A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A NUKLEÁRIS MEDICINA HELYZETE ÉS TEVÉKENYSÉGE MAGYARORSZÁGON1

X

Borbély Katalin

az MTA doktora, Országos Onkológiai Intézet PET/CT Ambulancia • katalin.borbely(kukac)oncol.hu

 

Bevezetés


A nukleáris medicina ráépített szakvizsga-lehetőséggel 1978-tól, önálló szakvizsgával 1993-tól bír, és 1980-tól működik önálló tudományos társaságként, mint a Magyar Orvosi Nukleáris Medicina Társaság (MONT), Dr. Csernay László professzor munkájának eredményeként. A MONT a magyar származású Hevesy György, Nobel-díjas kémikus és kutató nevét viseli, akit az egész világ a nukleáris medicina atyjaként ismer.


Helyzetanalízis


A nukleáris medicina nagy hagyományokkal rendelkezik Magyarországon, ám a kezdeti nagy fellendülést követően a pozitronemissziós tomográfia (positron emission tomography), a PET-technika megjelenéséig a szakmai fejlődés stagnált. Az első PET telepítése a már meglévő orosz gyártmányú ciklotron elhelyezkedése miatt Debrecenben történt. A telepítés sikere Dr. Gulyás Balázs, a Karolinska Institute kutatója által megszerzett anyagi támogatásnak, a szerző akkor egyedülálló szakmai tapasztalatának és néhány, elsősorban helyi interdiszciplináris szakember lelkesedésének és összefogásának az eredménye.
Az első PET eredményein felbuzdulva, az egészségpénztár helyett a magántőke látta meg a lehetőségeket, főként a nyereséges vállalkozás indításában, aminek hatásai máig is érezhetőek.

A PET-érával párhuzamosan magyar vállalat által is megindult az egyfotontos emissziós komputertomográfia (Single Photon Emission Computed Tomography), a SPECT-technika hazai fejlesztése. Első lépésben a régi gammakamerák modernizálása, majd a saját gyártmányú SPECT-készülékek gyártása és telepítése indult be. A SPECT gyártását követte a SPECT/CT (komputertomográfia, computed tomography), majd a PET/CT, illetve a kisállat SPECT, SPECT/CT, PET/CT, sőt a PET/MR (mágneses rezonancia, magnetic resonance) fejlesztése és gyártása, amelyeknek különösen fontos a szerepük a kutatásban.

Az új csúcstechnikák hazai telepítése nagy változásokat idézett elő a hazai gépállományban, részben az orvosi diplomás szakember-ellátottságban, „bizonyos betegségcsoportok” ellátásában és természetesen az interdiszciplináris gondolkodásban.

A hazai telepítések üteme és befogadása nem egy országos fejlesztési terv mentén történt, nem minden esetben alkalmazkodott a tényleges medikai és területei igényekhez, és szakmailag is csak a jól fizető vizsgálatok alkalmazására terjedt ki. További következményként elszívta a szakorvosokat a hagyományos nukleáris medicinai tevékenységtől, és mivel a képzés továbbra sem követte a tényleges igényeket, jelentős szakemberhiány alakult ki.

Részben a hagyományos NM-képalkotás nem megfelelő finanszírozása miatt rohamosan csökkent az NM-laborok száma, több labort besoroltak más szakmák alá, és több labor NM-szakorvos nélkül van.

Az utóbbi években uniós támogatásból több állami beruházás történt, amelynek eredményeként a műszerállomány kapacitása megközelíti a tényleges igényeket, de a területi ellátottság követelményeit nem, és a megfelelő számú és végzettségű szakemberek feltöltése nem történt meg. A legtöbb ilyen beruházásra jellemző, hogy a beszerzések nem eredményeztek komplett önálló laborokat, a felszereltségük hiányos vagy nem elegendő komoly és jövedelmező kutatások végzéséhez. Jelenleg három olyan klinikai környezetbe telepített komplett labor található, amelyek jelentős alkalmazott kutatás végzésére alkalmasak, de valami mindig hiányzik: vagy a tudáskoncentráció, vagy az ösztönzők, vagy az üzletszerű gondolkodás hiánya.

Szerte a fejlett világban gazdaságilag is virágzó PET-centrumok prosperálnak az egészségügy és a kutatás szolgálatában. Legjobban mégis az érintett felek (egészségpolitika, betegkassza, a tudomány és a szakmai határokon átnyúló együttgondolkodás) közös törekvése hiányzik.


A felmérés módszertana


Valamennyi magán- és állami tulajdonban levő labor azonos tartalmú kérdőív kitöltésével járult hozzá az alábbi táblázatok eredményeihez.

 

Összefoglalás


A hagyományos NM-laborok száma rohamosan csökkent. A magánszolgáltatók által telepített és üzemeltetett NM-laborok munkaerőhiányt okoztak, amelynek hatása különösen az állami egységeket sújtotta.

 

Személyi feltételek összefoglalása


Nincs elegendő szakorvos és a korfa adatai előre mutatják, hogy mielőbbi egyetemi és szakorvosképzés indítása szükséges. A nem-orvos diplomások száma úgy a diagnosztikához, mint a kutatáshoz elégtelen. A nem-orvos diplomások (fizikusok, statisztikusok, matematikusok stb.) számára vonzóvá kell tenni a szakterületet.

 

 

Tárgyi feltételek összefoglalása


A gammakamerák léte megkérdőjelezhető.

A SPECT- és SPECT/CT-technika hasznos eszköze a diagnosztikának és a terápiás hatás mérésének, protokollokba történő illesztése szükséges. Megfelelő ösztönzéssel klinikai kutatásra alkalmas eszköz.

A PET/CT- és PET/MR-kamerák megjelenésével fontos eszközállomány áll rendelkezésre magas szintű diagnosztikai munka és kutatás folytatásához. A klinikai környezetbe ágyazott és komplett eszközök – megfelelő tudáskoncentrációval – nagy és gazdaságos kutatási lehetőséget kínálnak.


Szervezeti feltételek összefoglalása


A kutatási csoportok és a minőségi követelmények alapjai kialakultak. A klinikai kutatási feladatok feltárása, a megbízások megszerzése, a laborok közötti felkészültség szerinti szétosztása megoldásra vár.

A kutatócsoportok közötti kooperáció kialakításának ösztönzése szükséges.


Eredmények összefoglalása


Az elért eredmények száma és jellege további lehetőségeket vetít előre, különösen a hazai egészségügyi ellátás színvonalát javító klinikai kutatási eredmények, valamint a spin-off vállalkozások számának növekedése területein.


Tervezett tudományos és kutatási törekvések


Megfelelő szervezéssel és célirányos feladatfeltárással, a laborok együttműködésével a kutatási potenciál jelentősen növelhető.


Akadályok

 

• A PET mint kutatási eszköz itthon nem alkalmazott;

• NM-szakorvos és -kutatóképzés hiánya;

• Helyenként elégtelen tudományos koncentráció;

• Részbeszerzés miatt hiányos műszerpark;

• Hiányzó nemzetközi kapcsolatok, kialakult együttműködési formák;

• Hazai megrendelők hiánya;

• Minőségi hiányosságok, nemzetközi elvárások;

• Egységes, kutatás számára hozzáférhető adatbázisok hiánya;

• Betegkassza-függőség, hiányos magánszolgáltatói szerződések;

• Szakmai határokon átnyúló együttgondolkodás hiánya.


Lehetőségek


A komplett NM-laborok (SPECT–PET/CT–PET/MR–Ciklotron) elegendő szellemi koncentrációval és minőségi megfelelőséggel az egyik legfontosabb egységei lehetnek a klinikai kutatásnak.

Üzletorientált vezetés és gondolkodás, a minőségi és szervezeti feltételek biztosítása esetén jelentős bevételt generálhat és táptalaja lehet új innovatív vállalkozások indításának. A kutatást, gyógyítást, tapasztalat-visszavezetést egységben kell kezelni, a tudomány, a gyógyítás és a betegkassza együttgondolkodása, mint máshol a világban nagy társadalmi haszonnal járhat.
 Kulcsszavak: nukleáris medicina szakma, laborok, személyi feltételek, tárgyi feltételek, szervezeti feltételek, fejlődés akadályai, tudományos törekvések
 


 

RÖVIDÍTÉSEK

GMP • Good Manufacturing Practice

ISO • International Organization for Standardization

MH • munkahely

MONT • Magyar Orvosi Nukleáris Medicina Társaság

NM • Nukleáris Medicina

PET • Pozitron Emissziós Tomográfia

PET/CT • Pozitron Emissziós Tomográfia/ Computer Tomográfia

PET/MR • Pozitron Emissziós Tomográfia/Mágneses Rezonancia

SPECT • Single Photon Emissziós Tomográfia

SPECT/CT • Single Photon Emissziós Tomográfia /Computer Tomográfia
 


 

LÁBJEGYZETEK

1 Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának felkérésére mint MTA köztestületi tag és a Hevesy György Magyar Orvosi Nukleáris Társaság (MONT) Onkológiai Munkacsoportjának (OM) vezetője, 2017. január– március hónapokban felmérést készítettem a nukleáris medicina (NM) helyzetéről és tevékenységéről, amiről a 2017. április 18-i ülésen számoltam be. <

 

 


 

 

 

2000 2005 2017

NM-labor

49 54 34

PET/CT-munkahely (MH)

1 4 8

PET/CT-munkahely befogadása

1 3 8

 

1. ábra és táblázat • NM-laborok száma
 


 

önálló NM-laborok száma

25

• állami

22

• magán

3

nem önálló NM-laborok száma

9

• radiológia vezetésében

5

• belgyógyászathoz csatolva

2

• magánszolgáltató

2


2. táblázat • NM-laborok megoszlása
 


 

NM-szakorvos

17

NM + egyéb szakma

14

• NM + radiológus

5

• NM + belgyógyász

4

• NM + belgyógyász+ endokrinológus

2

• NM + egyéb

3

radiológus

2

klinikai labor/endokrinológus

1

összesen

4


3. táblázat • NM-osztály/ -labor személyzeti feltételek

(szakorvosok, nem-diplomások stb.) • NM-osztály/ -labor – vezetők
 


 

szakmai
kompetenciák

életkor férfi Budapest vidék össz.
<35 35–50 50–65 <65 aktív

NM

8 24 28 6 41 25 27 39 66

NM + egyéb

1 12 17 4 22 12 14 20 34

összesen

9 36 45 10 63 37 41 59 100

radiológia

0 7 2 1 5 5 4 6 10

összesen

9 43 47 11 68 42 45 65 100

rezidens

15 1 0 0 8 8 4 12 16


4. táblázat • Szakmai kompetenciák kor szerinti és területi megoszlása
 


 

 

férfi Budapest vidék összesen

NM + radiológia

12 5 10 7 17

NM + belgyógyászat

7 1 2 6 8

NM + endokrinológia + belgyógyászat

2 0 2 0 2

NM + kardiológia

1 1 2 0 2

NM + endokrinológia

1 1 1 1 2

NM + gyerekgyógyászat

2 0 1 1 2

NM + klinikai labor

1 1 0 2 2

összesen

26 9 18 17 35

külföldre távozott NM-szakorvosok

2


5. táblázat • NM- és más szakmai kompetenciák nemek szerinti és teerületi megoszlása
 


 

szakmai
megoszlás

életkor férfi Budapest vidék össz.
<35 35–50 50–65 <65 aktív

mérnök

2 2 2 0 1 5 2 4 6

fizikus

3 4 4 0 4 7 1 10 11

radiokémikus

4 0 1 0 1 4 1 4 5

kémikus

0 1 1 0 2 0 1 1 2

gyógyszerész

2 0 2 0 2 2 2 2 4

statisztikus

0 0 0 0 0 0 0 0 0

matematikus

1 6 0 0 2 5 1 6 7

biofizikus

1 5 0 0 2 5 1 6 7

összesen

13 16 10 1 12 27 8 31 39


6. táblázat • Nem-orvos diplomások kor és nemek szerinti, valamint területi megoszlása

 


 

szakmai megoszlás

életkor férfi Budapest vidék össz.
<35 35–50 50–65 <65 aktív

asszisztens-technikus

6 38 14 1 52 7 11 48 59

radiográfus

12 20 1 0 29 4 4 29 33

radiofarmakológiai asszisztens

6 48 37 1 83 9 31 61 92

összesen

24 106 52 2 164 20 46 138 184

Master of Science

11 18 6 0 15 20 3 32 35

Bachelor of Science

17 7 3 0 24 3 6 21 27

összesen

28 25 9 0 39 23 9 53 62


7. táblázat • NM-asszisztensek/-technikusok/-radiográfusok kor, nemek szerinti és területi megoszlása
 


 

szakmai megoszlás

életkor férfi Budapest vidék össz.
<35 35–50 50–65 <65 aktív

NM-PhD-fokozat

0 3 4 3 5 5 5 5 10

MTA doktora

0 0 2 2 1 3 1 3 4

összesen

0 3 6 5 6 8 6 8 14


8. táblázat • NM-PhD-fokozat; MTA doktora kor, nemek szerinti és területi megoszlása
 


 

géppark

gamma kamera SPECT SPECT/CT PET/CT PET/MR
<8 év >8 év <8 év >8 év <8 év >8 év <8 év >8 év <8 év
2 38 13 0 7 4 1 8 1


9. táblázat • Tárgyi feltételek

 


 

ISO-minőségbiztosítás

34

GMP-megfelelőség

3


10. táblázat • Szervezeti feltételek
 


 

kutatócsoportok száma

11

alapítvány

2

külföldi grant

ösztöndíj

1


11. táblázat • Kutatócsoportok
 


 

eredmények

összesen az utóbbi öt évben

hazai publikációk

1059 231

nemzetközi publikációk

756 197

saját szakmai folyóirat

0 0

saját szervezésű konferenciák

34 13

új diagnosztikai vagy terápiás eljárások

4 2

felfedezések

2 1

szabadalmak

2 1

spin-off vállalkozás

1 1

az egységhez köthető tudományos társaság

  MONT


12. táblázat • Eredmények összefoglalása
 


 

• Anyagcsere csontbetegségek; differenciált pajzsmirigydaganatok előrejelzése „hideg” göbökből (genetikai panel)

• Klinikai nukleáris medicina, transzlációs kutatás

• Transzlációs kutatás: új radioizotópokkal jelölt biomolekulák viselkedésének vizsgálata élő rendszerben nagyfelbontású, nagyérzékenységű NM-eszközökkel

• Csontvelői térfoglalás kimutatásának szerepe, immunszcintigráfiás SPECT/CT-technikával a hematogén metasztázisok korai kórismézésében stb.

• Epileptogén area feltérképezése: multitrészer technika, FDG és multiparametrikus MR

• Demenciakutatás: korai Alzheimer-kór és multitrészer technika, AD-terápia: FDG-követése, új biomarkerek kutatása és összehasonlítás MPR-mérésekkel

• Sugárterápiás tervezés és biológiai adatok felhasználása

• PET-biomarkerek a gyógyszerhatékonyság mérésében

• Tumor heterogenitás: multitrészer és multiparametrikus mérések tükrében stb.


13. táblázat • Tervezett kutatások összefoglalása