A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A TALAJOK VÍZGAZDÁLKODÁSA

X

Várallyay György

az MTA rendes tagja, kutató professor emeritus,

MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet
g.varallyay(kukac)rissac.hu

 

 

A víz mint világprobléma


A víz mint oldószer, reagens és szállító közeg jelentős, gyakran meghatározó szerepet játszik az élő szervezetek létében és anyagcsere-folyamataiban; a Föld biogeokémiai ciklusainak anyag- és energiaforgalmában; a mállási, talajképződési és talajdegradációs folyamatokban; a különböző ökoszisztémák produktivitásában, megújuló képességében (resilience), környezeti érzékenységében, stressztűrő képességében, sérülékenységében (Csete – Várallyay, 2004).

A Föld felszínének kétharmadát borító víz túlnyomó része (97,4%) az óceánok és tengerek sós vize. A kevesebb mint 3%-nyi édesvízkészlet túlnyomó hányada szilárd halmazállapotú sarki jégsapkák, gleccserek és fagyott felszín alatti vizek (permafrost) formájában van jelen, s csupán 0,14%-át képezi a felszíni vizek (tavak, folyók) édesvízkészlete, a talajnedvesség és a biomasszában felhalmozott „zöld víz”. Az egyre növekvő és egyre sokoldalúbb édesvízigényeket a korlátozott készletekből kell(ene) kielégíteni, amelyek ezért stratégiai jelentőségű tényezővé váltak, s értük kíméletlen, távolról sem konfliktusmentes verseny, sőt harc folyik. Ráadásul igen nagy tér- és időbeni variabilitást mutatnak, szélsőségességre hajlamosak, szeszélyesek, kiszámíthatatlanok (Somlyódy, 2011).

A Föld agroökológiai potenciálját korlátozó tényezők (1. táblázat), valamint az Európa talajait fenyegető talajdegradációs folyamatok (1. ábra) túlnyomó része a vízkörforgalommal kapcsolatos, annak oka és/vagy következménye (Várallyay, 2010b).

A szűkös és bizonytalan édesvízkészletekkel történő racionális és takarékos gazdálkodás az emberiség létét biztosító (?) sokcélú biomassza-termelés kulcskérdése (Láng et al., 2007).


Időjárási és vízháztartási szélsőségek
a Kárpát-medencében


A Kárpát-medence (benne az annak legmélyebb részét képező Magyarország) alföldjei általában és viszonylag kedvező agroökológiai adottságúak (Láng et al., 1983; Csete–Várallyay, 2004; Juhász, 2009). De e kedvező adottságok igen nagy tér- és időbeni változatosságot mutatnak, szeszélyesek, szélsőségekre hajlamosak, s érzékenyen reagálnak bizonyos természeti okok miatti vagy különböző emberi tevékenység okozta stresszhatásokra. A kedvező adottságokat gyakran és nagy területeken korlátozzák, veszélyeztetik szélsőséges vízháztartási helyzetek, s – részben ezek okaként vagy következményeként – talajdegradációs folyamatok és az elemek (növényi tápanyagok és potenciális szennyező anyagok) biogeokémiai ciklusának kedvezőtlen irányú megváltozása (Várallyay, 2010b). Ezért nagy biztonsággal előre jelezhető, hogy a hidro(geo)lógiailag gyakorlatilag zárt Kárpát-medencében (is) a víz lesz a gazdasági/társadalmi fejlődés és a környezetvédelem meghatározó jelentőségű tényezője, a vízgazdálkodás (benne a talaj nedvességforgalmának) szabályozása pedig kiemelkedő jelentőségű, prioritást érdemlő kulcsfeladata (Somlyódy, 2002; Németh et al., 2005; Várallyay, 2003, 2010b; Pálfai, 2005; Láng et al., 2007).

Hazánkban a lehulló csapadék a jövőben sem lesz több (a prognosztizált globális felmelegedés következtében esetleg kevesebb), mint jelenleg, s fokozódik annak már ma is nagy tér- és időbeni változékonysága (Láng et al., 2007) (2. ábra). A térségben pedig elsősorban éppen ennek van megkülönböztetett jelentősége. A Kárpát-medence időjárása szeszélyes és szélsőségekre hajlamos. A klímaváltozási prognózisok egybehangzó megállapítása szerint a szélsőséges időjárási és vízháztartási helyzetek bekövetkezésének valószínűsége, gyakorisága, tartama és súlyossága egyaránt növekedni fog, s fokozódnak kedvezőtlen, káros, bizonyos esetekben katasztrofális gazdasági, környezeti, ökológiai, sőt szociális következményei is (Láng et al., 2007; Somlyódy, 2002; Pálfai, 2005). Az utóbbi évek szemléletesen, bár nagyon fájdalmasan igazolták e prognózist: például az extrémen csapadékos 2010, a kétarcú 2011, az aszályos 2012, valamint a belvizes, majd Duna-árvizes 2013 példáján.

 

 

 

2. ábra • Magyarország csapadékviszonyainak nagy tér- és időbeni variabilitása. A – Sokéves átlag területi variabilitása; B – Éves átlagok ingadozása az utóbbi száz évben; C – Sokévi és 2008. évi országos havi átlag csapadékösszegek (mm); D – Napi csapadékmennyiség (mm) ingadozása 2008 júniusában két egymáshoz közeli mérőállomáson.

 

 

A bizonytalan csapadékviszonyok mellett nem lehet számítani a 85–90%-ban szomszédos országokból érkező felszíni vizeink mennyiségének növekedésére sem, legfeljebb árvizek esetén, s nem a kritikus „kisvízi” időszakokban.

Felszín alatti vízkészleteink ugyancsak nem termelhetők korlátlanul ki súlyos környezeti következmények nélkül, mint erre az utóbbi években a már-már katasztrofális következményekkel járó és „sivatagosodási tüneteket” okozó Duna–Tisza közi talajvízszint-süllyedés hívta fel a figyelmet. Nem is beszélve arról, hogy a felszín alatti vizeink jelentős része nagy sótartalmú és kedvezőtlen ionösszetételű (Na-CO3, HCO3), amely felhasználásukat korlátozza, felszín közelbe emelkedésük pedig a másodlagos szikesedés veszélyével fenyeget (Várallyay, 2010b).


Talaj mint a legnagyobb (potenciális) természetes víztározó


Az ország természeti adottságai között megkülönböztetett jelentősége van annak, hogy a talaj az ország legnagyobb potenciális természetes víztározója (Várallyay, 2005, 2007, 2008, 2010a). 0–100 cm-es rétegének pórusterébe elvileg a lehulló átlagos csapadékmennyiség közel kétharmada egyszerre beleférne. Hogy a Kárpát-medence (elsősorban az alföldek) talajaira mégis az időjárási és vízháztartási szélsőségesség, illetve az arra való hajlam jellemző, annak az az oka, hogy a talajok 43%-a különböző okok miatt kedvezőtlen, 26%-a közepes, s „csak” 31%-a jó vízgazdálkodású (Várallyay et al., 1980; Várallyay, 1985; Juhász, 2009) (3. ábra).

A hazai talajtani adatbázisra alapozott, pontos és számszerű információkat fejez ki erre vonatkozóan a 4. ábrán bemutatott térkép, amelyen a talajok vízgazdálkodási tulajdonságait (rétegezettség; fizikai féleség, szerkezeti állapot; víznyelő, vízvezető, vízraktározó és víztartó képesség, hasznosítható vízkészlet) kifejező kategóriák földrajzi elhelyezkedése került feltüntetésre (Várallyay, 2005; Várallyay et al., 1980).

A nagy potenciális tározótér – szélsőséges vízháztartás ellentmondás alapvető oka, hogy a talaj potenciális nedvességtározó terének hasznos kihasználását igen nagy területen akadályozzák a víz talajba szivárgásának (telített pórustér, fagyott feltalaj, felszíni vagy felszín közeli tömődött, kis vízáteresztő képességű talajréteg), vagy a talajban történő hasznos tározásának (gyenge víztartó

 

 

képesség, nagy holtvíztartalom) korlátai. Ilyen talajokon egyaránt fokozódik a belvízveszély és az aszályérzékenység, s következnek be szélsőséges vízháztartási helyzetek, gyakran ugyanabban az esztendőben, ugyanazokon a területeken (Várallyay, 2010a, 2012; Pálfai, 2005).

További akadályt jelent a növény zavartalan vízellátása/vízfelvétele szempontjából a nehéz mechanikai összetételű, duzzadó-zsugorodó talajok repedezése (egyaránt növekvő szivárgási és párolgási veszteségek); a nagy agyagtartalom vagy nagy sótartalom miatti nagy holtvíztartalom; vagy a víz kis transzportkoefficiensek miatti lassú (a transzspiráció „vízfogyasztását” nem, vagy csak részben fedező) víz(oldat)mozgás a nedves talajtól a vizet (és tápanyagokat) felvevő gyökérig. Ezeket a tényezőket, azok okait és következményeit foglaljuk össze az alábbiakban:

1. Lassú (gátolt) talajba szivárgás

A.) vízátnemeresztő réteg (kéreg) a talaj felszínén; – a.) sókkal összecementált kéreg – (nátriumsók, gipsz, mész) – b.) helytelen agrotechnikával összetömörített réteg (túlművelés, nehéz erőgépek; helytelen öntözés);

B.) sekély beázási réteg (kis vízraktározó képesség) – a.) szilárd kőzet – b.) tömör „padok”: (vaskőfok, mészkőpad stb.) – c.) kicserélhető Na+, agyag, CaCO3 vagy más anyagok által összecementált réteg – d.) helytelen művelés következtében kialakuló réteg („eketalp-réteg”) → szélsőséges vízgazdálkodás – túlnedvesedés, aerációs problémák – belvízveszély – felszíni lefolyás, vízeróziós károk – aszály- (szárazság-) érzékenység

2. Repedezés (duzzadás-zsugorodás)
a.) nagy agyagtartalom – b.) táguló rétegrácsú (duzzadó) agyagásványok nagy mennyisége – c.) nagy Na+-telítettség (kicserélhető Na+-tartalom)
Száraz állapotban (zsugorodás, repedezés) → szivárgási veszteségek – megemelkedő talajvízszint – túl bő nedvesség (túltelítődés, belvízveszély) – a talajvízből történő másodlagos sófelhalmozódás, szikesedés (pangó sós talajvíz esetén) → párolgási veszteségek (mélyebb rétegek kiszáradása)

Nedves állapotban (duzzadás): lassú (gátolt) talajba szivárgás

3. Kis hasznosítható vízkészlet
1. Talajnedvesség energiaállapota miatt [hasznosítható vízkészlet (DV) = szabadföldi vízkapacitás (VK) + holtvíztartalom (HV)] – a.) nagy agyagtartalom – b.) elemi szemcsék erős diszpergálódása – c) erős lúgosság, nagy Na+-tartalom (a, b, c – a nagy HV miatt) – d.) rossz talajszerkezet (kis VK és nagy HV miatt) – e.) igen kis agyagtartalom (kis VK miatt)

2. Nagy ozmózispotenciál (sótartalom) miatt

4. Kis transzportkoefficiensek [kapilláris vezetőképesség (k), diffúzió (D) miatt].

Az „okos” növény a talaj nedvességkészletének minél hatékonyabb kihasználása érdekében maga is küzd e gátló tényezők ellen: mélyre hatoló és sűrű gyökérzetet fejleszt; nagy ozmózispotenciálú sejtnedvet alakít ki. Ebben segít a szárazságtűrésre, nedvességtűrésre, sótűrésre nemesítés és a körülményekhez igazodó művelési ág megválasztása, a vetésszerkezet és az agrotechnika (Birkás – Gyuricza, 2004; Láng et al., 2007; Várallyay, 2008).

Mindent el kell követni tehát annak érdekében, hogy a talaj felszínére jutó víz minél nagyobb hányada szivárogjon be minél akadálytalanabbul a talajba; s a beszivárgott víz minél nagyobb hányada tározódjon ott hasznos (felvehető) formában, hosszabb időre is ellátva így sokoldalú funkcióit, elsősorban a növényzet és a biota vízellátását, valamint a szélsőséges időjárási és vízháztartási helyzetek kockázatának és káros következményeinek mérséklését.

A talaj vízháztartás-szabályozásának néhány lehetőségét foglaltuk össze a 2. táblázatban, amelyek egyben hatékony környezetvédelmi intézkedések is (Németh et al., 2005; Várallyay, 1985, 2008).


Összefoglaló tézisek


A talaj megkülönböztetett szerepe a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatának csökkentésében és káros következményeinek mérséklésében

1. A talajnedvesség is víz! Amely mennyiségével és minőségével (oldott anyagok mennyisége, kémiai összetétele) jelentős – gyakran meghatározó – szerepet játszik

• a növényzet és a biota vízellátásában („ebből isznak”);

• a felszíni vizek mennyiségében, dinamikájában, „ökológiai állapotában” (EU Víz Keretirányelv);

• a talaj anyagforgalmi folyamataiban (képződés, degradáció), termékenységében;

• így a sokcélú biomassza előállításában („ahonnan az élelmiszer elindul”).

Hiánya tehát alapvető emberi életfeltételeket érint: nem(csak) szomjúságot, hanem éhínséget és komoly környezeti károsodásokat (is) okoz(hat)!

2. A természet legnagyobb (potenciális) víztározója a talaj!

Pórusterébe kedvező esetben – megfelelő talajhasználat (művelési ág, vetésszerkezet, agrotechnika) esetén – a lehulló csapadék jelentős hányada belefér, és hasznosan tározódhat, egyidejűleg csökkentve a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatát (valószínűség, gyakoriság, tartam, „súlyosság):

• az árvíz, belvíz, túlnedvesedés veszélyét és

• az aszályérzékenységet,
mérsékelve ezek kedvezőtlen/káros gazdasági/környezeti/társadalmi következményeit.

3. A víz(készlet)gazdálkodás kulcskérdése a vízgyűjtőterületen folytatott racionális talajhasználat! Elsősorban ezzel lehet

• korlátozott vízkészleteink jobb hatásfokkal történő hasznosítását elősegíteni (csökkentve annak lefolyási, párolgási, szivárgási veszteségeit; elősegítve növények általi hasznosíthatóságát);

• megelőzni vagy mérsékelni a szélsőséges vízháztartási helyzetek bekövetkezésének kockázatát és káros következményeit;

• megvédeni vagy létrehozni felszíni vizeink kedvező ökológiai állapotát.

4. A vízgyűjtő területen folytatott ésszerű és fenntartható területhasználat érdekében hozott intézkedésének fontosságukkal arányos prioritást kell biztosítani!

Ezek az intézkedések egyaránt nélkülözhetetlen elemei egy fenntartható mezőgazdaság-fejlesztési/vízgazdálkodási/környezetvédelmi /vidékfejlesztési stratégiának.
 Kulcsszavak: talaj mint potenciális víztározó, szélsőséges vízháztartási helyzetek, árvíz/belvízveszély, aszályérzékenység, beszivárgás, vízkapacitás, hasznosítható vízkészlet, racionális földhasználat, nedvességmegőrző agrotechnika
 


 

IRODALOM

Birkás Márta – Gyuricza Csaba (szerk.) (2004): Talajhasználat – Műveléshatás – Talajnedvesség. SZIE MKK Növénytermesztési Intézet, Quality Press, Gödöllő

Csete László – Várallyay György (szerk.) (2004): Agroökológia (Agroökoszisztémák környezeti összefüggései és szabályozásának lehetőségei). (AGRO-21 Füzetek, 37.)

Juhász István (szerk.) (2009): Magyarország talajainak állapota (a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM) adatai alapján). Földművelésügyi Minisztérium Agrárkörnyezetvédelmi Főosztály. Budapest

Láng István – Csete L. – Harnos Zs. (1983): A magyar mezőgazdaság agroökológiai potenciálja az ezredfordulón. Mezőgazdasági, Budapest

Láng István – Csete L. – Jolánkai M. (szerk.) (2007): A globális klímaváltozás: hazai hatások és válaszok. A VAHAVA jelentés. Szaktudás, Budapest

Németh Tamás – Stefanovits P. – Várallyay Gy. (2005): Országos Talajvédelmi Stratégia tudományos háttere. Tájékoztató: Talajvédelem. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest
Pálfai Imre (2005): Belvizek és aszályok Magyarországon. (Hidrológiai Tanulmányok) Közlekedési Dokum. Kft., Budapest

Somlyódy László (2002): A hazai vízgazdálkodás stratégiai kérdései. MTA, Budapest

Somlyódy László (2011): A világ vízdilemmája. Magyar Tudomány. 12, 1411–1424. • WEBCÍM

Várallyay György (1985): Magyarország talajainak vízháztartási és anyagforgalmi típusai. Agrokémia és Talajtan. 34, 267–298.

Várallyay György (2003): A mezőgazdasági vízgazdálkodás talajtani alapjai. Egyetemi jegyzet. FVM Vízgazd. Osztály, Budapest–Gödöllő.

Várallyay György (2005): Magyarország talajainak vízraktározó képessége. Agrokémia és Talajtan. 54, 5–24.

Várallyay György (2007): A talaj mint legnagyobb potenciális víztározó. Hidrológiai Közlöny, 87, 5, 33–36.

Várallyay György (2008): A talaj szerepe a csapadék-szélsőségek kedvezőtlen hatásainak mérséklésében. (KLÍMA-21 Füzetek 52) 57–72.

Várallyay György (2010a): A talaj, mint váztározó; talajszárazodás. (KLÍMA-21 Füzetek 59) 3–25.

Várallyay György (2010b): Talajdegradációs folyamatok és szélsőséges vízháztartási helyzetek, mint a környezeti állapot meghatározó tényezői. (KLÍMA-21 Füzetek 62) 4–28.

Várallyay György (2012): A talajnedvesség szerepe a növény vízellátásában. In: „Talaj–víz–növény kapcsolatrendszer a növénytermesztési térben”. I. Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Nap, 2012. november 23. MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest, 17–22.

Várallyay György – Szücs L. – Rajkai K. – Zilahy P. – Murányi A. (1980): Magyarországi talajok vízgazdálkodási tulajdonságainak kategóriarendszere és 1:100 000 méretarányú térképe. Agrokémia és Talajtan. 29, 77–112.

 


 

 

korlátozó tényező

szárazság tápanyag-stressz sekély
termőréteg
túl bő
nedvesség
állandó fagy

haszno-
sítható

Európa

8 33 12 8 3 36

Közép-Amerika

32 16 17 10 25

Észak-Amerika

20 22 10 10 16 22

Dél-Ázsia

43 5 23 11 18

Dél-Amerika

17 14 11 10 15

Ausztrál-Ázsia

55 6 8 16 15

Délkelet-Ázsia

2 59 6 19 14


1. táblázat • A Föld agroökológiai potenciálját korlátozó tényezők (az összes terület %-ában) <
 
1. ábra • Talajdegradációs folyamatok Európában <
 
3. ábra • Kedvezőtlen, közepes és jó vízgazdálkodású talajok megoszlása Magyarországon <
 


 


 

4. ábra • Magyarország talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai <


Kategória-rendszer: 1. Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok. 2. Nagy víznyelésű és vízvezető képességű, közepes vízraktározó képességű, gyengén víztartó talajok. 3. Jó víznyelésű és vízvezető képességű, jó vízraktározó képességű, jó víztartó talajok. 4. Közepes víznyelésű és vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, jó víztartó talajok. 5. Közepes víznyelésű, gyenge vízvezető képességű, nagy vízraktározó képességű, erősen víztartó talajok. 6. Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezető képességű, erősen víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok. 7. Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízvezető képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen szélsőséges vízgazdálkodású talajok. 8. Jó víznyelésű és vízvezető képességű, igen nagy vízraktározó és víztartó képességű talajok. 9. Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok. A talajszelvény alapvariánsok: 2/1, 3/1: a mélységgel egyre könnyebbé váló mechanikai összetétel; 1/1, 2/2, 3/2, 4/2: az egész szelvényben viszonylag egyenletes mechanikai összetétel; 4/1, 5/1: viszonylagos agyagfelhalmozódás a B-szintben. 6/1: rossz szerkezetű, tömődött, agyag mechanikai összetételű talajok; 6/2: pszeudoglejes barna erdőtalajok; 6/3: vastag A-szintű mély réti szolonyecek, sztyeppesedő réti szolonyecek, szolonyeces réti talajok; 6/4: mélyben sós és/vagy szolonyeces talajok; 6/5: lápos réti talajok.
 


 

lehetőségek módszerek

felszíni lefolyás

megakadályozása vagy mérséklése

talajvédő gazdálkodás: beszivárgás időtartamának növelése (lejtőszög mérséklése; állandó, zárt növénytakaró megtelepítése; talajművelés); beszivárgás lehetőségeinek javítása (talajművelés, mélylazítás)

felszíni párolgás

beszivárgás gyorsítása (talajművelés, mélylazítás);
felszíni vizek összefolyásának megakadályozása

talajon keresztüli talajvíztáplálás

talaj víztartóképességének növelése; repedezés
(duzzadás-zsugorodás) mérséklése

talajvizszint-emelkedés

szivárgási veszteségek mérséklése; talajvízszint-szabályozás (szivattyúzás, drénezés)

talajba szivárgás

elősegítése

felszíni lefolyás csökkentése (lásd fent)

talajban történő hasznos tározás

talaj vízraktározó képességének növelése (beszivárgás elősegítése, talaj víztartóképességének növelése);
megfelelő művelési ág és vetésszerkezet (növénymegválasztás); talajjavítás; talajkondicionálás

hiányzó víz pótlása

öntözés

felesleges és káros vizek
felszíni/felszín alatti elvezetése

felszíni/felszín alatti vízrendezés (drénezés)


2. táblázat • Lehetőségek és módszerek a talaj hasznos vízraktározó képességének növelésére és a szélsőséges vízháztartási helyzetek kockázatának és káros következményeinek mérséklésére <