A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 SZÁZ ÉVES AZ ÁLTALÁNOS RELATIVITÁSELMÉLET*

X

Szabados B. László

az MTA doktora, tudományos tanácsadó, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont RMI Elméleti Osztály
lbszab(kukac)rmki.kfki.hu

 

Bevezetés


Éppen száz éve, a Porosz Tudományos Akadémia 1915. november 25-i ülésén ismertette Albert Einstein új, relativisztikus gravitációs téregyenleteit: megszületett az általános relativitáselmélet (Einstein, 1915). Az elmúlt száz év megmutatta, hogy ez az elmélet nemcsak a fizikában alapvető jelentőségű, hanem fontos asztrofizikai, sőt műszaki és hétköznapi alkalmazásai is vannak, és átformálta a térről, időről és okságról alkotott képünket is.

E cikkel tisztelgünk az emberi elme egyik legnagyobb intellektuális teljesítménye előtt, felidézve az elmélet megszületésének főbb állomásait, legfontosabb eredményeit és megállapításait, számba véve az elméletet alátámasztó kísérleti tényeket, és megemlítve egy-egy műszaki, asztrofizikai, illetve kozmológiai alkalmazást. A tanulmány néhány nyitott kérdés ismertetésével, illetve az elmélet jelentőségével kapcsolatos néhány megjegyzéssel zárul.

Az általános relativitáselmélet ma is számos nyitott kérdést tartalmazó és intenzív nemzetközi kutatások tárgyát képező diszciplína. Irodalma szó szerint is könyvtárnyi. Ez a cikk csupán szerény, nem technikai jellegű összefoglalás, amely egyes kérdések kiválasztását illetően még bevallottan szubjektív is.

Az érdeklődő olvasó jó összefoglalót talál a Wikipedia online enciklopédiában (URL1). Einstein publikációinak hasznos megjegyzésekkel kiegészített jegyzéke szintén elérhető a Wikipediából (URL2). Abraham Pais (2005) nagyszerű könyve Einstein életművének alapos és igényes tudománytörténeti összefoglalója. Néhány klasszikus cikk (nem teljes) magyar fordítása Einstein (1971) tanulmánykötetében is megtalálható, illetve Einstein 1905 és 1915 közötti „csodás évtizedéről”, a speciálistól az általános relativitáselméletig vezető útról Lánczos Kornél (1978) írt (itt-ott személyes hangú) könyvet.


Az elmélet megszületése


Előzmények


Galilei relativitási elve értelmében bármely két, tehetetlenségi mozgást végző (inerciális) vonatkoztatási rendszer egyenértékű a természettörvények leírása szempontjából: a természeti jelenségek azonos módon játszódnak le bármely rendszerből megfigyelve, s a jelenségeket leíró természettörvények alakja bármely két rendszerben azonos. Egy adott fizikai mennyiség értéke az egyik vagy másik rendszerből mérve lehet különböző, de ezek egymásból a vonatkoztatási rendszerek relatív mozgását jellemző ún. Galilei-transzformációval egyértelműen meghatározhatók.

A XIX. század utolsó harmadában kidolgozott Maxwell-féle elektrodinamika azonban látszólag ellentmondott a relativitás Galilei-féle elvének. Az elektrodinamika által megjósolt elektromágneses hullámok látszólag kitüntetnek egy inerciarendszert, ti. azt, amelyben a hullám minden irányban fénysebességgel terjed. De ha ez így van, akkor kísérletekkel meg lehet határozni, hogy milyen sebességgel mozog a vonatkoztatási rendszerünk ahhoz a rendszerhez képest, amelyben a hullámterjedés izotrop.

A ténylegesen elvégzett (Michelson–Morley típusú) kísérletek azonban nem mutatták a fényterjedés semmiféle anizotrópiáját: elektromágneses jelenségek segítségével sem lehet semmilyen kitüntetett vonatkoztatási rendszert meghatározni. Galilei elve a kísérletek tanulsága szerint érvényes az elektromágneses jelenségekre is. De ekkor Galilei és Newton mechanikájának kinematikai fogalmai és az elektrodinamika közötti nyilvánvaló ellentmondást fel kell oldani. Ezt tette meg Einstein az 1905-ben publikált speciális relativitáselméletében.

A speciális relativitáselmélet a maxwelli elektrodinamika mélyén rejlő kinematikai fogalmak és oksági viszonyok koherens elmélete. Legfőbb eleme az a felismerés, hogy az események egyidejűségének a fogalma nem a priori adott, hanem azt definiálnunk kell, s az egyidejűség Einstein által adott fogalma, ezáltal pedig az erre épülő minden más fogalom (például két esemény térbeli távolsága vagy az események között eltelt idő) is függ a vonatkoztatási rendszertől.

E kinematikai fogalmakat Hermann Minkowski öntötte elegáns geometriai alakba a téridő fogalmának segítségével. A téridő az univerzumban lezajlott és majdan bekövetkező események halmaza, ami matematikailag egy négydimenziós euklideszi térhez hasonló. E téridőben (a Minkowski-téridőben) azonban két pont közötti „négyestávolság” négyzete nem egyszerűen a pontok Descartes-féle koordinátakülönbségeinek a négyzetösszege. Itt az időkoordináták különbségének a négyzetét negatív előjellel kell figyelembe venni. Ez a negatív előjel mély fizikai jelentéssel bír: az egymástól zérus négyestávolságra lévő események fényjelek segítségével összeköthetők; azok, amelyek között a távolságnégyzet negatív, valamilyen vonatkoztatási rendszerből nézve egyhelyű események (és így oksági viszonyban is lehetnek); míg amelyekre a távolságnégyzet pozitív, valamely vonatkoztatási rendszerből nézve egyidejű események, és egymással nem lehetnek oksági viszonyban. Ezzel a téridő minden pontjában egy fénykúpot értelmeztünk, amely kifejezi a fény (illetve általánosabban a fizikai hatások) terjedési sebességének véges voltát, és meghatározza, hogy egy esemény mely más eseményekkel lehet oksági viszonyban. A téridő felbontása térre és időre függ a választott vonatkoztatási rendszertől, de maga a téridő, a négyestávolság vagy a fénykúpok rendszere nem.


Az általános relativitás kérdése


Newton első axiómája szerint vannak olyan vonatkoztatási rendszerek, amelyekből nézve a más objektumokkal kölcsönhatásban nem lévő tömegpontok egyenes vonalú, egyenletes mozgást végeznek. Ezek az ún. inerciarendszerek, s a fizika (például a Maxwell-elmélet) mozgásegyenletei ilyen rendszerekben érvényesek a szokásos alakjukban. Ernst Mach vetette fel azt a kérdést, hogy mi tünteti ki az inerciarendszereket a többi vonatkoztatási rendszerhez képest. Szerinte e rendszerek azok, amelyekből nézve a Világegyetemet kitöltő anyag nagy átlagban egyenes vonalú, egyenletes mozgást végez.

De ha az inerciarendszerek valóban csak annyiban különböznek a többi vonatkoztatási rendszertől, hogy azokat az Univerzum anyageloszlásához illesztjük, akkor Einstein szerint valójában nincs is elvi különbség az inerciarendszerek és a tetszőlegesen mozgó vonatkoztatási rendszerek között. Ez utóbbiak ugyanolyan legitim rendszerek a természettörvények megfogalmazása szempontjából, mint az inerciálisak. Ez a Galilei-féle relativitási elv kiterjesztése tetszőlegesen mozgó rendszerekre (Einstein, 1916). A kérdés az, hogyan tudjuk megfogalmazni a természettörvényeinket tetszőlegesen mozgó vonatkoztatási rendszerekre.
Az egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló vonatkoztatási rendszerek vizsgálata vezette Einsteint arra a felismerésre, hogy az ún. gravitációs és tehetetlen tömeg szigorú arányossága miatt semmilyen mechanikai kísérlettel sem tudjuk megállapítani, hogy a vonatkoztatási rendszerünk inerciarendszer homogén gravitációs térben, vagy pedig egyenes vonalú, egyenletesen gyorsuló mozgást végző rendszer (Einstein, 1911). Ez a megkülönböztethetetlenség további érv a Galilei-féle relativitási elv kiterjesztésének szükségessége mellett. Az egyenletesen gyorsuló vonatkoztatási rendszerekben fellépő tehetetlenségi erőterek és a homogén gravitációs erőterek mechanikai kísérletekkel történő megkülönböztethetetlenségét (gyenge ekvivalencia) emelte Einstein elv rangjára: az ilyen erőterek nemcsak mechanikai, de semmilyen kísérlettel sem különböztethetők meg egymástól. Ez az ekvivalencia elve.

A természettörvények általános, gyorsuló vonatkoztatási rendszerekben való megfogalmazásának igénye elvezetett egy új és talán még izgalmasabb kérdéshez: mi a gravitáció relativisztikus elmélete?


A gravitációs tér sajátosságai


Galileo Galilei ejtési és Eötvös Loránd torziós ingával végzett kísérletei azt mutatják, hogy a testek gyorsítással szembeni ellenállását jellemző mt tehetetlen és Isaac Newton gravitációs erőtörvényében szereplő mg gravitációs tömege a testek anyagi minőségétől függetlenül mindig szigorúan arányos egymással. Így megfelelő egységválasztással mt = mg elérhető. Ez az egyenlőség tehát nem a priori igazság, hanem kísérleti tény, és ez az ekvivalenciaelv alapja.

A gravitációs és tehetetlen tömeg egyenlősége a gravitáció univerzális jellegét mutatja: a gravitáció az anyagnak nem valamilyen specifikus töltéséhez csatolódik, mint például az elektromágneses tér, hanem az anyag egy kinematikai tulajdonságához, anyagi minőségtől függetlenül.

A gravitáció eme univerzalitása miatt a newtoni gravitációs erőtér térerőssége a háromdimenziós tér bármely előre megadott pontjában megszüntethető egy megfelelően gyorsuló vonatkoztatási rendszerre való áttéréssel. A gravitációs térnek a fizikai jelentéssel bíró része tehát a potenciál ∂2F/∂xi∂xj (i, j = 1, 2, 3) második deriváltjaiból álló tenzor. Ez a mennyiség a testekben nyíró deformációt eredményez. Speciálisan, ez felel a Hold által a Föld óceánjaiban keltett árapályjelenségért (ezért is nevezik ezt árapályerőnek). Eötvös torziós ingája is e tenzor bizonyos komponenseit méri. A gravitáció tehát kvadrupól jellegű tenzoriális kölcsönhatásnak tűnik.


A megoldás


A gravitáció newtoni elmélete nemrelativisztikus távolhatás, és az ekvivalenciaelv következtében ez két ok miatt sem tehető triviálisan relativisztikussá. Egyrészt Einstein már 1905-ben megmutatta, hogy a testek tehetetlen tömege (szorozva c2-tel) függ a testek energiatartalmától, és így a gravitáció forrása nem a testek nyugalmi, hanem a teljes energiája. De egy relativisztikus térelméletben a megfelelő energiasűrűség a szimmetrikus energia-impulzus tenzornak csak egy komponense. Így a gravitáció forrása az energia-impulzus tenzor, és nem csupán valamilyen tömegsűrűség. Ekkor azonban a gravitációt sem csupán egy Φ skalárfüggvény írja le, hanem várhatóan az is csupán egy része egy bonyolultabb mennyiségnek.

Az ekvivalenciaelv miatt azonban a gravitációnak nem lehet speciális relativisztikus elmélete. Einstein az ekvivalenciaelvre alapozott gondolatkísérletében már 1911-ben kimutatta, hogy gravitációs térben a fénysugarak elhajlanak. De ha a gravitáció valóban befolyásolja a fényterjedést, akkor a fényjelek története nem lehet oly módon eleve adott, mint a Minkowski-téridőben. A gravitáció jelenléte nem egyeztethető össze a Minkowski-téridő sík, a priori adott geometriájával. A téridő geometriája görbült.

Ez azt jelenti, hogy a négyestávolságot értelmező kifejezés csak lokálisan érvényes: két infinitezimálisan közeli pont távolságnégyzete a koordinátakülönbségek homogén kvadratikus kifejezése, ds2=gab×dxa×dxb, ahol gab = gab(x) (a,b = 0,…,3) az ún. metrikus tenzor. A geometria görbültségét az Rabcd görbületi tenzor jellemzi, amelynek az eltűnése esetén a távolságnégyzet infinitezimális kifejezése megfelelő koordináták választása mellett véges koordinátakülönbségű pontpárokra a Minkowski-téridőbeli négyestávolságot adja. Newtoni határesetben, azaz ha a gravitációs tér gyenge és statikus, akkor megfelelő koordinátákban g00 = -1 - 2Φ/c2 valamilyen Φ függvényre. E függvény kielégíti a newtoni gravitációelmélet téregyenletét, a Poisson-egyenletet, ha a gab-re vonatkozó téregyenletként Rab - ½Rgab = 8πGc-4Tab-t választjuk. Itt Rab := Rcacb az ún. Ricci-tenzor, R ennek a metrika szerint képzett spúrja, Tab az anyag szimmetrikus energia-impulzus tenzora és G a Newton-féle gravitációs állandó. Ezek Einstein (1915) gravitációs téregyenletei.

A téregyenletek alapján Einstein korrekt módon származtatta a Merkúr perihéliumvándorlásának ismert értékét, megjósolta a fénysugarak elhajlását a Nap gravitációs terében, illetve a gravitációs vöröseltolódás jelenségét (gravitációs térben az órák lassabban járnak). Ez az elmélet három klasszikus kísérleti bizonyítéka.

Habár történetileg az általános relativitáselmélet abból az igényből nőtt ki, hogy a természettörvényeket fel tudjuk írni tetszőleges és nem csak az inerciális vonatkoztatási rendszerekhez illesztett koordinátákban is, a speciális és az általános relativitáselmélet közötti igazi különbség az, hogy a gravitációs jelenségekről is számot adó általános elméletben a téridő görbült, míg a speciálisban sík. A gravitáció nem más, mint a téridő görbültsége. A görbület trivialitása vagy nem trivialitása tehát objektív, független a használt vonatkoztatási rendszerektől.

A kérdésre, hogy hogyan kell a természettörvényeket tetszőlegesen mozgó vonatkoztatási rendszerben megfogalmazni, a válasz az, hogy a természettörvények vonatkoztatási rendszerektől független tartalommal bírnak, azok négyestenzorokkal is megfogalmazhatók. Csupán azok konkrét alakja függ az aktuális vonatkoztatási rendszertől. Az egyik rendszerben megadott konkrét alakjukból egy másik rendszerbeni konkrét alakjuk a tenzorok transzformációs tulajdonságai alapján határozható meg.


Az elmélet sajátosságai és fejlődése


Az elmélet sajátosságai


Az Einstein-féle tisztán geometriai elméletben a gravitáció maga a téridő görbültsége. Benne a gab metrikus tenzor kettős szerepet játszik, az a gravitációs tér állapothatározója, egyúttal a téridő-geometriát is definiálja (szemben például az elektrodinamikával, ahol a négyespotenciál mint az elektromágneses tér állapothatározója független a téridő Minkowski-metrikájától). A metrika ezen kettős szerepének, azaz a fizikai folyamatoktól független geometriai háttér hiányának súlyos elvi következményei vannak. Az elméletben felbukkanó számos nehézségnek ez a gyökere (Ashtekar – Geroch, 1974). Most ezeket vesszük számba.

Szabadsági fokok: Az elmélet óriási mértékszabadságot tartalmaz. Így annak ellenére, hogy a gab-nak tíz független komponense van, a gravitációs fizikai szabadsági fokok száma csupán pontonként kettő (mint az elektrodinamikában).

A téregyenletek nemlinearitása: Megmutatható, hogy a metrikus tenzor véges sok deriváltjából felépülő bármely tenzoriális kifejezés a metrikának nemlineáris kifejezése. Így bármely gravitációs téregyenlet, amely csak a metrikából és annak deriváltjaiból épül föl, szükségképpen nemlineáris. Speciálisan, az Einstein-egyenletek erősen nemlineáris parciális differenciálegyenlet-rendszert alkotnak. E nemlinearitások következtében az elmélet számtalan nemperturbatív effektust eredményez.

A gravitációs energiasűrűség hiánya: Ugyancsak a nemdinamikai geometriai háttér hiányának a következménye, hogy az általános relativitáselméletben nincs jól definiált gravitációs energia-impulzus sűrűség (Misner et al., 1973). Bármely ilyen sűrűség jellegű mennyiség lényegileg a koordináta-rendszertől és/vagy vonatkoztatási rendszertől függő (például pszeudotenzoriális) kifejezés. A gravitációs energia-impulzus szükségképpen nem lokalizálható. Jól definiált gravitációs energia-impulzus csak a téridő kiterjedt tartományaihoz rendelhető. Továbbá, minden integrális energia-impulzus kifejezés nem háromdimenziós térfogati, hanem csupán kétdimenziós zárt felületi integrál. A gravitációs energia-impulzus töltés jellegű kifejezés.

Kauzális patológiák: Mivel a téregyenleteket nem egy metrikus geometriai háttéren, adott oksági viszonyok mellett kell megoldani, a megoldásokat a Minkowski-téridőben megszokotthoz képest nagyon eltérő oksági viszonyok is jellemezhetik. Például a Gödel-féle megoldásban a téridő minden pontján keresztül létezik zárt, időszerű görbe. Ez a lehető legdurvább kauzalitássértés (Penrose, 1972; Hawking – Ellis, 1973), mert ilyen görbék léte kauzális paradoxonokhoz („időutazás”) vezet: például előidézhetünk a saját múltunkban olyan katasztrófát, amely megakadályozza megszületésünket, ami által mégsem idézhetjük elő a katasztrófát. Egy ilyen paradoxon feloldása csak úgy lehetséges, ha nem írhatunk elő a mozgásegyenleteinkhez minden, a lokális természettörvényeink által megengedett kezdőfeltételt („nincs szabad akarat”), hanem csupán olyat, amelynek az időfejlődése során a rendszer entrópiája nem változik.

Az elmélet prediktivitása: A fenti nehézségek motiválják azt a kérdést, hogy jól értjük-e az Einstein-egyenletek szerepét. A téridő egy megoldása az Einstein-egyenletek, vagy az csak az Einstein-egyenletekre vonatkozó kezdetiérték-probléma megoldása? Ez utóbbiban ui. a fentihez hasonló kauzális patológiák nem fordulhatnak elő. Az Einstein-egyenletekre vonatkozó kezdetiérték-problémában azonban a kezdőadatok nem feltétlenül határozzák meg egyértelműen a teljes téridő geometriáját. A nehézségek oka itt is az, hogy az oksági viszonyok is a dinamika során „születnek”, és az időfejlődés nem egy adott oksági viszonyokkal bíró geometriai háttéren történik.

Konformisan invariáns struktúrák: A téridő görbültsége miatt a fénykúpok csupán a téridő kis tartományain olyan szerkezetűek, mint a Minkowski-téridőben. A fénykúpok ezen lokális rendszerét a metrikának csupán a konform osztálya határozza meg (Penrose, 1972; Hawking – Ellis, 1973). (A gab és g'ab metrikák azonos konform osztályúak, ha van olyan Ω2 pozitív függvény, amelyre gab = Ω2g'ab.) A metrika tehát természetes módon bomlik fel az oksági viszonyokat meghatározó valamilyen g'ab és az Ω2 (ún. konformis faktor) szorzatára. E felbontás fizikai jelentőségét az adja, hogy a fizika fundamentális, zérus nyugalmi tömegű részecskéket leíró téregyenletei (Maxwell-, Yang–Mills- és zérus tömegre a Dirac-egyenlet) invariánsak az Ω2 konformis faktor megváltoztatásával szemben. Például a Higgs-bozon kivételével a részecskefizika standard modelljének minden részecskéje ilyen! Hasonlóan, a forrásmentes Einstein-elmélet belső szabadsági fokainak a dinamikáját leíró egyenletek is invariánsak a konformis faktor megváltoztatására nézve, és csak az anyaghoz való csatolásának módja sérti ezt az invarianciát.


További általános relativisztikus jelenségek


Az elmélet a három klasszikus kísérleti bizonyíték mögötti effektusok mellett számos további, kísérletekkel is tesztelhető jóslattal bír. Ezek közül néhány:

A próbatestek mozgásegyenletei: Az anyag lokális energia-impulzusának megmaradásából következik, hogy pontszerű próbarészecskék világvonala a téridőben gyorsulásmentes görbe, azaz Newton I. axiómája az Einstein-elméletből származtatható. Ha azonban a próbatestnek saját impulzusmomentuma is van, akkor a világvonal már nem gyorsulásmentes, és a gyorsulás a próbarészecske impulzusmomentumával és a téridő görbületi tenzorával lesz arányos. Ez az effektus a Gravity Probe B kísérlet alapja.

Időkésés: Bocsássunk ki radarjelet, amely a Nap mellett elhaladva visszaverődik egy másik bolygóról, majd visszatér a Földre. Most ismételjük meg a kísérletet úgy, hogy a radarjel ne a Nap közelében haladjon el. Az elmélet szerint a jel futási ideje gravitációs téren való áthaladáskor hosszabb, mint a másodikban. Ez a Shapiro-féle időkésés-effektus.

Extrém gravitációs lencsézés és az Einstein-gyűrűk: A fény gravitációs forrás irányába történő elhajlása a gravitációs teret sok tekintetben a geometriai optika gyűjtőlencséihez teszi hasonlatossá. A geometriai optika számos jelensége (a kép elforgatása, nagyítása, torzítása, kausztikus felületek kialakulása, többszörös képek megjelenése stb.) megvalósul gravitációs térrel történő „lencsézés” során is. A fényelhajlás extrém mértékű a fekete lyukak mint gravitációs források körül. Például egy fekete lyuk mögötti galaxis képe a fekete lyuk körül kialakuló gyűrű (egy vagy több ún. Einstein-gyűrű) (Wambsgenass, 1998).

Gravitációs hullámok: Az elmélet lineáris (gyenge tér) közelítésében a metrikus tenzor a Minkowski-téridő metrikájának és egy kis perturbációnak az összege. E közelítésben az Einstein-egyenletek a perturbációra vonatkozó hullámegyenletre redukálódnak. Sejthető, hogy az elméletnek vannak gravitációshullám-megoldásai. Ilyen hullámokat például nagy tömegek gyorsítása tud generálni. A kisugárzott gravitációs hullámok intenzitása azonban rendkívül kicsi. Például a sugárzási teljesítmény a Nap–Jupiter kettős rendszerre is csupán kb. 40 watt (Penrose, 2004)!


Elméleti jellegű, a megfigyelésekhez közvetlenül nem kapcsolódó, inkább az elmélet belső szerkezetére vonatkozó eredmények


A fény utolérhető! A speciális relativitáselmélet szerint, ha egy forrásból fényjelet indítunk, akkor a forrásból a fénnyel egyszerre induló egyetlen nemzérus tömegű részecske sem képes a fényt utolérni. A gravitációs lencsézés következményeként az általános relativitáselmélet szerint ez mégis lehetséges. Ha ugyanis a forrásból induló, egymás közelében futó fényjelek fókuszálódnak, akkor a fényjelek története e fókuszpontokban elhagyja a fényemisszió mint esemény fénykúpját, és belép a fénykúp belsejébe. Így e történetek fókuszpont utáni szakaszai már véges tömegű részecsék segítségével is elérhetők. Hasonló fókuszálódás eredménye, hogy a speciális relativisztikus ún. ikerparadoxon problémájában már nem az ikerpár helyben maradó tagja öregszik jobban, ha a testvérrel történő találkozás a fókuszpont után következik be (Penrose, 1972; Hawking – Ellis, 1973).

Fekete lyukak és téridő-szingularitások: Az Einstein-egyenletek Kerr-megoldása lokalizált, forgó forrás stacionárius gravitációs terét írja le. Ebben a forrás környezetében a gravitációs tér olyan erős, hogy az azt körülzáró egy bizonyos felületet átlépve minden részecske, beleértve a fotont is, már véges időn belül szükségképpen eléri a centrumot, ami (Penrose, illetve Hawking–Penrose szingularitástételei [Penrose, 1972; Hawking – Ellis, 1973] miatt) a téridő-geometriának valódi, fizikai szingularitása. Ez a felület félig áteresztő hártyaként viselkedik: a külső tartományból részecskék léphetnek be a belső tartományba, de onnan semmi nem jöhet ki. Ez a felület az eseményhorizont, s az általa körülzárt tartomány a fekete lyuk. A horizontot megközelítő és a távoli megfigyelő számára fényjeleket kibocsátó minden részecske egyre nagyobb vöröseltolódásúnak és egyre kisebb luminozitásúnak látszik; és a horizont elérésének pillanatában a vöröseltolódás végtelenné, a luminozitás pedig nullává válik. Ezért fekete a fekete lyuk. E megoldás jelentősége az, hogy az általános relativitáselmélet egy, matematikailag még nem bizonyított sejtése szerint elég nagy tömegű anyag teljes gravitációs összeomlása során kialakuló aszimptotikus végállapot Kerr-megoldással írható le.
A gravitáció stabilitása és a pozitív energia tételek: A newtoni gravitációelméletben az anyag + gravitációs tér együttes rendszer teljes energiája tetszőlegesen nagy negatív értékké tehető az anyag

 

 

egyre kisebb térrészbe zsúfolásával. Tehát látszólag tetszőlegesen nagy energia vonható ki egy gravitáló rendszerből a gravitációs kötési energia minden határon túli növelésével. Ez a newtoni gravitációelmélet által leírt rendszerek lényegi instabilitását mutatja. Az általános relativitáselmélet szerint azonban semmilyen anyagot nem zsúfolhatunk össze tetszőlegesen kis tartományba fekete lyuk kialakulása nélkül. Valóban, az általános relativitáselméletben bizonyítható, hogy reguláris anyageloszlások teljes energiája (még fekete lyukak jelenlétében is) mindig pozitív.

A fekete lyukak termodinamikája és a Hawking-sugárzás: Az anyag fekete lyukká történő teljes gravitációs összeomlása során óriási számú szabadsági fok, illetve az anyag mikroszkopikus állapotát jellemző információ tűnik el. Látszólag tehát fekete lyukak jelenlétében sérül a termodinamika második főtétele. E főtétel megtartása érdekében az anyag elvesző szabadsági fokainak kompenzálásaként a fekete lyukakhoz entrópiát rendelünk. Ezzel lehetővé vált a termodinamika főtételeinek formális kiterjesztésére fekete lyukakat is tartalmazó rendszerekre. Hogy ehhez az entrópiához hőmérséklet is tartozik, és hogy ez az entrópia fizikai jelentéssel is bír, azt a Hawking-sugárzás megjósolt jelensége mutatja: a fekete lyukak a környezetükben a kvantumos vákuumból termikus eloszlással részecskéket keltenek, s a spektrum hőmérsékletét a fekete lyuk paraméterei (például tömege) meghatározzák. A fekete lyukak tehát kvantumosan sugároznak, azaz nem is teljesen feketék, s közben tömeget veszítenek. De a tömegük csökkenésével nő a hőmérsékletük, s az egyre gyorsabb ütemű „párolgásuk” robbanásban ér véget.


Az általános relativitáselmélet
a kísérletek fényében


Szigorú értelemben az elmélet három klasszikus kísérleti bizonyítéka közül 1960 előtt valójában csak egy volt, a Merkúr perihéliumvándorlásának korrekt értelmezése (1% pontossággal). A fényelhajlás mérését terhelő szisztematikus hibák miatt az eredmény később nem bizonyult meggyőzőnek, és a vöröseltolódás kísérleti kimutatására az 1960-as Pound–Rebka-kísérletig kellett várni (Will, 2014).

A hatvanas évekkel azonban olyan technológiai újdonságok jelentek meg (Mössbauer-effektus, lézer, mézer, interferométerek és atomórák, szupravezetők, radartechnika, műholdak stb.), amelyek új típusú kísérletek tervezését is lehetővé tették. Továbbá, már a 60-as évekre az általános relativitáselmélet alternatívájaként jó két tucat gravitációelmélet is megjelent, s felvetődött a kérdés, hogy ezek érvényességéről lehetne-e kísérletileg dönteni. A gravitációs kísérleteket két csoportba soroljuk: az elmélet(ek) kísérleti alapjait adók és az elmélet(ek) konkrét jóslatait tesztelők. A legfrissebb mérési eredményeket Clifford M. Will (2014) alapján idézzük.


Az alapkísérletek: az Einstein-féle ekvivalenciaelv


A modern gravitációelméleteknek ki kell elégíteniük a szabadesés univerzalitásának elvét, a lokális Lorentz-invariancia elvét és a lokális pozícióinvariancia elvét. E három kritérium együttese az Einstein-féle ekvivalenciaelv.

A szabadesés univerzalitásának elvét (vagy gyenge ekvivalenciaelvet) tesztelő kísérletek nagy része az Eötvös-kísérlet valamilyen finomítása, és célja az η(A,B), ún. Eötvös-hányados nagy pontosságú mérése különböző (A és B) anyagokra az A és B anyag azonos gravitációs térben történő gyorsulása alapján. Például berilliumra és titánra η(Be,Ti) < 2,1×10-13. Az η faktor szétbontható a különböző elemi kölcsönhatások és azokon belül a különböző effektusok adta járulékok összegére. Így korlátok kaphatók arra, hogy milyen mértékben igaz a gyenge ekvivalenciaelv elektronra, protonra, neutronra, egyes antirészecskékre, a gyenge vagy épp az elektromos vagy mágneses kötési energiára, a spin-pálya csatolásból eredő energiára stb.

A lokális Lorentz-invariancia követelménye szerint egyetlen lokális, nemgravitációs kísérlet sem mutathat ki kitüntetett irányt a téridőben; azaz a speciális relativitáselméletet lokálisan érvényesnek gondoljuk. Ez például a c fénysebesség irányoktól független állandóságát jelenti. Az erre vonatkozó kísérleti korlát Δc/c < 3,2×10-16.

A lokális pozícióinvariancia megköveteli, hogy bármely lokális, nemgravitációs kísérlet eredménye független legyen a kísérlet helyszínétől és idejétől. Ennek teljesülése vöröseltolódás-mérésekkel tesztelhető. (Bár Einstein a vöröseltolódást az elmélete jóslataként javasolta tesztelni, ez a jelenség valójában már a gyenge ekvivalenciaelv következménye, függetlenül a téregyenletektől. Így a vöröseltolódás mérésével a gyenge ekvivalenciaelv tesztelhető, feltéve, hogy a lokális Lorentz- és pozícióinvariancia követelménye teljesül. Megfordítva, a vöröseltolódás mérése a lokális [térbeli] pozícióinvariancia tesztelése, ha a gyenge ekvivalenciaelv és a lokális Lorentz-invariancia teljesül.) A Gravity Probe A kísérlet eredménye szerint a lokális (térbeli) pozícióinvariancia sérülésének mértéke kisebb mint 0,0002 (míg a Pound–Rebka-kísérlet által adott felső korlát 0,02). A lokális időbeni pozícióinvariancia tesztelése a nemgravitációs fizikai állandók időbeli változásának mérését jelenti: például az elektron és a proton tömegének arányára a változás kisebb mint 3×10-15/év.


További kísérletek


A kísérletek második csoportjába az egyes elméletek speciális jóslatainak ellenőrzése tartozik. Technikai okok miatt ezt két alcsoportra bontják: a Naprendszerben, illetve az annál nagyobb (galaktikus vagy kozmológiai) skálán elvégezhető kísérletekre, mérésekre. A naprendszerbeli kísérletek során ugyanis (relativisztikus skálán) a sebességek és a tömegek kicsik, és a gravitációs tér gyenge. Ez az alapja az ún. PPN (paraméterezett poszt-newtoni) formalizmusnak, ami az egyes gravitációelméleteket a newtoni limeszhez adott korrekcióival parametrálja tíz dimenziótlan paraméter segítségével. Ebben az elméleti keretben az egyes alternatív elméletek is összehasonlíthatók. Az egyes kísérletek (például a Shapiro-féle időkésés, a fényelhajlás, a Merkúr perihéliumvándorlásának vagy épp a Gravity Probe B kísérletben a pörgettyű precessziójának a mérése) tekinthetők e paraméterek méréseinek. A mérési eredmények tipikusan 10-4-10-9 pontossággal azonosak az Einstein-elméletnek megfelelő értékekkel.

Számottevő intenzitású gravitációs hullámok csak kataklizmaszerű asztrofizikai folyamatok (például szupernóva-robbanások, neutroncsillag-ütközések) során remélhetők. Ezek távolsága azonban olyan nagy, hogy a detektorainkban csak nagyon kis effektusokat okoznak. A gravitációs hullámokat elvben többféle alapelven működő detektorral (például piezokristályokban keltett térbeli feszültség, vagy egymás közelében szabadon mozgó részecskék relatív gyorsulásának mérésével) is lehet érzékelni. Legegyszerűbb egy adott szakasz gravitációs hullámok okozta távolságváltozásának mérése interferometriával. A most épülő gravitációshullám-detektorok is ezen az elven működnek. A kívánt mérési pontosság legalább 10-18. Mintha egy 1 km hosszú szakaszt akarnánk megmérni egy atommag átmérőjének a pontosságával…!

Habár gravitációs hullámok közvetlen detektálása még nem sikerült, ilyen hullámok létére van közvetett bizonyítékunk. A PSR 1913+16 jelű pulzár egy olyan kettős rendszer egyik tagja, amelynek a pályaadatai (keringési idő, excentricitás stb.) nagyon pontosan mérhetők. Az általános relativitáselmélet szerint azonban ez a kettős rendszer gravitációsan sugároz, a sugárzás által okozott folyamatos energiaveszteség miatt a két objektum fokozatosan egyre közelebb kerül egymáshoz, és a sebességük egyre nő. A pulzár közel harminc éven keresztül történő folyamatos megfigyelése alapján a kettős pályaadatainak változása 0,5% hibahatáron belül egyezik az általános relativitáselmélet sugárzási formulája alapján számolt értékkel (Russell Hulse és Joseph Taylor, 1993. évi fizikai Nobel-díj).


Alkalmazások


A GPS-rendszerek: működésük alapelve az, hogy a Föld felszínének bármely pontjából nézve a horizont fölött mindig van négy jeladó műhold, s az ezektől való távolság meghatározásával állapítjuk meg a helyzetünket (Ashby, 2003). A távolságot mikrohullámú jelek futási idejének meghatározásával mérik. Azonban a műholdak nagy sebessége és a magassággal gyengülő gravitációs tér miatt a műholdakon elhelyezett nagyon pontos atomórák a földi órákhoz képest idődilatációt, illetve gravitációs kékeltolódást szenvednek. Ez a Föld felszínén 15 méter pontosságú helymeghatározást várva a műholdak óráinak napi újraszinkronizálását teszi szükségessé. Az eltérés napi -7 ms, illetve 46 ms. A sokkal nagyobb pontosságot igénylő katonai üzemmódban további korrekciók is szükségesek.

Relativisztikus asztrofizika: A csillagokban a fúziós energiatermelés leállása után kialakuló egyensúlyi állapot jellege a csillag tömegétől függ. Fehér törpecsillagokban az elektronok, míg neutroncsillagokban a neutronok ultrarelativisztikus elfajulási nyomása tart egyensúlyt a gravitációs vonzással (Subrahmanyan Chandrasekhar, 1983. évi fizikai Nobel-díj). Ha azonban a neutroncsillag tömege legalább 2,5-3 naptömegnyi, akkor már a neutroncsillag-állapot sem stabil, és gravitációs összeomlás során fekete lyuk jön létre. Infravörös, keményröntgen- és gammatartománybeli megfigyelések mutatják, hogy a Tejútrendszer középpontjában is egy extrém nagy tömegű fekete lyuk (Sagittarius A*) van. A lyuk tömege 4,3 millió naptömeg, sugara 44 millió km, ami majdnem a Merkúr pályájának a sugara! Tehát az általános relativitáselmélet által megjósolt fekete lyuk mint asztrofizikai objektum léte tény.

A fényelhajlás általános relativisztikus jelensége mint eszköz felhasználható az univerzum nem látható (ún. sötét) anyaga eloszlásának a feltérképezésére is. Ismerve e lencsézés törvényeit, meghatározható a fényelhajlást okozó tömeg eloszlása.

Relativisztikus kozmológia: Edwin Hubble megfigyelése, hogy a távoli galaxisok a távolságukkal arányos sebességgel távolodnak tőlünk, természetes módon értelmezhető az Einstein-egyenletek Alekszandr Fridman által adott homogén és izotrop kozmológiai megoldásában: az Univerzum tágul, és ez a tágulás mintegy 13,6 milliárd évvel ezelőtt kezdődött. A 2,726 K-es termikus, mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás e táguló, 370 000 éves univerzum forró időszakának a maradványa (Arno Penzias és Robert Wilson, 1978. évi fizikai Nobel-díj). A háttérsugárzás hőmérséklet- és szögeloszlását egyre pontosabban a COBE (John Mather és George Smoot, 2006. évi Nobel-díj), WMAP és Planck űrszondák mérték, utóbbi mikrokelvin pontossággal. A mért anizotrópia (DT/T) nagyságrendje 10-5. De a háttérsugárzás nagyfokú izotrópiája miatt nagy skálán a barionos anyagnak is hasonlóan kell eloszlania, mert egy erősen inhomogén anyageloszlás már eltorzítaná a háttérsugárzás izotrópiáját. A forró univerzum fenti, ún. ősrobbanásos modellje a megfigyelések tükrében tehát tény.

De mi az oka a háttérsugárzás eme hihetetlen mértékű izotrópiájának és az anyag homogén eloszlásának? Valóban ilyen speciális kezdeti feltételekkel indult az Univerzum története, vagy ez csupán egy termalizációs folyamat eredménye? A standard kozmológiai modellben azonban az ősrobbanás utáni 370 000 év nem lehetett elég a termalizációra, mert az Univerzum sokkal nagyobb, mint amekkora távolságon belül az anyag ennyi idő alatt termalizálódhat. Ez az ún. horizont-probléma, amit az inflációs kozmológiai modellek az Univerzum nagyon korai szakaszában egy óriási mértékű tágulással (infláció) próbálnak magyarázni (egy hipotetikus és a részecskefizikai modellekbe nem illeszkedő mező feltételezésével). A másik lehetőség, hogy elfogadjuk: az Univerzum tágulása valóban egy ilyen kivételes(nek tűnő) állapotból indult. Roger Penrose (2004, 2010) érvelése szerint ugyanis, ha a nagyfokú homogenitás termalizáció eredménye volna, akkor a kezdeti állapot kisebb entrópiájú, azaz még ennél is speciálisabb kellett volna hogy legyen! A termikus állapot ugyanis az összes lehetséges makroállapot között a legvalószínűbb.

Einstein még Hubble megfigyelései előtt kereste a téregyenletei kozmológiai megoldásait. Az akkori elképzeléseknek megfelelően az Univerzumot statikus megoldással próbálta modellezni. Az Einstein-egyenleteknek azonban ilyen statikus kozmológiai megoldása nincs. Ezért Einstein kissé módosította a térgyenleteit, az egyenletek bal oldalához hozzáadva egy Lgab extra tagot, ahol L a kozmológiai állandó. Hubble megfigyelései, illetve a Fridman-megoldás nyomán a kozmológiai tag szükségtelennek tűnt. A távoli szupernóva-robbanások megfigyelt fényességének a vöröseltolódás függvényében történt elemzése azonban azt mutatta, hogy – a várakozásokkal ellentétben – az Univerzum tágulásának a sebessége nő (Saul Perlmutter, Adam Riess és Brian Schmidt, 2011. évi fizikai Nobel-díj). Ezt vagy egy furcsa tulajdonságú, például negatív nyomású anyag (ún. sötét energia), vagy az Einstein-egyenletekben mégiscsak jelenlevő, Λ = 10-56 cm-2 értékű kozmológiai állandó okozza. A kozmológiai állandó pozitivitása az alapja Penrose (2010) konformisan ciklikus kozmológiai modelljének is.


Nyitott kérdések


Habár nem ismert az általános relativitáselmélettel nem kompatibilis jelenség vagy kísérleti tény, számos kérdés vár még válaszra. Ezek sokszor a fizika más ágaihoz való viszony kapcsán fogalmazódnak meg.

Általános relativitáselmélet – termodinamika: Ha egy nagy entrópiájú, de nagyon kis tömegű testet dobunk egy fekete lyukba, akkor a lyuk eseményhorizontjának felszíne nem nő annyival, mint amennyi kompenzálhatná a test külvilág számára elvesző entrópiáját. Ezt elkerülendő, Jacob Bekenstein lokalizált rendszerek entrópiájára abszolút felső korlát létét posztulálta a rendszer lineáris mérete és belső energiája segítségével. Kérdés azonban a korlát pontos matematikai alakja, és annak bizonyítása realisztikus fizikai rendszerekre. A gravitáció és a termodinamika egy további lehetséges kapcsolatára utal, hogy az Einstein-egyenletek termodinamikai meggondolásokból is származtathatók. A termodinamikai fogalmak és analógiák szisztematikus felbukkanása a gravitáció kapcsán jelenti-e azt, hogy e két diszciplína között mélyebb kapcsolat van, hogy például a gravitáció csupán egy alapvetően effektív, termikus jelenség?

Általános relativitáselmélet – elemi részek fizikája: Ha a gravitáció az általános relativitáselmélet szellemének megfelelően valóban nem kölcsönhatás, hanem téridő-geometria, akkor mi lehet a gravitáció (univerzális) szerepe az elemi részek egy egyesített modelljében? Például az, hogy a konform-invarianciát sértő csatolásával (a Higgs-bozonhoz hasonló módon) tömeget generáljon, csak jóval nagyobb energiaskálán? Vagy a gravitáció inkább az alapvető töltött részecskék pontszerűségéből fakadó divergenciák természetes regularizátora?

Általános relativitáselmélet - kvantumelmélet: Pragmatikus szempontból (a jelenlegi gyorsítóenergiák mellett) a klasszikus tér- és időfogalmunk a kvantumos folyamatok leírásában még kielégítőnek tűnik; mint ahogy olyan jelenségeket sem ismerünk, amelyek gravitációs környezetben a kvantumelmélet módosítását tennék szükségessé. Saját területén mindkét elmélet nagyszerűen „működik” a másik jelenségcsoporttól függetlenül. A két elmélet azonban strukturálisan és koncepcionálisan is nagyban különbözik egymástól, s e különbségek például erős külső gravitációs térben levő kvantumrendszerek leírása során már jelentkeznek. Például kérdés, hogy nagy tömegű kvantummechanikai rendszerek spontán lokalizációjában, a hullámfüggvény objektív redukciójában játszik-e szerepet a gravitáció. Itt a gravitáció a kvantummechanikai unitaritás objektív sérülését eredményezné. Erős külső gravitációs térben, például fekete lyuk környezetében már a mezők kvantumelméletének a definiálása is kérdéses. A Poincaré-szimmetria hiánya a kvantumtérelméletekben szükségképpen kevert állapotokat eredményez. Ennek speciális, termikus állapotot adó extrém formája a Hawking-sugárzás.
E példák alapján gondolhatjuk-e, hogy a gravitáció kvantumelméletben játszott szerepe a kvantumos tiszta állapotok dekoherálása? Ma is vita tárgya, hogy a Hawking-sugárzásban fellelhetők-e olyan korrelációk, amelyek egy tiszta állapotú kvantumos rendszer gravitációs összeomlása során kialakuló fekete lyuk környezetéből származnak, és amelyek segítségével a kezdeti tiszta állapot rekonstruálható, vagy az unitaritás valóban durván sérül a fenti folyamatban.

A nagy rejtély, a kvantumgravitáció: Ismert, hogy egy olyan elmélet, amelyben az anyagot kvantumosan, a gravitációt pedig klasszikus módon írjuk le, nem önkonzisztens. Tehát az Einstein-féle gravitációelmélet (és ezzel egy időben valószínűleg a jelenlegi kvantumelmélet is) módosítandó, és a kvantumgravitációs jelenségek tipikusan 1,6×10-33 cm hosszúság-, 5,4×10-44 s idő- és 2,2×10-5 g tömegskálán várhatók. Azonban két példát is ismerünk arra, hogy egy klasszikus elmélet hogyan viszonyul a mélyben rejlő kvantumelmélethez: ahogy a Maxwell-féle klasszikus elektrodinamika viszonyul a kvantumelektrodinamikához, és ahogy a fenomenologikus termo- és hidrodinamika a (kvantum) statisztikus fizikához. Az előbbi esetben a gravitációt alapvető jelenségnek gondoljuk, és annak belső, fizikai szabadsági fokait „kvantáljuk”; míg az utóbbiban a gravitáció csupán egy effektív jelenségcsoport, például az akusztikához hasonlóan. Kérdés, hogy a gravitáció melyik csoportba tartozik.
A gravitáció egyetlen jól definiált kvantumelméletét sem sikerült eddig megalkotni. Egy ilyen kvantumelmélet bizonyosan nem definiálható perturbatív módon, mert az már ismert módon nem renormálható. Az eddigi kvantumgravitációs próbálkozások sikertelenségének hátterében azonban nemcsak technikai nehézségek állnak, hanem az eddig elhanyagolt koncepcionális problémák mind felbukkannak. Az egyik legismertebb az idő problémája: az idő mást jelent az általános relativitáselméletben és a szokásos kvantumelméletben, és míg az előbbiben a metrikus tartalommal bíró idő a dinamikában születik, addig a kvantumelmélet a dinamikához igényli külső, a priori adott metrikus idő létét. Az ilyen jellegű koncepcionális kérdések tisztázása nélkül nem látszik lehetségesnek a gravitáció kvantumelméletének megalkotása.

Ha a gravitáció csupán effektív jelenség, akkor az idő és tér csak makroszkopikus közelítő fogalmak, és tág tere nyílik a téridő mikroszkopikus szerkezetére vonatkozó spekulációknak. A különböző próbálkozások jó összefoglalója található Penrose (2004) művében.


Jelentősége, tanulságai
és filozófiai vonatkozásai


Az általános relativitáselmélet egy tisztán elméleti jellegű problémából, a gravitációs jelenségek és a speciális relativitáselmélet kompatibilitásának igényéből született. A Merkúr perihéliumvándorlásának problémájától eltekintve nem voltak olyan jelenségek, kísérletek, amelyek kényszerítettek volna az általános relativisztikus gravitációelmélet kidolgozására. Így a megoldás is tisztán elméleti jellegű, amelyben filozófiai elvek (elsősorban a pozitivizmus és Ernst Mach hatása) és koncepcionális kérdések alapvető szerepet játszottak. Ennek következtében az eredmény sem mentes a mély filozófiai következményektől.

Az új elmélet gyökeresen átértelmezte a tér és idő jelentését, még a speciális elmélethez képest is. Az idő és a térbeli távolság nem csupán „relatív”, azaz megfigyelőfüggő, hanem azok egy dinamikai változóból épülnek föl a téregyenletek megoldása után. A térbeli távolság és az idő is dinamikai folyamatban születik. Lánczos Kornél (1978) szerint ezzel az eredménnyel Einstein el is szakadt a pozitivizmustól, és gondolkodásmódjára egyre inkább az univerzális elvekben való hit, egyfajta platonizmus lett jellemző.

Az általános relativitáselmélet megszületése történetének van tudománypolitikai tanulsága is: nemcsak azok a kutatások legitimek, amelyek célja még nem értett kísérleti tények, illetve jelenségcsoportok értelmezése, hanem azok a tisztán elméleti kutatások is, amelyek fizikai elméletek belső szerkezetére vonatkoznak, vagy az önmagukban „jól működő” elméletek fogalmi rendszerei közötti inkompatibilitásokat próbálják feloldani. Ilyen vizsgálat vezetett a sugárzást adó extra tag beillesztéséhez a Maxwell-elméletbe, és ilyenek a kvantumelmélet és az általános relativitáselmélet fogalmi rendszereinek összebékítésére irányuló próbálkozások is. Ha van kutatói attitűd, amely Einstein szellemiségéhez közel áll, akkor ez bizonyosan.
 Kulcsszavak: általános relativitáselmélet, téridő, gravitáció, ekvivalenciaelv, Albert Einstein
 


 

IRODALOM

Ashby, Neil (2003): Relativity in the Global Positioning System. Living Reviews in Relativity. 6, 1; DOI: 10.12942/lrr-2003-1 • WEBCÍM

Ashtekar, Abhay – Geroch, Robert (1974): Quantum Theory of Gravitation. Reports on Progress in Physics. 37, 10, 1211–1256.

Einstein, Albert (1911): Über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes. Annalen der Physik. 35, 898–908. • WEBCÍM

Einstein, Albert (1915): Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. (Part 2), 844–847. • WEBCÍM

Einstein, Albert (1916): Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Annalen der Physik. 49, 769–822. • WEBCÍM

Einstein, Albert (1971): Válogatott tanulmányok. Gondolat, Budapest

Hawking, Stephen W. – Ellis, George F. R. (1973): The Large Scale Structure of Spacetime. Cambridge University Press, Cambridge

Lánczos Kornél (1978): Einstein évtizede 1905-1915. Gondolat, Budapest

Misner, Charles – Thorne, K. P. – Wheeler, J. A. (1973): Gravitation. Freeman, San Francisco

Pais, Abraham (2005): The Subtle Is the Lord: The Science and the Life of Albert Einstein. Oxford University Press, Oxford

Penrose, Roger (1972): Techniques of Differential Topology in Relativity. SIAM, Philadelphia

Penrose, Roger (2004): Road to Reality. Jonathan Cape, London

Penrose, Roger (2010): Cycles of Time. The Bodley Head, London

Wambsgenass, Joachim (1998): Gravitational Lensing in Astronomy. Living Reviews in Relativity. 1, 12, WEBCÍM 

Will, Clifford M. (2014): The Confrontation between General Relativity and Experiments. Living Reviews in Relativity. 17, 4 • WEBCÍM

 


 

LÁBJEGYZETEK

* Perjés Zoltán (1943–2004), Károlyházy Frigyes (1929–2012) és Sebestyén Ákos (1935–2013), a magyarországi nemzetközi színvonalú általános relativitáselméleti kutatások elindítójának, mentorának, illetve aktív művelőjének emlékére. <