A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

   ›  A 2013. ÉV TELJES TARTALOMJEGYZÉKE

X


Tematikus számok, összeállítások

 

Száz éve született Straub F. Brunó

 

 

Vendégszerkesztő / Guest Editor • Závodszky Péter

Csányi Vilmos: Előszó

1 2

Závodszky Péter: Aki nemcsak mert, de tudott is nagynak lenni

1 3

Patthy László: A felfedezés boldogsága

1 7

Venetianer Pál: A Prof

1 10

Rácz Olivér: Egy kassai tanítvány emlékei az Intézetről és a Profról

1 13
     
A mágnesség vonzásában    
Vendégszerkesztő: Szabados László    

Szabados László: Előszó • Introduction

3 258

Kovács Péter – Heilig Balázs – Csontos András: A földmágnesség • Geomagnetism

3 259

Hraskó Gábor: A mágnesség élettani hatásai • Physiological Effects of Magnetic Fields

3 269

Sohár Pál: A mágneses magrezonancia a kémiai szerkezetkutatásban
NMR in Studying Chemical Structures

3 278

Szunyogh László: Nanomágnesség • Nanomagnetism

3 286

Králik János: Mágneses adatrögzítés • Magnetic Data Recording

3 294

Zrínyi Miklós – Jedlovszky-Hajdú Angéla – Tombácz Etelka: Mágneses folyadékok és rugalmas mágnesek • Magnetic Fluids and Magnetic Elastomers

3 302

Kazinczy László: A Transrapid mágnesvasúti rendszer építése és üzemi jellemzői
Erection and Operation of Railroad Magnet System Transrapid

3 311

Abonyi Iván: A magnetohidrodinamika • Magnetohidrodynamics

3 320

Szabados László: Kozmikus mágnesség • Cosmic Magnetism

3 328

Modern irányzatok a zootaxonómiában

(emlékülés Mahunka Sándor akadémikus tiszteletére – 2013. november 18.)

Vendégszerkesztők: Varga Zoltán

Závodszky Péter: Megnyitó beszéd

4 386

Dózsa-Farkas Klára – Boros Gergely – Felföldi Tamás – Cech Gábor: Molekuláris módszerek szerepe morfológiailag közelálló Enchytraeida (Enchytraeidae, Annelida) fajok taxonómiai problémáinak megoldásában

4 388

Cech Gábor – Szederjesi Timea – Csuzdi Csaba: A Lumbricidae család filogenezise. Morfológiai és molekuláris filogenetikai áttekintés

4 394

Fehér Zoltán – Szekeres Miklós: Az erdélyi orsócsigák (Allopia génusz) fejlődéstörténetének feltárása molekuláris módszerek alkalmazásával

4 400

Takács Péter – Csoma Eszter – Bihari Péter – Erős Tibor – Specziár András – Szivák Ildikó – Bíró Péter: Pataklakó küllőfélék (Cyprnidae, genus: Gobio) genetikai vizsgálata. Rejtett (kriptikus) fajok a Kárpát-medencében?

4 405

Pecsenye Katalin – Bátori Edit – Bereczki Judit – Varga Zoltán: Evolúciós és konzervációs szempontból szignifikáns egységek (ESU és CU): esettanulmányok kárpát-medencei lepkefajokon

4 413

Tóth János Pál – Bereczki Judit – Varga Zoltán: Egy „rejtett faj” a Pannon régióban. Új eredmények a Melitaea phoebe fajcsoport taxonómiájában

4 419

Vörös Judit: Kétéltűek molekuláris taxonómiája a Kárpát-medencében

4 423

Földvári Mihály: Magyar kutatók eredményei a kétszárnyú taxonómia világában

4 428

Németh Attila – Csorba Gábor: Morfológia, genetika és ős-környezettan. Száz év kutatásai a Kárpát-medence endemikus rágcsálócsoportján

4 432

Varga Zoltán: Zárszó

4 437
A magyarok őstörténetéről
Vendégszerkesztő: Romsics Ignác

Romsics Ignác: A magyarok eredete. Bizonyosságok, hipotézisek, hiedelmek

5 514

Fodor István: Honfoglalás kori magyar temető Cseljabinszk környékén?

5 562

Vásáry István: A „megalkotott hagyomány”: szittyák és hunok

5 566

Sándor Klára: A székely írás eredetéről – dióhéjban

5 572
Tudományetika Európában és Magyarországon
Vendégszerkesztő: Fésüs László

Pálinkás József: Tudományetika – etikus tudomány

6 642

Fésüs László: Tudományetikai kihívások és válaszok hazánkban és Európában

6 645

Kollár László P.: Etikai kérdések a kutatástámogatásban

6 651

Mezey Barna: A tudományetikai felelősség kérdései a magyar felsőoktatásban.
Az egyetemi és tudományos élet etikai szabályozása – az egyetemi etikai kódexek

6 655

Bácsy Ernő: Az Egészségügyi Tudományos Tanács etikai bizottságai
és nemzetközi kapcsolatrendszere

6 665
A vízenergia hasznosítását gátló és előmozdító feltételek, környezeti hatások
Vendégszerkesztők: Ádám József, Szabados László

Németh Tamás – Ádám József – Szarka László: Bevezető

7 770

Fáy Árpád: A vízenergia hasznosításának nemzetközi helyzete, EU-s tervek

7 773

Gerse Károly: A vízenergia-hasznosítás hozzájárulása a fenntarthatósághoz

7 779

Mészáros Csaba: A vízenergia-hasznosítás hazai lehetőségei és korlátozó tényezői

7 790

Ijjas István: A vízenergia-hasznosítás tervezésére és működtetésére vonatkozó
környezeti előírások

7 800

Szeredi István: A piaci feltételek változásainak hatása
a vízenergia hasznosításának eszközeire

7 810
Egri csillagok – törökül

Császtvay Tünde – Fodor Pál: Gárdonyi Géza és műve

7 828

Hóvári János: Gárdonyi Géza és a történelmi hűség

7 832
Közgazdaság-tudomány és gazdálkodástudomány
elmléet, módszertan és gyakorlat
Vendégszerkesztők: Balaton Károly

Balaton Károly: Bevezetés

8 898

Balaton Károly: Vitaindító előadás

8 899

Zalai Ernő: Közgazdaság-tudomány és gazdálkodástudomány

8 902

Török Ádám: A tanítvány túlnő a mesteren? A közgazdaság-tudomány és a gazdálkodástudomány változó kapcsolatrendszeréről

8 906

Bélyácz Iván: A predikció elsődlegessége és a fundamentális bizonytalanság

8 909

Chikán Attila: Hidak a közgazdaságtan és a gazdálkodástan között: a vállalatelméletek

8 914

Vörös József: A köz- és vállalat-gazdaságtan alapját alkotó néhány kategóriation

8 918

Czakó Erzsébet: Gazdálkodástudomány – praxis vagy tudomány?

8 923

Gelei Andrea – Balaton Károly: Összegző gondolatok

8 927
Magyar Orvostudományi Napok –
szemelvények a hazai gyógyítás eredményeiből
Vendégszerkesztő: Poór Gyula

Poór Gyula: Bevezető gondolatok egy multidiszciplináris orvoskonferencia kapcsán

8 930

Kiss Róbert Gábor – Merkely Béla – Becker Dávid: Az akut iszkémiás szívbetegség
korszerű kezelése

8 933

Csiba László – Bereczki Dániel: A sztrókellátás hazai sikerei és kudarcai

8 939

Winkler Gábor – Karádi István: A cukorbetegség kezelésének és megelőzésének alapelvei

8 945

Kásler Miklós: A centrumszintű onkológiai ellátás kialakításának
szükségessége Magyarországon

8 953

Poór Gyula: Áttörés az ízületi gyulladások kezelésében

8 958
Velünk élő nyelvtudomány
Vendégszerkesztő: Kenesei István

Kenesei István: Szerkesztői bevezető

9 1026

Gerstner Károly: Az új magyar etimológiai szótár munkálatairól

9 1029

Bakró-Nagy Marianne: Kell-e beszélnünk a nyelvi veszélyeztetettségről?

9 1038

Gósy Mária: Tanulási nehézségek és megoldási lehetőségek

9 1047

Váradi Tamás – Oravecz Csaba: A Magyar Nemzeti Szövegtár
egymilliárd szavas új változata

9 1054
Liszenkótól az Alaptörvényig  – és ami időközben történt
Vendégszerkesztők: Balázs Ervin

Balázs Ervin: Bevezető • Introduction

10 1154

Koncz Csaba: Az agrobaktérium transzferált DNS-ének
kromoszomális beépülését szabályozó faktorok

10 1155

Bedő Zoltán – Láng László – Vida Gyula – Rakszegi Mariann: Molekuláris nemesítési megoldások a búzakutatásban

10 1164

Balázs Ervin: A növényi vírus mint bioinformatikai adattároló

10 1172

Dudits Dénes: Az agrárium jelenét, jövőjét formáló molekuláris növénybiológia
és zöld biotechnológia

10 1176
A Nagy Háború első centenáriuma
Vendégszerkesztő: Szabó Dániel

Szabó Dániel: Bevezető

11 1282

ifj. Bertényi Iván: „Hát végre!” Miért támogatta a háborút Apponyi Albert 1914-ben?

11 1283

Hajdu Tibor: Trianon alternatívája

11 1295

Pollmann Ferenc: A „Schlieffen-terv” mítosza

11 1304

Szabó Dániel: A történetírás és a világháború

11 1312

 

 

 

Tanulmányok

 

 

 

Bakács Tibor: Új lehetőség a daganatok immunterápiájában.
A pusztító T-sejtek megzabolázása

2 163

Barna István: Aktualitások a magasvérnyomás-betegség diagnosztikájában
és kezelésében

12 1472

Bencze Gyula: Hogyan lovagoljunk a tudományos teljesítményen?

11 1350

Benedek Zsófia: A rövid ellátási láncok környezeti hatásai

8 992

Biernaczky Szilárd: Afrikai tanulmányok Magyarföldön?!
150 éve vajúdik országunk egy tudományterület létrehozásával

12 1410

Biernaczky Szilárd: Magyar László – eredeti szöveggel

6 673

Bókony Veronika: Állati innovációk az ember által átalakított világban

12 1467

Bozó László: Meteorológia a XX. század második felében: a szakosodás időszaka

12 1500

Braun Tibor – Lomniczi Béla: Egy itthon méltatlanul kezelt magyar találmány:
a Takátsy-mikrotitrátor és a laboratóriumi mikrolap világsikere

9 1097

Brendel Mátyás: Vajon számítógéppel szimulált világegyetemben élünk?

7 854

Csaba László – Szentes Tamás – Zalai Ernő: Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához

4 442

Csizmadia Zoltán: A társadalmi komfliktusok kutatásának elméleti megalapozása –
új nézőpontok és kutatási irányok

11 1332

Csomós György: Világvárosok a világgazdaság arénájában

10 1211

Czigány Magda: Találjuk fel a jövőt! Felfedezőúton Gábor Dénes könyve körül

10 1224

Deák Ervin: Egy nevezetes matematikatörténeti évforduló:
400 éve jelent meg az első logaritmustáblázat

12 1424

Dobák Miklós – Ferincz Adrienn – Hortoványi Lilla: A munkahelyi tanulás elősegítésének változásvezetési szempontjai

12 1458

Elekes Zoltán: Radioaktívion-nyalábok az atommagfizika
és a nukleáris asztrofizika szolgálatában

12 1483

Faragó Tibor – Bartholy Judit: Egy hathatós globális éghajlatvédelmi megállapodás szükségessége és akadályai

5 594

Ferenczy Endre Hugó: A jog és tudománya

3 354

Gánóczy Sándor: Állati ember, emberi állat

5 576

Géczi Róbert: A tájökológia fogalmának alakulása

1 42

Gelencsér András: Koromrészecskék a légkörben.
A kipufogócsőtől az éghajlat-módosításig

11 1366

Halmosi Péter: A gazdasági válság kezelésének eredményei és kétségei

2 151

Hamza Gábor – Hoffman István: A kitüntetéses doktorrá avatás előzményei
és mai helyzete a magyar és az osztrák jogászképzésben

7 849

Hamza Gábor: Áttekintés az Orosz Tudományos Akadémiáról
különös tekintettel annak reformjára

5 612

Hamza Gábor: Az egyetemi autonómia reformjának kérdéséhez

2 130

Hamza Gábor: Jogászképzés magyar nyelven a Kárpát-medencében

1 72

Horváth Dezső: Magyarország huszonegy éve a CERN-ben

1 64

Horváth Lajos: Poszthumanista tudomány-tanulmányok és buddhizmus:
kultúrközi párbeszéd az idegtudomány és a keleti filozófia között

7 871

Horváth Tünde: Az őskori migráció kérdése
az archeogenetikai és izotópos vizsgálatok alapján

2 196

Horváth Tünde: Vándorlás az őskorban.
Helyzetjelentés hagyományos régészeti kutatások alapján Magyarországon

9 1117

Hóvári János: Thököly Imre és Zrínyi Ilona İzmitben

9 1063

Kaposi Márton: Ötszáz éve született Machiavelli főműve.
A fejedelem
magyarországi recepciójáról

2 179

Kapronczay Károly: Az orvostörténelem hazai egyetemi oktatása

9 1077

Kereszturi Ákos: Hogyan vigyünk csillagászatot a laboratóriumba?

2 187

Kincses Katalin Mária – Tuza Csilla – Rába Endre: A Magyarországi Céhes Adatbázis

7 860

Kiss Éva: A tudományos minősítés nemzetközi gyakorlata egy kérdőíves felmérés tükrében

9 1129

Klinghammer István – Gercsák Gábor: Tabulák a magyar térképírás történetéből

10 1203

Koltay Tibor: A tudomány és az új média viszonyáról

3 345

Komjáth Péter: Nagy áttörések a számelméletben. Erdős Pál (1913–1996) emlékére.

3 350

Kovács Tibor: A városfejlődés „új” iránya közép-európai nézőpontból

8 965

Kürti László: Táncantropológia és kritikai tánctudomány

6 740

Lugasi Andrea: Az étrend-kiegészítők kockázati tényezői

11 1354

Lux Gábor: Moszkvai nemzetközi konferencia
a kutatás és innováció regionális különbségeiről

12 1448

Madácsy László: Megelőzhető az 1-es típusú diabétesz mellitusz?

2 173

Magda Sándor: Merre tovább, felsőoktatás?

2 140

Mészáros Ernő: Meteorológia a XIX. század második felében.
A magyar szaknyelv kialakulása

3 337

Mészáros Ernő: Meteorológia a XX. század első felében.
Tallózás a hazai szakirodalomban

6 679

Miskolczy Ambrus: Makkai László (1914–1989)

10 1258

Móczár József: A magyar felsőoktatás és kutatás kihívásai
a közgazdaság-tudomány tükrében

6 713

Molnár V. Attila: A herbáriumok jelentősége a klímaváltozás kutatásában

4 467

Nánási László: A magyar jogtudomány első akadémikusa, Szlemenics Pál (1783–1856)

1 32

Palánkai Tibor – Miklós Gábor: Globalizációs indexek
(Kísérletek a globális integráció mérésére)

6 692

Patkós András: A féloldalas tudománypolitika és meghaladásnak esélyei

1 51

Péntek János: Rövid számvetés az MTA Kolozsvári Területi Bizottságának első,
2007 és 2014 közötti időszakáról

11 1383

Pléh Csaba: A nyelv keletkezésének három komponense.
Az agy, a társas élet és a kommunikáció megváltozása

10 1189

Pléh Csaba: Hogy vezet el a bölcsészet lenézése a tudás lenézéséhez?

6 668

Reményi Károly: Globális lehűlés, globális felmelegedés, szén-dioxid

9 1105

Reményi Károly: Vélemény az energiáról gazdasági válság idején

1 61

Sisa József: Ybl Miklós és a Magyar Tudományos Akadémia

7 840

Soltész Ferenc Gábor – Soltész Márton: A Magyar Tudományos Akadémia
első „emlepénze” 1858-ból

11 1318

Süli Attila: Gábor Áron (1814–1849). Kétszáz éve született Gábor Áron őrnagy,
a székely tüzérség létrehozója

11 1375

Szabó Balázs: A budavári barlangpincék kialakításának oka a 13. századi (első) telekosztás tükrében, és egy eddig ismeretlen sziklaüreg ismertetése

10 1246

Szemenyei Márton – Princz-Jakovics Tibor: Informatikai megoldások
környezeti problémák kezelésére

9 1086

Szlávik János: Lépések a fenntartható gazdálkodás irányába. Gondolatok Láng István
és Kerekes Sándor Megalakult a Túlélés Szellemi Kör című vitairatához

1 99

Tallián Tibor: Richard Wagner Magyarországon. Reflexek és reflexiók

1 16

Tamás Pál: Felzárkózás és nemzeti technológiai kitörési pontok: a kínai modellek

12 1433

Tarczay György: Az ember és családja a mértékegység mögött.
200 éve született Anders Jonas Ångström

10 1241

Tóth I. János: A fogolydilemma kiterjesztése

1 90

Trócsányi Zoltán: Van-e az elemi részecskéknek tömegük?

5 587

Varga Erzsébet Teréz: Lehet-e közvetlen a fogyasztási adó?

11 1325

Vékás Lajos: Magánjogi kodifikáció kultúrtörténeti tükörben

1 80

Vetőné Mózner Zsófia: A fenntartható élelmiszer-fogyasztás lehetőségei

6 730

Vincze Imre: Tigrislovaglás

11 1345

Woynarovich Ferenc: Híres tudósok véleménye a tudományról – vagy mégsem?
A Shapin-mondatok elemzése

12 1451

Z. Karvalics László: A Nagy Történelem párhuzamos értelmezéseiről

12 1488

Z. Karvalics László: Utak a Nagy Történelemhez (Big History)

8 973

Zentai Andrea – Frecskáné Csáki Katalin – Szeitzné dr. Szabó Mária – Farkas József –
Beczner Judit: Nanoanyagok felhasználása az élelmiszerláncban

8 982

Zsidai Ágnes: „A tudományt kormányozni tudomány nélkül aligha lehet”
Tudás és jog történeti és társadalmi összefüggései Horváth Barna jogszociológiájában

5 603


 

Tudós fórum

 

   

Lánchíd a Copacabanán

1 112

Átadták a 2013. évi Gábor Dénes-díjakat

2 209

Faragó Tibor: Nemzetközi klímatárgyalások Varsóban

2 210

Reményi Károly: Memorandum a World Energy Council (WEC) 22. Kongresszusához

2 214

Horváth József: In memoriam Sáringer Gyula (1928–2009)

3 359

Nagy Andrea Magda: Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák – konferenciaismertetés

3 367

Elnökjelöltek 2014 • Nominees for Presidency 2014

Lovász László: Az MTA és a magyar tudomány / tudományos életrajz

4 474

Maróth Miklós: A 2010-es évek Akadémiája / tudományos önéletrajz

4 480

Németh Tamás: Vezetői koncepció / szakmai önéletrajz

4 486

Falus András – Melicher Dóra: Az EDUVITAL–„koncepció”.
Tudatos epigenetikával az egészségért

4 494

Kitüntetések / Akadémiai elismerés fiatal kutatóknak

4 498

A Magyar Tudományos Akadémia 185. Közgyűlése

6 749

Kitüntetések

6 752

A Magyar Tudományos Akadémia új vezetői

6 754

Pálinkás József záró szavai

6 755

Tiszteletadás öt kiemelkedő magyar matematikus 90. születésnapján

10 1265

Kitüntetések

10 1268

Az MTA Biológiai Osztályának állásfoglalása a T/1768 számú,
„A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló törvényjavaslatról

12 1514

Pálinkás József: Gondolatok az MTA Biológiai Tudományok Osztályának A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló törvényjavaslatról írt állásfoglalásához

12 1515

Tudományos elismerések az Akadémián a Tudományünnep alkalmából

12 1517

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása

Buday László

2 219

Karádi István

1 115

Kecskés András

2 221

Pálfy József

3 371

Vörös József

1 117
   

 


 

Interjú

     

Dialógusban • Gánóczy Sándorral beszélget Sipos Júlia

8 1006

Tudok másokra figyelni… • Lovász Lászlóval beszélget Gimes Júlia

8 999
     

 

Vélemény, vita

 

 

 

Harangi Szabolcs: Valódi vulkánveszélyek. A 21. század kihívásai

5 617

Harangi Szabolcs: Merre tovább, vulkanológia? Válasz Karátson Dávid Új kutatási irányzatok a vulkanológiában című írására

2 222

Karátson Dávid: Valódi vulkánveszélyek

5 615

Láng István: Eltérő álláspontok, avagy vihar egy pohár vízben

1 111

Simonovits András: Még egyszer Lakatos Imréről

12 1519

Szarka László – Brezsnyánszky Károly: Eltérő álláspontok

1 109

 

 

 


 

Megemlékezés

 

 

 

Lovas István (Lovas Rezső)

6 757

Michelberger Pál (Bokor József, Ginsztler János, Palkovics László)

6 760

Roska Tamás (Csurgay Árpád)

9 1136

 


 

 

 

A jövő tudósai

(Csermely Péter gondozásában)

 

 

 

A szerkesztők előszava (Csermely Péter, Kiss Rita)

2 228

Szakkollégiumok a nemzetközi elitoktatás tükrében (Feledy Botond, Kovács Enikő, Mayer Evelyn, Pintér Melinda, Pólya Viktor, Sipka Bence, Tóth Tamás, Tamás Réka)

2 228

Bevezető (Kiss Rita)

5 620

A Budapesti Európai Tehetségközpont (Fuszek Csilla)

5 620

Bevezető (Kiss Rita)

8 1009

Pro Scientia aranyérmes életutak (Bugyik E., Gér A. L., Király P., Tóbi I.)

8 1009

Bevezető (Kiss Rita)

11 1388

Nemzeti Kiválóság Program. „Együtt a tudományért” (Dobozi Melinda)

11 1388
     

 

 

 

Kitekintés

(Gimes Júlia gondozásában)

 

 

 

119 (1), 240 (2), 373 (3), 502 (4), 625 (5), 763 (6), 882 (7),
1008 (8), 1139 (9), 1271 (10), 1394 (11), 1521 (12)

 

 

 


 

 

 

Könyvszemle

(Sipos Júlia gondozásában)

 

 

 

…és mivégre is?… „Túl a sebészeten” (Bertók Lóránd) 1 123

A bolygókirály (Rezsabek Nándor)

5 639

A büntetés mint végső eszköz (Nagy Veronika)

12 1529

A Csokoládé-gyilkosság. Egy filozófus másik élete (Gyarmati György)

10 1274

A gyengék fegyvere és fegyverhordozója (Tóth Judit)

4 509

A látható zene (Szegedy-Maszák Mihály)

1 124

A miltoni kozmosz – itthon (Szőnyi György Endre)

4 505

A szabad elme illúziója (Holovicz Attila)

7 889

A talajtermékenység szolgálatában (Németh Tamás)

9 1144

A valószínűség titkai (Székely László)

8 1022

Egy új tudomány midlife crisis-a (Nánay Bence)

4 507

Emlék, emlékezet, életút (Küllős Imola)

12 1526

Európai közgazdaságtan (Mellár Tamás)

12 1532

Fénykör (Szelényi Iván)

3 376

Gépfegyver, körömlakk, szájrúzs (Póczik Szilveszter)

11 1397

Hasznos kézikönyv az Egyesült Államok megformálóiról és vezetőiről (Szabó Máté)

3 382

Háttér előtt (Holovicz Attila)

9 1150

Hétköznapi Magyarország (Gyáni Gábor)

6 766

Hétköznapi tapasztalat – az elméleti kutatás ihletője (Szabó Katalin)

2 247

Időszerű etika (Zuh Deodáth)

3 380

Intézményi megoldások, fejlődési modellek (Fekete Iván)

7 895

Irodalom és filozófia, Madách példáján (Perecz László)

12 1524

Jövőalternatívák, a virágzástól a pusztulásig (Prekovits András)

3 377

Képzelet és hasonlóság Zrínyi költészetében (Nagy Levente)

11 1402

Korea. Egy nemzet, két ország – a közös gyökerektől (Salát Gergely)

7 887

Közel hetven év agrártörténelme (Balázs Ervin)

9 1143

Látható és láthatatlan világok (Bali János)

9 1146

Mikro- és hatástörténetek – a kontinentális filozófia kezdeteiről (Tuboly Ádám Tamás)

11 1399

Mindenki a maga élete értelmének kovácsa (Brendel Mátyás)

5 630

Mindig velünk (Bokor Tamás)

10 1278

Mit tudunk a bevándorlókról Magyarországon? (Tóth Lilla)

5 634

Most olvastam… Az emberi genom (Falus András)

2 244

Régi könyvek, új csillagok (Rezsabek Nándor)

2 251

Szavak, képek, jelentés (Székelyi Mária)

8 1019

Száz kémiai mítosz (Hollósi Miklós)

7 886

The Hungarian Historical Review (Tomka Béla)

11 1405

Tudomány, technika, irodalom (Farkas Gábor Farkas)

2 253

Tudományos újságírás (Pintér Dániel Gergő)

8 1020

Új nagyszótári kötet (Forgács Tamás)

7 892