A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 A NEMZET MEGÍRÁSA

    SIPOS JÚLIA BESZÉLGETÉSE FRANK TIBORRAL

X

 

Most fejeződött be az Európai Tudományos Alap támogatásával készült nagy nemzetközi projekt, a Writing the Nation nyolckötetes sorozatának kiadása. Ebből az alkalomból kérdeztük Frank Tibor történészprofesszort, az MTA levelező tagját, aki a vállalkozásban mint a szerkesztőbizottság tagja, az egyik kötet társszerkesztője és szerzője is részt vett.Az Európai Tudományos Alap mikor,
és milyen céllal indította útjára
ezt a jelentős kutatást?


A strasbourgi székhelyű European Science Foundation (ESF) 2003-ban indította el ezt a nagyszabású vállalkozást, amelynek eredeti címe Representations of the Past: The Writing of National Histories in 19th and 20th Century Europe (NHIST) volt. A munkálatokat Guy P. Marchal luzerni professzor kezdeményezte, aki 1999-ben az ESF kísérleti műhelyében indította el a közös európai gondolkodást e témakörről.

A historiográfiai munkálat célja az európai történelemmel kapcsolatos európai történetírás összehasonlító vizsgálata volt egyetlen nagy kérdéskör vonatkozásában: a nemzeti keretekben életre hívott történeti intézmények, az e területen tevékenykedő legjelentősebb történetírók, a legnagyobb hatású történeti művek komparatív szemléjét végeztük el. A kutatási projekt eredeti címében szereplő kifejezés, „a múlt reprezentációi” találóan fejezte ki azt a vizsgálati kört, amelyre az ESF által nagyvonalúan szponzorált vizsgálódás figyelme kiterjedt. Kiinduló kérdésünk az volt, hogy e „reprezentációk” hogyan születnek és hatnak a különféle európai országok szellemi és szakmai közegeiben, milyen interakcióik, konfliktusaik, együttműködési formái vannak az egyes nemzeteknek ebben a vonatkozásban.

Stefan Berger, a sorozat egyik főszerkesztője, jelenleg a Ruhr-Universität Bochum társadalomtörténész professzora, méltán választotta mottójául Geoffrey Barraclough brit egyetemes történész bölcs és ma is aktuális szavait: „Minél egyetemesebb a történetíró szempontja, minél inkább törekszik arra, hogy megszabaduljon egyetlen nemzet vagy nemzetcsoport prekoncepcióitól, annál közelebb jut a múltnak olyanféle koncepciójához, amely a jelenre nézve is érvényes.” (Barraclough, 1956, ii.)


Egy ilyen többszereplős nemzetközi kutatásban sokan vesznek részt, de mindig vannak,
akiknek a vállára több feladat rakódik.
Itt kik voltak a nemzetközi munka kulcsfigurái?


A már kezdettől könyvsorozatként elképzelt munkálat ötletgazdái, projektvezetői, majd sorozatszerkesztői Stefan Berger mellett Christoph Conrad, a Genfi Egyetem történészprofesszora és Guy P. Marchal voltak. Ők vezették öt éven át, 2008-ig a nemzetközi együttműködésben készülő projektet, majd az annak alapján elkészülő, nyolckötetes könyvsorozat kiadását, melyre a Palgrave Macmillan Kiadó vállalkozott (2008–2015). Az utolsó kötet éppen mostanában jelent meg. Csupán érdekességként jegyzem meg, hogy a sorozat nyolc kötete összesen 3735 oldalt tesz ki.

Az egyes kötetek szerkesztői között is ott volt Stefan Berger és Guy P. Marchal, s rajtuk kívül kötetszerkesztő volt az oxfordi R. J. W. Evans, a lipcsei Frank Hadler, az amsterdami Chris Lorenz, a lipcsei Matthias Middell, a bolognai Ilaria Porciani, a trieri Lutz Raphael, a barcelonai Lluís Roura y Aulinas, a leuveni Jo Tollebeek és magam. A projekt nemzetközi felügyelőbizottságában Pók Attila képviselte hazánkat. Ez tehát valóban európai összefogásban készült sorozat, különösen, ha az egyes kötetek szerzőgárdáját is átnézzük: több mint húsz európai ország kutatói szerepelnek a nyolc kötet valamelyikében. Hat tematikus tanulmánykötet összesen 104 dolgozatot közöl, ehhez csatlakozik Stefan Berger (Christoph Conrad közreműködésével készített) monográfiája, valamint az Ilaria Porciani és Lutz Raphael által szerkesztett, úttörő historiográfiai atlasz.


Milyen módon történt a feladatok kijelölése, vagyis hogyan választódtak ki a témafelelős történészek?


A vállalkozásban az Európai Tudományos Alap tagjai között szereplő, tagdíjat fizető országok vettek részt. A három kezdeményező kutató eredeti terveinek részleteit nemzetközi előkészítő megbeszélések során dolgoztuk ki, állandó konzultációban az Európai Tudományos Alappal. Érdemes emlékezni rá, hogy az európai tudományos akadémiák szervezetének, az ALLEA-nak akkori elnöke, Pieter J. D. Drenth éppen 2003-ban emelt szót az akkoriban növekvőnek ítélt európai anti-intellektualizmus ellen (Drenth, 2003, 61–72.). Ez a vállalkozás mintegy válasz, csattanós érv is volt ez ellen.

 

 

A munkálatok négy munkacsoportban folytak, ezeket két-két historiográfiával (is) foglalkozó szakember vezette. Kiválasztásuknál több szempont érvényesült: a dokumentált szakmai kompetencia és nemzetközi szervezőkészség, a nemzeti háttér különfélesége, az európai vagy globális történetírási hagyományok ismerete. A négy munkacsoport a következőképpen szerveződött:

• Ilaria Porciani és Jo Tollebeek irányította a történetírás intézményesedésével és professzionalizálódásával foglalkozó csoportot;

• Stefan Berger és Chris Lorenz csapata a nemzeti forgatókönyveket és más, nem területi alapú, ún. „mesternarratívákat” (vallások, etnikumok és fajok, társadalmi osztályok és nemek) vizsgálta;

• Matthias Middell és Lluís Roura y Aulinas vezetésével a területi alapozású entitások (szubnacionális és transznacionális történetírási módozatok) kutatása folyt;

• Frank Tibor és Frank Hadler volt annak a munkacsoportnak a vezetője, amelyik az európai határok és határterületek története és a nemzeti történetírások közötti összefüggéseket boncolta.


A tervezett határidő eltolódott, hiszen eredetileg 2003-tól 2008-ig tartott volna a kutatás, de mostanra született meg az utolsó kötet. Az évek során különböző konferenciák is zajlottak. Ön szerint melyek voltak a legfontosabb állomások, hogyan alakult ki a konszenzus?


A határidő a kutatásra vonatkozott, az erre épülő kötetek kiadása a tervek szerint is csak mindezek után következhetett. Az ESF anyagi támogatását a könyvsorozat szerzői, szerkesztői munkájuk honoráriuma gyanánt nem élvezhették, ellenben annyi megbeszélést, összejövetelt, szakmai tanácskozást szervezhettünk a megítélt pályázati összegből, amennyit csak indokoltnak láttunk. Évente többször is találkoztak az egyes kötetek szerkesztői, évenként összejöttek a kötetek szerzői, és alkalmunk volt ún. cross-team, tehát csoportközi tanácskozásokra is, amelyen több kötet szerzői beszélhették meg közös témáikat. A sorozat főszerkesztője, a fiatal és rendkívül produktív Stefan Berger professzor valamennyi csoport valamennyi megbeszélésén részt vett, s hozzá igen aktívan – a sorozat igazából az ő műve, még ha vagy 150-en a segítségére is voltunk. Szívesen emlékezem vissza lipcsei, manchesteri és budapesti tanácskozásainkra, utóbbi társszervezőjeként több teamet is meghívtam, és emlékezetes csapatközi tanácskozást tartottunk. Magyarországi szerzők többen is közreműködtünk a sorozatban, így Baár Mónika, Stefano Bottoni, Pók Attila, Trencsényi Balázs, Varga-Kuna Bálint és én, illetve a magyar származású Árpád v. Klimó. Több helyen előadásokat is tartottam a magam kutatási témáiról, bolognai látogatásom például igen hasznos volt a sorozat szempontjából. Nem annyira az egyes találkozókra, inkább a folyamat egészére emlékszem nagyon szívesen. Megismertük egymást szerzők, szerkesztők, állandó kapcsolatban voltunk és részben maradtunk – ez volt a munkálat legfőbb szakmai nyeresége.


Az Ön által szerkesztett kötetnek mely konfliktuszónák a tárgyai, és kikkel dolgozták fel
a témát?


Szerkesztőtársammal, Frank Hadlerrel a tanulmányokat három csoportra osztottuk. Szerzőink háromféle „átfedő” térséggel foglalkoztak: (a) vizsgálták az államhatárok által elválasztott, szomszédos térségek szerepét a történetírás történetében, (b) kutatták az államok közötti történeti térségeket, s végül (c) az egyes államokon belüli, „átfedő” etnikai, nemzeti és vallási csoportok megjelenítését a historiográfiában. Hangsúlyozom, hogy itt minden esetben historiográfiai megközelítések elemzéséről van szó: kötetünk (Disputed Territories and Shared Pasts: Overlapping National Histories in Modern Europe – azaz Vitatott térségek és megoszló múltak: Átfedő nemzeti történelmek a modern Európában, 2011) a történelmük során több országhoz is tartozó térségek történeti szakirodalmát kutatja, elemzi – nem a tényleges történeti folyamatokat, eseményeket, a „reáltörténelmet”, hanem ennek tükröződését a nemzeti történetírásokban.

 

 

Az első csoportba soroltuk a svéd–norvég viszonyt (Ragnar Björk, Södertörn, Svédország), a Habsburg Birodalom megítélését a osztrák (Werner Supanz, Graz, Ausztria), illetve a magyar (Frank Tibor) történetírásban, a német–lengyel (a német Jörg Hackmann, Szczecin, Lengyelország) és az orosz–lengyel (Rafał Stobiecki, Łódź, Lengyelország) historiográfiai vitát, valamint a Németalfölddel (Niek van Sas, Amsterdam, Hollandia) kapcsolatos történetírói vitákat. A második csoportba kerültek a Finnország (Ilkka Liikanen, Karelian Institute, Kelet-Finnország) keleti (azaz orosz) határával kapcsolatos történetírói viták, Schleswig-Holstein szerepe Németország és Dánia között (Uffe Østergård, Koppenhága, Dánia),

 

 

Elzász-Lotaringia Németország és Franciaország között (Christopher Fischer, Indiana, USA), valamint Erdély megítélésének változásai Magyarország és Románia között (Ludányi András, Ada, Ohio, USA). Végül a harmadik csoportba soroltuk az ír kérdést (Ciaran Brady, Dublin, Írország), a szudétanémet térség (Milan Řepa, Brno, Csehország), az ibériai félsziget (Xosé-Manoel Núñez, Santiago de Compostela, Spanyolország), Bosznia-Hercegovina (Robin Okey, Warwick, Nagy-Britannia) és az Európához sok történeti szállal kapcsolódó Izrael (Jacob Barnai, Haifa, Izrael) vitatott területeinek problémáit.

E kötethez írott szerkesztői bevezető tanulmányunkban felhívtuk a figyelmet arra, hogy „e problematikus térségek közös múltja a következő nemzedékek számára bármikor újból kognitív aknamezővé válhat. E térségekben a konfliktusok gyakran maradnak megoldatlanok, és e megoldatlan konfliktusok puszta emléke is új összecsapásokhoz vezethet, mind a képzeletben, mind a valóságban. Az egymással konfliktusban lévő emlékezetek magukban is képesek nagy nemzetközi konfliktusok kirobbantására, mint amilyen a két világháború volt. Mégis, az európai történelem és historiográfiája bőséges példát adott a megbékülésekre is, lehetségesre és valóságosra egyaránt. E konfliktusok és potenciális megoldásuk szemléje minden európai nemzet közös érdeke.” (Frank – Hadler, 2011, 13.)


Melyiket tartja a sorozat
leghasznosabb kötetének?


Azt hiszem, hogy az európai historiográfia gyönyörű atlasza (Atlas of European Historiography: The Making of a Profession 1800–2005, 2010) maradandó értéknek fog bizonyulni. Még 2003-ban, strasbourgi alakuló ülésünkön javasoltam az európai történetírás történetének kartografikus feldolgozását, amit Ilaria Porciani olasz és Lutz Raphael német professzor példás módszerességgel és invencióval oldott meg. Ez a leginkább látványos és szemléletes kötet, öröm és szakmai, sőt intellektuális nyereség kézbe venni, és megfigyelni egy szaktudomány fejlődéstörténetét színes és vonzó térképekben elbeszélve. Európai térképlapokra vetítve előttünk áll a történettudomány nemzetközi intézményeinek fejlődése, egyetemek, kutatóintézetek kialakulása és elhelyezkedése, a professzionalizálódás folyamata kontinensünkön a történelem különböző korszakaiban, az atlasz egyik részében országonkénti bontásban is.

 

 

A sorozat egyik testes kötetét (The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe, 2015) Stefan Berger főszerkesztő (Christoph Conrad közreműködésével) szinte egymaga írta meg. E vaskos mű az európai történetírás történetének kézikönyvszerűen is használható összefoglalása, figyelemmel elsősorban a nemzeti történetírás, a nacionalista történetfelfogás, a nemzeti identitás kérdéskörére. „Ez a könyv a történelemírás és az európai nemzetépítés kapcsolatáról szól. A nemzeti identitások aktív és szándékos konstruálása egy sor kisebb-nagyobb európai országban a múlt forrásként való felhasználására épült, és a történelmi diszciplínák gyakran voltak e konstrukciók szolgálólányai. Ám a történelem és a politika közötti kapcsolat nem egyirányú utca. Igaz, a politika hasznot húzott a nemzeti történelemből, de a történészek is szándékos politikai elköteleződéssel járultak hozzá a nemzethez, egy sor különféle oknál fogva. […] A történetírás mint művészet és mint tudomány, akárcsak a történelem mint akadémiai diszciplína és a reprezentációk halmaza döntően hozzájárult a nemzetiségek és a nemzetállamok kialakításához a modern Európában.” – írja a szerző programadó fejezetének élén (Berger, 2015, 1.). Berger professzor globális áttekintéssel készítette elő a sorozatot, már 2007-ben, Writing the Nation: A Global Perspective című, szerkesztett kötetével. Ebben az észak-amerikai, a brazil, az ausztrál, a kelet-ázsiai, az indiai, az arab és az afrikai történetírásról is szerepel egy-egy fejezet.

 


Ez a sajátos módszertannal készült kutatás
tabukat dönget, a történelem nemzeti keretekben zajló diskurzusát kritikai kontextusban mutatja meg. Hogyan birkóztak meg ezekkel
az érzékenységekkel?


A feldolgozott zónák valóban, minden esetben érzékenységekkel terheltek, feldolgozásukhoz nemcsak alapos ismeret, hanem történészi hozzáértés és szakmai-emberi tapintat is szükséges. Amennyire ismerem az eddigi kritikai visszhangot, a jelek szerint sikerült kialakítanunk egy olyan tárgyilagos megközelítést, amely a nemzeti történetírások ellenségeskedéseit, az Európa-szerte fel-felbukkanó nacionalista történetfelfogást a tudomány eszközeivel elemzi, és igyekszik feloldani az ezekre jellemző hangnemet, stílust, gondolkodásmódot. Tudományos véleményeket vetettünk egybe, nem ítéleteket mondtunk vagy közvetítettünk. Jót tett a mi kötetünknek, hogy lezárása előtt elolvasta, és elfogulatlan véleményt mondott valamennyi dolgozatról Deák István amerikai (Columbia, New York, USA) és R. J. W. Evans oxfordi professzor.


Kezdetben vita tárgya volt, hogy az európai zsidóság historiográfiája hogyan kerüljön
a kötetbe, ki írja meg, milyen érvek szólnak
egy külön fejezet mellett. Az európai történetírást kiválóan ismerő Jacob Barnai haifai professzor dolgozata jól illeszkedik a körképbe. E fejezet
a vitatott térségekkel, a megoszló múlttal foglalkozó kötetben kapott helyet.


A tabutémákat nem mindig sikerült értelmes diszkusszió tárgyává tenni. Jellemző tapasztalatokat szereztünk a „kényes” történeti (vagy inkább politikai?) kérdések feldolgozásának szereposztásakor. Ugyan időben elkészültek vele, de szlovákiai szerzői nagy sajnálatunkra visszavonták a szlovák–magyar együttélés történetírói tükrözését fejtegető tanulmányukat. Az erdélyi fejezetet több felkért magyar szakember is visszamondta, ezért fordultunk végül az évtizedeken át az Egyesült Államokban működő, magyar származású kollégánkhoz, Ludányi Andráshoz. Még mindig mutat valamit az érzékenységek közeliségéből, hogy Elzász-Lotaringia feldolgozására se igen vállalkozott európai tudós. Az öt év során természetesen mások is kiléptek körünkből, én különösen fájlalom, hogy az Alpesekről mint több nemzet által közösen birtokolt európai térségről végül nem született meg a sokáig tervezett tanulmány.

 


Milyen mód nyílik arra, hogy Európa polgárai megismerhessék ezeket a munkákat?


A nyolc kötet a megjelenés ütemében könyvkereskedői forgalomba került, s kaptak belőle nagy európai és más nemzetközi könyvtárak is. Egyelőre sajnos alig van szó fordításokról, most az angol nyelvű eredeti művek kaphatóak, borsos áron. Nem gondolom, hogy az ilyen volumenű, angol nyelvű szakkönyv-sorozatot lefordítanák az érintett nemzetek nyelvére. Ami angolul létezik, azt a szakközönség számára már Nyugat-Európa-szerte hozzáférhetőnek tekintik, és az ilyen volumenű szaktudományos anyag a nagyközönséget – minden részletével és tudományos igényű bizonyító anyagával együtt – nem vonzza. Egy válogatást azonban a kötetek számunkra is fontos tanulmányaiból feltétlenül érdemes lenne magyarul is közreadni.
 Kulcsszavak: historiográfia, nemzeti történelmek, nacionalizmus, európai határövezetek, történetírói viták, European Science Foundation (ESF, Európai Tudományos Alap), Palgrave Macmillan Kiadó,

Stefan Berger, Christoph Conrad, Guy P. Marchal, Frank Hadler
 


 

HIVATKOZÁSOK

Barraclough, Geoffrey (1956): The Larger View of History. Times Literary Supplement. 2810, 6 January

Berger, Stefan (with Conrad, Christoph) (2015): The Past as History: National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe. Palgrave Macmillan

Drenth, Pieter J. D. (2003): Growing Anti-intellectualism in Europe: A Menace to science. ALLEA Annual Report. ALLEA, Amsterdam • WEBCÍM 

Frank Tibor – Hadler, Frank (2011): Nations, Borders and the Historical Profession: On the Complexity of Historiographical Overlaps in Europe. In: Frank Tibor – Hadler, Frank (eds.): Disputed Territories and Shared Pasts: Overlapping National Histories in Modern Europe. Palgrave Macmillan