Magyar Tudomány, 1999/7

Tudománytörténet

Márton József

Egy elfelejtett tudós, Nagy Károly reformtörekvései


1997-ben szûk körben emlékeztünk meg Nagy Károly születésének kétszáz éves évfordulójáról, tevékenységérôl azonban érdemes a szélesebb tudományos közvélemény elôtt is megemlékezni.


Elôzmények

A magyar csillagászat hagyománya és tapasztalata a 18. századra nyúlik vissza, de a mûszerek felszereltsége szempontjából csak a 19. század elsô felében érte el az európai színvonalat.

József nádor támogatásával 1812 és 1815 között építették fel a Gellért-hegyen az új csillagvizsgáló intézetet (korábban a Budai Várban volt). 1815-ben a bécsi kongresszuson részt vevô három nagy európai uralkodó (a Szent Szövetség megteremtôi): III. Frigyes Vilmos, I. Sándor és I. Ferenc Pest-Buda nevezetességei között megtekintették az új csillagvizsgálót is. A tudományos munka, az észlelések ebben az évben indulhattak meg.

1815 és 1849 között több híres tudós dolgozott ott. Pasquich János, Tudományegyetemünk professzora 1824-ig volt igazgató (rövid ideig munkatársa Joseph Littrow, a bécsi egyetemi csillagászati obszervatórium vezetôje). Tittel Pál, az egri érseki líceum csillagásza 1825-tôl haláláig, 1831-ig volt a Budai Csillagvizsgáló vezetôje. Tittel magával hozta Albert Ferencet is, akinek az észleléseken kívül azt is köszönhetjük, hogy az 1849-es ostrom idején megmentette a mûszerek és a könyvek nagy részét. A mûvelt és szellemes Tittel személye sok látogatót vonzott a Gellért-hegyre. Megfordult itt Széchenyi István, Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály és Bajza József is. 1830-tól az obszervatórium adott pontos déljelzést a fôváros számára. Az 1831-es kolerajárvány nem kímélte meg Tittel Pál életét sem. 1835-ig nem találtak új igazgatót a helyére. Ekkor a cseh-osztrák származású Mayer Lambertet nevezték ki. Tizennégy éven keresztül az észleléseket már csupán Albert Ferenc végezte, mert az igazgatót csak a meteorológia érdekelte.

Nagy Károly írásaiban sûrûn kifogásolta az ott folyó munkálatok mennyiségét és minôségét. Kritikáinak alapját az nyújtotta, hogy 1831 után a Gellért-hegyi csillagvizsgáló valóban elvesztette tudományos és szellemi központúságát. Valószínûleg ezért kezdett Nagy Károly is önálló obszervatórium építésébe. A reformkor egyik jeles tudósa és kevésbé ismert vezetôje, akadémikusunk ekkor vált a hazai csillagászat jelentôs személyiségévé, és nem túlzottan méltatva a "reform-szellemiség" irányítójává.

A tudós

Szopori Nagy Károly 1797-ben Rév-Komáromban született. Apja gyógyszerész volt. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban végezte el (itt tanult meg kitûnôen franciául). 1819-ben a bécsi egyetem kémia szakára íratkozott be, hogy elmélyítse a gyógyszerészethez szükséges vegyészeti tudását. Kémiából hamarosan el is érte a doktori fokozatot, azonban mellette az arab és a német nyelv tanulásán kívül matematikából, természettanból és közgazdaságtanból is sikeresen levizsgázott. Littrow mellett a bécsi obszervatóriumban két évet gyakornokoskodott.^1

Közgazdaságtani tanulmányait is hamarosan kamatoztatja: Klauzál Imre barátja segítségével megismerkedik a magyar udvari kancelláriai munkával, majd Károlyi Lajos gróf alkalmazza ôket pénzügyi tanácsosként. Az ország egyik legnagyobb földbirtokosával való kapcsolata Nagy Károly számára sok szempontból kedvezônek bizonyult.

1832. március 9-én a Magyar Tudós Társaság levelezô tagjai sorába választotta; majd 1836-ban, közel másfél évtizednyi tudományos munkássága eredményeként megválasztják a Tudós Társaság rendes tagjának. Közben beutazta a kor legfejlettebb államait: Franciaországot, Angliát és az Egyesült Államokat.^2

Anyagilag egyre gyarapodva juthatott el ahhoz a gondolathoz, hogy önálló tudományos intézetet alapítson. Franciaországi útjai során megismerkedett a Dominique François Aragoval, a párizsi obszervatórium igazgatójával; majd az obszervatórium "késlekedése jóvoltából" 1844-ben Henry P. Gambey párizsi mûszerésztôl megvásárolta és hazahozta a platina méter- és kilogrammetalonokat. Angliában a virágzó gazdasági élet alapjait kereste, és megismerkedett a matematikus Charles Babbage-dzsel, akitôl megismerte a mechanikus számítógép elvét; az Egyesült Államokban külön figyelemmel szemlélte a polgári demokrácia vívmányait, az oktatási intézményeket, a tanügyi módszereket és a népmûvelést.^3

A hazai ismeretterjesztés fellendítése céljából fordítja le és adja ki magyar nyelven is 1834-ben Londonban a Babbage-féle hétjegyû logaritmustáblát. 1837-ben Bécsben ugyanezen célból alakult egy társaság gróf Batthyány Kázmér, Helmeczy Mihály, gróf Károlyi Lajos, Klauzál Imre és mások irányításával. Feladatként tûzték ki, hogy a szegényebb tanuló ifjúság számára alapismereteket nyújtó könyveket adnak ki. E sorozatból az 1500 példányban megjelent elsô könyv Nagy Károly "Kis számító"-ja volt, majd a következô évben annak folytatása "A kis geometra".

A Magyar Tudós Társaság Névkönyveiben az asztronómiai és kalendáriumi fejezeteket Nagy Károly szerkeszti 1837 és 1843 között.

A reformer

Nagy Károlyt az a küzdelem kapcsolta gróf Batthyány Kázmérhoz az 1840-es években, amelyet sokadmagukkal hazájuk haladása érdekében folytattak. 1849 utáni tragikusan közös sorsuk látszólag a hiábavaló erôfeszítést bizonyítja. Batthyány Kázmérral valószínûleg a harmincas évek közepén kötött barátságot. Az ô nagybirtokainak pénzügyeit is rendbe hozta, majd hozzáláttak a közmûvelés folytatásához. 1840-41 folyamán - jórészt a gróf költségén - csillagászunk magyar feliratú föld- és éggömböket készíttetett a közoktatási intézmények számára a szemléletesebb tanítás érdekében. Nincsenek pontos adataink arra vonatkozólag, hány ilyen gömb készült el, de a köszönôlevelek alapján feltételezhetô, hogy kb. 200-200 darab. Az összes költség több mint tízezer ezüst forintra rúgott.

1845 újabb határkô Nagy Károly életében. A megalakított Védegylet tagjai birtokaikra hazautaznak, elhagyva Bécset, hogy eleget tudjanak tenni a vállalt kötelezettségeiknek. Batthyány Kázmér, a Védegylet elnöke is Pestre költözik. A gróf uradalmi igazgatója, Nagy Károly 1847-ben a bicskei birtokból egy legelô-részt (11,5 holdat) 460 ezüst forintért megvásárolt magának és odaköltözött.^4

Ekkor jutott el tevékenységei során arra a pontra, amikor a gyakorlatban akarta megmutatni, hogy a nemzet haladása érdekében milyen erôkifejtésre képes. Bicskén olyan obszervatóriumot tervezett, amely egyszerre szolgálná a tudományt és az oktatást. Szemináriumot akart alapítani, amelyben matematikusokat, természettudósokat, csillagászokat képeztetett volna. A tervek azonban csak felerészben valósulhattak meg. 1849-ig elkészült az épületek nagy része, beszerezte a csillagászati mûszerek javát, könyvtárát több mint ezer kötetre gyarapította.^5

A márciusi forradalom kitörésének híre nem érte váratlanul. Az eszmék, amelyeket korábban hirdetett, most rohamos gyorsasággal valósultak meg. Gyakorlatban azonban nem tudott azonosulni a forradalommal. Elvetette a Széchenyi-féle fokozatos, de a Kossuth-féle gyors haladást is. Meghúzódott bicskei birtokán. A törés, amely félbeszakította munkáját, és a korábban ôt ért megrázkódtatások mellé 1849 júniusában újabb megaláztatás következett: egy rosszhiszemû ember feljelentése alapján az osztrákok házkutatást tartottak nála. Egy amerikai zászlóra utaló, kék alapon fehér csillagos lobogót találtak, ami elég volt ahhoz, hogy egy ágyú mellé kötözve Pestre hurcolják. Nem sokkal késôbb elengedték, azonban hazájában nem akart tovább maradni. 1868-ig élete hátralevô részét fôként Párizsban töltötte. Obszervatóriumát minden felszereléssel együtt nemzetének ajándékozta 1854-ben.^6

A politikus közíró

A történetírás szempontjából publicisztikai munkásságára feltétlenül érdemes odafigyelni. A negyvenes években írt kiadatlan tanulmányainak java része megsemmisült, így csak a megjelentekre tudjuk felhívni a figyelmet. Politikai, gazdasági és kulturális témájú cikkei a Tudományos Gyûjteményben, az Athenaeumban, a Figyelmezôben, a Hírnökben, a Századunkban, a Pesti Hírlapban jelentek meg (egynéhány névtelenül vagy álnéven). Egy korabeli bírálója így jellemzi stílusát: "Nagy Károly egyetlen humorista politikai írója Magyarországnak".^7

A kritikusnak valóban igaza van. A 20. században olvasva is könnyed nyelvezetû, élcesen ironikus tollforgatónak tûnik. Hogy hányféle témáról írt, azt könnyûszerrel be tudjuk mutatni az 1841-ben kiadott, összefoglaló mûve alapján: A Daguerreotyp-et Pozsonyban saját költségén, névtelenül nyomtatta ki. Könyve nem kerülhette el a közfigyelmet, igen hamar szétkapkodták.

Szókimondása, ironikussága nem mindenkinek nyerte meg tetszését. Széchenyi ezt jegyezte le naplójába 1841. december 4-én: "Waldstein utján elküldtem a Fôhercegnek Nagy Károly Marat-ját".^8

Nagy Károly már könyvének címével is felhívja a figyelmet. 41 fejezetben mindazon problémákat összefoglalja, melyeket a reformországgyûlések éveken keresztül tárgyaltak megoldás nélkül. Szemléletében ott bujkál a matematikus lélek, a "korai reformer" és a naiv utópisztikusság is. Könyvét csak azoknak ajánlja olvasásra, "kiknek szemeiket sem hártya nem borítja, sem valamely idegjáték lesütésre indítja", illetve "Azoknak, kiknek szívök elég lágy a benyomások felvételére... azoknak, kiknek testök egyenes vonalban nyúlik".^9

Az ország gazdasági életét elemezve több javaslatot tesz annak átalakítására. Látja, hogy a mezôgazdaság állapota egyenes arányban áll az ipar fejlettségével, illetve fejletlenségével: "Ha a földmûvelés nem támasztatik ipar és kereskedés által, az a fejlôdô népet kielégíteni nem képes".^10   Angliában ebben az idôben már lényegesen csökkent a mezôgazdaságban foglalkoztatottak száma, Magyarországon azonban most is kevésnek bizonyul arányuk, ezért javasolja, hogy külföldrôl kellene betelepítéssel növelni erejüket. De azt is tudta, hogy a parasztság nincs kellôen érdekeltté téve a termelésben. Látja a védôvámok fojtogató hatását, amely akadályozza a gyárépítéseket, kereskedelmet. Ausztria, Németország és Oroszország gátolja exportunkat.

Kereskedelmünk fellendítése és az európaizálódás érdekében ô hozta be elsôként hazánkba a platina méter- és kilogrammetalonokat Párizsból. Felismerte a nagyfokú tôkehiányt, ezért a hitel megteremtése céljából általános közteherviselést javasolt. A 2 és 1000 hold közötti birtokosok számtani sor alapján egyenes arányban adózzanak, az 1000 hold fölötti nagybirtokosok pedig mértani haladvány szerint. Vagyis a fônemességet sokszorosan sújtaná a progresszív adóval. A közteherviselés gondolata sokaknak ellenszenves. Ugyancsak felismerte a közel ötszáz éves ôsiség törvényének hátrányait.

Ostorozza az 1840. évi törvénycikket az önkéntes örökváltságról, mely a valóságban nem hozta meg a felszabadítást. Nagy Károly olyan törvény megszavazását javasolja, amely falvanként közös, kötelezô örökváltságot írna elô a jobbágyság számára, húszéves részletfizetési kedvezménnyel. Az örökváltság összegét a megyékhez kinevezett biztosok határoznák meg (ezt az utolsó öt év árainak átlagából szabják meg) és az egész ügynek 5-6 év alatt kellene lezárulnia.

A magyar paraszt, akit "fehér rabszolgának" nevez, a törvénykezés elôtt azonos jogokkal rendelkezzen, mint az ország bármely más tagja. Nagy Károly látja, hogy a nemzet képviselôi a vagyoni cenzus alapján a gazdagabb rétegekbôl kerülnek ki. "Magyarországban nemesek választják a nemeseket, s nemesek hozzák a törvényt a nem-nemesek részvéte nélkül, kik utóbbiak egyedül viselik az ország összes terheit."^11   Javaslata szerint minden harmincezer lakos küldjön egy képviselôt az országgyûlésre.

Nagy Károly állandó jelleggel harcolt a népoktatás fejlesztéséért, amihez sokakat megpróbált megnyerni. "Számos magyart tudok, kinek asztala hajlik a válogatott étkekkel telt tálok alatt, de kinek bútorait egy könyv sem terheli."^12   Vagyis nem elég az összefogás, a szemléletet is meg kell változtatni. A nép alacsony mûveltségi színvonalát emelni szükséges, de nem leereszkedéssel, hanem a felemeltetés útján - mondja. Mint tapasztaltuk, a tudományos ismeretterjesztés érdekében önmaga is sokat tevékenykedett. Az iskolai oktatás elemzése során annak minden fokát áttekinti, és megállapítja, hogy a tanítást közelebb kell vinni az élethez, a tudományok gyors változásához. Indítványozza, hogy minden megye küldjön ki egy-egy fiatalt három évre Olaszországba mûvészetet, Németországba filozófiát és történelmet, Franciaországba matematikát és fizikát, illetve Angliába ipart és kereskedelmet tanulni. Ezek az ifjak tapasztalataikat majd hazájukban kamatoztatni tudnák. "Hogy itt nemes vagy parasztról szó nincs, tán sejdíti a szíves olvasó?"^13   A falusi iskolák fenntartásához a nemesség az örökváltság összegébôl egy százalékkal, a községek legelôjük egytizedével, illetve félévenkénti adóval járuljanak hozzá. Felveti még, hogy a középiskolákban az értelmi oktatást erôsebben szükséges összekapcsolni a gyakorlattal, mert a megszerzett ismereteket alkalmazni kell tudni.

Nagy Károlynak a nemzetiségekkel kapcsolatban speciális elképzelései voltak. Úgy gondolta, ha a szlávok, szerbek, románok, németek bizonyos jogokat kapnak, megelégednek vele és megindulhat a lassú beolvasztás módszere. Ma már tudjuk, hogy jogok megszerzése nélkül is elindulhatnak az önálló fejlôdés útján, mely meg is történt a század elsô felében. A zsidóság emancipációját iparunk, kereskedelmünk és hiteléletünk fejlesztése érdekében javasolja. Nagy Károlyt a polgárosodó Magyarország elsô kozmopolitái közé sorolhatjuk. Miközben megveti az atillában nemzetieskedôket, kifejti: "A nemzetek, ha erkölcseikben és intézményeikben a nemzeti érzelem nem tudott meggyökerezni, a külsô formákhoz ragaszkodnak és szokásaikhoz, ezek legyenek hû képviselôi valamely fogalomnak, mely valósulni nem tud."^14   Szerinte az ilyen nemzetek megvetik a kozmopolitizmust, önmaga számára ellenben azt jelenti: "családomat önöm elébe helyezem, hazámat családomon felül, hazámon felül pedig az emberi nemzetet".^15

"Nemzetiség! Sublim fogalom, hevítô érzelem, közszeretet, közjogok, azaz egyenlôség, de fôleg szabadság nélkül, üres hang és tökéletesen semmi. Ha a semminél valami semmibbet tudnék, azt tenném ide."^16   A polgárság nemzetköziségét csak az általános szabadságjogok megteremtése után látja megvalósíthatónak. Magyarországon a hagyományos szemlélet alapján a nevelés is még így valósul meg: "E csak inas, szolgáló, édes fiam, ezt nem kell úgy szeretned mint szereted tátit, mámit, meg a szomszéd urat! Amaz nem magyar, édes lelkem, tót, oláh, zsidó, cigány, német, rácz, azokat nem szükség úgy szeretned!"^17   Nagy Károly megpróbál felülemelkedni az osztályokon, nemzetiségeken, hogy eljuthasson az egész emberiséghez, de közben vissza is tekint: "Ha rajtam állana...a dolog, azon atillátlani 12 millió piszkos, zsíros, szalamás rongydarabokra burkolt fél vagy egészen mezítelen, Magyarország lakosa valamennyijének csináltatnék atillát.""^18   Kozmopolitánk nem értette meg a reformkori nézet azon törekvését, amelyhez szükségeltetett a "nemzetieskedés" is, amire hetven év múlva Jászi Oszkár figyelmeztetett: "Az emberiség úgy van alkotva, hogy a nemzetköziséghez csak a nemzetn keresztül vezet út."^19   Nagy Károly a Daguerreotyp kiadását követôen annak teljes bevételét felajánlotta nemrégen meghalt barátja, Márton József családja számára. Könyve természetesen nagy sikerrel bejárta az ország olvasótáborát. Széchenyi valószínûleg ennek hatása alatt vélte: "Bezerédi...én etc. hóhérbárd alatt fogjuk végezni! - Primus hajtómotorként fognak belekeverni akárcsak Dupotyt, habár küzdök mindeme diákok etc. ellen, de hogy Szentkirályi, Nagy Károly, Kossuth, Somogyi etc. nem természetes halállal fognak meghalni, az nem kétséges."^20

A Daguerreotyp szerzôje megérdemli a 20. század figyelmét is mint tudós, népmûvelô és kiváló tollú, humanista s egyben humorista politikai írónk.

JEGYZETEK:


<-- Vissza a 99/7 szám tartalomjegyzékére
<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra
[Információk] [Tartalom] [Tartalmi kivonatok] [Akadémiai Kiadó]