A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

 

Emlék, emlékezet, életút


Szerb Antal – aki nemzedékeket tanított olvasni –, azt állította, hogy az irodalom nem más, mint a lélek válasza a sorsra. Vagyis az ember szembenézése a saját életével. Szembenézés azzal, ami egyedül fontos.

A huszonhat szaktanulmányt magában foglaló kötet középpontjában persze nem az irodalom, hanem az emberi élet és tapasztalat, a visszaemlékezések, önéletírások, életútinterjúk és írásos dokumentumokból rekonstruált élettörténetek, egy-egy hivatását, vallásos vagy politikai identitását felvállaló személyiség bemutatása, sorsa áll. A tanulmányok egyik fele tehát a szembenézés a személyes élet úgymond fontos dolgaival, a másik fele a megélt történelmi korral, társadalmi helyzettel való szembesítés igényéből fakad. Az életrajzi visszaemlékezés, élettörténet, önéletrajz a szembenézés, az értékelő szelektálás műfaja, a személyes élményeket, írásos dokumentumokat feldolgozó társadalomkutató feladata pedig az, hogy általánosító következtetéseket vonjon le a személyes emlékekből, dokumentumokból, az egyéni sorsok konfliktusaira adott válaszokból. Azaz: az egyéni emlékezet és cselekvés szembesítése a szűkebb-tágabb közösségek morális, etikai elvárásaival, mentalitásával, tetteivel. A leíró, elemző vagy az összegzés igényével létrehozott írásokból az is kiderül, hogy az egyén emlékei dinamikus, rekonstruktív és olykor önigazoló folyamatként alakulnak, amelynek a kutató maga is részese, nemcsak együttérző hallgatója, hanem alakítója, olykor az interjúalany „szövetséges” társa is.

Ez a több társadalomkutatót (néprajzost, történészt, szociológust és irodalmárt) megszólaltató tanulmánykötet, mely az ELTE Néprajzi Intézete oktatóinak közreműködésével, Deáky Zita és Smid Bernadett szerkesztői munkája által, az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre, a személyes életút és az adott kor gazdasági, politikai, szociális viszonyainak egymásra hatását is tükrözi. Bemutatására – szerencsés módon – az ELTE néprajzi tanszékei fennállásának 80. évfordulós ünnepségén került sor. A címben megfogalmazott egészen tág szemhatárú, még néprajzi/folklorisztikai szempontból is igen összetett témát – amely időről-időre a tudományos vizsgálatok és a társadalompolitika érdeklődésének homlokterébe kerül –, négy országos pályázat előzte meg a közelmúltban: Életút (2011), Hogyan őriztük meg… (2012), Életünk (2013), valamint a Néprajzi Társaság által meghirdetett Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat (2013). Az első három pályázatra beküldött négyezer írásból a legjobbakat két antológiában adta közre az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Ifjúságügyért felelős államtitkársága, majd ezt egy, az ELTE Néprajzi Intézete által Életrajz, önéletírás, emlékezet címmel megrendezett tudományos tanácskozás követte 2013 novemberében. E konferencia előadásai, valamint a Néprajzi Tanszék oktatóinak, egykori vagy frissen végzett, illetve aktív hallgatóinak írásai adják a kötet felét, kiegészülve antropológusok, történészek, muzeológusok, levéltári kutatók dolgozataival.

A tanulmányok egészen különböző nézőpontokból világítanak rá az egyén és szűkebb/tágabb közössége időben változó viszonyára, az egyéni életút/sors gyorsan változó reprezentációs szintjeire: a hivatalos iratoktól, jegyzőkönyvektől, magánlevelektől, családi krónikáktól, naplóktól, családi fényképektől és dokumentumfilmektől kezdve a történelmi traumákat feldolgozó interjúkon, néprajzi gyűjtéseken át az írásos önvallomásokig, regényekig vagy a világhálón létesített Facebook-oldalakig.

Nem volt könnyű dolga a kötet szerkesztőinek, Deáky Zitának és Smid Bernadettnek, amikor a különböző érdeklődésű és szakmai státusú szerzők tanulmányait megpróbálták nagyobb tematikus fejezetekbe sorolni. Ezek a következők:

Szerkesztői előszó

1. Az idő és az élet (4 tanulmány)

2. Politika, gondolkodás, társadalom, egyéni életút (6 tanulmány)

3. Polgári törekvések (3 tanulmány)

4. Falusi élet – élettörténetek (5 tanulmány)

5. Hallgatóink írásai (6 tanulmány)

6. Életutak az interneten (1 tanulmány)

Utószó: Életek esszenciája – a 20. század személyes élettörténetekben (1 tanulmány)

Nincs módom arra, hogy az igen tanulságos kötet változatos tematikájú, bár korántsem azonos színvonalú és tudományos léptékű írásairól egyenként szóljak; inkább azt mondanám el, hogy nekem, aki az elmúlt negyven év során elég alaposan beleástam magam az életrajzi módszer, az élettörténet, önéletrajz, személyes emlékek (personal document) néprajzi/folklorisztikai szempontú elemzésének témájába, mi újat adott ez

 

 

az összeállítás. Erre a kiindulási pontra sarkallnak a kötet szerkesztői is, akik azt remélik, hogy tanulmánygyűjteményük „új szempontokat is felvet és új kutatási irányt jelölhet ki és vitákat indíthat el.”

A hagyományos néprajzi felfogáshoz képest a dolgozatok felében valóban újszerű a téma, a szemléletmód és a módszer; csak helyeselhető az új források keresésének igénye, és a „nyitás” a paraszti társadalomból a falusi iparos, értelmiségi (papok, tanítók) és az ipari munkásság (olajosok), sőt a mérnökök, illetve az írók (Márai Sándor, Mécs László, Tompa Andrea) vagy a naiv festő, Győri Elek felé. A társadalomkutatói, történészi szempontrendszer előtérbe kerülése már a fejezet-, illetve tanulmánycímekből is érzékelhető. Örömmel tapasztalhatjuk, hogy az utóbbi évtizedben elsősorban a kolozsvári néprajzi és antropológiai tanszéken Keszeg Vilmos által vezetett vizsgálatoknak, az ő és tanítványai munkáinak vagy Bögre Zsuzsanna szociológus történeti aspektusú kiadványainak köszönhetően milyen változatos és gazdag az életút- és emlékezetkutatás, a 20. század sorsfordító, traumatizáló, elhallgatott vagy elhallgattatott eseményeit elemző írások bibliográfiája.

Ugyanakkor arról is árulkodik a tanulmányok szakirodalma, hogy a szerzők, különösen a legfiatalabbak, szívesebben fordulnak a „befutott” hazai és külföldi történészek, szociológusok, elbeszélés- és kultúrakutatók elméleti megállapításai felé, s kevésbé ismerik, használják a hazai forrásokat, nevezetesen a népi önéletírás-elemzéseket, a naiv életrajz-, élettörténet-kiadásokat. Az utóbbi másfél-két évtizedben lezajlott paradigmaváltás következtében kevésbé érvényesülnek azok a hagyományosabb néprajzos/folklorista elemzési szempontok, amelyeket a 4. fejezetbe sorolt tanulmányokban találunk. Az élettörténetek, személyes sorsok lelki/érzelmi vonatkozású, identitást építő és magyarázó jellegét leginkább Turai Tünde, Kótyuk Erzsébet, Lanczendorfer Zsuzsanna és Incze Alíz tanulmányának elemző, kommentáló részletei tárják fel. Bárth Dániel – az új- és legújabb kori témaválasztástól eltérően – egy a 18. század első felében élt székelyföldi római katolikus pap életútjának rekonstrukciójára vállalkozott periratok, életteli tanúvallomások és a megvádolt pap kegyelmi kérvénye alapján, abban a reményben, hogy a 18. századi köznépi biográfiák rekonstrukciója, illetve a falusi alsópapság mindennapi életterének feltárása szempontjából is sikerül néhány tanulságos lehetőséget felvillantania.

Nem lepett meg, mert nemcsak olvasmányélményekből tudtam róla, de gyűjtéseim során magam is tapasztaltam, s a lágerfolklór feldolgozásánál hangsúlyoztuk is, hogy az egyéni identitás felépítésében és megőrzésében, az elszenvedett traumák feldolgozásában milyen nagy szerepet játszik a vallásos hit. Ezért igen közel állnak hozzám a kötet e tárgykörben készült írásai (például Bögre Zsuzsanna és Iancu Laura tanulmánya).

Minden összevetve: a Néprajzi Intézet oktatóinak, egykori vagy mostani hallgatóinak sikerült olyan, a társtudományok eredményeit is bemutató tanulmánygyűjteményt létrehozniuk, amely bár megváltozott szempontrendszerrel, új források és módszerek bevonásával készült, mintegy folytatása annak a munkának, amelyet a 70-es évektől kezdődően (legutóbb pedig a hadifogolytáborok és lágerek egykori elszenvedőinek életét és folklórját bemutató könyvben Vasvári Zoltánnal együtt) magam is lelkesen végeztem.

Azt kívánom, hogy az ELTE Néprajzi Intézete által kiadott kötetnek, – melyet angol nyelvű összefoglalások és a szerzők listája tesz teljessé – sok érdeklődő olvasója legyen, s néhány olyan néprajzos/folklorista, társadalomkutató, aki az itt felvetődő tudományos problémák kifejtésében, megoldásában részt vállal a jövőben (is)! (Deáky Zita és Smid Bernadett szerkesztők: Emlék, emlékezet, életút. Budapest: ELTE BTK Néprajzi Intézet, 2014, 314 p.).

Küllős Imola

folklórkutató
 


 

IRODALOM

Bíró Gergely (vál. és szerk) (2013): Hogyan őriztük meg... Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma a házasság megőrzéséről szóló pályázatának díjnyertes műveiből. Magyar Napló – Írott Szó Alapítvány, Budapest

Hoppál Mihály – Küllős Imola – Manga János (szerk.) (1974): Emlékül hagyom… Önéletírások. Gondolat, Budapest

Jámborné Balog Tünde – Urbán Péter (szerk.) (2013): Sorsfordulók. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Életút pályázatának díjnyertes műveiből. Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány, Budapest.

Küllős Imola – Vasvári Zoltán (2006): Áldozatok. A második világháborús hadifogolytáborok és a sztálini lágerek folklór-jából. Európai Folklór Intézet – L’Harmattan, Budapest