A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KONVENCIONÁLIS ÉS NEM KONVENCIONÁLIS

    KŐOLAJ- ÉS FÖLDGÁZKITERMELŐ ELJÁRÁSOK

    ÉS VÁRHATÓ SZEREPÜK AZ ENERGIAELLÁTÁSBAN

X

Pápay József

az MTA rendes tagja, okl. olajmérnök • jpapay(kukac)mol.hu

 

Korunk legfontosabb kérdése az emberiség energiaforrásokkal való ellátottsága: meddig és milyen feltételek mellett elegendőek a források az igények kielégítésére? Ezen belül kiemelt szerepet kapnak a fosszilis tüzelőanyagok, hiszen jelenleg az energiaigények 87%-át fedezik, a kőolaj és földgáz részaránya 57% (BP, 2014). Az iparág jelentőségét igazolja Helge Hove Haldorsen, az SPE (Society of Petroleum Engineers) elnöke is, aki szerint 2014-ben 92 millió BOE/D1 (75 millió BO/D) volt a szénhidrogén-folyadék (olaj), 325 Bcf/D a gáztermelés, 83 000 kutat fúrtak le, és 1000 milliárd USD-t fektettek be az iparba. (Az átszámításokat lásd a cikk végén.))


A kitermelési eljárások rendszerezése


A szénhidrogén-kitermelő eljárásokat úttörő módon, egységes szemlélet szerint a szerző munkái (Pápay, 2003, 2013, 2014a,b) tartalmazzák. Ezekben a munkákban szinte minden kitermelési technológia vizsgálat alá kerül elméleti és gyakorlati szempontból is. Ez nagy jelentőségű, mivel a művelési technológiák alapozzák, illetve határozzák meg a nagy költségű kőolaj- és földgázkitermelési projekteket. Ezek a munkák felölelik a kitermelési módszerek elméletének alapjait, tervezését, megfigyelését, a várható eredményeket és kockázatokat, elsősorban tárolómérnöki szempontból. Ennek elismerését jelenti, hogy az Egyesült Államok, Argentína, Anglia, Németország, Ausztrália, Egyiptom és Magyarország szakterületi egyetemein Pápay József (2003) munkáját az oktatásban referenciaként ajánlják.

A kőzetek pórusaiban elhelyezkedő kőolaj és földgáz kitermelési hatékonyságát alapvetően a kőzet áteresztőképessége és/vagy a fluidum viszkozitása határozza meg: a kettő hányadosát a szakirodalom mozgékonyságnak nevezi. Minél nagyobb a fluidum mozgékonysága, azaz minél nagyobb a kőzet áteresztőképessége és minél kisebb a fluidum viszkozitása, annál könnyebb és gyorsabb, végső soron olcsóbb a kitermelés. A kitermelési technológia alapján megkülönböztetjük a konvencionális és nem konvencionális szénhidrogén-kinyerési technológiákat. A kitermelt anyag minősége (összetétel, fűtőérték stb.) gyakorlatilag független az eljárás módjától (1. ábra) (Pápay 2013, 2014a,b). Az 1. ábra szerint nincs éles határvonal a konvencionális és nem konvencionális művelési módszerek, illetve szénhidrogének között. Az eredeti állapotot tekintve, a nem konvencionális szénhidrogének telepviszonyok között nem, illetve alig áramlóképesek. Így gazdaságos kitermelésük csak külső (nagy költségű) beavatkozással lehetséges: a kutak környezetét át kell alakítani, hogy a fluidumok szűrődése közelítsen a konvencionális telepekéhez. Ez a beavatkozás korlátozó térrészre terjed ki, ami azt jelenti, hogy sok kutat kell fúrni, azaz nagy a kútsűrűség és így a ráfordítási költség is.


Konvencionális kitermelési módszerek


Konvencionális olajkitermelési módszerek. Kezdetben a telepeket természetes energiával művelték (elsődleges művelés), majd az 1940– 1950-es évektől szükség esetén vizet vagy gázt sajtoltak be (másodlagos művelés) a rétegenergia fenntartására, mintegy másfél-kétszeresére növelve a gazdaságosan kitermelhető mennyiséget. Az elsődleges és másodlagos művelési eljárásokat együttesen klasszikus kitermelő módszereknek is nevezik. Az 1960– 1970-es évektől kidolgozták az ún. harmadlagos eljárásokat, amikor elegyedő gázokat, termikus energiát, kémiai anyagokat stb. sajtolnak be a termelés fokozására. Ezek az ún. EOR-módszerek (forszírozott hatékonyságú eljárások). Így általában a víz és/vagy nem elegyedő gázelárasztáshoz képest 10–12% többleteredményt lehet elérni. Minél bonyolultabb hatásmechanizmusú eljárást alkalmaznak, annál költségesebb a termelés. Az átlagos kihozatali tényező: 33–35% (Pápay, 2013).


Konvencionális földgázkitermelési eljárások


Természetes energiákkal történő művelés esetén a földgáz kedvező kompresszibilitási és áramlási tulajdonságai miatt a kőzetekből 75–80%-os hatásfokkal termelhető ki (Pápay, 2013).

Meg kell említeni azokat a technológiákat is, amelyek a felhasználás helyétől távol lévő gázforrások felhasználását teszik lehetővé – elfekvő gázkészletek (stranded gas) – úgy, hogy a földgázt különböző formában folyadékká alakítják át a szállíthatóság érdekében. A technológia gyakorlatilag megoldottnak tekinthető.


Nem konvencionális kitermelési módszerek


A nem konvencionális előfordulásokat gyakorlatilag a konvencionális telepek felkutatásával egyidejűleg ismerték meg, de nem állt rendelkezésre olyan művelési eljárás (nem is volt szükség rá), amely lehetővé tette volna a gazdaságos hozzáférésüket.

Az energiaigények által kikényszerített műszaki-tudományos fejlesztés eredményeként ma már egyre nagyobb mértékben lehetővé válik a rétegviszonyok között kis mozgékonyságú szénhidrogének gazdaságos hozzáférése. A megoldás lényege: az utóbbi öt-harminc évben olyan technológiai fejlesztések bevezetése (horizontális kutak, többszörös rétegrepesztés,vagy akár termikus energia alkalmazása, illetve ezek kombinálása stb.), amelyek a fluidum kis mozgékonyságát közelítik a konvencionális fluidumok mozgékonyságához a kitermelhetőség érdekében.

Nem konvencionális kőolaj-kitermelési módszerek • A technológiai kutatás fontosságát mutatja, hogy Kanada 20–30 éves kutatás eredményeként, jó hatásfokkal megoldotta az olajhomok- (oil sand), vagy bitumen-felhalmozódások kitermelését, ezzel a készletek vonatkozásában második helyre került Szaúd-Arábia után. A kőzet jó áteresztőképességű, de az olaj viszkozitása nagyobb, mint 105 cP. Az ilyen típusú készletek növelésében alapvető szerepük lett az olajbányászati módszereknek. A kihozatali tényező 9–32% (Pápay, 2013).

Az olajpalák (oil shale) gazdaságos kitermelése még nem megoldott. A technológia kutatás alatt áll. A nem áteresztő vagy igen kis áteresztőképességű pala, illetve kőzet jelentős mennyiségű szerves anyagot (kerogént) tartalmaz, ami a szénhidrogén-képződés alapanyaga. Ez a kerogén különböző okok miatt nem alakult át szénhidrogénné. Tehát eredeti állapotában olajat és/vagy gázt nem tartalmaz a kőzet. Ezt a kerogént tartalmazó kőzetet csak szilárdásvány-bányászati eszközökkel tudják termelni, és a felszínen pirolízissel olajjá (részben gázzá) alakítani. Ez a technológia igen környezetszennyező, ezért in situ pirolízissel és olajbányászati módszerek kombinálásával kísérleteznek.

Az elmúlt négy év alatt jelentős eredményeket értek el Észak-Amerikában a tömött kőzetekből történő könnyűolaj termelése (light tight oil play) vonatkozásában is. Ebben az esetben könnyű és kis viszkozitású olajat tartalmaz a kis áteresztőképességű kőzet (Pápay, 2014a,b). A kőzet lehet szilikát, karbonátos kőzet vagy akár pala. A kihozatali tényező kicsi (3–7%), mivel jelenleg csak természetes energiával (+ repesztéssel) történik a művelés (Pápay, 2014a,b).

Nem konvencionális földgázkitermelési módszerek. E kategóriába tartoznak: a széntelepek metángáza (CBM), az alacsony áteresztőképességű (<0,1 mD) (szilikát, illetve karbonát típusú) homokkövekben lévő (tight) gázok, a palagázok (shale) (<<0,1 mD, akár 10-4 mD) és a földgázhidrátok. CBM esetében a gáz adszorbcióval, míg metánhidrát esetében Van der Waals-erőkkel kötődik le a gáz a szénhez, illetve a vízmolekulák alkotta szilárd kristályvázhoz. A gáz mintha szilárd fázisban oldódna (kémiai kötés nélkül). A gázhidrát jég, illetve hószerű pozitív hőmérsékleten. A gázmezőkön dolgozó szakemberek a gázhidrátokat jól ismerik. A kihozatali tényező Pápay (2013) szerint a felsorolás sorrendjében: 20–60%, 10–50%, 6–50%, 0%(?). A gázt a vagyonhoz képest viszonylag kis ütemmel termeltetik. E típusú előfordulásokból származik jelenleg az USA gáztermelésének kétharmada (EIA, 2014), ami igen jelentős.

A jelenlegi becslések szerint a gázhidrátokban lévő gáz (alapvetően CH4) mennyisége többszöröse a jelenleg ismert szerves eredetű energiaforrások-nak. Gazdaságos kitermelése még nem megoldott.


Készletellátottsági mutató becslése


Az energiaigények kielégíthetősége érdekében fel kell mérni a rendelkezésre álló volumeneket. Készlet (reserve) alatt a jelenlegi technológiai színvonal mellett gazdaságosan (még) kitermelhető kőolaj és földgáz mennyiségét értjük. Ettől meg kell különböztetni a telepben kezdetben lévő összes mennyiséget (magyar fluidumbányászati terminológia: vagyon; angol terminológia: resource).
Ha a készleteket ismertségük alapján is osztályozzuk, akkor a készletkategóriák:

• minimális készlet (low) (P): legalább 90% valószínűség; ez az igazolt készlet (átlagos valószínűség ~ 95%),

• közepes készlet (best) (PP): legalább 50% valószínűség; ez az igazolt + valószínű készlet (átlagos valószínűség ~ 75%),

• maximális készlet (high) (PPP): legalább 10% valószínűség; ez az igazolt + valószínű + lehetséges készlet; (átlagos valószínűség ~ 55%)

• várható készlet: valószínűséggel súlyozott készletek összege.

A készletellátottsági mutató (év) a rendelkezésre álló készlet és az évi termelési ütem hányadosa. Az értékeit az alábbi adatok figyelembevételével és feltételek mellett becsültük (2010. évi adatok): kőolajtermelés 28×109 bbl; gáztermelés 3×1012 m3 (Pápay, 2011, 2013).

E feltételek mellett a készletellátottságot az 1. táblázat tartalmazza (Pápay, 2011, 2013).

Kőolaj-ellátottság • lásd az 1/a táblázatot

Földgázellátottság • Az ellátottság becslésénél az 1/b táblázatban a földgáz-hidrátoktól eltekintettünk (Pápay, 2011, 2014a,b), mivel azok vélhetően csak a távoli jövőben termelhető gázok.

Az 1. táblázat szerinti kategorizálás dinamikus állapotot tükröz, azaz rendszeresen felül kell vizsgálni. Ezt igazolják a BP (2014) adatai is, amikor kőolaj esetén az igazolt készletekre vonatkozó mutató 53 év, míg földgázra 55 év, kissé eltérően az 1.a és 1.b táblázat adataitól.


Észak-amerikai tapasztalatok


Az USA mind kőolaj-, mind földgázforrások vonatkozásában rá volt kényszerülve a nem konvencionális források termelésbe állítására, tekintettel arra, hogy az igazolt (konvencionális) készletekre vonatkozó ellátottság tizenkét év (kőolaj)

 

 

illetve 13,5 év (földgáz) (BP, 2014). Kanada esetében a földgázra vonatkozó ellátottság hasonló az Egyesült Államokéhoz. Kőolaj esetében szerencsésebb a helyzet. Az olajhomok készletekké átminősítése előtt a készlet nagysága 40 milliárd bbl volt, ezt követően 180 milliárdra nőtt (BP, 2014).

USA • Földgáz • Az Egyesült Államok termelte a világon a legtöbb gázt 2009-ben, megelőzve Oroszországot a nem konvencionális forrásoknak köszönhetően. Az előrejelzések szerint az USA gázellátása csaknem független lesz a gázimporttól. Ez látható az EIA (2014) adatai alapján is (2. táblázat).

Vello Kuuskraa és Scott Stevens (2009) a világ gázellátásával kapcsolatosan paradigmaváltást említ. John Donelly (2010) szerint a nem konvencionális gázok (például a palagáz) termelésével (és LNG-technológiával) az USA-ban gázbőség keletkezett, világszerte lenyomva az árakat. Ez a bőség akár a geo- és energiapolitikai helyzetre is hatással lehet. Szerinte elképzelhető, hogy a megújuló energiaforrások bevezetése nem lesz olyan sürgető, mint azt sok szakember elképzeli.

Kőolaj • A 3. táblázatban felsorolt három ország termel könnyűolajat kis áteresztőképességű (tömött) kőzetekből.

Az utóbbi öt év során az USA kőolajtermelésének szerkezete alapvetően megváltozott: az 5×106 bbl/d minimumértékről elérte a 9×106 bbl/d értéket, az 1970. évi maximumot úgy, hogy ennek 50%-a tömött kőzetekből termelt könnyű olaj (tight light oil). Így Szaúd-Arábia és Oroszország után a harmadik a kőolajtermelés vonatkozásában (Oil and Gas Journal, 2014, EIA WEO, 2014).

Kanada • A Basic Statistics Canadian Association of Petroleum Producers (2013) szerint Kanada a világ 5. legnagyobb energia-, kőolaj- és földgázkitermelője. Technológiai szempontból, figyelembe véve a geológiai és művelési adottságokat és lehetőségeket, követi az USA gyakorlatát. A jelzett irodalmi forrás szerint 2013-ban a konvencionális kőolajtermelés napi 1,4 ×106, olajhomokból pedig napi 1,9×106 bbl volt. Az utóbbi megoszlása: 47% bányászat és 53% in situ. Az olajhomok termelésének gyakorlatilag lineáris felfutása 1980-ban kezdődött. A fenti adatok még kiegészítendők tömött kőzetekből történő termeléssel (0,34×106 bbl/nap) (Oil and Gas Journal, 2014).


Az észak-amerikai tapasztalatok
hasznosítási lehetősége


A világ más részein, az USA és Kanada sikerei alapján megkezdődtek a nem konvencionális szénhidrogén-felhalmozódások termelésbe állításának kísérletei, változó eredménnyel. Az ExxonMobil (2015) adatsora (4. táblázat) szemlélteti földünk várható összes szénhidrogén-folyadék termelését és annak százalékos megoszlását termelési típustól függően.

Látható, hogy míg ma már az USA és Kanada kőolajtermelésének több mint 50%-át a nem konvencionális kőolaj (tömött kőzetek könnyűolaja [USA], illetve olajhomok nehézolaja [Kanada]) biztosítja, addig a 2040. év végéig (25 év időtartam) a világon ez a részarány csak 15% lesz, beleértve Észak-Amerika termelését is. Ennek az oka, hogy még nem érdekeltek (nagy konvencionális készletellátottságú országok) és/vagy még nem készültek fel e típusú előfordulások termelésbe állítására.

Észak-Amerika legalább 15–25 év előnnyel rendelkezik a nem konvencionális művelési eljárások területén mind a kőolaj, mind pedig a földgáz vonatkozásában. E típusú technológiák adaptálása csak előkészítő, fejlesztő, a helyi geológiai és tárolótulajdonságokat figyelembe vevő kutatómunkával lehet sikeres.


A kőolaj és földgáz ára


Ez talán a legnehezebb kérdés, mivel kiszámíthatatlan: a politikai események nagymértékben befolyásolják az árat. Ezért csak a művelési eljárások egymáshoz való viszonyát tekintjük át a költségek szempontjából, hogy rámutassunk a telepparaméterek, fluidumtulajdonságok és művelési eljárások hatására. Az olajtípusok termelési költségeit az 5. táblázat foglalja össze az EIA-USA (2014) adatai szerint.

Jackie Forrest (2011) szerint a külszíni bányászattal termelt bitumen költsége 10–12%-kal kevesebb, mint az in situ termelés költsége. Barry Rodgers (2013) gazdasági és pénzügyi áttekintést ad Kanada és az USA kis áteresztőképességű (tömött) formációiból termelt kőolaj összes költségeiről (6. táblázat).

Ez azt jelenti, hogy a költségek nagyságrendileg megegyeznek az olajhomokból termelt és extra-nehézolaj költségeivel. Tehát az e típusú könnyűolaj és bitumen-nehézolaj versenyez a piacon. A különböző gázok termelési költségeit a 7. táblázat tartalmazza az EIA-USA (2014) adatai szerint).

A földgáz fajlagos összköltségének alakulását (USD/106 BTU egységben) a 8. táblázat szemlélteti a BP (2014) után.

Megállapítható, hogy a távolság és szállítás módja (például LNG) befolyásolja a költségeket.

A 2014-ben bekövetkezett drasztikus olajárcsökkenés (50 USD/bbl) várható hatásával számtalan közlemény foglalkozik. Az alábbiakban röviden csupán a művelési eljárásokat befolyásoló tényezőket és következményeket tekintjük át, irodalmi közleményekre támaszkodva.

JPT (Journal of Petroleum Technology) (2015. február):

• A már kiépített kőolaj- és földgázkitermelő rendszerek hatékonyságnöveléssel továbbra is üzemelnek;

• A tervezett projektek átütemezésére szükség van.

Az ExxonMobil (2015) a következő megállapításokat teszi:

• Észak-Amerika 2020-ra nettó exportőr lesz mind a kőolajat, mind pedig a földgázt tekintve;

• Oroszország, Közel-Kelet, Latin-Amerika és Afrika továbbra is exportál;

• Európa és Ázsia importáló marad;

• Az energiaellátás tekintetében a kőolaj- és földgáztermelés szerepe meghatározó a vizsgált időintervallumban.

Az ExxonMobil (2015) alapján a várható szénhidrogén-termelés és a fosszilis energia jelentőségét a világ energiaellátásában %-os megoszlásban a 9. táblázat foglalja össze.

Megjegyzés: politikai döntéseket nem tekintve, Európa (illetve Közép-Kelet-Európa) hosszú távú szénhidrogénenergia-igényei a volt Szovjetunió tagországai (és a Közel-Kelet) forrásainak figyelembevétele nélkül nem (illetve nehezen) elégíthetők ki a jelenlegi készletellátottság ismeretében.


Következtetések

 

• A kőolaj- és földgázművelési eljárásokat egységes szemléletben ismertettük;

• Nem konvencionális felhalmozódások esetén az olajhomok, illetve extra-nehézolaj kivételével a természetes energiás művelés a meghatározó, ezért kijelenthető, hogy a kihozatali tényező értéke még kicsi, illetve mérsékellt. Kutatások folynak a hatékonyság növelése érdekében.

• Észak-Amerika legalább 15–25 év előnnyel rendelkezik a nem konvencionális művelési eljárások területén. A technológia adaptálása csak előkészítő, fejlesztő, a helyi geológiai és tároló tulajdonságokat figyelembe vevő kutatómunkával lehet sikeres.

• A nem konvencionális szénhidrogének szerepe várhatóan jelentős lesz, lehetővé téve a majdani fosszilis energiaforrásokat helyettesítő energiákra való tervszerű, hatékony áttérést.

• A fosszilis energiák szerepe a vizsgált időintervallumban továbbra is meghatározó.
 


 

ÁTSZÁMÍTÁSOK

1 bbl (barrel, hordó) = 0,159 m3 ;

1 cuft (cf, köbláb) = 0,02832 m3;

B megfelel 109 ; T megfelel 1012;

BOE/D – barrel oil equivalent/nap
(olaj + kondenzátumtermelés);

A gáztérfogat átszámítása olajegyenértékké:
1 bbl olaj = 6000 cuft gáz;

BO/D (barrel oil/nap); 1MBTU = 27,8 m3 gáz
(106 BTU, British Thermal Unit);

Kihozatali tényező: a (gazdaságosan) kitermelt és a telepben lévő összes szénhidrogén-mennyiség hányadosa.
 Kulcsszavak: kőolaj, földgáz, mozgékonyság,
kihozatal, művelési módszerek, készletellátottság,
kőolaj és földgáz ára

 


 

IRODALOM

BP (2014): Statistical Review of World Energy. 2015: • WEBCÍM

Donelly John (2010): The Implications of Shale. Journal of Petroleum Technology (J.P.T.) 62, 10, 18. DOI: 10.2118/1010-0018-JPT

EIA: Energy Information Administration (2005)

EIA WEO Energy Information Administration (2009): International Energy Outlook (EIA WEO)

EIA USA (2014): Energy Information Administration Data
ExxonMobil (2015): The Outlook for Energy: A View to 2040. • WEBCÍM

Forrest Jackie (Chair) (2011): Unconventional Oil. September 15. Paper 1–6. Working Document of NPC North American Resource Development Study • WEBCÍM

International Petroleum Encyclopedia (2006): PennWell Publishing Co. Tulsa, Okl. USA

Kuuskraa, Vello A. – Stevens, Scott H. (2009): Lessons Learned Help to Optimized Development. Gas Shale 2. Oil and Gas Journal. 5 October, 52–57. • WEBCÍM

Labastie, Alain (2010): The Oil & Gas Industry. What’s Next? Budapest, Hungary, 19 January 2010.

Oil and Gas Journal (2014): EIA : Tight-oil Production Pushes Us Supply. Oil and Gas Journal. 112, 3d

Pápay József (2003): Development of Petroleum Reservoirs—Theory and Practice. Akadémiai, Budapest

Pápay József (2011): Kőolaj és földgáz várható szerepe földünk energiaellátásában.  Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz. 4, 36-42. • WEBCÍM

Pápay József (2013): Exploitation of Unconventional Petroleum Accumulations—Theory and Practice. Akadémiai, Budapest

Pápay József (2014a): Könnyűolaj termelése tömött kőzetekből.  Bányászati és Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz. 6, 1-6. • WEBCÍM

Pápay József (2014b): Exploitation of Light Tight Oil Plays. NAFTA (Croatia) 65, 3, 231-237. • WEBCÍM

Rodgers, Barry (2013): Economics, Fiscal Competitiveness Eyed for Canada, U.S. Tight Oil Plays. Oil and Gas Journal. Part I. 1 April. 46–58. • WEBCÍM WEBCÍM; Part II. 5 May.

USGS: US Geological Survey (2000): USGS World Petroleum Assessment. • WEBCÍM

 


 

 

1. ábra • Mobilitás és költség összefüggése <
 


 

megbízhatóság

konvencionális
készletellátottság (év)

konvencionális + nem konvencionális

készletellátottság (év)

készletellátottság (év)

igazolt

43 48 48

valószínű

62+7**** 88+10**** 69+8****

lehetséges

95 149 104

forrás

* ** ***


1/a. táblázat • Kőolaj-ellátottság • Megjegyzés: * USGS (2000) és EIA (2005) adatai;

** International Petroleum Encyclopedia (2006); *** Labastie (2010) ; **** tartalék év.
 

megbízhatóság konvencionális
készletellátottság (év)
konvencionális + nem konvencionális
készletellátottság (év) készletellátottság (év)

igazolt

60 60 60

valószínű

79+9**** 132+15**** 155+17****

lehetséges

115 235 283

forrás

* ** ***


1/b táblázat • Megjegyzés: * EIA (2005) ; ** IEA WEO – (2005 és 2009); *** IEA WEO – (2009) össz. kitermelhető gáz 850×1012 m3, amelynek 55%-a konvencionális; ez nagyobb, mint ** alatt közölt mennyiségek az USA jelenlegi sikeres eredményei miatt; **** tartalék év. <
 


 

  1990 2000 2010 2015 2025 2040

gáz Tcf/év

17,7 19,3 22,3 24,3 28,9 33,2

konvencionális (%)

85 69 47 31 25 21

CBM

2 6 6 7 6 6

tömött homokkő (%)

12 23 26 26 24 23

palagáz (%)

1 2 31 36 45 50


2. táblázat <
 


 

  termelési ütem 106 bbl/d megjegyzés

USA

3,22 2013. év végén

Kanada

0,34 2013. év átlaga

Oroszország

0,12 2013. év átlaga


3. táblázat <
 


 

Földünk várható összes szénhidrogénfolyadék-termelése és százalékos megoszlása

  2014 2040

összes szénhidrogénfolyadék-termelés (kőolaj+kondenzátum) millió barrel

92 114

termelés típusai (%)

művelés alatt álló konvencionális telep (kőolaj+kondenzátum)

69 27

új konvencionális telepek (kőolaj+kondenzátum)

0 28

nagy mélységű víz – konvencionális telepek

8 10

olajhomok

3 7

tömött kőzetek könnyű olaja

4 8

földgáz-frakcionálás – komponensek

12 15

bio-tüzelőanyagok

3 3

egyéb

1 2


4. táblázat <
 


 
  intervallum (USD/bbl) átlag (USD/bbl)

kitermelt konvencionális olaj

3–30 16,6

Közép-Kelet, konvencionális

10–25 17,5

egyéb, konvencionális

10–70 40

CO, EOR

20–70 45

egyéb EOR

30–80 55

arktikus

40–100 70

extranehéz olaj, bitumen

50–90 70

tömött kőzet, könnyűolaj

50–100 75

ultramély tengeri

70–90 80

kerogén olaj

60–100 80

szintetikus tüzelőanyag

70–100 85

bio-tüzelőanyag

70–150 110


5. táblázat <
 


 

  intervallum (USD/bbl) átlagos (USD/bbl)

USA (15 formáció)

36–92 65

Kanada (11 formáció)

48–70 56


6. táblázat <
 


 

  intervallum (USD/bbl) átlagos (USD/bbl)

kitermelt

1–8 4,5

konvencionális

0,1–9 4,5

CBM

3–8 5,5

tömött kőzetek

3–9 6

palagáz

3–10 6,5

savanyú gázok

2–11 6,5

arktikus

4–12 8

nagy mélységű tengeri

5–11 8


7. táblázat <
  

  Japán
LNG
Németország
import gáz
Egyesült
Királyság
USA Kanada

2000

4,72 2,89 2,71 4,23 3,75

2001

4,64 3,66 3,17 4,07 3,61

2002

4,27 3,23 2,37 3,33 2,57

2003

4,77 4,06 3,33 5,63 4,83

2004

5,18 4,32 4,46 5,85 5,03

2005

6,05 5,88 7,38 8,79 7,25

2006

7,14 7,85 7,87 6,76 5,83

2007

7,73 8,03 6,01 6,95 6,17

2008

12,51 11,56 10,79 8,85 7,99

2009

9,06 8,52 4,85 3,89 3,38

2010

10,91 8,01 6,56 4,39 3,69

2011

14,73 10,48 9,04 4,01 3,47

2012

16,75 11,03 9,46 2,76 2,27

2013

16,17 10,72 10,63 3,71 2,97


8. táblázat <
 


 
  olaj gáz szén atom biomassza vízenergia egyéb

2010

35 22 26 5 9 2 1

2025

32 24 25 6 8 2 3

2040

32 26 19 8 8 3 4


9. táblázat <