A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A SZEMMOGZÁSKÖVETÉS SZEREPE A NYELVI MEGÉRTÉS

    MENTÁLIS FOLYAMATAINAK VIZSGÁLATÁBAN

X

Káldi Tamás

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet • kaldi.tamas(kukac)nytud.mta.hu

 

A szemmozgáskövetés módszerét már több mint egy évszázada ismerjük, de csak az elmúlt néhány évtizedben vált a beszédmegértés hátterében zajló mentális folyamatok vizsgálatának általánosan használt módszerévé. A szemmozgáskövető eszközök egyre kifinomultabbá váltak, melynek köszönhetően az elmében rendkívül gyorsan lezajló mentális folyamatokat mára valós időben is vizsgálhatjuk. Így a szemmozgáskövetéses vizsgálatok eredményei nagymértékben átrajzolták azt a képet, amelyet a korábbi elméleti kutatások vázoltak az ember elméjében zajló beszédértési folyamatokról. Ezek vizsgálata a pszicholingvisztika tárgykörébe tartozik. A jelen írásban először arra térünk ki, hogy mi indokolja a szemmozgáskövetés használatát a pszicholingvisztikai kutatásokban. Ezek után bemutatjuk a pszicholingvisztikában leggyakrabban használt szemmozgáskövetéses kísérlettípust, és röviden tárgyaljuk a módszer technikai hátterét. Végül két példa segítségével megvilágítjuk a szemmozgáskövetésnek a megértési folyamatok vizsgálatában betöltött szerepét.


A szemmozgáskövetés biológiai
és pszichológiai háttere


A szemmozgáskövetéses pszicholingvisztikai vizsgálatok hátterében álló két kiinduló feltételezést a legegyszerűbben a következőképpen foglalhatjuk össze: i) tekintetünket arra irányítjuk, amire a figyelmünk is irányul, ii) a tekintetünket akkor irányítjuk a figyelmünk tárgyára, amikor arra figyelünk.

Az első feltételezés egyrészről a szem biológiai felépítéséből következik. A retinán található fényreceptorok speciális elhelyezkedése révén látásunk csak egy kis foltban éles: a teljes élességű látás szöge mindössze 2°, vagyis egy, a szemünktől 64 cm-re lévő síkon egy 2,5 cm átmérőjű körben látunk élesen. Ezen a körön kívül a látás élessége drasztikusan csökken (URL1). Másrészről, a szem anatómiai tulajdonságairól szerzett ismereteinken túl, szintén az első feltételezést támasztják alá az emberi figyelemről szerzett általános ismereteink. Már William James, a „modern kognitív pszichológia atyja”, és az ő nyomdokain járó számos kísérleti pszichológus is rámutatott arra, hogy figyelmünk szelektív: pluribus intentus, minor est ad singula sensus, azaz ’aki sokfelé figyel, semmire sem figyel igazán’. A szelektív figyelem pedig egyúttal azt is jelenti, hogy a megfigyelt tárgyon kívül minden más a figyelmünkön kívül reked. A figyelem általános tulajdonságaiból fakadóan a vizuális figyelem is erősen szelektív: miközben kénytelenek vagyunk arra irányítani a tekintetünket, amire figyelünk, természetszerűleg kizárunk, vagy háttérbe szorítunk minden mást.

A feltételezés érvényességét Alfred L. Yarbus (1967) mára klasszikussá vált kísérlete is alátámasztja. Yarbus a kísérleti személyeinek Ilja Repin Egy váratlan vendég című festményét mutatta be, és a képpel kapcsolatban instrukciókat adott. Az instrukciók többek között a következők voltak: „Figyeld meg a képet!”, „Próbáld megbecsülni, hogy hány évesek a képen szereplő személyek!” „Állapítsd meg, hogy a képen szereplők gazdagok-e vagy szegények!”. Yarbus a képre eső nézéseket tanulmányozva azt tapasztalta, hogy az instrukciótól függően a kísérleti személyek máshová irányították tekintetüket: amikor csak megfigyelni kellett a képet, a kísérleti személyek szinte minden főbb részletre rápillantottak, amikor a képen szereplők életkorát kellett megbecsülni, a nézések zömmel a figurák arcára estek, amikor pedig az anyagi státuszt kellett megállapítaniuk, a kísérleti személyek zömmel a figurák ruháját, valamint a berendezési tárgyakat nézték. Yarbus kísérlete tehát bizonyítékkal szolgált arra a feltételezésre, hogy arra nézünk, amire figyelünk.

Egy másik, szintén klasszikus kísérlet eredménye a vizuális figyelem szelektív mivoltára mutat rá. Ulrich Neisser 1979-es kísérletében, egy képernyőn két csapat kosárlabdázó embert mutatott be. Az egyik csapat tagjai fehér, a másik csapaté fekete ruhát viseltek. A játékosok egy körben mozogva véletlenszerűen labdákat adogattak egymásnak. A kísérleti személyek feladata az volt, hogy számolják meg, vajon hány alkalommal kapott fekete játékos labdát. A videó felénél egy sárga esernyőt tartó hölgy jelent meg, és sétált át a játékosok között. Mivel a kísérleti feladat a passzok megszámlálása volt, és az esernyős hölgy említve sem volt a kísérlet instrukcióiban, a kísérleti személyek 79%-a nem vette észre az képernyő közepén átvonuló alakot. Yarbus és Neisser kísérleti eredményei rámutatnak tehát az első kiinduló feltételezés helyességére.

A második kiinduló feltételezés érvényességét Roger M. Cooper (1974) kísérleti eredményei, valamint az erre a munkára építő kísérletes munkák sorozata támasztja alá. Cooper történeteket játszott le kísérleti személyeinek, miközben azok egy kilenc mezőre osztott képernyőt láttak maguk előtt. Az egyes mezőkben a történetben szereplő tárgyak és személyek voltak láthatók. A kísérlet instrukciója szerint a történetet végig kellett hallgatni, majd az azt követő, a történet megértését tesztelő kérdésekre válaszolni.1 Cooper az egyes mezőkbe eső nézések időzítését vizsgálva azt találta, hogy a kísérleti személyek tendenciózusan arra az entitásra néztek, ami éppen a történetben megemlítésre került, ráadásul úgy, hogy a nézések gyakran már az adott entitásnak megfelelő szó elejének elhangzásakor az adott entitásra estek. Cooper legfontosabb eredményei alátámasztják a második kiinduló feltételezést: tekintetünket akkor irányítjuk egy bizonyos entitásra, amikor arra gondolunk vagy figyelünk. Ez a folyamat egyfelől rendkívül gyors (gondoljunk arra, hogy már a szó elhangzásának időpillanatában lezajlik vagy elkezdődik), másfelől automatikus.

A fent bemutatott két kiinduló feltételezés képezi tehát a szemmozgáskövetéses vizsgálatok pszichológiai-elméleti hátterét. Láttuk, hogy Cooper (1974) kísérletének az eredményei szerint a beszélt nyelvi input leképeződik a vizuális ingerekre: a szereplőkre utaló nyelvi elemek elhangzásakor a kísérleti személyek automatikusan és tendenciózusan a történet szereplőit megjelenítő képekre néztek. A szemmozgáskövetést ez az automatizmus teszi alkalmassá a beszélt nyelvi ingerek mentális feldolgozásának vizsgálatára. Ugyanakkor a beszédmegértés vizsgálatához az eddig megfogalmazott kiinduló feltételezés két okból is kiegészítésre szorul. A következőkben ezt mutatjuk be.


A kiinduló feltételezések finomítása
és a beszédmegértés vizsgálati módszerének kidolgozása


Bár a fentiekben ismertetett kiinduló feltételezések alapvetően helytállóak, a pszicholingvisztikai szemmozgáskövetéses vizsgálatokban további két nagyon fontos jelenséggel is számolnunk kell. Egyrészről ismeretes a rejtett orientáció jelensége. Eszerint létezik olyan vizuális figyelem, amely során tekintetünket nem irányítjuk a figyelmünk tárgyát képező dologra, azaz könnyen lehet, hogy valójában olyan dolgokra is figyelünk, amelyekre épp nem nézünk. John Jonides (1981) egy kísérletében például azt mutatta meg, hogy a látás perifériáján megjelenő ingereket bizonyos esetekben nehezebben hagyjuk figyelmen kívül, mint a fókuszban lévőket. Másrészről az is tudható, hogy a vizuális figyelem bizonyos ingerekre bizonyos kontextusokban fokozottabban érzékeny, vagyis vannak olyan körülmények, melyekben egyes ingertípusok a vizuális figyelmet inkább magukra vonják. Craig G. Chambers és munkatársai (2002) például azt mutatták meg, hogy a nézési preferenciák különböző méretű dobozok esetében függnek attól, hogy a dobozok mint potenciális tároló elemek jelennek-e meg a kísérleti feladat kontextusában: ha a kísérleti feladat alapján lehetett tudni, hogy a dobozokba rakni kell majd valamit, a kísérleti személyek nagyobb eséllyel néztek a nagyobb dobozokra. Tehát a feladat jellege és egyéb automatizmusok is befolyásolják azt, hogy hová nézünk. Ha e két szempontot figyelembe vesszük, világossá válik, hogy a vizsgálati módszertan kidolgozásában a kiinduló feltételezésen kívül további szempontokra is figyelnünk kell, hiszen láttuk, hogy a nyelvi értelmezésen és a konceptuális feldolgozáson kívül egyéb tényezők is befolyásolhatják azt, hogy hová vetjük tekintetünket.

Ezt a problémát felismerve alkották meg Michael Tanenhaus és munkatársai (1995) az ún. feladatalapú visual world (vizuális világ) paradigmát.2 Ebben a paradigmában a kiinduló feltételezéseket a következő hipotézissel egészítették ki: a feladat jellege alapvetően befolyásolja azt, hogy mire nézünk (részletesen lásd Salverda et al., 2011). Ennek megfelelően a kísérletet úgy kell megtervezni, hogy az mindenképpen tartalmazzon egy olyan feladatot, amely a vizuális ingerek közül a releváns ingerre irányítja a figyelmet. Ilyen módon a kísérletből származó szemmozgás-adatok interpretációja megbízhatóbbá válik, hiszen azok a nyelvi inger értelmezési folyamait megbízhatóbban tükrözik.

A feladatalapú visual world paradigma a következőképpen írható le. A kísérleti személy előtt vizuális ingerek jelennek meg: tárgyak vagy a tárgyakat megjelenítő képek. A vizuális ingerek bemutatásával párhuzamosan pedig egy hangingert is bemutatnak, ez a nyelvi inger. A kísérleti személynek a hanginger hallatán el kell végeznie egy feladatot, amely lehet a bemutatott tárgyak manipulációja (például áthelyezése) vagy kiválasztása. Mivel a kísérleti személynek a visual world paradigmában mindig egy adott feladatot kell megoldania, melyhez jelentős mentális erőfeszítés szükséges, biztosítani tudjuk, hogy az adatközlő mindig ténylegesen azokra a tárgyakra nézzen, amelyekre épp figyel. Ezzel együtt pedig ez a paradigma arra is lehetőséget ad, hogy a nem kívánt hatásokat eltávolíthassuk az eredményeket befolyásoló tényezők közül.

A beszélt nyelv megértésének mentális folyamatait vizsgáló két kísérlet bemutatása előtt szót ejtünk a szemmozgáskövetés módszerének technikai hátteréről és a kísérletekben hagyományosan mért változókról.


A szemmozgáskövetés technikai háttere


A szem mozgásának mérésére az elmúlt másfél évszázadban számos módszer került kidolgozásra, melyek közül a három legelterjedtebb módszert ismertetjük Andew T. Duchowski (2007) alapján.

Az egyik legpontosabb mérési módszer a kontaktlencsére szerelt elektromos tekercs elmozdulásának mérése mágneses térben. A vizsgálat során a vizsgálati személy szemére olyan kontaktlencsét illesztenek, mely szorosan a szem felületére tapad, így az a szemhez képest nem tud elmozdulni. Ahogy tehát a szem elfordul, úgy a kontaktlencsére rögzített tekercs is. Így a vizsgálati személy feje körül gerjesztett mágneses térben mérhetővé válik a tekercs – és ezáltal a szem – elmozdulása. Bár a módszer rendkívül pontos mérést tesz lehetővé, a kontaktlencse felhelyezése, valamint viselése kellemetlen; ebből kifolyólag a módszert elsősorban a szem fiziológiai tanulmányozására használják.

Egy másik elterjedt módszer az elektro-okulográfia, mely a szemmozgás követéséhez a szemgolyó elülső és hátulsó részének feszültségbeli különbségét használja ki. A szem elülső, a szaruhártya felöli része pozitív, míg a hátulsó, a retina mögötti rész negatív pólusú, így a szem körül elektromágneses tér alakul ki. A szem elmozdulásakor ebben a térben potenciálváltozás megy végbe, melyet a szemgolyó köré elhelyezett elektródák segítségével mérni lehet. Az elektródákból elvezetett potenciálváltozás alapján kiszámítható a szem elmozdulásának iránya, mértéke és ideje. Mivel az elektro-okulográfia segítségével pusztán a szem fejhez képesti elmozdulása mérhető, az azonban nem, hogy a vizsgálati személy a környezetében lévő tárgyak közül konkrétan melyre néz, a pszichológiai és pszicholingvisztikai vizsgálatokban ezt a módszert ritkán alkalmazzák.

A pszicholingvisztikai kutatásokban az ún. optikai módszer a legelterjedtebb. Itt a kísérleti személy egy képernyőt néz, melyen vizuális ingerek jelennek meg. Eközben a keze valamilyen számítógépes periférián (egéren, billentyűzeten vagy egy ún. válaszolódobozon, (response-box) nyugszik, mellyel az instrukcióknak megfelelően a kísérleti feladatot végzi. A képernyő alatt egy infrailluminátor, valamint egy kamera helyezkedik el. Az illuminátor a szemre infravörös fényt bocsát, a kamera pedig a szemről visszaverődő fényt rögzíti. A kamera által megjelenített képen két tükröződés tűnik fel: az egyik a szaruhártyáról visszatükröződő fény (kisebb világos folt) a másik pedig a pupillából visszatükröződő fény (nagyobb sötét folt). A szemmozgás követéséhez a gép ezeknek a tükröződéseknek az egymáshoz képesti elmozdulását detektálja, ugyanis a tekintet irányától függően a szaruhártyáról és a pupillából visszatükröződő fényfoltok másképpen helyezkednek el. Az optikai módszer tehát azt használja ki, hogy a szembe érkező fény a szem optikai tulajdonságai miatt többféle szögben és mértékben verődik vissza. A módszer előnye, hogy a kísérleti személyek számára nem okoz kellemetlenséget, valamint nagy idői és téri felbontású mérést tesz lehetővé.3 Az optikai rendszerű eszközök további előnye, hogy könnyen szállíthatóak, így gyermekekkel vagy klinikai populációval végzett kísérletek esetén időszakosan akár a célintézményekbe is telepíthetőek lehetnek.

 

 

A szemmozgáskövetéses kísérletekben
hagyományosan mért függő változók

Mint említettük, látásunk csak egy kis foltban éles, ezért ha valamit meg szeretnénk figyelni, akkor arra kell irányítanunk, és ott kell tartanunk tekintetünket. A tekintetnek ezt a nyugvó állapotát nevezzük fixációnak. Ha több dolgot szeretnénk megfigyelni, azokra mindig külön-külön „fixálnunk” kell. Ez tehát azt is jelenti, hogy több tárgy esetében el is kell jutnunk valahogy az egyik fixációtól a másikig. Ezt a szem rendkívül gyors és automatikus mozgásokkal, ún. szakkádokkal éri el. A fixációk átlagos hossza 250 és 500 ms közé esik, a szakkádoké pedig 20 és 33 ms közé. A fixációkkal ellentétben a szakkádok alatt nem történik vizuális információ-feldolgozás.4 A vizuális észlelés során tehát lényegében fixációk és szakkádok időbeni és térbeli sorozatát valósítjuk meg. A kiinduló feltételezések értelmében tehát azt mondhatjuk, hogy ha egy vizuális és egy nyelvi ingert a visual world paradigmában mutatunk be, akkor a vizuális ingerre eső fixációk és szakkádok megvalósításának ideje és helye a nyelvi inger függvényében alakul.

A fentiekből következően a szemmozgáskövetéses kísérletekben a legfontosabb függő változó a fixációk és szakkádok száma az idő függvényében. A kísérlet megtervezésekor a vizuális ingereken ún. kritikus területeket (a továbbiakban KT) határoznak meg. Vegyük például ismét Cooper (1974) kísérletét, amelyben a KT-knek azok az egyes mezők felelnek meg, amelyekben a történetben említett tárgyak és személyek képei láthatóak. Az adatfelvétel után az egyes KT-kre eső fixációk és szakkádok számát az összes KT-re eső nézések számára vetítik. Tegyük fel, hogy a nyelvi inger a következő: A farkas megfogta a nyulat. Ha a nyulat megjelenítő KT az egyes sorszámmal rendelkezik (KT1), a többi kilenc pedig KT2, KT3 és így tovább, akkor a függő változónk lehet a nyúl szó elhangzásakor a KT1-re eső fixációk száma a többi KT-re eső nézésekre vetítve (vagyis KT1/(KT1 + KT2 … +KT9)). A KT1-re eső fixációk arányát rendszerint az idő függvényében ábrázolják (1., 2. ábra). A megértési folyamatra ebből, azaz a nézések számának az időben változó arányából következtetnek.


Két kísérlet a szemmozgáskövetés irodalmából


Végezetül lássunk két példát a visual world paradigmát használó kutatások irodalmából. Az első, itt bemutatott kísérletben John C. Trueswell és munkatársai (1999) azt vizsgálták, hogy milyen hatást gyakorol a vizuális kontextus a mondatok szerkezetének elemzésére. Kísérletükben ún. becsali mondatokat használtak. A becsali mondatok különös tulajdonsága, hogy első részük többféleképpen is értelmezhető. Például A kisfiú megkérdezte az anyját… mondatkezdet hallatán arra számítunk, hogy a kisfiú valamit kérdez az anyjától. A mondat teljes egészében azonban így szól: A kisfiú megkérdezte, az anyját merre találja. A mondat végére érve tehát azt vesszük észre, hogy a mondat elejét nem megfelelően értelmeztük, a mondatkezdet „behúzott minket a csőbe”, és újra kell értelmeznünk azt.5 A becsali mondatokat a pszicholingvisztika nyelvi értéssel foglalkozó ága gyakran használja, mert a mondat elején kialakuló preferált értelmezés árulkodik az értelmezési folyamatokat befolyásoló tényezőkről. Trueswell és munkatársai kísérletükben a következő típusú becsali mondatokat használták:

Put the frog on the napkin in the box.

’Tedd békát a szalvétán a dobozba!’
Az angol mondat becsali jellege abból adódik, hogy az on the napkin elhangzásáig az on the napkin kifejezés megfelelhet a ’szalvétára’ értelmezésnek is. Ezért, ha a mondat folytatódik, az emberek nagy többségének újra kell elemeznie a mondatot úgy, hogy az on the napkin kifejezés most már a ’szalvétán’ értelmezésnek feleljen meg. Trueswell és munkatársai azt feltételezték, hogy az a vizuális kontextus, amelyben az (1) mondat elhangzik, befolyásolni tudja a fent említett becsali hatás kialakulását. A ’szalvétára’ értelmezés kialakulását támogató A, és a „helyes” (’szalvétán’) értelmezést támogató B kontextusok az 1. ábrán láthatóak. Az A kontextus azért támogatja a ’szalvétára’ típusú értelmezést, mert csak egy béka látható a képen, tehát a ’szalvétán lévő’ (kijelölő jelentésű) értelmezés redundáns lenne (hiszen arra utalna, hogy több béka közül, melyikre vonatkozik a mondat). A B kontextus ezzel szemben pedig azért a szalvétán lévő, kijelölő értelmezést támogatja, mert a képen két béka szerepel: az egyik a szalvétán van, a másik nem. Az (1) mondat B kontextusbeli elhangzása tehát, a szerzők jóslata szerint, nem válthatja ki a becsali hatást.

Hogyan lehet szemmozgáskövetéssel vizsgálni a kontextus által kiváltott vagy gátolt becsali hatást? Trueswell és munkatársai az 1. ábrán látható elrendezések valamelyikét valódi tárgyakat használva egy asztalra helyezték, és ezt mutatták be a kísérleti személyeknek. A kísérleti feladat az (1)-ben található, hangfelvételről lejátszott utasítás végrehajtása volt. A kiinduló feltételezés alapján az jósolható, hogy a kísérleti személyek a the frog ’a béka’ elhangzásakor a céltárgyra, vagyis a békára néznek, majd pedig arra a tárgyra, amelyet potenciális célként azonosítanak (a másik szalvétára vagy a dobozra). Ahhoz, hogy az A és B kontextusok hatása összehasonlítható legyen, mindkét kontextusban az üres szalvétára eső fixációk számát kell a többi lehetséges KT-re eső fixációk számára vetíteni az idő függvényében. Ha az A kontextus valóban támogatja a becsali hatást (vagyis a ’szalvétára’ típusú értelmezést), úgy az üres szalvétára eső fixációk aránya meg kell, hogy növekedjen az on the napkin elhangzásakor. Ugyanakkor, ha a B kontextus nem támogatja ezt az értelmezést, akkor az on the napkin elhangzásakor az üres szalvétára eső nézések arányának jóval kisebbnek kell lennie, mint a dobozra (azaz az egyetlen potenciális célra) eső fixációk aránya.

A kísérlet igazolta a szerzők jóslatait: az 1. ábra alsó részén látható, hogy a napkin (’szalvéta’) szó elhangzásakor az A kontextus esetében megnőtt az üres szalvétára eső fixációk száma, míg az B kontextusban az üres szalvétára eső fixációk aránya alacsony maradt. Trueswell és munkatársai megmutatták tehát, hogy a kontextus változtatásával már a mentális feldolgozás folyamata során befolyásolható egy adott mondattípus értelmezése. A következőkben bemutatott kísérlet során az előzőekkel szemben a szerzők nem a kontextust, hanem a vizsgált mondatokat változtatták.

Gery T. M. Altmann és Yuki Kamide (1999) kísérletükben azt vizsgálták, hogy vajon a még be nem fejezett mondatokban elhangzó szavak alapján is kialakítunk-e elvárásokat arra vonatkozóan, hogy mi lesz a mondat befejezése. Pontosabban, a szerzők arra voltak kíváncsiak, hogy a mondatbeli ige jelentése alapján kialakítunk-e elvárásokat arra nézve, hogy mi az ige még el nem hangzott tárgya. A kérdést a következő elméleti kérdés motiválta. Egyes nyelvészeti elméletek szerint elménk először a mondatok egészének grammatikai elemzését végzi el, majd erre „ráépülve” következik a jelentéstani elemzés. Ha ez így van, akkor az egyes mondatrészek jelentése alapján nem alakulhatnak ki elménkben elvárások azzal kapcsolatban, hogy a mondat miről fog állítást tenni. Ha viszont azt tapasztaljuk, hogy elménk ilyen értelemben prediktív módon működik, akkor nem állja meg a helyét a fenti, a grammatikai elemzés elsőbbségét hirdető elmélet. A kérdést vizsgálandó Altmann és Kamide kísérletükben a (2) példában idézett mondatokat mutatták be a kísérleti személyeknek egy képernyőn megjelenített vizuális kontextus kíséretében. (2. ábra)

a. A fiú meg fogja enni a tortát.

b. A fiú meg fogja mozdítani a tortát.

A (2a) esetben az enni ige hallatán elvárásaink lehetnek azzal kapcsoltban, hogy az ige tárgya a torta lesz, hiszen a fiút körülvevő tárgyak közül ez az egyetlen ehető. Ugyanakkor a (2b) mondat igéje nem feltétlenül vált ki preferenciákat, hiszen a fiú számára elérhető tárgyak mindegyike mozdítható (persze legkevésbé tipikusan a torta). A kísérlet instrukciója szerint a résztvevőknek a mondatok hallatán meg kellett ítélniük, hogy vajon azok lehetséges leírását adják-e a kivetített képeknek. A kísérletben mért legfontosabb változó a tortának megfelelő KT-re6 eső fixációk aránya volt az idő függvényében.

Az eredmények (2. ábra) azt mutatták, hogy a (2a) mondat esetében az enni ige elhangzásakor a kísérleti személyek hamarabb és többet néztek a tortára, mint a (2b) mondatnál a mozdítani ige elhangzásakor. A szerzők az eredmények alapján két fontos következtetésre jutottak. Egyrészről arra következtettek, hogy a grammatikai elemzés elsőbbségét hirdető elmélet nem állja meg a helyét, hiszen a mondat elhangzása közben már kialakultak az adatközlőkben elvárások az ige majdani tárgyát illetően. Másrészről pedig arra is következtettek, hogy az elvárások nagyon gyorsan, már a kritikus szó (enni/mozdítani) alatt, ill. közvetlenül utána kialakulnak.


Összegzés


A szemmozgáskövetés módszerének egyik nagy előnye tehát, hogy segítségével az elménkben zajló gyors és automatikus folyamatokat valós időben tudjuk vizsgálni. A vizsgálatok két explicite megfogalmazott kiinduló feltételezésen alapulnak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a szemmozgás-adatok alapján az elmebéli folyamatokra vonatkozóan megbízható következtetéseket vonjunk le. Ehhez elengedhetetlen egy olyan módszer kialakítása, amely a kiinduló feltételezésekre épít. Ez a módszer a pszicholingvisztika beszédértést kutató ágában leggyakrabban a visual world paradigma. Végezetül pedig e vizsgálatok alapvető feltétele egy olyan nagy felbontású (például a szem mozgásának követésére alkalmas) eszköz, melyre csak e század második felében, a technika ugrásszerű fejlődésének köszönhetően tehettünk szert.Kulcsszavak: kísérletes nyelvészet, módszertan, szemmozgáskövetés, pszicholingvisztika, mondatmegértés
 


 

IRODALOM

Altmann, Gerry T. M. – Kamide, Yuki (1999): Incre­mental Interpretation at Verbs: Restricting the Domain of Subsequent Reference. Cognition. 73, 3, 247–264. DOI: 10.1016/S0010-0277(99)00059-1 • WEBCÍM

Chambers, Craig G. – Tanenhaus, M. K. – Eberhard, K. M. – Filip, Hana – Carlson, Greg N. (2002): Circumscribing Referential Domains during Real-time Language Comprehension. Journal of Memory and Language. 47, 30–49. DOI: 10.1006/jmla. 2001.2832 • WEBCÍM  

Cooper, Roger M. (1974): The Control of Eye Fixation by the Meaning of Spoken Language: A New Methodology for the Real-time Investigation of Speech Perception, Memory, and Language Processing. Cognitive Psychology. 6, 84–107. • WEBCÍM  

Duchowski, Andrew T. (2007): Eye Tracking Methodology. Theory and Practice (2nd ed.). Springer, London. DOI: 10.1007/978-1-84628-609-4

Jonides, John (1981): Voluntary versus Automatic Control over the Mind’s Eye’s Movement. In: Long, J. B. – Baddeley, A. (eds.): Attention and Performance IX. (1st ed.). Erlbaum, Hillsdale • WEBCÍM  

Neisser, Ulrich (1979): The Control of Information Pickup in Selective Looking. In: Pick, Anne, D. (ed.): Perception and Its Development: A tribute to Eleanor J. Gibson (1st ed.). Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale • WEBCÍM

Salverda, Anne Pier – Brown, M. – Tanenhaus, M. K. (2011): A Goal-based Perspective on Eye Movements in Visual World Studies. Acta Psychologica. 137, 2, 172–180. DOI: 10.1016/j.actpsy.2010.09.010 • WEBCÍM

Tanenhaus, Michael – Spivey-Knowlton, Mi – Eber­hard, K. – Sedivy, J. (1995): Integration of Visual and Linguistic Information in Spoken Language Com­prehension. Science. 268, 5217, 1632–1634. DOI: 10. 1126/science.7777863 • WEBCÍM

Tatler, Benjamin W. – Wade, N. J. – Kwan, H. et al. (2010): Yarbus, Eye Movements, and Vision. i-PERCEPTION. 1, 7-27. DOI: 10.1068/i0382 • WEBCÍM

Trueswell, John C. – Sekerina, I. – Hill, N. M. – Logrip, M. L. (1999): The Kindergarten-path Effect: Study­ing On-line Sentence Processing in Young Children. Cognition, 73, 89–134. DOI: 10.1016/S0010-0277(99)00032-3 • WEBCÍM

Van Gompel, Roger P. G. – Fisher, M. H. – Murray, W. S. – Hill, R. L. (eds.) (2007): Eye Movements: A Window on Mind and Brain (1st ed.) Elsevier Science, Oxford

Yarbus, Alfred L. (1967): Eye Movements and Vision (1st ed.). Plenum Press, New York • WEBCÍM

 


 

LÁBJEGYZETEK

1 A pszichológiai kísérleteknél a kísérleti személyek gyakran kapnak olyan feladatot, amely elvégzésének az eredménye nem járul hozzá közvetlenül a hipotézis teszteléséhez. Az ilyen kísérleti feladatok célja kettős: egyrészről elterelik a figyelmet a valójában mért függő változóról, másrészről a kísérleti személyt arra sarkallják, hogy a kísérlet aktív résztvevője legyen (jelen esetben például valóban figyeljen a történetre). <

2 A kísérleti paradigma a viselkedéstudományok kísérletes ágaiban egy, elméleti megalapozottsággal is rendelkező, általánosan használt kísérleti módszert jelent. <

3 Az MTA Nyelvtudományi Intézetében használt EyeLink 1000 típusú készülék például 2000 Hz mintavételi gyakoriság mellett 0,25–0,5°-os pontossággal mér. <

4 Fontos megemlíteni, hogy ez a megállapítás valójában csak nagy vonalakban érvényes, ugyanis a szakkádok alatt is végzünk korrekciókat, tehát valamilyen mélységű vizuális feldolgozás a szakkádok alatt is zajlik. <

5 Hangsúlyozni kell, hogy a mondat bemutatása audití­ve történik, így a központozás nem lehet segítség a helyes értelmezés kialakításában. <

6 Természetesen a kísérlet nem csak a 3. ábrán látható kontextust, és a hozzá tartozó (2) mondatokat tartalmazta. A szemléltetés kedvéért azonban továbbra is a ’tortát’ fogjuk használni, mint a prediktív és nem prediktív mondatokban megjelenített tárgyat. <

 


 

1. ábra • Fent: Példák a kísérletben használt kontextustípusokra. Lent: Az üres szalvétára és a békára eső fixációk aránya az idő függvényében. Trueswell és munkatársai (1999) alapján. <
 


 


 

2. ábra • Balra: példa a kísérletben használt kontextustípusra; jobbra: a tortára eső fixációk aránya

az idő függvényében a két mondattípus esetén. Altmann és Kamide (1999) alapján. <