Magyar Tudomány, 2008/10 1262. o.

Vélemény, vitaHozzászólás

Tolnai Márton Tudósaink mérhet teljesítménye

az MTA Köztestületi Publikációs Adattár

adatainak tükrében cím cikkéhez1


Kollár István


egyetemi tanár,

Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

kollar mit . bme . hu


Michelberger Pál

az MTA rendes tagja, egyetemi tanár,

Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Közlekedésmérnöki Kar


A Magyar Tudomány augusztusi számában érdekes cikk jelent meg az MTA osztályaihoz kapcsolódó magyar tudósok egyes tudománymetriai adataival (Tolnai, 2008). A cikk még biztosan sok vitát fog kiváltani, különösen, hogy a benne leírt adatok háttere, forrása és feldolgozási módja sokak számára nem is ismert. Ráadásul az átlagos olvasó amúgy is nehezen tájékozódik az adatbázisok, mérszámok és adatok között. Ez a hozzászólás ebben kíván kiegészít információt adni „laikusok”, vagyis tudománymetriával hivatásszeren nem foglalkozók számára: egyáltalán mit jelentenek az adatok, és fleg mit nem jelentenek. Aki esetleg máris bosszankodik, ezek alapján talán kevésbé lesz erre indíttatva.

Elrebocsátjuk, hogy a publikációs tevékenység átláthatóvá tételével mélységesen egyetértünk. Tudományos életünk nagy fegyverténye lenne, ha a PhD-fokozatot vagy doktori címet szerzk elzetes publikációs tevékenységét egyformán, tárgyilagosan szemlélni lehetne, és az is sokat segítene, ha a fiatalok látnák az idsebbek listáit. Ezért a Köztestületi Publikációs Adattár (KPA) és általában a mycite2 léte önmagában is nagy dolog, és azzal, hogy klónjai (MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet – KOKI, Budapesti Mszaki és Gazdaságtudományi Egyetem – BME, MTA Szegedi Biológiai Központ – MTA SZBK, Mezgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont – MBK) lényegében ezzel azonosak és többé-kevésbé átjárhatók is,3 az els lépést máris megtettünk. Egyelre sajnos csak álom, hogy a nagyobb magyar egyetemek és kutatóintézetek mind ugyanígy összeköthet adatbázis(oka)t használjanak, pedig ez lenne a közérdek. Még az MTA Tudományos Publikációs Adattár (az MTA kutatóintézeteinek adattára) is különálló, eltér rendszer, melyet nem lehet az MTA KPA-val együtt keresni vagy listázni.4

A cikk legszembetnbb része kétségtelenül az osztályonkénti táblázat (nyolc osztályra). A táblázatok láttán legtöbbünk valószínleg azonnal az ismers neveket keresi, és önkéntelenül is értékeli a sorrendekben elfoglalt helyeket. Véleményünk szerint ebbl fog származni a legtöbb vita, ugyanis az írásban megjelen sorrendek („rangsor” felirattal) szinte mindenkit eleve felpiszkálnak. Különösen zavaró lehet a „bekerülhetnének a KPA fenti listájába” megjegyzés és névsor a lábjegyzetekben azok számára, akik nem kerültek be ide sem. Nem lenne baj, ha ezek a táblázatok csak tudományos versenyre, többletteljesítményre sarkallnának, de baj, ha a publikációk áttekintésének elutasítására ösztönöznek. Tudományos életünk átláthatósága, a publikációk szerepe biztosan javul, ha egyre jobban át tudjuk tekinteni, és egymáshoz tudjuk viszonyítani publikációs tevékenységünket. Könnyen lehet azonban, hogy ezek a táblázatok gyakori elutasításra fognak találni. Miért?

köztudott, hogy a tudománymetriai számokat nem szabad szakterületek között összehasonlítani, az osztályokon belül sem. Az osztályon belüli megkülönböztetés nélküli sorrend azt a képzetet kelti, mintha a megjelent nyolc osztály egy-egy homogén, közvetlenül összehasonlítható csoportot takarna,

az adatok eredetileg más célból (tehát nem nyilvános rangsor céljából, hanem egyedi publikációs/idézettségi listák megjelenítésére) kerültek be az adattárba,

az érintettek nem tudtak elre arról, hogy a nevük ilyen rangsorokban megjelenik,

a kimaradók nem tudtak elre arról, hogy nevük itt megjelenhetne, de nem jelenik meg, mert a KPA-ban vagy klónjai egyikében sincsenek rögzítve az adataik,

a táblázatok alapjául szolgáló oldalak (Statisztikai adatok [mycite]: URL) nem teljesek: nem mutatják, mely adatok melyik klónból származnak, és hogy mikoriak (feltehetleg most is a június 30-i állapot látszik, ahelyett, hogy a máig bevitt adatokat mutatná), és nem lehet az egyéni listákat a weben szokásos módon kattintással elérni pontosabb információszerzés céljából,5

osztályonként megjelennek „szöveges saját közlések” (ezek ellenrizhetetlenek); feltnnek – ha nem is nagyon nagy számban – rossz kategóriákba besorolt adatok is (kutatási jelentések könyvként, konferenciacikkek könyvfejezetként, nem közzétett kutatási jelentések publikációként, nem nyomtatott eladások cikként),

a felhasznált számok hitelessége mérsékelt, nem elzte meg sem a KPA, sem a többi mycite-ok átfogó tartalmi ellenrzése túlmenen a szokásos ellenrzéseken („a szerz a felels saját adataiért” – ez igaz, de nem zárja ki a szerzi elfogultságot a bevitelnél, és az adatok egy része az adatellenrzések ellenére máig így is maradt),

a publikációs listák a szerzk által megadva, vagy az általuk megadott listák alapján készültek – ezek nagyjából teljesek, de a besorolások emiatt kissé esetlegesek,

a hivatkozások sokszor csak az adatbázisokból (WoS, MedLine) kerültek be, az ezeken kívül esk sokszor nem is szerepelnek (például: a Scopus – az OKM ígérete ellenére – még mindig nem férhet hozzá általánosan),

az idézetek egy része önidézet, aminek nincs értéke, az itt közölt Hirsch-indexek kiszámítása mégis figyelembe veszi ket,

a kiszámított egyéni mérszámok, különösen a Hirsch-indexek érvényessége a fentiek miatt kétséges, pedig a mycite önmagában jó program, csak az adatfeltöltés hiányos, illetve még nem elég pontos.

A következkben a fenti szempontok egy részét elemezzük.


Össze nem mérhet adatok összehasonlítása


Trivialitás, hogy a tudománymetriai számokat nem szabad szakterületek között összehasonlítani. A Tudományos Publikációs Adattár weboldalon (Statisztikai adatok [mycite]: URL) ezt olvassuk: „A sorrendek különböz célú szakmai értékeléseket segíthetnek, de a szakterületek és a sorrendek nem összevethetk. A mutatók használatakor tekintettel kell lenni az egyes tudomány- és szakterületek sajátosságaira, publikálási szokásaira.” A cikk 3. oldalán hasonló figyelmeztetés olvasható. Ez mind nagyon igaz, de a cikkben ténylegesen kinyomtatott és hangsúlyosan „rangsornak” hívott sorrendeken sajnos nem segít. Az önálló szakterület ugyanis nem akadémiai osztályokat jelent, szkebb szakmacsoportokat is csak nagyon óvatosan. A Mszaki Osztályon biztos igazságtalan ilyen számok alapján összehasonlítani egy anyagtechnológust egy áramlástanossal, vagy egy elektronikai technológust egy szabályozáselméleti szakemberrel, vagy egy biológiai/villamos határterületen dolgozó szakembert egy villamosgépes tudóssal. Ezen valamit segíthetne a szakterületek megadása a táblázatokban, de ez sajnos tipikusan formális és semmitmondó („Mszaki tudomány”). Az osztályonkénti sorrendek megadása valószínleg többet borzol az idegeken, mint amennyire tevékenységre sarkall az egészséges hiúságon keresztül…

Mindezek tetejében ezek a számok egyrészt az életm gyarapodásával (életkor) nnek, másrészt a kutatási idszaktól is függnek: korábban a publikációs és keresési lehetségek, valamint a „cikkgyártás hatékonysága” és sebessége, valamint a számítógépes lehetségek a töredékét tették ki a mainak. Ezért korrektül nem mérhet össze egy fiatalabb és egy idsebb kutató, még akkor sem, ha azonos életkorra vetített adatokat nézünk.

Rendkívül sokat számít a konkrét kutatási terület helyzete és publikációinak szerepe a világban. Például a textilipar mára dönt részben Kínába került. A kínai szakemberek fleg kínaiul publikálnak és olvasnak. Hogyan értékeljük a megmaradt európai és amerikai textiles szakemberek publikációit, csekély hivatkozottságukkal? Leírjuk-e ket, mint keveset produkálókat? Másokkal biztosan nem lehet összevetni a mérszámaikat. A hatékony témaváltás jó néhány évbe kerül, egy ideig kevesebb közleménnyel és idézettel. Figyelembe tudja-e venni akármilyen mérés a kénytelen témaváltásokat?

Legyünk reálisak. A számok fontosak és valóban mérnek értékeket. Azonban nem általános összehasonlításban, hanem az illett saját magához, illetve szkebb szakterületéhez viszonyítva. A sok publikáció a legtöbb esetben az átlagnál nagyobb aktivitást jelent, a folyóiratcikkek hiánya pedig valószínleg értékrendbeli zavarokra utal. Az idézettség azt jelenti, hogy mások feltehetleg olvassák, amit a szerz ír. A publikációk és az idézetek számában azonban nem mindegy, hogy általában mennyi a társszerz és milyen sorrendben (három hasonló társszerz együtt mintegy háromszor annyi cikket ír, mint egyedül…), melyek a szakterület publikációs szokásai, milyen hosszú a szakterület átlagos hivatkozási listája, mennyi a közvetlenül vele dolgozó vagy névlegesen hozzá tartozó doktoranduszok száma stb.

Mindezek miatt kijelenthetjük, hogy a mérszámok önmagukban nem alkalmasak értékmérésre! Egy-egy szakembert csak szakember kollégái tudják helyesen értékelni, az adatbázis(ok)ból nyert információk alapján. Erre való a tudományos bizottságok habitusvizsgálata. k azok, akik a rengeteg módosító tényezt és egyéni körülményt tényleg mérlegelni tudják. A számok tehát mindössze segédeszközök, ahogy az adatbázisok is azok. És az adatbázisok közül a megfelelen kitöltött mycite nyújthatja a legteljesebb segédinformációt az egyes szerzkrl. Korrektül azonban csak emberek képesek dönteni, fleg, ha a számítógép a kezük alá dolgozik az adatok megfelel tálalásával.


Rangsorok közzététele


Az adatvédelem egyik legfontosabb elve, hogy az adatokat csak a megadott célnak megfelel módon szabad felhasználni, vagyis az információs célból közzétett publikációs listákat minsítésre, sorrendezésre és ezek megjelenítésére a szerzk külön engedélye nélkül nem szabad felhasználni. Természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy ezek személyes adatok, a „publikáció” neve is azt mutatja, hogy közzétett adatokról van szó, de nagyon sok szerz nem az összehasonlíthatóság igényével készítette el a listáját, és különösen a hivatkozási listák nem teljesek.

Megjegyezzük, hogy ezek a nehézségek a táblázatok közzétételébl származnak. A mellékletben részletesebben is szerepel, melyik másik adatbázis használatából milyen más nehézségek származhattak volna. A mycite – megfelel feltöltéssel – az elérhet legteljesebb információt tartalmazná, és így jobban használható eredményeket adna.

Valószín, hogy ilyen rangsorokat nem is lenne szabad nyomtatásban rögzíteni. A (Statisztikai adatok [mycite]: URL) alatti weboldal azért jobb ennél, mert nem rögzít sorrendet, hanem szempontok szerint átrendezhet listákat mutat. Sajnos azonban jelenleg (aug. 31) ez a weboldal nem dinamikus, vagyis hiába javítja ki valaki az adatait valamelyik mycite-ban, az ismeretlen dátumú frissítéstl függ, hogy ezek a táblázatban mikor jelennek meg, és a listában semmilyen információ nem látható arra nézve, hogy valakinek az adatai mikor frissültek utoljára (az utolsó talán június végén lehetett), vagy hogy hol kezeli ket. Úgy néz ki, mintha az adatok frissek lennének. De nem feltétlenül azok…

A „tudósok teljesítményét” egyébként jobb lenne a „tudósok munkásságának” hívni: a teljesítmény inkább az alkotó évek számával osztott mutató lehetne, legalábbis ha a cikk a publikációs tevékenységet mutatná be és nem az idézettséget. Azonban a mérszámok közül kett az idézettségre vonatkozik, a harmadik pedig arra, hogy hol, melyik folyóiratban publikált az illet (bizonyos idézeteken keresztül értékelve), nem arra, hogy mennyit, vagy milyen minségben. Ráadásul csak az ismert adatok alapján, nem általában.

Van még egy nehézség, ami az adattárak gondos tervezésével sem teljesen kerülhet ki. Az ember gondolkodó lény. Ha tudja, hogy tevékenységét mérik, különösen, ha ez értékelését, támogatását, lehetségeit stb. érinti, akkor aktivitását önkéntelenül is a jobb mérési eredmény irányában módosítja. Ha a darabszámokat listázzuk, megszaporodnak a könnyen publikálható írások (konferenciacikkek, közzétett kutatási jelentések [Technical Report]). Ha a könyveket jobban értékeljük, megjelennek a könyv-szer összeállítások. Ha folyamatosan csak a folyóiratcikkek összdarabszámát nézzük, akkor megszaporodnak a hazai folyóiratcikkek. Ha az önidézetek számítanak, akkor a cikkekben több lesz az önhivatkozás. Nem mindenki jár így el, de ez még rosszabb: az jár jól, aki alkalmazkodik a körülményekhez. Aki elvszer, függetlenül gondolkodik, az rosszul jár. Részben ez a magyarázata annak, hogy sokan csak az impakt faktoros folyóiratcikkeket akarják értékelni: ezt nehezebb itthonról befolyásolni. Bár ha a összegzett IF-et mutatjuk, a hangsúly észrevétlenül el fog csúszni a nagyobb impakt faktorú folyóiratokban való publikálás felé (például mszakiak az orvosi határterületek irányába)… Nagyon vigyázni kell tehát azzal, mit teszünk közzé és hogyan.


A szerzk által bevitt adatok


A bevitt adatoknál a szerzk (adminisztrátorok) hozzáállása nagyon eltér. Ugyan mindannyian tudjuk, mi a publikáció, mégis sok publikálatlan (például OTKA) kutatási részjelentés jelenik meg a listákban, jó esetben az „Egyéb” kategóriában. Van, aki gondosan megjelöli, melyek a nem tudományos cikkei, de van, aki válogatás nélkül mindent megad. Van, aki szóban elhangzott eladásait is beírja (jó esetben oldalszám nélkül, rosszabb esetben a kivonat oldalszámával), van, aki az utolsó cikkig aprólékosan pontos. Van, aki a lexikon minden címszavát külön tételként beírná, van, aki egyetlen publikációnak tekinti ezeket. Van, aki egy konferencia szerkesztbizottsági tagsága esetén megadja magát szerkesztnek (és a kiadványt könyvként), van, aki még a konferenciacikkeit sem adja meg. Sokan vagyunk, és sokfélék. Ezért a publikációk darabszámát nem szerencsés egyszeren megadni. Az az érv, hogy az adatokért a szerz felel, tetszets, de ha listákat készítünk, akkor a számok és a rangsor nem függhetnek a szerzk szokásaitól és hozzáállásától. Helytelen a lelkiismeretes és pontos szerzket hátrányosabb színben feltüntetni, csak mert lelkiismeretük érzékenyebb, mint másoké.

Hasonló a helyzet a „szerzk által megadott” számokkal. Ez a kifejezés azt jelenti, hogy ezek a szerzk nem vitték fel adataikat adattárba, ehelyett a számaik ellenrizhetetlen Word file-okból származnak, valószínleg a doktori értekezés habitusvizsgálatához beadott számok alapján. Az ilyen számokba és listákba még a gondos szerzknél is sok hiba becsúszik. Sokszor még ismétléseket is lehet látni az ilyen listákban. Ezért nem szerencsés a többiek által az adattárban többé-kevésbé ellenrizhet módon megadott adatok közé kézzel megadott, ellenrizhetetlen adatokat keverni. A jövben jobb ezt elkerülni. Aki meg akar jelenni a listában, az vagy vigye fel az adattárba az adatait, vagy az MTA megbízottja6 vigye fel a Word file-ok tartalmát.

A hivatkozások száma


A szerzk mycite-ban megadott hivatkozásainak száma az „igazi” hivatkozási számokhoz képest szerznként nagyon ingadozó, ahogy mindegyik adatbázisban az. A mycite elnye az, hogy teljessé tehet, ha a szerz akarja. Most sok esetben még nem az.

Aggályos továbbá, hogy a táblázatban a hivatkozások számai sajnos az önhivatkozásokat is beleszámítva vannak megadva (minden ilyen értelm megjegyzés nélkül), pedig ezeket semelyik osztály sem értékeli a habitusvizsgálatban. A mycite egyik elnye pont az lenne, hogy benne az önhivatkozások egyértelmen meg vannak jelölve.7

Nyilvánvaló elnyben vannak azok, akik a doktori értekezés beadása miatt nemrégen végigkeres(tet)ték a könyvtárat. Az listájuk közel teljes lehet (legalábbis, ha bevitették). Azoknak is jó a helyzetük, akiknek a szakmai szokások alapján a WoS-ban vagy a Medline-ban benn van a legtöbb hivatkozása. De a többiek helyzete ilyen szempontból rossz.


Mérszámok


A fentiek miatt a megjelentetett számokat (összes idézetek száma, Hirsch-index, összegzett impakt faktor) nagyon óvatosan kell kezelnünk. Van, aki pontosan megadta a publikációit, és van, aki alig-alig.


Az összes idézetek száma


Az idézetek száma elvben a cikkek szakmai közvéleményre gyakorolt hatását méri. Legalábbis ez az els gondolatunk. Csakhogy…

a táblázatokban közölt számokba az önidézeteket is beleszámítja,

a megadott, de nem publikációérték idézeteket (szóbeli hivatkozás, tudományos diákköri munka stb.) minden további nélkül beleszámítja,

nem lehet látni, melyek az ellenrizhet, adatbázisokból (WoS, Scopus, IEEE CrossRef) vett idézetek, és melyek a közvetlenül nem ellenrizhet idézetek,

nem lehet látni, kik vittek be kézzel is idézeteket, és kik csak adatbázisokból,

a soktársszerzs publikációk idézetei ugyanúgy számítanak, mint az egyszerzsöké (lásd 5.4).

A további gondokat és megoldási javaslatokat lásd a következ pontban (Hirsch-index).


Hirsch-index


Az ún. Hirsch-indexet a fizikus Jorge E. Hirsch találta fel az idézettségek összehasonlítása céljából. Az index azt adja meg, hogy a szerznek hány olyan publikációja van, aminek legalább annyi idézje van, mint ez a szám. Ha tehát az index 12, akkor a szerznek van 12 olyan publikációja, melyekre egyenként legalább 12 idézet ismert. Ez az index jobb, mint a semmi, de a következ bajai vannak:

csak aránylag nagy publikáció- és idézszámokra mér elfogadhatóan (fizikus találta ki, akinél ez nem baj…), kis értékeknél nagyon érzékeny a véletlenre, és hamar „telítdik” (vagyis az els néhány értéken könny túljutni, aztán hirtelen nehezedik a továbblépés, tehát pl. a mszaki területen nem ott differenciál, ahol kellene),

mivel az eredeti definíció az SCI-n alapult, az önhivatkozásokat is beszámította, ami elvileg nagyon vitatható – éppen ezért képes a mycite a keresést leszkíteni a független hivatkozásokra, ami szintén érvényes, st vonzóbb index-definíciót jelent,

nem vesz tudomást a kiugró hivatkozási értékekrl – emiatt használják több helyen a g-indexet, mely azt adja meg, hogy a szerznek hány olyan publikációja van, aminek az átlagos hivatkozási száma legalább annyi, mint az index. Ha tehát a g-index 15, akkor a szerznek van 15 olyan publikációja, melyekre összesen legalább 15x15=225 idézet ismert (de ez lehet egyetlen publikáció 225 idézete is, ha van 15 publikációja),

nem vesz tudomást a hivatkozott publikációk társszerzinek számáról (lásd 5.4).

A Hirsch-index minden olyan adatbázisból kiszámítható, mely idézeteket tartalmaz. Ámde csak az adott adatbázisban fellelhet információt használja fel. Nem is tehet mást. Íme hét, bárki által használható lehetség a Hirsch-index kiszámítására:

Web of Science (önhivatkozásokkal)

Scopus (önhivatkozásokkal, illetve azok nélkül)

mycite (önhivatkozásokkal illetve azok nélkül)

Quadsearch (Quadsearch honlap, URL) (Google Scholar-ból, önhivatkozásokkal, weboldal)

Publish or Perish (Publish or Perish honlap, URL) (Google Scholar-ból, önhivatkozásokkal. PC-s program)8

Van, akinek az így kapott Hirsch-indexei közül öt más és más… st, az index elvben bármikor változhat is, bár ilyenkor általában legalább n, és nem csökken.

A Tolnai-cikk (Tolnai, 2008) a mycite alapján számol, az önhivatkozásokat is beleszámítva. Azt mondhatnánk: helyesen jár el, hiszen mindenkit azonos mércével mér. Csakhogy…

a szerzk egy része az önhivatkozásait nem is vitte be, mert az gondolta (helyesen), hogy ezeknek nincs különösebb értékük,

más szerzk az „Egyéb” csoportban feltüntettek nem publikáció jelleg hivatkozásokat is (diplomaterv, TDK-dolgozat, szóbeli említés), s ezzel adataik „javultak”,

kevesen vették a fáradságot, hogy a hivatkozásaikat a nehezebben feldolgozható forrásokból is összegyjtsék (például Google Scholar).

Vagyis az történt, hogy ebben az nyert, aki (egyébként cél és indok nélkül) bevitte az önhivatkozásait is, és most ráadásul még azt is üzenjük a szerzknek ezzel a cikkel, hogy vigyék be ezeket, mert azzal jobbak lesznek az adataik – st minél több önhivatkozást tegyenek a cikkeikbe, mert így az adataik még tovább fognak javulni. Ezt biztosan nem akarjuk.

Sokat segítene, ha az önhivatkozások bármilyen figyelembe vételét megszüntetnénk, hiszen a mycite-ban pontosan tudjuk, melyek a független hivatkozások. Ráadásul a megadott index csak a mycite által látott Hirsch-index…, akinek nincsenek ide gondosan bevive a hivatkozásai, vagy csak részben, annak az indexe pici, és mindez nincsen feltnen megemlítve. Ugyanez a baj az KPA-ban (Statisztikai adatok [mycite]: URL) megadott értékekkel is.


Összegezett impakt faktor

(cumulative impact factor)


A folyóiratok impakt faktora a Web of Science-ben figyelt folyóiratokon belül van definiálva: adott évben a figyelt folyóiratokban az adott (szintén figyelt) folyóirat elz két évfolyamában megjelent cikkekre történ átlagos hivatkozásszám. Az IF=0,816 tehát azt jelenti, hogy az adott évben az adott folyóirat elz két évi cikkeire a fenti körben átlagosan kevesebb, mint cikkenként egy hivatkozás esett.

Az impakt faktor elssorban folyóiratok tudományos életre gyakorolt hatásának „minsítésére” szolgál. Ami az IF felhasználását illeti, ugyanúgy vigyázni kell vele, mint az összes tudománymetriai számmal (Joint Committee, 2008; Schubert, URL), különösen mert

az IF értéke nagyon függ a szakterület (és a folyóirat) szokásaitól: a társszerzk tipikus száma, a hivatkozások mennyisége, az önhivatkozások száma (beleszámítanak…), a cikkek hossza, az összefoglaló cikkek száma stb.,

az ISI döntésétl, és nem a szakterület közvéleményétl függ az egyes folyóiratok figyelése/negligálása,

a folyóiratválogatás dönten alapkutatás-centrikus.

Az utóbbi idben egyre inkább terjed az „összegzett impakt faktor” figyelése. A táblázat is ezt tartalmazza: a publikált cikkek folyóiratai megfelel évben érvényes IF-jeinek az összege. Ezt kíváncsiságból meg lehet nézni, de csak nagy óvatossággal szabad akármire is felhasználni. Oly mértékben szakterületfügg, hogy egymással összevetve az alma és a körte esetével állunk szemben. Persze ha valakinek nincsen IF-es cikke, az könnyen lehet, hogy baj. De valóban százszor kevesebbet ér-e egy 0,021-es impakt faktorú folyóiratban megjelent cikk, mint a 2,100-esben? És a 0,000 impakt faktorú folyóiratokról vajon mit gondolunk?


Az összes publikációk száma


Az Tolnai-cikk (Tolnai, 2008) táblázatai nem tartalmazzák az összes publikációk számát, melyet azonban minden adatbázis megad. Ez a szerzk munkásságának értékelésében szintén fontos lenne, de „sorrendi” mutatóként valóban jobb ezt sem használni. Egészen más például egy 600 oldalas könyv, egy 150 oldalas fejezet, egy konferenciacikk, és egy napilap-glossza. Összeadva ez mind darab-darab, st a mycite beleszámítja az „Egyéb” alatt esetleg megadott nem publikációkat is. A darabszám tehát túl globális mérszám. Ha valakinek ötven publikációja van, akkor ez várhatóan kevesebb, mint a 250, de konkrét esetekben még ez sem biztos.

Nagyon ingadozó a társszerzk száma is. Nyilvánvaló, hogy a „magányos farkasok” eredménye egy publikációban egy fre számítva sokkal több, mint a tipikusan hat-nyolc fs publikációk szerzié, hát még a tizenöt-húsz fsek szerzié. Az MTA Mszaki Tudományok Osztálya habitusvizsgálatában ezért automatikusan osztunk a szerzk számával. Lehet azon vitatkozni, hogy ez nem a másik véglet-e. Mindenesetre a mycite képes arra, hogy tárolja a szerzk százalékos hozzájárulását (ezt használják fel a BME VIK doktori tanácsai), és értekezés beadásakor a publikációkhoz beírt százalékok nyilvánosak is. Ez elegend ellenrzésnek látszik: a méltatlanul leértékelt társszerz tiltakozik, ha akar.


Kitzhet célok


Adatbevitel • Nagyon jó lenne, ha a tudomány valamennyi területén elbbre lépnénk a publikációk áttekintésével és közzétételével. Ez nagy munka, és elosztott rendszerben lehetne hatékonyan végrehajtani: minden intézmény (vagy intézménycsoport) futtathatna egy-egy helyi programot, és országosan kereshet lehetne minden adat. Hozzá kell tenni, hogy ez Magyarország versenyhátrányából is faraghatna egy kicsit: Európa általában nem áll még olyan jól a publikációs adatokkal, mint a mycite lehetségei…, de tudjuk, hogy minden adatbázis csak annyit ér, amennyit a benne tárolt adatok. Most kellene tehát az adatokat feltöltenünk.

Karbantartás • Elvben a f bevitel után a karbantartás nem nagy dolog: idrl-idre ki kell gyjteni a WoS-ból, a Scopus-ból és a Google Scholar-ból az adatokat, és be kell vinni. Ez központilag reménytelenül nagy feladat, viszont helyileg, megfelelen kiképzett adminisztrátorokkal elképzelhet. Vagyis: az intézményi döntéshozókat meg kell gyzni, hogy ez milyen fontos (pl. mert az intézményi és pályázati pénzek várhatóan össze fognak függeni a kimutatható adatokkal [lásd Kollár, 2008a]), és rendszeres tanfolyamokat kell tartani a jelentkez adatkezelknek (könyvtárosok, adminisztrátorok, érdekld szerzk).


A jöv igényei


A publikációs listák kezelése, áttekinthetsége jó, de nem szabad, hogy bürokratikus öncéllá váljon. Nem egy „vezeti információs rendszer” a f cél (bár k is használni tudják), hanem egy mindenki számára egyformán áttekinthet, informatív, jól felhasználható, országos rendszer. Ezért

fontos, hogy az adattartalom lehetleg ellenrizhet és javítható legyen, vagyis ahol csak lehet, a mycite-ban szerepl publikációs/idézettségi adatokat össze kell kapcsolni adatbázisokkal (mi melyikben található meg – ez növeli a hitelességet is),

az adatfelviteli arányt javítani kell (mycite-klónok telepítése, Word file-ok intelligens bevitele, adminisztrátorok kiképzése stb.),

a szerzket érdekeltebbé kell tenni a bevitelben (az ellenrizhet adatok elnyben részesítése, doktori/akadémikusi cím odaítélése adatbázisban lév adatok figyelembe vételével, kutatási és ösztöndíjpályázatoknál a mycite-ból való feltöltés az OTKA példájára (például Bolyai-ösztöndíj), intézményi támogatások publikációkkal kimutatható tevékenységhez kötése stb.),

a publikációs adatok részeként legalább a fontos cikkeket is teljes formában elérhetvé kell tenni (tartalomszolgáltatás – erre a mycite-ban már most is van lehetség),

a mycite-ban lév adatokat idrl-idre fel kell tölteni adatbázisokba (például: Scopus vagy Google Scholar), legalábbis azokat, amelyek még nincsenek ott meg, illetve a listákat angol nyelven kereshetvé tenni,

(az elz két pontban leírtak hatékonyan és tisztességes úton növelik kutatóink nemzetközi láthatóságát, hírnevét, olvasókat, felhasználókat és így idézket toboroznak, ez pedig mindenkinek jó)

a szerzk számára még több szolgáltatást kell nyújtani (információs oldalak, statisztikák, mérszámok),

intézmények, tanszékek, csoportok számára állandóan naprakész összefoglaló listákat és táblázatokat kell nyújtani,

a mycite programot a szélesebb elterjesztéshez professzionális szolgáltatássá kell fejleszteni (ehhez máris közel van, de ha az MTA rászánná magát, még egy fejlesztési ütem sokat lendíthetne elterjedésén).9

Ha az adatfeltöltést támogatni szeretnénk, érdemes lenne az MTA KPA „gazdahelyén” (MTA KSZI) az érintettek, illetve adminisztrátoraik számára olyan tanácsadó/adatfeldolgozó szolgáltatást biztosítani, hogy a listákat helyileg be tudják vinni. Tréningeket lehetne szervezni, hogy adminisztrátorok/könyvtárosok az adatbevitelt gyakorolják. A KSZI jelenlegi könyvtárosi kapacitása a karbantartásra sem igazán elegend. Azután mindazok, akiknek hiányosak az adataik, kaphatnának barátságos e-mailes felszólítást a bevitelre. Akiknek aránylag régi (mondjuk fél évnél régebbi) a tulajdonukban lév adatok utolsó változtatása, vagy a korábbi trendtl nagyon eltér publikációik/idézik száma, idrl idre kaphatnának errl e-mailen értesítést. Ehhez mindössze az kell, hogy a KPA-ban (mycite-ban) tárolt e-mailek helyesek legyenek, és a program képes legyen ilyen szolgáltatásra.


Kulcsszavak: tudománymetria, scientometria, impakt faktor, Hirsch-index, idézettség, hivatkozás, KPA, köztestületi publikációs adattár, publikációs lista, adattár

Melléklet


A tudománymetriai adatok néhány lehetséges forrása

háttérinformációk a cikkhez –

A tudományos publikációk adatait már régóta katalógusok/adatbázisok tartalmazzák. Ezek elször nyomtatásban készültek, majd kb. a 90-es évektl számítógépen, elször CD-n, majd a weben is elérhet formában.


Web of Science


Különleges helyet foglalt el köztük az amerikai ISI által összeállított Science Citation Index (a weben ma elérhet formáját Web of Science-nek hívják). Ennek különlegessége, hogy az idézeteket figyeli, 1960-tól jelenik meg, de 1945-ig visszamenleg tartalmaz adatokat. Azóta kb. 6500–8700 folyóiratot figyelnek úgy, hogy a cikkek irodalomjegyzékeit rendszeresen, standard formában beírják az adatbázisukba. Bár ez a forrásszám korlátozott, eléggé sok ahhoz, hogy hosszú ideig az SCI legyen a hivatkozások szisztematikus keresési forrása.

A WoS nehézsége, hogy csak adott körön belül mozog (bár a figyelt folyóiratok összes hivatkozását feldolgozza, tehát például a nem figyelt konferenciacikkekre történket is, és 2008-tól megjelentek bizonyos konferenciaanyagok is), és az önhivatkozásokat1 alapértelmezésben ugyanúgy számolja,2 mint a független hivatkozásokat. Ennek részben az az oka, hogy az azonos nev szerzket nem képes megkülönböztetni: külön információforrás nélkül ugyanis nem lehet megállapítani, hogy a „küls cikkre” történ hivatkozások megegyez szerzre történnek-e.


Scopus


A Scopus a WoS versenytársaként jelent meg 2005 környékén. Abból a felismerésbl indult ki, hogy ma már sok folyóirat és konferenciacikk hozzáférhet a weben, ezért lehetséges az elektronikus feldolgozásuk. Ezért szélesebb körbl és kevésbé válogatva merít, mint a WoS (mintegy 23 ezer periodikus kiadványból), ami jó, de kicsit esetleges. Ugyanakkor a szerzket nevek és munkahelyek szerint csoportosítja, és a szerzk maguk meg tudják adni, hogy mely név/munkahely-párok fedik ket. Ebben azonban a Scopus kezeli nagyon elvigyázatosak: csak a publikációs listákat látva hajlandók a csoportosításra, ami a hitelességüket nagymértékben emeli. Tapasztalataink szerint az alaptudományok területén (matematika, fizika, kémia, biológia stb.) az azonos szerzk hivatkozási száma hasonló a WoS-ban és a Scopus-ban (bár az önhivatkozások az utóbbiban jól kiszrhetk), míg az alkalmazott tudományokban, pl. mszaki területen a Scopus több hivatkozást tartalmaz.


Google Scholar


Van egy különleges rendszer: a Google Scholar. Ez bevallottan a weben „szüretel”, web crawlerek (automatikus lépkedk/olvasók) segítségével, és ebbl állít össze adatbázist. Ez nagyon jól hangzik, de elnye hátrány is: válogatás nélkül minden használhatónak látszó weboldalt feldolgoz. Ezért hibás, elgépelt, meg nem jelent cikkeket, hivatkozásokat is tartalmaz, s mérésre csak korlátozottan alkalmas. Az azonos nev szerzket nem kezeli jól.


Szakmai adatbázisok


Vannak szkebb szakmai adatbázisok is: MedLine (orvosi/biológiai terület), Chemical Abstracts/SciFinder Scholar (kémia), Zentralblatt für Mathematik/ZMATH (matematika), Mathematical Reviews/MathSciNet (matematika), ArXiv (fizika), Inspec (villamosmérnöki), IEEE Xplore (villamosmérnöki) stb. Ezek merítése a szkebb terület miatt gondosabb és átfogóbb, de csak az adott részterületre korlátozódik.


A Köztestületi Publikációs Adattár (KPA)

és a többi mycite program


A fentiek miatt született meg a Köztestületi Publikációs Adattár. Ebbe a legfontosabb publikációk és idézetek az adatbázisokra támaszkodva automatikusan bevihetk, és kiegészíthetk a szerz által megadottakkal: a szerz saját publikációs listája alapján sok adat átvehet, és a hiányzó adatok kézzel pótolhatók. Vagyis gondosabb szerzk esetében a „teljes” adatsor összeállítható. Lehetséges az is, hogy Word listákat félautomatikusan beolvassunk, és ami esetleg téves, utólag javítsuk, st, a Google Scholar és konferencia CD-k adatai is átvehetk, legalábbis ha a szerz ezek kikeresésére/átnézésére hajlandó, vagy könyvtárosokat/adminisztrátorokat ezzel megbíz.

A KPA szkebb területre koncentrál (köztestület), tehát a fiatal tudóspalánták (PhD-ra készülk) nem tudják ide felvinni az adataikat. Ez az egyéni fejldés szempontjából aggályos: legkésbb a PhD-értekezés benyújtásakor kellene bevinni a publikációs listákat, és a védés után csak karbantartani. Ezt az MTA KSZI által kezelt KPA nem engedi meg, ezért az intézményi klónok (például BME PA) kezelése elengedhetetlen.3

A BME PA jelenleg mintegy 28 ezer publikációs tételt és mintegy 30 ezer idézt tartalmaz. A cikk 977. oldalán megadott adat (mindössze a BME-bl származó egyetlen személy 368 cikkének adatait használták fel) csak valamilyen tévedésen alapulhat, mert az MTA Mszaki Tudományok Osztálya akadémikusainak, doktor képviselinek és bizottsági elnökeinek mintegy 50 %-a a BME PA-ban kezeli az adatait (lásd Az MTA Mszaki Tudományok Osztálya tagjainak publikációi, 2008), és a megíráskor felhasznált adatokat a cikk is csak innen vehette.


Intézményi Publikációs Adattárak


A publikációs adatok nyilvántartási igénye párhuzamosan több intézményben is megjelent. Azt gondoljuk, a BME helyesen döntött, amikor – óvatos lépésekkel – a KPA klónját elkezdte alkalmazni. Tudomásunk van más helyekrl is, ahol valamilyen szint adatbázis feltöltése elkezddött, vagy tervezik (például: Miskolci Egyetem, Semmelweis Egyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, de biztosan vannak mások is). Ha a tudományos élet és az ország érdekeit nézzük, akkor ez az a pont, ahol azonos irányba kellene mennünk. A mycite- alapú programok ma már elég sokat tudnak ahhoz, hogy minden igényt kielégítsenek, és az esetleges intézményi mycite-ok önállóan is futtathatók, tehát az intézményi függetlenség is megrizhet. Össze kellene fognunk, az esetleg még felmerül igényeket megfogalmazni és programoztatni: például az egyik adattárba bevitt publikációkat a másik adattárban kezelt szerzhöz is hozzá kellene tudni rendelni. A programok futtatásához – mint minden ilyen programhoz – azonos háttéradatok kezelésére lesz szükség (folyóiratok neve, ISBN száma, kiadási helye, lektoráltsága, impakt faktora, városok és országok magyarul/angolul/eredeti nyelven, államok nevei, amelyik országban vannak, kiadók és székhelyük, konferenciaszervezk, konferenciák, szerkesztett könyvek, publikációk és idézk kategóriái és alkategóriái stb.), ami központilag, szolgáltatás-szeren felkínálható lenne. Ezekkel mindenki jól járna. Felesleges mindezt külön-külön megtenni. Vagy mégis ilyen gazdagok vagyunk?


A Hirsch-index meghatározása


Az eljárás elvileg egyszer: a publikációkat sorba rendezzük az idézk száma szerint, és megkeressük, melyik az utolsó, melynek legalább annyi idézete van, mint a sorszáma. Szerencsére az adatbázisok mindegyike nyújt valamilyen automatikus kiszámítási lehetséget. Ezek „receptjét” a weben külön megjelentettük (Kollár, 2008), hogy így az olvasók a saját indexüket könnyen ellenrizni tudják.Irodalom

A legtöbbet idézett publikációk (mycite). URL: http://www.mtakpa.hu/kpa/multi/molist.php

Az MTA Mszaki Tud. Osztálya tagjainak publikációi (kigyjtés, folyamatosan frissítve). http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/MTA-MTO.xls

Hirsch index. http://en.wikipedia.org/wiki/Hirsch_number

Joint Committee on Quantiative Assessment of Research (Robert Adler, John Ewing, Peter Taylor) (2008): Citation Statistics. IMU (Nemzetközi Matematikai Unió) -tanulmány az idézettségi statisztikákról. URL: http://www.mathunion.org/fileadmin/IMU/Report/CitationStatistics.pdf

Kollár István (2008a): Tudományos publikálás hatékonyan.

http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/szakirod-kezeles.pdf

Kollár István (2008b): A Hirsch-index meghatározása (receptek).

http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/MT-tudomanymetria-kieg.pdf

Publikációs információs weboldal a BME-n. http://www.mit.bme.hu/services/pubinfo/

Publish or Perish honlap. http://www.harzing.com/pop.htm

Quadsearch honlap. http://quadsearch.csd.auth.gr/index.php?lan=1&s=2

Schubert András: Impakt Faktor. URL: http://www.kfki.hu/library/imp/impakt_faktor.htm

Statisztikai adatok (mycite). URL: http://www.mtakpa.hu/kpa/multi/statisztika.php

Tolnai Márton (2008): Tudósaink mérhet teljesítménye az MTA Köztestületi Publikációs Adattár adatainak tükrében. Magyar Tudomány. 8, 976–988.

URL: ./08aug/tolnai.html1 A cikk a lap 2008. augusztusi számának 976–988. oldalain jelent meg.

2 A KPA és klónjai a „mycite” program továbbfejlesztései. Ez egy mysql alapú adatbázis és egy php alapú webes kezelprogram együttese. A továbbiakban összefoglalóan mycite programként hivatkozunk rájuk. Ezek: a KPA, és a következ intézmények adattára: MTA KOKI, BME, MTA SZBK, MBK, valamint hasonló az SE adattára is, de sajnos kissé eltér.

3 Szerzk szintjén az egyik adattár be tudja emelni keresjébe a másikban szerepl szerzt, st, összesít adatok is lekérhetk, és a f publikációkategóriák is megegyeznek. Publikációk szintjén (például társszerzk hozzárendelése) ez sajnos még nem mködik.

4 A cikkben említett KPA–TPA-összeköttetés is sajnos csak azt jelenti, hogy adatokat jól/rosszul át lehet vinni a TPA-ból a KPA-ba, de a két rendszer együttesen nem kereshet, és on-line össze sem köthet: külön-külön kell feltölteni ket, vagyis vagy dupla munka a karbantartás, vagy pedig az egyik el-elmarad. Ráadásul a TPA-ban eleve kevesebb a mez, tehát a KPA-ba átvitt információk még hiányosak is. A TPA idéz része nem is publikus (lásd http://www.mtatpa.hu )

5 A nevekre rákattintva most az MTA honlapján látható egyéni weboldalak jelennek meg, ami nem baj, de innen a publikációs jegyzék sokszor nem érhet el. Megoldás lenne, ha például a publikációk számára kattintva megjelenne a teljes publikációs jegyzék, és ebbl legalább a fontosabb cikkek teljes szövege is.

6 Például: Kutatásszervezési Intézet (KSZI) vagy a Doktori Tanács

7 Szigorúan véve a szerz szempontjából még az önhivatkozásokat is osztályozni lehetne saját és társszerzi önhivatkozásokra.

8 Kicsit mást ad, mint a Quadsearch…

9 Más dolog a jelenlegi fejlesztés kevés felhasználóval és kézi kipróbálásokkal, és más dolog lenne sok felhasználó és sok helyen futó program, széleskör mszaki támogatással.

1 Azonos szerz van a hivatkozó és a hivatkozott cikk szerzi között.

2 A független hivatkozó cikkeket külön ki lehet szrni, de az nem használható ugyanúgy, és nem is a hivatkozásokat, hanem a hivatkozó cikkeket szri…


<-- Vissza a 2008/10 szám tartalomjegyzékére


<-- Vissza a Magyar Tudomány honlapra


[Információk] [Tartalom] [Akaprint Kft.]