A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 AZ ESA INFRAVÖRÖS CSILLAGÁSZATI KÜLDETÉSEI

    ÉS A MAGYAR RÉSZVÉTEL

X

Ábrahám Péter

az MTA doktora, tud. tanácsadó,

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

abraham.peter(kukac)csfk.mta.hu

Kiss Csaba

PhD, tudományos főmunkatárs,

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet

kiss.csaba(kukac)csfk.mta.hu

 

Az emberi szem vak a fény legtöbb fajtájára: nem látjuk sem az infravörös, sem az ultraibolya, csak a szivárvány színeit alkotó „látható” fényt. Mivel az optikai sugárzás csak egy szeletét mutatja meg a világ egészének, a modern csillagászatban egyre nagyobb szerephez jutnak az infravörös (1…300 μm) és szubmilliméteres (300 μm…1 mm) hullámhosszakon végzett megfigyelések. Ezekben a hullámhossztartományokban a világ a megszokotthoz képest egészen más képet mutat, hiszen az égbolt képét a 2000 °C-nál hidegebb kozmikus testek hősugárzása uralja. A bolygók és exobolygók, a csillagközi ködök, a galaxisok hideg poranyaga, a korai Univerzum első generációs csillagainak hősugárzása és a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás mind-mind ebben a színképtartományban figyelhető meg. További előny, hogy az infravörös és szubmilliméteres sugárzás kevéssé szóródik vagy nyelődik el a csillagközi porszemcséken, így segítségükkel keresztülláthatunk a Tejútrendszeren, vagy bepillanthatunk olyan sűrű, porba ágyazott objektumok belsejébe is, amelyek a klasszikus optikai csillagászat távcsövei elől örökké rejtve maradnak.

Az infravörös sugárzás legnagyobb részét egyáltalán nem lehet megfigyelni a földfelszínről, a légkör átlátszatlansága miatt. Az infravörös űrcsillagászat alapjait 1983-ban az amerikai–holland–brit IRAS műhold ((Infrared Astronomical Satellite)) vetette meg az égbolt 96%-ának feltérképezésével, és mintegy 250 000 infravörös forrás detektálásával. A magyar csillagászat gyorsan reagált az új lehetőségekre, és már 1987-ben az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézetében az IRAS égfelmérésének vizsgálata vezetett egy kiterjedt szupernóva-maradvány felfedezéséhez.

Az IRAS sikere rávilágított arra, mennyire fontos szerepük van az infravörös űreszközöknek a Világegyetem megismerésében. Ezért indította az Európai Űrügynökség (ESA) az Infrared Space Observatory (ISO) programot (1. kép, bal). Az ISO az IRAS-nál sokkal jobb detektorai – amelyek például a 12 mikrométeres hullámhosszon ezerszer érzékenyebbek és százszor jobb térbeli felbontásúak voltak – sokkal részletgazdagabb képet rajzoltak az infravörös égről. Az űrtávcső egy kriosztátból (a műszereket és a tükröt alacsony hőmérsékleten tartó berendezés), az optikai rendszerből, négy tudományos műszerből, és a kiszolgálóegységből állt. A hideg Univerzum vizsgálatához alacsony hőmérsékleten, az abszolút nulla fok, -273 °C közelében működő berendezésekre van szükség, különben a műszerek saját hőmérsékletéből származó (termikus) zaja lehetetlenné tenné a méréseket. Az indítás előtt az ISO kriosztátját 2286 liter szuperfolyékony héliummal töltötték fel, ami az ISO-t a Világegyetem egyik leghidegebb objektumává tette a működés alatt. A távcső 60 cm átmérőjű főtükrével összegyűjtött fényt egy kamerába, fotométerbe, vagy a két infravörös spektrográf valamelyikébe lehetett bevezetni az elvégzendő vizsgálat típusától függően. Az ISO-t 1995. november 17-én bocsátották fel egy Ariane 44P rakétával az ESA kouroui indítóállomásáról (Francia Guayana). Élettartama 28 hónap volt, és mielőtt 1998. május 16-án lekapcsolták, a műhold pályáját úgy módosították, hogy az elégjen a légkörben, nem szennyezve kozmikus környezetünket.

Az ISO új kutatási területeket nyitott a csillagászatban, az üstökösöktől a kozmológiáig. Legfontosabb eredményei közé tartozott a kristályos szilikátok azonosítása fiatal és öreg csillagok légkörében és a Hale–Bopp-üstökösön is, megmutatva a kapcsolatot a bolygóközi és a csillagkörüli por között. Kimutatta, hogy a víz mindenütt jelen van az Univerzumban, a Marstól a Titánon, az óriásbolygók légkörén, és üstökösökön keresztül a hideg csillagközi anyagig, születő csillagok környezetéig és az Arp 220 összeolvadó aktív galaxispárig. Több különleges csillagközi molekulát, így jégfázisban lévő szén-monoxidot, benzolt és metilgyököt, hidrogén-fluoridot sikerült elsőként azonosítani, és nagy jelentőségű volt a deutérium-hidrogén arány meghatározása a Naprendszer óriásbolygóinak légkörében. Az ISO jelentősen megnövelte azon rendszerek számát, ahol törmelékkorongokat (a bolygókeletkezés folyamatának maradványát) sikerült azonosítani, ezzel elindítva a csillagászat ezen területének a mai napig tartó virágzását. Először sikerült megfigyelni port egy galaxishalmaz tagjai között, és az ISO volt az első űreszköz, amellyel a kozmikus infravörös hátteret (a nagyon távoli galaxisok összeolvadó fényét) számottevő részben forrásaira sikerült bontani. Bár ezen a területen a későbbi, nagyobb tükörátmérőjű távcsövek jelentős fejlődést hoztak, a kozmikus infravörös háttér abszolút értékének, az összes távoli galaxis integrált fényességének legpontosabb meghatározása mind a mai napig az ISO kamerájának mérésein alapul.

Magyar csillagászok komoly részt vállaltak az ISO-programban. Nemcsak a műhold aktív időszakában az ISOPHOT-fotopolariméter németországi kalibrátorcsoportjának tagjaiként, hanem az azt követő archiváló időszakban, amikor – immár az MTA Csillagászati Kutatóintézetében (CSKI) és az ELTE Csillagászati Tanszékén – 2000-től kezdve folytak az ISOPHOT-műszerhez kapcsolódó utókalibrációs munkálatok. Itt készült el az ISOPHOT-C100 és -C200 kamerák abszolút felületi fényesség kalibrációja, valamint a felületi fényesség kiértékelésére optimalizált, utolsó adatkiértékelő programváltozat (PIA 11.3). Az abszolút felületi fényesség kalibráció magában foglalta többek között az ISO belső kalibrációs forrásainak teljes újrakalibrálását, a pontforrás leképezési függvények pontosítását és az égbolt kóborfényének figyelembevételét. Az MTA CSKI infravörös űrcsillagászati csoportja egy ESA-val kötött szerződés keretében ún. magas szinten feldolgozott adattermékeket (highly processed data products – HPDP) szállított az ISO-archívum számára. Ugyancsak itt készült el az állatövi fény első megbízható spektrális felmérése, valamint a maga nemében első, fiatal csillagok közép-infravörös színképeit tartalmazó színképatlasz is, az ISOPHOT színképelemző berendezésének mérései alapján. Az ISO-projekt befejeződésének idejére a magyar kutatócsoport ismert szereplőjévé vált az európai infravörös űrcsillagászatnak, és az addig felgyűlt jelentős műszertechnikai és tudományos tapasztalat alapján sikeresen használta a japán építésű Akari-t, az amerikai Spitzer-t, és az ESA következő nagy infravörös űrtávcsövét, a Herschelt az ISO mérései alapján megnyílt új kutatási irányok kiaknázására.

A 2009-ben felbocsátott Herschel űrtávcső (1. kép, jobb) nemcsak egy következő lépés, hanem óriási ugrás volt az infravörös technológiában, áthidalva a korábbi infravörös űrtávcsövek és a földi rádiótávcsövek közötti szakadékot. Három műszerével (PACS, SPIRE és HIFI) lefedte a teljes távoli-infravörös és szubmilliméteres hullámhossztartományt. Így a Herschellel olyan égitesteket is láthattunk, amelyeket korábban egyetlen más távcsővel sem a Tejútrendszerben és azon túl. A valaha a világűrbe küldött legnagyobb, 3,6 m-es távcsőtükrével pedig addig elérhetetlen térbeli felbontást tett lehetővé ezeken a hullámhosszakon. A korábbi űrtávcsövekkel ellentétben a Herschelt a Föld–Nap-rendszer gravitációsan stabil, ún. L2 (második Lagrange-) pontjába küldték, másfél millió kilométernyire a Földtől. Ez a hely sokkal kiegyenlítettebb viszonyokat jelentett a műszerek számára, mint a korábbi földkörüli pályák az űrtávcső 3,5 éves működése alatt.

 

 

1. kép • Az Európai Űrügynökség két nagy infravörös űrobszervatóriuma. Balra: Infrared Space Observatory (1995–1998), jobbra a Herschel Space Observatory (2009–2013). Mindkét programban jelentős a magyar hozzájárulás.

 

A Herschel számtalan tudományos eredménye közül kiemelendő, hogy a HIFI-műszerrel a földihez hasonló vizet találtak a 103P/Hartley 2 üstökösön, megerősítve azt az elméletet, hogy a földi víz üstökösökből származik, és vizet találtak a Naprendszer egyetlen, a kisbolygóövben található törpebolygóján, a Cereszen, ami arra utal, hogy a Ceresz a kisbolyóöv többi égitestjénél jobban hasonlít az üstökösökre. A Herschel volt az első berendezés, amellyel azonosítani lehetett azt a filamentáris (szálas) szerkezetet, amelyet valószínűleg szuperszonikus turbulencia hoz létre a csillagközi molekulafelhők belsejében. Ezek a filamentek a csillagkeletkezés „melegágyai”, ezekben csoportosulnak a protocsillagok és presztelláris felhőmagok (1. ábra). A Tejútrendszer síkja közelében végzett felmérések minden eddiginél teljesebb képet adnak a galaxisunkban folyó csillagkeletkezésről. Az Univerzum kissé távolabbi vidékein, egy közeli óriás elliptikus galaxisban a Herschel hideg gázt fedezett fel, azaz a közkeletű képpel ellentétben ezek a galaxisok sem mentesek teljesen a csillagközi anyagtól. A Herschel azt is megmutatta, hogy már z=6,34-es vöröseltolódásnál is nagyon aktív csillagkeletkezés

 

 

folyik egy távoli galaxisban. A Herschel nagy kozmológiai felméréseivel minden eddiginél nagyobb mértékben sikerült forrásaira bontani a kozmikus infravörös hátteret, ráadásul a Herschel fotométer műszerei által lefedett széles tartománynak köszönhetően a különböző hullámhosszakon a különböző vöröseltolódásokhoz, így az Univerzum különböző életkorához tartozó galaxisokat láthatunk.

 

 

1. ábra • A Ró Ophiuchi csillagkeletkezési terület legmélyebb távoli-infravörös felvétele, amely

az MTA űrcsillagászati csoport kérésére készült.

A szimbólumok az azonosítható pontforrásokat, nagyrészt keletkezőben lévő fiatal csillagokat jelölnek.

 

 

Az MTA Csillagászati Kutatóintézete a Herschel űrtávcső előkészítő fázisában főleg a PACS-kamera fejlesztésében vállalt szerepet, majd folyamatosan részt vett a kamera üzemeltetésében a Herschel aktív élettartama alatt is. A program teljes időtartama alatt összegyűjtött adatok segítségével jelentős mértékben sikerült javítani a PACS fotométer kamerájának kalibrációját és új, hatékony adatkiértékelő módszereket fejleszteni ki. Ezzel a módszerrel sikerült elérni a Herschel legjobb fotometriai pontosságát egy a Hale–Bopp-üstökössel foglalkozó vizsgálatban.

Az infravörös hullámhosszakon nagyon jelentős az égi háttér, és az abban található halvány források hatása a mérésekre. Ez a konfúziós zajnak nevezett jelenség megakadályozhatja a nagyon halvány források megfigyelését. Az ESA Herschel Tudományos Központja az MTA CSKI-ben működő csoportot kérte fel a Herschel konfúziós zaj modellje és az ehhez kapcsolódó méréstervező modul kifejlesztésére és rendszerbe integrálásának koordinálására. A konfúziós zaj modell- és méréstervező modulja sikerrel vizsgázott és működött a Herschel-program teljes aktív élettartama alatt.

A Herschel űrtávcső egyik legnagyobb tudományos kulcsprogramja a TNOs are Cool! felmérés, amelynek célja a Naprendszer Neptunuszon túli vidékének feltérképezése, az itt található objektumok megfigyelése és fizikai tulajdonságaik meghatározása. Az MTA CSFK-ban működő csoport koordinálja az első mérésektől kezdve a kulcsprogram adatainak feldolgozását és a kiértékelt adatokhoz történő hozzáférést. A kulcsprogram számos olyan tudományos eredményt hozott, amelyek elérésére a Herschel űrtávcső előtti időkben nem volt lehetőség, például a Naprendszer külső törmelékkorongjában, a Kuiper-övben a kis égitestek pontos méreteloszlásának meghatározására, ami a naprendszerfejlődési modellek sarokköve. Első alkalommal tudjuk meghatározni a külső Naprendszer égitestjei felszínének termális tulajdonságait, hőtehetetlenségét és kráterezettségét – ezek a felszínek jelentősen különböznek attól, amit óriásbolygók holdrendszereiben vagy éppen a Plútó–Charon-rendszerben látunk. A Herschel űrtávcső segítségével több törpebolygón (Eris, Haumea, Makemake) is kriovulkanikus aktivitás nyomait lehetett megfigyelni. Ilyen aktivitást eddig csak óriásbolygók holdjain (Triton, Enceladus) figyeltek meg a közelben járó űrszondák (2. ábra).

A Naprendszeréhez hasonló, bár annál jelentősen nagyobb tömegű poros törmelékkorongokat mára sok csillag körül ismerünk, és ebben a Herschelnek meghatározó szerepe volt. A nagy távcsőtükör olyan térbeli felbontást tett lehetővé, amellyel a törmelékkorongok mérete meghatározhatóvá, illetve a legközelebbiek esetében a korongok szerkezete tanulmányozhatóvá vált (3. ábra). Az MTA infravörös kutatócsoportja több fontos tanulmányt publikált ezzel a témával kapcsolatban, amelyekben azt kutattuk, hogy a korongok mérete megmagyarázható-e pusztán a kifelé haladó bolygó(csíra)keletkezés klasszikus modelljével, vagy bizonyítékot lehet találni a rendszerben létező, de még fel nem fedezett óriásbolygók gravitációs hatására? Több rendszerben az utóbbi forgatókönyvet valószínűsítettük; ezek a csillagok a közeljövő bolygókeresési kutatásainak elsődleges célpontjai lesznek.

 

 

3. ábra • A HD170773 jelű csillag törmelékkorongja a Herschel űrtávcső felvételén. Az eredeti képet kontraszterősítő algoritmusokkal javítottuk, hogy

a korong belső szerkezete láthatóbbá váljon.

(A képek forrása: ESA)

 

 

Az MTA CSFK Csillagászati Intézetében működő infravörös csoport vezetésével valósul meg a Herschel egyik legnagyobb misszió utáni programja, a PACS pontforrás-katalógus is, ami az összes PACS fotometriai mérésben megfigyelhető égi források összegyűjtését és katalógusba rendezését tűzte ki célul, és ami a Herschel űrtávcső-program egyik legjelentősebb öröksége lesz. A SPIRE-mérésekből egy hasonló katalógus készül, amelynek megalkotásában a csoport szintén vezető szerepet játszik.

Az ESA a Herschel űrtávcsővel együtt, ugyanazon hordozórakétán bocsátotta fel a Planck űrtávcsövet, amelynek legfontosabb célja az ősrobbanás maradványa, a mikrohullámú háttérsugárzás tulajdonságainak minél pontosabb meghatározása volt. A kozmológiai vizsgálatok mellett a Planck és a Herschel űrtávcsövek párhuzamos mérései fontos eredményeket hoztak a csillagkeletkezés legkorábbi fázisainak, a hideg felhőmagok vizsgálatában. Ebben a munkában meghatározó szerepet vállaltak az Eötvös Loránd Tudományegyetem Csillagászati Tanszékének kutatói.

Az infravörös csillagászat jelentősége a csillagászaton belül egyre nő. A most, illetve a közeljövőben munkába álló nagy földi távcsövek mindegyike rendelkezik már a közeli-közép infravörösben működő berendezésekkel. Az ESA jelenleg is együttműködik a NASA-val a Hubble-űrtávcső utódjának tekintett James Webb-űrtávcső megépítésében. Ennek műszereit már szintén az infravörös hullámhosszakra optimalizálták, részben azzal a céllal, hogy a világűr távoli zugaiba is elláthasson, ahol már az ottani égitestek által az optikai tartományban kibocsátott fényt is az infravörösben látjuk a vöröseltolódás következtében. Az ESA ugyancsak fontos szerepet játszik a Herschel utódjának tekintett, japán vezetéssel épülő SPICA infravörös űrtávcső programjában, a SPICA műszereinek többségét is Európában fejlesztik és építik. Az IRAS-szal kezdődő és a 2013-ban véget ért Herschel-programban kiteljesedő infravörös űrcsillagászat új kutatási területeket nyitott, az itt felmerülő nyitott kérdések megválaszolása további ilyen űreszközök feladata lesz – ebben pedig mindeddig az európai csillagászat és az ESA játszotta a vezető szerepet a világ tudományában.

Az MTA Csillagászati Intézetében közel harminc éve elindított infravörös űrcsillagászati kutatási irány akkoriban egy bátor, a jövő fejlődését felismerő döntés volt. Mára ez a terület a magyar csillagászat sikeres és produktív ágává vált, komoly nemzetközi elismertséggel. Az infravörös területen szerzett tapasztalat egyenesen vezetett a szomszédos szubmilliméteres hullámhossztartomány csúcsműszere, az ALMA-távcsőrendszer egy Lendület projekt keretében történő használatához, valamint a külső Naprendszer további, az infravörös eszközökön túlnyúló tanulmányozásához. Mindez mutatja, hogy az ESA-val való kapcsolat az elmúlt évtizedekben komoly előremutató tényező volt a magyar csillagászatban, és reményeink szerint ez még inkább így lesz a teljes jogú ESA-csatlakozásunk után.
 Kulcszavak: Európai Űrügynökség, infravörös csillagászat, infravörös műszertechnika, csillagkeletkezés, csillagkörüli korongok, a Naprendszer hideg égitestjei

 


 

 

2. ábra • Az általunk kidolgozott Herschel adatkiértékelő eljárás nagyon hatékonynak bizonyult.

A „nyers” kép közepén az Eris törpebolygó látható a PACS-kamera 160 μm-es felvételén (balra).

Az Eris a halvány folt, amelyre a fehér nyíl mutat, ezen a képen egyértelműen a fényes háttérforrások

a dominánsak. Az eljárás után az Eris marad az egyetlen domináns forrás (jobbra). <