A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 DISZULFIDHIDAT TARTALMAZÓ CIKLIKUS PEPTIDEK

    UV-BESUGÁRZÁSÁNAK HATÁSÁRA KELETKEZŐ SZABADGYÖKÖK

    ÉS SZULFHIDRIL-CSOPORTOK DETEKTÁLÁSA

X

Gróf Pál

a biológia tudományok kandidátusa, dr. habil., egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Biofizika és Sugárbiológiai Intézet

Knapp Krisztina

doktorjelölt, ELTE Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium

Schlosser Gitta

PhD, tudományos munkatárs, MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport

Nagy Tamás Milán

MSc-hallgató, Debreceni Egyetem Kémiai Intézet NMR Laboratórium, Debrecen

Timári István

PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Kémiai Intézet NMR Laboratórium, Debrecen

Borics Attila

PhD, tudományos munkatárs, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézet, Szeged

Kövér Katalin

az MTA doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Kémiai Intézet NMR Laboratórium, Debrecen

Csík Gabriella

a biológiai tudományok kandidátusa, Dr. habil., egyetemi docens, Semmelweis Egyetem Biofizika és Sugárbiológiai Intézet

Majer Zsuzsa

PhD, egyetemi docens, ELTE Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszék Kiroptikai Szerkezetvizsgáló Laboratórium

 

A fehérjék, peptidek diszulfidhídjainak fotodisszociációjával összefüggő szerkezeti és funkcionális változások tanulmányozásának, valamint a lebomlási folyamatok felderítésének biotechnológiai szempontból is óriási jelentősége van. Irodalmi adatok alapján az UVB sugárzás (280–315 nm) változást idéz elő a fehérjék (enzimek) szerkezetében, ami módosíthatja a biokatalitikus működésüket. Több fehérjénél, pl. a kecske α-laktalbumin (GLA) (Vanhooren et al., 2006) és az immunglobulin fehérjék (Illyés et al., 2014) esetében végzett korábbi kutatások a triptofán szerepének tisztázására irányultak, melyek szerint a diszulfidhidakhoz kellő közelségben lévő (d<7Å) aromás oldallánc fotonabszorbciója révén a szerkezetstabilizáló diszulfidhidak fotolízise bekövetkezhet energia-/elektrontranszfer folyamatokban (1. ábra). A diszulfidhíd fotoredukciója során keletkező szulfhidrilcsoportok in situ kimutatására többféle módszer, illetve reagens alkalmas; az egyik lehetséges kimutatás a tiolspecifikus reagensek/fluoreszcens jelzővegyületek alkalmazásával történhet, amelyek szelektíven, gyors reakcióban képesek megkötni a szabaddá váló szulfhidrilcsoportokat (-SH) (Sletten et al., 2009). A képződött festék-SH adduktok fluoreszcenciával detektálhatóak és a mért fluoreszcencia intenzitásváltozásából vonhatók le minőségi és mennyiségi következtetések.

 

 

1. ábra • Az UV-fény fotodisszociációt indukálhat

a fehérjeláncokon, amely során szabad szulfhidrilcsoportok keletkezhetnek.

 

 

Az UV-fény hatására lejátszódó fotokémiai reakció tanulmányozása a fehérjéknél kisebb egységeken, például peptidmodelleken is lehetséges, és egyszerűbbnek tűnik a fotolízist befolyásoló szerkezeti elemek szerepének tisztázása. Főleg triptofántartalmú (W), diszulfidhíddal (S-S) ciklizált modelleket állítottunk elő, ahol a triptofán aromás oldallánca és a diszulfidhíd közötti távolság várhatóan 5–10 Å: Ac-ciklo(CWKAC)-NH2, Ac-ciklo (CAWAC)-NH2 és Ac-ciklo (CWAGC)-NH2 (2. ábra). (A ciklikus peptidek szekvenciájában az aminosavak egybetűs kódja szerepel, a továbbiakban a „ciklo” rövidítése: „c”.)

Az aminosavrész oldalláncának a diszulfidhíd fotolízisére gyakorolt hatását is tanulmányozni kívántuk, így az egyes modelleknél a szekvenciákban triptofán (W) helyett tirozin (Y) vagy fenilalanin (F), vagy valin (V) szerepelt. A fotolízis során képződő szulfhidrilcsoportok kimutatására és kvantitatív meghatározására különböző módszereket dolgoztunk ki, de figyelembe vettük, hogy a módszer egy összetettebb fehérje esetében is sikerrel alkalmazható legyen a szulfhidrilcsoportok lokalizálására és mennyiségi meghatározására, akár igen kis mennyiségben is.

Fluoreszcencia módszert alkalmaztunk az UV-besugárzás hatására keletkező szulfhidril-csoportok kvantitatív mérésére. A modellpeptidek oldatait oxigénmentesítettük, a besugárzást 290 nm-es hullámhosszon végeztük (16 nm rés-szélesség, 60 perc besugárzási idő, kevertetés 4 °C hőmérsékleten, argon atmoszféra) a Jobin-Yvon Fluorolog 4 spektrofluoriméter 450W teljesítményű xenon lámpájával puffer oldatban (pH~7,5), 185–220 μM peptidkoncentrációnál. Az UV-besugárzáskor keletkező szulfhidrilcsoportok kimutatására a szulfhidrilszelektív fluoreszcens reagenst, a 7-dietilamino-3-(4-maleimidofenil)-4-metilkumarint (Ayers et al., 1986) (CPM; lex=387 nm, lem=475 nm) használtuk, mivel a keletkező addukt erősebben fluoreszkál, mint maga a reagens (3. ábra).

A molekulamechanikai (MM) számításokkal kapott triptofán-diszulfidhíd (W-SS) távolságokat figyelembe véve, a várt sorrend a fotolitikus reakcióban keletkező szulfhidril mennyiségére az Ac-c(CWAGC)-NH2 < Ac-c(CWKAC)-NH2 < Ac-c(CAWAC)-NH2 lenne. Kísérleteink alapján megállapítottuk (1. táblázat), hogy a fluoreszcencia alapján meghatározható sorrend Ac-c(CWKAC)-NH2 < Ac-c(CAWAC)-NH2 < Ac-c(CWAGC)-NH2. Így célszerűnek látszott a CPM fluoreszcens jelzőmolekulát tartalmazó lineáris és ciklikus pentapeptid modellek vizsgálata tömegspektrometriával, annak érdekében, hogy a kísérlet során keletkező termékeket (CPM-adduktok) azonosítani tudjuk.

A tandem tömegspektrometria (Bruker Esquire 3000+ ioncsapda, elektrospray ionforrással) az addukt keletkezését igazolja, és a későbbiekben a kvantitatív szulfhidril-meghatározást is lehetővé teszi. Munkánk során részletesen tanulmányoztuk a CPM-jelzőmolekula pozíciójának hatását a peptidek MS/MS fragmentációjára. A tandem tömegspektrometriás mérések során ütközésindukált disszociációt (CID) alkalmaztunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a CPM fluoreszcens jelzőmolekula segítségével történő kvantitatív szulfhidril-meghatározás jól kombinálható a tandem tömegspektrometriára épülő szerkezetvizsgálati módszerekkel, mivel a jelzővegyület karakterisztikus módon befolyásolja a peptidek MS/MS fragmentációját. A tandem tömegspektrumokban intenzíven jelentkeznek a módosulást hordozó fragmens-ionok, függetlenül attól, hogy a peptiden belül melyik cisztein hordozza

 

 

a jelzőmolekulát. A karakterisztikus fragmensionok alapján a módosulás helye a szekvenciában pontosan lokalizálható, és lehetőség nyílik az egyes módosulási pontok nagy érzékenységű, kvantitatív meghatározására is. Nagy felbontású LC-MS vizsgálataink (Waters Q-TOF Premier) szerint a keletkező CPM–peptid adduktok mellett több melléktermék is azonosítható, amelyek több csúcsban jelennek meg a kromatogramokban. Azonosítottuk a ciklikus peptidek tioéter-, illetve oxidált triptofánt tartalmazó származékait (több csúcsban) (Mozziconacci et al., 2010); a ciklikus peptideket, illetve a peptidek dimerjeit; a CPM-peptid adduktok szerkezeti izomerjeit (több csúcsban).

NMR-spektroszkópiával azért vizsgáltuk a ciklikus modellpeptidek térszerkezetét, hogy meghatározzuk az oldatbeli konformerekben a fotolitikus viselkedés szempontjából fontosnak vélt Trp–SS távolságot. A peptideknél szokásos NMR jelhozzárendelési és szerkezetmeghatározási stratégiát követve, kétdimenziós (2D) kísérletek (1H-1H COSY, TOCSY, ROESY és 1H-13C HSQC) sorozatát végeztük 500 MHz protonfrekvencián. A ROESY-spektrumok alapján nyert, molekulán belüli proton–proton távolságok felhasználásával az energiaminimalizált szerkezetek sokaságát kaptuk, amelyekből reprezentatív konformereket választottunk ki. A további szerkezetfinomításhoz, valamint a másodlagos szerkezeti elemek statisztikai értékeléséhez molekuladinamikai számításokat végeztünk. A másodlagos szerkezetet stabilizáló hidrogénkötések jelenlétét az amidprotonok kémiai eltolódásának hőmérsékletfüggése alapján igazoltuk. Eredményeink alapján megállapítottuk, hogy ugyan a kapott konformerek hasonlóak, de kisebb különbségek mutatkoznak – feltehetőleg a másodlagos szerkezetek eltérő arányának tulajdoníthatóan – mind a főlánc konformációjában, mind a flexibilis oldalláncok elhelyezkedésében. A fotolízis szempontjából fontosnak gondolt triptofán-diszulfidhíd (W-SS) és triptofán-lizin (W-K) oldalláncok közötti távolságok előfordulási valószínűsége a konformerek sokaságában a 2. táblázatban van összesítve. A kapott értékek összhangban vannak az MM-számítások eredményével.

ESR-spektroszkópiai vizsgálatokat végeztünk annak érdekében, hogy az UV-besugárzás hatására felszakadó diszulfidhidakból keletkező tiil-gyököket csapdázzuk. Méréseinkben a szabadgyök befogására 5-(dietoxifoszforil)-5-metil-1-pirrolin-N-oxid (DEPMPO) vegyületet használtunk, UVB- (280–320 nm) és UVA-tartományú (320–380nm) besugárzás mellett, DTPA-t tartalmazó foszfátpufferben (pH~7,4). Eredményeink azt mutatják, hogy még az argongázzal oxigénmentesített pufferoldatokban is számolni kell olyan fotodisszociációkkal, melyek hidroxil-gyökök képződéséhez vezetnek. A diszulfidhidakat tartalmazó peptidek gyökös fotodisszociációjakor, a vizes oldatokban képződő szulfhidrilcsoportok mint redukálószerek, hatékonyan redukálják a DEPMPO-val képződött nitroxid-szabadgyököket, amelyek EPR-inaktív hidroxilaminokat eredményeznek. A keletkező hidroxilaminokat K3Fe(CN)6 mint enyhe oxidálószer segítségével visszaoxidálva a csapdázott gyökök között elsősorban hidroxilgyökök, illetve széncentrumú szabadgyökök detektálhatók. Ezek kvantitatív meghatározása azonban csak további részletes mérések alapján lehetséges.

• Eredményeink azt mutatják, hogy a tandem tömegspektrometria mint módszer, a CPM-jelzőmolekula segítségével alkalmas a kvantitatív szulfhidril-tartalom meghatározására.

• Az ESR-spektroszkópiai eredményeink jelzik a diszulfidhidak felszakadása következtében keletkező szabadgyök-képződést, de a tiil-gyökök kvantitatív mérése csak további vizsgálatok alapján lehetséges.

• Figyelembe véve a modell peptidek térszerkezetét és a fotolízisük eredményeit, úgy tűnik, hogy kistagszámú peptidek esetében a W–SS távolságnak nincsen meghatározó szerepe az UVB sugárzás hatására lejátszódó fotolízisben. Ennek bizonyításához más modellek (a ciklikus modellekben W helyett Y, F, V aminosav) teljes körű konformáció- és fotolízis-vizsgálata, valamint a fotolízis termékeinek további analízise szükséges.
 A kutatás az OTKA (K 100720 M. Zs., K 105459 K. K.) és az MTA–MedInProt támogatásával valósult meg. Dr. Schlosser Gitta és Dr. Borics Attila munkáját a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta.
 Kulcsszavak: ciklopeptidek, diszulfidhíd, fotolízis, szulfhidrilcsoport, fluoreszcencia, tandem tömegspektrometria, LC-MS/MS, NMR-spektroszkópia, szabadgyök-csapdázás, ESR-spektroszkópia
 


 

HIVATKOZÁSOK

Ayers, Frank C. – Warner, G. L. – Smith, K. L. – Lawrencem D. A. (1986): Fluorometric Quantitation of Cellular and Nonprotein Thiols. Analytical Biochemistry. 154, 186–193. DOI:10.1016/0003-2697(86)90513-0

Illyés Eszter – Staelens, S. – Vanhooren, A. – Deckmyn, H. – Hanssen, I. – Majer Zs. (2014): Role of the Trp-disulfide Triads in the UV Light Induced Degradation of a Monoclonal Antibody scFv. International Journal of Biochemistry Research & Review. 4, 5, 367–385. DOI:10.9734/IJBCRR/2014/8453 • WEBCÍM

Mozziconacci, Olivier – Kerwin, B. A. – Schöneich, C. J. (2010): Photolysis of an Intrachain Peptide Disulfide Bond: Primary and Secondary Processes, Formation of H2S, and Hydrogen Transfer Reactions. The Journal of Physical Chemistry. B. 114, 3668– 3688. DOI: 10.1021/jp910789x

Sletten, Ellen M. – Bertozzi, Carolyn R. (2009): Bioorthogonal Chemistry: Fishing for Selectivity in a Sea of Functionality. Angewandte Chemie International Edition. 48, 6974–6338. DOI: 10.1002/anie.200900942 • WEBCÍM

Vanhooren, Ann – Illyés E. – Majer Zs. – Hanssens, I. (2006): Fluorescence Contributions of Individual Trp Residues in Goat a-lactalbumin. Biochimica et Biophysica Acta - Proteins and Proteomics. 1764, 1586–1591. DOI:10.1016/j.bbapap.2006.07.011 • WEBCÍM

 


 

 

2. ábra • A triptofán oldallánca és a diszulfidhíd-távolságok meghatározása molekulamechanikai számolásokkal (MM) peptidmodellekben.  <

 


 3. ábra • Szulfhidrilcsoportok detektálása fluoreszcencia-spektroszkópiával. CPM-kalibráció Ac-CWAKC(Acm)-NH2 peptiddel. <

 


 

peptid W(Cε2) - SS lmax(480 nm)* konc.[μM] SH[%]

Ac-c(CWKAC)-NH2

7,95 Å 388 560 1,51 6,31

Ac-c(CAWAC)-NH2

5,49 Å 497 135 1,95 8,16

Ac-c(CWAGC)-NH2

9,61 Å 596 180 2,35 9,24

 

1. táblázat • A fotolízissel keletkező szulfhidrilcsoportok fluoreszcenciás detektálása • * mért beütésszám <
  

peptid W(Ce2) - SS
d < 7 Å
W(Cε2) - K(εN)
6 Å < d < 10 Å

Ac-c(CWKAC)-NH2

3,4% 46%

Ac-c(CAWAC)-NH2

33,4%

Ac-c(CWAGC)-NH2

0%


2. táblázat • Konformer-összetétel a fotolízis szempontjából meghatározó triptofán-diszulfidhíd (W-SS)

és triptofán-lizin (W-K) oldalláncok távolságára vetítve. <