Magyar Tudomány, 1999/8

BEÉRKEZETT KÖNYVEK


ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT LEGRÉGIBB LEGENDÁJA ÉS SZENTTÉ AVATÁSI PERE Fordította: Bellus Ibolya és Szabó Zsuzsanna. Balassi Kiadó, Budapest, 1999. 328 o. Ára 1200 Ft.

A kötet két dokumentumot mutat be: Boldog Margit legrégibb, az 1270-es években keletkezett latin legendáját (Boldog Margit élettörténete), valamint a szentté avatási per során, 1276-ban meghallgatott 110 tanú vallomásának jegyzőkönyvét (Vizsgálat Margit szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről). A szövegek célja a magyar királylány szentségének kanonizációja. A páratlan történeti értékű leírások részletes híradást adnak a középkori magyar kereszténységről. A könyvhöz Klaniczay Gábor írt előszót, a részletes szövegmagyarázat Bellus Ibolya munkája.


A BALKÁN-HÁBORÚK ÉS A NAGYHATALMAK. Szerkesztette Krausz Tamás. Politikatörténeti Füzetek XIII. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 14ö o. Ára 900 Ft.

A mai tragikus történések mélyebb megértése érdekében rendezett ez év áprilisában történészkonferenciát az ELTE Ruszisztikai Központja magyar történészek és politológusok részvételével. A különböző témakörök eltérő szemléletű kutatóinak előadásai alapján készült a kötet. A tanulmányok - Bayer József, Diószegi István, Hajdú Tibor, Niederhauser Emil, Palotás Emil, Pölöskei Ferenc, Székely Gábor munkái segítenek megérteni, mi is történik ma a Balkánon. A kötetet Ránki György egy korábbi, de mindmáig érvényes elemző dolgozata egészíti ki.


Csaba György Gábor: SZENTIVÁNYI MÁRTON CSILLAGÁSZATI NÉZETEI A "MISCELLANEA"-BAN. Magyar Csillagászati Egyesület, Budapest, 1998. 76 o.

A mára szinte teljesen elfeledett Szentiványi Márton (1633-1705) jezsuita teológus és főiskolai tanár volt, három évtizeden át pedig a Nagyszombatban megjelenő kalendárium szerkesztője. Szentiványi 56 kötetnyi életművében csaknem minden tudományággal foglalkozott, de érdeklődésének középpontjában a fizika és a csillagászat állt. A kalendáriumokban megjelent tudománynépszerűsítő írásait a "Curiosiora et selectiora variarum scientiarum miscellanea" c. háromkötetes művében együtt is kiadta. E cikkgyűjteményből kirajzolódik a természettudományok 17. századi látványos haladása és az a bölcsesség, amellyel Szentiványi az egyház számára kötelező világképet megpróbálta összeegyeztetni az új tudományos eredményekkel.


Diószegi Vilmos: A SÁMÁNHIT EMLÉKEI A MAGYAR NÉPI MŰVELTSÉGBEN. Akadémiai Kiadó, 1998. 488 o. 2296 Ft.

A kötet az 1958-ban megjelent mű reprint kiadása, klasszikus olvasmány mindazok számára, akik a magyarság régi pogány és mitológiájával akarnak foglalkozni. A szerző részletekbe menően hasonlította össze a szibériai samanizmust a magyar néphit táltos-hiedelemkörével és arra a következtetésre jutott, hogy a honfoglaló magyarság hitvilága közel állt a szibériai sámánok világképéhez. Rendkívül széles körű kutatómunkája alapján kidolgozta a pogány magyarok ősvallása rekonstrukciójának alapjait. Számos gyűjtőútján felbecsülhetetlen értékű anyaggal gazdagította a néprajztudományt. A kötet Hoppál Mihály adatgazdag tanulmánya egészíti ki a szerző munkájáról és műveinek utóéletéről.


Gáll Ernő: A FELELŐSSÉG ÚJ HATÁRAI. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 118 o. Ára 790 Ft.

Gáll Ernő erdélyi író, szociológus, szerkesztő munkássága jól ismert Magyarországon. Vizsgálódásainak középpontjában a nemzeti-nemzetiségi kérdés és az értelmiség szociológiai problémái állottak. E kötetében a felelősség határait fürkészi, két síkon vizsgálva a problémát. Egyrészt megpróbálja nyomon követni a nagyvilág mozgásaiban jelentkező alaptendenciákat, másrészt töprengésre, önreflexióra késztetik a szűkebb hazájában megélt és megszenvedett fejlemények. Meditációiban igyekszik visszapillantani és a jövőbe tekinteni. Az olvasó - írja a szerző - nem traktátust vesz kézbe, a vállalt feladatot gondolatok, megélt tapasztalatok elindította meditációk közvetítésével igyekszik elvégezni.


Geszthelyi Tamás: PANNONIAI VÉSETT ÉKKÖVEK. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 1998. 160 o. 1200 Ft.

A frissen indult régészeti sorozat (MOY EION) második kötete glyptikai (drágakővésési) alapismereteket nyújt a Pannonia területén előkerült és magyar múzeumokban őrzött vésett ékkövek legszebb darabjainak bemutatásával. A szerző (a KLTE Klasszika-filológiai Tanszékének docense) ismerteti a gemma-gyűjtemények kialakulását a középkortól a jelenkorig, a pannoniai gemmaleletek tér- és időbeli megoszlását. Bemutatja a császárkori gemmák képi világát és terjesztési területeit. A kötet bő (színes és fekete-fehér) képanyagot tartalmaz.


Kiss Lajos: MAGYAR ÍRÓK A TÉRKÉPRŐL. Magyar térképbarátok Társulata, Budapest, 1999. 128 o.

Különleges magyar irodalmi antológiát állított össze a szerző, az ismert nyelvész és térképtörténész. A századok folyamán számos magyar író vette szemügyre annak a rajznak vagy nyomatnak valamely példányát, melyet a nyelvújítás kora óta térképnek hívunk. Ezek az alkotások sokszor szinte szárnyakat adtak az írói képzeletnek, elmélkedésre ösztönöztek, töprengésre késztettek. Olykor csak röviden ejtettek szót róla, olykor önálló írást vagy költeményt is szenteltek neki. A gyűjtemény, mely végigtanulmányozza 380 év mintegy 241 magyar írójának térképi vonatkozású megnyilatkozásait, érdekes, színes világot tár az olvasó elé, melynek horizontja Szepsi Csombor Mártontól, Zrínyi Miklóstól és Apáczai Csere Jánostól kezdve Bod Péteren, Kazinczy Ferencen és Széchenyi Istvánon át Szabó Zoltánig, Hamvas Béláig terjed.


NEUMANN JÁNOSTÓL AZ INTERNETIG. Akik nyomot hagytak a 20. századon; 4. kötet. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 137 o. Ára 600 Ft.

A Politikatörténeti Alapítvány előadásait írásban közreadó sorozat a diktatúrákkal foglalkozó kötete után és a Max Weberrel foglalkozó kötete előtt a számítógép eredményezte információs kihívás négy metszetét mutatja be: Informatika és világtársadalom Neumann Jánostól Bill Gatesig (Vámos Tibor), Norbert Wiener, az információ társadalomelméletének plebejus teoretikusa (Z. Karvalics László), J.C.R. Licklider, a katedrálisépítő (Komenczi Bertalan), A nemzetközi kapcsolatok új dimenziója az információs korszakban (Nagy Péter).


Szádeczky-Kardoss Samu: AZ AVAR TÖRTÉNELEMFORRÁSAI 557-TŐL 806-IG. társszerző: Farkas Csaba, munkatársak: Borsos Márta, Csillik Éva, Makk Ferenc, Olajos Teréz. Balassi Kiadó, Budapest, 1998. 336 o. 2500 Ft.

A kötet két könyvből áll. Az első munka "Az avar történelem" c. cikksorozat újranyomása, amit további két közlemény egészít ki. E két cikk az avaroknak a türk uralom alóli nyugatra vándorlásától a 7. század végéig terjedő történetét öleli fel. A jelentős forráskiadvány tehát az Európába vándorlástól a kaganátus önállóságának a felszámolásáig terjedő korszak avar történelmének az írott forrásait tartalmazza magyar fordításban, tömör kommentárral. Fontos hátteret nyújt ahhoz az egyre színesebb képhez, amelyet az évről évre szaporodó régészeti leletek festenek az avarság történetéről. A kötetet gazdag név- és tárgymutató egészíti ki.


A TÉT EMBERI ERŐFORRÁSOK MÉRÉSÉNEK KÉZIKÖNYVE. A Canberra Kézikönyv összefoglalója. Szerkesztette Inzelt Annamária. Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, Budapest, 1998.

A munkaerőnek különlegesen fontos részét képviselik a tudományos és műszaki képzettségű szakemberek, akiknek jelentős szerepük van a tudományos és technológiai tudás létrehozásában, terjesztésében és hasznosításában. A Canberra Kézikönyv arra vállalkozik, hogy meghatározza e speciális szakképzettségű réteg teljesítményének leírására alkalmas fogalmi és mérési kereteket. A kézikönyv célja, hogy keretet adjon az e szférában alkalmazott emberek erőforrás-állományára és -áramlására vonatkozó adatok összeállításához, a tevékenységek és változások irányának elemzéséhez, valamint hozzájáruljon ahhoz, hogy naprakész adatsorok készülhessenek az ilyen típusú információt igénylők számára. Az OECD kezdeményezésére született Canberra Kézikönyv segíti az országokat az adatok nemzetközi szabványoknak megfelelő összegyűjtésében, csoportosításában, összehasonlító elemzések készítésében. Lehetővé teszi egy-egy adatállománynak a különböző nemzetközi szervezetek - OECD, Európai Bizottság/Eurostat, UNESCO stb. - által történő közös felhasználását.


Tony Wright: RÉGI ÉS ÚJ SZOCIALIZMUSOK. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999. 240 o. Ára 920 Ft.

A szerző (munkáspárti parlamenti képviselő, politológus) a szocialista hagyományok történetének sokszínű szocializmus-értelmezését, mozgalmi és ideológiai, erkölcsi, tudományos és módszertani gyökereit vizsgálja. Szemügyre veszi a szocializmus doktrínáinak, struktúráinak, cselekvőinek, illetve jövőképének jellemzőit. Foglalkozik a baloldali értékek újrafogalmazásának problémájával, amely perspektívákat nyújthat egy újfajta szocialista mozgalomnak A könyvhöz Tony Blair brit miniszterelnök írt előszót.


<-- Vissza a 1999/8 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Akadémiai Kiadó]