – a hivatalos létszámadatokkal összevetve.8

A kérdőívet kitöltő új állampolgárok 89%-a valamely szomszédos országban született, és 93%-uk volt valamely környező ország állampolgára (közel ugyanolyan megoszlásban, mint amit a teljes körű adatok is mutatnak: 65%-uk román, 12%-uk szerb/jugoszláv, 13%-uk ukrán/szovjet és 2%-uk szlovák/csehszlovák állampolgár). Ez utóbbi csoport mintegy 6%-a szomszédos ország állampolgáraként ugyan, de Magyarországon született. Jelentős volt a szomszédos országok állampolgárai közt azok aránya is, akik olyan országban születtek, amely azóta már felbomlott, mint Jugoszlávia (12%), Szovjetunió (12%) vagy Csehszlovákia (2%).

A továbbiakban a szomszédos országokból származó új állampolgárok fontosabb jellemzőit tekintjük át, részben a teljes csoportról elérhető statisztikai adatok, részben az említett kérdőíves adatgyűjtés alapján9 (ez utóbbi esetben 2003-tól), elsősorban az időbeli és a kibocsátó országok szerinti változásokra figyelve. Összességében a 2003 és 2010 között magyar állampolgárságot kapott személyek 96%-a volt magyar anyanyelvű, arányuk jelentős időbeli ingadozást nem mutat. Különösen a korábbi román, szerb/jugoszláv és szlovák állampolgárok körében volt magas a magyar anyanyelvűek aránya, az ukrán/szovjet állampolgárok körében kevésbé (88%). (Érdekes módon a nem szomszédos országok állampolgárainak is 23%-a magyar anyanyelvű volt, és 17%-uk Magyarországon született – nem magyar állampolgárságú szülők gyermekeként).

A nők aránya az új állampolgárok körében valamennyi évben kissé magasabb, mint a férfiaké (55–57%). Az ezredforduló után növekedett a 30–39 évesek aránya, a huszonöt év alatti fiatalok és a gyermekek aránya viszont kissé visszaesett a 90-es évekhez képest. Az idősebb, 60 év feletti korcsoport aránya szintén jelentősen növekedett 2006-ig (amikor mindkét nemnél megközelítette a 25%-ot), majd hirtelen visszaesett 10% körülire (3. ábra). Összességében az új állampolgárok korösszetétele fiatalabb, mint a hazai népességé, azonban viszonylag alacsony arányuk (1,5%) következtében jelentős hatást nem gyakorolnak annak javítására.

Az állampolgárságot szerzők iskolai végzettségéről teljes körű adatok nem állnak rendelkezésre, és feltételezhető, hogy az önkéntes kérdőívet nagyobb arányban töltötték ki a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők. Ennek fényében vizsgálva a 25 éves és idősebb népesség körében az iskolai végzettség szerinti megoszlásokat (4. ábra), látható, hogy a felsőfokú végzettségűek meglehetősen magas aránya az utóbbi években mérséklődött (35%-ról 25%-ra), és megnőtt a befejezett középfokú végzettséggel rendelkezők aránya (50% alatti értékről megközelítve a 60%-ot). Az alapfokú végzettségűek és a végzettség nélküliek arányában enyhe ingadozás mellett lényeges változás nem mutatkozik.

Legnagyobb arányban a szlovák állampolgárok rendelkeztek felsőfokú iskolai végzettséggel (56%), ami abból adódik, hogy Szlovákiából sokan érkeztek továbbtanulási céllal Magyarországra, majd tanulmányaik befejeztével nem tértek haza. De a korábbi szerb/jugoszláv, valamint az ukrán/szovjet állampolgároknak is több mint egyharmada rendelkezett befejezett felsőfokú végzettséggel. Legkisebb a román állampolgárok körében volt a diplomások aránya (26%), viszont még így is jóval meghaladta mind a kibocsátó, mind a fogadó népességen belüli arányokat.

Az állampolgárságot szerzők általában a bevándorolt népesség leginkább „sikeres” csoportját jelentik, azokat, akik nyelvi, kulturális és munkaerő-piaci szempontból integrálódtak a fogadó társadalomba. Magyarországon az állampolgárságot, mint láthattuk, főként magyar nemzetiségű és anyanyelvű személyek szerzik meg, tehát a nyelvi integráció „adott”. Ugyanakkor gazdasági aktivitás szempontjából is jobb helyzetben vannak, mint a fogadó népesség: a vizsgált időszakban 60% körül mozgott körükben az aktív keresők aránya és 2% körül a munkanélkülieké (5. ábra). Ha csak a 18 év felettieket nézzük, az aktív keresők aránya még ennél is magasabb volt: a teljes időszakra 65%, a munkanélkülieké 3% (bár az utóbbi években kissé emelkedett, 4–5%-ra). Továbbá egyötödük volt nyugdíjas az állampolgárság megszerzésekor (arányuk 2006 után a korösszetétel fiatalodásával jelentősen csökkent), és 6% volt a háztartásbeliek és egyéb eltartottak aránya. A teljes csoportban 10%, a 18 év felettiek körében 5% volt a tanulók aránya.

A magas foglalkoztatottságot az új állampolgárok fiatalabb korösszetétele és magasabb iskolai végzettsége is magyarázza. Míg a felsőfokú végzettségűek körében összességében 74% volt az aktív keresők aránya, az alapfokú végzettségűek körében 48%. Ezzel függ össze, hogy az állampolgárság megszerzésekor az aktív keresők aránya a korábbi szlovák állampolgárok (legképzettebb csoport) körében volt a legnagyobb (75%), de alig maradtak el tőlük a szerbek (70%). A volt ukrán/szovjet állampolgárok körében is magas volt a felsőfokú végzettségűek aránya, de idősebb korösszetételüknél fogva több mint egyötödük már nyugdíjas volt, akárcsak a román állampolgároknál (22%). Ez alátámasztja azt a megfigyelést, hogy Ukrajnából és Romániából a 90-es évek második felében elindult a családegyesítésben megvalósuló szekunder migráció, melynek alanyai a korábban áttelepült gyermekeik után költöző idősebb, nyugdíjas generációk voltak (Gödri, 2005).

A kérdőívben az állampolgársági kérelem okaira, indokaira vonatkozó kérdés is szerepelt. A válaszolók10 közül a teljes időszakot tekintve legtöbben (71%) a „magyar nemzetiségű vagyok, szüleim (további felmenőim) magyar állampolgárságúak (voltak)” indokot jelölték meg állampolgársági kérelmük egyedüli okaként, további egytizedüknél pedig ugyanez szerepelt, de egyéb indok(ok) mellett. Összesen tehát a szomszédos országokból származók mintegy nyolctizede elsősorban a magyar származása miatt kérelmezte az állampolgárságot. Emellett a magyar állampolgárral kötött házasság (12%), a korábbi (elveszített) magyar állampolgárság (8%), valamint magyar állampolgárságú kiskorú gyermek (7%) szerepelt még jelentősebb arányban az indoklásokban. Fontos azonban kiemelni, hogy a felkínált válaszlehetőségek elsősorban a kérelem elbírálásában szerepet játszó hivatalos indokot, az állampolgárság megszerzésének jogi alapját jelenítették meg, és nem a kérelmező saját szubjektív motivációját. Ez utóbbi feltárását csupán a nyitott válaszlehetőséggel szereplő „egyéb, éspedig…” válaszkategória tette (volna) lehetővé, amit azonban a válaszolóknak mindössze 4%-a jelölt meg.

A magyar nemzetiség, illetve magyar felmenők 2007-től a korábbinál is nagyobb arányban jelent meg az indoklásokban, míg a visszahonosítottak aránya ugyanettől az évtől egyre inkább csökkent (6. ábra). A magyar állampolgárral kötött házasságra és a kérelmező magyar állampolgárságú kiskorú gyermekére hivatkozó indoklások aránya lényegében nem változott a vizsgált időszakban.

A 2011. január 1-jén hatályba lépett egyszerűsített honosítás az új állampolgárok számának növekedését eredményezi (ahogyan azt már a 2011. évi adatok alapján is láthattuk), és az új állampolgárok közt a szomszédos országbeliek, illetve a magyar nemzetiségűek aránya várhatóan tovább növekszik. A megváltozott feltételek következtében azonban az új állampolgárok már nem csak (és nem is elsősorban) a korábban Magyarországon letelepedettek (bevándorlók) köréből kerülhetnek ki. Ez a változás a migrációs folyamatok elemzése szempontjából több kérdést is felvet. Egyfelől a bevándorlási statisztika szempontjából fontos elkülöníteni a Magyarországon élő és a külföldi lakóhelyű új állampolgárokat. Bár 2011-től a Magyar állampolgárság megszerzése című kérdőíves vizsgálat részeként külön kérdőív került bevezetésre a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező honosítottak számára, erre vonatkozó – az új állampolgárok kétféle csoportját elkülönítő – adatok még nem láttak napvilágot. Így a 2011-ben állampolgárságot kapott több mint húszezer fő esetében nem tudjuk, milyen arányt képviselnek a továbbra is határon túli területeken élők. Ugyanakkor a magyar állampolgárok ezen új csoportja a hazai kivándorlás becslését is megnehezítheti. Erről ugyanis megbízható hazai adatokkal nem rendelkezünk, ezért többnyire a célországok tükörstatisztikái alapján próbáljuk számba venni az ott bevándorlóként megjelenő magyar állampolgárokat. Ám ha a magyar állampolgárok egy része ezentúl nem Magyarországról fog kivándorolni, hanem a szomszédos országokból, ez a fajta becslése a hazai kivándorlásnak csak akkor lesz lehetséges, ha a születési országot vagy a migráció előtti utolsó lakóhely országát is rögzítik a célországok statisztikái. Erre azonban egyelőre még nincs egységes gyakorlat.
 Kulcsszavak: bevándorlók, új állampolgárok, etnikai migráció, határon túli magyarok, egyszerűsített honosítás
 


 

IRODALOM

Csepeli György – Sik E. – Tarjányi J. – Závecz T. (1989): Jelentés az erdélyi menekültekről. (TÁRKI Gyorsjelentések 3) TÁRKI, Budapest

Gödri Irén (2005): A bevándorlók migrációs céljai, motivációi és ezek makro- és mikrostrukturális háttere. In: Gödri Irén – Tóth Pál Péter: Bevándorlás és beilleszkedés. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 80) 3, Budapest, 69–131. • WEBCÍM

Gödri Irén (2010a): Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi bevándorlásban. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 89) 2, Budapest • WEBCÍM

Gödri Irén (2010b): Bevándorlás és etnicitás – összefüggések nyomában. In: Hárs Ágnes– Tóth Judit (szerk.): Változó migráció – változó környezet. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 87–124. • WEBCÍM

Gödri Irén – Tóth Pál Péter (2005): Bevándorlás és beilleszkedés. A szomszédos országokból Magyarországra irányuló bevándorlás az ezredfordulón. (KSH NKI Kutatási Jelentések 80) 3, Budapest • WEBCÍM

Gödri Irén – Kiss Tamás (2009): Migrációs hajlandóság, tervek és attitűdök az erdélyi magyarok körében. In: Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. (KSH Népességtudományi Kutatóintézet Kutatási Jelentések 86) 2, 183–215. • WEBCÍM

Göncz Borbála – Lengyel Gy. – Tóth L. (2012): Bevándorlók a magyar társadalom tükrében: méltóság, igazságosság és civil integráció. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Kováts András (szerk.) (2011): Magyarrá válni. Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. MTA Etnikai-nemzeti kisebbségkutató intézete, Budapest

Kováts András (2012): Immigrant citizens Survey, Magyarország: Miben mások a határon túli magyarok, mint a többi bevándorló? Kik a „sikeres” migránsok ma Magyarországon? Előadás. 2012. május 23., MTA Kisebbségkutató Intézet • WEBCÍM

Örkény Antal – Székelyi Mária (2010): Az idegen Magyarország: Hat migráns csoport összehasonlító elemzése (2009). In: Örkény Antal – Székelyi Mária (szerk.): Bevándorlók Magyarországon. ICCR–MTA KI, Budapest, 81–120. • WEBCÍM

Sik Endre (1990): Erdélyi menekültek Magyarországon. In: Andorka Rudolf – Kolosi T. – Vukovich Gy. (szerk.): Társadalmi Riport 1990. TÁRKI, Budapest, 516–533. • WEBCÍM

Sik Endre (2012): Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer szociológiai jellemzőihez – Magyarország, 1988–1991. In: Sik Endre (szerk.): A migráció szociológiája. 2. köt. ELTE TáTK, Budapest, 212–256. • WEBCÍM

Tóth Pál Péter (1997): Haza csak egy van? Menekülők, bevándorlók, új állampolgárok Magyarországon (1988–1994). Püski, Budapest
 


 

LÁBJEGYZETEK

1 A jelenkori – a 80-as évek végén kibontakozó – bevándorlási folyamatot több korábbi migrációs hullám előzte meg a XX. század során, pl. 1918–1922 között, a trianoni határokon kívül rekedt magyarok köréből (elsősorban Erdélyből), majd 1944 után a magyar közigazgatás kivonulását köve-tően további hullámok (főként Erdélyből, Vajdaságból). <

2 A 2001-es népszámláláskor a Magyarországon élő, szomszédos országokból származó külföldi állampolgároknak 88%-a, a szomszédos országokban született – részben már magyar állampolgársággal rendelkező – népességnek pedig 96%-a volt magyar nemzetiségű (mindkét csoport esetében kisebb arányban a Szerbiából és az Ukrajnából származók esetében). <

3 A menekültek első hulláma 1988 elejétől 1990 közepéig tartott: 1988-ban több mint 13 ezer román állampolgár maradt Magyarországon (89%-uk magyar nemzetiségű), majd 1989-ben további több mint 17 ezer (köztük a magyar nemzetiségűek aránya 62%-ra csökkent). 1990-ben szintén több mint 17 ezer Romániából érkezett menekültet regisztráltak, többségük a március–áprilisi időszakban érkezett. A teljes időszakban a menekültek 80–90%-a volt magyar származású. <

4 A Vajdaságból érkező menekültek többsége magyar nemze-tiségű volt, de Jugoszlávia területéről jelentős számban érkeztek más nemzetiségűek is (horvátok, bosnyákok). <

5 A bevándorlók 2008-as évi kiugróan magas száma jogszabályi változásnak köszönhető, ugyanis előző évben lépett életbe az új idegenrendészeti törvény, ami alapján lehetővé vált az ún. regisztrációs igazolás igénylése az EGT-állampolgárok számára (köztük tehát a román és a szlovák állampolgároknak is). A 2008-ban regisztrált bevándorlók többsége ezzel a viszonylag egyszerű és gyors eljárás keretében megszerezhető, itt tartózkodásra jogosító igazolással rendelkezett. <

6 A hazai bevándorlók honosítási és integrációs stratégiáiról lásd a Kováts András szerkesztette kötetet (2011). <

7 A 2012-es évre még nincsen publikált adat az új állampolgárok számáról, viszont a KIM ez évi közleménye szerint az elmúlt két évben összesen mintegy 370 ezren kérelmezték a kedvezményes honosítást, és mindössze 1,5%-ukat utasították el. A kedvezményesen honosított, ám magyarországi lakóhellyel nem rendelkező új állampolgárok személyazonosító igazolványt nem, magyar útlevelet viszont igényelhetnek. <

8 Az így keletkezett „minta” demográfiai összetételét a teljes körű adatokkal összevetve megállapítható, hogy a nem szerinti éves megoszlások teljesen azonosak, korcsoportok szerint viszont csak a tizenöt év felettiekre reprezentatív, a fiatalabbak valamennyi évben hat-hét százalékponttal kisebb arányban vannak képviselve. <

9 Ezúton is köszönetemet fejezem ki a KSH Népesedési és szociális védelmi statisztikai főosztályának az adatbázis rendelkezésemre bocsátásáért. <

10 A kitöltött kérdőívek 98,5%-ában volt válasz az állampol-gárság kérelmezésének okára vonatkozóan. <

 


 

 

1. ábra • A szomszédos országokból Magyarországra érkező bevándorlók száma,

és az összes bevándorlón belüli aránya, 1990–2011. Forrás: Demográfiai Évkönyvek. <

 


 


2. ábra • A szomszédos országokból származó magyar állampolgárságot kapott személyek száma

és az összes új állampolgáron belüli aránya, 1993–2011. Forrás: Demográfiai Évkönyvek.

(Megjegyzés: 2011. január 1-jétől változtak a honosítás feltételei.) <

 


 


 

3. ábra • A hatvan év felettiek aránya a magyar állampolgárságot kapott személyek körében,

nemek szerint, 1993–2011. Forrás: Demográfiai Évkönyvek. <

 


 


4. ábra • A magyar állampolgárságot kapott 25 éves és idősebb személyek iskolai végzettség szerinti megoszlása, 2003–2010. Forrás: Magyar állampolgárság megszerzése c. kérdőíves vizsgálat. <

 


 


5. ábra • A magyar állampolgárságot kapott személyek gazdasági aktivitás szerinti megoszlása,

2003–2010. Forrás: Magyar állampolgárság megszerzése c. kérdőíves vizsgálat. <

 


 


 

6. ábra • A magyar állampolgársági kérelmek főbb indokai a szomszédos országokból származók körében, 2003–2010. Forrás: Magyar állampolgárság megszerzése c. kérdőíves vizsgálat. (Mivel a kérdőívben több okot is meg lehetett jelölni, az egyes okok említési aránya összesen meghaladhatja a 100%-ot.) <