A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítva: 1840
 

KEZDŐLAP    ARCHÍVUM    IMPRESSZUM    KERESÉS


 TÜKÖR ÁLTAL – HOMÁLYOSAN?

X

F. Romhányi Beatrix

DSc, Károli Gáspár Református Egyetem

 

Az elmúlt évtizedben a bölcsészettudományok területén is egyre nagyobb szerepet kaptak a különféle tudománymetriai mutatók. Nemcsak a tudományos fokozatszerző eljárásokban, hanem az egyes pályázatok odaítélésénél is növekvő mértékben veszik ezeket figyelembe a döntéshozók. A nyilvános adatbázisoknak (MAB, MTMT, ODT, OTKA) köszönhetően viszonylag egyszerűen hozzá lehet jutni ilyen típusú, kvantitatív adatokhoz – feltéve persze, hogy az érintettek gondoskodnak adataik karbantartásáról. Bizonyos életkor felett ez nincs feltétlenül így. Azok az egyetemi oktatók, akik egy másfajta szemléletben szocializálódtak, és már eljutottak tudományos–oktatói pályájuk csúcsára, gyakran nemigen látják értelmét az MTMT vagy az ODT adatbázisában a rájuk vonatkozó adatok frissítésének. Ez a helyzet eleve korlátozza az elemzést, de persze nem lehetetleníti el. További ellenvetés lehet, hogy a számok nem szólnak a tartalomról. (Glänzel 2009) Sem a publikációk, sem a doktori képzés minősége nem ragadható meg ilyen mutatókkal. A tényleges tudományos hatás értékelésére ezek az adatbázisok nem használhatóak, hiszen azt gyakran csak évekkel vagy akár évtizedekkel később lehet felmérni, hogy egy-egy tudományos mű vagy gondolat milyen mértékben hatott az adott tudományág művelőire, szabott-e új irányt a kutatásnak, adott-e impulzusokat esetleg más tudományágak képviselőinek. Igencsak megfontolandó Bencze Gyula figyelmeztetése: a Nobel-díjas fizikus Peter Higgs a publikációs teljesítménye alapján nem biztos, hogy elnyerne egy OTKA pályázatot. (Bencze 2014, 1352) Az is felmerülhet, hogy almát a körtével ne hasonlítsunk össze, hiszen az egyes tudományterületek sajátosságai, pl. a publikációs és idézési szokások eltérő volta miatt ezek az adatok valójában nem is mérhetők össze, és nincs is olyan kritériumrendszer, amely minden tudományterületre érvényes lehetne. Nem véletlen, hogy néhány éve Csaba László, Szentes Tamás és Zalai Ernő magának a tudománymetriának a módszertanát vizsgálta abból a szempontból, hogy vajon kiállja-e a tudományosság próbáját. (Csaba–Szentes–Zalai 2014) Vincze Imre arra is felhívat a figyelmet, hogy rosszul megfogalmazott alapdefiníciók szükségképpen rossz következtetésekhez vezetnek, nemcsak az egyes kutatók, hanem akár egész tudományterületek értékelésénél is. (Vincze 2014) Mindemellett azt sem tagadhatjuk, hogy a bölcsészek eleve fenntartásokkal fogadják a természet- és élettudományokban lényegesen jobban beágyazott tudománymérési módszereket. Bár a sokszerzős cikkek problematikája a bölcsészektől távol áll, a publikációk ma használatos tudománymetriai rangsorolásában legalább ekkora fejtörést tud okozni, hogy e tudományterületek művelői ragaszkodnak az évszázados hagyományokhoz, és még mindig szoktak könyveket írni, (Zsoldos 2015, 410) ráadásul akár két-háromszáz éves publikációkra is nyugodt szívvel hivatkoznak. Talán az sem túlzás, hogy a hagyományos bölcsésztudományoknál az impakt faktornak semmi értelme sincs. A téma vitatott volta jól érzékelhető, ha csak a Magyar Tudomány elmúlt tíz évben megjelent számait végignézzük: a tudománymetriáról rendszeresen jelennek meg cikkek, köztük igen kritikusak is, a legkülönfélébb tudományterületeken dolgozó kutatók tollából. Mindezek fényében – legalábbis bölcsészként – az egész tudománymetriát, és egyáltalán, a tudományosság bármilyen kvantitatív értékelését akár be is állíthatnánk a sarokba „virágtartónak”.

Az elmúlt években felhalmozódott adatmennyiség azonban másként is használható. Ha nem egyes személyek teljesítményét akarjuk értékelni és nem próbáljuk a tudományterületeket sem egymással összehasonlítani, hanem tudományágak, szakterületek, kutatóhelyek helyzetét szeretnénk felmérni, ezek az adatok – megfelelő körültekintéssel – erre nagyon is alkalmasak. Érdemes tehát belenézni a tükörbe, és elgondolkodni a képen, amit mutat.

Az alábbi elemzés kifejezetten a bölcsészettudományi területen működő professzori kart teszi vizsgálat tárgyává, hangsúlyozottan az összkép szempontjából. Az adatbázisban 214, 70 év alatti bölcsész egyetemi tanár adatai szerepelnek. A már emeritáltak mellett azok a professzorok sincsenek benne az összesítésben, akik 2016-ban töltik be 70. életévüket. Ennek indoka az, hogy az akkreditációnál a 70 év feletti professzorok csak rendkívül szűk körben, a doktori iskolákban vehetők figyelembe. A klasszikus bölcsészkarok mellett bekerültek azok az intézmények is, amelyeknek az oktatási profilja nagyrészt vagy meghatározó arányban bölcsész stúdiumokat is felölel, így a nyolc hagyományos felépítésű bölcsészkar (Debrecen, ELTE, Eger, Miskolc, Pécs, Szeged, valamint a Károli és a Pázmány) mellett a Közép-Európai Egyetem és a Pannon Egyetem bölcsész szakjai, illetve professzorai is szerepelnek az összesítésekben. Végül néhány bölcsész professzor (összesen 22) más jellegű, pl. műszaki, természettudományi vagy művészeti egyetemen, illetve karon dolgozik, ők együttesen az egyéb kategóriába kerültek. Nem kerültek be az adatbázisba sem a társadalomtudományok, sem a pszichológia vagy pedagógia területén működő professzorok, mivel e tudományágak publikációs és idézési szokásai jelentősen eltérnek a bölcsészektől. Ebben a tekintetben a minta eltér a tudománymetriai elemzésekben megszokott felosztástól, ahol a bölcsészek és a társadalomtudósok egy kategóriába esnek (ld. pl. az MTA tudományos teljesítményének szerkezeti és minőségi jellemzőiről készült tudománymetriai jelentéseket). Ez azt is jelenti, hogy a jelen keretben a nemzetközi összehasonlításról is le kell mondani, ami amúgy sem volna egyszerű, mivel a bölcsészettudományban nincs általánosan használt adatbázis, pl. WoS vagy Scopus. Ráadásul a kelet-közép-európai, azon belül a magyar kutatók, oktatók a meglévő nemzetközi adatbázisokban gyakran alulreprezentáltak, aminek részben nyelvi okai vannak.

Az elemzés háromféle bontásban készült. Egyrészt a négy tudományterület, a filozófia (művészetelmélettel és művészettörténettel együtt), az irodalom- és kultúratudomány (művelődéstörténettel és színháztudománnyal együtt), a nyelvtudomány, valamint a történettudomány (néprajzzal és régészettel együtt), másrészt tizenhárom szakterület (anglisztika, germanisztika, klasszika filológia, orientalisztika, romanisztika, szlavisztika, magyar irodalom, magyar és általános nyelvészet, filozófia, művészetelmélet és művészettörténet, néprajz, régészet, történelem) adatai találhatók meg az adatbázisban. A tudományterületek és a szakterületek megkülönböztetése a nyelvszakok szempontjából volt különösen fontos, hiszen ezeken a területeken irodalmárok és nyelvészek egyaránt jelen vannak, ugyanakkor az adott szakok helyzete csak egységesen ítélhető meg. A harmadik csoportosítás a bölcsészkarok, illetve egyes bölcsész szakokat is oktató intézmények adatait tartalmazza. Ebben az esetben az egyes intézmények súlya természetesen rendkívül különböző, külön érdemes nézni a nyolc, több bölcsészettudományi alap- és mesterképzéssel, valamint legalább egy doktori iskolával egyaránt rendelkező bölcsészkart. Ezek együttesen a bölcsész egyetemi tanárok nagyjából 80 %-át foglalkoztatják.

Külön kell szólni a külföldi vagy külföldről hazatért professzorokról. A bölcsész területen az oktatók alig 8 %-a tartozik ebbe a körbe. Külföldi származású professzor tizenöt, külföldről hazatért vagy határon túli magyar összesen kettő működik. A nem magyarok között a legtöbb német/osztrák (5), holland és olasz származású (3-3), de egy-egy angol, arab, izraeli és szlovák professzor is van. Intézmények szerint az összesen tizenhét főből öt a Pannon Egyetem, négy a CEU, kettő-kettő a Károli és a Pázmány, egy-egy pedig az Andrássy, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem oktatója. Többségük nyelvész vagy történész, de van filozófus, irodalmár és néprajzos is. Akadémiai doktori vagy annak megfelelő fokozata hatnak van, ők többnyire tartósan Magyarországon is élnek. A külföldiektől, illetve a tudományos karrierjük nagy részét külföldön befutó magyar egyetemi oktatóktól nyilván nem várható el, hogy a hazai minősítési eljárás összes lépcsőit végigjárják, ezért az ő adataik nem minden esetben kerültek be az értékelésekbe. Más szempontból persze hasznos lenne, ha például volna valamiféle konvergencia a habilitációk területén, de kétségtelen, hogy e tekintetben tőlünk nyugatra sem minden zökkenőmentes. Az „umhabilitieren” létező kifejezés Németországban, utalva arra a helyzetre, hogy egyes egyetemek nem fogadják el a más egyetemen történt habilitációt. Van azonban három kinevezett külföldi egyetemi tanár, akinek az MTMT adatai látványosan nincsenek feltöltve (kettejüknél semmilyen idézettségre vonatkozó adat sem található, sőt egy professzor nem is szerepel az MTMT-ben). Igaz, ez nemcsak külföldieknél fordul elő, hiszen van néhány magyar professzor is, akinél hiába keresünk ilyen adatokat, nem beszélve azokról, akiknek az adatai „csak” hiányosak. Ezen – már csak a rendszer átláthatósága érdekében is – mindenképpen változtatni kellene.

A hozzáférhető adatbázisok alapján bizonyos életkori jellemzők, a tudományos előmenetel, a publikációs és idézési szokások egyes sajátosságai, illetve az ezektől való eltérések vizsgálhatók. Ugyancsak érdemes egy pillantást vetni a doktori iskolák összképére (ezt korábban, nagyobb összefüggésekben, illetve más tudományágak vonatkozásában már mások is megtették), és alkalmasint a két adatsorból levonható következtetések ütköztetésével az utánpótlásképzés lehetőségeit is felmérni, esetleg újragondolni.

Az egyik legszembeötlőbb adat a 65 év feletti professzorok magas aránya. (1. táblázat) A 214 főből negyvenkilencen tartoznak ebbe a korosztályba, ami önmagában talán pótolhatónak tűnhet. Megoszlásuk azonban az egyes területek és intézmények között korántsem egyenletes. A nagy szakok közül a magyart érinti ez a probléma a legsúlyosabban, hiszen e területen a professzorok csaknem harmada esik ebbe a körbe. Ennél rosszabb korfát csak az orientalisztikánál látunk, ahol hat professzorból három már betöltötte a 65. életévét. Vannak továbbá olyan szakok is, ahol az egyetemi tanárok száma megdöbbentően alacsony. Ilyen pl. a klasszika filológia vagy a régészet. Utóbbi esetében csupán egy 65 év alatti egyetemi tanár van jelenleg az egész országban. (2. táblázat)

Intézményenkénti nézve csak a Debreceni Egyetem bölcsészkara mondható fiatalnak, hiszen huszonegy professzora közül egy kivétellel mindenki 65 év alatti. A nagyobb karok között a sorrend Pécs (18/21), ELTE (52/71), Pázmány (11/16), Szeged (14/21), utóbbi holtversenyben az egyébként kis karnak tekinthető Egerrel (6/9). Sajátos képet mutat a Károli bölcsészkara, ahol a 70 év alatti professzorok ugyan többnyire 65 év alattiak is (a kilencből nyolc fő), viszont a kar honlapján további kilenc 70 éves vagy annál idősebb egyetemi tanár van feltüntetve. Önmagában természetesen jó, ha egy intézmény megbecsüli a professzorait, ebben az esetben azonban vélhetően az összkép mesterséges feljavításáról van szó. A bölcsészkarokon ugyanis az aktív oktatók 10-13 %-a szokott egyetemi tanár lenni. Ez a mutató azért is sokatmondó, mivel a professzorok aránya az összes magyarországi egyetemi kart tekintve átlagosan 13 % fölött van. Az Oktatási Hivatal 2012-es statisztikai gyűjtése szerint a bölcsészkarokon az átlag 11,9 % volt. Ugyanez a mutató a műszaki karokon 11,7, a gazdasági karokon 13,1, az orvosi karokon 14,1, a jogi karokon 15,2, a természettudományi karokon pedig 17,6 % volt. A Károlin azonban az arány alig 6 %, az elvárható létszámnak éppen a fele, amit a nagyszámú idősebb professzor munkáltatása érdemben aligha ellentételez. Ugyancsak elmarad az átlagtól a Miskolci Egyetem bölcsészkara, ahol csak az oktatók 8,5 %-a egyetemi tanár, ráadásul ezen a karon a legalacsonyabb a 65 év alattiak aránya (3/7). Az átlag alatt van kicsivel az egyetemi tanárok aránya Egerben és Szegeden is (10 %).

Habár a törvényi szabályozás az egyetemi tanári kinevezést nem köti az MTA doktora cím megszerzéséhez, a Magyar Akkreditációs Bizottság értékelési szempontrendszerében kiemelt helye van. E cím hiányában is annak megfelelő tudományos teljesítményt várnak el az egyetemi tanári címre pályázóktól (MAB 2016/IV. sz. határozata, 8. o.), érdemes tehát körüljárni, hogy a jelenlegi professzori karban miként tükröződik a MAB ezen elvárása. Részben ennek következményeként, részben a hagyomány okán, a bölcsész szakokon – a természettudományi és a matematika szakokhoz hasonlóan – a nagydoktori és az egyetemi tanári cím összekapcsolódása tendenciaszerűen jelen van. Más tudományágakban ez egyáltalán nem kapcsolódik ennyire össze, sőt, miközben pl. az elméleti orvostudomány területén működő professzoroknál az MTA doktora cím szinte kötelező elvárás, a klinikai orvostudomány művelőinél, egyébként teljesen érthető okokból, nem az. Nem igényel hosszas fejtegetést, hogy az egyetemi tanárok által művelt szakterületek rendkívül különbözőek lehetnek, és ezért a kinevezéseknél támasztott elvárások sem egységesíthetőek mechanikusan (más kérdés, hogy érdemes volt-e gyakorlatorientált vagy éppen művészeti képzéseket belekényszeríteni a doktori címszerzés és habilitálás jelenlegi rendszerébe, de ez nagyon messze vezetne, és nem tartozik a mostani témához; vö. Bencze 2014). Ugyanakkor óriási különbségek vannak az egyes bölcsész területek, illetve intézmények között is. Miközben a történészek között csak kivételképpen találni olyan egyetemi tanárt, aki nem az MTA doktora, s ezek nagy része külföldi, a magyar irodalom és a nyelvészet területén ez az arány 14 % (9/65, a külföldiek nélkül), a nyelvszakokon pedig megközelíti a 35 %-ot (17/48). Összességében az egyetemi tanárok negyede (54 fő, ebből 65 alatti 42 fő) nem „nagydoktor”. A külföldieket nem számítva az arány még mindig magas, nagyjából 20 % (42, illetve 33 fő). Többségük (összesen 24 fő, 65 év alatti 17 fő) az ELTE-n oktat. A vidéki bölcsészkarokon általában e cím megszerzéséhez, de legalább a habitusvizsgálat pozitív eredményéhez kötik az egyetemi tanári felterjesztést, az ELTE-n azonban láthatóan más szempontok kerülnek előtérbe, hiszen a professzori kar harmada CSc/PhD és habilitáció birtokában nyerte el a kinevezését. Arányuk ráadásul érdemben nem változik, akár a 70, akár a 65 év alattiakat vesszük figyelembe, vagyis ebben a gyakorlatban az elmúlt években nem történt változás. Igen magas a nem nagydoktor professzorok aránya azok között, akik nem bölcsészkarokon nyerték kinevezésüket. A számszerű adatok mögé nézve az látszik, hogy ők jellemzően művészeti képzést nyújtó intézményekhez kötődnek.

 

 

Jól látszik, hogy az MTA doktora cím nélkül kinevezett professzorok többsége később sem szerezte meg a címet. Az adatbázisban szereplő, aktív korú egyetemi tanárokat 1993 és 2016 között nevezték ki, zömüket (131 fő) 2005 és 2014 között. 2000 előtt a kinevezettek több mint kétharmada (17 fő), 2000-2004 között több mint fele (16 fő) nem volt MTA doktora (tudományok doktora). Az adatok alapján 2005 körül következett be jelentős változás. Ettől kezdve vált az MTA doktora cím egyre inkább az egyetemi tanári kinevezés előfeltételévé. Akiket viszont 2005 óta e nélkül neveztek ki, azok a későbbiekben nem is igen éreztek késztetést arra, hogy megszerezzék: 2005–2014 között 48 DSc nélküli kinevezésre mindössze tizenhárom utólagos védés jut. Tény, hogy az 1990-es évektől 2009-ig csökkent azoknak a bölcsész egyetemi tanároknak az aránya, akiknek kinevezésükkor nem volt MTA doktora címe. De míg az 1999 előtt kinevezett professzorok közül egy kivétellel mindenki utóbb nagydoktor lett, a 2000-es évek óta növekszik azok száma, akik évekkel később sem. Ez az arány 2010-től 30 % körüli értékre kúszott fel, miközben egyre többen vannak, akiket e cím nélkül neveztek ki. Az utóbbi öt évben az is jól látszik, hogy az utólagos fokozatszerzések az egy éven belüli időszakra korlátozódtak, ezeket a professzorokat tehát valóban röviddel a védés előtt nevezték ki (ld. a diagrammokat). Más oldalról nézve, 2011-ben volt az utolsó olyan védés, ahol az egyetemi tanári kinevezés legalább két évvel megelőzte az MTA doktora cím megszerzését. (3. táblázat)

A doktori iskolák számszerűsíthető eredményeit pusztán az összesített adatok alapján nem szabad értékelni. Figyelembe kellene ugyanis venni, hogy a munka milyen arányban hasznosult a tudományos utánpótlás szempontjából, vagyis hány végzett doktorandusz tudta tovább folytatni a kutatást, illetve azt is, hogy a felvettek közül hányan hagyták abba különféle, akár tudományon kívül eső okok miatt a képzést még az abszolutórium előtt. Ez jóval részletesebb elemzést igényelne, amiben érdemes volna támaszkodni más tudományterületek vizsgálataira is (Mosoniné Fried–Horváth 2012; Berács–Zsótér 2013). Más oldalról közelítve ugyanakkor elgondolkodtató, hogy az egyetemi tanárok közel negyedének vagy nincs, vagy legfeljebb egy (2x0,5) védett doktorandusza van (összesen 54 fő, az egyéb kategóriába esők nélkül 46 fő). Márpedig a tudományos utánpótlás képzése az egyetemi tanárok egyik legfontosabb feladata, és az érintettek szinte mindegyike kötődik működő doktori iskolához, általában a saját intézményében. (4. táblázat)

Hasonlóan rossz helyzetet tükröz az elnyert OTKA pályázatok adatbázisa. A professzorok több mint 30 %-a (a nem itt élő külföldieket nem számítva több mint 60 fő) sem vezetőként, sem résztvevőként nem szerepel a támogatott kutatások 2005 óta vezetett adatbázisában. Minden bizonnyal vannak olyanok, akik külföldi pályázatokban vettek részt, de ismerve pl. az Európai Unió támogatási rendszerét, kevéssé valószínű, hogy ez a szám jelentősen csökkenne. Szúrópróba szerűen rákeresve nagy külföldi pályázati adatbázisok adataira az látszik, hogy többnyire azok sikeresek külföldön, akik belföldön is legalább egy-két pályázatban részt vettek, illetve ilyet vezettek.
Végül, de nem utolsó sorban szólni kell a tudományos teljesítmény mérésében kiemelt szerephez jutó publikációkról és idézettségről is. Ebben a tekintetben nem az a legfőbb nehézség, hogy különböző hagyományú tudományterületeket kellene összemérni. Sokkal súlyosabb kérdés, hogy egyazon területen belül milyen adatokat hasonlítunk össze. Ahogy a természettudományokban fejtörést okoznak a sokszerzős cikkek, (Zolnai – Papp – Adománné 2012) úgy a bölcsészeknél felmerül a kérdés, hogy miként számolhatók el bizonyos publikációtípusok és idézetek. Például, külön-külön vagy egyben kell-e feltüntetni egyazon kötetben megjelent rövid közleményeket, szócikkeket vagy katalógustételeket? Forráskiadás kiadóját megilleti-e a közölt forrásokra történő hivatkozás? Az MTMT rendszere igyekszik különbséget tenni a tudományos és az egyéb közlemények között, de a besorolás részben a szerzők lelkiismeretére van bízva, részben működnek bizonyos szakmán belüli konszenzusok. Az MTMT pedig – neve dacára – nemcsak tudományos közleményeket fogad be. Egyfajta határterületként még érthető a tudományos ismeretterjesztő és az oktatási művek megjelenése, de szépirodalmi és publicisztikai szövegek felvitele a tudományos művek között nehezen magyarázható. Az pedig már végképp problematikusnak tűnik, amikor szóbeli megnyilvánulások – konferencia-előadások, interjúk – kerülnek be tudományos minősítéssel a rendszerbe, horribile dictu, még idézettséget is feltüntetve.
Az összesített adatokból a nehézségek ellenére néhány következtetés levonható. Először is jól látszik a négy tárgyalt tudományterület különbsége az idézési szokásokat illetően: a nyelvtudomány és a történettudomány művelőinek h-indexe és c/p indexe is jóval magasabb, mint a másik két területen működő professzoroké. (5. táblázat) A táblázat két utolsó oszlopában azok az egyetemi tanárok vannak feltüntetve, akiknek az említett két mutatója jelentősen elmarad az átlagtól. A h-index esetében ez a tudományterületi átlag legfeljebb 60, a c/p index esetében legfeljebb 50 %-át jelenti. Összességében a négy tudományterületen az egyetemi tanárok 20-25%-a került ebbe a körbe, ami kicsit magas aránynak látszik. Nyilvánvalóan itt nem egyes oktatók egyéni teljesítményének a megítélése a kérdés, ráadásul az átlag önmagában ezekben az esetekben nem mond túl sokat. Arra viszont rámutat, hogy tudománymetriai szempontból a mérhető teljesítmények között nagy a szórás, és ez különösen a c/p indexnél elgondolkodtató. Egy, az átlag felét vagy annál kisebb értéket adó c/p index ugyanis vagy azt jelenti, hogy nagyon alacsony az idézettség, vagy azt, hogy nagyon magas a publikációk száma.

Némileg provokatív eredményeket mutat az egyes intézmények professzorainak összesített publikációs teljesítménye és idézettsége. Mivel nagyon különbözőek a létszámok, az összegszerű adatok nem használhatóak, ezért helyettük az egy főre eső átlagok adták az értékelés alapját. A publikációkhoz köthető mérőszámok mellett szerepel a védett doktoranduszok egy főre eső átlaga is. Utóbbi nem az adott intézményben fokozatot szerzett, hanem az egyes professzoroknál a doktori adatbázisban feltüntetett összes doktoranduszra vonatkozik. Ez magyarázza, hogy olyan intézményeknél is viszonylag magas a védettek átlaga, ahol egyébként csak kevés védés történt. (6. táblázat) Az összehasonlításból ezúttal kimaradt a Közép-Európai Egyetem és a Pannon Egyetem, mivel e két intézményben az átlagnál jóval nagyobb arányban oktatnak külföldi professzorok, akik a dolog természetéből fakadóan külföldi témavezetéseket is feltüntetnek.

A különféle átlagok alapján felállított rangsor rávilágít néhány ellentmondásra (7. táblázat), a sorrend ugyanis nem tükrözi az előzetes várakozásokat. Az okok viszonylag könnyen kideríthetők. Az első két helyen olyan karok végeztek, amelyeknek a professzori kara nem túl nagy létszámú, és két-három kiemelkedő teljesítménnyel rendelkező egyetemi tanár az egész kart „megdobja”. Végigtekintve az adatokon az is látszik, hogy a publikációk száma, az idézettség, illetve a védett doktoranduszok száma szerinti sorrend jelentősen eltér egymástól. „Átlagprofesszorok” és „átlagegyetemek” természetesen nincsenek, de ezeknek az adatoknak a széttartó jellege azt jelzi, hogy a rendszerben valami nincs rendben.

A fentiek alapján összességében a következő problémák látszanak a bölcsészettudományi területen oktató professzori karnál:

• viszonylag magas az átlag életkor (összességében 60,0 év; filozófia 57,4; irodalomtudomány 61,1; nyelvészet 60,1; történettudomány 60,4), egyes területeken, illetve egyes intézményekben komoly gondot okozhat a néhány éven belül emeritáló professzorok pótlása;

• vélhetően részben anyagi okokra vezethető vissza, hogy egyes intézményekben a professzorok száma nemigen mutat összefüggést sem a szakok, sem a hallgatók számával. Ugyanakkor nemcsak minőségi, hanem egyes helyeken fenntarthatósági kérdést is felvet az egyetemi tanárok nagyon alacsony száma, illetve magas átlag életkora;

• az egyetemi tanárok közel egy negyede nem vagy alig vesz részt a doktori képzésben, közel harmaduk pedig sem kutatásvezetőként, sem résztvevőként nem szerepel az OTKA által finanszírozott projektek 2005 óta vezetett adatbázisában;

• van, ahol kiugróan magas az MTA doktori címmel nem rendelkező bölcsész professzorok száma, és az utóbbi tíz évben jelentősen nőtt azok száma, akik a címet a kinevezést követően sem szerezték meg;

- még mindig vannak olyan professzorok, akiknek az adatai hiányosak az MTMT-ben, vagyis a publikációk mellett hiányosan vagy egyáltalán nincs feltüntetve az idézettség. A nyugdíjhoz közeledő egyetemi tanároknál ez valamelyest még magyarázható, a 65 év alattiaknál azonban teljességgel érthetetlen. Az is elgondolkodtató, mennyire indokolt, hogy egy-egy tudományterület professzorainak a publikációs mutatói a most tapasztalható mértékű szórást mutatnak.

Mindebből milyen következtetéseket lehet levonni? Ha a bölcsészettudomány és annak egyetemi központjai meg akarják védeni megmaradt pozícióikat, akkor bizonyos mértékig a mérhető mutatók terén is versenyben kell maradniuk a természettudományokkal. Ez nem jelentheti persze azt, hogy mindent a citációs index és az impakt faktor közötti térben kellene eldönteni. Azt viszont igen, hogy lényegesen átláthatóbbá és egységesebbé kellene tenni az egyetemi oktatói életpálya egyes mérőpontjain az elvárást. Elég összehasonlítani az egyetemek habilitációs szabályzatait, hogy lássuk, ez ma mennyire nem így van. Pedig a hatályos törvényi előírás szerint az egyetemi tanári kinevezés előfeltétele a habilitáció, amit Magyarországon – legalábbis elvben – mindenhol egyenértékűnek tekintenek. Az egyik lehetséges és kívánatos megoldás tehát mindenképpen a habilitáció – és vele együtt a PhD – értékének a visszaállítása, a fokozat- és címszerzéseknél a tudományon, oktatáson kívüli szempontok befolyásának minimalizálása. A diszkrepancia annál is szembeszökőbb, mivel a habilitációs előadásoknak az Országos Doktori Tanács honlapján 2007 óta közzétett meghívóiban rendre ott találjuk az utalást arra, hogy „a tudományos habitust az MTA doktori cím alapján a bizottság megfelelőnek ítélte”. Emellett a bölcsész területeken talán lehetne jobban támaszkodni magára az MTA doktora címre és annak viselőire is, hiszen a benyújtott értekezések komoly tudományos teljesítmények, amelyek a dolog jellegéből fakadóan friss kutatásokon alapulnak, vagyis a címszerzés előfeltétele a tudományos kutatás folyamatossága is. Lényegesen jobban kellene továbbá figyelni a professzori kar utánpótlására. Nem tűnik túl egészségesnek, ha bizonyos időközönként egyszerre nagyszámú emeritáló professzort kell pótolni, s emiatt a következő évtizedekben gyakorlatilag „befagy” a rendszer.

Másfelől, a kinevezett egyetemi tanároknak tudatában kell lenniük az utánpótlás nevelésében viselt felelősségüknek. A doktori iskolákban való aktív részvétel mellett erre a másik lehetőséget a pályázatoknak kell jelenteni. Egy olyan időszakban, amikor a fiatal kutatóknak nagyon kevés esélyük van álláshoz jutni, a pályázati források felelős felhasználása jelenthet némi reményt, hogy a tehetségesek ne fordítsanak hátat a tudománynak vagy az országnak. Végül, de nem utolsó sorban el kell döntenie fenntartónak, akkreditációs bizottságnak, intézményvezetőnek egyaránt, hogy egy adott kar egyetemi képzést kíván-e, illetve képes-e nyújtani, vagy sem. Az egyetemi szint egyik ismérve – ma éppúgy, mint a középkorban – a megfelelő létszámú és súlyú professzori kar. Az egyetemi karokon, a bölcsészektől az orvosokig, az oktatók legalább 11-12 %-a egyetemi tanár. Az a kar, amelyik ettől jelentősen elmarad, csak erős fenntartásokkal tekinthető egyetemi karnak. A rendszer mértéken felüli egyenetlenségei, akár a tudományos, akár az oktatói teljesítmények oldaláról nézve az egész rendszer működését veszélyeztetik.
 Kulcsszavak: bölcsészettudomány, egyetemi tanárok, tudományos teljesítmény értékelése, tudománymetria, bölcsész tudományok helyzete az egyetemeken
 


 

Kulcsszavak: bölcsészettudomány, egyetemi tanárok, tudományos teljesítmény értékelése, tudománymetria, bölcsésztudományok helyzete
 


 

IRODALOM

Az MTA tudományos teljesítményének szerkezeti és minőségi jellemzői 2014. A Web of Science és az MTMT alapján. MTA KIK, 2015 • WEBCÍM

Bencze Gyula (2014): Hogyan lovagoljunk a tudományos teljesítményen? Magyar Tudomány. 175, 11, 1350–1353. • WEBCÍM

Berács József – Zsótér Boglárka (2013): Doktori iskolák összehasonlító értékelése törzstagjaik tudományos tevékenysége alapján, Magyar Tudomány. 174, 2, 176–189. (gazdaságtudomány) • WEBCÍM

Braun Tibor (2010): Új mutatószámok tudományos folyóiratok értékelésére – valóban indokolt-e az impaktfaktor egyeduralma? Magyar Tudomány. 171, 2, 215–220. • WEBCÍM

Csaba László – Szentes T. – Zalai E. (2014): Tudományos-e a tudománymérés? Megjegyzések a tudománymetria, az impaktfaktor és MTMT használatához. Magyar Tudomány. 175, 4, 442–466. • WEBCÍM

Glänzel, Wolfgang (2009): A tudománymetria hét mítosza – költészet és valóság. Magyar Tudomány. 170, 8, 954–964. • WEBCÍM

Magyar Tudomány. 2015/2 A tudásalapú társadalom és a különböző tudományterületek szerepe. Szerkesztők: Simai Mihály és Hunyady György. • WEBCÍM

Mosoniné Fried Judit – Horváth Dániel (2012): Tudományos fokozattal rendelkezők életpálya-vizsgálata. Fókuszban a mobilitás, Magyar Tudomány. 173, 8, 958–968 • WEBCÍM

Szegedy-Maszák Mihály (2015): Folyóirat vagy könyv: mérlegen a tudományos teljesítmény. Magyar Tudomány. 176, 4, 404–9. • WEBCÍM

Vincze Imre (2014): Tigrislovaglás. Magyar Tudomány. 175, 11, 1345–1349. • WEBCÍM

Vinkler Péter (2015): Tudománymetriai értékelés a leghatásosabb közlemények mutatószámaival. Magyar Tudomány. 176, 11, 1355–1364. • WEBCÍM

Zolnai László – Papp Z. – Adománné Zolnai D. (2012): Frakcionált desztilláció. Frakcionális tudománymetriai mutatók intézményi szintű alkalmazása? Magyar Tudomány. 173, 12, 1478–1487. (fizika) • WEBCÍM

Zsoldos Attila (2015): A tudományos könyv és a tudományos teljesítmény mérése. Magyar Tudomány. 176, 4, 410–415. • WEBCÍM

 

 


 

tudományterület professzorok száma 65 felett 65 alatt DSc-vel 65 alatt DSc nélkül

filozófia

38 2 24 12

irodalomtudomány

65 18 35 12

nyelvészet

49 12 24 13

történettudomány

32 17 39 5

összesen

214 49 123 42

%

  22,9 74,5* 25,5*


1. táblázat • Az egyetemi tanárok megoszlása tudományterületek szerint
* a 65 év alattiak (165 fő) %-ában <

 


 

szakterület professzorok száma 65 felett 65 alatt DSc-vel 65 alatt DSc nélkül

anglisztika

14 4 7 3

germanisztika

6 1 4 1

klasszika-filológia

3 0 2 1

orientalisztika

6 3 1 2

romanisztika

11 3 4 4

szlavisztika

7 0 7 0

összesen

47 11 25 11

%

  23,4 70,3* 39,7*

magyar irodalom

38 12 21 5

nyelvészet

29 8 12 9

összesen

67 20 32 13

%

  29,9 70,2* 29,8*

néprajz

9 2 5 2

régészet

2 1 1 0

történelem

49 12 34 3

öszesen

60 15 40 5

%

  25,5 88,9* 11,1*

filozófia

29 2 20 7

művészetelmélet

4 0 3 1

művészettörténet

5 0 1 4

összesen

38 2 24 12

%

  5,3 66,7* 33,3*


2. táblázat • Az egyetemi tanárok megoszlása szakterületenként
* a 65 év alattiak %-ában <
 


 

  Akadémikus DSc  CSc/PhD Összesen CSc/PhD %
-70 -65 -70 -65 -70 -65 -70 -65 -70 -65

ANNyE*

        2 1 2 1 100,0 100,0

CEU

    6 5 3 2 9 7 33,3 28,6

DE

2 2 17 16 2 2 21 21 9,5 10,0

EKF

1 1 8 5     9 6 0,0 0,0

ELTE

6 1 42 34 23 17 71 52 32,4 32,7

KRE

    7 6 2 2 9 8 22,2 25,0

ME

1 1 5 1 1 1 7 3 14,3 33,3

PE

    3 3 5 3 8 6 62,5 50,0

PPKE

2   13 10 1 1 16 11 6,3 9,1

PTE

    18 16 3 2 21 18 14,3 11,1

SzTE

1   19 14 1   21 14 4,8 0,0

egyéb

    10 9 10 10 18 17 50,0 52,6

 

13 5 148 119 53 41 214 165 24,8 24,8


3.a táblázat • Egyetemi tanárok megoszlása intézményenként. A kiemelt nyolc bölcsészkar összesen 175 (132) fő (81,8 % / 80,0 %). *Csak a bölcsésztudomány területhez kötődő egyetemi tanárok. <
 


 

  A B C B/A % ma sem DSc* (B-C)/A %*
  kinevezés fő DSc nélkül  DSc utóbb

– 1999

26 18 17 69,2 1 3,8

2000-2004

30 16 11 53,3 5 16,7

2005-2009

50 20 7 33,9 13 22,0

2010-2014

73 29 6 39,7 23 31,5

2015 –

26 13 2 50,0 11 42,3
  214 96 43 44,9 53 24,8


3.b táblázat • Egyetemi tanári kinevezések 1993–2016 között.

* Az adott időszakban kinevezettek közül máig nem szereztek MTA doktora címet (%). <
 


 

A B C D E F G H
intézmény felvettek jelenleg hallgató védett folyamatban védettek aránya
(D/B-C-E)%
0-0,5 védett 1 védett

ANNyE

101 24 8 6,5 11,3    

CEU

139 41 22 14,5 26,3 2 1

DE

1087 199,5 220 132,5 29,1 1 3

EKF

53 32 1 7 7,1 2 2

ELTE

3389 542 724 182 27,2 10 6

KRE

38 23 1 0 6,7 2 1

ME

154 14 20 6 14,9 2 1

PE

2 2 0 0   1  

PPKE

656 117 87 19,5 16,7 3 1

PTE

1103 61 218 84 22,8 1 3

SzTE

690 110,5 184 74 36,4 2 2

 

7412 1166 1485 526 26,0 26 20

 

4. táblázat • Doktori képzés, intézményenként (az egyéb kategóriába eső professzorok nélkül) <

 


 
tudományterület* h-index c/p index szignifikánsan
alacsonyabb h-index
szignifikánsan alacsonyabb
c/p index

filozófia

5,7 1,2 6/36 11/36

irodalomtudomány

6,6 1,3 12/45 14/45

nyelvtudomány

9,1 2,7 8/39 7/39

történettudomány

8,3 2,0 6/44 8/44

összesen

    32/164 40/164


5. táblázat • Publikációs mutatók a 65 év alatti bölcsész egyetemi tanárok adatai alapján
* Az MTMT adatbázisában 2 fő nem szerepel, 8 fő idézettsége hiányzik, ők a D és E oszlop első

értékében nincsenek feltüntetve. A h-indexnél 60%, a c/p- (citation per publication) indexnél 50% a határ. <
 


 

  publikációk átlaga idézettség átlaga h-index átlaga c/p átlaga védettek átlaga

DE

149,0 319,0 7,7  2,14 5,6

EKE

259,0 582,6 7,7 2,25 3,0

ELTE

158,5 321,9 7,3 2,03 5,4

KRE

214,4 272,3 8,0 1,27 3,7

ME

152,7 288,1 6,7 1,89 2,9

PPKE

163,4 404,5 8,4 2,48 3,1

PTE

202,0 264,6 7,2 1,31 3,7

SzTE

156,5  299,0 8,5 1,91 4,6


6. táblázat • Az egyes bölcsészkarok publikációs teljesítménye <
 


 
  publikáció átlaga idézettség átlaga h-index átlaga c/p átlaga  védettek átlaga rangsor

EKE

1 1 4 2 7 1

PPKE

4 2 2 1 6 1

ELTE

5 3 6 4 2 3

SzTE

6 5 1 5 3 3

DE

8 4 4 3 1 3

KRE

2 7 3 8 4 6

PTE

3 8 7 7 4 7

ME

7 6 8 6 8 8


7. táblázat • Az egyes bölcsészkarok rangsora publikációs teljesítményük

és védett doktoranduszaik száma alapján <

 


 

 

1. ábra • A kinevezéskor az MTA doktora igen/nem

 


 

 

2. ábra • A kinevezés után megszerzett az MTA doktora címek