A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

Globális szociális piacgazdaság?*


Kit érdekel még Marx két évtizeddel a szovjet rendszer bukása és a rendszerváltozás lezárulta után? – teheti föl magának a kérdést az olvasó, különösen, ha egyetemista korában végig kellett küzdenie magát Karl Marx háromkötetes munkáján, amely az Aldous Huxley megálmodta „szép új világ” bibliájaként szolgált. Nos, tudjuk, hogy a trieri álmodozó gondolatai és a szovjet birodalom valósága között messze nem volt teljes az átfedés, de azért nem is függetleníthető egyik a másiktól. S ezért meglepődhetünk, hogy az Apostoli Szentszék kiadója efféle írásművekkel terheli a közvéleményt. Igen ám, de hamar feltűnik: ez nem az a Marx! A szerző münchen-freisingi érsek és a német püspökkar szociális bizottságának elnöke, ismert egyetemi tanár és a szociális munka szervezője. És miközben itthon sajnálatosan kevés a társadalmi kérdések iránt nyitott értékrendi, valamint az értékrendi kérdésekre nyitott társadalmi megközelítés, ez a könyv Németországban óriási vitát váltott ki. A napilapokban arról esett szó, hogy a vallás ismét „nekiment a piacgazdaságnak”.

Tudjuk, hogy a könyveknek is önálló életük van. A kötet megjelenése óta végbement, és nagyjából el is múlt a világgazdaság soron lévő pénzügyi válsága, melynek elemzése során már-már a közhely szintjére szállították azt a megállapítást, hogy személyi integritás és a konzervatív értékrend híján a legszigorúbb szabályozás sem ér semmit. S miközben ez – mondjuk Max Weber korában – még magától értetődő volt, az újrafölfedezés ereje talán hitelesít olyan gondolatokat is, amelyek korábban az álmodozás világába tartoztak.

Reinhard Marx tudatosan rájátszik a névazonosságra, s arra is, hogy maga is Trier városából indult, s a szociális kérdésekre érzékeny közszereplő. Nyolc fejezetben fejti ki gondolatait a piacgazdaság mibenlétéről és az abban érvényesítendő erkölcsi szempontokról. Szűk mezsgyén halad, hiszen az egyház társadalmi tanítása – a vonatkozó dokumentumgyűjtemények, a Kompendium és a pápák megnyilatkozásai együttesen ellentmondásos viszonyt jelölnek ki. Egyfelől, az egyház a felvilágosodást, a piaci normák általánossá válását és az ezt a közéletben is megjelenítő liberalizmust a hagyományos struktúrák felbomlásaként és saját szerepének megkérdőjelezéseként élte meg, különösen a 18–19. században, de voltaképp a második vatikáni zsinatig. Másfelől, a totális rendszerek tapasztalata egyértelművé tette – s különösen a 2004. évi római Kompendium-ban hangsúllyal meg is jelenik – az a felismerés, hogy szabad társadalmat nem lehet magántulajdon nélkül felépíteni és fenntartani.

Reinhard Marx – egy harmadik névrokon, Marx Gyula értő fordításában – közérthetően és célirányosan fejti ki azt a gondolatot, amelyben a magántulajdon, az önállóság, a verseny és az öngondoskodás kiinduló pont. Ugyanakkor a javak általános rendeltetésének elve a gazdaság eszközjellegét és értéktételezettségét is jelenti, s ebből egy sor – üzletileg és mikroökonómiailag nem megalapozható – következtetés is adódik. Ilyen a gyengék védelme, az emberhez méltó munkakörülmények, a tisztes megélhetést biztosító bér. De ilyen a vállalkozás, az újítás, a gazdasági találékonyság és a saját lábra állás gondolatának támogatása.

Reinhard Marx püspök írása kellemetlen munka, amennyiben nem könnyű beskatulyázni, a szokott gondolati klisék alapján értelmezni. Fölveti – teljes joggal – a jóléti társadalmakban tovább élő szegénység kérdését, az állami újraelosztás alacsony hatékonyságát és gyámoltalanító hatásait, a kereskedelemben és a pénzügyekben, de újabban a foglalkoztatásban is hiánycikké váló tisztességes magatartást. Azt a régi – de nagyon elfelejtett – gondolatot fejti ki – mindenekelőtt a 4. és 5. fejezetben –, hogy miképp a háború túl fontos ahhoz, hogy a tábornokokra bízhassuk, a piacgazdaság és az általa megalapozott szabad

 

 

társadalom se bízható kizárólag az önérdekkövető üzletemberekre, még kevésbé az ezek által pórázon tartott politikusokra. Az ember tehát zoón politikon, közösségi lény, akinek a közügyek iránti érdeklődése egyben kötelessége. Mi több, ez a fajta tevékeny jelenlét szükséges ahhoz, hogy a piacgazdaságot önmagától megmentse. Egyetemi tanárként a szerző nem osztja a marxizáló, naiv, a környezetvédők egy része által is felkarolt piacellenességet. Kifejti, hogy növekedés nélkül nem küzdhetjük le a világ szegénységét, akkor se, ha e növekedés nem lehet öncél. És nyilván nem a legnagyobb ütemű növekedés a legjobb – ezt vallja a korszerű közgazdaságtan is, aminek képviselői közül Edmund Phelps, Friedrich Hayek, Amartya Sen és Joseph Stiglitz is Nobel-díjban részesült. Vagyis, e fölvetések nem periférikusak, hanem a közgazdaságtan élenjáró eredményeivel egybevágóak. Különösen fontos az a gondolat, mely szerint (6. fejezet) a család- és oktatáspolitika nem szociális, hanem tőkeképző jellegű terület, ekképp is kell kezelnünk. Nyilván a munkaalapú társadalom régi eszméje merül itt föl, ami munkára fogható, hajlandó és képes, kiművelt emberfők híján csak ábránd marad – ezt mutatják a jóléti államok állandósuló feszültségei is. A 7. fejezet különös súllyal szól a vállalkozások, a tőke társadalmi felelősségéről, ami a posztkommunista országok vadkeleti viszonyai között talán még merészebb gondolat, mint az eredeti összefüggésben.

Nagyon lényegesnek tartom azt, ahogy a kötetben visszatér a „segíts magadon, az Isten is megsegít” – Hilfe zur Selbsthilfe – gondolatához, mert ezzel szembe megy a segélyezetteket az állami kegy objektumának tekintő, egyben a feneketlen hordóként működő szociális ellátórendszerek hagyományos gyakorlatával, ami a mi fejlettségi szintünkön nyilván eleve nem tartható fenn adóból.

Ugyanilyen merész – némileg utópikus – a szociális piacgazdaság világméretű kiterjesztéséről szóló, normatív 8. fejezet is. Itt arról lenne szó, hogy a környezet, a pénzrendszer és sok más – az információs társadalom, betegségek stb. – által egybekapcsolt emberiség számára valami olyan szabályozó rendszer alakuljon ki, amiben a fennmaradás és a leszakadók felzárkóztatása megvalósul, ámde a piaci ösztönzők, az újításra való késztetés, a sokszínűség és a verseny sem hal ki. Nyilván ez a legkevésbé kidolgozott rész, de az talán nem baj, ha a közügyekben megszólaló egyházi vezető hagy némi – nem is kis – feladatot a közgazdászok, jogászok, politológusok és szociológusok hadának is.

Reinhard Marx munkája egyszerre közérthető és magas szellemi színvonalú, új gondolatokat hozó, élénk vitastílusban megírt munka. Bizonyára nem mindnyájan értünk egyet minden fölvetésével, de ma már pápai enciklikában is olvashatunk vitára felszólító passzusokat. Számomra különösen fontos, hogy a társadalmi igazságosság kérdéseiről a német közgazdaságtan legjobbjai – így Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Friedrich Hayek – által kidolgozott keretben, azt azonban a globalizált világra és a jóléti társadalmakra alkalmazó elemzés született. Vagyis szerzőnk elkerüli azt a sajnálatos szokást, amikor az erkölcsi kérdések tárgyalása során a közgazdász szakma perifériáján is kevéssé ismert önjelöltek munkái alapján kívánnák értelmezni, utóbb meg átrendezni a való világ társadalmát – ennek esélye kézenfekvően csekély. Jó szolgálatot tett a kiadó a hazai szellemi életnek azzal, hogy e kötetet magyarul is hozzáférhetővé tette. Érdeklődéssel várjuk a folytatást! (Reinhard Marx: A tőke. Budapest: Szent István Társulat, 2009, 270 p.)

Csaba László

közgazdász, az MTA levelező tagja

 * Az írás 2010-ben megjelent a Távlatok – A magyar jezsuiták folyóirata könyvajánlójában.