A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 HOGYANTEGYÜK LÁTHATÓVÁ A LÁTHATATLANT?

    NOBEL-DÍJAS NEUTRÍNÓKÍSÉRLETEKRŐL

    A 2015. ÉVI FIZIKAI NOBEL-DÍJ KAPCSÁN

X

Trócsányi Zoltán

az MTA rendes tagja, részecskefizikus, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem zoltan.trocsanyi(kukac)cern.ch

 

2015. december 10-én a fizikai Nobel-díjat egy japán kutató, Kadzsita Takaaki és a kanadai Arthur B. McDonald kapták fele-fele arányban megosztva a „neutrínóíz-rezgés felfedezéséért, ami bizonyítja, hogy a neutrínóknak van tömegük”. Ez volt a harmadik Nobel-díj, amellyel neutrínókutatókat díjaztak. Az elsőt Frederick Reines kapta éppen húsz éve (megosztott díj) a neutrínó létezésének közvetlen kimutatásáért. A másodikat (a díj felét megosztva) Raymond Davis Jr. és Kosiba Maszatosi a kozmikus eredetű neutrínók észleléséért 2002-ben. Két évtizeden belül három Nobel-díj ugyanannak a részecskének a kutatásáért azt sejteti, hogy a neutrínóknak egyre fontosabb szerep jut a világ alapvető működésének megértéséhez vezető úton.

 

A neutrínók felfedezése

 

A neutrínó feltételezett részecskeként jelent meg a tudományban. Wolfgang Pauli jósolta meg létezését 1930-ban egy konferenciához írt nyílt levélben. Jóslatát a fizikában alapvető fontosságú megmaradási elvek vezérelték. Az akkor már ismert béta-bomlásban, amelynek során a protonnál kicsit nagyobb tömegű neutron magától átalakul protonná és elektronná, Pauli szerint az energia, lendület és perdület megmaradása megköveteli egy további, „láthatatlan” részecske keletkezését. Az elektromos töltés megmaradása megkövetelte, hogy e részecske legyen semleges, az energia megmaradása pedig azt, hogy a tömege legyen kicsi, a legkisebb tömegű töltött részecske, az elektron tömegénél is sokkal kisebb.

A Csikai Gyula és Szalay Sándor által készített híres debreceni felvétel (1. ábra) a két protont és négy neutront tartalmazó héliumatommag (6He) bomlását örökítette meg. A ködkamra-felvételen jól látszik a három protont és három neutront tartalmazó lomha lítiumatommag (6Li) és a gyors elektron nyoma. Nyilvánvaló, hogy a lendület megmaradása megköveteli egy további részecske távozását, amely azonban a ködkamrában nem hagyott nyomot. A bomlás szokásos értelmezése, hogy a hélium egyik neutronja átalakult protonná, elektronná és elektron-antineutrínóvá, n(0) p(+1) + e(–1) + anti-νe(0) (a felső index az elektromos töltést jelzi a proton töltésének egységében). Ha az átalakuló neutron egy atommagban van, akkor a folyamat elemátalakulással is jár, amelynek során eggyel nagyobb rendszámú elem atomja keletkezik, amint a felvételen is látszik. Elemibb szinten a folyamat úgy zajlik le, hogy a neutronban egy d-kvark átváltozik u-kvarkká: d(–1/3) → u(+2/3) + e(–1) + anti-νe(0).

 

 

1. ábra • Csikai Gyula felvétele

a 6Li atommag béta-bomlásáról.

 

A neutrínók a fotonokkal (a fény részecskéivel) együtt a Világegyetem leggyakoribb részecskéi. Amíg azonban a fény minden elektromos töltéssel bíró részecskére hat, ezért könnyen észlelhető, a neutrínók közvetlen észlelése lehetetlen. Minthogy elektromosan semlegesek, nem hat rájuk sem az elektromágneses erő, de a kvarkokat nukleonokba és azokat atommagokba kényszerítő erős kölcsönhatás sem. Csupán az elemátalakulásért felelős gyenge kölcsönhatást érzik, amely a nevéhez méltóan olyannyira gyenge, hogy amennyiben egymillió neutrínót „kilőnénk egy neutrínópuskából a föld felé tartva a fegyvert”, akkor csupán mintegy tízet nyelne el a Föld, a többi irányváltozás nélkül haladna át rajta, és továbbrepülne a világűrbe a Föld másik oldalán.

Ahogy közvetve a debreceni kísérlet is mutatta, a neutrínók és a szokásos anyag kölcsönhatása nem teljesen nulla, ami mégiscsak lehetőséget nyújt a neutrínók észleléséhez. A fenti példánk szerint mintegy 10–5 annak valószínűsége, hogy a 12 740 km átmérőjű Földben elnyelődjenek a neutrínók. Akkor annak valószínűsége, hogy egy 12,74 m vastag (teremnyi méretű) neutrínódetektoron fennakadjanak, milliószor kisebb, 10–11. Ahhoz tehát, hogy néhány neutrínót észleljünk egy nagy detektorban, ezermilliárd (1012) neutrínónak kell rajta áthaladnia. Ilyen sok neutrínót a Földön atomreaktorok termelnek. A neutrínók létezésének közvetlen kimutatása valóban atomreaktor közelében történt (előbb a hanfordi, majd a Savannah River-i reaktornál). 1956-ban Clyde L. Cowan és Frederic Reines a reaktorban keletkező antineutrínók kimutatásához az anti-νe(0) + p(+1)  → n(0) + e(+1) folyamatban keletkező neutronokat és antielektronokat (pozitronokat) használták. A detektor anyaga CdCl2 vizes oldata volt. A pozitronok azonnal találkoznak az anyag valamely elektronjával, és keletkezik belőlük két foton (e(–1) + e(+1)  → 2γ), amelyeket fénysokszorozó csövekkel észlelnek. A neutronokat az oldott kadmium atommagjai nagy valószínűséggel befogják, amit átlagosan 5 µs késéssel egy nagy energiájú foton kibocsátása követ: n + 108Cd  → 109Cd + γ. A fotont szintén a fénysokszorozók észlelik. A két fényjel – közöttük 5 µs késleltetéssel – tehát egy antineutrínó befogására utalt (2. ábra). Az adatgyűjtést elvégezték üzemelő és kikapcsolt reaktor mellett, így meg tudták határozni csupán a reaktorból származó neutrínók ütközésének gyakoriságát, abból pedig a folyamat hatáskeresztmetszetét (6,3×10–48 m2), amely jól egyezett a Fermi-elméletből számolt elméleti jóslattal (6×10–48 m2).

 

 

 

2. ábra • Antineutrínó és proton ütközésének termékei a Reines–Cowan-kísérletben.

 

A reaktorból érkező neutrínók csakis pozitronokat keltettek. Később sikerült neutrínót előállítani felgyorsított protonok nyalábjával is. Az anyagra lőtt protonnyalábból azonban csak olyan neutrínók keletkeztek, amelyek az elektronnal mindenben egyező tulajdonságú, de annál mintegy kétszázszor nagyobb tömegű müonokat keltettek. Így világossá vált, hogy legalább kétféle neutrínó létezik: az elektronokat keltő elektron-neutrínó és a müonokat keltő müon-neutrínó (felfedezéséért Leon M. Lederman, Melvin Schwartz és Jack Steinberger 1988-ban kapott Nobel-díjat). A semleges és töltött leptonoknak ez a párba rendezése lett az alapja a részecskefizikai standard modellnek, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy amikor Martin L. Perl kutatócsoportja 1975-ben felfedezte a harmadik, a müonnál is hússzor nagyobb tömegű töltött leptont (megosztott Nobel-díj 1995-ben), a tau-részecskét, akkor mindenki egyetértett abban, hogy léteznie kell egy harmadik fajta neutrínónak is, amelyet értelemszerűen tau-neutrínónak neveztek el. Közvetlen kimutatása 2001-ben sikerült.

 

Neutrínórejtélyek

 

Az 1960-as évek második felében Raymond Davis kezdte vizsgálni a Napból származó neutrínók áramsűrűségét. Addigra már elég sok ismeret gyűlt össze a Napban folyó energiatermelő folyamatokról (például 4p(+1)  → 4He(+2) + 2e(+1) + 2νe(0)). John N. Bahcall vette számba a Napban lezajló összes folyamatot, és végzett részletes modellszámításokat, amelyekből meg lehetett jósolni a Földre érkező elektron-neutrínók várható áramsűrűségét a neutrínók energiájának függvényében. Davis munkatársaival a dél-dakotai Homestake aranybányában a felszín alatt 1480 m mélyen 615 t perklóretilént (vegytisztítószer) tartalmazó neutrínódetektort telepített. A számítások alapján 1 SNU (solar neutrino unit, napneutrínó-egység), azaz 1036 db klóratommagra egyetlen νe(0) + 37Cl → 37Ar + e(–1) folyamat volt várható másodpercenként. 1036 klóratom tömege mintegy 45 ezer tonna, tehát a neutrínó-kölcsönhatások észleléséhez nagy tömegű detektorra van szükség. A mélységi elhelyezés célja a kozmikus sugárzás által keltett argonatomok elnyomása volt. A klóratommag és a neutrínó ütközésében radioaktív argon és elektron keletkezik. A folyamathoz szükséges energiájú neutrínó leginkább bór bomlásából keletkezik a Napban. A radioaktív argont kéthavonta kivonták a detektorból, és megmérték a radioaktivitását, amelynek erősségéből a keletkezett argonatomok számára lehetett következtetni: 2,56±0,23 SNU, azaz egyetlen argonatom keletkezett 48 óránként! Az eredményben az volt a meglepő, hogy Bahcall modellszámítása alapján 8,2±1,8 SNU volt várható, azaz a mért érték jóval kisebb volt a jóslatnál. Az eltérés megerősítése érdekében több más kísérletben is megmérték a Napból érkező neutrínók áramsűrűségét. A mérési eredmények mind megerősítették egymást, és mindig jóval kisebbnek adódtak a Nap-modell jóslatánál, ami Nap-neutrínó-hiány (vagy rejtély) néven vált ismertté.

A radiokémiai kísérlet, bár egyszerűnek hangzik, nagyon sok nehézség leküzdését kívánta. A legnagyobb kihívást a hetven nap alatt keletkező 17 Ar-atom kivonása jelentette. A módszer pontosságát erősen befolyásolta az argonatomok kivonásának hatékonysága, amit Davis nagyon gondosan meghatározott, de mégis érdemes volt más módszert is használni a Nap-neutrínók áramsűrűségének méréséhez. Az 1980-as években Kosiba Maszatosi csoportja a Kamiokande (Japán) cinkbányában épített egy 2140 t tiszta víz befogadására alkalmas acélhordót, amelynek a falára fénysokszorozó csöveket szerelt. A kísérlet eredeti célja az volt, hogy a protonok esetleges bomlását megfigyeljék. Akkor divatos elmélet szerint 1000 t vízben évente mintegy 300 proton bomlása volt várható, amelynek a végtermékei gyorsan (majdnem az üres térben mért fénysebességgel) mozgó töltött részecskék. Anyagban azonban a fény lassabban halad az anyag törésmutatójának hányadában. Így a detektorban a proton esetleges bomlásakor keletkező töltött részecskék gyorsabban haladnak, mint a fény, aminek jellegzetes kísérő jelensége fény kibocsátása a részecske haladási irányát körülölelő kúp mentén. Az ilyen, Cserenkov-sugárzásnak hívott fény a detektor falán ovális fényfoltot hagy, amelyet az ott elhelyezett fénysokszorozóval lehet mérni (3. ábra). Nos, Kosibáék detektora nem talált proton bomlására utaló Cserenkov-sugárzást.

 

 

 

3. ábra • Az anyagbeli fénysebességnél

gyorsabban haladó részecske Cserenkov-

kúpjának keletkezése. A jelenség a hangsebességnél gyorsabb repülők hangrobbanásához hasonlít, csak nem

hang-, hanem fényjelenség.

 

 

Az együttműködés tagjai hamar rájöttek, hogy kísérleti berendezésük nem csupán neutrínók észlelésére lehet alkalmas, hanem a különböző (νe és νµ) neutrínók megkülönböztetésére is. Amennyiben müon-neutrínó ütközik a vízben található protonnal, akkor müon lökődik ki, amely lényegében egyenes pályán halad tovább, jól körülhatárolt Cserenkov-kúpot indítva. Ha azonban elektron-neutrínó érkezik, az elektront lök ki a protonból. Az elektron nagy energiájú fotont kelt, amely csakhamar elektron-pozitron párrá alakul, és így tovább. A νe tehát elektromágneses részecskék záporát kelti, és így a Cserenkov-kúp határa elmosódottá válik. Az eredeti detektor érzékenysége azonban messze nem volt elegendő. A proton tömege viszonylag nagy (940 MeV/c2), így az abból esetlegesen keletkező töltött részecskék energiája is nagynak volt várható, ezért nem volt szükség olyan kis energiájú (< 10 MeV) neutrínók észlelésére alkalmas érzékenységű detektorra, mint a Napból érkezők. Az érzékenység javítása céljából 1000 db nagyméretű (50 cm átmérőjű) fénysokszorozót helyeztek a hordó falára, és magát a hordót egy másik tartályba helyezték. Így 1500 t vízzel vették körül a belső hordót a háttérsugárzás kiszűrése érdekében (ún. antikoincidencia-módszerrel). A feljavított Kamiokande II kísérlet elrendezése érzékeny volt a beérkező neutrínók irányára, és megerősítette a Napból érkező neutrínók Davis kísérletében észlelt hiányát.

A Napon kívül más forrásuk is van a Földön kívülről származó neutrínóknak. A világűrből érkező kozmikus sugárzásban repülő protonok a Föld légkörébe érve ütköznek a felső rétegekben (felszíntől 15–20 km-re) található atommagokkal (jellemzően nitrogén- és oxigénatomok magjaival), aminek következtében elsősorban töltött π-mezonok, pionok keletkeznek. A pionok bomlékonyak. Jellemző folyamat például a π(+1)  → µ(+1) + νµ(0) bomlás. A keletkező müon szintén bomlékony, µ(+1)  → e(+1) + anti-νµ(0) + νe(0). Hasonlóan bomlik a negatív töltésű pion (és a többi ritkábban megjelenő mezon) is, π(–1)  → µ(–1) + anti-νµ(0)  → e(–1) + νµ(0) + anti-νe(0). A folyamat végén tehát neutrínók jelennek meg a légkörben (légköri neutrínók), méghozzá kétszer annyi müonhoz kapcsolódó, mint elektronhoz kapcsolódó (4. ábra). Így a (νµ + anti-νµ) részecskék áramsűrűségének és a (νe + anti-νe) áramsűrűségnek a várható aránya 2. (Pontosabban az arány függ a neutrínók energiájától is: 1 GeV alatt kettő, felette monoton növekszik.) A Kamiokande-detektorral ez az arány is mérhető, de a mérés tervezéséhez és az eredmények értelmezéséhez meg kell értenünk egy különleges, csak a neutrínókra jellemző jelenséget.

 

 

 

4. ábra • Kozmikus részecske által a felső légkörben keltett részecskezápor vázlatos rajza.

 

 

Neutrínók keveredése

 

A neutrínók tulajdonságainak kutatása tehát több rejtélyes jelenséget is mutatott, amelyekről utóbb kiderült, hogy közük van a neutrínók tömegéhez. A neutrínók tömegének megmérése közvetlenül a trícium bomlásában (t  → 3He + e + anti-νe) keletkező elektronok legnagyobb energiájának mérésével lehetséges. Minél nagyobb a neutrínó tömege, annál kisebb az elektron lehetséges legnagyobb energiája. Minden korábbi mérés eredménye arra utalt, hogy a neutrínó tömege nem különbözik nullától a mérés bizonytalanságát is figyelembe véve. Így a részecskék standard modelljében a neutrínók tömegét nullának feltételezzük, annak ellenére, hogy nincs rá semmilyen komoly elméleti indok, hogy így legyen. Éppen ezért sok kísérlet célja a neutrínók tömegének megmérése.

Bruno Pontecorvo már 1960-ban felvetette, hogy a különböző fajtájú (szaknyelven ízű) neutrínók átalakulhatnak egymásba, egy rögzített ízű neutrínó, mondjuk νµ tömege nem egyértelmű, hanem több

 

 

(valószínűleg három) különböző rögzített mi tömegű neutrínó keveréke. Ilyen esetben elemi kvantummechanikai számítással megkapható, hogy egy szabadon repülő müon-neutrínó meghatározott L távolságot befutva átalakulhat másik ízű, például tau-neutrínóvá. Annak valószínűsége, hogy nem alakul át L távolság után Pµ →νµ)=1–sin22θ × sin2(π/2×Δm2×c4×L/(h×c×Eν)), ahol Δm2 = mj2mi2 a keveredő neutrínótömegek négyzetének különbsége, h×c = 1,24×10-9 eV×km a Planck-állandó és a fénysebesség szorzata, Eν a neutrínó energiája, θ pedig a „neutrínókeveredés szöge”, amely megszabja az i és j tömegkomponensek részesedését νµ-ben. Ha θ = 0° (vagy 90°), akkor νµ tisztán νi (vagy νj), és nincs keveredés. Ha θ = 45°, akkor νµ-ben egyenlő arányban van νi és νj. Ebben az esetben a legnagyobb a neutrínókeveredés, és – kizárólag νµ« ντ keveredést feltételezve – meghatározott L távolságot megtéve νµ teljesen ντ-vá alakul. Amennyiben a neutrínó ezután továbbhalad, akkor újabb L távolság megtétele után visszaalakul az eredeti müon-neutrínóvá, és így oda-vissza alakul. Ezt a jelenséget nevezzük neutrínóíz-rezgésnek (5. ábra).

 

 

 

5. ábra • Annak valószínűsége az L/Ev függvényében, hogy a neutrínóíz-rezgés eredményeként a müon-neutrínó nem alakul át.

 

A neutrínóíz-rezgés feltétele, hogy a neutrínóknak legyen tömegük (egyébként Δm2 = 0, és P(νµ  → νµ) = 1). Annak érdekében, hogy kézzelfogható képet nyerjünk, mekkora távolságokon számíthatunk átalakulásra, tegyük fel, hogy Δm2 = (1 eV/c2)2, a neutrínó energiája pedig 1 GeV (= 109 eV). Ekkor Δm2×c4×L/(h×c×Ev) = L/1,24 km, tehát L = 1,24 km esetén a szinuszfüggvény értéke éppen 1, ami a legnagyobb νµ  → ντ átalakulást jelenti. Tízszer nagyobb neutrínóenergia esetén tízszer ekkora távolságra van szükség, Δm2 = (0,1 eV/c2)2 esetén százszor nagyobbra az átalakuláshoz. Ha sikerül észlelni a neutrínóíz-rezgést és meghatározni az átalakuláshoz szükséges távolságot, akkor következtetni tudunk a neutrínók tömegére.

Amennyiben a neutrínóíz-rezgés létezik, akkor az átalakulás miatt a légköri neutrínók keletkezésekor várt (νµ + anti-νµ)/(νe + anti-νe) = 2 aránytól eltérő arányban várhatjuk a kétfajta neutrínó észlelt arányát. A Kamiokande II detektorral észlelt neutrínók között 1988-ban 93±9,6 volt elektronhoz kapcsolódó és csupán 85±9,2 müonhoz kapcsolódó. Míg az előbbiek száma jól egyezett az elméleti modell becslésével, az utóbbiból sokkal kevesebbet sikerült észlelni. A kutatók megoszlottak az eredmény értelmezését tekintve. Egyesek szerint a mérés eredménye hibás volt, a modell megbízható adatokra támaszkodva adta a becslést. Mások szerint a müon-neutrínókra vonatkozó eredmény a neutrínóíz-rezgésnek tudható be. A légkörben keletkező neutrínók ugyanis érkezhetnek a detektor feletti égbolt felől, vagy éppenséggel a Föld túloldaláról, áthaladva a Földön (természetesen minden irányból, de ez a két szélsőséges helyzet), azaz a keletkezésüktől számítva 10–12 700 km utat megtéve (6. ábra). Így lehetőségük nyílt az átalakulásra az energiájuk és a megtett út függvényében. A kétkedők kifogása az volt, hogy a különböző irányokból érkező neutrínók esetén átlagosan legfeljebb a neutrínóíz-rezgés hatásának 50%-a észlelhető, az is csak akkor, ha a keveredés szöge 45°, amit valószínűtlennek gondoltak. Ezért a jelenséget légköri neutrínóanomáliának nevezték.

 

 

 

6. ábra • A zenittől mért szög függvényében

a légkörben keletkező neutrínók más-más távolságot tesznek meg, mire a detektorba (SK) érkeznek. Neutrínóíz-rezgés létezése esetén ez

az útkülönbség különböző mértékű átalakuláshoz vezet az alulról és felülről érkező neutrínók között.

 

A Kamiokande II detektor irányérzékenysége lehetőséget nyújtott a mérés érzékenységének növelésére. A detektor feletti légkörben várhatóan ugyanannyi neutrínó keletkezik, mint a Föld túloldalán található légkörben. Így ha nem létezik a neutrínóíz-rezgés, akkor ugyanannyi neutrínó érkezését várjuk felülről, mint alulról. Ha azonban van neutrínóíz-rezgés, akkor a müon-neutrínók áramsűrűségének fel-le szimmetriája megszűnik, mert a felülről, illetve alulról érkező neutrínók lényegesen különböző utat tesznek meg a keletkezésüktől számítva, így különböző valószínűséggel alakulnak át. Különösen igaz ez a nagy (több GeV) energiájú neutrínókra. A Kamiokande II 1994-ben közölte először, hogy a felfelé repülő müon-neutrínókból kevesebbet észlelnek, mint a lefelé repülőkből (7. ábra). A mérési eredmény azonban kevés eseményen alapult, csupán annyit tudtak kijelenteni, hogy 1%-nál kisebb a valószínűsége annak, hogy egyszerűen az eseményszám ingadozásának köszönhető a fel-le szimmetria sérülése. A részecskefizikában felfedezésnek akkor neveznek egy mérési eredményt, ha az eredmény eseményszám-ingadozással adott értelmezésének valószínűsége kisebb mint 0,00001%.

 

 

 

7. ábra • A Kamiokande II detektor eredménye

a neutrínóesemények számára a zenittől mért szög (Θ) függvényében. a) Az elektron-neutrínók száma Θ-ban szimmetrikus eloszlást mutat, tehát fel-le ugyanakkora az áramsűrűség. b) A müon-neutrínó-események száma sérti a fel-le szimmetriát

(cosΘ = –1 az alulról jövő müon-neutrínókat jelzi).

A pontozott vonal mutatja a neutrínóíz-rezgés létezését feltételező elméleti becslést.

 

 

Annak érdekében, hogy növeljék az eseményszámot, új detektort terveztek nagyobb térfogattal (22 500 t vizet magában foglaló belső, és azt 27 500 t vízzel körülölelő külső henger) és több (a belső henger falán 11 200 db 50 cm átmérőjű, a külsőn pedig 1900 db 20 cm átmérőjű) fénysokszorozóval. Ez lett a SzuperKamiokande kísérlet (8. ábra). A Kamiokande-detektorhoz képest mintegy hússzor nagyobb belső térfogat a neutrínóesemények számának gyakoriságát hússzorosára növelte. A nagyszámú fénysokszorozó lehetővé tette a neutrínóesemények részletes elemzését. A detektor 1996-ra készült el, és 1998 tavaszára már 5400 neutrínóeseményt figyeltek meg. Szinte 100%-os hatásfokkal tudta a müon-neutrínókat észlelni, és gyorsan sikerült megerősíteni a Kamiokande II-nek az Rµ/e = (νµ + anti-νµ)/(νe + anti-νe) hányadosra kapott eredményét, amely szerint a mért adatok és a neutrínóíz-rezgést nem feltételező elmélet szerinti értékhányadosa (Rµ/e)mérés/(Rµ/e)elmélet = 0,688 ± 0,053, amit akár a müon-neutrínók átalakulásaként is lehet értelmezni.

 

 

 

8. ábra • A SzuperKamiokande detektor

belseje üres állapotban

 

Amint korábban érveltünk, a neutrínóíz-rezgés egyértelmű jele a fel-le szimmetria sérülése müon-neutrínók esetén. A SzuperKamiokande adataiban jól szét lehetett válogatni az elektron- és müon-neutrínókat, csoportosítani azokat energiájuk és érkezési irányuk szerint. Így egyértelműen sikerült kimutatni, hogy a légköri neutrínók esetében a fel-le szimmetria erősen sérül müon-neutrínókra: a felfelé, illetve lefelé mért áramsűrűség hányadosa 0,54 ± 0,04, míg elektron-neutrínókra ugyanez a hányados nagy pontossággal 1. Az 1998-ban, éppen tíz évvel a légköri neutrínóanomália észlelése után bejelentett eredmény a felfedezés erejével erősítette meg a Kamiokande II korábbi mérését, és tudományos ténnyé emelte a kozmikus sugárzás hatására a légkörben keletkező neutrínók átalakulását repülésük közben.

Az új tudományos eredmények nem azért izgalmasak, mert választ adnak egy kérdésre, hanem azért, mert új kérdések sokaságát vetik fel. Így volt ez a neutrínóíz-rezgés felfedezésével is. Meg kellett mérni a rezgéshez szükséges Δm2 tömegnégyzet-különbséget, a keveredés Θ szögét. A mérésben csak a müon-neutrínók eltünedezését sikerült észlelni. Vajon a várakozásnak megfelelően tau-neutrínóvá alakultak? (Emlékezzünk: az elektron-neutrínók száma nem változott.) Van-e keveredés más neutrínók között? Nem utolsósorban: a légköri neutrínókra talált átalakulást meg lehet-e figyelni a Napból érkező neutrínók esetében is? A korábban fejtegetett Nap-neutrínó-rejtélyre is a neutrínóíz-rezgés a magyarázat?

Az utóbbi kérdés megválaszolása végett építették a Sudbury Neutrino Observatory SNO detektorát, és telepítették 2000 m-rel a felszín alá a kanadai Sudbury melletti bányában (Ontario állam). A Kamiokande-detektorokhoz hasonlóan ez is közvetlenül a neutrínóesemények során keletkező Cserenkov-kúpokat észlelte fénysokszorozó csövekkel. Minthogy azonban a Napból érkező neutrínók energiája lényegesen kisebb (néhány MeV), ezért a működés elve más volt.

Az SNO detektorának anyaga 1100 t tiszta nehézvíz (D2O) volt egy 6 m sugarú gömbben. Az ebben lévő deutérium-atommaggal ütköző neutrínók folyamatai lehetnek töltött részecskéket keltő νe(0) + d(+1)  → p(+1) + p(+1) + e(–1), illetve semleges részecskét keltő νx(0) + d(+1)  → p(+1) + n(0) + νx(0) folyamatok, amelyek a bór béta-bomlásából eredő neutrínókra érzékenyek. A töltött folyamatban csakis az elektron-neutrínók vesznek részt, míg a semlegesben mindhárom neutrínó egyformán (x = e, µ, τ), amennyiben energiájuk nagyobb a deuteronban kötött proton és neutron 2,2 MeV-os kötési energiájánál. A két folyamat mellett lehetséges még a neutrínók rugalmas szóródása a nehézvíz elektronjain: νx + e  → νx + e, amelyben ugyan mindhárom neutrínó részt vehet, de elsősorban az elektron-neutrínókra érzékeny. Minthogy a detektor egyszerre méri az érkező elektron-neutrínók áramsűrűségét magában és az összes neutrínó áramsűrűségét, így neutrínóíz-rezgés létezése esetén egyértelmű választ lehet adni arra, hogy mi történik a Nap-neutrínó-rejtélyben eltűnt elektron-neutrínókkal: az elektron-neutrínók másfajtává alakulnak át, így az összes neutrínó áramsűrűsége nem csökkenhet. A mérés értelmezéséhez nincs szükség összehasonlításra a Nap-modell által becsült neutrínóáram-sűrűségekkel.

A töltött és rugalmas folyamatra közvetlenül a keletkező elektronok Cserenkov-kúpja utalt. A semleges folyamatban a keletkező neutront észlelték, ami lényegesen bonyolultabb, és három lépésben történt. Az első lépésben a keletkező neutronokat a detektor anyagában található deuteronok megkötötték, ami 6,25 MeV energiájú foton kibocsátásával jár. Az utóbbi Cserenkov-kúpját érzékelik a fénysokszorozó csövek. A második lépésben 2,2 t konyhasót oldottak a nehézvízben. Az oldatban található klórionokon nagyobb valószínűséggel kötődnek meg a neutronok, közben 8,6 MeV energiájú foton keletkezik. A neutronreakciókban keletkező fotonok Cserenkov-kúpjai tisztábban kör alakú jelet hagynak, mint a többi folyamatban keletkező elektronok, így a kétféle folyamat eseményei (statisztikusan) szétválaszthatók. A harmadik lépésben a sót kivonták, a fénysokszorozó csöveket proporcionális számlálókkal helyettesítették, amelyekkel közvetlenül a neutronokat lehet észlelni.

Az SNO 2002-ben közölt eredményei egyértelműen a neutrínóíz-rezgést támasztották alá: az elektron-neutrínók áramsűrűsége a Föld felszínén a töltött részecskés folyamat alapján Φt = (1,59±0,1)×106 cm-2×s-1, míg az összes neutrínóé a semleges folyamat alapján Φs = (5,21±0,47)×106 cm-2×s-1. Minthogy a Napból elektron-neutrínók indulnak, az eredmény úgy értelmezhető, hogy a repülés közben azok egy része másfajta neutrínóvá alakult. Ezt az értelmezést erősíti, hogy a Nap-modell szerint a várható neutrínóáram-sűrűség Φ = (5,82±1,34) ×106 cm-2×s-1, jó egyezésben a mért Φs-vel. Az SNO tehát szintén neutrínóíz-rezgést észlelt, de a SzuperKamiokande felfedezésével ellentétben itt elektron-neutrínók alakultak át másfajta neutrínóvá.

 

Következmények

 

A részecskefizika standard modelljében a neutrínóknak nincs tömegük. A neutrínóíz-rezgések felfedezése csak úgy értelmezhető, ha elfogadjuk, hogy a háromból legalább kettőnek van tömege, ami megköveteli a standard modell módosítását. Abban ugyanis a neutrínók csupán a gyenge erőt érzik. Részecskeátalakulás azonban csakis úgy lehetséges, ha a részecske legalább két erőt érez, és az egyikhez tartozó állapot a másiknak keveréke. Arról azonban egyelőre nincs kísérleti tapasztalatunk, hogy mi lenne a másik erő. Kézenfekvő lenne feltenni, hogy a neutrínók ugyanúgy érzik a mindent kitöltő Brout–Englert–Higgs-mezőt (BEH-mező), mint a többi elemi részecske, amelyek tömege ebből az erőből származik. A Higgs-mechanizmus azonban megkövetelné, hogy a szokásos neutrínóknak legyen olyan steril neutrínónak nevezett párja, amely csak a BEH-mezőt érzi, semmilyen más erőt nem. Nyilvánvaló, hogy ilyen részecske észlelése még nehezebb, mint a hagyományos neutrínóé, de természetesen próbálkozások vannak észlelése érdekében – mindeddig hiába.

Másik lehetőség a neutrínótömeg rejtélyének megoldására, ha a neutrínók önmaguk antirészecskéi, ami szintén természetes lenne elméleti szempontból. Az elméletben ugyanis a részecske-antirészecske megkülönböztetés egyedüli forrása elemi részek esetén az ellentétes elektromos töltés. Semleges neutrínók esetén ilyen megkülönböztetés nyilvánvalóan nem lehetséges. Az ilyen, ún. Majorana-neutrínók létezésének következménye lenne az olyan kettős bétabomlás, amelyben nem keletkezik neutrínó: n(0) + n(0)  → 2 p(+1) + 2 e(–1). A folyamatban sérülne a leptonok számára vonatkozó megmaradási törvény (kezdetben nincs elektron, a végén van kettő), amit eddig nem sikerült megfigyelni a természetben.

 

Zárszó

 

Korunk részecskefizikájának kiemelkedően fontos része a neutrínók tulajdonságainak kutatása. Jól mutatja ezt a neutrínóíz-rezgés felfedezéséért 2015-ben adott fizikai Nobel-díj, de az is, hogy 2015. november 8-án jelentették be San Franciscóban, hogy a 2016. évi Fizikai Áttörés díjának (Breakthrough prize in Fundamental Physics, 3 millió USD) kitüntetettjei öt neutrínókísérlet – a kínai Daya-Bay, a japán KamLAND, K2K/T2K, SzuperKamiokande és a kanadai SNO – kutatócsoportjai. Sok kutató szerint a neutrínók vizsgálata révén lehet választ kapni a részecskefizika és a kozmológia több megválaszolatlan kérdésére.

 


 

Kulcsszavak: neutrínókísérletek, neutrínók átalakulása, fizikai Nobel-díj