A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM

 

 2017. szeptember • TARTALOM – CONTENTS • September 2017

X


A  magyar társadalomtudományok történetszociológiája
Historial Sociology of Hungarian Social Sciences
 
   
Vendégszerkesztő / Guest Editor • Nagy Péter Tibor
Nagy Péter Tibor: Bevezetés • Introduction 1026

Forrai Gábor – Fehér Márta: Az analitikus tudományfilozófia pengeváltása
az empirikus tudásszociológiával
• Debate between Analytic Philosophy of Science
and Empirical Sociology of Knowledge

1028

Karády Viktor: Adalékok a honi társadalomtudományok elitcsoportjainak
szakmai morfológiájához (1950–2003)
• Contribution to the Professional Morphology
of Elite Clusters in the Hungarian Social Sciences

1037

Tverdota György: Magyar tudósok külföldön – külföldi tudósok Magyarországon
Hungarian Scientists Abroad—Foreign Scientists in Hungary

1049

Hideg Éva: Az integrált jövőkutatás paradigmatikus kérdései és társadalomtudományi kapcsolódásai • Paradigmatic Issues of Integral Futures Field and Its Connections
with Other Social Sciences

1057

Csákó Mihály: A magyar politikaiszocializáció-kutatás történetének vázlata
An Outline of the History of the Research of Political Socialization in Hungary

1065

B. Kádár Zsuzsa: Kísérlet 1956 historiográfiai narratívájának megfogalmazására
A Trial of Wording a Historical Narrative for 1956

1072

Pétervári Kinga: A tulajdonjog fogalmának problémái az indirekt gazdaságirányításban
Problems of Ownership in the Indirect Steering of the Economy

1078

Tanulmány • Study  

 

 

Bartha Ildikó: Eljárási kódex vagy szervezeti reform? Vita és döntés a közigazgatási bíráskodásról Debate and Decision on the Law of Administrative Courts. Procedural Reform
or Organizational Restructuring?

1084

Hargittai István: Sokatmondó néma szobrok – moszkvai tudósemlékművekről
Politics in Remembrance: Memorials of Scientists in Moscow

1088

Dénes Iván Zoltán: Min mérjük a politikát? • How Do We Measure the Politics?

1098

Faragó Tibor: Az ózonréteg megmentése: egy globális környezeti átterhelés évfordulói
és tanulságai
• Saving the Ozone Layer. Shifting the Burden from a Global
Environmental Problem to Another One: Its Anniversaries and Lessons

1105

Vincze Imre: Jelentős csökkenés az akadémiai kutatóintézet-hálózat
tudományos teljesítményében
• Significant Decrease in the Scientific Output
of the Research Institutes of the Hungarian Academy of Sciences

1114

Borbély Katalin: A nukleáris medicina helyzete és tevékenysége Magyarországon
Situation and Activities of Nuclear Medicine in Hungary

1118

Ugrai János: Akadémiaalapítások Közép-Európában a 18. század közepén
Founding Academies in Central Europe in the Mid-18th Century

1125

Kaptay György – Csepeli György: Szegregáció oldatokban és társadalmakban
Segregation in Solutions and in Societies

1132

Tóth Ferenc: „Ex Turcia nulla redemptio”. 1717 – II. Rákóczi Ferenc fejedelem török földre lép
“Ex Turcia nulla redemptio”: 1717 – Prince Ferenc Rákóczi II Steps into Turkish Territory

1144

Geges József – Vasas Lívia: Szemléletváltás vagy lemaradás
Changing Paradigm or Lagging Behind?

1155

Kitekintés • Outlook (Gimes Júlia gondozásában) 1163

Könyvszemle • Book Review (Sipos Júlia gondozásában)  

Az „Angol beteg” igaz története (Gábris Gyula)

1166

Az „ezüst pillanatok” nyomában (Mellár Tamás)

1169

Mozgástér és kényszerpálya (Frank Tibor)

1171

Bond Orders and Energy Components (Surján Péter)

1174