A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A SZFÉRÁK ZENÉJE ÉS AZ ŰRIDŐJÁRÁS

X

Lichtenberger János

az MTA doktora, egyetemi docens, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport

lityi(kukac)sas.elte.hu

Ferencz Csaba

a műszaki tudományok doktora, egyetemi magántanár, ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoport

csaba(kukac)sas.elte.hu

 

 

1. Bevezetés


Az ókorban és a középkorban a ptolemaioszi világszemlélet írta le, hogyan képzelték el az univerzumot. E világszemlélet a legtökéletesebb formára, a gömbre épült. Az univerzum középpontjában a tökéletesen gömb alakú Föld állt, amit szférák, gömbhéjak vettek körül. Ezekben a szférákban mozogtak az álló Föld körül az égitestek, a Hold, a bolygók és Nap is. A legkülső szférán a csillagok, azon túl pedig a nem földi világ (mennyország) volt, ahol többek között az angyalok is éltek, és időnként földöntúli, csodálatos muzsikával és énekekkel örvendeztették meg az arra érdemeseket. Ez volt a szférák zenéje.

Mai világképünk kevésbé költői, tudjuk, hogy nem a Föld a világegyetem középpontja, és csak a Hold kering körülötte, amivel együtt – a többi bolygóhoz hasonlóan – kering a Nap körül. De a szférákat nem kellett azért elfelednünk, a Föld körül valóban vannak szférák. A legalsó szférát, amelyben élünk, és amely a légkör 99%-át magában foglalja, troposzférának nevezzük az itt zajló turbulens folyamatok miatt. Ez a 12–15 km magasságig nyúló tartomány, ahol az időjárás, azaz a légkör fizikai változásai (hőmérséklet, nyomás, szélsebesség, csapadék) zajlanak.

A troposzféra fölött további szférák vannak, amelyek – bár egyre csekélyebb mértékben – de még semleges gázokat tartalmaznak (sztratoszféra, mezoszféra). Sokkal izgalmasabb azonban az efölött lévő szférák sokasága, ezek ugyanis már nem semleges gázokból, hanem elsősorban elektromosan töltött részecskékből, plazmából állnak. Plazmával a földön ritkán találkozunk, bár plazma van a tűz lángjában, az energiatakarékos „izzók” fénycsövében, a régi, katódsugárcsöves tévékben, monitorokban és a részecskegyorsítókban. A világegyetemben a plazma a leggyakoribb anyagforma, az anyag több mint 99%-a plazmaállapotban van – ezért gyakran a plazmát az anyag negyedik halmazállapotának is nevezik.

A legalsó, legsűrűbb réteget ionoszférának nevezzük, és 80–100 km-től 1000 km-ig terjed. Az efölötti rész a magnetoszféra, melynek a külső határa a Nap irányában 10 földsugár, ellenkező irányban akár 1000 földsugár is lehet (1. ábra). A nevét azért kapta, mert az itt lévő, rendkívül ritka plazma fizikai folyamataiban a földi mágneses tér játssza az egyik főszerepet. A Napnak, ami valójában egy izzó, folyamatosan párolgó gázgömb, szintén van mágneses tere. A felszínéről elpárolgó, táguló anyag, ami szintén plazmaállapotú, a fizika törvényei szerint magával ragadja a Nap mágneses terét – ez a napszél. A napszél a benne lévő mágneses térrel együtt folyamatosan beleütközik a földi magnetoszférába, és bezárja azt egy üregbe. Azt szokták mondani, aki burokban születik, az szerencsés ember. Az egész emberiség burokban született: a magnetoszféra burkában – és valóban szerencsés, amint ezt a következőkben meglátjuk.

A Nap ugyanis nemcsak jó és hasznos dolgokat (fény, meleg) küld nekünk, hanem időnként hatalmas energiájú anyagot (plazma) és káros (röntgen-, gamma-) sugárzást is kibocsát, ezeket nap- és koronakitöréseknek nevezzük. Ha a Földnek nem lenne magnetoszférája, a koronakitörések plazmabuboréka elérné a Föld felszínét, és elpusztítaná a szerves életet. Szerencsénkre a külső magnetoszférát elérő mágnesezett plazma nem tud behatolni a földi magnetoszférába, az arra kényszeríti, hogy eltérüljön. Tehát valóban szerencse fiai vagyunk, a burok megvéd bennünket és a teljes bioszférát is. A Napból érkező nagyenergiájú részecskék egy része a Nappal ellentétes oldalon be tud jutni a magnetoszférába, és létrehozza a sugárzási öveket. A plazmabuborék és a magnetoszféra kölcsönhatása pedig mágnesestér-változásokat, mágneses viharokat okoz.

Tehát mivel a magnetoszférában zajló folyamatok fő mozgatója elsősorban a Napból érkező energia, így a földi időjárás elnevezés analógiájára a felsőlégkörben lezajló folyamatokat űridőjárásnak (space weather) nevezzük. Az űridőjárási hatások nem korlátozódnak e tartományokra, hanem megjelennek a felszínen és a semleges felsőlégkörben is, és így közvetlenül vagy közvetve befolyásolják a bioszférában lezajló eseményeket és a társadalmi-gazdasági életet is.

Ezért az utóbbi 10–15 évben az űrfizika-űrkutatás egyik fő területévé az űridőjárási kutatások váltak, ugyanis napjainkra civilizációnk „űrtevékenység-függővé” vált. Szinte láthatatlanul, mindennapi életünk részévé váltak a műholdak és azok szolgáltatásai, melyekből jelenleg mintegy 3500(!) kering a Föld körül: telekommunikáció – TV, internet, (mobil)-telefónia; navigáció (GPS, GLONASS, GALILEO); távérzékelés (mezőgazdaság, környezetvédelem, természeti katasztrófák monitorozása). Annyira igaz ez, hogy nem is a szolgáltatás létét, hanem esetleges hiányát, zavarát vesszük már csak észre. Az űridőjárás fő hajtómotorja a Nap és kisebb részben a galaktikus kozmikus sugárzás. Az űridőjárás változásainak hatása a Föld felsőlégkörében főleg az emberalkotta eszközöket (műholdakat) érinti, a sugárzási övekben keletkező és onnan kicsapódó nagy (sokszor relativisztikus) energiájú töltött részecskék – ionok, elektronok – képesek a műholdakat időlegesen vagy véglegesen megbénítani, és ezzel – a műhold cseréjének dollár tíz- vagy százmilliós (!) költségén túlmenő, – társadalmi, gazdasági károkat okozni, esetenként emberéleteket veszélyeztetni (például mágneses viharok alatt mind a mágneses, mind a GPS-alapú navigáció megbénulhat, ami a polgári és a katonai légiközlekedésben egyaránt komoly veszélyforrást jelent).

Az űridőjárási folyamatok azonban nem csak az űrtevékenységre (műholdak) vannak hatással, hanem a bioszférára, az élőlényekre is: a napciklusok, mágneses viharok hatással vannak az élő szervezetekre, például balesetek, fertőző betegségek gyakoriságára. A felsőlégkörből a semleges légkörbe az űridőjárási folyamatokból becsatolódó energia hatással van a földi időjárásra is. A mágneses tér változásai által keltett ionoszférikus áramok pedig zavarokat okozhatnak a villamosenergia-átviteli rendszerekben, az elektrokémiai korrózió útján pedig a különböző csővezetékekben is.

Ahhoz, hogy képesek legyünk ezeket az űridőjárási hatásokat modellezni vagy előre jelezni, le kell írnunk a felsőlégkörben végbemenő folyamatokat.

Nemcsak a szférák maradtak meg a régi idők világképéből, hanem a szférák zenéje is – igaz, a mai idők zenéjét nem angyalok keltik, de a sugárzási övekben keletkező kórusok megtévesztésig hasonlítanak egy madárcsapat csicsergésére, a belső magnetoszférában terjedő, földi villámok által keltett jelek, amelyeket whistlereknek nevezünk, pedig mélyülő füttyökként hallatszanak. Mindkét „zene” fontos szerepet játszik az űridőjárási kutatásokban.


2. A magnetoszféra és tartományai:
ahol az űridőjárási folyamatok zajlanak


A magnetoszférában a plazmából több fajta is jelen van, és a mágneses tér jelenléte olyan részecskemozgásokat és hullámjelenségeket ír elő a plazmában, amelyek semleges anyag esetében nem léteznek. Az űridőjárás ezért e három „szereplő”, a mágneses tér, a töltött részecskék és az elektromágneses hullámok változásainak, kölcsönhatásainak összessége.

2.1 Társbérletek a magnetoszférában: I. a plazmaszféra és a whistlerek • A plazmaszféra a magnetoszféra belső, tórusz alakú tartománya, amelyet hideg, kis energiájú – 1 eV – de relatíve nagy sűrűségű – 100–10 000/cm3 – plazma tölt ki. Ez a plazma főleg egyszeresen ionizált gázokat (H, He, N, O) tartalmaz. Alsó határa az ionoszféra teteje (~1000 km), felső határa nyugodt mágneses időszakokban négy-öt földsugár távolságban helyezkedik el. (2. ábra). A plazmaszféra részecskéinek fő forrása az ionoszféra. A plazmaszféra határa a plazmapauza, amelynek helye és alakja dinamikusan változik. A plazmaszférában lévő anyag együtt forog a Földdel. E határfelület pillanatnyi helyzete különös fontossággal bír az űridőjárási folyamatokban.

Mind a plazmaszférát, mind a plazmapauzát whistlerek segítségével fedezték fel (Storey, 1953; Carpenter, 1963). A közönséges, földi villámok rövid, impulzusszerű rádiójeleket keltenek, amelyek kijuthatnak a magnetoszférába, és ott az erővonalak mellett terjedve eljutnak a másik féltekére. A felszínen a villám által keltett szélessávú zajnak már csak az egészen alacsony frekvenciás (1–20 kHz) tartománya észlelhető. Mivel e tartomány rezgésszáma megegyezik a hallható hangok frekvenciatartományával, a jelet egy hangszóróra kapcsolva mélyülő füttyként halljuk – ezért kapta az angol whistler (fütty) szó alapján a nevét a jelenség.

A whistlerek elemzéséből meghatározható, hogy melyik erővonal mellett terjedt a jel, és milyen volt a plazma (az elektronok) eloszlása az erővonal mellett. Tehát a felszínen észlelt whistlerek elemzésével információt nyerhetünk azon tartomány – a plazmaszféra – állapotáról, amelyben ezek a jelek terjedtek, azaz egy egyszerű és olcsó plazmaszféra-diagnosztikai eszköz van a kezünkben, ugyanis a whistlerek igen gyakoriak, egy adott földrajzi helyen évi több tíz- vagy százezer is észlelhető, de van olyan hely is (Antarktiszi-félsziget), ahol ez a szám elérheti az öt-tízmilliót is (Lichtenberger et al., 2008, Collier et al., 2011).

2.2 Társbérletek a magnetoszférában: II. a sugárzási övek és a hullám-részecske kölcsönhatás • A sugárzási vagy Van Allen-öveket a magnetoszféra erővonalai által csapdába ejtett energikus részecskék alkotják (2. ábra). Két, tórusz alakú tartományból állnak, a belső öv 1,2–3 földsugár távolságban helyezkedik el, az itt lévő elektronok energiája néhány 100 keV, a protonoké akár 100 Mev is lehet. A külső sugárzási öv három-tíz földsugár távolságban helyezkedik el, a legnagyobb részecskefluxus a négy-öt földsugár tartományban van, azaz épp egybeesik a plazmapauzával – ezért fontos ismerni a plazmapauza helyzetét. A külső övet nagy energiájú elektronok (1–10 MeV) alkotják. Ezek a gyakran relativisztikus energiájú elektronok azok a részecskék, amelyek képesek a műholdak elektronikai berendezéseit a félvezetők állapotát időlegesen vagy véglegesen megváltoztatva megrongálni.

A sugárzási övek részecskéinek forrása elsősorban a napszél, a koronakitörések alkalmával a Napból kilökődő nagyenergiájú részecskék a földi magnetoszférával találkozva a Nappal ellentétes oldalon, a mágneses uszályon – ha úgy tetszik, a „hátsó ajtón” – keresztül jutnak vissza a földközeli tartományokba, ahol a mágneses tér csapdába ejti ezeket. A Lorentz-erő arra kényszeríti a részecskéket, hogy a mágneses erővonalak körül spirálmozgást végezzenek, a mágneses tér pedig a sarkok felé sűrűsödő erővonalak miatt csapdában tartja azokat. Ekkor a részecskék energiája nagy, de még nem relativisztikus. Nemrégiben derült fény arra, hogyan is jutnak többletenergiához ezek a részecskék: a legújabb kutatások szerint a nagy (relativisztikus) energiájú részecskék hullám-részecske-kölcsönhatások során keletkeznek, és csapódnak ki a sugárzási övekben (például Horne et al., 2005, Bortnik et al., 2008). A műholdak szempontjából különösen fontos a kicsapódás a mágneses csapdából, ugyanis a relativisztikus energiájú részecskék így jutnak el az alsóbb tartományokba is, ahol az alacsony pályán keringő műholdak sokasága kering. A magas pályán keringő és a geoszinkron műholdak esetében pedig már a részecskék keletkezése is „életveszélyes” folyamat, hiszen ez abban a tartományban történik, ahol ezek a holdak keringenek.

2.3 Társbérletek a magnetoszférában: III. a gyűrűáram és a mágneses viharok • A Napból a belső magnetoszférába bejutó részecskék az erővonalak melletti spirálmozgáson kívül a mágneses tér inhomogenitása és a gravitációs tér miatt egy másik driftmozgást is végeznek, amely merőleges mind a gravitációs térre, mind az inhomogenitás gradiensére, s a mozgás iránya

 

 

töltésfüggő, azaz a pozitív és negatív töltésű részecskék ellenkező irányba mozognak. Ez a mozgás kelet–nyugati irányú, és a töltésfüggőség miatt egyfajta áramként interpretálható. Mivel körülöleli a Földet, gyűrűáramnak nevezzük; iránya olyan, hogy az általa keltett mágneses tér gyengíti a földmágneses teret. A mágneses viharok fő fázisában a tér gyengüléséért a gyűrűáram megerősödése felelős, ekkor kerülnek a napszél részecskéi a belső mágneses térbe.

A gyűrűáram részecskéi közepes energiájúak, az elektronok ~10 keV, a protonok ~200 keV energiájúak, sűrűségük 10–100/cm3.


3. Űridőjárási folyamatok
a magnetoszférában


Az űridőjárási események a magnetoszférában tehát a következőképpen zajlanak:

A napból érkező nagyenergiájú részecskék bejutnak a belső magnetoszférába, ahol a gyűrűáramot megerősítve a mágneses tér változásait okozzák, aminek hatására az ionoszférában és felszínen is áramok lépnek fel.

A nagyenergiájú részecskék hullám-részecske kölcsönhatás révén többletenergiát szereznek, és extrém nagy (relativisztikus) energiára tesznek szert.
A relativisztikus energiájú részecskék (szintén hullám-részecske kölcsönhatás következtében) kiszóródnak a mágneses csapdából, pályájuk során közelebb kerülnek a felszínhez, ahol elnyelődnek a sűrű atmoszférában.

A relativisztikus részecskék keletkezésük után, illetve a kiszóródás során találkozhatnak műholdakkal, amelyekben időlegesen vagy akár véglegesen is megváltoztathatják a félvezető-átmeneteket. Ha ez normál üzem közben történik, a műhold akár véglegesen is megrongálódhat, vagy elveszhet.

Ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni a műholdvesztést vagy -rongálódást, az egyik megoldás a műhold alapállapotba (stand-by) kapcsolása. Nyilvánvalóan nem szeretnénk sem feleslegesen, sem a szükségesnél hosszabb ideig lekapcsolni a műholdakat, ezért célunk az, hogy modellezzük az űridőjárási folyamatokat, és ez alapján előre jelezzük az eseményeket. Mivel a műholdakra a fő veszélyt a relativisztikus energiájú részecskék jelentik, ezek keletkezése és kicsapódása az a folyamat, amelyet modellezni kell. A hullám-részecske kölcsönhatás több paraméterrel írható le, a hullámterjedés egyik fő paramétere a közeg töltéssűrűségének eloszlása. Ez az a pont, ahol a plazmaszféra és a whistlerek szerepet kapnak, ugyanis a hullámterjedést alapvetően a hideg, nagy sűrűségű plazma irányítja.

Az űridőjárási kutatások fontosságát világszerte felismerték, az Európai Unió 7-es Keretprogramja kiemelten támogatja a kutatásokat e területen (FP7-Space), az Európai Űrügynökség pedig – részben az FP7-Space projektekre alapozva – elindította az űrkörnyezeti figyelőprogramot (Space Situational Awareness – SSA), amelynek célja az űreszközök operatív védelme. Az SSA három pillére az űridőjárás, az űrszemét és a földközeli természetes objektumok megfigyelése. Természetesen a NASA is és az Orosz Űrügynökség is végez hasonló kutatásokat.

Az ELTE Geofizikai és Űrtudományi Tanszék Űrkutató Csoportja Európai Uniós projektekben és orosz együttműködésben földi és műholdas mérések segítségével kutatja-vizsgálja az űridőjárási eseményeket, az alábbiakban ezen kutatásokról lesz szó.

3.1 Űridőjárási vizsgálatok felszíni mérésekkel • A PLASMON FP7-Space projekt (a földi plazmaszféra új, adatasszimilációs, földi méréseken alapuló modellje – kulcsfontosságú hozzájárulás a sugárzási övek űridőjárási modellezéséhez, URL1) fő célja egy új plazmaszféramodell kidolgozása, melyhez a mérési adatokat két földi hálózat szolgáltatja, az egyik a whistlermérések hálózata (AWDANet), a másik az erővonal-rezonanciákat mérő EMMA-hálózat.


A plazmaszféra töltéssűrűségének
monitorozása whistlerekkel –
az Automatikus Whistlerdetektor
és Elemző Hálózat (AWDANet)


A felszínen észlelhető whistlerek a mágneses erővonalakkal párhuzamosan terjednek. Megfelelő modellek segítségével invertálhatjuk a mért jelet, azaz a jelből származtathatjuk a plazma- és terjedési paramétereket.

A whistlerinverzió régóta ismert eljárás, gyakorlati felhasználását két ok akadályozta eddig: a whistlerek kiválasztása az észlelt adatokból rendkívül időigényes és fárasztó munka, ezért folytonosan lehetetlen végezni. Ezen segít az általunk kidolgozott automatikus detektáló eljárás (Lichtenberger et al., 2008), amely képes a nyers adatfolyamból kiválasztani a whistlernyomokat. Mivel a whistlerek előfordulása egy adott helyen függ a forrás, illetve a megfelelő terjedési feltételek meglététől, ami azt jelenti, hogy egy adott helyen általában egy adott évszakban (amikor az ellenkező féltekén nyár van, és gyakoriak a zivatarok) és adott napszakban (többnyire az esti-éjszakai órákban) lehet whistlereket észlelni, amelyek adott mágneseserővonal-tartományban terjednek. Mivel célunk a plazmaszféra folyamatos monitorozása, ezért mindkét féltekén, több mágneses szélességen és helyi időben kell észleléseket végezni. A plazmaszféra dinamikáját figyelembe véve ehhez mintegy huszonnégy (vagy több), a Földön egyenletesen elosztott állomásból álló hálózat szükséges, ami a gyakorlatban a szárazföldek eloszlása miatt kb. negyven állomással közelíthető. Ezen hálózat kiépítése folyamatban van, az AWDANetnek jelenleg húsz működő és húsz tervezett állomása van (3. ábra).

A gyakorlati felhasználást akadályozó másik ok az volt, hogy a kiválasztott whistlernyomok skálázásának, azaz a nyom koordinátáinak kiolvasása a megjelenített dinamikus spektrumon szintén fárasztó és időrabló munka. Ennek könnyítésére kidolgoztunk egy új, automatikus inverziós eljárást (Lichtenberger, 2009, Lichtenberger et al., 2010), amely új sűrűségeloszlási és hullámterjedési modellek mellett a plazmaszféra egyenlítői elektronsűrűségének egyszerűsített modelljét is használja.

3.2 Űridőjárási vizsgálatok műholdas mérésekkel • A műholdak közvetlenül tudják mérni azokat a jellemzőket, amelyekre az űridőjárási modellekhez szükségünk van. E nagy előnyük mellett hátrányuk, hogy jóval drágábbak, mint a földi mérések, és a műholdpályák kötöttsége miatt nem ott és nem akkor mérnek, amikor és ahol esetleg szükség lenne rá. Ezért a műholdas és földi mérések együttes felhasználása adja a legjobb eredményt.

A POPDAT (Ionoszféra-kutatás adat-orientált feldolgozással, URL2) FP7-Space program a már lezárult és jelenleg is folyó ionoszféra-kutató műholdas kísérletek adatainak egységes szemléletű feldolgozásával és egy adatbázis (Ionospheric Wave Service) létrehozásával teremti meg a későbbi felhasználás egységes adatbázisát, amelyben mi elsősorban a hullámkísérletek feldolgozási és osztályozási módszereinek kidolgozásában veszünk részt.

A COMPAS–2 orosz–magyar–ukrán műholdon repült a magyar SAS–2 hullámkísérlet, amely VLF-jeleket mért és dolgozott fel. 2006-os mérései alapján sikerült először igazolni vezetett terjedést műholdas méréseken (Ferencz et al., 2009).

2012. január 25-én emelte pályára a Nemzetközi Űrállomást elhagyó Progressz teherűrhajó a CHIBIS-M orosz–magyar–ukrán műholdat (Novikov et al., 2009), amelynek fő célja a földi villámok és az azokhoz kapcsolódó röntgen-, gamma- és VLF-hullámok vizsgálata; a teljes üzembe állítása óta eltelt néhány hónap alatt is rendkívül érdekes jeleket sikerült mérni a SAS–3 műszerrel. E mérések, amellett, hogy további segítséget nyújtanak az űridőjárási vizsgálatokhoz, modellként szolgálnak a BepiColombo ESA (European Space Agency)–JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency) Merkúr űrmisszió hullámkísérletéhez (Plasma Wave Investigation – PWI) (Kasaba et al., 2010), amelyben mi az intelligens eseményfelismerő és triggerelő modult készítjük. Ez utóbbi űrmisszió indulása 2014-ben várható.

Az orosz–magyar–ukrán–lengyel–svéd–angol együttműködésben készülő OBSTANOVKA-kísérlet célja a Nemzetközi űrállomás (ISS) plazmakörnyezetének vizsgálata. Ez év őszén indul az ISS-re. A két egységből álló berendezést az orosz szervizmodul külső falára fogják felszerelni az űrhajósok. A magyar SAS–4 hullámkísérlet első egysége is ebben lesz. A relativisztikus elektronok vizsgálata lesz a magyar részvétellel készülő RELEC orosz műhold célja, amelynek a fedélzetén egy SAS–3 berendezés repül majd. Startja előzetesen a jövő évre várható. E kísérletekben relatíve kis ráfordítással nagy tudományos eredmények elérésére van lehetőség űridőjárási téren.
 Az itt leírt eredmények eléréséhez az EU FP–7 263218. és 263240. számú szerződései is hozzájárultak.
 Kulcsszavak: űridőjárás, magnetoszféra, plazmaszféra, sugárzási övek, whistlerek
 


 

IRODALOM

Bortnik, Jacob –Thorne, R. M. – Meredith, N. P. (2008): The Unexpected Origin of Plasmaspheric Hiss from Discrete Chorus Emissions, Nature. 452, 62–66, DOI:10.1038/nature06741

Carpenter, Donald L. (1963): Whistler Evidence of a ’Knee’ in the Magnetospheric Ionization Density Profile. Journal of Geophysical Research. 68, 6, 1675. DOI:10.1029/JZ068i006p01675

Collier, Andrew B. – Lichtenberger J. – Clilverd, M. A. – Steinbach, P. – Rodger, C. J. (2011): Source Region for Whistlers Detected at Rothera, Antarctica. Journal of Geophysical Research. 116, A03219, DOI:10.1029/2010JA016197

Ferencz Orsolya E. – Bodnár L. – Ferencz Cs. – Hamar D. – Lichtenberger J. – Steinbach P. – Korepanov, V. – Mikhaylova, G. – Mikhaylov, Yu. – Kuznetsov, V. (2009): Ducted Whistlers Propagating in Higher Order Guided Mode and Recorded on Board of Compass-2 Satellite by the Advanced Signal Analyzer and Sampler SAS2. Journal of Geophysical Research. 114, A03213. DOI: 10.1029/2008JA013542

Horne, Richard B. et al. (2005): Wave Acceleration of Electrons in the Van Allen Radiation Belts. Nature. 437, 227–230. DOI:10.1038/nature03939

Kasaba, Yasumasa  – Bougeret, J.-L. – Blomberg, L.G. – Kojima, H. – Yagitani, M. – Moncuquet, M. – Trotignon, J.-G. – Chanteur, G. – Kumamoto, A. – Kasahara, Y. – Lichtenberger, J. – Omura, Y. – Ishisaka, K. and Matsumoto, H. (2010): The Plasma Wave Investigation (PWI) Onboard the BepiColombo/MMO: First Measurement of Electric Fields, Electromagnetic Waves and Radio Waves around Mercury. Planet Space Science. 58 (BepiColombo special issue, ISS 1–2): 238–278. DOI: 10.1016/j.pss.2008.07.017

Lichtenberger János – Ferencz Cs. – Bodnár L. – Hamar D. – Steinbach P. (2008): Automatic Whistler Detector and Analyzer (AWDA) system. Automatic Whistler Detector. Journal of Geophysical Research. 113, A12201, Doi: 10.1029/2008JA013467.

Lichtenberger János (2009): A new whistler inversion model. Journal of Geophysical Research. 114 A07222, Doi: 10.1029/2008JA013799

Lichtenberger János – Ferencz C. – Hamar D. – Steinbach P. – Rodger, C. J. – Clilverd, M. A. – Collier, A. B. (2010): The Automatic Whistler Detector and Analyzer (AWDA) System: Implementation of the Analyzer Algorithm. Journal of Geophysical Research. 115 A12214. DOI:10.1029/ 2010JA015931

Novikov, Denis I. – Klimov, S. I. – Korepanov, V. E. – Marusenkov, A. A. – Ferencz Cs. – Lichtenberger J. – Bodnár L. (2009): Magnitno-volnovoj kompleks mikrosputnika „Tsibis-M” dla izutsenia kozmitseskoj pogodi. In: Hazirova, R. R. (ed.): Missia „Tsibis-M”. IKI-RAN, Moskow, 78–89.

Storey, L. R. O. (1953): An Investigation of Whistling Atmospherics. Philosophical Transactions of the Royal Society, Series A. 246, 113–141, doi:10.1098/rsta.1953. 0011 • WEBCÍM >

URL1  •  URL2

 


 

 

1. ábra • A magnetoszféra szerkezete <
 


 

 

2. ábra • A plazmaszféra és a sugárzási övek  <
 


 

 

3. ábra • Az AWDANet európai (felső kép) és globális (alsó kép) állomásai.

Az álló betűkkel írtak a működő, a dőlttel írtak a tervezett állomások.  <