A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2016. október • TARTALOM – CONTENTS • October 2016

XA talajok sokfélesége és szerepe a környezetben
Soil Diversity and Function in Environment
 
   

Vendégszerkesztő • Németh Tamás

Németh Tamás – Michéli Erika – Tóth Gergely – Várallyay György: Bevezető • Introduction

1154

Michéli Erika: A talajok képződése és sokfélesége • Formation and Diversity of Soils

1156

Várallyay György: A talaj multifunkcionalitása és korlátozó tényezői
Soil Multifunctionality and Its Limitations

1162

Tóth Gergely – Hermann Tamás – Tóth Brigitta – Németh Tamás: A talajok minősége
Quality of Soil

1175

Németh Tamás – Tóth Gergely – Berényi Üveges Judit: A talajvédelem jelentősége és szabályozása
Importance and Regulation of Soil Protection

1184

Tanulmány • Study  

 

Varga Péter: A Földrengési Observatóriumtól a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumig
From the Earthquake Observatory to the Radó Kövesligethy Seismological Observatory

1192

Kállay Géza: „Játszóhely az egész világ” – Shakespeare (1564–1616) titka
„All the World’s a Stage”: the Secret of Shakespeare (1564–1616)

1218

Hargittai István: Polányi Mihályra emlékezve 2016-ban • Remembering Michael Polanyi in 2016

1230

Sudár Balázs: A hatalomgyakorlás mint szaktudás. Gondolatok a magyar fejedelemség létrejöttéről
The Exercise of Power as a Profession. Reflections on the Formation of Hungarian Principality

1237

Tudós fórum • Academy Affairs  

Lantos Nóra – Máriási Dóra – Szemán Dénes – Vida Katalin – Kovács Mónika: Beszámoló
A társadalmi nem: elméleti megközelítések, kutatási eredmények konferencia előadásairól

Report on the Presentations of the Conference Gender: Theoretical Perspectives, Research Results

1243

Kitüntetések • Awards

1251

Az MTA új levelező tagjainak bemutatása • Introduction of the New Members of the MTA

Felinger Attila

1254

Halmai Péter

1256

Szöllősi János

1258

Zaránd Gergely Attila

1260

Vélemény, vita • Discussion  

 

Nagy László: Hozzászólás Somogyi Péter tagtársunk javaslatához
Remarks to the Proposition of Péter Somogyi

1262

Falus András: Somogyi Péter akadémikus javaslatához
Remarks to the Proposition of Péter Somogyi

1264

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1265

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Történet és kultúra (Perecz László)

1268

Rendhagyó közgazdasági előadások (Bod Péter Ákos)

1271

A kutyaetológia kulisszatitkai (Petschner Anna)

1275

Kultúrafelfogások (Standeisky Éva)

1278