A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

Mozgástér és kényszerpálya


Két vaskos kötetben, több mint 1360 oldalon tárta fel Földes György történész, az MTA doktora, a Politikatörténeti Intézet igazgatója Magyarország 1956 és 1988 közötti külpolitikájának történetét. Az első kötet (538 oldal) Kádár János külkapcsolatainak széles ívű rajza, a másodikban (823 oldal) pedig a témához tartozó dokumentumok sorakoznak. A hatalmas vállalkozás komoly segítség különösen a fiatalabb nemzedékek számára egy lassan feledésbe menő kor felidézésére és megértésére.

A mai idősödő generációknak még vannak emlékei a kádári külpolitika nevezetes sikereiről és kudarcairól. Emlékszünk rá, hogy Kádárnak a Bruno Kreisky osztrák kancellárral (1970–1983) kialakult kapcsolatát az új osztrák–magyar „k. u. k.” korának analógiájaként is emlegették. Emlékszünk rá, hogy Kádár még 1968. augusztus 17-én is igyekezett Alexander Dubčeket, a Csehszlovák Kommunista Párt első titkárát figyelmeztetni a szovjetek várható bosszújára („az alapvető kérdésekben nincs 14- vagy 88-féle marxizmus, csak egy marxizmus van”, II/319.), de azután a magyar hadsereg augusztus 21-i bevonulásával maga is részt vállalt a „prágai tavasz” eltiprásában. Elég józan volt azonban ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tett kétnapos látogatásakor 1969-ben a Gólyavárban kijelentse: „nem kell ránk utólag koszorút aggatni, hogy nem megszállók voltak, hanem felszabadítók…” (I/102.). S emlékszünk arra is, hogy az amerikai Time magazin egyik 1986-os címlapján közölte Kádárnak, a felirat szerint „Magyarország politikai sakkmesterének” arcképét, mögötte sakkfigurákkal, hátul hatalmas Lenin-képpel.

Földes György 1956 tragikus őszén kezdi történetét, s abból indul ki, hogy Kádár „három dolgot tartott szem előtt: ne térjen vissza a múlt sem a sztálinizmus, sem a kapitalizmus formájában, és a kommunista párt továbbra is meghatározó, vezető szerepet játsszon a magyar politikai életben” (I/17.). Hogy egy ilyen nagyszabású munkában elegendő-e az első kötetben ezután következő pár sor a Kádár és Nagy Imre ’56-os politikája közötti különbségek vázlatára, nagy kérdés. A szerző nyilvánvalóan nem vállalkozhatott itt 1956 problematikájának teljes körű értékelésére, de Kádárt és politikáját, ide értve külpolitikáját is, ’56 alapos taglalása nélkül nehéz megérteni és értelmezni. Szabad György emlékezetes könyvének címét idézve itt „forradalom és kiegyezés válaszútjáról” volt szó, s nem csupán a folyamatok eredőjét kell részletező vizsgálat tárgyává tenni.

A szerző emlékeztet Ránki György tézisére mozgásterek határairól és kényszerpályák kialakulásáról (I/33.), s e felvetést az államszocializmus időszakára alkalmazva vizsgálja. Ennek kapcsán teszi fel a maga fő kérdéseit, amelyekre azután választ keresve képet ad a Kádár-korszak külpolitikájáról. „Képviselt-e nemzeti érdekeket a magyar kormányzat 1956 után? Milyen sorrendet alakított ki a nemzeti érdekek között? Volt-e olyan ezek között a nemzeti érdekek között, amelyről lemondott? Milyen volt a kapcsolat a nemzetstratégia és a külpolitika között? Mennyiben szolgálta a külpolitika a belpolitikát? Sikerült-e kihasználni és bővíteni a magyar külpolitika mozgásterét?” (I/35.) Ha ezeket a kérdéseket összevetjük Földes György Epilógusával, akkor a következő, kiegyensúlyozott és alapjában meggyőző választ kapjuk: „1976 után, a romló nemzetközi helyzetben a magyar diplomácia hasznosította a kádári belpolitika által felhalmozott tőkét. A nyolcvanas években a magyar külpolitika nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy a leértékelődő és az együttműködés kényszerétől, egyensúlyi problémáktól szenvedő magyar gazdaság talpon maradjon. Ennek köszönhetően Kádár és az MSZMP folytathatta védekező politikáját, halaszthatta a válságkezelést, elkerülhette a vele járó konfliktusokat. Ez a sikeres külpolitika segítette a túlélést, de nem tudta-tudhatta megakadályozni az 1986–1988 közötti belpolitikai kudarcot.” (I/538.) Földes megítélése szerint tehát a magyar külpolitika a ’70-es évektől Kádár alatt sikeres volt, nemzetközi megítélése folyamatosan javult. A Nyugat véleménye mind pozitívabbá vált, „és ezt nem hagyhatták figyelmen kívül a szovjetek sem”, akik „belátták, hogy nekik is jobb egy stabil, a világnak tetsző magyar szocializmus, mint egy, az övékére jobban hasonlító, de politikai, gazdasági és társadalmi problémákkal küszködő változat” (I/538.).
Földes a nagy vizsgálati anyagából kiemeli a kádári külpolitika fordulatait. Ilyet érzékel 1977 után, amely esztendőt az 1956 utáni korszak legsikeresebb évének tekinti. Véleménye szerint a kádári külpolitika ekkor még „úgy emelte új szintre a nyitási

 

 

politikát, hogy közben nem veszítette el a birodalmi hátország támogatását” (I/231.). Egy másik fontos fordulót mutat ki Földes 1982 táján, amikor Kádár némi joggal jelenthette ki: „Nekünk nem voltak ilyen aspirációink, de úgy alakult, hogy egy kicsit találkozó pontja lettünk a Keletnek és a Nyugatnak. Úgy érzem, hogy a világnak szüksége van egy ilyen országra.” (I/348.) A szerző szerint Kádár ekkor „elment addig a pontig, ameddig egyáltalán el akarhatott: a Kelet legnyugatibb határvonaláig.” (I/348.) Földes úgy látja, hogy 1984–85-ben a kádári külpolitika doktrínamódosuláson ment keresztül. A pártfőtitkár úgy látta, hogy a külpolitikai bezárkózás helytelen alternatíva lenne. Ő „a békés egymás mellett élést együttműködésként fogta fel, az enyhülést pedig egyetemes követelményként” (I/421.). A szerző két szellemes alfejezetet iktat ide e gondolat megvilágítására, feltárva „a külügyek belső”, és „a belügyek külső” hátterét (I/415–425).

Földes a történetet 1988-ig kíséri nyomon, amikor Kádár már meggyengült, s nem tudta maradéktalanul keresztülvinni akaratát a tavaszi pártértekezleten. A határozatból ekkor már kimaradt „a szocialista ideológia, a nemzetközi osztályharc, illetve a kapitalizmus ellentmondásos mivoltáról szóló tétel”. „Fegyelmezett pártkatonaként sem előadói beszédét, sem zárszavát nem használta fel arra, hogy jelezze, továbbra is érvényesnek tartja a kapitalizmus elleni küzdelem kötelezettségét…” (I/533.)

A kétkötetes munka második része fontos olvasókönyve lesz nemcsak a történészeknek, de a nagyközönségnek is, s különösen jól használható lesz az egyetemi oktatásban. Az ötvennégy dokumentum között ott vannak a nagy jegyzetapparátussal ellátott jegyzőkönyvek Kádár beszélgetéseiről, tárgyalásairól Giulio Andreottival, Enrico Berlinguerrel, Leonyid Brezsnyevvel, Raúl Castro Ruzzal, Nicolae Ceauşescuval, Csou En-lajjal, Alexander Dubčekkel, Indira Gandhival, Władysław Gomułkaval, Mihail Gorbacsovval, Nyikita Hruscsovval, Helmut Kohllal, François Mitterand-nal, VI. Pál pápával, Helmut Schmidttel, Willi Stoph-fal, Margaret Thatcherrel, Josip Broz Titóval, Walter Ulbrichttal – hogy csak tallózzunk a legismertebb nemzetközi politikusok nevei között. Egy darab világtörténelem.

E kiváló forráskiadvány dokumentumai döntően a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárából kerültek elő, olykor Erdélyi Károly egykori külügyminiszter-helyettes kéziratos hagyatékából. Akad itt irat a varsói Archiwum Akt Nowych gyűjteményéből, de van olyan is, amelyet az Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, vagy a Történelmi Szemle közölt elsőként. A tárgyalások dokumentumait a szerző ‒ példás módon ‒ minden esetben kiegészítette valamennyi tárgyalófél nevével, a tárgyalás színhelyével, a többrésztvevős tárgyalások üléselnökeinek személyével, a kiadott közlemények megjelenési helyével. Jó lett volna azonban valamilyen formában és mértékben megismerni a beszélgetőtársak benyomásait, véleményét is a Kádárral folytatott beszélgetésekről, magáról Kádár Jánosról.

Igen hasznos csatolmánya a munkának Kádár János nemzetközi tevékenységének kronológiája is a kutatott időszakban, közel negyven oldalon át (II/731–768.).

A szerző előszavában jó olvasói megoldásként ajánlja, hogy az első kötet olvasása során az ott hivatkozott dokumentumhoz érkezve olvassuk el azt magát a második kötetben, s utána haladjunk csak tovább. Ehhez nagy segítség lett volna, ha az első kötetben világos, számmal vagy oldalszámmal megadott utalást találunk az adott dokumentum hollétére a második kötetben. A kérdéses dokumentumokat persze e nélkül is könnyen megtaláljuk a feszes kronológiai rendben haladó két kötetben, melyek között a kapcsolat jól követhető.

A monográfia elsősorban a magyar és a magyar nyelven megjelent szakmunkákra támaszkodik, nem kellő mértékben tárja fel és mutatja be a vonatkozó külföldi, különösen a nyugati-európai és az amerikai szakirodalmat (II/781–801.).

Földes György monográfiájának egyik legfőbb értéke, hogy a ma leegyszerűsítve egy tömbben látott és láttatott Kádár-korszakot szakaszaira bontja, kimutatja fordulópontjait és változatait. Úgy írja meg a Kádár-korszak külpolitikai történetét, hogy figyel a nemzetközi erőtérben bekövetkezett változásokra csakúgy, mint a belpolitika és a nemzetgazdaság kanyaraira. Fontos könyv. (Kádár János külpolitikája és nemzetközi tárgyalásai. I–II, Budapest: Napvilág Kiadó, 2015)

Frank Tibor

az MTA levelező tagja
Eötvös Loránd Tudományegyetem