A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 SZIGETVÁS 1566. ÉVI OSTROMA AZ ELŐZMÉNYEKTŐL

    A KÖVETKEZMÉNYEKIG*

X

Fodor Pál

az MTA doktora, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet • fodor.pal(kukac)btk.mta.hu

 

Szigetvár 1566. évi török ostroma és elfoglalása Szulejmán szultán (1520–1566) nagyhatalmi politikájának volt a következménye és utolsó, szerény eredménye. A már életében a „Nagyszerű”, majd halála után a „Törvényhozó” melléknévvel felruházott szultán ugyanis uralkodásának negyvenhat hosszú esztendeje alatt végig azt az álmot kergette, hogy elfoglalja Magyarországot, legyőzi a „bécsi királyt” (a Habsburgokat), és megszerzi a Kızıl Elmát, vagyis a Római Birodalom feletti uralmat. Ennek érdekében hadjáratok sorát vezette Közép-Európába, de a mohácsi síkon aratott nagy győzelme (1526) ellenére igazi áttörést nem tudott elérni. A Bécs elfoglalására indított háborúk (1529, 1532) kudarccal végződtek, ezért 1540 végén úgy döntött, hogy megszállja Magyarországnak azt a részét, amely a saját vazallusának tekintett Szapolyai János uralma alatt állt. Így került sor Magyarország fővárosa, Buda elfoglalására 1541-ben, így kezdődtek meg azok a kisebb-nagyobb mezei csatákkal fűszerezett várháborúk, amelyek a magyarországi oszmán fennhatóság (a „hódoltság”) létrehozását és megszilárdítását célozták. A balkáni és a dél-magyarországi bázisoktól (így az 1542-ben kialakított mohácsi szandzsáktól) legalább száz kilométerre, légüres térben álló Buda körül és alatt az 1543. évi szultáni hadjárat eredményeként jött létre a nagyjából összefüggő oszmán domínium. Ekkor szerezték meg az oszmánok Pécset, Siklóst, Valpót, Székesfehérvárt, Esztergomot stb., és az egymás után felálló szandzsákok és a kiépülő végvári láncolat katonaságára támaszkodva megkezdődött az oszmán uralmi terület lassú, szívós növelése a Habsburgok uralta Magyar Királyság (beleértve Szlavóniát is) és Horvátország rovására. Szulejmán az ország keleti részét, Erdélyt eleinte (1540–1541) szintén a birodalmához akarta csatolni, de aztán a rövid életű Habsburg hatalomátvételi kísérlet (1551–1556) hatására lemondott a terület megszállásáról, és arra törekedett, hogy vazallus fejedelemségként a Szapolyai-ház örököse, János Zsigmond kezébe adja. Ennek érdekében a „királyfit” 1553. március 7-én saját kérésére „magyar és erdélyi királynak” nevezte ki azt remélve, hogy az összes magyar mögötte sorakozik fel. Ez nem következett be, de János Zsigmond és anyja, Izabella királyné 1556-ban visszatérhetett, és átvehette Erdély kormányzását.

Az így formálódó hármas hatalmi erőtérben szüntelenül egymásnak feszültek az egyes országrészek katonai erői. Keleten a területi kérdések megoldatlansága és a kölcsönös hatalmi ambíciók miatt János Zsigmond és a magyar királyok (I. Ferdinánd, majd 1564-től I. Miksa) között időről időre fegyveres konfliktusok robbantak ki. A küzdelmeknek sem az 1559-ben kialkudott, ámde nem ratifikált, sem az 1562-ben nyolc évre megkötött (és 1565 elején megújított) Habsburg–oszmán béke sem tudott véget vetni. Miután 1565-ben János Zsigmond szorult helyzetbe került, a szultánnak nem volt más választása, mint hogy segélyhadat küldjön pártfogoltja megsegítésére, majd fontolóra vegye egy nagy szultáni hadjárat indítását a helyzet végleges rendezése érdekében.

A Tiszántúl és az északkeleti felföld mellett a másik fő magyarországi hadszíntér a Dél-Dunántúl és Szlavónia lett. Itt a helyi oszmán erők 1544-től egymás után foglalták el a magyar várakat, és két éven belül szinte egész Baranya és Tolna megyét uralmuk alá hajtották. 1552-ben megszerezték Szlavónia fő erősségeit, és ezzel Körös megye nagy része is betagozódott az Oszmán Birodalomba. Ebben a két évtizedben (főleg Pécs eleste után) vált a Dél-Dunántúlon kiépülő magyar védelmi rendszer központjává Szigetvár, amely korábban még Somogy megyén belül is jelentéktelen mezővárosnak számított. 1546-ban viszont Niklas Graf zu Salm királyi főhadparancsnok már úgy nyilatkozott róla, hogy „Szigetvár az ország legfontosabb vára”. Ezt elsősorban katonai szerepére értette, de fokozatosan nőtt Szigetvár jelentősége igazgatási, kereskedelmi és egyházi központként is. Az 1540-es évek második felétől épült ki Szigetvár mögött az a védelmi övezet, amelyre támaszkodva a vár a Dél-Dunántúlt védelmezte az oszmán terjeszkedéssel szemben. Ezekben a nehéz évtizedekben, különösen Horváth Márk második kapitánysága idején (1558–1561) építették ki a vár modern erődítményrendszerét, és kapta meg a vár sajátos, négy részre (újváros, óváros, külső vár, belső vár, amely az Almás-patak felduzzasztott vízéből kialakított tó közepén áll „szigetként”) tagolódó formáját, amellyel az 1566-ban támadó oszmán csapatok találkoztak. Az 1550-es évekre Szigetvárból igazi „fővár lett”, kiterjedt váruradalommal, amely a hasonló státusú Egerrel és Gyulával együtt három fontos szerepet töltött be: visszaverte az oszmán támadásokat, rendszeres beütéseket hajtott végre az oszmán területekre, és egyfajta „hadigazdálkodás” formájában fenntartotta a magyar állam fennhatóságát (kiváltképp az adóztatást) az elvesztett területeken. A három „fővár” közül Eger „vadászterülete” a Duna–Tisza közére és részben a Tiszántúlra, Gyuláé a Dél-Alföldre és a Maros vidékére, Szigetváré pedig a Dél-Dunántúlra és Szlavóniára, az 50–60-as években pedig már Bács és Bodrog megyékre terjedt ki. A szigetvári katonák – akik 1559-ben még Belgrád környékén (!) is szedtek adót – állandó rettegésben tartották a török katonaságot, a velük együttműködő helyi lakosságot, az utazókat és a kereskedőket (a Dunán és a Dráván hajózókat sem kímélve), és hatékonyan akadályozták a szlavóniai, a dunántúli és a budai oszmánok közötti kapcsolattartást. Ezért Tojgun budai pasa 1555-ben a Somogy megyei magyar várak elfoglalásával felszámolta Szigetvár hátországát, majd a következő évben utóda, Ali pasa magát a várat ostromolta meg. A Horváth Márk irányította védők azonban visszaverték a támadást – akik azért érhették el a sikert, mert közben egy (Nádasdy Tamás nádor koncepciójának megfelelően, stájer segítséggel felállított) felmentő sereg egy időre magára vonta az ostromló csapatokat. A korban az egri diadalhoz hasonlított, ám utóbb elfeledett 1556-os nagy győzelem – és Zrínyi Miklós kapitányi kinevezése (1561. október 3.) – után Szigetvár a korábbiaknál is merészebben zaklatta és adóztatta az oszmán területeket, így kiiktatása hovatovább az egyik legfontosabb feltétele lett a magyarországi oszmán uralom stabilizálásának. Ugyanilyen szálka volt az oszmánok szemében a másik két említett „fővár” is, így aztán nem csoda, hogy az 1566. évi hadjárat kezdetén és az utólagos elemzésekben is ezek a nevek bukkannak fel váltakozva a hadjárat kiemelt céljai között.

Merthogy számos kortárs és utólagos találgatás született arról, hogy milyen megfontolások vezették, és hová is igyekezett a betegeskedő és elaggott (72 éves) oszmán uralkodó, amikor 1566. április 29-én több mint ötvenezer főnyi serege élén elindult Magyarországra. Bár állítólag ő maga nyilatkozott úgy az őt Zimonyban felkereső János Zsigmondnak, hogy célja Bécs elfoglalása (más e hónapokban keletkezett iratok Komáromot is emlegetik), a fentebb előadottak és a rendelkezésre álló adatok alapján két alapvető célja lehetett csak: az oszmánok számára immár elviselhetetlen Szigetvár és Gyula elfoglalásával a magyarországi oszmán fennhatóság és János Zsigmond uralmának megszilárdítása. Persze emellett számos egyéb oka is lehetett, hogy rossz állapota dacára vállalkozott a végzetes útra. Biztosan szerepet játszott döntésében a nagyvezír-váltás: 1565. június végén Szemiz Ali pasa helyét Szokollu Mehmed foglalta el, aki sokkal keményebb politikát sürgetett és vitt a Habsburgokkal szemben. (Újabb feltételezés szerint a nagyvezír a hatalmát megszilárdítani kívánó Szokollu-klán magyarországi térnyerését és itteni birtokainak védelmét is remélte a hadjárattól.) Ingerelhette a szultánt a Habsburgok késlekedése az adó megfizetésében, követének visszatartása Bécsben és az előző évben Málta szigeténél elszenvedett kudarc. Biztosan hatott rá a Nureddinzádéval, a kedvelt halveti sejhhel folytatott beszélgetés, aki emlékeztette a dzsihádnak az elmúlt években elhanyagolt kötelességére. Nureddinzáde a szent háború emlegetésével voltaképpen az alattvalók és a katonák növekvő elégedetlenségét tolmácsolta amiatt, hogy Szulejmán már tíz éve nem mozdult ki otthonról, ami merőben szokatlan volt a korábban harcos szultántól. Minden arra mutat, hogy az uralkodónak komoly legitimációs válsággal kellett szembenéznie, bizonyítania kellett alkalmasságát, és helyre kellett állítania megtépázott tekintélyét. Mi szolgálhatta volna jobban ezt a célt, mint a kezdeti időszak nagy hódító terveihez való visszatérés, egy újabb sikeres hadjárat a „bécsi király” ellen?

Szigetvár sorsáról végül az időjárás döntött. Mire a szultán Zimonyba érkezett, a Dráva a sok esőtől nagyon megáradt, a tervezett hidat nem tudták megépíteni, ezért az oszmán vezetés módosította az úti célt: úgy határoztak, hogy a Duna–Tisza-közén Eger ellen vonulnak. Ám közben fontos események történtek: a folyó apadni kezdett, hírek jöttek arról, hogy a Palotát ostromló Arszlán budai pasát megverték a hitetlenek (s hogy ezért akár Buda is veszélybe kerülhet), és hogy Zrínyi Miklós Siklósnál meglepte és megölte Mehmed tirhalai béget, táborát pedig kirabolta. Ezért visszatértek az eredeti elképzeléshez, és Vukováron keresztül Eszékhez vonultak, ahol a Dráván újonnan épített hídon július 19-én átkeltek a Dél-Dunántúlra. Ezzel eldőlt, hogy a szultáni had a szigeti „fővárat” fogja ostrom alá venni.

Szigetvár a lehetőségekhez képest jól megerősítve és felszerelve várta a támadást. A vár élén, mint említettem, 1561-től Zrínyi Miklós állott (1562-től viselte a dunántúli főkapitányi tisztet is), aki maga kérte, hogy nevezzék ki Szigetvár parancsnokának, miután 1556-ban lemondott horvát–szlavón–dalmát báni címéről. Az öngyilkos jelleggel bíró kérést a kortársak sem nagyon értették; valószínű magyarázata az lehet, hogy Zrínyit egyrészt vonzotta a szigetvári kapitánysággal járó vitézi próba, másrészt azt gondolhatta, hogy innen tudja leghatékonyabban védelmezni családja ekkoriban formálódó Vas megyei birtokkomplexumát. Zrínyi kellő mennyiségű hadianyagot (mintegy 60 löveget, 2400 ágyúgolyót, 800 mázsa lőport és egyéb kelléket) és élelmet halmozott fel, a katonaság létszámát 2300–2500 főre emelte (bár legalább 3000-et tartott volna szükségesnek). A városban maradt polgárokkal együtt mintegy 4500 fő nézett szembe az ötvenezres oszmán sereggel, amelynek felvonulását Zrínyi állandó kitámadásokkal zavarta.

A szultáni had augusztus 5-re zárta körül a várat, 9-én pedig a szultán is megérkezett, akinek sátrát a vártól keletre található zsibóti (ma turbéki) szőlőhegyen verték fel, ahonnan jó rálátás nyílt a várra. Mivel a várat körülölelő tó partja túl messze volt, és az onnan kilőtt ágyúgolyók nem érték volna el a falakat, s mivel egyedül az újváros déli oldala volt szárazföld, az oszmánok ostromterve két elgondolásra épült: először az újvárost, majd onnan támadva az óvárost kell elfoglalni, ahonnét már közvetlenül lőhetők és rohamozhatók a vár falai és bástyái; másrészt a tó lecsapolásával nyugatról és délről magas töltéseket és ostromműveket kell

 

 

építeni, és ezeken át kell támadni a külső és a belső várat. A következő egy hónapban ezt a tervet valósították meg lépésről lépésre, irtózatos erőfeszítésekkel és hatalmas veszteségeket szenvedve el. Augusztus 9-én bevették az újvárost, augusztus 19-én vagy 21-én pedig az óváros is az övék lett. Eközben a vitézül küzdő védők pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek: mindössze 800-an maradtak és húzódtak vissza a várba. Ezt augusztus 24-én kezdték ágyúzni az oszmánok, majd több rohamot intéztek ellene. Először augusztus 26-án, majd a reményteljes, sok győzelmet hozó napon: augusztus 29-én (a támadás előtt maga a szultán is lóra szállt, és buzdító beszédet mondott azt remélve, hogy Nándorfehérvár, Mohács és Buda után Szigetvárott is Keresztelő Szent János feje vételének napján hullik kezébe a győzelem). Reménye azonban nem teljesült, bár hamarosan (szeptember 5-én) jó hírt kapott: szeptember 2-án a még március végén Tiszántúlra küldött Pertev pasa és a temesvári beglerbég különféle segédhadakkal kiegészített serege elfoglalta Gyulát (előtte még Jenőt és Világost is bevette). Jó hír volt Szulejmánnak az is, hogy a Bécs védelmére összegyűlt hatalmas keresztény sereg, amely augusztus 26-án Győrhöz vonult, nem mozdult többé, és nem tett kísérletet az ostromlott vár felmentésére. A következő napokban eső esett, járvány tört ki a katonák között, de az oszmánoknak sikerült aknákat ásniuk a külső vár délnyugati bástyája, a Nádasdy-bástya alatt (szeptember 2–4.). Miután a lőporral megtömött aknákat szeptember 5-én hajnalban felrobbantották, rohamra indultak az oszmán katonák, de a védők délre visszaverték őket. Ekkor azonban a lángoló belső védműtől tüzet kapott és felrobbant a Zrínyi által a védmű elé elásatott nagy mennyiségű lőpor, amitől a bástya leomlott. Minden tűzbe és lángba borult, a janicsárok pedig a nyíláson át tódultak be a külső várba; ezért, meg hogy a belső vár lőporraktárát és az oda vezető hidat mentse, Zrínyi a 600 megmaradt védőt – köztük mindössze 250 katonát – a belső várba rendelte vissza.

A következő nap és éjszaka erőgyűjtéssel telt el, amikor drámai események történtek mindkét oldalon. A szeptember 6-ról 7-re virradó éjszaka, éjjel egy és két óra között (tehát már szeptember 7-én) a zsibóti dombon álló sátrában meghalt a szultán. A hírt azonnal megvitték a nagyvezírnek, aki az udvartartás tagjainak kemény büntetések kilátásba helyezésével szigorúan megparancsolta, hogy az uralkodó halálát titokban kell tartani. Egyúttal parancsot íratott és adatott ki a szultán nevében, amelyben az a katonákhoz szólva nyugtalanságát fejezi ki amiatt, hogy már ilyen hosszú ideje bajlódnak a vár elfoglalásával, és kijelenti: „nemes parancsa az, hogy még ma mindenképpen el kell foglalni ezt a várat”. A nagyvezír az általa hamisított parancsot „megkapva” azonnal továbbította a sereghez, mire a szultán intelmeitől fellelkesült katonák kora reggel döntő rohamra indultak. A janicsárok égő nyilaikkal felgyújtották a belső vár épületeit, víz pedig nem volt, hogy a tüzet eloltsák. Dél körül Zrínyi belátta, hogy nincs tovább; ha nem akarnak megsülni, csak egyet tehetnek: esküjükhöz híven vállalják a nyílt ütközetet és ezzel a biztos halált. Díszruhát öltött, zsebeit megrakta arannyal, és rövid, drámai beszédben tárta megmaradt katonái elé döntését. Azok lelkesen és éljenezve csatlakoztak hozzá. Kinyitották a vár kapuját, elsütötték a kapualjba állított és kartáccsal megtöltött ágyút, és Zrínyi, ahogy ígérte, a hídon keresztülfutva elsőként rontott az ellenségre. Alig kezdett harcolni, amikor golyó találta el a mellén; térdre rogyva küzdött tovább, amikor újabb golyó találta el a homlokát. Elfogták, s talán még élt, amikor egy ágyúra fektetve lefejezték. Fejét Müezzinzáde Ali janicsár aga a nagyvezírhez vitte, aki póznára tűzve egy napig közszemlére tetette. Ezután piros zacskóban elküldte Szokollu Musztafa budai pasának, hogy juttassa el a komáromi táborban időző császári fővezérhez. Zrínyi testét ugyanez a pasa temettette el, mondván, nem volna helyénvaló, ha egy vitéz ellenfél testét a madarak ennék meg.

A győztes szultán testét ugyancsak gyorsan a földnek adták, miután rituálisan lemosdatták, illatszerekkel tartósították, és halotti lepelbe csavarták. A sátor alatt földelték el, hogy senki ne tudhassa meg a titkot, és hogy a katonák ugyanúgy teljesítsék az uralkodó parancsait, mintha élne. És ők valóban engedelmesen vonultak el a közeli várak (Babócsa, Csurgó, Vízvár stb.) elfoglalására, fogtak hozzá a lerombolt Szigetvár rendbehozatalához, és hitték el, hogy miután elkészülnek, a szultán vezetésével Budára vonulnak, hogy ott teleljenek, és a következő évben a Habsburg seregek ellen induljanak. Ezeket a terveket és híreket a nagyvezír terjesztette mindenfelé, hogy időt nyerjen, és összezavarja a keresztény seregek vezéreit. Már szeptember 7-én kora délután leveleket küldött a trónörökös (a későbbi II.) Szelimnek, és kérte, jöjjön mielőbb a sereg elé. A trükk sikerült: a munkálatok és a hadmozdulatok rendben lezajlottak. A halott szultán 42 napig feküdt a sátor földjében; akkor kiásták, és egy Eszékről elhozatott magyar királyi trónus diófaanyagából készített koporsóba fektették. A koporsót szekérre tették, és azon tette meg az utat Belgrádba, ahol az utóddal, Szelim szultánnal találkoztak. Útközben az egyik fegyverhordózóra hárult a feladat, hogy a szultán nevében rendeleteket írjon és a szultán turbánját mozgatva azt a látszatot keltse, mintha Szulejmán még élne. Végül a testet Isztambulba szállították, ahol Szelim szultán parancsára Szinán építész által tervezett és a Szülejmánije-dzsámi udvarában emelt díszes sírkápolnában helyezték végső nyugalomra.

Szigetvár 1566. évi ostroma több nemzet emlékezetében foglal el kitüntetett helyet. A magyaroknál és a horvátoknál a vár védelmét irányító Zrínyi Miklóst hamarosan szinte isteni dicsfény fonta körül: egy híres 16. század végi festmény úgy ábrázolta, mint aki ugyanúgy életét áldozta hazája és a keresztény vallás védelmében, ahogy Jézus Krisztus meghozta a keresztáldozatot az egész emberiségért. A kortárs és a későbbi oszmán-törökök felfogása szerint a várat ostromló, de a vár elfoglalását már meg nem érő Szulejmán szultán hasonlóképpen a vallás érdekében vonult hadba, és igazi hitharcosként (gáziként) áldozta életét az egyedül igaz muszlim vallás terjesztése érdekében. Szobraik ma egymás mellett állnak a szigetvári Magyar–Török Barátság Parkban, és együtt nézik a távoli várat, amely az életüket követelte. Zrínyi áldozata rövid távon hiábavaló volt, mert az oszmán hódítás hamarosan elnyelte az általa védelmezett területeket, és rengeteg szenvedést zúdított a Dunántúl és Szlavónia népeire. Hosszú távon azonban Zrínyi emberi nagysága és morális helytállása a megszülető magyar nemzeti öntudat egyik legfontosabb építőkövévé vált. Szulejmán áldozata rövid távon gazdagabb termést hozott, hiszen a két fővár: Szigetvár és Gyula birtokba vételével jelentősen megszilárdult az oszmán uralom Magyarországon, és Erdély helyzete is javult. Hosszú távon azonban már nem ilyen rózsás a mérleg, még ha újabban Szulejmán személye egyre fontosabbá válik is a török történeti tudat számára. Magyarországi és erdélyi politikájával Szulejmán olyan programot hagyott örökül utódaira, amellyel azok nem tudtak vagy nem akartak szakítani, és amelyet újra és újra megpróbáltak valóra váltani. E program középpontjában mindvégig Bécs (a Habsburgok) megtörése állott. Ezzel a céllal indultak el az oszmán hadak 1593–94-ben, 1663–64-ben és 1683-ban; bár értek el részsikereket (folyamatosan szélesítették az itteni oszmán uralmi területet, újabb és újabb tartományokat hoztak létre Magyarországon), a „nagy terv” a 17. század végére totális kudarccal, sőt a végén Magyarország elvesztésével végződött. Szulejmán időközben ideális uralkodóvá, uralma pedig aranykorrá vált a későbbi nemzedékek szemében; talán ezért sem vették észre, hogy hagyatékának foglyaként elfecsérlik a birodalom erőforrásait, és hogy lassanként példaképük negyvenhat évnyi, kitartó erőfeszítéssel elért eredményeit is megsemmisítik. Ezért paradox módon a „világhódító” szultán utolsó győzelme és Szigetvár vára, amely hamarosan az oszmán világ egyik szakrális központjává vált, akár az oszmán világhatalmi törekvések bukásának szimbóluma is lehet.
 Készült az NKFIH K 116270 számú, Szigetvár és Turbék politikai, katonai és szakrális szerepe az oszmán-Habsburg nagyhatalmi vetélkedésben és a magyarországi török berendezkedésben – tények és emlékezet című projektje keretében.
 Kulcsszavak: Szulejmán szultán, oszmán-török hódítás, hódoltság, Erdély, Szigetvár, Gyula, Eger, Szigetvár ostroma, Zrínyi és Szulejmán halála, az ostrom következményei
 


 

IRODALOM

Dávid Géza (2007): Adalékok Szigetvár török kori történetéhez. Keletkutatás. 38–47.

Fodor Pál (2015): The Unbearable Weight of Empire: The Ottomans in Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390–1566). MTA BTK, Bp.

Nüzhet (2012): Nüzhet-i Esrârü’l-Ahyâr der Ahbâr-i Sefer-i Sigetvar. Sultan Süleyman’ın Son Seferi. (Hazırlayanlar/Edited by H. Ahmet Arslantürk – Günhan Börekçi. Redaksiyon/Proof-reading Abdülkadir Özcan) Zeytinburnu Belediyesi–Gezegen Basım, İstanbul

Pálffy Géza (2003): A Bajcsavárig vezető út: A stájer rendek részvétele a Dél-Dunántúl törökellenes határvédelmében a XVI. században. Hadtörténelmi Közlemények. 116, 2, 463–504.

Pap Norbert (szerk./ed.) (2014): Szülejmán szultán emlékezete Szigetváron/Kanuni Sultan Süleyman’ın Sigetvar’daki Hatırası. Mediterrán és Balkán Fórum. VIII. évf. – Különszám, PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja, Pécs • WEBCÍM

Rúzsás Lajos (szerk.) (1966): Szigetvári emlékkönyv Szigetvár 1566. évi ostromának 400. évfordulójára. Akadémiai, Budapest

Szakály Ferenc (1981): Magyar adóztatás a török hódoltságban. Akadémiai, Budapest

Varga Szabolcs (2006): A vár és mezőváros története 1526–1566 között. In: Bősze Sándor – Ravazdi L. – Szita L. (szerk.): Szigetvár története. Tanulmányok a város múltjából. Szigetvár Város Önkormányzata–Szigetvári Várbaráti Kör, Szigetvár, 45–91.

Vatin, Nicolas (2010): Ferîdûn Bey, Les plaisants secrets de la campagne de Szigetvár. Édition, traduction et commentaire des folios 1 à 147 du Nüzhetü-l-esrâri-l-ahbâr der sefer-i Sigetvâr (ms. H 1339 de la Bibliothèque de Musée de Topkapı Sarayı). (Neue Beihefte zur Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Band 7.) Lit Verlag, Wien

Vatin, Nicolas – Veinstein, Gilles (2003): Le Sérail ébranlé. Essai sur les morts, depositions et avènements des sultans ottomans XIVe–XIXe siècle. Fayard, Paris
 


 

LÁBJEGYZET

* Ezen írás némileg eltérő változata Szigetvár, 1566 címmel megjelent Móser Zoltán A voltat nézni kegyelmesen (Budapest: Napkút Kiadó, 2016, 58–63.) című kötetében. <