A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. július • TARTALOM – CONTENTS • July 2017

X


Egészségügy a XXI. század társadalmaiban
Health Care in the 21st Century
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Kosztolányi György

Kosztolányi György: Bevezető • Introduction

770

Kosztolányi György: Az orvosi technológia hatása az egészségügyi költségekre, szükségletekre és elvárásokra • The Impact of Medical Technology on Healthcare Costs, Health Needs, and Expectations of the Public

772

Bélyácz Iván: A technikai fejlődés és a finanszírozás összhanghiánya az egészségügyi berendezések és felszerelések pótlása-cseréje során • Lack of Consensus on Technological Development and Financing in Replacement of Medical Machines and Equipments

777

Mihályi Péter: Az egészségügy finanszírozási alternatívái (adók, járulékok, háztartási jövedelmek) – nemzetközi és hazai tapasztalatok • Alternative Schemes of Financing Healthcare—International and National Experiences

781

Csiba László – Vokó Zoltán: A magyarországi morbiditás/mortalitás jövőbeli változásai
és az ebből származó teendők
• Challenges Due to Expected Change of Morbidity and Mortality Pattern in Hungary

788

Karádi István: Az emberi élettartam megnövekedésének egészségügyi vonatkozásai
Health Aspects of Increasing Human Lifespan

793

Dósa Ágnes: Egészségügyi szolgáltatók felelőssége – krízis és kiútkeresés
Liability of Health Care Providers—Crisis and Possible Solutions

800

Tanulmány • Study  

 

 

Kiss Jenő: Identitás és anyanyelv a magyarság történetében
Identity and Mother Tongue in the Story of the Hungarians

805

Péntek János: Az anyanyelv fölértékelődése a peremrégiók magyar identitásában
Revaluation of the Native Language within the Identity of Hungarians in the Peripheral Regions

810

Mészáros András: Diskurzusmodellek a magyarországi filozófia történetében
Discourse-models in the History of Philosophy in Hungary

819

Szent-Györgyi Albert visszaemlékezése életéről, munkájáról, koráról Some Reminiscences
of My Life as a Scientist (Tasiné Csúcs Ildikó – Tasi Domonkos Attila)

828

Brezsnyánszky Károly – Radócz Gyula: A Magyar Tudományos Akadémia
földtani térképező expedíciója Kubában

Geological Mapping Expedition of the Hungarian Academy of Sciences in Cuba

840

Klinghammer István: A holdtérképek és holdgömbök történetéből • From the History of Moon Globes

848

Holger Fischer: Magyar tudósok a jelenlegi Németországban – empirikus megközelítés
Hungarian Scientists in Present Day Germany—An Empirical Approach

854

Tudós fórum • Academy Affairs  

António Gomes da Costa: A fülgyertyázástól Trumpig – tudománykommunikáció
a valóságon túli világban
(Egyed László fordítása) • From Ear Candling to Trump:
Science Communication in the Post-Truth World (translation: László Egyed)

868

A jövő tudósai • Scientists of the Future  

 

 

Bevezető • Introduction (Kiss Rita) 875

 

Új fogalom robbant be a köztudatba: BME Gyerekegyetem • Children’s University
at BME—A New Event to Keep in Mind (Dallos Györgyi – Farkas László –
Hornyánszki Gábor – Lángné Lázi Márta – Lukács Mónika)

875

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 885

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Arany János episztoláris „őszikéi” (Szörényi László)

888

Alternatív kutatási technikák (Kárpáti László)

893