A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 KÖNYVSZEMLE

X

Sipos Júlia gondozásában

 

Tehetséggondozás – határtalanul


CCollegium Talentum (CT) néven a Tatabányai Edutus Főiskola keretei között, Kandikó József vezetésével működött az a határon túli magyar egyetemista és doktorandusz tehetségek gondozását célzó program, amelynek folytatása meglehetősen bizonytalannak tűnik. Az elmúlt öt év folyamán több százan nyertek támogatást a CT képzéseire, tutorok által vezetett tanulmányokra. A végzős évfolyam munkáiból Intelligens háló címmel ez évben harmadszor jelent meg a válogatott tanulmányokat közreadó kötet. A magyarországi egyetemi, akadémiai intézményi, szakmai hálózat, a budapesti könyvtári, laboratóriumi, kutatási lehetőségek módot adtak az együttműködési, kapcsolatépítési, konzultációs fórumok felhasználására, a legtehetségesebb és szakmájuk iránt elkötelezett fiatalok kölcsönös megismerkedésére, közösséggé formálására. Ez a kollégiumi forma – minden kezdeti szervezési, pénzügyi nehézség ellenére – bebizonyította létjogosultságát.

A tanulmánykötetében közreadott huszonegy tanulmány eredményeit ebben a rövid recenzióban csak jelezni lehet. Az általános demográfiai fogyás, az egész régiónkra jellemző szűkkeblű nemzetállami megközelítések ellenére a természet- és társadalomtudományi tanulmányok olyan élő szomszéd országi magyar értelmiségi közösségek tudását közvetítik, amelyek nélkül mindenki szegényebb lenne. Jól átgondolt, módszeres kutatások részeredményeit olvashatjuk: gazdagon adatolt mikroelemzések, esettanulmányok jelzik a vizsgált témakörök új megközelítési lehetőségeit. Kitartó méréseken, szívós terepmunkán vagy levéltári, könyvtári munkán alapuló invenciózus elemzések sorakoznak a kötetben, amely a program honlapján elérhető címről ingyenesen megrendelhető. A magyar nyelvű tudományosság legújabb nemzedékének határok nélküli életképességét, életrevalóságát a kötetben feltárt ismeretek is egyértelműen bizonyítják.

A három részre osztott kötet első hét tanulmánya a kisebbségi helyzetben élő vagy kisebbségi szocializációs háttérrel rendelkező csoportok oktatási, kommunikációs, urbanizációs, regionális sajátosságait vizsgálja. A szerkesztő szakmai értékrendjét jelzi, hogy a kötet első tanulmánya Zoller Katalin Tanuló szakmai közösségek című elemzése a Romániában és Magyarországon egyaránt sokféle válságon átesett alkalmazott pedagógia néhány kulcskérdését elemzi. A szerző felveti például a tanári autonómia sokat vitatott kérdését. Az oktatást általában ma is hajlandóak vagyunk individuális tevékenységnek tartani, s így van ez a romániai pedagógiai gyakorlatban is, amelyet Zoller Katalin vizsgált. A már-már parttalan oktatáspolitikai viták szempontjából sem érdektelen a tanulmány egyik záró következtetése: az oktatási tevékenység megújításában folyamatosan vegyíteni kellene a bürokratikus stratégiákat, amelyek „tradicionális vezetési eszközöket, szabályokat, előírt rutinokat és szankciókat használnak”, illetve a professzionális stratégiát, amely szakértői véleményeket, a pedagógusok saját tapasztalatait, s azok hatékony alkalmazását tartja fontosnak. A kötet bevezetőjében a program igazgatója, Kandikó József is kiemelte Szász István Szilárd Mikroközösségi csoportdinamika a Facebook közösségi oldalon című tanulmánya egy székelyföldi kisváros katolikus ifjúsági csoportjának metaadatait vizsgálva megállapította, hogy a valóságos közösség virtuális dimenziója új funkciókat és kapcsolattartási stratégiákat alakít ki.

A mai romániai és az erdélyi magyar valóság térségi megközelítésben is fontos szegmenseit vizsgálja a következő három tanulmány. Szőcs Csongor-Ernő „Magyar” vagy „román” euróval fizethetünk korábban?, Veress Nóra-Csilla Hogyan lesz egy faluból város? Urbanizáció a rendszerváltás utáni Romániában, valamint Török Gergely Klaszteresedési potenciál Romániában és a klaszterek hatása a regionális fejlődésre című tanulmányai aktuális keresztmetszeket kínálnak a mai romániai gazdasági, térségi, városfejlesztési trendekről. Szakszerű okfejtésük, gazdagon adatolt érvelésük jól jelzi, hogy a közéleti viták, amelyek a politikai közbeszédben, publicisztikában, médiában gyakran leegyszerűsített sémákban jelenítik meg például az euró bevezetésének dilemmáit vagy a terület- és térségfejlesztés nyomasztó adósságait, igen gyakran mennyire nélkülözik a szakmai hátteret és megalapozottságot. Mindez a szomszéd országok tapasztalatainak figyelembevételére vonatkozóan halmozottan látszik igaznak.

Lendák-Kabók Karolina az Újvidéki Egyetem tizenkét magyar anyanyelvű női hallgatójával készített mélyinterjúkat elemzi. A nyelvi kompetenciák és korlátok leírását követően bemutatja azokat a nyelvi hátrányokat, amelyek a hallgatónőket sokszor juttatták szakmailag és emberileg is nehéz helyzetbe. Mindegyik interjúalany szembesült a szerb felsőoktatási rendszer nyelvi intoleranciájának megnyilvánulásaival. Ez részben összefügg azzal is, hogy a kiegyensúlyozott vagy balansz kétnyelvűség a mai délvidéki fiatalok közt inkább kivételnek számít, s a megkérdezettek közt többségben voltak azok, akiknek gyenge volt a szerbnyelv-ismeretük.

A második részben helyet kapott nyolc természettudományi elemzés szépen mutatja az egyes diszciplínákban zajló permanens módszertani, fogalmi-szemléleti megújulást, amely a biológiai, genetikai, orvostudományi vagy éppen a matematikai és a fizikai kutatásokban a doktori munkákra is jellemző. Takács Petra-Renáta tanulmánya egyebek közt azt bizonyítja, hogy egy belsőpontos algoritmus segítségével élettani szempontból optimális és költséghatékony étrend állítható össze a sportolók részére. Simon Levente Hipergráfok fraktálelemzése: a doboz-lefedési algoritmusoktól a többértékű iterált függvényrendszerekig című tanulmányában a gráfokra vonatkozóan ismert fraktálvizsgálatok hipergráfokra való kiterjesztési lehetőségeit vizsgálta. Interpolációs eszközökkel sikeresen feloldott több ellentmondást, majd összekötötte a fixpontelméletet és a gráfsorozatok határérték-vizsgálatait.

Kiss Gellért Zsolt Atomok és molekulák intenzív és ultrarövid lézertérben történő tanulmányozása számítógépes modellezéssel címmel készült elemzése a lézerfizika és a lézertechnológia felhasználási területeivel foglalkozik. A bemutatott számításokat hidrogénmolekula-ionra végezte el egy kétciklusú ultrarövid lézerimpulzust használva. Bartó Endre a kromatográfiás technikák közül a

 

 

fordított fázisú kromatográfiás módszert használta a rezorcinarénok és a kavitandok retenciós viselkedésének vizsgálatára. Az eltérő szerkezeti sajátságú kavitandok kromatográfiás viselkedését tanulmányozta különböző fordított fázisú állófázisokon.

Három tanulmány a gyógyszergyártásban hasznosítható kutatások eredményeit adja közre. Nagy Botond elemzése abból indul ki, hogy az enzimek mint biokatalizátorok alkalmazása ma már széles körben elterjedt: a háztartásoktól az ipari felhasználásig. Munkájában egy növényi eredetű és egy bakteriális enzim biokatalitikus aktivitását vizsgálta nem természetes aminosavakkal. Mindez a gyógyszerkutatás számára fontos, mivel a királis vegyületek enantiomer formáinak az élő szervezetekre gyakorolt hatása eltérő lehet. Vas Krisztina Eszter pedig a Staphylococcus aureus törzsekre kifejezetten jellemző halmozott antibiotikum-rezisztencia kialakításának képességével foglalkozott. A rezisztens törzsek kimutatása és megkülönböztetése bonyolult eljárást igényel. Sárközi Melinda az ibuprofen adszorpcióját és deszorpcióját tanulmányozta szén nanocsövet tartalmazó hidroxiapatit, illetve szilikáttal szubsztituált hidroxiapatit kompozitok esetében. A szorpciós mérések azt mutatják, hogy a kettő szorpciós kapacitása és hatásfoka jelentősen eltér. Mindennek a jelentősége az elnyújtott hatású gyógyszerhordozásban van.

A régészetben (is) zajló csendes genetikai forradalom lehetőségeit villantja fel Csáky Veronika tanulmánya, amely a nyitra-sindolkai temetőben talált 303 szláv és magyar eredetű sír leletei alapján az ott élt népesség keveredésének és kontinuális együttélésének következményeit tárja fel. A kiválasztott minták mitokondriális DNS-ének laboratóriumi elemzése alapján beigazolódott, hogy genetikai összetételében a vizsgált populáció hasonló a mai modern európai népességhez, de közelebb áll a középkori szlávokhoz és longobárdokhoz, mint más ebben a korban élt populációhoz.

Két erdélyi ösztöndíjas a biodiverzitás kérdéseit közelíti meg különböző szempontok alapján. Osváth-Ferencz Márta kétéves kutatás során egy lepkefaj, a nagyfoltú hangyaboglárka egy erdélyi populációjának jellemzőit, valamint az élőhelyén található hangyaközösség szerkezetét tanulmányozta. A hangyaboglárka rendkívül érzékenyen reagál a környezetét ért változásokra, megbízható jelzője egy-egy terület fajgazdagságának, s Európa-szerte a fajgazdagság megőrzésének szimbólumává vált. Dénes Avar-Lehel pedig egy szőrösszemű iszapszúnyog fajcsoport megfigyelésével vizsgálta a déli Kárpátok biodiverzitásának alakulását. A tanulmányban bemutatott, felfedezett új faj a P. roxolanica. Bár a Keleti- és a Déli-Kárpátok határán elhelyezkedő változatos élőhelyekben gazdag Bucsecs-hegységben az endemikus fajok száma alacsony, több kutatás igazolja menedékhely szerepét.

A harmadik rész tanulmányai az olvasó számára egyértelművé tehetik, hogy a magyar nyelv, a magyar művelődéstörténet milyen erős szálakkal köti össze a magyarság különböző térségi, állampolgári részidentitásokkal rendelkező csoportjait. Különösen a nyelvészeti tanulmányok mutatnak túl a szűkebb szakmai megközelítéseken. Görög Nikolett Ikrek névadása Beregszászon a 20. század folyamán a Beregszászi Római Katolikus Plébánia anyakönyvei alapján című munkája a beregszászi katolikus plébánián 1906 és 2000 között megkeresztelt 104 ikerpár névadási szokásain keresztül érzékelteti azt, hogy a régió államjogi helyzetének változásain kívül milyen tényezők hatása figyelhető meg a névválasztásban.Séra Magdolna Hasznos nyelvészet. A kárpátaljai magyar szülők iskolai tannyelv-választásának hátteréről című tanulmányának egyik fontos megállapítása, hogy az iskola-, illetve a szülők tannyelv-választási döntéseinek hátterében szimbolikus és valós okok állnak. Az államnyelv elsajátításának szándéka, az ukrán nyelven való könnyebb boldogulás, érvényesülés reménye mellett tartósan jelen van az anyanyelven való boldogulás és a magyar identitás fontossága, illetve különböző rejtett kompenzációs stratégiák, megfelelési kényszerek is közrejátszanak. Tóth Katalin „Hát akkor kötözködj fel, és gyere velem.” Betekintés a nyitragerencséri nyelvjárás igekötős igéinek világába című tanulmány a szlovákiai magyar nyelvészetben Jakab István óta erős igekötő-kutatás legjobb hagyományait folytatja egy finom, cizellált, okos és szép munkában. A kötetzáró két művelődéstörténeti tanulmány – Szabó Eszter, illetve Tőtős Áron dolgozatai – igazi gyöngyhalászati mesterművek. A korábban az egész magyar színházi kultúrát meghatározó kolozsvári színészet a hatvanhárom vármegyés, alig félévszázadot megélt kiegyezés kori Magyarországon igen gyorsan Budapest, a fővárosi színházi élet árnyékába került, ami igen plasztikusan tükröződik Szabó Eszter gazdagon dokumentált munkájában. Tőtős Áron a dualizmus kori magyarországi „bukott nők” élettörténeteit, a prostitúcióra vonatkozó statisztikai, kriminalisztikai források és a sajtóleírások alapján bizonyítja, hogy egy-egy társadalom lelki, szellemi állapotát gyakran pontosabban fel lehet mérni a legelesettebb rétegek tanulmányozásával, mint az elitek vizsgálatával.

Ismertetésünket azzal szeretnénk zárni, hogy az Intelligens háló 2016. évi kötete a szerzők, szerkesztők munkájának köszönhetően erőteljes, okos és ezért remélhetően sokak által regisztrált felkiáltójel marad a CT létjogosultságát megkérdőjelező vitákban. Mert, amint az általában a határon túli programok jelentős részére jellemző, a CT eddigi rövid fennállása alatt is sok volt a bizonytalanság és a változás. 2016 tavaszán a felelős miniszterelnök-helyettes bejelente, a programot radikálisan átalakítják, és elsősorban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve kívánják működtetni. Csak remélni lehet, hogy a kisebbségi körülmények közt zajló tehetséggondozásban különösen fontos magyarországi kutatói, intézményi, személyi kapcsolatok, együttműködési lehetőségek a változott keretek közt is fennmaradnak. (B. Varga Judit szerkesztő: Intelligens háló 2015. Határon túli fiatal kutatók tanulmánya. Tatabánya: Edutus Főiskola, 2016)

Nagy Melinda

Selye János Egyetem, Komárom

Szarka László

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettud. Intézet, Selye János Egyetem, Komárom